Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
ComunicareMarketingProtectia munciiResurse umane


ORGANIZAREA APARARII IMPOTRIVA INCENDIILOR LA S.C. AUTOMATIC GRUP S.A.

Protectia muncii+ Font mai mare | - Font mai micORGANIZAREA APARARII IMPOTRIVA INCENDIILOR LA S.C. AUTOMATIC GRUP S.A.Cap. 1. PREVEDERI GENERALE

Organizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor presupune:

a) stabilirea structurilor cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor;

    b) elaborarea, aprobarea si difuzarea actelor de autoritate: decizii, dispozitii, hotarari si altele asemenea, prin care se stabilesc raspunderi pe linia apararii impotriva incendiilor;

    c) elaborarea, aprobarea si difuzarea documentelor si evidentelor specifice privind apararea impotriva incendiilor;

    d) organizarea apararii impotriva incendiilor la locurile de munca;

    e) planificarea si executarea de controale proprii periodice, in scopul depistarii, cunoasterii si inlaturarii oricaror stari de pericol care pot favoriza initierea sau dezvoltarea incendiilor;

    f) analiza periodica a capacitatii de aparare impotriva incendiilor;

    g) elaborarea de programe de optimizare a activitatii de aparare impotriva incendiilor;

    h) indeplinirea criteriilor si a cerintelor de instruire, avizare, autorizare, atestare, certificare, agrementare, prevazute de actele normative in vigoare;

    i) realizarea unui sistem operativ de observare si anuntare a incendiului, precum si de alertare in cazul producerii unui astfel de eveniment;

    j) asigurarea functionarii la parametrii proiectati a mijloacelor tehnice de aparare impotriva incendiilor;

    k) planificarea interventiei salariatilor, a populatiei si a fortelor specializate, in caz de incendiu;

    l) analizarea incendiilor produse, desprinderea concluziilor si stabilirea imprejurarilor si a factorilor determinanti, precum si a unor masuri conforme cu realitatea;

    m) reglementarea raporturilor privind apararea impotriva incendiilor in relatiile generate de contracte/conventii;

    n) asigurarea formularelor tipizate, cum sunt permisele de lucru cu focul, fisele de instruire.

In cadrul autoritatilor administratiei publice centrale si al celorlalte organe centrale de specialitate, al Consiliului General al Municipiului Bucuresti, al consiliilor judetene, municipale si ale sectoarelor municipiului Bucuresti, orasenesti si comunale, al institutiilor publice si al operatorilor economici, in functie de nivelul riscului de incendiu si de specificul activitatii, se constituie, dupa caz, urmatoarele structuri cu atributii de aparare impotriva incendiilor:

    a) compartiment de aparare impotriva incendiilor, compus din doua sau mai multe cadre tehnice sau personal de specialitate cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor;

    b) cadru tehnic sau personal de specialitate cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor numit exclusiv pentru aceasta activitate, conform legii;

    c) serviciu public voluntar sau privat pentru situatii de urgenta.

    (2) In vederea indeplinirii atributiilor pe linia apararii impotriva incendiilor, consiliile locale si operatorii economici care nu au obligatia, prin lege, sa angajeze cel putin un cadru tehnic cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor sau personal de specialitate, pot desemna din randul personalului propriu un salariat care sa indeplineasca si atributii specifice in domeniul apararii impotriva incendiilor sau pot incheia un contract cu o persoana fizica sau juridica atestata, in conditiile legii.

Actele de autoritate, documente specifice si evidente

privind apararea impotriva incendiilor

Actele de autoritate privind apararea impotriva incendiilor emise de administratorul operatorului economic/conducatorul institutiei sunt:

    a) dispozitie privind stabilirea modului de organizare si a responsabilitatilor privind apararea impotriva incendiilor;

    b) instructiuni de aparare impotriva incendiilor si atributii ale salariatilor la locurile de munca;

    c) dispozitie privind reglementarea lucrului cu foc deschis si a fumatului;

    d) dispozitie privind organizarea instruirii personalului;

    e) dispozitie de constituire a serviciului privat pentru situatii de urgenta ori contract/conventie cu un alt serviciu privat pentru situatii de urgenta;

    f) dispozitie de sistare a lucrarilor de constructii/oprire a functionarii ori utilizarii constructiilor/amenajarilor, in cazul anularii avizului/autorizatiei de securitate la incendiu;

    g) reguli si masuri de aparare impotriva incendiilor la utilizarea, manipularea, transportul si depozitarea substantelor periculoase specifice produselor sale;

    h) conventii/contracte cuprinzand raspunderile ce revin partilor pe linia apararii impotriva incendiilor in cazul transmiterii temporare a dreptului de folosinta asupra bunurilor imobile/antrepriza;

    i) dispozitia de numire a cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor, conform legii;

    j) masuri speciale de aparare impotriva incendiilor pentru perioadele caniculare sau secetoase.

Documentele si evidentele specifice apararii impotriva incendiilor ale operatorilor economici/institutiilor trebuie sa cuprinda cel putin:

    a) planul de analiza si acoperire a riscurilor al unitatii administrativ-teritoriale, in partea ce revine operatorului economic/institutiei;

    b) fisa obiectivului; un exemplar din fisa obiectivului se trimite la inspectoratul judetean/al municipiului Bucuresti pentru situatii de urgenta;

    c) raportul anual de evaluare a nivelului de aparare impotriva incendiilor;

    d) documentatia tehnica specifica, conform legii: scenarii de securitate la incendiu, identificarea si analiza riscurilor de incendiu etc.;

    e) avizele/autorizatiile de securitate la incendiu, insotite de documentele vizate spre neschimbare care au stat la baza emiterii lor;

    f) certificate EC, certificate de conformitate, agremente tehnice pentru mijloacele tehnice de aparare impotriva incendiilor si echipamentele specifice de protectie utilizate;

    g) registrele instalatiilor de detectare/semnalizare/stingere a incendiilor, copii dupa atestatele firmelor care au efectuat/efectueaza proiectarea, montarea, verificarea, intretinerea, repararea acestora sau care efectueaza servicii in domeniu;

    h) registrul pentru evidenta permiselor de lucru cu focul;

    i) date ale personalului din cadrul serviciului privat pentru situatii de urgenta, conform criteriilor de performanta;

    j) lista operatorilor economici/institutiilor cu care a incheiat contracte de inchiriere/conventii, cu specificarea domeniului de activitate al acestora si a numarului si termenului de valabilitate ale contractului;

    k) planurile de protectie impotriva incendiilor;

    l) evidenta exercitiilor de evacuare a personalului propriu/utilizatorilor constructiei;

    m) evidenta exercitiilor de interventie efectuate, avand anexate concluziile rezultate din efectuarea acestora;

    n) rapoartele de interventie ale serviciului privat pentru situatii de urgenta;

    o) fisele de instruire, conform reglementarilor specifice;

    p) lista cu substantele periculoase, clasificate potrivit legii;

    q) grafice de intretinere si verificare, conform instructiunilor producatorului/furnizorului, pentru diferite categorii de utilaje, instalatii si sisteme care pot genera incendii sau care se utilizeaza in caz de incendiu;

    r) rapoartele intocmite in urma controalelor preventive proprii sau ale autoritatii de stat competente;

    s) programe/planuri cuprinzand masuri si actiuni proprii sau rezultate in urma constatarilor autoritatilor de control pentru respectarea reglementarilor in domeniu.

Organizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor

pe locurile de munca

Organizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor la locul de munca, are ca scop asigurarea conditiilor care sa permita salariatilor/persoanelor fizice ca, pe baza instruirii si cu mijloacele tehnice pe care le au la dispozitie, sa actioneze eficient pentru prevenirea si stingerea incendiilor, evacuarea si salvarea utilizatorilor constructiei, evacuarea bunurilor materiale, precum si pentru inlaturarea efectelor distructive provocate in caz de incendii, explozii sau accidente tehnice.

Prin loc de munca, in intelesul prevederilor prezentelor norme generale, se intelege:

    a) sectie, sector, hala/atelier de productie, filiala, punct de lucru si altele asemenea;

    b) depozit de materii prime, materiale, produse finite combustibile;

    c) atelier de intretinere, reparatii, confectionare, prestari de servicii, proiectare si altele asemenea;

    d) utilaj, echipament, instalatie tehnologica, sistem, statie, depozit de distributie carburanti pentru autovehicule, depozit cu astfel de produse, punct de desfacere a buteliilor cu GPL pentru consumatori;

    e) laborator;

    f) magazin, raion sau stand de vanzare;

    g) sala de spectacole, polivalenta, de reuniuni, de conferinte, de sport, centru si complex cultural, studio de televiziune, film, radio, inregistrari si altele asemenea;

    h) unitate de alimentatie publica, discoteca, club, sala de jocuri electronice si altele asemenea;

    i) cladire sau spatiu amenajat in cladire, avand destinatia de ingrijire a sanatatii: spital, policlinica, cabinet medical, sectie medicala, farmacie si altele asemenea;

    j) constructie pentru cazare;

    k) compartiment, sector, departament administrativ functional, constructie pentru birouri, cu destinatie financiar-bancara;

    l) biblioteca, arhiva;

    m) cladire sau spatii amenajate in cladiri, avand ca destinatie invatamantul, supravegherea, ingrijirea sau cazarea ori adapostirea copiilor prescolari, elevilor, studentilor, batranilor, persoanelor cu dizabilitati sau lipsite de adapost;

    n) lacas de cult, spatiu destinat vietii monahale;

    o) cladire si/sau spatiu avand destinatia de gara, autogara, aerogara si statie de metrou;

    p) ferma zootehnica sau agricola;

    q) punct de recoltare de cereale paioase sau de exploatare forestiera;

    r) amenajare temporara, in spatiu inchis sau in aer liber.

Atunci cand pe unul sau mai multe niveluri ale aceleiasi cladiri isi desfasoara activitatea mai multi operatori economici sau alte persoane juridice sau persoane fizice autorizate, locul de munca se delimiteaza la limita spatiilor utilizate de acestia, iar utilitatile comune se repartizeaza, dupa caz, proprietarului cladirii ori, prin intelegere, operatorilor economici sau persoanelor juridice respective.

Organizarea apararii impotriva incendiilor la locul de munca consta in:

    a) prevenirea incendiilor, prin luarea in evidenta a materialelor si dotarilor tehnologice care prezinta pericol de incendiu, a surselor posibile de aprindere ce pot aparea si a mijloacelor care le pot genera, precum si prin stabilirea si aplicarea masurilor specifice de prevenire a incendiilor;

    b) organizarea interventiei de stingere a incendiilor;

    c) afisarea instructiunilor de aparare impotriva incendiilor;

    d) organizarea salvarii utilizatorilor si a evacuarii bunurilor, prin intocmirea si afisarea planurilor de protectie specifice si prin mentinerea conditiilor de evacuare pe traseele stabilite;

    e) elaborarea documentelor specifice de instruire la locul de munca, desfasurarea propriu-zisa si verificarea efectuarii acesteia;

    f) marcarea pericolului de incendiu prin montarea indicatoarelor de securitate sau a altor inscriptii ori mijloace de atentionare.

La stabilirea masurilor specifice de prevenire a incendiilor se au in vedere:

    a) prevenirea manifestarii surselor specifice de aprindere;

    b) gestionarea materialelor si a deseurilor combustibile susceptibile a se aprinde, cu respectarea normelor specifice de prevenire a incendiilor;

    c) dotarea cu mijloacele tehnice de aparare impotriva incendiilor, prevazute in documentatia tehnica de proiectare;

    d) verificarea spatiilor la terminarea programului de lucru;

    e) mentinerea parametrilor tehnologici in limitele normate, pe timpul exploatarii diferitelor instalatii, echipamente si utilaje tehnologice.

Organizarea interventiei de stingere a incendiilor la locul de munca cuprinde:

    a) stabilirea mijloacelor tehnice de alarmare si de alertare in caz de incendiu a personalului de la locul de munca, a serviciilor profesioniste/voluntare/private pentru situatii de urgenta, a conducatorului locului de munca, proprietarului/patronului/ administratorului, precum si a specialistilor si a altor forte stabilite sa participe la stingerea incendiilor;

    b) stabilirea sistemelor, instalatiilor si a dispozitivelor de limitare a propagarii si de stingere a incendiilor, a stingatoarelor si a altor aparate de stins incendii, a mijloacelor de salvare si de protectie a personalului, precizandu-se numarul de mijloace tehnice care trebuie sa existe la fiecare loc de munca;

    c) stabilirea componentei echipelor care trebuie sa asigure salvarea si evacuarea persoanelor/bunurilor, pe schimburi de lucru si in afara programului;

    d) organizarea efectiva a interventiei, prin nominalizarea celor care trebuie sa utilizeze sau sa puna in functiune mijloacele tehnice din dotare de stingere si de limitare a propagarii arderii ori sa efectueze manevre sau alte operatiuni la instalatiile utilitare si, dupa caz, la echipamente si utilaje tehnologice.

Datele privind organizarea activitatii de stingere a incendiilor la locul de munca prevazute la alin. (1) se inscriu intr-un formular tiparit pe un material rezistent, de regula carton, si se afiseaza intr-un loc vizibil, estimat a fi mai putin afectat in caz de incendiu.

Datele se completeaza de conducatorul locului de munca si se aproba de cadrul tehnic sau de persoana desemnata sa indeplineasca atributii de aparare impotriva incendiilor.

Interventia la locul de munca presupune:

    a) alarmarea imediata a personalului de la locul de munca sau a utilizatorilor prin mijloace specifice, anuntarea incendiului la fortele de interventie, precum si la dispecerat, acolo unde acesta este constituit;

    b) salvarea rapida si in siguranta a personalului, conform planurilor stabilite;

    c) intreruperea alimentarii cu energie electrica, gaze si fluide combustibile a consumatorilor si efectuarea altor interventii specifice la instalatii si utilaje de catre persoanele anume desemnate;

    d) actionarea asupra focarului de incendiu cu mijloacele tehnice de aparare impotriva incendiilor din dotare si verificarea intrarii in functiune a instalatiilor si a sistemelor automate si, dupa caz, actionarea lor manuala;

    e) evacuarea bunurilor periclitate de incendiu si protejarea echipamentelor care pot fi deteriorate in timpul interventiei;

    f) protectia personalului de interventie impotriva efectelor negative ale incendiului: temperatura, fum, gaze toxice;

    g) verificarea amanuntita a locurilor in care se poate propaga incendiul si unde pot aparea focare noi, actionandu-se pentru stingerea acestora.

Pentru efectuarea operatiunilor prevazute mai sus nominalizarea se face pentru fiecare schimb de activitate, precum si in afara programului de lucru, in zilele de repaus si sarbatori legale.

Pentru perioadele in care activitatea normala este intrerupta, de exemplu, noaptea, in zilele nelucratoare, in sarbatorile legale sau in alte situatii, este obligatorie asigurarea masurilor corespunzatoare de aparare impotriva incendiilor.

Planurile de protectie impotriva incendiilor sunt:

    a) planul de evacuare a persoanelor;

    b) planul de depozitare si de evacuare a materialelor clasificate conform legii ca fiind periculoase;

   c) planul de interventie.

Planurile de evacuare a persoanelor in caz de incendiu cuprind elemente diferentiate in functie de tipul si destinatia constructiei si de numarul persoanelor care se pot afla simultan in aceasta si se intocmesc astfel:

    a) pe nivel, daca se afla simultan mai mult de 30 de persoane;

    b) pe incaperi, daca in ele se afla cel putin 50 de persoane;

    c) pentru incaperile destinate cazarii, indiferent de numarul de locuri.

Planurile de evacuare se afiseaza pe fiecare nivel, pe caile de acces si in locurile vizibile, astfel incat sa poata fi cunoscute de catre toate persoanele, iar in incaperi, pe partea interioara a usilor.

Planul de evacuare se intocmeste pe baza schitei nivelului sau a incaperii, pe care se marcheaza cu culoare verde traseele de evacuare prin usi, coridoare si case de scari sau scari exterioare.

Pe planurile de evacuare se indica locul mijloacelor tehnice de aparare impotriva incendiilor: stingatoare, hidranti interiori, butoane si alte sisteme de alarmare si alertare a incendiilor, posibilitatile de refugiu, incaperi speciale, terase, precum si interdictia de folosire a lifturilor in asemenea situatii.

Planurile de depozitare si de evacuare a materialelor clasificate conform legii ca fiind periculoase se intocmesc pentru fiecare incapere unde se afla asemenea materiale.

La amplasarea materialelor periculoase in spatiile de depozitare trebuie sa se tina seama de comportarea lor specifica in caz de incendiu, atat ca posibilitati de reactie reciproca, cat si de compatibilitatea fata de produsele de stingere.

Planurile de depozitare si de evacuare a materialelor periculoase se intocmesc pe baza schitelor incaperilor respective, pe care se marcheaza zonele cu materiale periculoase si se mentioneaza clasele acestora conform legii, cantitatile si codurile de identificare ori de pericol, produsele de stingere recomandate. Traseele de evacuare a materialelor si ordinea prioritatilor se marcheaza cu culoare verde.

Planuri de depozitare si de evacuare se intocmesc si pentru materialele si bunurile combustibile care au o valoare financiara sau culturala deosebita.

Planurile de depozitare se amplaseaza in locuri care se estimeaza a fi cel mai putin afectate de incendiu si in apropierea locurilor de acces in incaperi, precum si la dispecerat, acolo unde acesta este constituit, astfel incat acestea sa poata fi utile fortelor de interventie.

Planurile de interventie se intocmesc pentru asigurarea desfasurarii in conditii de operativitate si eficienta a operatiunilor de interventie in situatii de urgenta, potrivit legii.

Planul de interventie se avizeaza de inspectoratul pentru situatii de urgenta judetean/al municipiului Bucuresti.

Planurile de protectie impotriva incendiilor se actualizeaza ori de cate ori este cazul, in functie de conditiile reale.

Instructiunile de aparare impotriva incendiilor se elaboreaza pentru locurile de munca stabilite de administrator/conducator, obligatoriu pentru toate locurile cu risc de incendiu.

Instructiunile de aparare impotriva incendiilor cuprind:

    a) prevederile specifice de aparare impotriva incendiilor din reglementarile in vigoare;

    b) obligatiile salariatilor privind apararea impotriva incendiilor;

    c) regulile si masurile specifice de aparare impotriva incendiilor pentru exploatarea instalatiilor potrivit conditiilor tehnice, tehnologice si organizatorice locale, precum si pentru reparatii, revizii, intretinere, oprire si punere in functiune;

    d) evidentierea elementelor care determina riscul de incendiu sau de explozie;

    e) prezentarea pericolelor care pot aparea in caz de incendiu, cum sunt intoxicarile, arsurile, traumatismele, electrocutarea, iradierea etc., precum si a regulilor si masurilor de prevenire a acestora.

Instructiunile de aparare impotriva incendiilor se elaboreaza de seful sectorului de activitate, instalatie, sectie, atelier, se verifica de cadrul tehnic sau de persoana desemnata sa indeplineasca atributii de aparare impotriva incendiilor si se aproba de administrator/conducator.

Instructiunile de aparare impotriva incendiilor se afiseaza, in intregime sau in sinteza, in functie de volumul lor si de conditiile de la locul de munca respectiv.

Un exemplar al tuturor instructiunilor de aparare impotriva incendiilor se pastreaza la cadrul tehnic sau la persoana desemnata sa indeplineasca atributii de aparare impotriva incendiilor.

Salariatii de la locurile de munca au obligatia sa le studieze, sa le insuseasca si sa le aplice.

Instructiunile de aparare impotriva incendiilor se completeaza in toate cazurile cu informatiile din planurile de interventie, acolo unde acestea sunt intocmite.

Instructiunile de aparare impotriva incendiilor se actualizeaza la modificari, modernizari, dezvoltari, reprofilari si la aparitia unor noi reglementari.

Fiecare instructiune de aparare impotriva incendiilor trebuie sa aiba inscrisa data intocmirii/reviziei si data aprobarii.

Indicatoarele de securitate, respectiv de interzicere, avertizare, orientare si/sau informare, se executa, se amplaseaza si se monteaza conform reglementarilor si standardelor de referinta.

In anumite situatii, indicatoarele pot fi insotite de inscrisuri explicative si in limbi de circulatie internationala. Obligatia de a amplasa, de a monta si de a pastra integritatea indicatoarelor revine conducatorului locului de munca.

Capitolul 2. Organizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor

la S.C. AUTOMATIC GRUP S.A.

PREZENTAREA SOCIETATII

1. DATE GENERALE

S.C. AUTOMATIC GRUP S.A a fost infiintata in 1991 si inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J24/1051/1991.

Sediul societatii este in Romania, Baia Mare, str. Nisiparilor, nr. 56A, cod postal 430344.

S.C. AUTOMATIC GRUP S.A. este o societate pe actiuni cu capital integral privat.

Obiectul de activitate al S.C. AUTOMATIC GRUP S.A. consta in:

ANTREPRIZA GENERALA pentru:

constructii civile si industriale;

PROIECTARE SI EXECUTIE INSTALATII IN CONSTRUCTII:

- proiectare instalatii electrice si de automatizare;

montaj, punere in functiune si service pentru instalatii de actionari electrice, automatizari;

montaj, punere in functiune si service pentru instalatii de avertizare incendiu, efractie, telefonie;

proiectare si executie de retele de calculatoare:

evaluarea si analiza retelei,

optimizarea cablarii structurate,

- instalatii termice si sanitare;

constructii metalice si parti ale acestora.

PRODUSE:

executie tablouri si panouri electrice si de automatizari;

executie cutii sudate;

confectii metalice;

confectii din otel inoxidabil.

TEHNOLOGII SPECIALE UTILIZATE:

suduri speciale MIG/MAG in mediu CO2, Argon;

suduri speciale WIG in mediu Argon;

vopsire in cimp electrostatic;

Societatea dispune de:

- un teren de aproximativ 10.000 mp pe care este construita o hala de productie, in suprafata de aproximativ 1.000 mp care este dotata cu racord de apa, racord de gaz metan, centrala termica, post de transformare propriu de 400 kVA, in care sunt amplasate:

- sediul administrativ format din 6 birouri. Pentru activitatea de proiectare societatea dispune de o retea de 6 calculatoare desktop si 4 calculatoare laptop cu softul adecvat administrate de un server, de o biblioteca tehnica, bine dotata si actualizata, si de o arhiva de date.

- atelier pentru echipari electrice, inclusiv tablouri electrice;

- un atelier de confectii metalice cu racord de 3x380 V;

- o instalatie de vopsire in camp electrostatic;

- magazii pentru depozitat materiale, echipamente de munca si aparatura de masura si control.

Curtea permite depozitarea materialelor specifice: tamburi cu cabluri si conductoare, stalpi, confectii metalice, etc.

Activitatea de constructii-montaj in domeniul instalatiilor se desfasoara in cadrul santierelor mobile organizate la obiectivele in lucru ale beneficiarilor.

Pentru transportul lucratorilor, a echipamentelor de munca si a materialelor pe santierele beneficiarilor societatea detine 4 camionete de 1,5 t si 2 autoturisme break.

Echipamentele de munca utilizate in cursul desfasurarii activitatilor din cadrul S.C. Automatic Grup S.A. sunt:

Nr.crt.

DENUMIREA ECHIPAMENTULUI DE MUNCA

DOMENIUL DE ACTIVITATE

Cabina de pulverizare

Instalatie tehnologica de vopsire in camp electrostatic

Agregat de pulverizare

Compresor 100 l pentru aer comprimat

Cuptor de polimerizare cu incalzire electrica

Sistemul de transport al pieselor - conveior suspendat

Strung universal

Atelier confectii metalice

Freza universala

Masina de sudat in puncte cu cleste

Masina pentru suduri speciale MIG/MAG in mediu CO2, argon

Masina pentru suduri speciale WIG in mediu argon

Invertor de sudura cu arc electric

Atelier confectii metalice

Presa mecanica

Ghilotina pentru taiat tabla cu actionare electrica

Dispozitiv manual de indoit tabla

Masina de slefuit cu disc

Masina de slefuit PV70

Masina de gaurit MT064

Polizor unghiular

Fierastrau pendular

Pistol nituri

Menghina

Nr.crt.

DENUMIREA ECHIPAMENTULUI DE MUNCA

DOMENIUL DE ACTIVITATE

Masina de taiat rosturi

Santier pentru reparatii cai de rulare

Utilaj de suflare aer comprimat

Dispozitiv de injectat mastic

Trusa scule manuale de curatat rosturi

Transcontainer

Santier instalatii in constructii

Schela fixa

Schela rulanta

Scara aluminiu 3x9 trepte

Scara de aluminiu 3x7 trepte

Masina rotopercutanta

Bormasina

Autofiletanta

Pompa inox submersibila

Dispozitiv pentru taiat teava

Megaohmetru MT 25, 2500 V

Trusa de curent WE 2111, 80-1200 A

Aparat masura rezistenta prize de pamant tip APP3

Clesti ampermetrici electronici

Autotransformator ATR 8

Trusa hidraulica de sertizat papuci

Trusa manuala de sertizat papuci

Trusa de scule pentru electricieni

Trusa de scule pentru mecanici

S.C. Automatic Grup S.A. are un numar total de 40 angajati, iar lista ocupatiilor exercitate in cadrul societatii si numarul de angajati pentru fiecare ocupatie este urmatoarea:

Nr. crt.

DENUMIREA OCUPATIEI

NUMAR ANGAJATI

INGINER

SUBINGINER

CONTABILA

SECRETARA

ANALIST-PROGRAMATOR

PAZNIC

ELECTRICIAN

INSTALATOR TERMICE SI SANITARE

VOPSITOR

SUDOR

TINICHIGIU

Nr. crt.

DENUMIREA OCUPATIEI

NUMAR ANGAJATI

LACATUS

STRUNGAR

ZIDAR-ZUGRAV

MUNCITOR LA DEMOLARI

MANIPULANT DE MARFURI

TOTAL

Produsele cu pericol de incendiu utilizate in procesele tehnologice desfasurate in cadrul S.C. Automatic Grup S.A. sunt:

Nr.crt.

DENUMIREA PRODUSULUI

LOCUL DE MUNCA IN CARE SE UTILIZEAZA

Vopsea pulbere poliesterica

Vopsitorie

Diluant

Grund

Atelier confectii metalice

Emaur

Sonomeric (mastic poliuretanic)

Santier pentru reparatii cai de rulare

Decizii ale conducerii

Directorul general, in conformitate cu Legea nr.31/1991 a societatilor comerciale, cu Legea nr.307/2006 privind apararea impotriva incendiilor si cu Normele generale de aparare impotriva incendiilor, a dispus numirea cadrului tehnic cu atributii de prevenire si stingere a incendiilor.

Prin decizia conducerii, a fost stabilit, prin instructiune interna modul de executare a lucrarilor cu foc deschis in spatiile in care societatea isi desfasoara activitatea.

In Regulamentul de Ordine Interioara al S.C. Automatic Grup S.A. conducerea a decis ca pe teritoriul spatiilor in care societatea isi desfasoara activitatea fumatul este interzis. In acest sens au fost montate indicatoare de securitate si afise care contin textul 'FUMATUL INTERZIS'. Pentru angajatii fumatori au fost amenajate locuri de fumat in exteriorul cladirilor. Locurile de fumat au fost dotate cu vase cu apa si vase cu nisip.

Deoarece deseurile rezultate din activitatea firmei sunt, de regula, deseuri metalice si, in cantitati mai mici, resturi de cabluri si deseuri menajere, directorul general societatii a dispus, tot prin fisa postului, ca de colectarea si depozitarea lor sa raspunda sefii compartimentelor care le produc, care au obligatia sa le depuna in spatiile special desemnate, urmand ca periodic sa fie ridicate de S.C. RE CONF MET S.R.L. cu care exista contract de ridicare si reciclare a acestora, iar pentru deseurile menajere sa raspunda personalul administrativ, care are obligatia sa le depuna in pubelele speciale, urmand ca o data pe saptamana sa fie ridicate de S.C. DRUSAL S.A. cu care exista contract de ridicare si depozitare a acestora.

Responsabilitati si competente

Cadrul tehnic cu atributii de prevenire si stingere a incendiilor

Cadrul tehnic cu atributii de prevenire si stingere a incendiilor are urmatoarele obligatii:

   a) participa la elaborarea si aplicarea conceptiei de aparare impotriva incendiilor la nivelul unitatii administrativ-teritoriale, institutiei sau operatorului economic;

   b) controleaza aplicarea normelor de aparare impotriva incendiilor in domeniul specific;

   c) propune includerea in bugetele proprii a fondurilor necesare organizarii activitatii de aparare impotriva incendiilor, dotarii cu mijloace tehnice pentru apararea impotriva incendiilor si echipamente de protectie specifice;

   d) indruma si controleaza activitatea de aparare impotriva incendiilor si analizeaza respectarea incadrarii in criteriile de constituire a serviciilor de urgenta voluntare sau private, dupa caz, in unitatile si institutiile din care face parte;

   e) prezinta conducerii, semestrial sau ori de cate ori situatia impune, raportul de evaluare a capacitatii de aparare impotriva incendiilor;

   f) raspunde de pregatirea serviciului de urgenta voluntar sau privat, dupa caz, precum si de participarea acestuia la concursurile profesionale;

   g) acorda sprijin si asistenta tehnica de specialitate centrelor operative pentru situatii de urgenta in indeplinirea atributiilor.

Atributiile directorului general

Directorul general al societatii are urmatoarele obligatii principale

   a) sa stabileasca, prin dispozitii scrise, responsabilitatile si modul de organizare pentru apararea impotriva incendiilor in unitatea sa, sa le actualizeze ori de cate ori apar modificari si sa le aduca la cunostinta salariatilor, utilizatorilor si oricaror persoane interesate;

   b) sa asigure identificarea si evaluarea riscurilor de incendiu din unitatea sa si sa asigure corelarea masurilor de aparare impotriva incendiilor cu natura si nivelul riscurilor;

   c) sa solicite si sa obtina avizele si autorizatiile de securitate la incendiu, prevazute de lege, si sa asigure respectarea conditiilor care au stat la baza eliberarii acestora; in cazul anularii avizelor ori a autorizatiilor, sa dispuna imediat sistarea lucrarilor de constructii sau oprirea functionarii ori utilizarii constructiilor sau amenajarilor respective;

   d) sa permita, in conditiile legii, executarea controalelor si a inspectiilor de prevenire impotriva incendiilor, sa prezinte documentele si informatiile solicitate si sa nu ingreuneze sau sa obstructioneze in niciun fel efectuarea acestora;

   e) sa permita alimentarea cu apa a autospecialelor de interventie in situatii de urgenta;

   f) sa intocmeasca, sa actualizeze permanent si sa transmita inspectoratului lista cu substantele periculoase, clasificate potrivit legii, utilizate in activitatea sa sub orice forma, cu mentiuni privind: proprietatile fizico-chimice, codurile de identificare, riscurile pe care le prezinta pentru sanatate si mediu, mijloacele de protectie recomandate, metodele de interventie si prim ajutor, substantele pentru stingere, neutralizare sau decontaminare;

   g) sa elaboreze instructiunile de aparare impotriva incendiilor si sa stabileasca atributiile ce revin salariatilor la locurile de munca;

   h) sa verifice daca salariatii cunosc si respecta instructiunile necesare privind masurile de aparare impotriva incendiilor si sa verifice respectarea acestor masuri semnalate corespunzator prin indicatoare de avertizare de catre persoanele din exterior care au acces in unitatea sa;

   i) sa asigure constituirea, cu avizul inspectoratului, a serviciului de urgenta privat, precum si functionarea acestuia conform reglementarilor in vigoare ori sa incheie contract cu un alt serviciu de urgenta voluntar sau privat, capabil sa intervina operativ si eficace pentru stingerea incendiilor;

   j) sa asigure intocmirea si actualizarea planurilor de interventie si conditiile pentru aplicarea acestora in orice moment;

   k) sa permita, la solicitare, accesul fortelor inspectoratului in unitatea sa in scop de recunoastere, instruire sau de antrenament si sa participe la exercitiile si aplicatiile tactice de interventie organizate de acesta;

   l) sa asigure utilizarea, verificarea, intretinerea si repararea mijloacelor de aparare impotriva incendiilor cu personal atestat, conform instructiunilor furnizate de proiectant;

   m) sa asigure pregatirea si antrenarea serviciului de urgenta privat pentru interventie;

   n) sa asigure si sa puna in mod gratuit la dispozitie fortelor chemate in ajutor mijloacele tehnice pentru aparare impotriva incendiilor si echipamentele de protectie specifice riscurilor care decurg din existenta si functionarea unitatii sale, precum si antidotul si medicamentele pentru acordarea primului ajutor;

   o) sa stabileasca si sa transmita catre transportatorii, distribuitorii si utilizatorii produselor sale regulile si masurile de aparare impotriva incendiilor, specifice acestora, corelate cu riscurile la utilizarea, manipularea, transportul si depozitarea produselor respective;

   p) sa informeze de indata, prin orice mijloc, inspectoratul despre izbucnirea si stingerea cu forte si mijloace proprii a oricarui incendiu, iar in termen de 3 zile lucratoare sa completeze si sa trimita acestuia raportul de interventie;

   q) sa utilizeze in unitatea sa numai mijloace tehnice de aparare impotriva incendiilor, certificate conform legii;

   r) sa indeplineasca orice alte atributii prevazute de lege privind apararea impotriva incendiilor.

Obligatiile angajatilor

Angajatii au urmatoarele obligatii in materie de prevenire si stingere a incendiilor:

   a) sa respecte regulile si masurile de aparare impotriva incendiilor, aduse la cunostinta, sub orice forma, de administrator sau de conducatorul institutiei, dupa caz;

   b) sa utilizeze substantele periculoase, instalatiile, utilajele, masinile, aparatura si echipamentele, potrivit instructiunilor tehnice, precum si celor date de administrator sau de conducatorul institutiei, dupa caz;

   c) sa nu efectueze manevre nepermise sau modificari neautorizate ale sistemelor si instalatiilor de aparare impotriva incendiilor;

   d) sa comunice, imediat dupa constatare, conducatorului locului de munca orice incalcare a normelor de aparare impotriva incendiilor sau a oricarei situatii stabilite de acesta ca fiind un pericol de incendiu, precum si orice defectiune sesizata la sistemele si instalatiile de aparare impotriva incendiilor;

   e) sa coopereze cu salariatii desemnati de administrator, dupa caz, respectiv cu cadrul tehnic specializat, care are atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor, in vederea realizarii masurilor de aparare impotriva incendiilor;

   f) sa actioneze, in conformitate cu procedurile stabilite la locul de munca, in cazul aparitiei oricarui pericol iminent de incendiu;

   g) sa furnizeze persoanelor abilitate toate datele si informatiile de care are cunostinta, referitoare la producerea incendiilor.

Reguli si masuri de prevenire si stingere a incendiilor

Norme generale

1. Constructiile, instalatiile si amenajarile se vor proiecta si executa in conformitate cu prevederile Normativului de siguranta la foc a constructiilor Pl 18/1999 si conform criteriilor de dotare cu mijloacele tehnice de prevenire si stingere a incendiilor cuprinse in legislatia din domeniu.

La extinderea, transformarea, schimbarea destinatiei constructiilor se vor respecta normele de prevenire si stingere a incendiilor si criteriile de dotare cu mijloacele tehnice de prevenire si stingere a incendiilor, in raport cu situatia nou creata

La exploatarea constructiilor de orice fel si a instalatiilor aferente acestora, se vor respecta normele de prevenire si stingere a incendiilor si criteriile de dotare cu mijloacele tehnice de prevenire si stingere a incendiilor.

2. Drumurile din incinta firmei, necesare circulatiei obisnuite, vor fi astfel construite si intretinute incat sa permita accesul mijloacelor si fortelor de interventie in orice anotimp si la orice obiectiv incendiat.

3. Caile de acces si de evacuare din cladiri, locurile in care sunt amplasate utilajele si instalatiile pentru stingerea incendiilor si orice alte situatii care, in caz de incendiu, presupun manevre obligatorii, vor fi clar si vizibil marcate conform prevederilor legislatiei in vigoare.

Este interzisa blocarea drumurilor, trotuarelor, a cailor de acces cu materiale sau ambalaje, chiar daca este vorba de o ocupare temporara

4. In constructiile destinate publicului nu este admis accesul cu lichide inflamabile, cu recipiente care contin gaze combustibile lichefiate sau comprimate, precum si cu substante puternic oxidante.

5. Toate focurile declansate organizat in incinta firmei vor fi supravegheate obligatoriu, pana la stingerea lor completa, de catre persoane special desemnate.

Spatiile administrative

1. In spatiile administrative nu se vor depozita sau pastra materiale inflamabile si nici lichide combustibile in cantitati mai mari decat cele necesare proceselor tehnologice.

2. Este strict interzis a se depozita sau pastra in incaperi materiale folosite pentru sters. Materialele folosite pentru sters imbibate cu solventi, alte materiale inflamabile sau combustibile vor fi colectate in cutii metalice prevazute cu capace si vor fi evacuate la sfarsitul programului de lucru in locuri special stabilite in acest scop.

3. Locurile de trecere, intrarile-iesirile incaperilor, precum si scarile de acces vor fi mentinute in permanenta libere, fiind strict interzisa blocarea lor cu orice fel de obiecte, materiale, ambalaje.

4. Incalzirea electrica este interzisa in cladirile si incaperile unde exista pericol de incendiu (cu exceptia instalatiilor de incalzire speciale).

5. Este strict interzisa curatarea pardoselii cu benzina sau alte substante inflamabile in incaperi in care se lucreaza cu foc deschis sau se fumeaza, aceasta operatie se va putea efectua numai cu substante neinflamabile.

6. Nu se admite amplasarea pe caile de evacuare a dulapurilor, fisetelor, pentru a nu ingreuna evacuarea personalului si a nu mari cantitatea de materiale combustibile.

7. Este interzisa incuierea sau blocarea usilor de pe caile de evacuare ale cladirilor, daca nu se asigura posibilitatile de evacuare in caz de incendiu conform prescriptiilor tehnice.

8. La terminarea programului de lucru se vor lua obligatoriu urmatoarele masuri:

- oprirea tuturor masinilor si utilajelor, curatirea locului de munca de resturi si deseuri si de scurgeri de ulei de pe pardoseli;

- scoaterea de sub tensiune a motoarelor electrice, inchiderea tablourilor de distributie si pupitrelor de comanda

- verificarea functionarii instalatiei de avertizare;

- scoaterea din priza a aparatelor electrice;

- stingerea focurilor si intreruperea sau reducerea la strictul necesar al incalzirii;

- intreruperea iluminatului general si trecerea pe cel de siguranta

- inchiderea ferestrelor si usilor;

- verificarea spatiilor, in vederea eliminarii surselor potentiale de initiere a incendiilor si asigurarea functionarii mijloacelor de protectie impotriva incendiilor.

Procedura de actiune in caz de incendiu

La declansarea unui incendiu in sediu sau incaperi vecine acestuia se va actiona concomitent, dupa cum urmeaza

- se alarmeaza personalul de interventie, se anunta conducerea si unitatea de pompieri militari;

- se opreste instalatia de incalzire, daca este cazul;

- se scot de sub tensiune echipamentele tehnice (calculatoare, server, masini si utilaje, dupa caz) dupa care se intrerupe tensiunea de la tablourile de distributie si apoi de la tabloul general;

- se actioneaza asupra focului;

- se anunta cu calm angajatii care se afla departe de locul incendiului sa si intrerupa activitatea, sa opreasca echipamentele tehnice (calculatoare, server, masini si utilaje, dupa caz) si sa urmeze indicatiile conducatorilor locurilor de munca pentru evacuarea cat mai rapida si fara panica a sediului, folosind cea mai apropiata cale de evacuare;

- in paralel cu stingerea incendiului se evacueaza clientii si personalul, sub atenta coordonare a conducatorilor locurilor de munca, cu calm si in ordine, evitandu-se cat mai mult posibil aparitia panicii;

- dupa iesirea din cladire, angajatii se vor grupa in vecinatatea sediului, astfel incat sa fie la adapost de eventualele rabufniri ale focului prin ferestre, dar si pentru a permite pompierilor sa intervina

- personalul desemnat sa salveze bunurile de valoare, va actiona pentru a-si indeplini atributiile dupa evacuarea clientilor si a personalului, in masura posibilitatilor si fara a-si periclita viata;

- concomitent cu operatiunea de stingere, o parte a echipei de interventie va incepe sa identifice si sa verifice eventualele cai de propagare a incendiului luand masuri ca acesta sa nu se extinda

- daca incendiul nu este stins pana la sosirea pompierilor, la aparitia acestora, echipele de interventie au obligatia sa puna la dispozitie toate informatiile si mijloacele cerute de catre acestia.

S.C.    AUTOMATIC GRUP S.A. _

430344 Baia Mare, str. Nisiparilor, nr. 56A, jud. Maramures

J24/1051/1991, C.I.F. RO2196354

tel/fax: 0262/213229, 0262/216571

e-mail: office@automaticgrup.ro

www.automaticgrup.ro

D I S P O Z I T I A Nr. 7921

din 17.07.2008

Directorul general al S.C. Automatic Grup S.A.,

Luand in considerare prevederile Legii nr.307/2006, art.19 "Apararea impotriva incendiilor" si cu Normele generale de aparare impotriva incendiilor

d i s p u n e:

Art.1 Se aproba reglementari ale lucrarilor cu foc deschis in spatiile din cadrul S.C. Automatic Grup S.A. conform cu Anexa nr.1.

Art.2 Se stabilesc locurile de fumat si responsabilitatile conform Anexei nr.2.

Art.3. Se aproba reglementarea cailor de acces si evacuare-interventie in caz de incendiu conform Anexei nr.3.

Art.4 Se aproba responsabilitatile privind colectarea deseurilor combustibile si distrugerea acestora, conform Anexei nr.4.

Art.5 Se aproba masurile privind efectuarea lucrarilor premergatoare in timpul sezonului rece si in perioadele caniculare conform Anexei nr.5.

Art.6 Se aproba stabilirea masurilor obligatorii privind instruirea pe linie P.S.I. conform Anexei nr.6.

Art.7 Anexele nr. 1:6 fac parte integranta din prezenta dispozitie.

Art.8 Cu punerea in aplicare a prevederilor prezentei dispozitii se incredinteaza serviciul resurse umane si persoanele nominalizate.

DIRECTOR GENERAL,

.

S.C.    AUTOMATIC GRUP S.A. _

430344 Baia Mare, str. Nisiparilor, nr. 56A, jud. Maramures

J24/1051/1991, C.I.F. RO2196354

tel/fax: 0262/213229, 0262/216571

e-mail: office@automaticgrup.ro

www.automaticgrup.ro

Anexa nr.1

In baza prevederilor art.97:106 din Normele generale de aparare impotriva incendiilor se reglementeaza lucrarile cu foc deschis in spatiile apartinand S.C. Automatic Grup S.A. astfel:

A) Se stabilesc urmatoarele locuri unde, periodic sau permanent, se pot efectua lucrari cu foc deschis (arderea deseurilor combustibile si a resturilor vegetale, sudare etc):

- in atelierul de confectii metalice;

- intr-un punct din zona pietruita a curtii interioare a halei de productie aflat la cel putin 6 m de orice constructie si de vegetatia inconjuratoare.

B) Se stabilesc urmatoarele persoane pentru supravegherea lucrarilor cu foc deschis in locurile prevazute la A1:

- Muscala Sorin - director general;

- Finatan Vasile - responsabil atelier confectii metalice;

- Salajeanu Ioan-Marian - responsabil santier instalatii sanitare-termice

C) Se stabilesc urmatoarele locuri (zone) cu pericol de incendiu in care este interzisa utilizarea focului deschis:

- sediul societatii;

- postul de transformare;

- atelierul de vopsire in camp electrostatic;

- atelierul de tablouri electrice;

- depozitul de vopsea;

- depozitul de materiale electrice.

D) Au dreptul sa emita permis de lucru cu foc urmatoarele persoane:

- Muscala Sorin - director general;

- Finatan Vasile - responsabil atelier confectii metalice;

- Salajeanu Ioan-Marian - responsabil santier instalatii sanitare-termice

E) Procedura de emitere, semnarea, aducerea la cunostinta si pastrare a permisului de lucru cu foc:

Permisul de lucru cu foc se intocmeste in doua exemplare, dintre care unul se inmaneaza sefului formatiei de lucru sau persoanei care executa operatiunile cu foc deschis, iar celalalt ramane la emitent. Se va utiliza formularul de Permis de lucru cu foc aprobat prin Normele Generale de PSI (se anexeaza prezentei decizii).

Permisul de lucru cu foc este valabil o singura zi. La terminarea lucrului, permisul de lucru cu foc se preda emitentului de catre executant.

Inaintea de inceperea efectiva a lucrarii cu foc deschis, se va asigura inregistrarea acestuia la serviciul civil de pompieri.

F) Se vor prelucra cu executantul lucrarii de lucru cu foc inainte de inceperea lucrarii, urmatoarele instructiuni specifice de PSI la astfel de lucrari:

Seful sectorului de activitate, atelier, sectie, depozit, instalatie, in care se executa operatiuni cu foc deschis, are obligatia sa asigure masuri pentru:

pregatirea locului, numai dupa ce s-au luat, dupa caz, masuri pentru evacuarea persoanelor, indepartarea sau protejarea materialelor combustibile, golirea, spalarea, blindarea traseelor de conducte sau a utilajelor, aerisirea sau ventilarea spatiilor, dotarea locurilor de munca cu mijloace de prima interventie in caz de incendiu;

instruirea personalului;

controlul dupa terminarea lucrarii.

In cazul lucrarilor cu foc deschis care se executa in instalatii si in alte zone cu risc ridicat de incendiu sau de explozie, persoana cu atributii de conducere va dispune luarea si altor masuri de protectie specifice.

Echipamentul si aparatele utilizate pentru executarea lucrarilor cu foc deschis trebuie sa fie in buna stare de functionare. De indeplinirea acestei cerinte raspunde executantul.

Toate echipamentele si aparatele de sudura se intretin si se verifica in conformitate cu instructiunile furnizorului. Proprietarul acestora trebuie sa faca dovada efectuarii intretinerii si verificarii lor la termen.

Pregatirea locului unde urmeaza sa se execute operatia de sudare sau taiere cu flacara oxiacetilenica presupune:

inconjurarea acestuia cu panouri necombustibile cu inaltimea de minim 2 m si bine ancorate de podea;

protectia pardoselii din material combustibil cu un strat de nisip de 2 cm grosime, cu tabla sau placi din materiale necombustibile;

indepartarea materialelor si substantelor combustibile transportabile la o distanta ce cel putin 10 m de locul sudarii sau taierii;

curatarea pieselor vopsite pe o portiune de cel putin 100 mm de o parte si de alta in jurul punctului de lucru;

umezirea cu apa sau protejarea cu panouri necombustibile a materialelor si elementelor de constructie combustibile fixe pentru a fi ferite de contact cu scantei sau brocuri de sudura etc;

inlaturarea posibilitatilor ca sursele de foc sa intre in contact cu materialele care se afla in incaperile adiacente sau la cota inferioara, prin acoperirea sau obturarea golurilor ori orificiilor din pardoseala si pereti cu placi sau dopuri necombustibile;

amplasarea la distante de siguranta a generatorului de acetilena transportabil si a buteliei de oxigen, astfel: cel putin 10 m intre acestea si locul de sudura sau orice sursa de foc deschis si respectiv 5 m intre ele;

dotarea cu mijloace de prima interventie;

asigurarea prezentei persoanei desemnate sa supravegheze lucrarile cu foc deschis;

Generatoarele de acetilena transportabile se instaleaza, de regula, in aer liber, in afara incaperii unde se sudeaza si ferite de razele solare sau de sursele de foc deschis.

In mod exceptional, se admite instalarea unui singur generator de acetilena transportabil numai in incaperi in care se executa lucrari de reparatii, montaj sau intretinere cu caracter temporar, cu respectarea urmatoarelor conditii:

debitul maxim de acetilena sa nu depaseasca 3,2 m3/h;

generatorul sa fie verificat si sa posede marca de timbru;

incarcatura de carbid sa nu fie mai mare de 4 kg;

incaperea sa aiba un volum minim de 350 m3 si sa fie bine ventilata;

sa existe posibilitatea realizarii distantelor de siguranta;

sa se realizeze pe toata durata amplasarii generatorului in incapere, oprirea functionarii eventualelor utilaje care lucreaza cu flacara sau produc scantei.

Lucrarile de sudare la instalatii, rezervoare, recipiente si conducte prin care s-au vehiculat si in care s-au depozitat substante combustibile sau vapori inflamabili, se vor executa numai dupa golirea, aerisirea, spalarea, umplerea cu apa sau gaz inert, izolarea acestora prin flanse oarbe de restul instalatiilor si dupa efectuarea analizelor de laborator.

Piesele, instalatiile si materialele la care se vor executa operatiuni de sudare sau taiere se vor curata in prealabil de materiale combustibile, cum sunt uleiurile, textilele etc.

In timpul executarii lucrarii trebuie sa se asigure:

supravegherea permanenta si cu atentie a flacarii, a dispersiei si a traiectoriilor scanteilor sau particulelor de materiale incandescente si a intensitatii fluxului de caldura;

strangerea si depozitarea resturilor de electrozi in vase speciale cu nisip sau apa;

inchiderea robinetelor buteliei de oxigen si a generatorului de acetilena, daca durata intreruperii este de 10 minute;

interzicerea agatarii arzatoarelor (chiar stinse) de buteliile de oxigen sau de generatorul de acetilena;

interzicerea deplasarii cu arzatoarele aprinse in afara zonei de lucru sau urcarii pe schele, scari;

inchiderea robinetului de la butelia de acetilena si a celui de la butelia de oxigen in cazul intreruperii lucrului pe o perioada mai indelungata.

Dupa terminarea lucrarii, trebuie sa se asigure urmatoarele:

verificarea minutioasa a locului unde s-a executat lucrarea, precum si a spatiilor adiacente si a celor situate la cotele inferioare sau superioare, pentru a constata daca nu s-au creat focare de incendiu;

descoperirea tuturor zonelor protejate, verificandu-se daca starea lor este intacta, si luarea de masuri in consecinta;

verificarea la anumite intervale, pe parcursul mai multor ore si in timpul noptii, a situatiei existente la locul unde s-a efectuat lucrarea si in imediata apropiere;

depozitarea in conditii de siguranta a echipamentelor si materialelor folosite;

reamplasarea pe pozitii initiale a elementelor si materialelor combustibile la cel putin 6 ore de la terminarea lucrarilor.

Aceste instructiuni vor fi tinute de executant asupra lui impreuna cu permisul de lucru cu foc pe timpul executarii lucrarii cu foc.

DIRECTOR GENERAL,

S.C. AUTOMATIC GRUP S.A.

BAIA MARE

Permis de lucru cu foc

Nr. ________ din _____________

Se elibereaza prezentul permis de lucru cu foc d-lui ____________________ ajutat de d-l _____ _______ ______ _______________, care urmeaza sa execute _____ _______ ______ ___________ folosind __________ ______ ____ la (in) ________________. Lucrarile incep la data de ____________________, ora ______ si se incheie la data de _____________ ora ____.

Premergator, pe timpul si la terminarea lucrarilor cu foc se vor lua urmatoarele masuri:

Indepartarea sau protejarea materialelor combustibile, instalatiilor, utilajelor, aparatelor, conductelor si a recipientelor din zona de executare a lucrarilor si din apropierea acestora, pe o raza de _______ metri, astfel:

Golirea, izolarea, spalarea, aerisirea conductelor, utilajelor sau instalatiilor prin:

Ventilarea spatiilor in care se executa lucrarile se realizeaza:

Verificarea zonei de lucru si a vecinatatilor acesteia, inlaturarea surselor de aprindere si a conditiilor care favorizeaza producerea incendiilor si exploziilor, protejarea antifoc a materialelor din zona. Inceperea lucrarilor cu foc s-a facut in baza buletinului de analiza nr _______ din _________ eliberat de __________ ______ ____ __________ ______ ____

Respectarea normelor de prevenire si stingere a incendiilor, specifice tehnologiei de lucru __________ ______ ____ _______________

Asigurarea in zona de lucru a mijloacelor de stingere a incendiilor __________ ______ ____ __________ ______ ____

Anuntarea sefului sectorului in care se executa lucrarea despre inceperea, intreruperea si incheierea acesteia.

Controlul masurilor de prevenire si stingere a incendiilor se asigura de catre d-l __________ ______ ____ _____ _______ ______ ______________

Supravegherea lucrarilor cu foc se asigura de catre d-l __________________

Incendiul sau orice alt eveniment se va anunta la _____ _______ ______ ________ prin __________ ______ ____ _____ _______ ______ _____________

Alte masuri PSI specifice __________ ______ ____ ___________

Personalul de executie, control si supraveghere a fost instruit asupra masurilor PSI.

Responsabili

Numele si prenumele

Semnatura

Emitent

Seful sectorului in care se executa lucrarile

Executantii lucrarilor cu foc

Serviciul de pompieri civili

S.C.    AUTOMATIC GRUP S.A. _

430344 Baia Mare, str. Nisiparilor, nr. 56A, jud. Maramures

J24/1051/1991, C.I.F. RO2196354

tel/fax: 0262/213229, 0262/216571

e-mail: office@automaticgrup.ro

www.automaticgrup.ro

Anexa nr.2

In baza prevederilor art.106 din Normele generale de aparare impotriva incendiilor, se reglementeaza fumatul in spatiile apartinand S.C. Automatic Grup S.A. astfel:

A) Se interzice fumatul si accesul cu tigari, chibrituri sau brichete la:

- sediul societatii;

- postul de transformare;

- atelierul de vopsire in camp electrostatic;

- atelierul de tablouri electrice;

- depozitul de vopsea;

- depozitul de materiale electrice.

B) Se amenajeaza locuri pentru fumat:

- in oficiul aflat in sediul societatii;

- la intrarea in atelierul de confectii metalice.

C) Raspund de supravegherea respectarii reglementarilor privind fumatul, in cadrul S.C. Automatic Grup S.A.

- Muscala Sorin - director general;

- Finatan Vasile - responsabil atelier confectii metalice;

D) Alte precizari privind reglementarea fumatului:

In toate zonele (locurile) in care este interzis fumatul se vor instala indicatoare de securitate specifice, prevazute de reglementarile in vigoare.

Locurile pentru fumat stabilite in exteriorul cladirilor nu vor fi amplasate la o distanta mai mica de 40 m fata de locurile in care exista pericol de explozie.

La locurile stabilite pentru fumat se vor prevedea scrumiere, vase cu apa, nisip sau pamant, gropi si se vor instala inscriptii "LOC PENTRU FUMAT".

Scrumierele si vasele din interiorul cladirilor se amplaseaza astfel incat sa nu fie posibila aprinderea materialelor combustibile din apropiere (draperii, perdele, jaluzele).

Depunerea in scrumiere, vase sau gropi a altor deseuri de materiale combustibile (hartie, carton, textile etc) este interzisa.

Golirea scrumierelor si a vaselor in cosurile de hartie sau in alte locuri in care exista materiale combustibile este interzisa.

Aruncarea la intamplare a resturilor de tigari sau chibrituri este interzisa.

Se recomanda sa se evite fumatul, in perioadele de relaxare, odihna, pe canapele, fotolii etc.

DIRECTOR GENERAL,

S.C.    AUTOMATIC GRUP S.A. _

430344 Baia Mare, str. Nisiparilor, nr. 56A, jud. Maramures

J24/1051/1991, C.I.F. RO2196354

tel/fax: 0262/213229, 0262/216571

e-mail: office@automaticgrup.ro

www.automaticgrup.ro

Anexa nr.3

In baza prevederilor art.107:115 din Normele generale de aparare impotriva incendiilor pentru asigurarea conditiilor de evacuare si salvare a utilizatorilor in siguranta in caz de incendiu se adopta urmatoarele masuri:

   a) intretinerea in buna stare de functionare a sistemelor de decomprimare sau de etansare la fum si gaze fierbinti, precum si a elementelor de limitare a propagarii focului ori de izolare termica din compunerea constructiilor si instalatiilor;

   b) pastrarea cailor de evacuare libere si in stare de utilizare la parametrii la care au fost proiectate si realizate;

   c) functionarea iluminatului de siguranta si a celei de-a doua surse de energie electrica, conform reglementarilor tehnice;

   d) functionarea sistemelor de alarmare si semnalizare a incendiilor la parametrii de performanta pentru care au fost proiectate;

   e) organizarea si desfasurarea periodic de exercitii si aplicatii cu salariatii, in conditiile legii.

Caile de evacuare, inclusiv cele care duc in refugii sau in alte locuri special amenajate pentru evacuare, se marcheaza cu indicatoare standardizate, conform reglementarilor tehnice specifice, astfel incat traseele acestora sa fie recunoscute cu usurinta, atat ziua cat si noaptea, de persoanele care le utilizeaza in caz de incendiu.

Se monteaza indicatoare corespunzatoare la rampele scarilor ori la usile de acces catre alte spatii si incaperi din care evacuarea nu poate fi continuata.

Dispozitivele care asigura inchiderea automata in caz de incendiu a elementelor de protectie a golurilor, cele de actionare a trapelor si clapetelor, precum si cele care mentin in pozitie inchisa usile incaperilor tampon se mentin in permanenta in stare de functionare.

Se interzice blocarea in pozitie deschisa a usilor caselor scarilor, a celor de pe coridoare, a celor cu dispozitive de inchidere automata sau a altor usi care, in caz de incendiu, au rolul de a opri patrunderea fumului, gazelor fierbinti si propagarea incendiilor pe verticala sau orizontala.

Dispozitivele care asigura inchiderea automata a usilor, se verifica periodic si se mentin in stare de functionare.

Sistemul de inchidere a usilor de pe traseele de evacuare trebuie sa permita deschiderea usoara a acestora in caz de incendiu.

Este interzisa blocarea cailor de acces, de evacuare si de interventie cu materiale care reduc latimea sau inaltimea libera de circulatie stabilita ori care prezinta pericol de incendiu sau explozie, precum si efectuarea unor modificari la acestea, prin care se inrautateste situatia initiala.

In casele scarilor, pe coridoare sau pe alte cai de evacuare ale cladirilor se interzic amenajarea de boxe ori locuri de lucru, depozitarea de materiale, mobilier sau obiecte, amplasarea de masini de fotocopiat, dozatoare pentru sucuri/cafea etc, care ar putea impiedica evacuarea persoanelor si bunurilor, precum si accesul personalului de interventie.

Accesul mijloacelor si personalului pentru interventiile operative in caz de incendiu, in vederea salvarii si acordarii ajutorului persoanelor aflate in pericol, stingerii incendiilor si limitarii efectelor acestora, trebuie sa fie asigurat in permanenta la toate:

   a) constructiile si incaperile acestora;

   b) instalatiile tehnologice si anexe;

   c) depozitele inchise si deschise de materii prime, semifabricate, produse finite si auxiliare;

   d) mijloacele tehnice de aparare impotriva incendiilor, precum si la punctele de comanda ale acestora, cum sunt: centrale si butoane de semnalizare a incendiilor, hidranti de incendiu, stingatoare;

   e) dispozitivele de actionare a unor mijloace cu rol de protectie in caz de incendiu: clapete de pe tubulatura de ventilare si altele asemenea;

   f) tablourile de distributie si intrerupatoarele generale ale instalatiilor electrice de iluminat, de forta si de siguranta, precum si la sursele de alimentare de rezerva care sunt destinate alimentarii receptoarelor electrice cu rol in caz de incendiu;

   g) alte mijloace utilizate pentru interventie in caz de incendiu: vehicule pentru tractare sau transport, cisterne ori autocisterne pentru apa si altele asemenea.

Persoanele juridice care detin sau administreaza constructiile, instalatiile, sistemele, dispozitivele sau mijloacele respective sunt obligate sa marcheze prin indicatoare, potrivit reglementarilor tehnice specifice, prezenta mijloacelor de la alin.(1) si sa afiseze regulile specifice care trebuie respectate.

Intrarea in incinta societatii si circulatiile carosabile din interiorul acesteia, prin care se asigura accesul la cladiri si instalatii, la racordurile de alimentare cu apa, cum sunt retelele, se mentin, indiferent de sezon, practicabile, curate si libere de orice obstacole, cum ar fi: materiale, utilaje, ambalaje, zapada si altele asemenea, care ar putea impiedica interventia operativa pentru stingerea incendiilor. In cazul in care acest lucru nu este posibil, se asigura si se marcheaza, potrivit reglementarilor tehnice specifice, cai de acces si circulatii ocolitoare. Caile de acces si de evacuare din cladiri, limitele zonelor periculoase de incendiu, explozie, electrocutare, radiatii, locurile in care sunt amplasate utilajele si instalatiile pentru stingerea incendiilor si orice alte instalatii care, in caz de incendiu, presupun manevre obligatorii, se marcheaza vizibil, potrivit reglementarilor tehnice specifice. Platformele de acces si de amplasare a autospecialelor de interventie si salvare de la inaltimi, prevazute in imediata vecinatate a constructiilor, se marcheaza corespunzator si se mentin libere.

DIRECTOR GENERAL,

S.C.    AUTOMATIC GRUP S.A. _

430344 Baia Mare, str. Nisiparilor, nr. 56A, jud. Maramures

J24/1051/1991, C.I.F. RO2196354

tel/fax: 0262/213229, 0262/216571

e-mail: office@automaticgrup.ro

www.automaticgrup.ro

Anexa nr. 4

In baza prevederilor art.87 din Normele generale de aparare impotriva incendiilor se reglementeaza colectarea deseurilor, reziduurilor si ambalajelor combustibile, precum si distrugerea acestora astfel:

Deseurile si reziduurile, scurgerile si depunerile de praf sau de pulberi combustibile se indeparteaza ritmic prin metode si mijloace adecvate, obligatoriu la terminarea lucrului, si se depun in locuri special destinate depozitarii sau distrugerii lor.

Deseurile si reziduurile de lichide combustibile sau cele din materiale solide, cum sunt carpe, calti, bumbac, rumegus, care contin astfel de produse, se colecteaza in cutii sau in vase metalice ori cu captuseala metalica interioara, prevazute cu capac, amplasate in locuri fara risc de incendiu si marcate.

Deseurile, reziduurile si ambalajele combustibile, care se reutilizeaza, se depoziteaza, cu asigurarea distantelor de siguranta fata de cladiri, instalatii, culturi agricole, suprafete impadurite si alte materiale combustibile, in functie de natura si de proprietatile fizico-chimice ale acestora.

Deseurile, reziduurile si ambalajele combustibile, care nu se reutilizeaza, se distrug conform reglementarilor specifice.

A)   Se nominalizeaza urmatoarele deseuri, reziduuri ce pot aparea in societate:

- ambalaje din tabla de otel, din polietilena si din carton ale substantelor din tabelul de mai jos:

Nr.crt.

DENUMIREA PRODUSULUI

LOCUL DE MUNCA IN CARE SE UTILIZEAZA

Vopsea pulbere poliesterica

Vopsitorie

Diluant

Grund

Atelier confectii metalice

Emaur

Sonomeric (mastic poliuretanic)

Santier pentru reparatii cai de rulare

- resturi din cabluri de cupru si aluminiu santierul de instalatii electrice;

- resturi din tevi de cupru si polietilena din santierul de instalatii sanitare-termice.

B)   Regimul de colectare si curatare a deseurilor este urmatorul:

Zilnic la terminarea programului de lucru.

C)  Locurile de depozitare si modul de distrugere sau de valorificare a deseurilor, reziduurilor:

Deseurile metalice se depoziteaza intr-un loc desemnat aflat in spatele halei de productie pana la ridicarea lor de catre S.C. RE CONF MET S.R.L., firma de valorificare, iar cele de polietilena se depoziteaza separat in alt loc aflat in spatele halei de productie pana la transportarea lor la S.C. REMAT S.A. pentru valorificare.

Deseurile din carton, avand un volum prea mic pentru a putea fi valorificate ritmic si prezentand un pericol ridicat in cazul depozitarii lor pe o perioada mai indelungata, sunt ridicate saptamanal impreuna cu resturile nevalorificabile de catre S.C. DRUSAL S.A. si depozitate la groapa de gunoi a orasului.

D)  Se desemneaza urmatoarele persoane responsabile cu gestionarea deseurilor:

- Finatan Vasile - responsabil atelier confectii metalice;

- Podea Pavel - responsabil santier constructii si instalatii electrice;

- Salajeanu Ioan-Marian - responsabil santier instalatii sanitare-termice.

DIRECTOR GENERAL,

S.C.    AUTOMATIC GRUP S.A. _

430344 Baia Mare, str. Nisiparilor, nr. 56A, jud. Maramures

J24/1051/1991, C.I.F. RO2196354

tel/fax: 0262/213229, 0262/216571

e-mail: office@automaticgrup.ro

www.automaticgrup.ro

Anexa nr.5

In baza prevederilor art.95:96 din Normele generale de aparare impotriva incendiilor, pentru efectuarea de lucrari premergatoare in timpul sezonului rece si in perioadele caniculare si secetoase, se vor lua urmatoarele masuri speciale care sa contracareze efectele negative ale acestora (in sfera PSI):

Masurile speciale pe timpul secetos cuprind:

   a) identificarea si nominalizarea sectoarelor de activitate in care creste riscul de incendiu in conditiile caracteristice temperaturilor atmosferice ridicate si lipsei de precipitatii;

   b) interzicerea utilizarii focului deschis in zonele afectate de uscaciune avansata;

   c) restrictionarea efectuarii, in anumite intervale din timpul zilei, a unor lucrari care creeaza conditii favorizante pentru producerea de incendii prin degajari de substante volatile sau supraincalziri excesive;

   d) asigurarea protejarii fata de efectul direct al razelor solare a recipientelor, rezervoarelor si a altor tipuri de ambalaje care contin vapori inflamabili sau gaze lichefiate sub presiune, prin depozitare la umbra;

   e) asigurarea si verificarea zilnica a rezervelor de apa pentru incendiu.

Inainte de inceperea sezonului rece se iau urmatoarele masuri de prevenire:

   a) controlul instalatiilor si al sistemelor de incalzire existente, cum sunt surse de caldura, conducte, corpuri si elemente de incalzire, sobe, cosuri si canale de fum, si inlaturarea defectiunilor constatate, asigurandu-se functionarea la parametrii normati;

   b) protejarea contra inghetului a componentelor instalatiilor de stingere cu apa;

   c) asigurarea uneltelor si accesoriilor pentru deszapezirea cailor de acces, de evacuare si de interventie.

In cazul unor caderi masive de zapada, se va asigura eliberarea caii de acces in curtea halei de productie astfel incat sa se permita accesul masinilor de lupta ale pompierilor in orice punct al societatii si la gurile de alimentare cu apa de incendiu. Persoana responsabila de aceasta activitate este Finatan Vasile, responsabilul atelierului de confectii metalice.

Pe timpul sezonului cu temperaturi foarte scazute (de la -50C in jos) se vor lua masuri de protejare la inghet a mijloacelor initiale de combatere a incendiilor (stingatoare portabile de incendiu din exterior) si a gurilor hidrantilor exteriori de incendiu. Persoana responsabila de aceasta activitate este Finatan Vasile, responsabilul atelierului de confectii metalice.

DIRECTOR GENERAL,

S.C.    AUTOMATIC GRUP S.A. _

430344 Baia Mare, str. Nisiparilor, nr. 56A, jud. Maramures

J24/1051/1991, C.I.F. RO2196354

tel/fax: 0262/213229, 0262/216571

e-mail: office@automaticgrup.ro

www.automaticgrup.ro

Anexa nr.6

Subsemnatul Muscala Sorin director general al S.C. Automatic Grup S.A. in baza art.51:56 din OMAI nr.712 din 12 iulie 2005 stabilesc urmatoarele masuri obligatorii privind instruirea pe linie de PSI:

Se desemneaza pentru executarea instructajelor:

A. Instructajul introductiv general

Cadrul tehnic PSI

B. Instructajul specific locului de munca

Conducatorul locului de munca respectiv.

C. Instructajul periodic

Instructajul periodic se executa:

- pentru personalul muncitor - de conducatorul locului de munca respectiv;

- pentru personalul incadrat pe functii tehnice si administrative din sectoarele de productie si din compartimentele administrative, de catre cadrul tehnic PSI.

D. Instructajul pe schimb

Conducatorul locului de munca

E. Instructajul special pentru lucrari periculoase

Instructajul se executa:

- privind tehnologia de executie si conditiile tehnologice de catre conducatorul locului de munca de catre conducatorul locului de munca.

Efectuarea instructajului special pentru lucrari periculoase se consemneaza, dupa caz, in permisul (autorizatia) de executie a lucrarii sau in fisele individuale.

F. Instructajul la conversia profesionala

Instructajul se executa:

- in cazul persoanelor care isi vor desfasura activitatea in acelasi loc de munca, dupa ce au urmat un curs de conversie profesionala, de catre conducatorul locului de munca.

- in cazul persoanelor care isi vor desfasura activitatea in alt loc de munca in cadrul S.C. Automatic Grup S.A., dupa ce au urmat un curs de conversie profesionala, de catre conducatorul locului de munca.

- in cazul persoanelor care isi vor desfasura activitatea in cadrul altui agent economic sau a unei institutii de catre conducatorul formatiei de lucru.

G. Instructajul pentru personalul din afara unitatii

Se executa de catre cadrul tehnic cu atributii in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor sau de conducatorul locului in care este prevazut un asemenea instructaj.

II. Instruirea

Instruirea in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor se va executa astfel:

A. Instructajul introductiv general

1. Durata instructajului:

- minim 8 ore.

2. Categorii de personal ce participa:

a) noii angajati in munca (contract de munca, conventie civila, etc);

b) salariati transferati sau detasati de la o alta unitate;

c) lucratori sezonieri, temporari sau zilieri;

d) elevi si studenti aflati in practica.

3. Continutul instructajului:

a) Acte normative generale:

- Legea nr.307/2006 art.1:12, art. 22.

b) Acte normative specifice:

- normele PSI si de dotare valabile in unitate, capitolul corespunzator obligatiilor PSI pentru personalul din categoria instruita.

c) Modul de organizare a activitatii de aparare impotriva incendiilor:

- plan de interventie;

- plan de evacuare;

- plan de depozitare;

- exemplu de organizare a interventiei la locul de munca.

d) Forme si metode specifice de PSI:

- controale PSI (interne din societate si externe, de exemplu: pompierii militari);

- modul de sanctionare al incalcarilor la normele PSI (contraventionale sau infractionale);

- masuri de imbunatatire a PSI, cu termene si responsabilitati;

- forte de interventie: personalul de la locul de munca, pompieri militari.

e) Mijloacele tehnice de PSI existente si modul de utilizare a acestora:

- instalatii de stingere cu hidranti (interiori, exteriori) si modul de echipare a acestora (teoretic si practic);

- stingatoare portabile, descrierea sumara a constructiei si substantelor de stingere utilizate si descrierea amanuntita a modului de punere in functiune.

f) Modul de actiune in cazul observarii unui incendiu si anuntarea lui:

- data si ora observarii incendiului;

- locul evenimentului;

- mijloacele de anuntare (telefon);

- persoana care a anuntat incendiu;

- alarmarea prin forte proprii;

- anuntarea pompierilor militari;

- alarmarea conducerii societatii;

- alarmarea altor forte (daca este cazul).

g) Actiunile ce trebuie intreprinse dupa perceperea alarmei de incendiu:

- evacuarea persoanelor din constructia, instalatia incendiata si alarmarea persoanelor din constructiile vecine;

- evacuarea materialelor periculoase (explozibile, recipienti sub presiune, recipienti cu gaze sau lichide inflamabile);

- evacuarea materialelor ce inglobeaza valori mari;

- evacuarea materialelor combustibile din calea de propagare a incendiului.

Atentie: Evacuarile atat de personal, cat si de materiale se vor face in locuri special stabilite, in afara spatiilor unde s-ar putea propaga incendiul, dar si in afara spatiilor rezervate fortelor de interventie.

Actionarea cu mijloace initiale de combatere a incendiului (stingatoare, hidranti) din dotarea spatiilor afectate.

Atentie: Actiunile se pot efectua simultan (ex.: evacuare persoane si interventie folosind mijloacele de prima interventie), ordinea inscrisa este cea a prioritatilor.

4. Instructajul se finalizeaza cu un test grila de minimum 10 intrebari, la care sunt necesare 70% din raspunsuri sa fie corecte. Nu vor fi admise la lucru persoanele ce nu indeplinesc criteriile de cunostinte minime. Se va repeta testul ori de cate ori va fi nevoie.

B. Instructajul specific locului de munca

1. Durata instructajului:

- minim 8 ore.

2. Categorii de personal ce participa:

a) noii angajati la munca (contract de munca, conventie civila, etc);

b) salariati transferati sau detasati de la o unitate la alta;

c) lucratori sezonieri, temporari sau zilieri;

d) elevi si studenti aflati in practica.

3. Continutul instructajului:

a) caracteristicile fizico-chimice si clasele de periculozitate ale substantelor, materialelor si produselor utilizate la locul de munca;

b) cauzele potentiale si riscurile (pericolele) de incendiu si/sau explozie specifice locului de munca, masuri de prevenire a acestora;

c) descrierea, functionarea si modul de urmarire si de interventie la instalatiile si sistemele de siguranta ale masinilor si utilajelor de la locurile de munca, inclusiv la cele de prevenire a incidentelor si avariilor tehnologice;

d) continutul instructiunilor de aparare impotriva incendiilor si a planurilor de interventie specifice;

e) descrierea, functionarea, amplasarea si modul de actionare a instalatiilor, utilajelor, aparatelor, dispozitivelor si mijloacelor de protectie impotriva incendiilor;

f) sarcinile specifice care ii revin persoanei instruite pentru prevenirea incendiilor, evacuarea persoanelor si a bunurilor, si pentru anuntarea si stingerea incendiilor.

4. Instructajul se finalizeaza cu un test grila de minimum 10 intrebari, la care sunt necesare 70% din raspunsuri sa fie corecte. Nu vor fi admise la lucru persoanele ce nu indeplinesc criteriile de cunostinte minime. Se va repeta testul de cate ori va fi nevoie.

C. Instructajul periodic:

1. Durata instructajului:

- minim 2 ore.

2. Intervalul intre doua instructaje periodice:

a) lunar - pentru personalul muncitor cu functii de executie sau operative;

b) la trei luni - pentru personalul cu lucreaza direct si nemijlocit la aparate, masini, utilaje si instalatii tehnologice si avand pregatirea de tehnicieni, subingineri, ingineri, etc;

c) la 6 luni - restul personalului (directori, personal TESA, personal muncitor fara functii de executie sau operative);

d) instructajul periodic se va face obligatoriu in urmatoarele cazuri:

- cand un salariat a lipsit mai mult de treizeci de zile calendaristice de la locul de munca;

- cand s-au adus modificari procesului tehnologic sau au fost introduse noi tehnologii;

- la reluarea activitatii dupa producerea unui eveniment negativ (incendiu, explozie, calamitate naturala, avarie);

- cand au aparut modificari ale legislatiei specifice domeniului apararii impotriva incendiilor sau conexe acesteia.

D. Tematica si graficele anuale de instruire:

S.C.    AUTOMATIC GRUP S.A. _

430344 Baia Mare, str. Nisiparilor, nr. 56A, jud. Maramures

J24/1051/1991, C.I.F. RO2196354

tel/fax: 0262/213229, 0262/216571

e-mail: office@automaticgrup.ro

www.automaticgrup.ro

APROBAT

DIRECTOR GENERAL

TEMATICA ORIENTATIVA DE INSTRUIRE

IN DOMENIUL SITUATIILOR DE URGENTA

PE ANUL 2008

pentru personalul muncitor

Nr.

crt.

Numarul si denumirea temei

Durata

Bibliografie

Tema nr. 1. - Ianuarie -

Obligatiile generale ale salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta (apararea impotriva incendiilor si protectie civila)

2 ore

art. 6, 7, 8 si 22 din Legea nr.307/2006

art. 20 si 31 din Legea nr.481/2004*)

Tema nr. 2 - Februarie -

Organizarea si efectuarea instructajului in domeniul situatiilor de urgenta

2 ore

art. 21 27 din Ordinul M.A.I. nr.712 /2005**)

Tema nr. 3 - Martie -

Clasificarea surselor de aprindere si imprejurarile preliminate care pot determina si/sau favoriza initierea, dezvoltarea si/sau propagarea unui incendiu

Criteriile de clasificare a unitatilor administrativ-teritoriale, institutiilor publice si operatorilor economici din punct de vedere al protectiei civile, in functie de tipurile de riscuri specifice

2 ore

art. 14 si 15 din Ordinul M.I.R.A. nr. 210/2007

Anexa la H.G.R. nr. 642/2005

Tema nr. 4 - Aprilie -

Organizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor la locul de munca

Organizarea protectiei civile la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale, al institutiilor publice, al agentilor economici

2 ore

art. 21 36 din Ordinul M.A.I. nr.163/2007

art. 10 16 din Legea nr.481/2004*)

Tema nr. 5 - Mai -

Cum sa te protejezi si sa intervii in cazul situatiilor de urgenta

2 ore

Instructiuni proprii pentru situatii de urgenta

Tema nr. 6 - Iunie -

Mijloacelor de intrerupere a procesului de ardere - Agenti de stingere

Mijloacelor tehnice de interventie in caz de incendiu - Stingatoare si accesorii

2 ore

Instructiuni proprii pentru situatii de urgenta

Nr.

crt.

Numarul si denumirea temei

Durata

Bibliografie

Tema nr. 7 - Iulie -

- Protectia salariatilor si a bunurilor materiale in situatii de protectie civila: instiintarea, avertizarea si alarmarea, adapostirea, protectia nucleara, biologica si chimica, evacuarea si alte masuri tehnice si organizatorice specifice

2 ore

art. 40 63 din Legea nr.481/2004*)

Tema nr. 8 - August -

Masuri generale de prevenire a incendiilor la exploatarea constructiilor, instalatiilor si amenajarilor

2 ore

art. 80 96 din Ordinul M.A.I. nr.163/2007

Instructiuni proprii - distributia gazelor naturale

Tema nr. 9 - Septembrie -

- Organizarea practica a apararii impotriva incendiilor si a protectiei civile la locul de munca - Exercitiu de alarmare - interventie

2 ore

Organizarea pe locul de munca

Tema nr. 10 - Octombrie -

Executarea lucrarilor cu foc deschis (lucrari de sudare, taiere, lipire, etc., arderi sau topiri de materiale combustibile)

2 ore

art. 97 si 106 din Ordinul M.A.I. nr.163/2007

Instructiuni proprii - distributia gazelor naturale

Tema nr. 11 - Noiembrie -

Riscul de incendiu determinat de electricitatea statica

2 ore

Ordinul M.I. nr. 108/2001

Instructiuni proprii pentru situatii de urgenta

Tema nr. 12 - Decembrie -

Verificarea nivelului de insusire si cunoastere a problematicii care a facut obiectul instructajului periodic, pe baza de teste tip chestionar

2 ore

Temele nr. 1 11

APROBAT

DIRECTOR GENERAL

TEMATICA ORIENTATIVA DE INSTRUIRE

IN DOMENIUL SITUATIILOR DE URGENTA

PE ANUL 2008

pentru personalul tehnic administrativ

Nr.

crt.

Numarul si denumirea temei

Durata

Bibliografie

Tema nr. 1 - Martie -

Obligatiile generale ale salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta (apararea impotriva incendiilor si protectie civila)

Organizarea si efectuarea instructajului in domeniul situatiilor de urgenta

Clasificarea surselor de aprindere si imprejurarile preliminate care pot determina si/sau favoriza initierea, dezvoltarea si/sau propagarea unui incendiu

Criteriilor de clasificare a unitatilor administrativ-teritoriale, institutiilor publice si operatorilor economici din punct de vedere al protectiei civile, in functie de tipurile de riscuri specifice

Organizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor la locul de munca

Organizarea protectiei civile la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale, al institutiilor publice, al agentilor economici

Cum sa te protejezi si sa intervii in cazul situatiilor de urgenta

2 ore

art. 6, 7, 8 si 22 din Legea nr. 307/2006

art. 20 si 31 din Legea nr.481/2004*)

art. 21 27 din Ordinul M.A.I. nr.712 /2005**)

art. 14 si 15 din Ordinul M.I.R.A. nr.210/2007

Anexa la H.G.R. nr.642/2005

art. 21 36 din Ordinul M.A.I. nr.163/2007

art. 10 16 din Legea nr.481/2004*)

Instructiuni proprii pentru situatii de urgenta

Tema nr. 2 - Septembrie -

Mijloacele de intrerupere a procesului de ardere - Agenti de stingere

Mijloacele tehnice de interventie in caz de incendiu - Stingatoare si accesorii

Protectia salariatilor si a bunurilor materiale in situatii de protectie civila: instiintarea, avertizarea si alarmarea, adapostirea, protectia nucleara, biologica si chimica, evacuarea si alte masuri tehnice si organizatorice specifice

Masuri generale de prevenire a incendiilor la exploatarea constructiilor, instalatiilor si amenajarilor

Organizarea practica a apararii impotriva incendiilor si a protectiei civile la locul de munca - Exercitiu de alarmare - interventie

Executarea lucrarilor cu foc deschis (lucrari de sudare, taiere, lipire, etc., arderi sau topiri de materiale combustibile)

2 ore

Instructiuni proprii pentru situatii de urgenta

art. 40 63 din Legea nr.481/2004*)

art. 80 96 din Ordinul M.A.I. nr.163/2007

Instructiuni proprii - distributia gazelor naturale

art. 97 si 106 din Ordinul M.A.I. nr.163/2007

Instructiuni proprii - distributia gazelor naturale

Tema nr. 3 - Decembrie -

Verificarea nivelului de insusire si cunoastere a problematicii care a facut obiectul instructajului periodic, pe baza de teste tip chestionar

2 ore

Temele nr. 1 11

Obs. 1. Tematica de instruire se adapteaza fiecarei categorii de salariati si se completeaza pe parcursul anului, daca este cazul, de catre cei care executa instruirea, cu concluziile si invatamintele rezultate din:

a) controalele efectuate privind respectarea prevederilor legale si indeplinirea sarcinilor stabilite;

b) natura, frecventa si amploarea incendiilor, exploziilor si altor situatii de urgenta produse pe raza teritoriala a unitatii sau in sectoare de activitate similare;

c) modificari ale legislatiei specifice.

Conducatorii locurilor de munca vor prelucra si alte norme si instructiuni specifice pe care le considera necesare, in functie de lucrarile ce urmeaza a se executa in lunile urmatoare.

Instructajul periodic se executa pe baza tematicii anuale si a graficului de instruire, aprobate de conducatorul unitatii.

In graficul anual de instruire se mentioneaza periodicitatea instructajelor si se precizeaza zilele in care acestea se executa esalonat, pe locuri de munca si categorii de salariati.

Pe timpul desfasurarii instructajului periodic se pune accent pe demonstratiile practice, salariatii fiind angrenati in executarea unor operatiuni specifice.

Verificarea persoanelor instruite privind cunostintele insusite si deprinderile formate in timpul instructajului periodic se face prin sondaj, insistandu-se de fiecare data pentru clarificarea problemelor si eliminarea deficientelor constatate.

7. Anual se efectueaza o verificare de fond pe baza de teste tip chestionar asupra nivelului de insusire si cunoastere a problematicii care a facut obiectul instructajului periodic, rezultatele consemnandu-se in fisa individuala de instructaj.

E. Instructajul special pentru lucrari periculoase

1. Durata instructajului:

- minim 15 min.

2. Instructajul se executa la:

- lucrari de sudare;

- lucrari de taiere sau lipire cu flacara;

- lucrari care pot provoca scantei mecanice;

- lucrari care pot provoca scantei si arcuri electrice sau scurt circuite;

- lucrari de topire a bitumului sau asfaltului;

- lucrari de curatare prin ardere a unor utilaje, aparate, conducte tehnologice sau conductoare electrice;

- lucrari pentru distrugerea prin ardere a unor deseuri sau reziduuri nerecuperabile sau neutilizabile;

- lucrari la care se utilizeaza foc deschis (dezghetari, decongelari, aprinderea cuptoarelor tehnologice, cazanelor, etc);

- punerea ori repunerea in functiune a instalatiilor si utilajelor tehnologice care prezinta risc foarte mare de incendiu sau oprirea acestora;

- aplicarea unor materiale de protectie din care se pot degaja cu usurinta vapori si gaze inflamabile sau explozive;

- curatarea interioara a unor vase, rezervoare, recipienti sau sisteme de evacuare in care au fost stocate, prelucrate sau vehiculate produse combustibile, etc;

- transvazarea dintr-un recipient intr-altul de substante periculoase.

F. Instructaj la conversia profesionala:

1. In cazul persoanelor care isi vor desfasura activitatea in acelasi loc de munca din cadrul S.C. Automatic Grup S.A. se vor prelucra numai aspectele care se considera necesare noilor sarcini din cadrul instructajului PSI specific locului de munca.

2. In cazul persoanelor care isi vor desfasura activitatea in alt loc de munca din cadrul S.C. Automatic Grup S.A. se vor prelucra prevederile instructajului PSI specific noului loc de munca.

3. In cazul persoanelor care isi vor desfasura activitatea in cadrul altui agent economic sau a altei institutii, acestea se considera nou angajate si vor parcurge categoriile de instructaje prevazute de prezenta decizie.

G. Instructajul pentru personalul din afara societatii:

1. Durata instructajului:

- minim 15 min.

2. Persoanele care participa:

a) personalul societatilor comerciale de constructii-montaj si instalatii;

b) personalul societatilor comerciale de reparatii, revizii, intretinere si de service;

c) conducatorii auto;

d) personalul de paza apartinand altor societati comerciale sau firme specializate;

e) vizitatori in grup de minim 5 persoane.

3. Se stabilesc, prin act de autoritate al patronului, locurile cu risc de incendiu si/sau de explozie din incinta pentru care se executa instructajul.

4. Problematica instructajului:

- prezentarea procedurilor specifice instructajului introductiv general pentru persoanele prevazute la pct.2 literele a) si b);

- prezentarea procedurilor din cadrul instructajului specific locului de munca pentru persoanele prevazute la pct.2, literele c) si d);

- prezentarea unei proceduri special intocmite pentru persoanele prevazute la pct.2 litera e), prin care acestea sunt instruite sumar (max. 15 minute), asupra principalelor reguli de prevenire a incendiilor pe care trebuie sa le respecte si sunt atentionate asupra unor pericole existente in anumite locuri de pe traseul parcurs.

5. Consemnarea efectuarii instructajului se face intr-un proces verbal intocmit in acest scop, care sa contina tematica prezentata, insotit de tabele cuprinzand numele, prenumele si semnatura persoanelor instruite.

III. Finalizarea instructajelor:

A. Consemnarea instructajelor

a) Fisa individuala de instructaj PSI:

- instructajul introductiv general;

- instructajul la locul de munca;

- instructajul periodic;

- instructajul special pentru lucrari periculoase (dupa caz);

- instructajul la conversia profesionala;

- instructajul special pentru lucrari periculoase (dupa caz).

b) Procese verbale de instruire:

- instructaj pentru persoanele din afara societatii.

c) Permis de executie a lucrarilor periculoase:

- instructajul special pentru lucrari periculoase (dupa caz).

B. Testele impuse de ORDIN nr.712 din 12 iulie 2005 se pastreaza de catre persoanele desemnate pentru efectuarea instructajelor. Se pastreaza pe o perioada de 24 luni.

DIRECTOR GENERAL,

Instructiuni de aparare impotriva incendiilor la birouri

Art.1. In vederea prevenirii incendiilor in birouri sunt interzise:

folosirea instalatiilor si echipamentelor cu defectiuni sau improvizatii si fara a fi respectate instructiunile lor de utilizare, ori lasarea acestora nesupravegheate;

folosirea unor mijloace de incalzire improvizate sau neomologate (resouri, radiatoare electrice etc);

depozitarea materialelor inflamabile si a altor substante ce pot constitui surse de initiere a incendiilor;

pastrarea sau utilizarea buteliilor de G.P.L.

Art.2 Deseurile de hartie vor fi colectate in cosuri si evacuate la terminarea programului.

Art. Pentru stingerea unor incendii la tehnica de calcul se va asigura dotarea cu stingatoare corespunzatoare (cu gaze inerte).

Instructiuni de aparare impotriva incendiilor

la atelierul de confectii metalice

Art.1 Ciocanele de lipit, cand sunt in functiune se vor pastra pe suporturi incombustibile.

Art.2 Se va da atentie deosebita prelucrarii metalelor si aliajelor de magneziu, aluminiu, titan etc. pentru a nu se produce incendii, iar deseurile rezultate din prelucrare (pulberi, span etc.) se indeparteaza si depoziteaza in locuri special amenajate deoarece prezinta pericol de autoaprindere si sunt usor aprinzibile.

Art.3 La executarea operatiunilor de curatare a masinilor sau pieselor componente, utilajul sau masinile-unelte vor fi oprite si scoase de sub tensiunea electrica.

Art.4 Pentru prevenirea descarcarilor electrostatice, partile metalice ale masinilor-unelte vor fi legate la priza de pamant.

Art.5 Se interzice instalarea polizoarelor sau a altor masini care produc scantei in locurile unde se pot degaja gaze sau vapori combustibili.

Art.6 Lampile cu benzina, sobitele pentru incalzit ciocanele de lipit, resourile sau alte aparate cu foc deschis nu vor fi lasate in functiune fara a fi supravegheate.

Art.7 Degresarea, curatirea sau spalarea pieselor pregatite pentru lipire se va face numai cu solutii neinflamabile. Decaparea cu acid azotic a pieselor din materiale neferoase, se va face numai in nise prevazute cu ventilatie fortata.

Art.8 Pregatirea solutiilor diluate din acizi concentrati pentru decapari se va face evitandu-se contactul cu materiale combustibile.

Art.9 La folosirea lampilor de incalzit cu benzina sau G.P.L. se vor respecta urmatoarele:

alimentarea cu benzina sau G.P.L. se va face numai dupa ce arzatorul s-a racit, rezervorul se va umple numai din volum, iar operatia se va face in spatii fara pericol de incendiu;

aprinderea lampii se va face la cel putin 5 m fata de orice material combustibil;

vor fi utilizate numai lampi omologate prevazute cu un sistem de siguranta reglat la presiunea de lucru, iar cele cu rezervorul mai mare de 3 litri trebuie prevazute cu manometru;

este interzisa reducerea presiunii prin orice mod, atunci cand lampa este aprinsa;

se interzice folosirea lampii in incaperi in care se afla lichide combustibile, substante explozive sau surse de gaze combustibile.

Instructiuni de aparare impotriva incendiilor

la atelierul de ansamblare tablouri electrice

Art In salile cu echipament, spatiile de trecere dintre randurile de echipamente vor fi degajate in permanenta. Se interzice depozitarea de materiale, dulapuri sau mese cu aparataj de masura intre randurile de echipament.

Art.2 Se vor folosi segmente fuzibile si protectoare la parametri normali. Se va interzice utilizarea fuzibilelor cu fire necalibrate sau cu parametri necunoscuti.

Art.3 In timpul efectuarii masuratorilor pe echipamente, se vor folosi numai aparate omologate si cordoane verificate asupra starii izolatiei. Este interzisa lasarea in functiune si nesupravegheate a aparatelor de masura si control.

Art. Pentru alimentarea aparatelor si uneltelor electrice, electronice portative se vor folosi cordoane corespunzatoare, interzicandu-se improvizatiile.

Art.5 Este interzisa asezarea materialelor sau a obiectelor inflamabile care degaja caldura pe echipamente.

Art.6 Este interzisa depozitarea materialelor inflamabile (inclusiv a celor destinate intretinerii echipamentelor electrice si electronice) in incaperile tehnice ale atelierelor.

Art. In timpul efectuarii lucrarilor cu ciocanul de lipit se va folosi un suport sau un cos de protectie. Nu se admite sprijinirea ciocanului de lipit cald pe materiale combustibile sau in apropierea cablurilor.

Art.8 Echipamentele aflate sub tensiune si cele care se incalzesc vor fi supravegheate in permanenta. Este interzisa parasirea locului de munca lasand aceste echipamente in functiune.

Art.9 La terminarea programului de lucru, se vor scoate din priza toate, echipamentele si se va intrerupe alimentarea cu energie electrica a intregului atelier.

Instructiuni de aparare impotriva incendiilor

la atelierul de vopsire in camp electrostatic

Art. Incaperile pentru degresare, prepararea vopselelor, grunduire, vopsire, lacuire etc. vor fi asigurate cu sisteme de ventilatie. Evacuarea gazelor se va face printr-un sistem dublu: unul pentru evacuarea aerului viciat si altul pentru introducerea aerului proaspat. Aceste instalatii vor fi separate de instalatiile de ventilatie comune celorlalte ateliere.

Art. Instalatiile si echipamentele electrice si celelalte utilaje folosite in incaperile de degresare, preparare a vopselelor, grunduire, vopsire si lacuire vor fi de tip antiex sau vor avea protectii corespunzatoare astfel incat sa nu constituie surse de initiere a exploziilor.

Art.3 Incalzirea incaperilor va fi numai prin sistemul de incalzire centrala cu abur de joasa presiune, apa calda sau aer cald.

Art. Pardoselile trebuie sa fie rezistente la foc, netede, lipsite de rosturi si usor de curatat.

Art.5 In incaperile atelierului este interzisa intrarea sau folosirea mijloacelor de transport (electrocare, electrostivuitoare etc.) si a altor instalatii si utilaje care pot produce scantei. Este interzisa utilizarea focului deschis, a pieselor si materialelor incandescente.

Art.6 Toate sectiile, atelierele sau zonele periculoase din punct de vedere al incendiilor vor fi marcate cu indicatoare de securitate.

Art.7 Toate lucrarile de intretinere si reparare a utilajelor si instalatiilor executate in incaperi cu pericol de explozie (degresare, vopsire, lacuire etc.) se vor efectua numai dupa evacuarea vaporilor formati si a tuturor materialelor sau substantelor inflamabile.

Art.8 La terminarea lucrului, instalatiile si utilajele vor fi oprite, golite si spalate, iar deseurile (resturile) vor fi colectate in recipiente metalice inchise si depozitate in locuri special amenajate. Materialele si sculele folosite se vor aseza in dulapuri sau cutii metalice inchise.

Art.9 Transportul vopselelor si diluantilor se va efectua numai in recipiente inchise.

Art. Vopselele si lacurile se pastreaza in bidoane ermetic inchise in incaperi separate, iar in atelier vor fi aduse numai cele care se folosesc intr-un schimb de lucru.

Deschiderea capacelor la recipientele metalice se va efectua numai cu scule care nu produc scantei.

Art. La folosirea vopselei cu pigmenti de aluminiu suprafata pieselor si obiectelor metalice se va curata complet de rugina.

Pigmentii de aluminiu (si in general cei piroforici) se pastreaza in cutii metalice etanse si dupa caz umectate in petrol.

Praful de aluminiu aprins nu se stinge cu apa sau spuma, ci cu pulbere stingatoare speciala, nisip uscat sau sare uscata.

Art.12. Vopselele, lacurile si materialele pentru lacuire vor fi ferite de actiunea razelor solare. Materialele pentru lacuire vor fi pastrate numai in vase inchise.

Art. Degresarea suprafetelor metalice cu ajutorul solventilor organici se va efectua in spatii bine ventilate.

Art. La decaparea cu solventi, se vor folosi inhibitori pentru reducerea cantitatii de hidrogen degajat.

Art. Vopsirea prin pensulare se poate executa si in halele (incaperile) de lucru cu alt specific, cu conditia ca in apropiere sa nu existe surse de foc, asigurandu-se in acelasi timp o ventilatie corespunzatoare.

Art.16 La vopsirea in aer liber se vor inlatura sursele de foc deschis si nu se va admite fumatul.

Art.17 Este interzisa executarea reparatiilor in timpul functionarii instalatiilor.

In cazul defectarii instalatiei de ventilatie (exhaustare), lucrul se va intrerupe imediat si se va relua dupa remedierea deficientelor.

Art.18 Reparatiile prin sudura, a instalatiilor si utilajelor pentru vopsire, cu mijloace care produc scantei, se vor executa numai pe baza permisului de lucru cu foc.

Art.19 Personalul care deserveste utilajul sau diferite munci in atelierele de vopsire, va purta imbracaminte si incaltaminte care sa nu produca scantei prin lovire.

Art.20. Vopsirea in camp electrostatic se poate face cu instalatii portabile, cu actiune manuala a pistolului, caz in care curentul maxim de scurtcircuit nu va depasi 0,2 mA, sau in instalatii fixe si inchise, actionate de la un panou de comanda.

In cazul vopsirii in camp electrostatic in cabina de vopsire se va asigura o ventilatie perfecta.

Pistolul de pulverizare nu trebuie sa ajunga fata de obiect la distanta de strapungere.

Art.21 Pentru protejarea impotriva scanteilor periculoase, care se produc in special la caderi de tensiune, se va prevedea o instalatie de protectie, care reduce progresiv tensiunea instalatiei de pulverizare si o scoate din functiune.

Art.22 La trecerea obiectului de vopsit printre pistoalele de pulverizare, acesta nu trebuie rotit (invartit).

Art.23 La instalatia de uscare, trebuie sa se elimine posibilitatea aprinderii vaporilor de vopsele prin limitarea si controlul temperaturii si asigurarea functionarii permanente a ventilatiei ori, dupa caz, a instalatiilor de vidare sau inertizare.

Art.24 La fiecare cuptor se vor stabili precis parametrii care trebuie verificati si respectati pentru a nu fi depasiti.

Art. Partile metalice ale cuptoarelor cu aer in circulatie si care folosesc benzi rulante se vor lega la priza de pamant.

Art. La uscarea in aer liber se vor lua masuri pentru inlaturarea oricaror surse de foc fata de piesele si materialele vopsite.

BIBILOGRAFIE:

Legea nr.307/2006 privind apararea impotriva incendiilor - RECTIFICATA;

ORDINUL mai nr.163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de aparare impotriva incendiilor;

Ordinul MAI nr.712/2005 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind instruirea salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta - ACTUALIZAT.

LUCRARE PRACTICA

Necesarul de stingatoare:

1. Parter

- sediu administrativ = 120 m2 = 1 P6

- post de transformare = 12 m2 = 1 P6

- atelier confectii metalice = 250 m2 = 2 P6

- grup sanitar = 20 m2 = 1 P3

- atelier ansamblare tablouri electrice = 30 m2 = 1 P6

- atelier vopsire in camp electrostatic = 280 m2 = 2 P6

- atelier tinichigerie = 220 m2 = 2 P6

TOTAL 1 = 10 BUC = 9 P6 + 1 P3

2. Etaj

- centrala termica = 12 m2 = 1 P6

- birouri = 50 m2 = 1 P3

- vestiare = 30 m2 = 1 P3

- depozit vopsea = 10 m2 = 1 P6

TOTAL 2 = 4 BUC = 2 P6 + 2 P3

TOTAL GENERAL = 14 BUC = 11 P6 + 3 P3Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 6542
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved