Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
ComunicareMarketingProtectia munciiResurse umane


Organizarea si functionarea Colegiului Farmacistilor din România

Resurse umane+ Font mai mare | - Font mai micOrganizarea si functionarea Colegiului Farmacistilor din România


A. Consideratii generale.
Colegiul Farmacistilor din România este organizat si fiinteaza ca organizatie profesionala, neguvernamentala are personalitate juridica, este apolitica si fara scop patrimonial. El reprezinta interesele profesiunii de farmacist, asigura propasirea si pastrarea prestigiului acestei profesii în cadrul vietii sociale.

Retinem, de asemenea, ca trasatura esentiala faptul ca, profesia de farmacist fiind o profesie liberala, Colegiul farmacistilor din România, are autonomie institutionala si îsi exercita atributiile fara posibilitatea vreunei imixtiuni.

Colegiul Farmacistilor din România cuprinde toti farmacistii, cetateni români, domiciliati în România, autorizati sa practice profesia de farmacist.

Colegiul Farmacistilor din România îsi are sediul central în municipiul Bucuresti.


B. Atributiile Colegiului Farmacistilor din România.


Potrivit prevederilor art. 12 din Legea nr. 81/1997, modificata, Colegiul Farmacistilor din România, are urmatoarele atributii:

- apara demnitatea si promoveaza drepturile si interesele membrilor sai; apara onoarea, libertatea si independenta profesionala a farmacistului în exercitarea profesiei; asigura respectarea de catre farmacisti a obligatiilor ce le revin;

- elaboreaza, adopta si supravegheaza aplicarea statutului propriu si a Codului de deontologie farmaceutica;

- avizeaza eliberarea autorizatiei de libera practica;

- sustine activitatea si dezvoltarea cercetarii stiintifice farmaceutice si poate organiza manifestari stiintifice;

- reprezinta pe membrii sai în relatiile cu institutiile stiintifice si cu sindicatele;

- colaboreaza cu Ministerul Sanatatii la formarea, specializarea si perfectionarea pregatirii profesionale a farmacistilor;

- elaboreaza, în colaborare cu Ministerul Sanatatii, metodologia de acordare a gradului profesional si tematica de concurs;

- propune si stabileste, împreuna cu Ministerul Sanatatii, principiile privind teritorializarea si înfiintarea de noi farmacii, laboratoare si depozite farmaceutice;

- acorda burse pentru specializarea în stiintele farmaceutice;

- informeazaa pe membri sai asupra noutatilor stiintifice si organizeaza, în acest scop, un centru de informare si publicatii profesionale;

- judeca abaterile de la normele de etica profesionala si de deontologie farmaceutica;

- înfiinteaza si sprijina institutiile si actiunile de prevedere si asistenta medico-sociala pentru farmacisti si familiile lor;

- colaboreaza cu organizatii similare din alte tari.


C. Drepturile si obligatiile membrilor Colegiului Farmacistilor din România.


În conformitate cu prevederile art. 13 alin. 1 din Legea nr. 81/1997, modificata, farmacistii, membrii ai Colegiului Farmacistilor din România sunt înscrisi într-un registru, care are rolul de a tine o evidenta exacta a acestora. Lista nominala a farmacistilor înscrisi în acest registru se publica periodic. Desi, lege nu prevede, un anume interval la care se publica lista farmacistilor, consideram ca în lipsa unei astfel de prevederi, publicarea are loc anual, iar în mod exceptional semestrial sau ori de câte ori se impune, dar nu la intervale mai mari de trei luni.

Potrivit prevederilor art. 13 alin. 2, se pot înscrie în Colegiul Farmacistilor din România si farmacistii pensionari.


a. Drepturile membrilor Colegiului Farmacistilor din România.


Desi, Legea nr. 81/1997, modificata, nu face o trimitere expresa, cu privire la drepturile membrilor Colegiului Farmacistilor din România, consideram ca ele se refera în principal la:

- dreptul de a alege si a fi ales în structurile Colegiului Farmacistilor din România;

- dreptul de a face parte din Colegiul Farmacistilor;

- dreptul la ocrotire legala;

- dreptul la pensie;

- dreptul la concediu de odihna;

- dreptul la asigurari sociale.


b. Obligatiile membrilor Colegiului Farmacistilor din România.


Potrivit prevederilor art. 14 din Legea nr. 81/1997, modificata, membrii Colegiului Farmacistilor din România au urmatoarele principale obligatii:

152        sa respecte reglementarile în vigoare referitoare la exercitarea profesiunii de farmacist;

153        sa respecte si sa aplice regulile de buna practica farmaceutica;

154        sa acorde cu promptitudine asistenta farmaceutica de urgenta, ca o îndatorire fundamentala, profesionala si civica;

155        sa nu prejudicieze interesele bolnavului;

156        sa respecte Statutul Colegiului Farmacistilor din România;

157        sa se preocupe de perfectionarea calificarii profesionale;

158        sa pastreze secretul profesiei de farmacist, potrivit legii.


D. Organizarea si functionarea Colegiului Farmacistilor din România la nivel judetean si national.


Colegiul Farmacistilor din România este organizat la nivel national si judetean, respectiv al municipiului Bucuresti.


a.Organele de conducere ale Colegiului Farmacistilor la nivel judetean.


Organele de conducere ale Colegiului Farmacistilor din România, la nivel judetean sau al municipiului Bucuresti sunt:

159        adunarea generala;

160        consiliul judetean sau al municipiului Bucuresti;

161        comitetul director (art. 18 din Legea 81/1997, modificata).

b.Organele de conducere ale Colegiului Farmacistilor la nivel national.


La nivel national, conducerea Colegiului farmacistilor din România este alcatuita si exercitata de catre:

162        adunarea generala;

163        consiliul national;

164        comitetul director. (art. 26 din Legea 81/1997, modificata).

Potrivit art. 19 din Legea nr. 81/1997, modificata, Colegiul Farmacistilor din România „va colabora cu Ministerul Sanatatii în elaborarea actelor normative specifice”.

Pe perioada îndeplinirii unei functii de conducere de catre un farmacist, la cererea acestuia, contractul individual de munca se suspenda, iar locul de munca se mentine. Legea nr. 81/1997 prin art. 20 alin. 1 se refera la o functie de conducere în comitetul director al consiliului judetean sau al municipiului Bucuresti si respectiv în Consiliul national al Colegiului Farmacistilor din România. Pe perioada suspendarii, farmacistul beneficiaza de vechime în munca, în situatia exercitarii unei functii de conducere.


1. Organizarea si functionarea Colegiului Farmacistilor la nivel Judetean.


Organele de conducere ale Colegiului Farmacistilor din România la nivel judetean sunt urmatoarele:

165        adunarea generala;

166        consiliul judetean, respectiv al municipiului Bucuresti;

167        comitetul director.

Adunarea generala a Colegiului Farmacistilor din România la nivel judetean sau al municipiului Bucuresti este alcatuita din totalitatea farmacistilor înscrisi în registrul de evidenta. Se întruneste anual. Dintre cele mai importante atributii ale adunarii generale, amintim:

168        alege membrii consiliului judetean sau ai Consiliului municipiului Bucuresti;

169        alege membrii supleanti ai consiliului judetean sau ai consiliului municipiului Bucuresti;

170        adopta bugetul de venituri si cheltuieli;

171        alege comisiile de specialitate pe domenii de activitate sau pe specialitati farmaceutice;

172        alegerea reprezentantilor pentru adunarea generala a Colegiului Farmacistilor din România.

Alegerea membrilor consiliului judetean, respectiv ai consiliului municipiului Bucuresti, titulari si supleanti se face pentru o perioada de 4 ani. Alegerea are loc prin vot secret, cu o majoritate simpla, prin participarea a minimum jumatate plus unul din numarul total al farmacistilor înscrisi. Daca nu se realizeaza proportia de jumatate plus unul din numarul total al farmacistilor, pentru alegerea consiliului judetean sau al municipiului Bucuresti se vor organiza, la un interval de doua saptamâni, alte alegeri, în prezenta majoritatii simple din numarul membrilor prezenti.

Consiliul judetean sau al municipiului Bucuresti, al Colegiului Farmacistilor din România, are un numar de membri proportional cu numarul farmacistilor înscrisi în evidenta, alesi de adunarea generala, dupa cum urmeaza:

-pâna la 100 de farmacisti înscrisi în registru 7 membri;

-între 101 si 500 de farmacisti înscrisi în registru 11 membri;

-între 501-1000 de farmacisti înscrisi în registru 13 membri;

-între 1001-2000 de farmacisti înscrisi în registru 19 membri;

-peste 2000 de farmacisti înscrisi în registru 21 membri;

Consiliul judetean sau al municipiului Bucuresti, are un numar de 3-11 membri supleanti, dupa caz, alesi de adunarea generala.

Consiliul judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, se întruneste la convocarea presedintelui, în sedinte ordinare, la un interval de doua luni. În mod exceptional, la solicitarea unei treimi din numarul membrilor sai, consiliul, poate fi convocat în sedinte extraordinare.

Consiliul judetean, respectiv al municipiului Bucuresti în sedintele ordinare sau extraordinare pentru îndeplinirea sarcinilor ce îi revin potrivit competentelor date prin lege, regulamente sau Statut, adopta decizii, cu votul a jumatate plus unul din numarul total al membrilor.

În vederea exercitarii atributiilor, consiliul judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, îsi desfasoara activitatea în comisii, alese de adunarea generala respectiva, pe domenii de activitate sau pe specialitati farmaceutice, în conformitate cu regulamentul de functionare adoptat de adunarea generala a Colegiului Farmacistilor din România.

Consiliul judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, alege dintre membrii sai un  comitet director, format din presedinte, trei vicepresedinti si un secretar.

Comitetul director are ca atributii solutionarea problemelor curente în intervalul dintre sedintele consiliului; aducerea la îndeplinire a deciziilor adoptate de consiliu, precum si orice alte sarcini date prin lege, regulamente sau Statutul Colegiului Farmacistilor din România, în competenta sa.

Functiile de presedinte, vicepresedinte si secretar sunt incompatibile cu:

- functia corespunzatoare dintr-un sindicat profesional;

- functia de director si de director adjunct al unei societati comerciale farmaceutice înfiintate prin H.G. nr. 15/1991 privind înfiintarea societatilor comerciale farmaceutice- SA;

- functia de conducere în structura Ministerului Sanatatii (ministru, secretar de stat, sef de departament, director general, director general adjunct, director si director adjunct).


2. Organizarea si functionarea Colegiului Farmacistilor din România, la nivel national.


Organele de conducere ale Colegiului Farmacistilor din România, la nivel national, potrivit art. 26 din Legea nr. 81/1997, modificata, sunt urmatoarele:

173        adunarea generala;

174        consiliul national;

175        comitetul director.

Adunarea generala a Colegiului Farmacistilor din România, este alcatuita din reprezentantii alesi de adunarea generala din fiecare judet si din municipiul Bucuresti, prin vot direct si secret. Norma de reprezentare este de 1 la 50 de farmacisti. Adunarea generala a Colegiului Farmacistilor din România se întruneste anual. Atributiile cele mai importante ale acestei adunari generale sunt:

176        adoptarea Codului de deontologie farmaceutica;

177        adoptarea Regulamentului de organizare si functionare a colegiului Farmacistilor din România.

178        adoptarea Statutului Colegiului Farmacistilor din România.

Consiliul national al Colegiului Farmacistilor din România este organul care asigura conducerea Colegiului între sesiunile adunarii generale. El este alcatuit din câte un reprezentant al fiecarui judet, trei reprezentanti ai municipiului Bucuresti si câte un reprezentant al farmacistilor din fiecare minister care are retea sanitara proprie. De asemenea, Consiliul national al Colegiului Farmacistilor din România poate fi asistat, cu rol consultativ, de câte un reprezentant al Academiei de Stiinte Medicale, al Ministerului Sanatatii, al Ministerului Muncii si Protectiei Sociale si al Ministerului Justitiei.

Consiliul national al Colegiului Farmacistilor din România adopta decizii prin votul a cel putin jumatate plus unul din numarul total al membrilor.

Potrivit art. 32 din Legea nr. 81/1997, modificata, atributiile Consiliului national al Colegiului Farmacistilor din România sunt:

- elaboreaza Codul de deontologie farmaceutica, statutul si Regulamentul de organizare si functionare a Colegiului Farmacistilor din România, în termen de 6 luni de la constituirea consiliului national;

- fixeaza cotizatia care trebuie platita de catre fiecare farmacist consiliului judetean sau al municipiului Bucuresti, dupa caz, stabilind cota parte din aceasta cotizatie care trebuie virata catre consiliul national;

- gestioneaza bunurile Colegiului Farmacistilor din România si poate sa creeze si sa subventioneze actiuni interesând profesiunea farmaceutica, actiuni de întrajutorare sau de sponsorizare;

- controleaza gestiunea consiliului judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, care trebuie sa-l informeze cu privire la toate actiunile financiare;

- solutioneaza, în termen de 30 de zile de la înregistrare, ca instanta superioara, contestatiile formulate împotriva deciziilor date de consiliile judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, în conformitate cu regulamentele proprii.

În cadrul Consiliului national al Colegiului Farmacistilor din România, functioneaza mai multe comisii de specialitate al caror numar si competente sunt stabilite de catre consiliu prin regulamente proprii.

Comitetul director al Colegiului Farmacistilor din România asigura activitatea permanenta a Colegiului, în conformitate cu legea si cu regulamentele proprii de organizare si functionare. Din Comitetul director fac parte: presedintele, trei vicepresedinti si un secretar general, care sunt alesi de Consiliul national.


E. Raspunderea disciplinara a membrilor Colegiului Farmacistilor din România.


În conformitate cu prevederile art. 35 din Legea nr. 81/1997, modificata, Colegiul Farmacistilor din România (s.n.) solutioneaza litigiile si abaterile deontologice si disciplinare ale farmacistilor.

Membrii Colegiului Farmacistilor din România, care încalca juramântul depus, legile si regulamentele specifice privind exercitarea profesiunii de farmacist si care nu respecta Codul de deontologie farmaceutica, raspund disciplinar, în functie de gravitatea abaterii.

Potrivit art. 36 alin. 1 din Legea nr. 81/1997, modificata, sanctiunile disciplinare care se pot aplica farmacistilor sunt:

179        mustrarea;

180        avertismentul;

181        votul de blam;

182        suspendarea temporara, pe un interval de 6-12 luni a calitatii de membru al Colegiului Farmacistilor din România,

183        retragerea calitatii de membru al Colegiului Farmacistilor din România.

Primele trei sanctiuni se aplica de catre consiliul judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, pentru membrii lor, iar ultimele doua de catre Consiliul national al Colegiului Farmacistilor din România.

Concluziile anchetei privind abaterea disciplinara precum si sanctiunea aplicata se comunica în termen de 24 de ore, în mod obligatoriu, Ministerului Sanatatii si persoanei juridice cu care farmacistul sanctionat a încheiat contractul individual de munca. Acestea, dupa caz, decid, pe baza documentatiei prezentate, cu privire la avizul de libera practica a profesiei de farmacist, precum si cu privire la contractul individual de munca.

În cazul aplicarii sanctiunilor prevazute la art. 36 alin. 1 lit. a-c, farmacistul poate introduce contestatie la comisia deontologica competenta, în termen de 30 de zile de la comunicarea sanctiunii.

Împotriva sanctiunilor prevazute de art. 36 alin. 1 lit d-e, contestatia se poate introduce la judecatoria în raza careia îsi desfasoara activitatea farmacistul sanctionat, în termen de 30 de zile de la comunicarea sanctiunii.

Potrivit prevederilor art. 38 din Legea nr. 81/1997, raspunderea disciplinara a membrilor Colegiului Farmacistilor din România, nu exclude raspunderea penala, contraventionala, civila sau materiala, conform legilor în vigoare.

De asemenea, precizam ca, dupa un interval de 6 luni de la emiterea deciziei de suspendare a autorizatiei de libera practica farmaceutica, farmacistul în cauza poate cere reexaminarea deciziei. În situatia respingerii cererii de reexaminare, farmacistul poate formula o noua cerere numai dupa scurgerea unui interval de 6 luni.

În fine, ca o masura de protectie, de asigurare a sanatatii publice, de prevenire si combatere a unor fapte care aduc atingere sanatatii si vietii omului, art. 40 din Legea nr. 81/1997, modificata, prevede ca practicarea profesiunii de farmacist de catre o persoana care nu are aceasta calitate constituie infractiune si se pedepseste conform legii penale.


Concluzii privind exercitarea profesiei de farmacist sau membru al Colegiului Farmacistilor din România.


În primul rând, ca urmare a analizei institutiei Colegiului Farmacistilor din România, a exercitarii profesiei de farmacist se poate observa ca reglementarea legala a acestora s-a facut fara a se avea în vedere principiile fundamentale care stau la baza existentei acestora. De asemenea, am subliniat o serie de neajunsuri, unele referindu-se la conditiile de forma ale Legii nr. 81/1997, altele, la conditiile de fond.

În acelasi sens, colaborarea textelor actului normativ mentionat se face cu destula dificultate, iar redactarea si exprimarea continutului a numeroase articole din lege s-a facut cu încalcarea celor mai simple reguli gramaticale. În acest fel, textul devine excesiv de greoi si cuprinde exprimari echivoce, fara sens.

În al doilea rând, încercarea de armonizare a acestei legi cu legislatia europeana în materie este superficiala, chiar derizorie, fapt ce explica numeroasele inadvertente cuprinse în textul legii.

Este adevarat, ca nu de putine ori la nivel national, inclusiv prin „colaborarea” cu Ministerul Sanatatii s-au „mimat” exercitiile privind adoptarea unor noi legi în materie sau modificarea celei în vigoare. Influentele politice sau politica în farmaceutica nu au dat rezultate. Interesele de o parte si de alta, golesc de continut si lasa fara eficienta juramântul farmacistului sau angajamentul acestuia la absolvire: „Voi respecta demnitatea si personalitatea bolnavului, exercitând profesiunea cu constiinciozitate, respectând normele de etica si de deontologie farmaceutica”.

În concluzie, consideram „rabdarea si întelegerea noastra”, pentru a parafraza juramântul farmacistului, ca fiind doar o opinie pentru „armonizarea legislatiei în materie”, nefiind totodata nepasatori, acordând respectul cuvenit, ne gândim ca politica farmaceutica, chiar „datorita bolii” de care sufera, sa nu întârzie sa fie îndreptata pentru si nu împotriva sanatatii si vietii omului.

Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 864
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved