Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

CATEGORII DOCUMENTE
loading...BulgaraCeha slovacaCroataEnglezaEstonaFinlandezaFranceza
GermanaItalianaLetonaLituanianaMaghiaraOlandezaPoloneza
SarbaSlovenaSpaniolaSuedezaTurcaUcraineana

БудівництвоЕлектроннийМедицинаОсвітаФінансигеографіяекономіказаконодавство
косметикамаркетингматематикаполітикаправопсихологіярізнийсоціологія
технікауправлінняфізичнийхарчуванняінформаціюісторія

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ПОДАТКОВЕ ПРАВО УКРАЇНИ 1

Фінанси

+ Font mai mare | - Font mai mic
DOCUMENTE SIMILARE

Trimite pe Messenger
ECTS

ECTS

Національна юридична академія України, 2007

Вступ.3

Загальний розрахунок годин лекцій семінарських

занять, самостійної

Програма навчальної дисципліни Податкове

право України

Завдання до практичних занять та самостійної роботи

Словник основних термінів..30

Поточний (модульний) контроль знань студентів

Індивідуальна робота студентів

Програмні питання з податкового права..36

Критерії оцінки успішності студентів з навчальної

дисципліни Податкове право України

та літератури

складний інститут фінансового права, який має певну ієрархічну структуру і регулює основи доходної частини бюджету.

теми

робота студентів 16 год.

І.

ІІ.

ІІІ.

ІV

V

VІ.

V

V

ІХ.

Х.

ХІ.

ХІІ.

ХІІІ.

ХІV

Збір на розвиток виноградарства, садівництва та хмелярства.

ХV

Чи стосується ця вимога юридичних осіб платників податків? Якими нормативними актами встановлюється даний обовязок стосовно юридичних осіб?

2. Податкові правовідносини

Платник податків Лаптєв звернувся з запитом до районної податкової інспекції розяснити йому питання стосовно формування суми його податкового обовязку. Посадова особа районної податкової інспекції відповіла на його питання виходячи із власних поглядів (тобто податкового розяснення центрального податкового органу по цьому питанню не було, а норма податкового закону мала подвійне тлумачення). Але платник податків Лаптєв застосував дану відповідь, поставився до неї як до рекомендаційної і на свій розсуд трактував норму закону. При цьому посадова особа районної податкової інспекції розяснила питання на свою користь, а платник податків на свою. У звязку з цим рішенням районної податкової інспекції було накладено штраф на платника податків Лаптєва, тому що він діяв не згідно з розясненням, за власним розсудом, хоча і в межах норм закону. Платник податків Лаптєв звернувся з позовом в суд на дії посадової особи районної податкової інспекції.

громадяни щорічно подають до податкових інспекцій за місцем проживання декларації про свій майновий стан та доходи за минулий рік у порядку, встановленому законом.

Чи правомірні вимоги працівників Державної податкової інспекції?

Як треба вирішити цю справу?

Чи правомірні дії інспектора, за який звітний період він мав право перевіряти показники податкової декларації до її надання платником?

довгострокового кредиту. При цьому така застава не була зареєстрована в державному реєстрі застав рухомого та нерухомого майна. Через три місяці всі активи платника податків Борисова через податковий борг були передані в податкову заставу (у тому числі і будинок, який вже був заставою банку). Але банк, у заставі якого знаходився будинок, звернувся з позовом у суд про незаконність дій податкового органу стосовно будинку громадянина Борисова, посилаючись на той факт, що право податкової застави виникло на три місяці пізніше ніж право цивільної застави банком.

інспекції? Яким чином необхідно вирішити це питання?

Активи юридичної особи платника податку, яка мала податковий борг, у порядку і на умовах, встановлених законодавством, були передані контролюючим органом у податкову заставу. Але юридична особа боржник уклала угоду податкової поруки із банком-резидентом у нотаріально посвідченому порядку. Виходячи із змісту даної угоди, банк-резидент брав зобовязання перед податковим органом відповідати за належне виконання платником податків обовязку стосовно погашення податкового боргу в терміни і порядку, встановлені законодавством. Податковий орган відмовив у реєстрації такої угоди між банком-резидентом і платником податків, посилаючись на законодавче положення про заборону будь-якої поступки податкового боргу платника податків третій особі.

Т е м а

Т е м а

Т е м а

нерезидентом про транспортування експортних товарів з причалу порту до борту судна, тобто до лінії перетину митного кордону України. Для виконання цього договору приватний підприємець Ч. залучає сторонні організації (перевізників і термінали).

Чи законні вимоги посадової особи районної податкової інспекції? У яких випадках платником акцизного збору є переробник та замовник?

Рішенням міськвиконкому за підприємством Соло закріплено земельну ділянку. Частину будівель, що знаходяться на цій території, реалізовано ще 12 місяців тому, але відділом земельних ресурсів відчуження землі не проведено. У поточному році на підприємстві виникли фінансово-економічні проблеми й податок на землю своєчасно не був сплачений. Державна податкова інспекція нарахувала підприємству Соло штрафні санкції, посилаючись на Закон України Про порядок погашення зобовязань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами від 21.12.2000 р.

Чи є вказане підприємство платником земельного податку? З якого моменту підприємство ЧИБИС повинно сплатити земельний податок та надавати податкову декларацію по ньому?

Т е м а

податків та зборів України відповідно до чинного законодавства?

Сільськогосподарське підприємство Дружба (акціонерне товариство закритого типу) здійснювало діяльність по виробництву сільськогосподарської продукції (зерно, овес). Сума, яка була одержана сільськогосподарським підприємством від реалізації продукції власного виробництва за попередній звітний (податковий) рік перевищила 50 % загальної суми валового доходу підприємства. У звязку з цим було сплачено фіксований сільськогосподарський податок поставкою зерна та вівса до 15 жовтня поточного року.

Чи мало право дане підприємство сплачувати податок таким чином? Який порядок сплати фіксованого сільськогосподарського податку? Чи відповідає сплата фіксованого сільськогосподарського податку змісту податку у його класичному розумінні?

Юридична особа (ігорне казино Аргус) перейшло на спрощену систему оподаткування, обліку і звітності (воно мало у своєму складі 50 працівників протягом року, обсяг виручки від реалізації ігорних послуг за рік не перевищував
1 млн грн). У звязку з цим до податкової інспекції за місцем державної реєстрації Аргус надіслала письмова заяву про видачу свідоцтва щодо права сплати єдиного податку цією юридичною особою. Але в податковій інспекції їй було відмовлено в реалізації даного права.

Чи правомірні дії податкового органу? Яким чином здійснюється оподаткування ігорного бізнесу в Україні? У чому причини класифікації податкових режимів підприємницької діяльності в Україні?

продажу.звільнення (повне або часткове) платника податків, що враховує його особливості від сплати податку.

освітньо-кваліфі-

каційний рівень

S

Оцінювання знань студентів з фінансового права здійснюється на основі результатів поточного модульного контролю (ПМК). Загальним обєктом оцінювання знань студентів є відповідні частини навчальної програми з дисципліни Податкове право, засвоєння якої відповідно перевіряється під час ПМК.

9. КРИТЕРІЇ

Підсумкове оцінювання рівня знань студентів з податкового права здійснюється на основі результатів ПМК, індивідуальної роботи студентів та ПКЗ за 100-бальною шкалою. Завдання ПМК та індивідуальної роботи студентів оцінюються від 0 до 50 балів; завдання, що виносяться на ПКЗ від 0 до 50 балів.

S

D

FX

F

2002. № 3 4. Ст. 27.

Кучерявенко Н.П. Теоретические проблемы правового регулирования налогов и сборов в Украине. Х.: Консум, 1997. 256 с.

V

р., № 724/97-ВР) // Там же. 1998. № 14. Ст.60.

№ 1212-ХІV

V

V

V

1993. № 30. Ст.336.

1997. № 27. Ст. 181.

1997. № 15. Ст. 117.

2003. № 37. Ст.308.

Про податок на додану вартість: Закон України № 168/97-ВР від 03.04.97 р. // 1997. № 21. Ст.156.

1993. № 19. Ст.208.

2001. № 10. Ст.44.

2000. № 36. Ст. 298.

ІІІ від 11.01.2001 р. // 2001. № 11. Ст.47.

1997. № 16. Ст. 119.

1999. № 5 6. Ст. 39.

2002. № 5. Ст. 30.

Н а в ч а л ь н е в и д а н н я

ECTS

У к л а д а ч і: КУЧЕРЯВЕНКО Микола Петрович,

ДМИТРИК

ПЕРЕПЕЛИЦЯ

СІМСОН

Відповідальний за випуск М.П. Кучерявенко

Компютерна верстка Г.В. Старжинської

План 2007, поз.

.11.2007. Формат 84х108 1/32. Папір офсетний.

. Облік.-вид. арк. . Вид. № .

. Ціна договірна.

для студентів ІV курсу

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.

С п и с о к л і т е р а т у р и

Кондрашов В.А., Чичина Е.А. Этика. Эстетика. Ростов-н/Д, 1998.  С. 148-219.

2.

л і т е р а т у р и

Етика: Навч. посіб. / В.О. Лозовой, М.І. Панов, О.А. Стасевська та ін.: За ред. В.О. Лозового. К.: Юрінком Інтер, 2002. 224 с.

3.

2. Основні поняття моральної свідомості добро, зло, обовязок, відповідальність, справедливість, сенс життя, щастя.

С п и с о к л і т е р а т у р и

Етика: Навч. посіб. / В.О. Лозовой, М.І. Панов, О.А. Стасевська та ін.: За ред. В.О. Лозового. К.: Юрінком Інтер, 2002. 224 с.

С. 68 83.

4. Моральний вибір та відповідальність особистості

л і т е р а т у р и

Етика: Навч. посіб. / В.О. Лозовой, М.І. Панов, О.А. Стасевська та ін.: За ред. В.О. Лозового. К.: Юрінком Інтер, 2002. 224 с.

С. 68 83.

5.

С п и с о к л і т е р а т у р и
Етика: Навч. посіб. / В.О. Лозовой, М.І. Панов, О.А. Стасевська та ін.: За ред. В.О. Лозового. К.: Юринком Інтер, 2002. 224 с.

112 с.

Малахов В.А. Етика: Курс лекцій. К.: Либідь, 2001. С. 306 365.

6.

С п и с о к л і т е р а т у р и

7.

л і т е р а т у р и

8.

л і т е р а т у р и

Етика: Навч. посіб. / В.О. Лозовой, М.І. Панов, О.А. Стасевська та ін.: За ред. В.О. Лозового. К.: Юрінком Інтер, 2002. 224 с.

Юридична етика та юридична деонтологія: загальне й особливе.

л і т е р а т у р и

Етика: Навч. посіб. / В.О. Лозовой, М.І. Панов, О.А. Стасевська та ін.: За ред. В.О. Лозового. К.: Юрінком Інтер, 2002. 224 с.

ИНФРА·М, 1999. 168 с.

Юридична деонтологія: Підруч. / В.Д. Ткаченко, С.П. Погребняк, Д.В. Лукянов та ін.: За ред. В.Д. Ткаченка. Х.: Одіссей, 2006. 256 с.

9.1.

л і т е р а т у р и

Кобликов А.С. Юридическая этика: Учеб. М.: ИНФРА·М, 1999. 168 с.

ль-ных органов: Учеб. пособ. / Под ред. Г.В. Дубова и А.В. Опалева. М.: Щит-М, 1999. 384 с.

9.2.

л і т е р а т у р и

ИНФРА·М, 1999. 168 с.

Профессиональная этика сотрудников правоохранительных органов: Учеб. пособ. / Под ред. Г.В. Дубова и А.В. Опалева. М.: Щит М, 1999. 384 с.

ECTS

V

S IV

Ю.Є. Атаманова,

Р.П. Бойчук,

С.В. Глібко,

О.Р. Кібенко,

К.О. Кочергіна,

В.В. Кудрявцева,

В.С. Мілаш,

В.М. Пашков,

Д.І. Погрібний,

І.А. Селіванова,

І.Б. Чайкін,

О.В. Шевердіна

дисципліни Господарське право

навчальної дисципліни Господарське право

Всього годин

 

лекції

практичні

заняття

самостійна

робота

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ I 40 годЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ II 32 год

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ III 28 год

 

 

 

Всього годин

лекції

практичні

заняття

самостійна

робота

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ IV 20 год

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ V 32 год

діяльності

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ VI 20 год

.

користуватись нею, у звязку із чим позивач, посилаючись на ст. 27 Закону України По оренду землі, просить суд зобовязати відповідача усунути перешкоди в користуванні земельною ділянкою, звільнивши її від споруди (торговельного павільйону), яка є власністю відповідача.

.

на момент укладення даного договору ЦК України 1963 р. також не вимагав сплати штрафних санкцій за поставку продукції більш низької якості, ніж передбачено у договорі. Відмова ТОВ В сплатити штраф стала підставою для звернення ТОВ Т до суду з позовом про його примусове стягнення з товариства В.

Першого серпня 2007 р. між українським підприємством ТОВ Медик та угорським підприємством Zig був підписаний договір купівлі-продажу медичних препаратів. Сторони визначили, що до їхніх прав та обовязків, що випливають з договору, має застосовуватись право України. Відповідно до означеного договору ТОВ Медик зобовязалося придбати медичні препарати за їх середньоринковою ціною, що буде існувати в Будапешті на момент відвантаження товару. Пунктом 5.5. договору передбачалось проведення інкасової форми розрахунків. Після відгрузки товару іноземне підприємство Zig звернулося до обслуговуючого його банку (банку-ремітенту) з інкасовим дорученням про отримання платежу від ТОВ Медик та надало всі необхідні для цього документи (рахунки, відвантажувальні накладні тощо). Банк-ремітент відіслав усі зазначені в інкасовому дорученні документи банку, який обслуговував ТОВ Медик (інкасуючому банку), однак не отримав інкасової суми. Інкасуючий банк повідомив банку-ремітенту, що його клієнт відмовився сплатити вартість товару, оскільки вважає, що підписаний між ним та угорським підприємством Zig договір є неукладеним, тому що в ньому відсутня чітко визначена ціна товару, яка є істотною умовою господарського договору відповідно до ГК України.

ТОВ Медик 01.10.2007 р. звернулося до господарського суду з позовом до угорського підприємства Zig про визнання неукладеним договору купівлі-продажу медичних препаратів.

юристи з необхідним пакетом документів звернулися до державного реєстратора з проханням зареєструвати ТОВ, створене іноземцем. Однак державний реєстратор відмовив у проведенні реєстрації, посилаючись на те, що статутний фонд ТОВ визначався, виходячи з мінімальної заробітної плати, що діяла в грудні 2006 р. Однак з 01.01.2007 р. мінімальна заробітна плата була підвищена, у звязку з чим реєстратор запропонував привести розмір статутного фонду ТОВ у відповідність з новими вимогами.

акцій товариства восьмої додаткової емісії. ТОВ Альянс, що є власником 10 акцій ЗАТ, звернулося до господарського суду з позовом до ЗАТ Фронтал про стягнення дивідендів за 1999 р. у сумі 900 грн. Громадянин Донченко, власник 20 акцій ЗАТ, теж звернувся до господарського суду з позовом про стягнення дивідендів за 1999 р у сумі 1800 грн. Відповідач не визнав вимоги позивачів. Щодо позову ТОВ Альянс відповідач заявив, що загальні збори акціонерів проводились відповідно до вимог чинного законодавства і прийняли рішення про виплату дивідендів за 1999 р. акціями восьмої емісії та про внесення відповідних змін до статуту товариства (у звязку із збільшенням статутного фонду). Представник ТОВ Альянс не брав участі 1999 р.

4600000 грн. Акціонер ВАТ Україна Грищенко В.Л., якому належить 30 % від загальної кількості акцій товариства, звернувся до суду з позовом про визнання договору купівлі-продажу акцій недійсним. У позовній заяві було вказано, що голова правління діяв з перевищенням своїх повноважень, оскільки статутом товариства передбачене обовязкове затвердження спостережною радою ВАТ договорів, укладених головою правління на суму, що перевищує 1 млн грн. Питання щодо укладення договору купівлі-продажу акцій Рівне-риба не виносилося на розгляд спостережної ради ВАТ Україна. Позивач також посилався на те, що укладений договір спричиняє суттєві збитки ВАТ Україна і його акціонерам, оскільки ціна акцій, зазначена в договорі, набагато разів більша, ніж їх ринкова вартість.

До юридичної компанії звернулися три особи, які мали намір створити ТОВ. У статутному капіталі ТОВ їх частки мають бути рівними. Щоб уникнути ситуації ущемлення інтересів будь-кого із учасників, вони хотіли б підвищити вимоги до кворуму на загальних зборах, передбачивши, що збори є правомочними, якщо на них присутні учасники, що володіють не менш як 75 % від загальної кількості голосів, а також передбачити низку питань, які мають вирішуватися виключно одностайно.

Учасника ТОВ Фельдмана було виключено із товариства за систематичне перешкоджання нормальній роботі ТОВ. Він звернувся до суду з позовом про поновлення його у товаристві. Під час розгляду спору Фельдман помер. Суд припинив провадження по справі. Але спадкоємець Фельдмана Павленко подав апеляційну скаргу на рішення суду.

Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV // Відом. Верхов.Ради України. 2003. № 40 44. Ст. 356.

Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-IV // Там же. 2003. № 18 22. Ст. 144.

Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців: Закон України від 15.05.2003 р. № 755-IV // Відом.Верхов.Ради України. 2003. № 31 32. Ст. 263.

господарювання

Ст. 144.договорів за конкурсом, на аукціоні (публічних торгах), на біржах, за державним замовленням. Укладення господарських договорів за рішенням суду.

У листопаді 2005 р. ТОВ Гарант звернулося до господарського суду з позовом до ТОВ Регіональна зернова компанія про визнання недійсним договору купівлі-продажу пшениці, обґрунтовуючи свої вимоги тим, що спірний договір був підписаний від імені відповідача особою, яка не мала на це повноважень.

1) про визнання недійсним договору на надання послуг з монтажу та наладки спеціального обладнання, укладеного між дочірнім підприємством Торговий дім Selmi та ТОВ Опт-Трейдинг у квітні 2005 р., як такого, що суперечить інтересам держави і суспільства. В обґрунтування своїх вимог позивач послався на те, що судовим рішенням, яке вступило в силу 12.05.2005 р., визнано недійсним Статут ТОВ Опт-Трейдинг;

договору підряду на проведення проектної роботи з розробленням конструкторської документації, укладеного між ТОВ Верес та ВАТ Спільнота в березні 2005 р., як такого, що суперечить інтересам держави і суспільства. В обґрунтування своїх вимог позивач послався на те, що спірна угода укладена до моменту державної реєстрації ТОВ Верес. Під час судового розгляду було зясовано, що зобовязання за спірним договором були виконані ТОВ Верес після його державної реєстрації (конструкторську документацію передано замовникові на підставі відповідного акта і вартість відповідних робіт замовником оплачено).

р. з Управлінням комунального майна і приватизації Харківської міської ради договір оренди нежитлової одноповерхової будівлі загальною площею 201 м2 по вул. Надудянській в місті Харкові для відкриття кафе. З метою створення додаткової зали для VIP клієнтів ПП Бузьки здійснило надбудову другого поверху. Будівництво здійснювала будівельна фірма ТОВ МТМ. При перевірці інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю Харківської області був складений акт, в якому зазначені наступні порушення:

Про захист економічної конкуренції: Закон України від 11.01.2001 р. // Там же. 2001. № 12.

Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності: Закон України від 23.12.98 р. № 351-ХІV // Там же. 1999, № 5 6. Ст. 44.

№ 1023-XII // Там же. 1991 № 30 Ст. 379.

реорганізації та санації страховика?

Два підприємства, виробники товарів побутової хімії, які займали найбільший сегмент даного товарного ринку у відповідному регіоні (разом їх сукупна частка складала 36 %), домовилися про розподіл ринків збуту. Вони на певний період встановили ціни набагато нижчі тих, які склалися на даному товарному ринку, внаслідок чого було витіснено їх конкурентів малих підприємств.

Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436ΙV // Офіц. вісн. України. 2003. № 11. Ст. 462.

Медведєв А. Особливості становлення та розвитку законодавства про захист економічної конкуренції // Підприємництво, госп-во і право. 2008. № 2. C. 11 14.

Саніахметова Н. Зловживання монопольним (домінуючим) становищем субєкта господарювання на ринку: поняття та види / Н. Саніахметова, С. Мельник // Там же. 2003. № 1. C. 3 5.

Бринцев О. Вільні економічні зони: Pro et contra / О. Бринцев, М. Міщенко // Вісн. Акад. прав. наук України. 2006. № 4. C. 137 145.

Буткевич О. В. Ліквідація пільгового режиму господарювання вільних економічних зон України // Вісн. господар. судочинства. 2005. № 4. C. 159 164.

Андреев В. К. Правовое регулирование создания и деятельности особых экономических зон // Государство и право. 2006. № 7. C. 43 47.

Ст. 315.

Про державне регулювання виробництва та обороту спирту етилового, коньячного та плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів: Закон України від 19.12.1995 р. (із змін. та допов.) // Відом. Верхов. Ради України. 1995. № 46. Ст. 345.

Зеркалов Д.В. Торговельне право України: Довід. К.: Дакор, 2007. 336 c.

2004. № 5. C. 53 56.

Державне казенне підприємство Оптико-механіч-ний завод у січні 2008 р. склало контракт з приватною фірмою Індіан-Інтернешнл на поставку оптичних лінз на умовах FCA до м. Харків на загальну суму 40 000 дол. США. Отримувач вантажу польське підприємство високоточного обладнання Польськамедсервіс. При цьому умовами контракту передбачалося, що оплата здійснюється за поставлені лінзи поетапно: 40 % передплата; 60 % протягом 60 днів з моменту поставки.

Які вимоги до форми зовнішньоекономічного контракту встановлюються законодавством України? Що таке арбітражне застереження? Його значення. Проаналізуйте можливі варіанти оптимальних арбітражних застережень. До якої групи відносяться базисні умови поставок FCA. Проаналізуйте їх зміст, права та обовязки Покупця і Постачальника. Які вимоги до розрахунків в іноземній валюті в зовнішньоекономічній діяльності встановлюються законодавством України? Проаналізуйте їх значення. Які наслідки несвоєчасного повернення валютної виручки за зовнішньоекономічними договорами? Які види відповідальності передбачені законом за такі порушення? Чи поширюються строки позовної давності на такі правовідносини? Які форми розрахунків та платіжні умови ви вважаєте найбільш оптимальними в зовнішньоекономічних відносинах? Які органи розглядають такі спори та який порядок судового розгляду спорів з зовнішньоекономічної діяльності? Чи правомірні дії Державної податкової інспекції?

Згідно з контрактом №1 від 19.10.2006 р. ТОВ ОТТО поставлена покупцю нерезиденту ЗАТ Оптово-розничная торговая и производственная фирма Кубаньоптпродторг (Російська Федерація) конструкторський набір надлегкого літака Х-32 Бекас на умовах EXW Харків. Оплата за поставлений товар проведена в іноземній валюті.

Порівняйте правові категорії зовнішньоекономічна і зовнішньоторговельна діяльність, експорт товару. Яке правове значення мають Правила ІНКОТЕРМС? Проаналізуйте правила ІНКОТЕРМС по чотирьох групах: E, F, C, D, а саме:

Постачальник погодився з заліком взаємних однорідних вимог і не звертався до господарського суду про сплату за медичне діагностичне обладнання.

сторонами був укладений ще один контракт, згідно з яким В викупляло емітовані ним акції і раніше придбані С (що складає 25 % статутного фонду В) на загальну суму 200 000 дол. США.

ЗАТ Кінокомпанія Море поставило своєму контрагенту канадській компанії F, фотоматеріали на суму 102 000 дол. США за контрактом № 1 від 10.01.2008 р. Оплату за поставлені фотоматеріали компанія F здійснила шляхом передачі Постачальнику на вказану суму простих векселів по акту передачі від 20.04.2008 р. зі строком платежу до предявлення. Зазначені векселі компанія F отримала від Харківського машинобудівного заводу за виконані підрядні роботи.

України Про систему валютного регулювання і валютного контролю, Закону України Про порядок розрахунків в іноземній валюті та вексельному законодавству України.

діяльності України пеню за порушення ними строків ввезення товарів, що імпортуються за бартерним договором?

ТОВ Харківська бісквітна фабрика (Постачальник) уклало зовнішньоекономічний договір поставки новорічних подарунків для дітей наборів цукерок з ВАТ Курська фабрика пошиву верхнього одягу (Покупець). Згідно з умовами договору Постачальник зобовязався до 10.12.2007 р. поставити покупцю на умовах EW новорічні подарунки в кількості 600 шт. згідно із специфікацією, а покупець прийняти товар та сплатити суму в розмірі 180 000 російських рублів. У арбітражному застереженні в зовнішньоекономічному договорі сторони визначили, що майбутні спори між ними вирішуватиме виключно Вищий господарський Суд України

резидентами РФ? Чи правильно визначено арбітражне застереження в договорі?

інвестування: Закон України від 19.03.96 р. // Там же. 1996. № 19. Ст. 80.

Про затвердження Інструкції Про порядок видачі індивідуальних ліцензій на здійснення інвестицій за кордон Постанова Правління НБУ від 16.03.99 р. № 122.: // Офіц. вісн. України. 1999. № 17.

До банку звернувся представник іноземної компанії з метою відкрити рахунок для формування статутного капіталу ТОВ, що створюється цією іноземною компанією. Працівник банку перевірив комплект наданих документів та додатково запросив у представника статут іноземної компанії, а також відомості про всіх її учасників, а якщо такі учасники є юридичними особами, то також про їх учасників (паспортні дані, місце проживання, копії паспортів). Представник іноземної компанії відмовився надавати зазначені документи, оскільки їх надання не передбачене Інструкцією Про порядок відкриття рахунків у національній та іноземній валюті, затвердженою рішенням НБУ. Працівник банку відмовив у відкритті рахунку.

Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом: Закон України від 28 .11. 2002 р. // Там же. № 50. Ст. 2248.

Банківські операції

У дозволі, який надано банком своїй філії, було відсутнє право філії на здійснення такої банківської операції (наявної у дозволі банку), як залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України. Але в довіреності на керівника філії передбачалися повноваження на здійснення угод, повязаних з цією операцією, які філія і здійснювала, відображаючи їх на своєму балансі на підставі укладених керівником угод.

і скріплений гербовою печаткою цього органу.

надання заявок АТ на перерахування траншів. Банк виконував перерахування несвоєчасно, через що АТ зазнало збитків у своїй виробничій діяльності і не змогло повернути кредит та проценти. Суд задовольнив позовом банку про стягнення з АТ кредиту, процентів та пені тільки в частині стягнення кредиту, відмовивши в стягненні процентів та пені.

Обґрунтуйте законність прийнятого судом рішення на підставі норм законодавства.

Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000 р. // Офіц. вісн. України. 2001. № 1 2. Ч. 1. Ст. 1.

. № 44. Ст. 1991.

2001. № 40. Ст. 1813.

р. № 82. // Там же. 2003. № 13. Ст.584.

№ 51. Ч 1. Ст. 2707.

1999. № 22. Ст. 1020.

М.: Юристъ, 1997. 424 c.

Костюченко О.А. Банківське право: Навч. посіб. 2-ге вид. перероб. і допов. К.: МАУП. 2000. 240 c.loading...


Politica de confidentialitate

DISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 4773
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2020 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site