Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


CONTABILITATEA ASOCIATIEI DE PROPRIETARI

Contabilitate+ Font mai mare | - Font mai micNOTIUNI GENERALEREGISTRELE DE CONTABILITATE

2.3 REGISTRUL CARTEA - MARE

2.4 REGISTRUL DE CASA

3. ARHIZAREA SI PASTRAREA REGISTRELOR SI A DOCUMENTELOR

JUSTIFICATIVE

4. NORMELE GENERALE PRIVIND DOCUMENTELE JUSTIFICATIVE SI

FINANCIAR-CONTABILE

5. CONTABILITATEA REZULTATELOR

6. CONTROLUL CONTABIL PRIN BALANTA CONTURILOR

6.1 FUNCTIILE BALANTEI DE VERIFICARE

6.2 INTOCMIREA BALANTEI DE VERIFICARE

7. INVENTARIEREA ELEMENTELOR DE ACTIV SI DE PASIV

8. STUDIU DE CAZ ,,CONTABILITATEA ASOCIATIEI

DE PROPRIETARI"

CONTABILITATEA ASOCIATIEI DE PROPRIETARI

1. NOTIUNI GENERALE

Asociatia de proprietari desfasoara activitati de administrare a cladirilor de locuinte si de repartizare a cheltuielilor si veniturilor rezultate din aceasta activitate

Conducerea evidentei contabile a asociatiei se face in partida dubla folosind Planul de conturi aprobat prin OMF nr.1829/2003, operatiunile se inregistreaza pe baza de documente justificative, in ordine cronologica si sistematica, in conturile sintetice si analitice la care se refera, iar exprimarea valorilor se face in moneda nationala, respectiv in Ron, in conformitate cu legea 82/1991 modificata si completata ulterior.

Pentru verificarea inregistrarii corecte in contabilitate a operatiunilor efectuate de intocmeste balanta de verificare, cel putin anual, la incheierea exercitiului financiar sau la termenele de intocmire a raportarilor contabile stabilite potrivit legii.

Contabilitatea asociatiei de proprietari este organizata astfel:

prezentarea documentelor justificative

enuntarea operatiunilor economico-financiare

inregistrarea articolelor contabile in Registrul jurnal I

sistematizarea miscarilor de valori in Registrul Cartea Mare

intocmirea balantei de verificare cu 4 serii de egalitati

Asociatia de proprietari este scutita de la plata impozitului pe profit si a taxei pe valoare adaugata, in conformitate cu, Codul fiscal aprobat prin legea 571/2003.

Drept urmare inregistrarea facturilor primite se va face prin trecerea pe cheltuieli a valorii integrale a facturii inclusive a valorii TVA.

In ceea ce priveste contabilitatea stocurilor, asociatiilor de proprietari se aprovizioneaza cu materiale consumabile destinate curateniei imobililor si materiale consumabile birou. Inregistrarea lor in contabilitate se face distinct si anume:

- consumabilele de birou se trec direct pe cheltuieli fara formare de stocuri, fiind considerate materiale nestocate

- iar cele pentru curatenie se evidentiaza in contul de materiale iar consumul lor se face pe baza de bon consum.

Cheltuielile si obligatiile financiare se repartizeaza pe fiecare proprietate in cote-parti, potrivit criteriilor de calcul stabilite de legislatia in vigoare.Dupa 30 de zile de la data afisarii listelor de plata, asociatia de proprietatri poate calcula si percepe penalitati de intarziere pentru sumele neachitate.

2. REGISTRELE DE CONTABILITATE

Registrele de contabilitate obligatorii sunt:

Registrul Jurnal

Registrul-inventar

Cartea Mare

Intocmirea, editarea si pastrarea registrelor de contabilitate se efectueaza conform normelor elaborate de Minterul Finantelor Publice.

Registrele de contabilitate se utilizeaza in stricta concordanta cu destinatia acestora si se prezinta in mod ordonat si astfel completate incat sa permita, in orice moment, identificarea si controlul operatiunilor contabile efectuate.

2.1.Registru -jurnal

Serveste ca: - document obligatoriu de inregistrare cronologica si sistematica a operatiunilor economico-financiare consemnate in documentele justificative.Pentru

Operatiunile care nu au la baza documente justificative se intocmeste Nota de contabili

tate.Notele de contabilitate se intocmesc pe baza de note justificative sau note de calcul

si se inregistreaza in mod chronologic in Registrul-jurnal.

- proba in litigii.

Acesta trebuie numerotat, snuruit, parafat si inregistrat la organul fiscal teritorial. Numerotarea filelor registrelor se va face in ordine crescatoare, iar volumele se vor numerota in ordinea completarii lor.

Persoanele juridice fara scop lucrativ vor inregistra la organele fiscale volumele urmatoare, pe masura completarii celor inregistrate si parafate anterior, facand dovada completarii acestora fara stersaturi, spatii libere sau file lipsa.

Se intocmeste zilnic sau lunar, dupa caz, prin inregistrare cronologica, fara stersaturi si spatii libere, a documentelor care reflecta miscarea elementelor de activ si de pasiv.

In cazul in care se folosesc jurnale auxiliare, totalul lunar al fiecaruia se trece in registrul-jurnal.

In conditiile conducerii contabilitatii cu ajutorul tehnicii de calcul fiecare operatiune se va inregistra in mod cronologic, dupa data de intocmire sau de intrare a documentelor.In aceasta situatie registrul-jurnal se editeaza lunar, iar paginile vor fi numerotate pe masura editarii lor.

Registrul-jurnal va fi snuruit, parafat si inregistrat in evidenta persoanelor juridice fara scop lucrativ in luna urmatoare in care numarul de file este 100 sau anual, daca numarul filelor editate este sub 100, pentru un exercitiu financiar.

Registrul- jurnal parafat si inregistrat la organul fiscal teritorial se va completa lunar prin preluarea totalului din registru-jurnal obtinut cu ajutorul tehnicii de calcul.

In coloana 1 se inscrie numarul curent al operatiunilor inregistrate incepand de la 1 ianuarie, respectiv inceputul activitatii, pana la 31 decembrie, respectiv incetarea activitatii.

In coloana 2 se inscrie data (anul, luna, ziua) cand se face inregistrarea, care trebuie sa coincida cu data in care are loc efectiv operatiunea.

In coloana 3 se inscriu felul documentului, precum si numarul si data acestuia.

In coloana 4 se inscriu felul operatiunii, dandu-se explicatiile necesare in legatura cu acesta, precum si alte elemente de identificare.

In coloana 5 se inscriu sumele totale din documentul respectiv.

In registrul -jurnal se inscriu toate operatiunile economice, atat cele care au loc in numerar sau prin contul de decontare de la banca, precum si cele pentru care nu a avut loc plata sau incasarea efectiva.

Acest registru se parafeaza de catre oragnul fiscal teritorial la inceperea activitaii, in cazul epuizarii filelor, la incetarea activitatii, precum si ori de cate ori este cazul.

Nu circula, fiind document de inregistrare contabila.

Se ahiveaza la compartimentul financiar-contabil impreuna cu documentele justificative care au stat la baza intocmirii lui.

2.2.Rgistrul inventar

Serveste ca :

document contabil obligatoriu de inregistrare a rezultatelor inventariere ;

proba in litigii;

Se intocmeste de catre persoanele juridice fara scop lucrativ care organizeaza si conduc contabilitatea in partida dubla, intr-un exemplar, dupa ce a fost numerotat, snuruit, parafat si inregistrat la organul fiscal territorial.

Se intocmeste la inceputul activitatii, la sfarsitul exercitiului financiar sau cu ocazia incetarii activitatii, fara stersaturi si spatii libere, pe baza datelor cuprinse in listele de inventariere si in procesele -verbale de inventariere, prin gruparea elementelor de activ si de pasiv.

Registrul-inventar se completeaza pe baza inventarierii faptice.

Acest registru se numeroteaza si se completeaza fara stersaturi si fara a lasa spatii libere, se parafeaza de catre organul fiscal teritorial la inceperea acti-

vitatii, precum si ori de cate ori este cazul.Nu circula fiind document de inregis-

trare contabila. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil impreuna cu do-

cumentele justificative care stau la baza intocmirii lui.

2.3.Registrul Cartea -mare

Serveste :

-la stabilirea rulajelor lunare si a soldurilor pe conturi sintetice, la unitatile care

aplica forma de inregistrare "pe jurnale";

-la verificarea inregistrarilor contabile efectuate;

- la intocmirea balantei de verificare.

Se intocmeste la sfarsitul lunii(perioadei), astfel:

rulajul creditor se reporteaza din jurnalul contului respectiv, intr-o singura

suma, fara desfasurarea pe conturi corespondente;

sumele cu care a fost debitat contul respectiv in diverse jurnale se reportea

za din acele jurnale, obtinandu-se defalcarea rulajului debitor pe conturi coresponden

te;

-soldul debitor sau creditor al fiecarui cont se stabileste in functie de rulajele debito

are si creditoare ale contului respectiv, tinandu-se seama de soldul de la inceputul anul-

ui (care se inscrie pe randul destinat in acest scop).

Registrul Cartea mare poate fi inlocuit cu fisa de cont pentru operatiuni diverse.

Cartea-mare este documentul de sistematizare contabila care cuprinde toate conturile sintetice si reflecta existenta si miscarea tuturor elementelor de activ si de pasiv,la un moment dat.

2.4.Registrul de casa

Serveste ca:

-document de inregistrare operative a incasarilor si platilor in numerar efectuate

prin casieria unitatii pe baza actelor justificative;

-document de stabilire la sfarsitul fiecarei zile a soldului de casa;

-document de inregistrare zilnica in contabilitate a operatiilor de casa.

Se intocmeste in doua exemplare, zilnic, de casierul unitatii sau de alta persoa-

na imputernicita, pe baza actelor justificative de incasari si plati.In cazul in care o suma

platita se refera la doua sau trei conturi corespondente, in registrul de casa se trece disti

nct fiecare operatie in parte.Se semneaza de catre casier pentru confirmarea inregistrarii

operatiilor efectuate si de catre persoana din compartimentul financiar-contabil desemnata pentru primirea exemplarului 2 si actelor justificative anexate.

Se completeaza zilnic, in ordinea efectuarii operatiilor fara a lasa spatii libere.

La sfarsitul zilei, randurile neutilizate se bareaza.Soldul de casa al zilei precedente se reporteaza pe primul rand al registrului de casa pentru ziua in curs.Se inregistreaza toate incasarile dupa care acestea se totalizeaza (inclusive soldul de casa reportat al zilei precedente ), se inregistreaza apoi toata platile, iar totalul acestora se scade din sumele rezultate din insumarea incasarilor, pentru a se stabili soldul de casa al zilei respective.

Circula la compartimentul financiar-contabil pentru verificarea exactitatii sumelor inscrise si respectarea dispozitiilor legale privitoare la efecutarea operatiilor de casa (exemplarul 2).

3. ARHIVAREA SI PASTRAREA REGISTRELOR

SI A DOCUMENTELOR JUSTIFICATIVE

Registrele de contabilitate obligatorii si documentele justificative care stau la baza inregistrarilor in contabilitatea financiara se pastreaza in arhiva timp de 10 ani, cu incepere de la data incheierii exercitiului financiar in cursul caruia au fost intocmite, cu exceptia statelor de salarii, care se pastreaza timp de 50 de ani.

Arhivarea documentelor justificative si contabile se face in conformitate cu prevederile legale si cu urmatoarele reguli generale:

- documentele se grupeaza in dosare, numerotate, snuruite si parafate ;

- gruparea documetelor in dosare se face cronologic si sistematic, in cadrul

fiecarui exercitiu financiar la care se refera acestea. In cazul fuziunii sau al lichidarii so

cietatii, documentele aferente acestei perioade se arhiveaza separat;

- dosarele continand documente justificative si contabile se pastreaza in spa

tii amenajate in acest scop, asigurate impotriva degradarii, distrugeriisau sustragerii, do

tate cu mijloace de prevenire a incendiilor;

evidenta documentelor la arhiva se tine cu ajutorul Registrului de evidenta

potrivit legii, in care sunt evidentiate dosarele si documentele intrate in arhiva, precum si miscarea acestora in decursul timpului.

4. NORMELE GENERALE PRIVIND DOCUMENTELE JUSTIFICATIVE SI FINANCIAR -CONTABILE

Persoanele prevazute la articolul 1 din Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata, consemneaza opratiunile economico-financiare, in momentul efectuarii lor, in documente justificative, pe baza carora se fac inregistrari in jurnale, fise si alte documante contabile, dupa caz.

Documentele justificative trebuie sa cuprinda urmatoarele elemente pricipale :

- denumirea documentului;

- denumirea, si dupa caz, sediul unitatii care intocmeste documentul;

- numarul documentului si data intocmirii acestuia;

- mentionarea partilor care participa la efectuarea operatiunii economico-financiare (cand este cazul );

- continutul operatiunii economico-financiare si, atunci cand este necesar, temeiul legalal efectuarii acesteia;

- datele cantitative si valorice aferente operatiunii economico-financiare effectuate;

- numele si prenumele, precum si semnaturile persoanelor care raspund de efectuarea operatiunii economico-financiare, ale persoanelor cu atributii de control financiar preventive si ale persoanelor in drept sa aprobe operatiunile respective, dupa caz;

- alte elemente menite sa asigure consemnarea completa a operatiunlor effectuate.

Documetele care stau la baza inregistrarilor in contabilitate pot dobandi calitatea de document justificativ numai in conditiile in care furnizeaza toat informatiile prevazute de normele legale in vigoare.

Documentele provenite din relatiile de cumparare a unor bunuri de la persoane fizice pot fi inregistrate in contabilitate numai in cazul in care se face dovada intrarii in gestiune a bunurilor respective.In cazul in care documentele respective se refera la cheltuieli pentru prestari de servicii efecuate de persoane fizice impuse de baza contracte sau conventii civile, incheiate in acest scop, si documentul prin care se face dovada platii.

Documentele contabile - jurnale, fise etc. - care servesc la prelucrarea, centralizarea si inregistrarea in contabilitate a operatiunilor consemnate in documentele justificative, intocminte manual sau prin utilizarea sistemelor infornatice de prelucrare automata a datelor, trebuie sa cuprinda elemente cu privire la :

felul, numarul si data documentului justificativ;

sumele corespunzatoare operatiunilor effectuate;

Conturile sintetice si analitice debitoare si creditoare;

Semnaturile pentru intocmire si verificare.

Inscrierea datelor in documente se face cu cerneala, cu pasta de pix, sau prin utilizarea sistemelor informatice de prelucrare automata a datelor, dupa caz.In documentele justificative si in cele contabile nu sunt admise stersaturi, modificari sau alte asemenea procedee, precum si lasarea de spatii libere intre operatiunile inscrise in acestea sau file lipsa.

Erorile se corecteaza prin taierea cu o linie a textului sau a cifrei gresite, pentru ca acestea sa poata fi citite, iar deasupra lor se scrie textul sau cifra corecta.

Corectarea se face in toate exemplarele documentului justificativ si se confirma prin semnatura persoanei care a intocmit/ corectat documentul justificativ, mentionandu-se si data efectuarii corecturii.

In cazul documentelor justificative la care nu se admit corecturi, cum sunt cele pe baza carora se primeste, se elibereaza sau se justifica numeralul, sau al altor documente pentru normele de utilizare prevad asemenea restrictii, documentul intocmit gresit se anuleaza si ramane in carnetul respective ( nu se detaseaza), cu exceptia ordinului de deplasare (delegatie), pe baza caruia se primeste sau se restituie diferenta dintre cheltuielile effective de deplasare si avansul acordat.

La corectarea documentului justificativ in care se conseamneaza operatii de predare- primire a valorilo materiale si mijloacelor fixe este necesara confirmarea, prin semnatura, atat a predatorului cat si a primitorului.

In cazul completarii documentelor prin utilizarea sistemelor informatice de prelucrare automata a datelor, corecturile sunt admise numai inainte de prelucrarea acestora, mentionandu-se data rectificarii si semnatura celui care a facut modificarea.Documentele prezentate in listele de erori, anulari sau completari (pe baza carora se fac modificari in fisiere sau in baza de date a unitatii) trebuie sa fie semnate de persoanele imputernicite de conducerea unitatii.

In cazul in care prelucrarea documentelor justificative se face de catre unitati prestatoare de servicii de informatica, in relatiile dintre aceste unitati si cele beneficiare este necesar ca, pentru asigurarea inregistrarilor in contabilitate, sa se respecte urmatoarele reguli :

documentele justificative sa fie intocmite correct si la timp de catre unitatile beneficiare, acestea raspunnzand de realitatea datelor inscrise in acestea;

- documentele contabile, intocmite de unitatile prestatoare de servicii de informatica pe baza documentelor justificative, trebuie predate unitatilor beneficiare la termenele stabilite prin contractile sau conventiile civile incheiate, unitatile prestatoare de servicii de informatica raspunzand de corectitudinea prelucrarii datelor;

- unitatile beneficiare trebuie sa efectueze verificarea documentelor contabile obtinute de la inutatile prestatoare de servicii de informatica in sensul cuprinderii tuturor documentelor justificative preluate pentru prelucrare, respectarii corespondentei conturilor si exactitatii sumelor inregistrate etc.

In vederea inregistrarii in jurnale, fise si celelate documente contabile a operatiunilor economico- financiare consemnate in documantele justificative, indicandu-se simbolurile codurilor sintetice si analitice, debitoare si creditoare, in conformitate cu planul de conturi general aplicabil.

Inregistrarile in contabilitatea sintetica si analitica se fac pe baza de documente justificative, fie cu document cu document, fie pe baza unui centralizator in care sunt inscrise mai multe documente justificative al caror continut se refera la operatiuni de aceeasi natura si perioada.

In cazul operatiunilor contabile pentru care nu se intocmesc documente justificative, inregistrarile in contabilitate prin care s-a efecutat stornarea operatiunii, iar in nota de contabilitate care au la baza note justificative sau note de calcul, dupa caz.

In cazul stornarilor, pe documentul initial se mentioneaza numarul si data notei de contabilitate prin care s-a efectuat stornarea operatiunii, iar in nota de contabilitate de stornare se mentioneaza documentul, data si numarul de ordine al operatiunii care face obiectul stornarii.

Corectarea inregistrarilor facute in contabilitate se face numai pe baza notelor de contabilitate intocmite in acest scop.

Inregistrarile in contabilitate se fac chronologic, prin respectarea succesiunii documentelor dupa data de intocmire sau de intrare a acestora in unitate si systematic, in conturi sintetice si analitice, in conformitate cu regulile stabilite pentru fiecare forma de inregistrare in contbilitate.

Inregistrarile in contabilitate se pot face manual sau utilizand sistemele informatice de prelucrare automata a datelor.

Registrele de contabilitate si formularele comune pe economie, care nu au regim special de inseriere si numerotare, privind activitatea financiara si contabila pot fi adaptate in functie de specificul si necesitatile persoanelor prevazute la art.1 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu conditia respectarii continutului minimal de informatii si a normelor de intpcmire si utilizare a acestora. Acestea pot fi pretiparite sau editate cu ajutorul sistemelor informatice de prelucrare automata a datelor.

Numarul de exemplare al formulelor care nu au regim special de inseriere si numerotare poate fi diferit de cel prevazut in prezentele norme, in conditiile in care procedurile proprii privind organizarea si conducerea contabilitatii impugn acest lucru.

In situatia in care persoanele prevazute la art. 1 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, incredinteaza activitatea de intocmire a documentelor justificative si financiar- contabile unor persoane de intocmire si utilizare a formulelor respective se adapteaza in mod corespunzator, fiind obligatoriu sa se prevada in contract clause referitoare la intocmirea si utilizarea formulelor in aceste conditii.

Formularele comune pe economie, care nu ai regim special de inseriere si numerotare, privind reflectarea in contabilitate a operatiunilor legate de tax ape valoarea adaugata sunt cele aprobate prin ordin al ministerului finantelor publice in conformitate cu prevederile Legii nr.571/2003 privind Codul fiscall, cu modificarile si completarile ulterioare.

Neintocmirea, intocmirea eronata si/sau neutilizarea documentelor justificative si financiar- contabile, conform prevederilor prezentelor norme metodologice, se sanctioneaza potrivit dispozitiilor legale.

5. COTABILITATEA REZULTATELOR

La sfarsitul fiecarei luni de gestiune se determina rezultatul exercitiului financi

ar, ce rezulta din compararea veniturilor cu cheltuielile:

VENITURI - CHELTUIELI = REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR

Rezultatul exercitiului financiar poate sa se finalizeze in functie de marimea

elementelor comparate,fie in profit,fie in pierdere.Decontarea veniturilor si cheltuielilor

la finele fiecarei perioade se face prin intermediul contului ,,Profit si pierdere''.

La finele perioadei,adica la finele lunii, dupa inchiderea conturilor de cheltuieli

si de venituri,acestea raman fara sold.

Compararea veniturilor si a cheltuielilor si cuantificarea finala a formarii rezulta

telor exercitiului se face in trepte, determinand astfel diferiti indicatori intermediari, fie-

care cu necesitatile lui informationale, intr-o schema foarte sintetica, ce devine machete

,,contului de profit si pierdere'',in care regasim urmatoarele elemente informative de ba

za:

D 121,,Profit si pierdere" C

CHELTUIELI

VENITURI

SOLDURI INTERMEDIARE

I. Cheltuieli de exploatare

II. Cheltuieli    financiare

TOTAL:Rezultatul din exploatare

III. Cheltuieli extraordinare

VENITURI TOTALE

IV. Rezultatul brut

-Venituri din exploatare   

- Venituri financiare

+ Rezultatul financiar

- Venituri extraordinare

- CHELTUIELI TOTALE

- Impozitul pe profit

=∆1 Rezultatul din expoatare

=∆2 Rezultatul financiar

= Rezultatul current

=∆3 Rezultatul extraordinar

= Rezultatul brut

= Rezultatul net al exercitiului financiar

PROFIT (V> C) sau PIERDERE (c.v)

6.CONTROLUL CONTABIL PRIN BALANTA CONTURILOR

In categoria procedeelor specifice metodei contabilitatii se cuprinde si balanta de verificare. Balanta de verificare asigura respectarea in contabilitate a echilibrului perma

nent impus de dubla inregistrare a elementelor patrimoniale, atat cu ocazia inregistrarii

operatiilorcu elementele respective in ordine cronologica si sistematica, cat si cu ocazia

calculelor aritmetice in formulele contabile compuse sau in conturi pentru stabilirea rula

jelor,sumelor totale si a soldului,oferind prin aceasta garantia exactitatii inregistrarilor efectuate in contabilitatea curenta si a intocmirii unor bilanturi contabile reale si comple

te.Balanta de verificare se intocmeste intr-un singur exemplar,cel putin annual,la incheierea exercitiului financiar sau la termenele de intocmire a situatiilor financiare periodice,la alte termene prevezute de actele normative in vigoare si ori de cate ori se considera necesar.

Balanta de verificare cuprinde pentru toate conturile unitatii urmatoarele elemente:

simbolul si denumirea conturilor,in ordinea din planul de conturi aplicabil;

soldurile initiale sau totalul sumelor debitoare si creditoare ale lunii preceden

te,dupa caz:

rulajele curente debitoare si creditoare;

totalul sumelor debitoare si creditoare;

soldurile finale debitoare si creditoare.

Balanta de verificare la 1 ianuarie,in coloanele,,Total sume precedente''se comple

teaza cu totalurile finale debitoare si creditoare ale lunii decembrie.

6.1. FUNCTIILE BALANTEI DE VERIFICARE

Functiile balantei de verificare sunt:

- verifica exactitatea tuturor operatiilor inscrise in contabilitatea sintetica precu

si in conturile analitice,descoperind practice orice eroare ce s-ar putea strecura in meca

nismul de prelucrare a informatiilor contabile;

stabileste legaturile reciproce necesare intre conturile sintetice si bilant,in sen

sul ca balanta pregateste datele in forma finala(soldul conturilor la sfarsitul perioadei)

pentru intocmirea bilantului de la finele perioadei respective de gestiune;

balantele furnizeaza numeroase informatii necesare analizei economico-finan

ciare si procesului conducerii curente a entitatilor.

Balanta de verificare sta la baza intocmirii bilantului contabil,face legatura dintre cont (care furnizeaza informatii de detaliu asupra fiecarui element patrimonial de activ

si pasiv) si bilant (care furnizeaza informatii generalizatoare asupra activitatii de ansamblu a unitatii patrimoniale).Se poate spune ca balanta de verificare reprezinta pun

tea de legatura dintre conturile analitice si cele sintetice,si dintre acestea din urma si bilant.

6.2. INTOCMIREA BALANTEI DE VERIFICARE

Elaborarea balantei de verificare reprezinta o lucrare cu character periodic,intoc

mindu-se lunar si ori de cate ori este necesar,procedandu-se astfel:

se trec operatiile din jurnale in cartea- mare pana la data cand urmeaza sa se

intocmeasca balanta de verificare;

- se totalizeaza sumele in debitul si creditul fiecarui cont deschis in cartea-mare

si se stabileste soldul acestora;

se trec datele din conturile deschise in cartea -mare (solduri initiale,rulaje,su

me totale,solduri finale) in formularul de balnata de verificare;

se aduna coloanele balantei de verificare,iar totalurile stabilite in cadrul fieca

rei perechi de coloane (debitoare-creditoare) trebuie sa fie egale intre ele.De asemenea,

totalul rulajelor stabilite in cadrul balantei de verificare trebuie sa fie egal cu totalul rulajelor din registrul- jurnal.

7.INVENTARIEREA ELEMENTELOR DE ACTIV SI DE PASIV

Inventarierea elementelor de activ si de pasiv reprezinta ansamblul operatiuni

lor prin care se constata existenta tuturor elementelor respective,cantitativ-valoric sau numai valoric,dupa caz,la data la care acesta se efectueaza.

Inventarierea are ca scop principal stabilirea situatiei reale a tuturor elemente

lor de active si de pasiv ale fiecarei unitati,precum si abunurilor si valorilor detinute cu

orice titlu,apartinand altor persoane juridice sau fizice in vadarea intocmirii situatiilor financiare anuale care trebuie sa ofere o imagine fidela a pozitiei financiare si a perfor

mantei unitatii pentru respectivul exercitiu financiar.

Organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de active si de pasiv din

se efectueaza potrivit prevederilor Legii contabilitatii nr.82/1991,republicata in M.Of.

nr.48/2005,ale reglementarilor contabile aplicabile,precum si a Ordinului ministerului

finantelor publice nr.1753/2004 pentru aprobarea normelor privind organizarea si efec

tuarea inventarierii elementelor de activ si de pasiv,publicat in M.Of.nr.1174 din 13

decembrie 2004.

La inceputul activitatii unitatii,inventarierea are ca scop principal stabilirea

si evaluarea elementelor de activ ce constituie aport la capitalul unitatii.Elementele de

activ care constituie aport la capitalul social al agentilor economici,la patrimonial ini

tial al persoanelor juridice fara scop patrimoniul institutiilor publice se inscriu in

registrul-inventar grupate pe conturi.

Inventarierea anuala a elementelor de activ si de pasiv se face,de regula cu

ocazia incheierii exercitiului financiar,avandu-se in vedere si specificul activitatii fieca

rei unitati.Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 4120
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved