Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

ComunicareMarketingProtectia munciiResurse umane


Stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele de prevenire si stingere a incendiilor

Protectia muncii

+ Font mai mare | - Font mai mic
Stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele de prevenire si stingere a incendiilor

Hotararea nr. 537/2007    din 06/06/2007
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 395 din 12/06/2007
privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele de prevenire si stingere a incendiilor


In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 45 alin.
(3) din Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Art. 1
. - Constituie contraventii la normele de prevenire si stingere a incendiilor urmatoarele fapte si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
1. cu amenda de la 100 lei la 500 lei: a) exploatarea instalatiilor, echipamentelor si aparatelor electrice in conditii in care se genereaza supracurenti sau suprasolicitari din cauza racordarii unor consumatori care depasesc puterea nominala a circuitelor, existentei contactelor imperfecte la conexiuni si legaturi, strapungerii ori lipsei izolatiei la imbinari sau la capetele conductoarelor;
b) folosirea mijloacelor de iluminat electric, cum sunt lanternele, proiectoarele, lampile de control si altele asemenea, defecte ori neprotejate corespunzator, precum si a mijloacelor de iluminat cu flacara, cum sunt felinarele, lampile, lumanarile, faclele, chibriturile, brichetele si altele asemenea, in locuri care prezinta pericol de incendiu sau explozie stabilite si marcate ca atare;
c) nesupravegherea copiilor de catre persoanele in grija carora se afla acestia, daca prin aceasta s-a cauzat producerea de incendii;
d) depozitarea cenusii fierbinti sau a jaraticului in alte locuri decat cele special amenajate, precum si neluarea masurilor pentru stingerea acestora in conditii de vant;
e) pastrarea in locuinte a carburantilor sau a altor lichide inflamabile in cantitati mai mari decat cele admise prin reglementarile tehnice, in ambalaje neconforme ori neetanse, in locuri neventilate sau neprotejate fata de sursele de caldura ori fata de razele solare;
f) accesul salariatilor sau al altor persoane in spatii cu risc mare de incendiu, stabilite ca atare in scenariile de securitate la incendiu, cu alt echipament tehnic si de lucru decat cel prevazut in instructiunile specifice, daca acesta poate genera explozii sau incendii;
g) neasigurarea masurilor corespunzatoare de aparare impotriva incendiilor in timpul in care activitatea normala este intrerupta;
2. cu amenda de la 500 lei la 1.000 lei:  a) exploatarea instalatiilor si sistemelor de captare si scurgere la pamant a descarcarilor electrice atmosferice, in alte conditii decat cele prevazute in reglementarile tehnice;
b) folosirea sobelor si a altor mijloace de incalzire cu defectiuni, improvizatii sau in conditii care nu asigura protectia la foc, potrivit reglementarilor tehnice, fata de materialele si substantele combustibile din spatiul in care sunt utilizate;
c) neluarea masurilor pentru prevenirea producerii scanteilor electrostatice ori nementinerea in stare de functionare sau la parametrii prevazuti de reglementarile tehnice a instalatiilor si sistemelor de captare si scurgere la pamant a sarcinilor electrostatice;
d) nerespectarea masurilor de aparare impotriva incendiilor, stabilite prin reglementari specifice, la colectarea, transportul, separarea, reutilizarea, recuperarea sau distrugerea deseurilor, reziduurilor, scurgerilor de lichide inflamabile si a depunerilor de praf sau de pulberi combustibile;
e) lipsa planificarii unor controale interne sau neexecutarea de controale interne periodice in scopul depistarii si cunoasterii oricaror stari de pericol care pot favoriza producerea ori dezvoltarea incendiilor;
f) neparticiparea salariatilor la exercitii sau la aplicatii tactice de aparare impotriva incendiilor, organizate potrivit dispozitiilor legale;
g) folosirea in spatii ori in locuri cu pericol de incendiu sau de explozie, stabilite si marcate ca atare, a masinilor, dispozitivelor, aparatelor, uneltelor ori a sculelor care pot produce scantei mecanice prin frecare, lovire sau pe timpul functionarii;
h) folosirea autovehiculelor de transport sau a masinilor si utilajelor agricole fara dispozitive ori site parascantei, in situatiile in care reglementarile tehnice prevad aceasta;
i) neexecutarea verificarii, repararii si curatarii periodice, cel putin o data pe an, a cosurilor pentru evacuarea fumului, precum si nerealizarea elementelor de izolare termica a acestora;
j) neasigurarea masurilor de aparare impotriva incendiilor la folosirea focului deschis pe timpul spectacolelor si concertelor, la restaurante, baruri, cluburi, discoteci sau altele asemenea;
k) fumatul in locurile cu pericol de incendiu, stabilite prin regulamente interne;
3. cu amenda de la 1.000 lei la 2.500 lei:  a) neelaborarea ori netransmiterea, la cererea inspectoratului pentru situatii de urgenta judetean sau al municipiului Bucuresti, de catre administratorul operatorului economic, de catre conducatorul institutiei ori, dupa caz, de catre primar a fisei obiectivului sau a localitatii, potrivit normelor generale de aparare impotriva incendiilor;
b) neelaborarea, neaprobarea sau nedifuzarea deciziilor prin care se stabilesc raspunderi pe linia apararii impotriva incendiilor, precum si a documentelor specifice, potrivit normelor generale de aparare impotriva incendiilor;
c) neefectuarea, potrivit normelor de prevenire si stingere a incendiilor, a analizei capacitatii de aparare impotriva incendiilor;
d) nerealizarea de catre administratorul operatorului economic ori de catre conducatorul institutiei, potrivit normelor generale de aparare impotriva incendiilor, a unui sistem operativ de observare si anuntare a incendiului sau de alertare in cazul producerii unui astfel de eveniment;
e) lasarea in functiune a sistemelor, instalatiilor, dispozitivelor si echipamentelor tehnice, aparatelor, masinilor si utilajelor fara supraveghere, atunci cand instructiunile de utilizare o interzic;
f) neasigurarea selectivitatii la scurtcircuit si la suprasarcina a elementelor de protectie a instalatiilor ori a consumatorilor electrici prin inlocuirea sigurantelor, releelor de protectie si a intrerupatoarelor automate cu altele supradimensionate sau decalibrate;
g) pastrarea sau depozitarea produselor si substantelor cu pericol de autoaprindere fara luarea masurilor de control si de impiedicare a fenomenului de autoincalzire ori de aprindere spontana;
h) depozitarea, amplasarea, pastrarea produselor, materialelor si substantelor combustibile sau inflamabile in apropierea surselor de caldura, fara a se asigura masurile de protectie necesare evitarii aprinderii acestora;
i) nestabilirea si nemarcarea de catre persoanele in drept a locurilor in care sunt interzise utilizarea focului deschis, efectuarea lucrarilor de sudare, taiere, lipire sau a altor asemenea operatiuni cu pericol de incendiu;
j) nedelimitarea, nemarcarea si nedotarea locurilor special amenajate pentru fumat, in conditiile legii;
k) depozitarea produselor si substantelor cu pericol de incendiu in poduri, subsoluri, garaje sau case ale scarilor din constructii civile;
l) blocarea sau neintretinerea in bune conditii a drumurilor, a platformelor si a cailor speciale de acces pentru autospeciale, utilaje si alte mijloace, precum si pentru personalul de interventie in caz de incendiu;
m) blocarea accesului la instalatiile, echipamentele, mijloacele si accesoriile de stingere a incendiilor;
n) neintretinerea de catre cei in drept in buna stare de functionare a sistemelor de decomprimare sau de etansare la fum si gaze fierbinti, precum si a elementelor de limitare a propagarii focului ori de izolare termica din compunerea constructiilor si instalatiilor;
o) nerealizarea tratarii sau protejarii, conform reglementarilor tehnice, a elementelor de constructie si a materialelor cu substante de termoprotectie ori ignifuge, precum si executarea operatiunilor respective de catre persoane neatestate sau utilizarea in acest scop de produse necertificate;
p) neefectuarea lucrarilor de intretinere si de reparare a mijloacelor tehnice de aparare impotriva incendiilor, conform normelor tehnice specifice;
q) neafisarea si neactualizarea, dupa caz, conform reglementarilor tehnice specifice, a planurilor de interventie, a instructiunilor de aparare impotriva incendiilor, a planurilor de depozitare, precum si a planurilor de evacuare in caz de incendiu;
r) arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deseurilor si a altor materiale combustibile, fara obtinerea permisului de lucru cu foc si fara luarea masurilor pentru impiedicarea propagarii focului la vecinatati;
s) amenajarea locurilor pentru utilizarea focului deschis in conditii si la distante care favorizeaza propagarea focului la constructii, depozite, culturi agricole, paduri, plantatii si alte vecinatati;
t) reducerea dimensiunilor cailor de evacuare, incuierea ori blocarea usilor sau a altor cai destinate evacuarii ori nefunctionarea iluminatului de siguranta;
u) nemontarea, deteriorarea sau neasigurarea vizibilitatii indicatoarelor de securitate la incendiu;
4. cu amenda de la 2.500 lei la 5.000 lei:  a) exploatarea sau utilizarea sistemelor, instalatiilor, dispozitivelor si echipamentelor tehnice, aparatelor, masinilor si utilajelor de orice categorie in conditii care creeaza risc de incendiu, din cauza nerespectarii instructiunilor de functionare sau de aparare impotriva incendiilor;
b) folosirea mijloacelor prevazute la lit. a) cu defectiuni sau improvizatii ori in conditii care nu asigura protectia la foc fata de materialele si substantele combustibile din spatiul in care sunt utilizate;
c) neorganizarea de catre administratorul operatorului economic sau de catre conducatorul institutiei ori persoana responsabila a interventiei in caz de incendiu;
d) neadoptarea de catre cei in drept a instructiunilor de aparare impotriva incendiilor la locul de munca;
e) nereglementarea de catre persoanele abilitate a modului de executie a lucrarilor cu foc deschis;
f) executarea lucrarilor de sudare, taiere, lipire sau a altor asemenea lucrari in locuri in care acestea sunt interzise prin reglementari tehnice sau prin dispozitii interne, fara permis de lucru cu foc ori fara a fi asigurate toate masurile si conditiile mentionate in permisul de lucru cu foc;
g) introducerea sau utilizarea, in salile aglomerate ori in incinte amenajate pentru activitati cu public, a produselor si substantelor inflamabile sau a mijloacelor care pot produce incendii ori explozii, in alte conditii decat cele stabilite prin reglementarile tehnice specifice;
h) nerespectarea instructiunilor care reglementeaza amplasarea, pastrarea si utilizarea gazelor naturale sau a gazelor petroliere lichefiate;
i) neasigurarea punerii in aplicare a planurilor de interventie si de evacuare a persoanelor in caz de incendiu, precum si neparticiparea la exercitiile tactice de interventie, organizate potrivit dispozitiilor legale;
j) efectuarea reparatiilor la mijloacele tehnice de aparare impotriva incendiilor, la instalatiile de protectie la incendii ori la autospeciale si utilaje de interventie, fara luarea masurilor alternative de aparare impotriva incendiilor;
k) neorganizarea si nedesfasurarea de activitati de instruire in domeniul apararii impotriva incendiilor cu personalul angajat permanent ori temporar, precum si cu persoanele din afara operatorului economic sau institutiei care au acces in locuri cu risc de incendiu;
l) nerespectarea distantelor de securitate la incendiu ori neasigurarea unor masuri alternative la amplasarea depozitelor de furaje si plante tehnice, pentru a impiedica propagarea incendiilor la vecinatati;
m) neintocmirea registrului de control al sistemelor si instalatiilor de semnalizare, alarmare, alertare, limitare si stingere a incendiilor sau neprezentarea acestuia la solicitarea organului de control;
5. cu amenda de la 5.000 la 10.000 lei:
a) scoaterea din functiune sau dezafectarea mijloacelor tehnice de aparare impotriva incendiilor in alte situatii decat cele admise de reglementarile tehnice specifice ori neasigurarea functionarii acestora la parametrii proiectati;
b) transportul, manipularea si depozitarea substantelor si a produselor combustibile, precum si a celor cu tendinta de autoaprindere, fara a tine seama de proprietatile lor fizicochimice, sau in ambalaje neconforme ori neinscriptionate corespunzator pentru identificarea riscurilor de incendiu sau explozie si pentru stabilirea procedeelor de stingere, precum si neasigurarea substantelor specifice de stingere ori de neutralizare;
c) neasigurarea de catre transportatori a masurilor de aparare impotriva incendiilor pentru asigurarea conditiilor de siguranta in trafic;
d) depasirea nivelurilor riscului de incendiu sau a densitatii sarcinii termice stabilite prin reglementari ori in documentatiile tehnice de proiectare si executie in constructiile publice civile, de productie sau de depozitare;
e) impiedicarea in orice mod a personalului serviciilor profesioniste, voluntare sau private pentru situatii de urgenta sa isi exercite drepturile si obligatiile legale in domeniul apararii impotriva incendiilor.
Art. 2. - (1) Sanctiunile contraventionale se aplica persoanelor fizice sau juridice, dupa caz.
(2) Contravenientul poate achita pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, jumatate din minimul amenzii prevazute la art. 1, agentul constatator facand mentiune despre aceasta posibilitate in procesul-verbal.
Art. 3. - (1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre personalul inspectiilor de prevenire a incendiilor cu atributii de indrumare, control, interventie si constatare a incalcarilor legii in domeniul apararii impotriva incendiilor, desemnat conform legii.
(2) Primarii pot constata contraventiile si aplica sanctiunile pentru faptele prevazute la art. 1 alin. (1) lit. a)-e) si lit. g), alin. (2) lit. a), b), f), h), i), alin. (3) lit. g)-m), s) si t), alin. (4) lit. l) si alin. (5) lit. e).
Art. 4. - Dispozitiile referitoare la contraventiile prevazute la art. 1 se completeaza cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 5. - Prezenta hotarare intra in vigoare la 60 de zile de la data publicarii.
Art. 6. - Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 678/1998 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele de prevenire si stingere a incendiilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 384 din 9 octombrie 1998, cu modificarile ulterioare.

PRIM-MINISTRU
CALIN POPESCU-TARICEANU

Stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele de prevenire a incendiilor

Dupa aparitia h.g. nr. 537 constituie contraventii la normele de prevenire si stingere a incendiilor urmatoarele fapte si sanctioneaza cu amenda de la 100 la 500 lei: exploatarea instalatiilor, echipamentelor si aparatelor electrice in conditii in care se genereaza supracurenti sau suprasolicitari din cauza racordarii unor consumatori care depasesc puterea nominala a circuitelor, existentei contactelor imperfecte la conexiuni si legaturi, strapungerii ori lipsei izolatiei la imbinari sau la capetele conductoarelor; nesupravegherea copiilor decatre persoanele in grija carora se afla acestia, daca prin aceasta s-a cauzat producerea de incendii; depozitarea cenusii fierbinti sau a jaraticului in alte locuri decat cele special amenajate, precum si neluarea masurilor pentru stingerea acestora in conditii de vant; pastrarea in locuinte a carburantilor sau a altor lichide inflamabile in cantitati mai mari decat cele admise prin reglmentarile tehnice, in ambalaje neconforme ori neetanse, in locuri neventilate sau neprotejate fata de sursele de caldura ori fata de razele solare etc. Amenzi de la 500 la 1000 lei  se pot da pentru:  exploatarea instalatiilor si sistemelor de captare si scurgere la pamant a descarcarilor electrice atmosferice; folosirea sobelor si a altor mijloace de incalzire cu defectiuni, improvizatii sau in conditii care nu asigura protectia la foc; folosirea autovehiculelor de transport sau a masinilor si utilajelor agricole fara dispozitive ori site parascantei; fumatul in locurile cu pericol de incendiu. Cu amenzi intre 1.000 si 2.500 lei: neefecturea analizei capacitatii de aparare impotriva incendiilor; pastrarea sau depozitarea produselor si substantelor cu pericol de autoaprindere fara luarea masurilor de control; depozitarea produselor si substantelor cu pericol de incendiu in poduri, subsoluri, garaje sau case ale scarilor, etc. Cu amenda de la 2.500 lei la 5.000: exploatarea sau utilizarea sistemelor, instalatiilor, dispozitivelor si echipamentelor tehnice, aparatelor, masinilor si utilajelor care creeaza risc de incendiu. Sanctiunile vor fi aplicate atat persoanelor fizice, cat si juridice.

DE RETINUT
Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre personalul inspectiilor de prevenire a incendiilor cu atributii de indrumare, control, interventie si constatare a incalcarilor legii in domeniul apararii impotriva incendiilor. Contravenientul poate achita pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, jumatate din minimul amenzii, agentul constatator facand mentiune despre aceasta posibilitate in procesul

ngere a incendiilor urmatoarele fapte si sanctioneaza cu amenda de la 100 la 500 lei: exploatarea instalatiilor, echipamentelor si aparatelor electrice in conditii in care se genereaza supracurenti sau suprasolicitari din cauza racordarii unor consumatori care depasesc puterea nominala a circuitelor, existentei contactelor imperfecte la conexiuni si legaturi, strapungerii ori lipsei izolatiei la imbinari sau la capetele conductoarelor; nesupravegherea copiilor de

catre persoanele in grija carora se afla acestia, daca prin aceasta s-a cauzat producerea de incendii; depozitarea cenusii fierbinti sau a jaraticului in alte locuri decat cele special amenajate, precum si neluarea masurilor pentru stingerea acestora in conditii de vant; pastrarea in locuinte a carburantilor sau a altor lichide inflamabile in cantitati mai mari decat cele admise prin reglmentarile tehnice, in ambalaje neconforme ori neetanse, in locuri neventilate sau neprotejate fata de sursele de caldura ori fata de razele solare etc. Amenzi de la 500 la 1000 lei  se pot da pentru:  exploatarea instalatiilor si sistemelor de captare si scurgere la pamant a descarcarilor electrice atmosferice; folosirea sobelor si a altor mijloace de incalzire cu defectiuni, improvizatii sau in conditii care nu asigura protectia la foc; folosirea autovehiculelor de transport sau a masinilor si utilajelor agricole fara dispozitive ori site parascantei; fumatul in locurile cu pericol de incendiu. Cu amenzi intre 1.000 si 2.500 lei: neefecturea analizei capacitatii de aparare impotriva incendiilor; pastrarea sau depozitarea produselor si substantelor cu pericol de autoaprindere fara luarea masurilor de control; depozitarea produselor si substantelor cu pericol de incendiu in poduri, subsoluri, garaje sau case ale scarilor, etc. Cu amenda de la 2.500 lei la 5.000: exploatarea sau utilizarea sistemelor, instalatiilor, dispozitivelor si echipamentelor tehnice, aparatelor, masinilor si utilajelor care creeaza risc de incendiu. Sanctiunile vor fi aplicate atat persoanelor fizice, cat si juridice.

DE RETINUT
Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre personalul inspectiilor de prevenire a incendiilor cu atributii de indrumare, control, interventie si constatare a incalcarilor legii in domeniul apararii impotriva incendiilor. Contravenientul poate achita pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, jumatate din minimul amenzii, agentul constatator facand mentiune despre aceasta posibilitate in procesul


Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1102
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2021 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site