Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


Bugetul institutiei - conditie de baza in demersul acestora de a efectua cheltuieli publice

Contabilitate+ Font mai mare | - Font mai micBugetul institutiei - conditie de baza in demersul acestora de a efectua cheltuieli publice

In vederea efectuarii unor cheltuieli din fondurile bugetare, ordonatorii de credite trebuie sa prezinte trezoreriilor operative ale statului bugetele de venituri si cheltuieli cu repartizarea acestora pe trimestre, si aprobate de organele in drept.In cazul institutiilor publice finantate integral din bugetul de stat acesta e format numai din partea de cheltuieli, intrucat contabilitatea veniturilor este organizata si asigurata prin organele teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice si care folosesc conturi specifice conparativ cu conturile de cheltuieli folosite de institutiile publice.

Institutiile publice finantate prin bugetul asigurarilor sociale de stat intocmesc, de asemenea, un buget construit numai din prevederi la partea de cheltuieli, de venituri ocupandu-se organe speciale ale statului, respectiv Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei si organele lor teritoriale.

Institutiile publice finantate prin bugetele locale, cele autofinantate, precum si institutiile publice finantate prin bugetele fondurilor speciale (sanatate, somaj) intocmesc bugetele de venituri si cheltuieli cu prevederi atat la venituri cat si la cheltuieli si, de altfel, toate institutiile publice care folosesc acoperirea cheltuielilor lor din venituri proprii (mijloace extrabugetare).

Asa cum de altfel s-a mai aratat, contabilitatea institutiilor publice este organizata in functie de modul in care institutiile publice sunt finantate (integral din bugetul de stat, integral din mijloace extrabugetare sau fonduri speciale sau din resurse proprii si in completare din resurse bugetare).

In acest context, intreaga activitate a institutiilor publice este conditionata si directionata de volumul si structura resurselor financiare prevazute prin bugetul sau. De aceea, cu ocazia elaborarii acestora fiecare din institutiile publice este interesata ca bugetul sa fie prevazut cu resurse financiare suficiente, care sa-i asigure conditii optime pentru ca aceasta sa-si indeplineasca in bune conditiuni sarcinile si obiectivele care au fost avute in vedere la constituirea sa.

Cu ocazia construirii bugetelor institutiile publice folosesc o serie de indicatori specifici in vederea fundamentarii prevederilor de la partea de cheltuieli, in functie de domeniul in care actioneaza institutia in cauza (ordinea publica, invatamant, sanatate, cultura, asistenta sociala etc.).

Spre exemplu, la o institutie publica din domeniul invatamantului superior indicatorii care fundamenteaza veniturile proprii ale institutiei sunt numarul studentilor cu taxa, numarul examenelor de licenta, studentii din camine sau care servesc masa la cantina etc. La partea de cheltuieli: numarul cadrelor didactice, numarul de ore de curs, de seminar, laboratoare necesare pentru asigurarea procesului de invatamant, suprafetele utile pentru cursuri, laboratoare sau seminarii etc.

Intocmirea bugetelor institutiilor publice se detaliaza pe clasificatia indicatorilor finantelor publice, care presupune ordonarea veniturilor si a cheltuielilor dupa criterii precis stabilite, respectiv la venituri dupa natura si provenienta lor, iar la cheltuieli dupa domeniile spre care se indreapta fondurile respective (invatamant, cultura, ordine publica), precum si a continutului lor economic (cheltuieli curente, de capital, subventii, transferuri etc.).

Spre exemplu pentru comunitatile locale structura bugetului se prezinta astfel:

CATEGORIILE DE VENITURI SI CHELTUIELI CARE SE PREVAD IN BUGETELE LOCALE

CAPITOLUL i

Veniturile si cheltuielile care se prevad in bugetele proprii ale judetelor

A. Venituri

(impozite, taxe si alte venituri)

1. Impozitul pe profit de la regiile autonome si societatile comerciale de sub autoritatea consiliilor judetene

2. Cote defalcate din impozitul pe venit:

a)        Cote defalcate din impozitul pe venit

b)        Sume alocate de consiliul judetean din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

3. Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital:

a)      Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital

4. Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata:

a)      Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor

b)      Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea subventionarea energiei termice livrate populatiei

c)      Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru sistemele centralizate de producere si distributie a energiei termice

d)      Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri

e)      Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale

5. Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati:

a)      Taxa asupra mijloacelor de transport

b)      Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare

6. Venituri din proprietate:

a)      Varsaminte din profitul net al regiilor autonome de sub autoritatea consiliilor

b)      Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti

c)      Venituri din concesiuni si inchirieri

d)      Venituri din dividende

e)      Alte venituri din proprietate

7. Venituri din prestari de servicii si alte activitati:

a)      Venituri din prestari de servicii

b)      Contributia lunara a parintilor pentru intretinerea copiilor in unitatile de protectie sociala

c)      Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri

d)      Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

8. Amenzi, penalitati si confiscari:

a)      Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale

b)      Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii

c)      Alte amenzi, penalitati si confiscari

9. Transferuri voluntare, altele decat subventiile:

a)      Donatii si sponsorizari

b)      Alte transferuri voluntare

10. Venituri din valorificarea unor bunuri:

a)      Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice

b)      Venituri din privatizare

c)      Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat

11. Subventii de la bugetul de stat:

a)      Retehnologizarea centralelor termice si electrice de termoficare

b)      Investitii finantate partial din imprumuturi externe

c)      Aeroporturi de interes local

d)      Planuri si regulamente de urbanism

e)      Finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale si alimentarea cu apa a satelor

f)        Finantarea actiunilor privind reducerea riscului seismic al constructiilor existente cu destinatie de locuinta

g)      Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

h)      Subventii primite din Fondul de interventie

i)        Finantarea lucrarilor de cadastru imobiliar

12. Subventii de la alte administratii:

a)      Subventii de la bugetul asigurarilor pentru somaj catre bugetele locale pentru finantarea programelor pentru ocuparea temporara a fortei de munca

b)      Subventii primite de la alte bugete locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap

B. Cheltuieli

1. Autoritati publice si actiuni externe:

a)      Autoritati executive

2. Alte servicii publice generale:

a)      Fondul de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor administratiei publice locale

b)      Fondul de garantare a imprumuturilor externe contractate/garantate de stat

c)      Fondul pentru garantarea imprumuturilor externe contractate/garantate de autoritatile administratiei publice locale

d)      Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

e)      Alte servicii publice generale

3. Dobanzi:

4. Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei:

a)      Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor de zi pentru protectia copilului

5. Aparare:

a)      Apararea nationala (Centre militare)

6. Ordine publica si siguranta nationala:

a)      Politie comunitara

b)      Protectia civila si protectia contra incendiilor

7. Invatamant:

a)      Invatamant prescolar si primar *)

a1) Invatamant prescolar *)

a2) Invatamant primar *)

b)      Invatamant special

c)      Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

8. Sanatate:

a)      Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

a1) Spitale generale

b)      Alte cheltuieli in domeniul sanatatii

b1) Alte institutii si actiuni sanitare

9. Cultura, recreere si religie:

a)      Servicii culturale

a1) Biblioteci publice judetene

a2) Muzee

a3) Institutii publice de spectacole si concerte

a4) Scoli populare de arta si meserii

a5) Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale

a6) Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

a7) Alte servicii culturale

b)      Servicii recreative si sportive

b1) Sport

c)      Servicii religioase

d)      Alte servicii in domeniul culturii, recreerii si religiei

10. Asigurari si asistenta sociala:

a)      Asistenta acordata persoanelor in varsta

b)      Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati

b1) Asistenta sociala in caz invaliditati

c)      Asistenta sociala pentru familie si copii

d)      Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale

11. Locuinte, servicii si dezvoltare publica:

a)      Alimentarea cu apa si amenajari hidrotehnice

a1) Alimentarea cu apa

a2) Amenajari hidrotehnice

b)      Alte servicii in domeniile locuiontelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

12. Protectia mediului:

a)      Salubritate si gestionarea deseurilor

a1) Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor

13. Actiuni generale economice, comerciale si de munca:

a)      Actiuni generale economice si comerciale

a1) Prevenire si combatere inundatii si gheturi

a2) Programe de dezvoltare regionala si locala

a3) Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale

14. Combustibil si energie:

a)      Energie termica

b)      Alte cheltuieli privind combustibilii si energia

15. Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare:

a)      Agricultura

a1) Protectia plantelor si carantina fitosanitara

16. Transporturi:

a)      Transport rutier

a1) Drumuri si poduri

b)      Transport aerian

b1) Aviatia civila

c)      Alte cheltuieli in domeniul transporturilor

17. Alte actiuni economice:

a)      Zone libere

b)      Turism

c)      Proiecte de dezvoltare multifunctionala

d)      Alte actiuni economice

Veniturile care se prevad in bugetele proprii

ale comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor Municipiului Bucuresti si al Municipiului Bucuresti

A. Venituri

(impozite, taxe si alte venituri)

1. Impozitul pe profit de la regiile autonome si societatile comerciale de sub autoritatea consiliilor locale

2. Cote defalcate din impozitul pe venit:

a)      Cote defalcate din impozitul pe venit

b)      Sume alocate de consiliul judetean din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

3. Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital:

a)      Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital

4. Impozite si taxe pe proprietate:

a)      Impozit pe cladiri

b)      Impozit pe terenuri

c)      Taxe juridice de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru

d)      Alte impozite si taxe pe proprietate

5. Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata:

a)      Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor si municipiilor

b)      Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru subventionarea energiei termice livrate populatiei

c)      Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru sistemele centralizate de producere si distributie a energiei termice

d)      Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri

e)      Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale

6. Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii:

a)      Taxe hoteliere

7. Taxe pe servicii specifice:

a)      Impozit pe spectacole

b)      Alte taxe pe servicii specifice

8. Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati:

a)      Taxa asupra mijloacelor de transport

b)      Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare

c)      Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

9. Alte impozite si taxe fiscale:

a)      Alte impozite si taxe fiscale

10. Venituri din proprietate:

a)      Varsaminte din profitul net al regiilor autonome de sub autoritatea consiliilor locale

b)      Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti

c)      Venituri din concesiuni si inchirieri

d)      Venituri din dividende

e)      Alte venituri din proprietate

11. Venituri din dobanzi:

a)      Alte venituri din dobanzi

12. Venituri din prestari de servicii si alte activitati:

a)      Venituri din prestari de servicii

b)      Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese

c)      Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

d)      Taxe din activitati cadastrale si agricultura

e)      Contributia lunara a parintilor pentru intretinerea copiilor in unitatile de protectie sociala

f)        Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri

g)      Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

13. Venituri din taxe administrative, eliberari permise:

a)      Taxe extrajudiciare de timbru

b)      Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise

14. Amenzi, penalitati si confiscari:

a)      Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale

b)      Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere a declaratiei de impozite si taxe

c)      Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii

d)      Alte amenzi, penalitati si confiscari

15. Diverse venituri:

a)      Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice

b)      Alte venituri

16. Transferuri voluntare, altele decat subventiile:

a)      Donatii si sponsorizari

b)      Alte transferuri voluntare

17. Venituri din valorificarea unor bunuri:

a)      Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice

b)      Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului

c)      Venituri din privatizare

d)      Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat

18. Subventii de la bugetul de stat:

a)      Retehnologizarea centralelor termice si electrice de termoficare

b)      Investitii finantate partial din imprumuturi externe

c)      Planuri si regulamente de urbanism

d)      Strazi care se vor amenaja in perimetrele destinate constructiilor de cvartale de locuinte noi

e)      Finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale si alimentarea cu apa a satelor

f)Finantarea actiunilor privind reducerea riscului seismic al constructiilor existente cu destinatie de locuinta

g)      Subventii primite din Fondul de interventie

h)      Finantarea lucrarilor de cadastru imobiliar

19. Subventii de la alte administratii:

a)      Subventii de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia copilului

b)      Subventii de la bugetul asigurarilor pentru somaj catre bugetele locale pentru finantarea programelor pentru ocuparea temporara a fortei de munca

c)      Subventii primite de la alte bugete locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap **)

B. Cheltuieli

1. Autoritati publice si actiuni externe:

a)      Autoritati executive

2. Alte servicii publice generale:

a)      Fondul de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor administratiei publice locale

b)      Fondul de garantare a imprumuturilor externe contractate/garantate de stat

c)      Fondul pentru garantarea imprumuturilor externe contractate/garantate de autoritatile administratiei publice locale

d)      Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

e)      Alte servicii publice generale

3. Dobanzi

4. Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei:

a)      Transferuri din bugetele consiliilor locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap

5. Aparare:

a)      Apararea nationala (Centre militare)

6. Ordine publica si siguranta nationala:

c)      Politie comunitara

d)      Protectia civila si protectia contra incendiilor

7. Invatamant:

a)      Invatamant prescolar si primar

a1) Invatamant prescolar

a2) Invatamant primar

b)      Invatamant secundar

b1) Invatamant secundar inferior

b2) Invatamant secundar superior

b3) Invatamant profesional

c)      Invatamant posticeal

d)      Invatamant special **)

e)      Servicii auxiliare pentru educatie

e1) Internate si cantine pentru elevi

e2) Alte servicii auxiliare

f)        Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

8. Sanatate:

a)      Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

a1) Spitale generale

b)      Alte cheltuieli in domeniul sanatatii

b1) Alte institutii si actiuni sanitare

9. Cultura, recreere si religie:

a)      Servicii culturale

a1) Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale

a2) Muzee

a3) Institutii publice de spectacole si concerte

a4) Scoli populare de arta si meserii ***)

a5) Case de cultura

a6) Camine culturale

a7) Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale

a8) Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

a9) Alte servicii culturale

b)      Servicii recreative si sportive

b1) Sport

b2) Tineret

b3) Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

c)      Servicii religioase

d)      Alte servicii in domeniul culturii, recreerii si religiei

10. Asigurari si asistenta sociala:

a)      Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati

a1) Asistenta sociala in caz invaliditati

b)      Asistenta sociala pentru familie si copii **)

c)      Ajutoare pentru locuinte

d)      Crese

e)      Prevenirea excluderii sociale

e1) Ajutor social

e2) Cantine de ajutor social

f)        Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale

11. Locuinte, servicii si dezvoltare publica:

a)      Locuinte

a1) Dezvoltarea sistemului de locuinte

a2) Alte cheltuieli in domeniul locuintelor

b)      Alimentarea cu apa si amenajari hidrotehnice

b1) Alimentarea cu apa

b2) Amenajari hidrotehnice

c)      Iluminat public si electrificari rurale

d)      Alimentarea cu gaze naturale in localitati

e)      Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

12. Protectia mediului:

a)      Salubritate si gestionarea deseurilor

a1) Salubritate

a2) Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor

b)      Canalizarea si tratarea apelor reziduale

13. Actiuni generale economice, comerciale si de munca:

a)      Actiuni generale economice si comerciale

a1) Prevenire si combatere inundatii si gheturi

a2) Stimularea intreprinderilor mici si mijlocii

a3) Programe de dezvoltare regionala si locala

a4) Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale

14. Combustibil si energie:

a)      Energie termica

b)      Alti combustibili

c)      Alte cheltuieli privind combustibilii si energia

15. Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare:

a)      Agricultura

a1) Protectia plantelor si carantina fitosanitara ***)

a2) Alte cheltuieli in domeniul agriculturii

16. Transporturi:

a)      Transport rutier

a1) Drumuri si poduri

a2) Transport in comun

a3) Strazi

b)      Alte cheltuieli in domeniul transporturilor

17. Alte actiuni economice:

a)      Fondul Roman de Dezvoltare Sociala

b)      Zone libere

c)      Turism

d)      Proiecte de dezvoltare multifunctionala

e)      Alte actiuni economicePolitica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 824
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved