Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AeronauticaComunicatiiElectronica electricitateMerceologieTehnica mecanica


AVIZ TEHNIC DE RACORDARE LA RETEAUA ELECTRICA

Electronica electricitate+ Font mai mare | - Font mai micAntet operator de retea Anexa nr la contractul de furnizare / distributie nr..1)Nr.. din.   

AVIZ TEHNIC DE RACORDARE

Nr.. din

Urmare cererii adresate de .cu sediul in judetul municipiul/orasul.. comuna/satul..sectorul. cod postal str nr. .. bl.. sc.. et. ap. telefon/fax.e-mail. inregistrata la nr..din si a analizarii documentatiei anexate acesteia,

in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr.867/2003 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public, se

APROBA RACORDAREA LA RETEAUA ELECTRICA

A . ( denumirea locului de producere/consum )

amplasat in judetul municipiul/orasul.. comuna/satul.. sectorul. cod postal str. nr. . bl.. sc.. et. ap. telefon/fax.    e-mail. apartinand utilizatorului..,

cu urmatoarea evolutie a puterii:

Situatia

existenta

Situatia in primii 5 ani3)

Situatia finala

Puterea aprobata4)

(kW/kVA

Avizul tehnic de racordare este valabil in urmatoarele

CONDITII

Racordarea la reteaua electrica se face 5) ...

Punctul de delimitare a instalatiilor este..

Masurarea energiei electrice se face.

Durata de restabilire a alimentarii in cazul unor intreruperi determinate de avarii in reteaua electrica 6)

In conformitate cu H.G. nr. 867/2003, pentru realizarea racordarii la reteaua electrica utilizatorul incheie contractul de racordare cu. operatorul de retea si achita acestuia tariful de racordare reglementat.7)

Valoarea tarifului de racordare, inclusiv TVA, stabilita conform reglementarilor in vigoare la data emiterii prezentului aviz, este de . rezultata din urmatoarele componente definite in H.G. nr.867/2003 8

componenta A .; componenta B .. ; componenta C . .

Valoarea mentionata pentru tariful de racordare se actualizeaza, daca este cazul, la

incheierea contractului de racordare

(3) Operatorul de retea executa lucrarile prevazute la punctul 1 cu forte proprii sau pe

baza de contract incheiat, dupa caz:

a)      cu un proiectant/constructor selectat de el conform prevederilor legale;

b)     cu un anumit proiectant/constructor atestat in conditiile legii, daca acesta a fost ales de catre utilizator, care a cerut in mod expres acest lucru operatorului de retea, inainte de incheierea contractului de racordare; in acest caz tariful de racordare ( respectiv componenta B) 8) se recalculeaza in mod corespunzator pe baza rezultatelor negocierilor utilizatorului cu proiectantul/constructorul respectiv

Lucrarile pentru realizarea instalatiilor din aval de punctul de delimitare se executa pe cheltuiala utilizatorului, in conditiile legii, de catre o persoana fizica/juridica autorizata/atestata pentru categoria respectiva de lucrari. Valoarea acestor lucrari nu este inclusa in tariful de racordare.

Executantul instalatiei de utilizare, precum si utilizatorul vor respecta normele si reglementarile in vigoare privind realizarea si exploatarea instalatiilor electrice.

Pentru incheierea contractului de racordare utilizatorul anexeaza cererii depuse la operatorul de retea

a)      copie a prezentului aviz tehnic de racordare;

b)      autorizatia de construire a obiectivului / acte care sa ateste dreptul de folosinta a acestuia, in copie si in original, care se restituie

c)      originalele acordurilor proprietarilor pentru acces si executie a lucrarilor de construire a instalatiei de racordare, respectiv pentru ocupare si/sau traversare de teren, in conditiile legii, atunci cand instalatia de racordare traverseaza sau ocupa un teren proprietate a utilizatorului sau a altor detinatori;

d)      autorizatia de construire a instalatiei de racordare la reteaua electrica, in original;

e)      urmatoarele avize si acorduri prealabile de la organele abilitate, necesare pentru realizarea instalatiei de racordare, in original :

f)       copie a certificatului de inregistrare la registrul comertului sau alte autorizatii legale de functionare emise de autoritatile competente, daca este cazul.

Intocmirea documentatiei tehnice necesare pentru obtinerea de catre utilizator a acordurilor si avizelor prevazute la alin.(6) lit.c),d) si e) este obligatia operatorului de retea.

Puterea aprobata prin aviz este avuta in vedere pentru dimensionarea instalatiei de

racordare.

(2) Puterea efectiv tranzitata prin instalatia de racordare nu poate depasi puterea

aprobata, indiferent de regimul de functionare a utilizatorului.

(3) In cazul in care utilizatorul detine echipamente sau instalatii la care intreruperea alimentarii cu energie electrica poate conduce la efecte economice si/sau sociale deosebite (explozii, incendii, distrugeri de utilaje, accidente cu victime umane, poluarea mediului etc.), acesta are obligatia ca prin solutii proprii, tehnologice si/sau energetice, inclusiv prin sursa de interventie, sa asigure evitarea unor astfel de evenimente in cazurile in care se intrerupe furnizarea energiei electrice .

(4) In situatia in care, din cauza specificului activitatilor desfasurate, intreruperea alimentarii cu energie electrica ii poate provoca utilizatorului pagube materiale importante si acesta considera ca este necesara o siguranta in alimentare mai mare decat cea oferita de operatorul de retea, prezentata la punctul 3, el este responsabil pentru luarea masurilor necesare evitarii acestor pagube, inclusiv pentru analiza si stabilirea oportunitatii de a se dota cu surse proprii de energie electrica.

(5) Schemele de racordare la reteaua de utilizare a surselor proprii prevazute conform alin. (3)/(4) se avizeaza de catre operatorul de retea.

La solicitarea operatorului de retea, utilizatorul va incheia conventia de exploatare in care se cuprind obligatii reciproce cu privire la exploatarea si intretinerea instalatiilor de racordare si de utilizare, urmarirea regimului de consum precum si sarcinile care revin utilizatorului din Normativul de reduceri manuale si din Normativul de limitari.

(2) In scopul asigurarii unei functionari selective a instalatiilor de protectie si automatizare din instalatia proprie, utilizatorul va asigura corelarea permanenta a reglajelor acestora cu cele ale sistemului energetic.

Utilizatorul va lua masurile necesare pentru limitarea la valoarea admisibila, conform normelor in vigoare a efectelor functionarii receptoarelor speciale (cu socuri, cu regimuri deformante, cu sarcini dezechilibrate etc.).

In vederea reducerii consumului de energie reactiva din sistem, utilizatorul va lua masuri pentru mentinerea factorului de putere intre limitele prevazute prin reglementarile emise de ANRE. Neindeplinirea acestei conditii atrage dupa sine suportarea de penalitati conform reglementarilor in vigoare.

In cazul nerespectarii prevederilor prezentului aviz tehnic de racordare, utilizatorului ii revine raspunderea pentru pagubele produse din acest motiv propriei unitati sau altor utilizatori ai retelelor electrice.

Prezentul aviz tehnic de racordare sta la baza contractului pentru serviciul de distributie / de furnizare a energiei electrice si constituie parte integranta a acestuia.

Valabilitatea avizului tehnic de racordare, cu precizarea de la punctul 4, alin.(2), este de de la data emiterii 11).

Avizul tehnic de racordare isi pierde valabilitatea in urmatoarele situatii:

a)      expira perioada pentru care a fost emis;

b)      se modifica datele utilizatorului (energetice, de identificare sau de patrimoniu) care au stat la baza emiterii lui;

c)      avizele organelor abilitate, emise ulterior emiterii avizului tehnic de racordare, respectiv autorizatia de construire pentru obiectiv si/sau pentru instalatia de racordare, impun schimbarea solutiei de racordare la reteaua electrica;

d)      in termen de..luni nu a fost achitat tariful de racordare si incheiat contractul de racordare sau dupa caz, formele de angajare a executarii lucrarilor din aval de punctul de delimitare, necesare pentru racordarea la reteaua electrica 11).

Alte conditii 12) .

Semnatura autorizata,

Tariful pentru eliberarea ATR a fost achitat cu chitanta nr..din in valoare de. Tariful de racordare calculat/recalculat la data de.. este de , din care componenta A ..; componenta B ; componenta C . a fost achitat cu factura nr..

Semnatura

Nota:   

Avizul tehnic de racordare (ATR) este anexa, dupa caz, la contractul de distributie/furnizare; Pentru

consumatorii captivi ATR este anexa la contractul de furnizare.

Continut cadru al ATR in cazul general al unui utilizator, mai putin al unui consumator casnic.

Avizul tehnic de racordare se va adapta la categoria utilizatorului. In ATR emis utilizatorului se vor

prelua din continutul cadru numai conditiile corespunzatoare tipului si caracteristicilor specifice ale

acestuia. Daca se considera necesar se pot adauga si alte conditii nenominalizate in continutul cadru (a

se vedea si precizarea de la 11) ).

Ca exceptie, poate fi folosit, in conditiile de adaptare mentionate, si pentru ATR emis unor consumatori

casnici deosebiti.

De la PIF pentru utilizatorii noi; din momentul cresterii puterii absorbite pentru utilizatorii existenti.

In cazul unui consumator cu subconsumatori, datele se completeaza pe total si pentru fiecare

subconsumator.

Dupa caz, pentru micii consumatori se pot enumera, in cadrul avizului sau intr-o anexa, receptoarele

prin care se absoarbe puterea si caracteristicile acestora

Descrierea succinta a solutiei si a lucrarilor necesare pentru realizarea instalatiei de racordare, conform

fisei de solutie sau variantei din studiul de solutie pentru care a optat utilizatorul, respectiv mentionarea

instalatiilor existente, atunci cand, in cazul dezvoltarilor, cresterea puterii solicitate fata de puterea

aprobata anterior pentru locul de producere/ consum respectiv se poate acorda din acestea, fara

executarea de lucrari.In cazul unui studiu de solutie se mentioneaza si documentele prin care acesta a fost

avizat de operatorul de retea si respectiv acceptat de utilizator;

Se mentioneaza, dupa caz, prevederile din contractele cadru si standardele de performanta. (De exemplu:

pentru micii consumatori se va preciza ca durata de restabilire a alimentarii in cazul unei intreruperi accidentale

este cea minima necesara remedierii defectelor intervenite in retelele de distributie; pentru marii consumatori

precizarile corespunzatoare din anexa nr.3 a contractului cadru etc.).

Se adauga, dupa caz: ,, Odata cu tariful de racordare se va plati operatorului de retea, conform legii, o

suma echivalenta cu, la cursul oficial al zilei de plata, drept compensatie baneasca pe care acesta o

va transmite utilizatorului care a suportat costul instalatiei de racordare realizata initial pentru el si la

care urmeaza sa se racordeze utilizatorul sau, tot dupa caz, Utilizatorul va primi, in conditiile HG

nr.867/2003 o compensatie baneasca, daca la instalatia prevazuta la punctul 1 vor fi racordati si alti

utilizatori

Se preia in avizul tehnic de racordare numai in cazul utilizatorilor racordati la retelele de distributie de

medie si/sau joasa tensiune (numai in acest caz tariful de racordare are cele trei componente)

Daca tariful de racordare a fost stabilit integral sau partial pe baza de deviz, se continua cu: ,, in functie

de preturile echipamentelor si/sau ale materialelor in vigoare la data incheierii contractului de racordare

si se definitiveaza corelat cu costul negociat cu executantul lucrarilor de realizare a instalatiei de

racordare.

Daca tariful de racordare a fost stabilit pe baza de tarife si indici specifici aprobati de ANRE, se

continua cu: ,, daca tarifele si indicii specifici aprobati de ANRE pe baza carora a fost stabilita au fost

modificate prin Ordin al presedintelui ANRE; actualizarea in acest caz se face in conditiile stabilite

prin Ordinul de aprobare a noilor tarife si indici specifici .

Se cer, dupa caz, numai acordurile si avizele necesare in cazul concret al utilizatorului, locului de

producere/ consum si solutiei de racordare etc.

Dupa caz, conform HG nr.867/2003

In functie de natura si cerintele utilizatorului, posibilitatile oferite de caracteristicile si de starea retelelor

locale, existente sau rezultate din reglementarile in vigoare la data emiterii avizului etc.Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1072
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved