Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AdministratieDrept

INSTITUTII PUBLICE CU ATRIBUTII IN PROTECTIA COPILULUI 7IN ACTUALA REGLEMENTARE

legislatie+ Font mai mare | - Font mai micINSTITUTII PUBLICE CU ATRIBUTII IN PROTECTIA COPILULUI IN ACTUALA REGLEMENTARE

1 Cadrul legal general in protectia si promovarea drepturilor copilului

Legea privind drepturile copiilor are ca principiu de baza ideea ca toti copiii au aceleasi drepturi si ca parintii, autoritatile locale si statul in general au datoria de a-i asista si proteja pe copiii, astfel incat acestia sa isi poata realiza si exercita drepturile in deplinatatea acestora. (Legea nr.272/2004)

Legea 272/2004 reglementeaza cadrul legal privind respectarea si garantarea drepturilor copilului,fiind considerata sub acest aspectlegea generala in materia protectiei copilului.

Autoritatile publice, organismele private autorizate, precum si persoanele fizice si persoanele juridice responsabile de protectia copilului sunt obligate sa respecte si sa garanteze drepturile copilului stabilite prin Constitutie si lege, in concordanta cu prevederile Conventiei Organizatiei Natiunilor Unite cu privire la drepturile copilului, ratificata prin Legea nr.18/1990, republicata, si ale celorlalte acte internationale in materie, la care Romania este parte.

Prezenta lege, orice alte reglementari adoptate in domeniul respectarii si promovarii drepturilor copilului, precum si orice act juridic emis sau, dupa caz, incheiat in acest domeniu se subordoneaza cu prioritate principiului interesului superior al copilului.

Principiul interesului superior al copilului este impus inclusiv in legatura cu drepturile si obligatiile ce revin parintilor copilului, altor reprezentanti legali ai sai, precum si oricaror persoane carora acesta le-a fost plasat in mod legal. Principiul interesului superior al copilului va prevala in toate demersurile si deciziile care privesc copiii, intreprinse de autoritatile publice si organismele private autorizate, precum si in cauzele solutionate de instantele judecatoresti.

Familia trebuie sa fie implicata in deciziile, actiunile si masurile privitoare la copil si sa sprijine ingrijirea, cresterea si educarea acestuia in cadrul familiei.

De dispozitiile prezentei legi beneficiaza:

a)      copiii cetateni romani, aflati pe teritoriul Romaniei;

b)      copiii cetateni romani, aflati in strainatate;

c)      copiii fara cetatenie, aflati pe teritoriul Romaniei;

d)      copiii care solicita sau beneficiaza de o forma de protectie in conditiile reglementarilor legale privind statutul si regimul refugiatilor in Romania;

e)      copiii cetateni straini, aflati pe teritoriul Romaniei, in situatii de urgenta constatate, in conditiile prezentei legi, de catre autoritatile publice romane competente.

Copiii au dreptul la protectie si asistenta in realizarea si exercitarea deplina a drepturilor lor, in conditiile prezentei legi.

Parintilor le revine in primul rand raspunderea pentru cresterea si asigurarea dezvoltarii copilului; acestia au obligatia de a-si exercita drepturile si de a-si indeplini obligatiile fata de copil tinand seama cu prioritate de interesul superior al acestuia;

In subsidiar, responsabilitatea revine colectivitatii locale din care face parte copilul; autoritatile administratiei publice locale au obligatia de a sprijini parintii sau dupa caz alt reprezentant legal al copilului in realizarea obligatiilor ce le revin cu privire la copil, dezvoltand si asigurand in acest scop, servicii diversificate, accesibile si de calitate, corespunzatoare nevoilor copilului;

Interventia statului este complementara; statul asigura protectia copilului si garanteaza respectarea tuturor drepturilor sale prin activitatea specifica realizata de institutiile statului si autoritatile publice cu atributii in acest domeniu.

Respectarea si garantarea drepturilor copilului se realizeaza conform urmatoarelor principii:

a)      respectarea si promovarea cu prioritate a interesului superior al copilului;

b)      egalitatea sanselor si nediscriminarea;

c)      responsabilizarea parintilor cu privire la exercitarea drepturilor si indeplinirea obligatiilor parintesti;

d)      primordialitatea responsabilitatii parintilor cu privire la respectarea si garantarea drepturilor copilului;

e)      descentralizarea serviciilor de protectie a copilului, interventia multisectoriala si parteneriatul dintre institutiile publice si organismele private autorizate;

f)       asigurarea unei ingrijiri individualizate si personalizate pentru fiecare copil;

g)      respectarea demnitatii copilului;

h)      ascultarea opiniei copilului si luarea in considerare a acesteia, tinand cont de varsta si gradul sau de maturitate;

i)        asigurarea stabilitatii si continuitatii in ingrijirea, cresterea si educarea copilului, tinand cont de originea sa etnica, religioasa, culturala si lingvistica, in cazul luarii unei masuri de protectie;

j)       celeritate in luarea oricarei decizii cu privire la copil;

k)      asigurarea protectiei impotriva abuzului si exploatarii copilului;

l)        interpretarea fiecarei norme juridice referitoare la drepturile copilului in corelatie cu ansamblul reglementarilor din aceasta materie.

Drepturile prevazute in Legea 272/2004, privind protectia si promovarea drepturilor copiilor, publicata in Monitorul Oficial nr. 557 din 23 iunie 2004 sunt garantate tuturor copiilor, indiferent de rasa, culoare, sex, limba, religie, opinie politica sau de alt gen, a copilului, a parintilor sau a altor reprezentanti legali, sau de orice alte distinctie.

2 Institutii publice cu atributii in protectia copilului

2.1 Institutii la nivel central

La nivel central, a fost infiintata A.N.P.D.C, subordonata Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei.

Sistemul de protectie la nivel national este asigurat de A.N.P.D.C. si are rolul de a monitoriza respectarea drepturilor tuturor copiilor si de a lua toate masurile pentru a contribui la crearea unei societati demne pentru copii, implicand in acest proces autoritatile administratiei publice locale si centrale, societatea civila, parintii si copii.

Constituita in baza prevederilor Legii 275/2004, odata cu intrarea in vigoare a pachetului legislativ privind protectia si promovarea drepturilor copilului, prin reorganizarea Autoritatii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie,aceasta asigura respectarea, pe teritoriul Romaniei, a drepturilor copilului, prin interventia, in conditiile legii, in procedurile administrative si judiciare privind respectarea si promovarea drepturilor copilului. Autoritatea este organizata si functioneaza ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei.

Prin intermediul departamentelor sale specializate, ANDPC indeplineste urmatoarele functii:

a)      functia de strategie;

b)      functia de reglementare;

c)      functia de administrare;

d)      functia de reprezentare;

e)      functia de autoritate de stat.

In domeniul protectiei si promovarii drepturilor copilului:

elaboreaza si supune spre aprobare Guvernului, cu aprobarea Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, strategia nationala in domeniul protectiei si promovarii drepturilor copilului; 

evalueaza impactul aplicarii obiectivelor strategice si ia masurile necesare sau, dupa caz, propune Guvernului, cu aprobarea Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, luarea masurilor necesare pentru imbunatatirea obiectivelor sau, dupa caz, a activitatilor de implementare a acestora; elaboreaza proiecte de acte normative, in vederea armonizarii legislatiei interne cu principiile si normele tratatelor internationale in domeniul drepturilor copilului, la care Romania este parte, precum si in vederea aplicarii efective a acestora;

elaboreaza si fundamenteaza programe in domeniul protectiei si promovarii drepturilor copilului;

elaboreaza metodologia de autorizare si criteriile de evaluare a organizatiilor neguvernamentale care activeaza in domeniul sau de activitate; 

centralizeaza si sintetizeaza informatiile referitoare la respectarea principiilor si normelor stabilite de Conventia O.N.U. cu privire la drepturile copilului si elaboreaza rapoartele prevazute la art. 44 pct. 1 din aceasta conventie;

propune autoritatilor competente suspendarea sau incetarea activitatilor care pun in pericol grav si iminent sanatatea sau dezvoltarea fizica ori psihica a copilului;

initiaza, negociaza si incheie, prin imputernicirea Guvernului, documente de cooperare internationala in domeniul protectiei si promovarii drepturilor copilului; 

2.2.Institutii la nivel local

La nivel judetean au fost infiintateD.G.A.S.P.C., in subordinea Consiliilor Judetene, respectiv a Consiliilor Locale ale Municipiului Bucuresti;

In actualul context socio-politic, protectia copilului in Romania reprezinta o prioritate nationala. Derularea rapida si eficienta a procesului de reforma in domeniul protectiei copilului constituie principala preocupare a autoritatilor romane cu atributii in domeniu. Un pas important in evolutia reformei il reprezinta adoptarea Legii nr.272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului. Potrivit dispozitiilor art.105 alin.(5) din aceasta lege, atributiile si regulamentul-cadru de organizare si functionare ale D.G.A.S.P.C., denumita in cuprinsul prezentei note de fundamentare, directia generala, se aproba prin hotarare a Guvernului.

Potrivit prevederilor hotararii, directia generala este institutia publica cu personalitate juridica, infiintata in subordinea consiliului judetean, respectiv a consiliului local al sectorului municipiului Bucuresti, prin hotarare a acestora, care preia, in mod corespunzator, atributiile si functiile serviciului public de asistenta sociala si ale serviciului public specializat pentru protectia copilului de la nivelul judetului, respectiv al sectoarelor municipiului Bucuresti.

Pentru o abordare unitara a problematicii din domeniul social, masurile de asistenta sociala in domeniul protectiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor varstnice, persoanelor cu handicap, precum si in domeniul oricaror persoane aflate in nevoie sunt realizate de catre directie generala la nivel judetean, respectiv la nivelul sectoarelor municipiului Bucuresti.

Potrivit regulamentului-cadru, functiile principale ale D.G.A.S.P.C. sunt:

functia de strategie, prin care asigura elaborarea strategiei de asistenta sociala, a planului de asistenta sociala pentru prevenirea si combaterea marginalizarii sociale, precum si a programelor de actiune antisaracie;

functia de coordonare a activitatilor de asistenta sociala si protectia copilului la nivelul judetului, respectiv al sectorului municipiului Bucuresti;

functia de administrare a fondurilor pe care le are la dispozitie;

functia de colaborare in domeniul asistentei sociale si protectiei copilului, in vederea indeplinirii functiilor ce ii revin;

functia de executie, prin asigurarea mijloacelor umane, materiale si financiare necesare pentru implementarea strategiilor cu privire la actiunile antisaracie, prevenirea si combaterea marginalizarii sociale, precum si pentru solutionarea urgentelor sociale individuale si colective la nivelul judetului, respectiv al sectoarelor municipiului Bucuresti;

functia de reprezentare a consiliului judetean, respectiv a consiliului local al sectorului Municipiului Bucuresti, pe plan intern si extern in domeniul asistentei sociale si protectiei copilului.

In vederea exercitarii atributiilor ce ii revin, se prevede ca directia generala va asigura incadrarea cu prioritate a personalului cu studii socio-umane.

Intrucat principiul descentralizarii reprezinta unul dintre principiile pe care se intemeiaza activitatea de protectie a copilului, in Regulamentul-cadru se prevede ca structura organizatorica, nr. de personal si bugetul directiei se aproba prin hotarare a consiliului judetean, respectiv a consiliului local al sectorului municipiului Bucuresti, astfel incat functionarea acesteia sa asigure indeplinirea atributiilor ce ii revin potrivit legii.

In viziunea actului normativ, prin descentralizarea sistemului, autoritatile administratiei publice locale, respectiv directia generala joaca rolul cheie in dezvoltarea si oferirea de servicii familiilor, copiilor si persoanelor aflate in dificultate.

Pentru a se asigura functionarea directiei generale si desfasurarea activitatii acesteia in conditii de eficienta, este stabilita structura organizatorica minima obligatorie, fiind enumerate serviciile care, in mod obligatoriu, urmeaza a fi infiintate. In considerarea faptului ca la nivel local pot fi oportune si alte servicii, se prevede, totodata, ca se poate aproba de catre consiliul judetean, respectiv consiliul local al sectorului municipiului Bucuresti, organizarea si a altor servicii decat cele stabilite, cu asigurarea resurselor necesare functionarii acestora.

Legea nr.272/2004, in special in art. 106, accentueaza rolul major al consiliilor locale, prin Serviciile Publice de asistenta Sociala(S.P.A.S.),care sunt organizate la nivelul municipiilor, oraselor si comunelor (sau persoanele cu atributii de asistenta sociala din aportul propriu al consiliilor locale comunale). Ele au obligatia de a monitoriza situatia copiilor si modul de respectare a drepturilor acestora, precum si de a realiza activitatea de prevenire a separarii copilului de familia sa.

S.P.A.S.-ul indentifica si evalueaza situatiile care impun acordarea de servicii si/sau prestatii pentru prevenirea separarii copilului de familia sa si elaboreaza in acest scop planul de servicii, care se aproba de cate primar.

2.3 Organismele private

Organismele private care pot desfasura activitati in domeniul protectiei drepturilor copilului si a protectiei speciale a acestuia, sunt persoane juridice de drept privat, fara scop patrimonial, constituite si autorizate in conditiile legii.

In desfasurarea activitatilor, organismele private autorizate se supun regimului de drept public prevazut de prezenta lege, precum si de reglementarile prin care aceasta este pusa in executare.

Procedura, criteriile si conditiile de autorizare se stabilesc si se aproba prin hotarare de Guvern, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei. Organismele private legal constituite si autorizate pot infiinta, organiza si dezvolta serviciile de prevenire a separarii copilului de familia sa, precum si de protectie speciala a copilului prevazute la art. 100, numai pe baza licentei eliberate de catre A.N.P.D.C. Organismele private sunt autorizate pentru o perioada de 3 ani. Autorizatia poate fi revocata, anulata sau suspendata in conditiile stabilite prin hotarare de Guvern.

Organismele private autorizate pot infiinta, organiza si dezvolta servicii de prevenire a separarii copilului de familia sa, precum si a celor de protectie speciala a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea parintilor sai, prevazute de prezenta lege, numai daca au obtinut licenta de functionare pentru serviciul respectiv, eliberata de catre A.N.P.D.C.

Licenta de functionare se acorda pe baza indeplinirii standardelor minime obligatorii elaborate pentru serviciile de prevenire a separarii copilului de familia sa, precum si a celor de protectie speciala a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea parintilor sai.

Institutiile private de ocrotire a copilului formeaza o categorie distincta in cadrul peisajului romanesc. Acestea sunt infiintate de diferite O.N.G.-uri si sunt in mod esential diferite de institutiile publice. Ele sunt create din start dupa standarde moderne, corespunzatoare practicii actuale in domeniu pe plan international.

Asigurarea legalitatii infiintarii si functionarii acestor institutii s-a bazat pe incheierea unor contracte de asociere cu autoritatile judetene sau locale ori pe contracte similare, incheiate direct cu structuri ale guvernului.

Un exemplu de proiect dezvoltat de o institutie privata este programul de ingrijire familiala temporara "foster care", promovat de Organizatia Holt incepand din 1994. Programul ofera o alternativa la ocrotirea de tip rezidential, cu rezultate deosebite pentru evolutia copilului . Familiile care doresc sa primeasca in plasament unul sau mai multi copii, trec printr-o procedura de evaluare, prin care se analizeaza nu numai experienta in cresterea si ingrijirea copiilor, ci si motivatia pentru acest program.

Aproape fiecare dintre institutiile de ocrotire gestionate de O.N.G.-uri poate constitui model pentru ceea ce inseamna ocrotire de tip familial, institutie deschisa spre comunitate, abordare plenara a dezvoltarii individuale a fiecarui copil ocrotit. Filozofia care sta la baza majoritatii acestor institutii, este aceea ca ele constituie centre de tranzit al copilului spre o familie. Cu toate acestea, monopolul impus de institutiile publice de ocrotire nu a putut fi desfiintat, sistemul public de ocrotire rezidentiala demonstrand o mare rezistenta la schimbari

structurale.

Sunt reglementate in Legea (Nr . 272/2004), privind protectia si promovarea drepturilor copiilorPolitica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1704
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved