Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


Caracterizarea structurilor bilantiere

Contabilitate+ Font mai mare | - Font mai micCaracterizarea structurilor bilantiere

Activul bilantier

Active imobilizate - cuprind bunuri economice de investitie a carer durata de utilizare si grad de lichiditate este mai mare de un an. Ele sunt clasificate astfel:a. imobilizari necorporale;

b. imobilizari corporale;

c. imobilizari financiare.

Imobilizari necorporale - sunt denumite si active intangibile si cuprind acele bunuri economice de investitie care nu imbraca o forma materiala. Aceste elemente sunt reprezentate de:

a. cheltuielile de constituire;

b. cheltuielile de dezvoltare;

c. concesiuni, brevete, licente si alte drepturi asimilate;

d. fondul comercial;

e. alte imobilizari necorporale.

Cheltuielile de constituire - cuprind cheltuieiile cu infiintarea unei societati comerciale, precum si acele cheltuieli cu majorarea capitalului social.

Cheltuielile de dezvoltare - cuprind acele resurse alocate de catre intreprindere pentru realizarea de tehnologii si preduse noi, care vor constitui drepturile de proprietate intelectuala a intreprinderii, dupa finalizarea acestora.

Concesiunile, brevetele, licentele si alte drepturi asimilate - cuprind toate cheltuielile efectuate pentru achizitionarea drepturilor de exploatare a unui bun, activitatea sau serviciu.

Fondul comercial - reprezinta cheltuielile efectuate pentru formarea si mentinerea potentialului si imaginii intreprinderii, fiind format din urmatoarele elemente: clientela, vadul comerdal, sigla, firma si alte elemente similare.

In categoria altor imobilizari necorporale se regasesc acele elemente care nu au fost enumerate anterior, de exemplu valoarea softurilor achizitionate sau prod use de catre intreprindere.

Pe langa aceste elemente prezentate, in aceasta categorie se mai regasesc si imobilizarile neeorporale in curs de executie, ceea ce reprezinta aeele imobilizari necorporale care nu sunt finalizate pana la sfarsitul exercitiului financiar, dar principiul imaginii fidele obliga la contabilizarea si evidentierea acestora in situatii1e financiare.

Imobilizarile corporale - sunt denumite active fixe tangibile si cuprind bunuri materiale de folosinta indelungata in activitatea unei intreprinderi in categoria de imobilizari corporale se includ urmatoarele categorii:

a. terenurile si amenajarile de terenuri;

b. mijloacele fixe;

c. alte imobilizari corporale.

Notiunea de mijloc fix este reprezentata de orice bun economic material care indeplineste cumulativ doua conditii:

a. are o durata de utilizarea mai mare de un an;

b. are o valoarea minima de intrare in patrimoniu prevazuta de legislatia in vigoare; in prezent aceasta limita este de 1.800 ron.

Daca intreprinderea gestioneaza bunuri economice materiale care nu indeeplinesc aceste conditii sau indeplinesc numai una dintre ele, atunci acestea vor fi incadrate in categoria obiectelor de inventar.

Imobilizarile financiare - sunt denumite si investitii financiare pe termen lung sau de portofoliu si cuprind valorile financiare investite de intreprindere in patrimoniul altor societati sub forma:

a. titlurilor de valoare;

b. creantelor atasate participaliilor;

c. imprumuturilor acordate;

d. altor imobilizari financiare.

Titlurile de participare - reprezinta titluri de valoare sub forma de actiuni sau parti sociale investite in capitalul social al altor societati. Fructul financiar al de1inerii unor astfel de hartii de valoare este reprezentat de valoarea dividendului incasat de titularii unor astfel de titluri.

Creantele atasate participatiilor - sunt drepturi generate de operaliuni de acordare de fonduri intreprinderilor din cadrul unui grup, adica intreprinderilor cu care societatea are o relalie de participare la capitalul social al acestora.

Alte imobilizari financiare - cuprind in principal depozitele bancare pe termen lung pe care le detine intreprinderea la diferite banci, pentru care fructul financiar este materializat sub forma dobanzii incasate de la unitatile bancare.

Activele circulante - sunt denumite si active curente si cuprind acele bunuri economice de scurta utilizare, adica mai mica de un an, fiind reprezentate de:

a. stocuri si produclie in curs de execulie;

b. creante;

c. investitii financiare pe termen scurt;

d. disponibilitati banesti

Stocurile si productia in curs de executie - sunt reprezentate de acele bunuri economice care sunt utilizate de catre intreprindere in procesul de exploatare curent.

Din aceasta categorie fac parte urmatoarele tipuri: materii prime si materiale consumabile, obiecte de inventar; produse; marfuri; ambalaje; stocuri aflate in custodie si prelucrare la terti; productie neterminata.

Creantele reprezinta bunuri economice sub forma de drepturi dobandite de catre intreprindere in tranzactii in care aceasta s-a situat in postura de vanzator, iar pana la momentul respectiv aceasta nu a realizat incasarea tranzactiei respective. Perioada dintre momentul vanzarii si momentul incasarii contravalorii obiectului tranzactionat de catre intreprindere se numeste drept de creanta.

Cele mai importante posturi de creante sunt reprezentate de:

a. clienti - daca intreprinderea realizeaza astlel de tranzaclii din activitali de exploatare. De regula aceste activitali au un caracter comercial curent;

b. debitori - daca intreprinderea realizeaza astlel de bunuri din alte activitali. De regula aceste activitali nu au un caracter comercial curent.

Pe langa aceste doua categorii de baza, creanlele mai sunt reprezentate de:

a. efecte comerciale de primit - adica de titluri de valoare negociabile care atesta existenta unei creante a intreprinderii, cum ar fi: cambia si biletul la ordin;

b. avansurile acordate furnizorilor in cadrul relaliilor comerciale contractuale;

c. decontarile cu asocialii/aclionarii pentru aportul la capitalul social nevarsat;

d. creanlele generate in cadrul relatiilor intergrup;

e. alte tipuri de creante.

Investilii1e financiare pe termen scurt - cuprind acele valori economice care fac obiectul unor tranzactii pe pietele financiare pe termen scurt, fructul financiar rezultand din diferenla dintre pretul de vanzare (mai mare) si costul de achizilie (mai mic). Principalele variante ale acestor elemente sunt hartiile de valoare achizilionate de catre Intreprindere In vederea realizarii unor opeeraliuni speculative pe termen scurt, de regula sub forma acliunilor si obligaaliunilor emise de alte societali.

Disponibilitati1e banesti se prezinta in situatiile financiare sub doua forme:

In lei si in valuta. Ele se delimiteaza pe urmatoarele categorii:

a. numerarul din casieria intreprinderii;

b. numerarul din conturile bancare;

c. acreditivele;

d. avansurile de trezorerie;

e. alte valori de trezorerie.

Aceasta structura bilantiera reprezinta sursele de finantare ale bunurilor economice, iar acestea sunt clasificate la randul lor pe urmatoarele categorii:

a. in functie de modul de provenienta: proprii si straine;

b. in functie de gradul de exigibilitate: pe termen scurt si pe termen lung. Sursele de finatare proprie provin din:

finantarile directe realizate de catre actionari cu ocazia constituirii si majorarii capitalului social;

autofinanare, in situatia in care rezultatul unui exercitiu financiar se prezinta sub forma profitului care ramane la dispozi1ia intreprinderii.

Sursele de finantare straina a activului sunt asigurate de persoane fizice sau juridice din mediul extern al intreprinderii, avand denumirea de datorii.

In functie de aceste surse de finantare, pasivul bilantier este clasificat pe urmatoarele componente:

- capitaluri proprii pentru sursele proprii;

- datorii pentru sursele straine.

Capitalurile proprii cuprind in structura lor urmatoarele categorii:

a. capital social;

b. prime de capital;

d. rezultat.

Aceasta clasificare este prezentata de catre OMFP 1752/2005, act normativ care sta la baza contabilitatii romanesti la momentul actual. In categoria surselor proprii asimilate mai figureaza si rezervele din reevaluare, provenite din actualizarea valorii contabile a imobilizarilor corporale si necorporale pana la nivelul valorii juste sau de piata a acestora. Diferenta dintre valoarea contabila (mai mica) si valoarea justa sau de piata (mai mare) formeaza in principiu continutul rezervelor din reevaluare.

Capitalul social - este reprezentat de sursele de finan1are puse la dispozitia intreprinderii de catre actionari cu ocazia constituirii societatii sau majorarii capitalului social al acestsia. In functie de stadiul varsarii aportului la capitalul social de catre actionari, acesta poate fi:

a. capital social nevarsat;

b. capital social varsat.

Primele de capital - reprezinta surse de finantare proprii puse la dispozitia intreprinderii tot de catre actionari, cu ocazia majorarii capitalului social, ca diferenta intre valoarea de emisiune a actiunilor sau partilor sociale noi emise (mai mare) si valoarea nominala a acestor hartii de valoare (mai mica).

Observatie: capitalul social este format din hartii de valoare (actiuni sau parti sociale) cu valoare nominala egala indiferent de valoarea de emisiune sau pretul de vanzare al acestora. Diferenta dintre valoarea de emisiune si valoarea nominala este reprezentata de prima de capital.

Rezervele - reprezinta profit capitalizat prin hotarari ale actionarilor, iar in functie de momentul in care acestea se constituie sau se majoreaza, ele sunt c1asificate astfel:

a. rezerve constituite din profitul brut, adica Inainte de impozitare, In limita a 5% din valoarea acestuia pana cand valoarea absoluta a rezervei legale atinge nivelul valoric de 20% din capitalul social. Dupa atingerea acestui nivel valoric, Intreprinderea nu mai poate constitui rezerva legala deoarece diminueaza fara drept legal baza de impozitare a profitului;

b. rezerve constituite de profitul net, adica dupa impozitare, in limitele hotarate de catre Adunarea Generala a Actionarilor, acesta fiind valoarea profiitului care ramane la dispozitia intreprinderii. Cele mai importante tipuri sunt: rezervele statutare sau contractu ale si alte rezerve.

Rezultatul apare in situatii1e financiare sub doua variante:

a. rezultatul curent al exercitiului;

b. rezultatul reportat.

Rezultatul curent al exerci1iului se determina ca diferenta intre cheltuieli si venituri realizate de catre intreprindere in cursul exercitiului financiar curent, prezentandu-se in urmatoarele variante:

a. profit - daca veniturile sunt mai mari decat cheltuielile;

b. pierdere - daca veniturile sunt mai mici decat cheltuielile.

In functie de tipul rezultatului el va avea urmatoarea proiectie:

a. daca se prezinta sub forma profitului, acesta va fi supus repartitiilor, in principal pe urmatoarele destinatii:

- constituiri sau majorari de rezerve;

- dividende cuvenite actionarilor;

- reportari pentru exercitiile financiare viitoare.

b. daca acesta se prezinta sub forma pierderii, el va fi reportat pentru exercitii1e urmatoare si va fi finantat din urmatoarele surse:

- profitul exercitii1or urmatoare;

- alte elemente de capital propriu, capitalul social fiind ultima sursa de finantare utilizata.

Rezultatul reportat este reprezentat de rezultatul exercitiilor financiare antrioare, indiferent de natura acestuia, profit sau pierdere. In acest sens se disting urmatoarele situatii:

a. daca este reprezentat de profit, el va putea fi repartizat pe urmatoarele destinatii:

- majorare de capital social;

- constituire sau majorare de rezerve;

- dividende cuvenite actionarilor;

- finantari de pierderi ale exercitiilor anterioare.

b. daca este reprezentat de pierdere, el va putea fi finan1at din urmatoarele surse:

- profitul exercitiilor viitoare;

- prime de capital;

- rezerve;

- alte elemente de capital propriu, capitalul social fiind ultima sursa de finantare, adica mai intai sunt epuizate toate elementele capitalului propriu si dupa aceea se utilizeaza capitalul social.

Rezervele din reevaluare sunt reprezentate de diferentele de valoare dintre valoarea neta contabila a imobilizarilor corporale si necorporale (mai mica) si valoarea justa sau de piata a acestora, astfel incat toate elementele patrimooniale sa fie reprezentate in situatiile financiare la valoarea justa. Dupa constiituirea lor, ele vor figura in bilantul contabil atata timp cat bunurile care au fost reevaluate se afla in patrimoniul intreprinderii. Dupa ce ele au fost casate, vandute sau iesite prin alte modalitati, soldul acestor diferente va fi preluat de catre rezultatul reportat.

Provizioanele pentru riscuri si cheltuieli - sunt fonduri constituite la sfarrsitul unui exercitiu financiar pe seama cheltuielilor pentru acele elemente patrimoniale a caror realizare este probabila si pentru acele cheltuieli care devin scadente in exercitiile urmatoare.Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2182
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved