Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


CONTABILITATEA CAPITALURILOR

Contabilitate+ Font mai mare | - Font mai micCONTABILITATEA CAPITALURILOR

I. SINTEZE TEORETICE1.1. Continutul si structura Capitalurilor

Capitalul unei entitati comerciale, reprezinta totalitatea surselor stabile si permanente de finantare a activului patrimonial. Sunt denumite si capitaluri permanente deoarece se afla la dispozitia societatii o perioada mai lunga de timp.

Structura capitalurilor:

a) Capitaluri proprii (pasiv-intern)-sunt acele capitaluri aflate in proprietatea detinatorilor de patrimoniu (actionari, asociati).

Aceste capitaluri cuprind: capitalul social, prime legate de capital rezerve din reevaluare, rezultatul reportat, rezultatul exercitiului (profitul nerepartizat).

b) Provizioane pentru riscuri si cheltuieli.

c) Capitaluri straine (pasiv-extern)- sunt imprumuturi si datorii pe termen mediu si lung, este denumit si capital permanent.

Aceste capitaluri cuprind: imprumuturi din emisiuni de obligatiuni, credite bancare pe termen mediu si lung, datorii ce privesc imobilizarile financiare, alte datorii si imprumuturi asimilate.

1.2 Contabilitatea capitalurilor proprii

1.2.1 Contabilitatea capitalului social

A. Constituirea capitalului social

- La S.A(societati pe actiuni), capitalul social se constituie din valoarea nominala a actiunilor detinute de actionarii societatii, iar la S.R.L. (societati cu raspundere limitata), se constituie din valoarea nominala a partilor sociale detinute de asociati, ca urmare a aducerii efective a aporturilor in natura sau lei.

- Se face prin subscrierea si varsarea de aport de catre actionarii sau asociatii societatii comerciale.

. Subscrierea- reprezinta un angajament al actionarilor sau asociatilor de a contribui cu bani sau in natura, pentru constituirea capitalului social la infiintarea societatii. Capitalul constituit din aceasta subscriere poarta denumirea de capital subscris nevarsat.

. Varsarea- reprezinta depunerea efectiva a capitalului subscris (promis).

. Capitalul constituit dupa aducerea efectiva a aportului, poarta numele de capital subscris varsat.

. Varsarea capitalului se face astfel:

- la constituirea societatii pe actiuni (S.A) cel putin 30% din capitalul subscris;

- daca constituirea se face prin licitatie publica, cel putin 50%;

- restul capitalului se varsa in termen de 12 luni de la inmatriculare;

- la societatile cu raspundere limitata (S.R.L.), capitalul subscris se varsa integral inainte de inceperea formalitatilor de constituire.

Tipul de societate determina marimea minima a capitalului social astfel:

▪ la societatile in nume colectiv si in comandita simpla, nu este stabilita limita minima a capitalului social,

▪ la societati pe actiuni (S.A.), capitalul social nu poate fi mai mic de 25.000.000 lei, iar valoarea minima a unei actiuni este de

1.000lei. Trebuie sa fie minim 5 actionari,

▪ la societatile cu raspundere limitata (S.R.L.), capitalul minim social este de 2.000.000 lei. Trebuie sa fie maxim 50 asociati.

Orice modificare a capitalului social se face numai prin hotararea A.G.A.

Evaluarea actiunilor se poate face la urmatoarele valori:

▪ Valoare nominala- rezulta raportand capitalul social la numarul de actiuni emise,

▪ Valoare contabila- se face raportand activul net contabil la numarul de actiuni:

- activul net = activ total- datorii- active fictive,

- active fictive- sunt alcatuite din cheltuielile de constituire si primele privind rambursarea obligatiunilor.

▪ Valoarea de emisiune(sau de piata), este pretul la care se pune in vanzare actiunile emise.

B. Majorarea capitalului social

Apare atunci cand societatea are nevoie de noi fonduri banesti si prefera sa le procure prin majorare de capital, decat sa apeleze la imprumuturi.

Aceste situatii apar atunci cand:

societatile intampina dificultati financiare,

. societatea are o situatie prospera si vrea sa-si extinda activitatea.

Este obligatorie majorarea capitalului social atunci cand acesta scade sub limita legala indiferent de motivul scaderii.

Majorarea se poate realiza prin urmatoarele cai:

1. Majorare prin noi aporturi in numerar si/ sau in natura

- presupune emisiune de noi actiuni sau sub forma de parti sociale;

- operatiunea conduce la cresterea activului patrimonial (stocuri, mijloace banesti, imobilizari, etc) si corespunzator o crestere a pasivului, respectiv a capitalului social;

- in contabilitate aceasta majorare se reflecta prin aceleasi operatiuni ca la constituirea capitalului.

2. Majorare prin incorporarea in capitalul social al unor elemente ce apartin capitalului propriu:

elementele ce se incorporeaza in capitalul social sunt: rezervele, rezervele din reevaluare, prime legate de capital si profitul net din anii precedenti si anul curent;

- cresterea propriu zisa a capitalului social, se realizeaza prin emiterea de actiuni noi care se repartizeaza gratuit vechilor actionari;

- cresterea valorii nominale a vechilor actiuni.

3. Majorare prin conversia unor datorii, in actiuni:

se urmareste anularea unor datorii fara a se apela la trezorerie;

- se face numai cu acordul creditorului, care devine actionar sau asociat;

- se refera la datorii din obligatiunii, datorii fata de furnizori, credite pe termen lung, dividente etc.

C. Diminuarea capitalului social

Reducerea capitalului social survine in urmatoarele situatii:

1. In cazul acoperirii pierderilor din anii precedenti sau din exercitiul curent:

▪ Reducerea capitalului se face numai daca au fost epuizate toate rezervele constituite anterior;

▪ Reducerea se poate realiza prin:

- micsorarea numarului de actiuni sau parti sociale;

- reducerea valorii nominale a actiunilor;

- recuperarea si anularea propriilor actiuni.

▪ Reducerea capitalului se face cu un anumit procent, iar suma absoluta a diminuarii nu poate fi egala cu pierderea realizata in anii precedenti, putand sa apara diferente in plus sau in minus care se solutioneaza prin diminuarea sau majorarea, dupa caz, a primelor de emisiune.

2. Reducerea capitalului social prin retragerea aporturilor de catre unii actionari sau asociati, caz in care actionarii primesc o suma proportionala cu numarul de actiuni pe care le detin.

3. Rascumpararea propriilor actiuni in vederea anularii lor. Se face de regula la o valoare diferita de cea nominala mai mare sau mai mica, functie de conjunctura de la bursa.

Contabilitatea capitalului social se tine cu ajutorul urmatoarelor conturi:

▪ Contul 101, "Capital"

- are functie contabila de pasiv

- se dezvolta pe 2 conturi sintetice de gradul II

1011 "Capital subscris nevarsat"

1012 "Capital subscris varsat"

▪ Contul 456 "Decontari cu asociatii privind capitalul"

- este cont bifunctional;

- de activ cand reflecta creantele fata de actionari sau asociati;

- de pasiv cand reflecta datoriile fata de actionari sau asociati.

In cadrul contului 101 "Capital", capitalul (si deci si actiunile ca fractiuni de capital)este inregistrat la valoarea nominala.

- este utilizat la subscrierea sau retragerea capitalului.

Contabilitatea altor elemente ale capitalului propriu

A. Prime legate de capital

▪ Rezulta din operatiunile de crestere a capitalului prin emisiuni de noi actiuni sau cu ocazia unei fuziuni

▪ Dupa modul de constituire distingem:

a) prime de emisiune:

- apar cu ocazia emiterii de noi actiuni sau parti sociale;

- se determina prin diferenta dintre valoarea de emisiune a noilor actiuni sau parti sociale ce se emit (mai mare) si valoarea nominala a acestora;

- au rolul de a acoperi cheltuielile de emisiune si de a egala drepturile actionarilor noi cu cele ale vechilor actionari prin compensarea diferentei dintre valoarea nominala si valoarea contabila a vechilor actiuni.

b) prime de fuziune:

- apar cu ocazia fuzionarii a doua sau mai multor societati;

- reprezinta excedentul dintre valoarea bunurilor primite ca aport si valoarea nominala a actiunilor emise cu ocazia fuzionarii.

c) prime de aport:

- apar cu ocazia cresterii capitalului social prin aport in natura;

- reprezinta excedentul dintre valoarea aporturilor in natura la capitalul subscris si valoarea nominala a actiunilor emise.

d) prime de conversie a obligatiunilor in actiuni:

- reprezinta diferenta dintre valoarea de rascumparare a obligatiunilor (mai mare) si valoarea nominala a actiunilor emise cu ocazia convertirii obligatiunilor in actiuni.

▪ Primele de capital pot fi utilizate pentru:

- acoperirea cheltuielilor de emisiune si de vanzare a actiunilor;

- sa echivaleze drepturile actionarilor noi cu cele ale actionarilor vechi, prin compensarea diferentei dintre valoarea nominala si valoarea contabila a vechilor actiuni;

- cresterea capitalului social;

- cresterea rezervelor.

Contabilitatea primelor legate de capital se tine cu ajutorul contului 104 "Prime legate de capital", care are functie contabila de pasiv si se dezvolta prin urmatoarele conturi sintetice de gradul II:

- 1041 "Prime de emisiune"

- 1042 "Prime de fuziune"

- 1043 "Prime de aport"

- 1044 "Prime de conversie a obligatiunilor in actiuni"

B. Rezerve

▪ Se constituie din profit, prime legate de capital, diferente din reevaluare, etc

▪ Se utilizeaza pentru:

- acoperirea pierderilor;

- majorarea capitalului social.

▪ Dupa modul de constituire si utilizare distingem:

a) rezerve legale - se constituie anual conform legii 31/1990 in procent de 5% din profitul brut pana se ajunge la 20% din capitalul social;

b) rezerve statutare - se constituie anual din profitul net conform prevederilor din statutul societatii

c) alte rezerve - se constituie in mod facultativ prin hotararea Adunarii Generale a Actionarilor din profitul net al societatii

▪ Sunt destinate pentru:

- cresterea capitalului social;

- finantarea unor investitii in imobilizari corporale;

- distribuirea de dividente in exercitiile financiare incheiate cu pierdere;

- rascumpararea propriilor actiuni in vederea anularii lor si deci reducerii capitalului social.

d) rezerve pentru actiuni proprii - se constituie conform prevederilor legale si sunt utilizate pentru rascumpararea unor actiuni cu scopul de a mentine capitalul propriu.

Contabilitatea se tine cu ajutorul contului 106"Rezerve " care are functie contabila de pasiv si se dezvolta pe urmatoarele conturi sintetice de gradul II:

- 1061 "Rezerve legale"

- 1062 "Rezerve pentru actiuni proprii"

- 1063 " Rezerve statutare sau contractuale"

- 1068 " Alte rezerve"

C. Rezerve din reevaluare

▪ Se stabilesc prin diferenta dintre valoarea inregistrata in contabilitate a elementelor de activ supuse reevaluarii si valoarea actuala stabilita cu ocazia reevaluarii

▪ Se utilizeaza pentru:

- cresterea capitalului social;

- cresterea rezervelor de capital;

- acoperirea pierderilor din exercitiile precedente.

Contabilitatea se tine cu ajutorul contului 105 "Rezerve din reevaluare", care are functie contabila de pasiv.

D. Rezultatul exercitiului

▪ Se calculeaza ca diferenta intre venituri (V) si cheltuieli (C), (R=V-C)

Rezultatul poate fi:

- favorabil cand V > C, si reprezinta profit;

- nefavorabil cand V < C, si reprezinta pierdere

Rezultatul se determina la sfarsitul fiecarei luni cand conturile de venituri isi transfera soldul in creditul contului 121"Profit si pierdere", iar conturile de cheltuieli in debitul aceluiasi cont.

Contabilitatea rezultatului exercitiului se tine cu ajutorul conturilor:

- Contul 121"Profit si pierdere"- este cont bifunctional; in credit este reflectat profitul realizat, iar in debit pierderea realizata. (soldul contului)

- Contul 129 "Repartizarea profitului"- are functie contabila de activ; in debit reflecta profitul repartizat pe destinatiile stabilite de Adunarea generala a Actionarilor, iar creditarea se face la inceputul anului urmator prin contul 121"Profit si pierdere".

▪ Principalele inregistrari contabile:

- Inchiderea conturilor de venituri, la sfarsitul lunii:

Conturi gr. 7

(conturi de venituri)

(profit si pierdere)

- Inchiderea conturilor de cheltuieli, la sfarsitul lunii:

(profit si pierdere)

conturi gr. 6

(conturi de cheltuieli)

▪ Repartizarea profitului conform destinatiilor stabilite de Adunarea Generala a Actionarilor se face pentru:

- Cresterea capitalului social;

- Rezerve;

- Fond de dezvoltare;

- Acoperirea pierderilor din anul precedent;

- Participarea salariatilor la profit;

- Dividente;

- La buget, in cazul regiilor autonome.

Inregistrarea contabila pentru repartizarea profitului:

= %

1012

106

1068

Analitic: fond de dezvoltare

117

117

Analitic: participarea salariatilor la profit

117

Analitic: dividente de plata

446

▪ Constituirea datoriei fata de salariati pentru participarea la profit:

= 424 / Analitic: participarea salariatilor la profit

▪ Constituirea datoriei fata de actionari pentru dividentele cuvenite:

= 457 /Analitic: Dividente de plata

▪ La inceputul anului urmator se inchide contul 129 cu profitul repartizat:

= 129

Nota Daca Adunarea Generala a Actionarilor nu repartizeaza profitul sau nu acopera pierderea realizata, acestea raman in asteptare si sunt trecute in contul 117"Rezultatul reportat", astfel:

▪ Profit realizat in exercitiul curent nerepartizat si lasat in asteptare:

= 117

▪ Pierderea realizata in anul curent si lasata in asteptare:

= 121

▪ Repartizarea profitului reportat conform hotararii AGA, se face pentru:

- cresterea capitalului;

- rezerve;

- fond de dezvoltare;

- participarea salariatilor la profit;

- dividente.

▪ Inregistrarea contabila de repartizarea a profitului reportat:

1012

106

1068 / A: fond de dezvoltare

117 / A: participarea salariatilor la profit

117 / A: dividente de plata

▪ Acoperirea pierderii reportata, conform hotararii AGA din:

- profitul anului curent;

- rezerve;

- capitalul social;

- rezerve din reevaluare;

- inregistrarea contabila de acoperire a pierderii reportate.

% = 117

1.3. Contabilitatea provizioanelor pentru riscuri si cheltuieli

▪ Provizioanele sunt rezerve constituite pe seama cheltuielilor, la sfarsitul exercitiului financiar, cand se constata probabilitatea producerii unor pierderi sau cheltuieli. Ele se mentin atata timp cat riscul sau cheltuiala ramane probabila: daca riscul se produce sau nu se mai manifesta, provizioanele constituite anterior se anuleaza prin includerea lor la venituri.

▪ Aceste provizioane sunt deductibile fiscal numai in limita prevederilor actelor normative.

▪ Constituirea sau majorarea provizioanelor produce o diminuare a activului patrimonial concomitent cu o crestere a cheltuielilor, iar anularea sau diminuare a provizioanelor produce o diminuarea pasivului concomitent cu cresterea veniturilor.

Contabilitatea se tine cu ajutorul contului 151 "Provizioane pentru riscuri si cheltuieli", are functia contabila de pasiv si se dezvolta pe urmatoarele conturi de gradul II:

- 1511 Provizioane pentru litigii;

- 1512 Provizioane pentru garantii acordate clientilor;

- 1518 Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli.

1.4. Contabilitatea imprumuturilor si a datoriilor asimilate (Capital strain)

A. Imprumuturi din emisiuni de obligatii

▪ Sunt imprumuturi pe care societatea le obtine prin emiterea de obligatiuni (titluri de credite) pe care le supune subscrierii publice in mod direct sau prin institutii specializate.

▪ Valoarea obligatiunilor emise nu poate depasi trei patrimi din capitalul social.

▪ Tipuri de obligatiuni ce se emit:

- obligatiuni ordinare- asigura o dobanda fixa sau variabila si contribuie la cresterea creantelor si datoriilor;

- obligatiuni cu prima de rambursare- asigura la rambursare o prima ce se calculeaza ca diferenta intre valoarea nominala (inscrisa pe obligatiune) si valoarea de emisiune (pretul de vanzare) care este mai mic si contribuie la cresterea creantelor, datoriilor si a activelor de regularizare;

- obligatiunile cu loterie - asigura venituri( castiguri) prin tragere la sorti.

Obligatiunile nu trebuiesc confundate cu actiunile, intre ele exista deosebiri:

actiunea

obligatiunea

- este titlu de proprietate

- venitul obtinut prin dividente

- detinatorul este coproprietarul societatii

- este valabila pe toata durata de functionare a societatii

- este titlu de credit

- venitul obtinut prin dobanda

- detinatorul este creditorul societatii

- este valabila pana la scadenta

Contabilitatea se tine cu ajutorul contului 161 " Imprumuturi din emisiune de obligatiuni", are functie contabila de pasiv, iar pentru primele privind rambursarea obligatiunilor se utilizeaza contul 169" Prime privind rambursarea obligatiunilor", care are functie contabila de activ.

B. Credite bancare pe termen lung si mediu

▪ Reprezinta o componenta a capitalurilor permanente.

▪ Au termen de rambursare mai mare de 1 an.

▪ Sunt sume imprumutate de societate, de la banca pentru finantarea activelor patrimoniale, cu caracter durabil.

▪ Sunt purtatoare de dobanzi.

▪ Se acorda pe baza unui contract incheiat cu banca si a unor garantii asiguratorii.

Contabilitatea se tine cu ajutorul contului 162 "Credite bancare pe termen lung", are functie contabila de pasiv.

C. Datorii ce privesc imobilizarile financiare

▪ Sunt sume imprumutate de la societatile din cadrul grupului sau de la societatile ce detin interese de participare in cadrul societatii.

▪ Sunt purtatoare de dobanzi.

Contabilitatea se tine cu ajutorul contului 166" Datorii ce privesc imobilizarile financiare", are functie contabila de pasiv.

D. Alte imprumuturi si datorii asimilate

▪ Cuprind urmatoarele tipuri de imprumuturi si datorii asimilate:

- depozitele si garantiile banesti primit;

- datorii privind concesiuni, brevete, licente si altele;

- redevente datorate aferente concesiunilor;

- alte datorii si imprumuturi asimilate.

Contabilitatea se tine cu ajutorul contului 167" Alte imprumuturi si datorii asimilate", are functie contabila de pasiv. Pentru contabilizarea dobanzilor aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate se utilizeaza contul 168 "Dobanzi aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate" cont de datorie, cu functie contabila de pasiv.

APLICATII PRACTICE

1.5. Operatii privind constituirea, majorarea si micsorarea capitalului social

1.5.1. Constituirea capitalului social

■ Se constituie o societate pe actiuni (S.A.) cu un capital social de 50.000.000 lei divizat in 2.000 de actiuni a cate 25.000 lei valoare nominala a unei actiuni. Capitalul se subscrie integral la infiintare, constand din:

aport in natura; o cladire (1.000 actiuni x 25.000 lei = 25.000.000 lei), un autoturism (300 actiuni x 25.000 lei = 7.500.000 lei), stoc materii prime (200 actiuni x 25.000 lei = 5.000.000 lei)

aport in numerar; 500 actiuni x 25.000 lei = 12.500.000 lei

■ Se constituie o societate Comerciala in nume colectiv cu un capital social subscris de 20.000.000 lei, varsat integral inainte de inmatricularea societatii la registrul Comertului, astfel:

- numerar depus la banca.........4.000.000 lei;

- un utilaj cu o valoare de.........14.000.000 lei

- materii prime in valoare de ......2.000.000 lei.

■ Se constituie o regie autonoma in baza Hotararii Guvernului prin care este aprobata marimea capitalului 200.000.000 lei concretizat in disponibilitati banesti 40.000.000 lei care se vireaza direct in contul curent de la BCR, constructii in valoare de 140.000.000 lei si stocuri de materii prime de 20.000.000 lei.

1.5.2. Majorarea capitalului social

Majorare prin emitere de noi actiuni

■ Societatea comerciala emite noi actiuni cu prima in vederea majorarii capitalului conform prospectului de emisiune cu o valoare nominala totala de 50.000.000 lei si prima de emisiune de 10% (5.000.000). Incasarea actiunilor se realizeaza in contul de la banca. Prima de emisiune se foloseste in proportie de 50% (2.500.000) pentru acoperirea cheltuielilor de emisiune, 10% (500.000) pentru constituirea de alte rezerve si diferenta de 40% (2.000.000) pentru cresterea capitalului.

Majorare prin convertirea obligatiunilor in actiuni

■ Majorarea capitalului social la o societate comerciala prin convertirea obligatiunilor cumparate de persoane fizice, in actiuni:

- valoarea obligatiunilor.......50.000.000 lei;

- valoarea nominala a actiunilor....45.000.000 lei;

- valoarea de emisiune a noilor actiuni...50.000.000 lei;

- prima de emisiune ..........5.000.000 lei.

Majorare prin convertirea datoriilor fata de furnizori in actiuni

■ Societatea "A" emite 1.500 actiuni cu valoare nominala de 10.000 lei/actiune la valoarea de emisie de 12.000 lei/actiune. Actiunile se subscriu de catre furnizorul "B" in compensatie cu dreptul sau de creanta asupra societatii "A".

Majorarea capitalului prin repartizarea rezervelor din reevaluare

■ Conform normelor legale, societatea reevalueaza mijloacele fixe din care rezulta diferente in plus astfel: la cladiri 30.000.000 lei, la utilaje 10.000.000 lei si la mijloace de transport 5.000.000 lei. Aceste diferente in plus sunt repartizate astfel:

- pentru cresterea capitalului.........35.000.000 lei.

- pentru majorarea altor rezerve...... 10.000.000 lei.

Majorare prin incorporarea rezervelor in Capitalul social

■ La sfarsitul exercitiului financiar, din profitul brut de 200.000.000 lei, se constituie o rezerva legala de 5% in suma de 10.000.000 lei si din profitul net se repartizeaza la alte rezerve suma de 15.000.000 lei care ulterior aceste rezerve sunt incorporate in Capital social.

Majorare prin repartizari din profitul net al anului precedent si al exercitiului curent

■ Cote din profitul net al exercitiului precedent de 50.000.000 lei repartizate pentru cresterea capitalului social:

■ Cote din profitul net al anului curent de 72.000.000 lei repartizate pentru cresterea capitalului social:

1.5.3. Micsorarea capitalului social

Micsorari prin rambursarea aporturilor catre asociati

■ Unul din asociati se retrage din societate si solicita restituirea aportului sau adus la infiintarea societatii de 11.500.000 lei. Cererea este aprobata de AGA si se dispune restituirea sumei din casieria unitatii.

Micsorari prin rascumpararea propriilor actiuni

■ Conform hotararii AGA societatea rascumpara 950 actiuni cu valoare nominala de 50.000 lei /actiune, valoarea de rascumparare pentru 300 actiuni fiind de 54.000 lei /actiune, iar pentru alte 30 actiuni, 48.000 lei/actiune, iar 350 actiuni se rascumpara la valoarea nominala. Rascumpararea se efectueaza in vederea anularii actiunilor si, deci, reducerii capitalului social. Plata actiunilor rascumparate se face din contul bancar.

Micsorare prin acoperirea pierderilor

a) Prin hotararea AGA se dispune acoperirea pierderii realizate in anul precedent, din capitalul social, de 60.000.000 lei:

b) Tot AGA hotaraste acoperirea pierderii din anul curent de 50.000.000 lei din capitalul social:

■ In urma inchiderii conturilor de cheltuieli si venituri, societatea "A" obtine la sfarsitul exercitiului curent un profit de 500.000.000 lei. Dupa calcularea si inregistrarea impozitului pe profit (500.000.000 lei x 25% = 125.000.000 lei), prin hotarare AGA profitul se repartizeaza astfel; rezerve legale 25.000.000 lei (5% din profitul brut), rezerve statutare 35.000.000 lei, alte rezerve 35.000.000 lei, cresterea capitalului social 93.750.000 lei, acoperirea pierderilor din anul precedent 52.500.000 lei, participarea la profit a salariatilor 17.500.000 lei, alte rezerve (fond de dezvoltare) 87.500.000 lei si dividende 35.000.000 lei. Impozitul pe dividende (5 %) si impozitul de la salariati de 3.000.000 lei pentru drepturile cuvenite din participarea salariatilor la profit se retin si se vireaza la buget prin contul de la banca. Sumele ramase se achita prin casieria societatii.

■ La sfarsitul exercitiului anterior societatea B realizeaza o pierdere de 80.000.000 lei care prin hotarare AGA urmeaza a fi acoperite in exercitiul curent din:

- rezerve legale.....20.000.000 lei,

- alte rezerve........10.000.000 lei,

- profitul anul curent.....20.000.000 lei,

- capitalul social......30.000.000 lei.

Pierderea inregistrata in anul precedent si pentru care, la sfarsitul exercitiului respectiv, AGA nu a luat nici o hotarare, fiind lasata in asteptare:

■ Societatea primeste o comunicare pentru acordarea unei subventii pentru investitii in valoare de 300.000.000lei, care se primeste ulterior in contul bancar. Din aceasta subventie se procura un utilaj la care se calculeaza amortizarea avand durata normala de functionare 5 ani. Dupa doi ani de functionare utilajul se vinde la un pret negociat de 250.000.000 lei, TVA 19%.

■ In decembrie societatea primeste prin donatie o instalatie in valoare de 25.000.000 lei. De asemenea, la inventariere, constata plus de inventar la aparatura de birotica de 15.000.000 lei.

■ La inventariere se constata plusuri la mobilier si aparatura de birotica conform procesului verbal de inventariere de 30.000.000 lei. De asemenea primeste cu titlu gratuit(donatie) un autoturism conform procesului verbal de intrare in valoare de 50.000.000 lei.

1.8. Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

■ Provizioane pentru litigii.

- constituirea provizionului in cazul unui agent economic chemat in judecata pentru un prejudiciu pretins de alta unitate in suma de 10.000.000 si cheltuieli de judecata efectuate pana la finele exercitiului de 250.000 lei:

- in cazul ca agentul economic pierde litigiul in cauza, se inregistreaza pe cheltuieli atat prejudiciul de 10.000.000 lei cat si cheltuielile de judecata totale de 500.000 lei:

- in exercitiul financiar urmator dupa solutionarea litigiului, provizionul ramane obiect si se anuleaza

1.9. Operatii privind imprumuturile, creditele bancare si a altor datorii asimilate

1.9.1. Operatii privind imprumuturile din emisiuni de obligatiuni

■ O societate comerciala emite 5.000 obligatiuni fara prima de rambursare, valoare nominala 2.000 lei/obligatiune, dobanda anuala 40%. Dupa un an, la scadenta, se restituie valoarea obligatiunilor si se plateste si dobanda aferenta. Incasarea si plata obligatiunilor se face prin contul bancar.

■ Societatea emite obligatiuni cu prima de rambursare, valoarea nominala a imprumutului 100.000.000 lei (5000 obligatiuni x 20000 lei/obligatiune), prima de rambursare de 30.000.000 lei este inclusa in valoarea nominala.

Obligatiunile se emit pentru o perioada de 1 an, iar la rambursarea imprumutului se achita si prima de rambursare. Prima de rambursare se include pe cheltuiala. Incasarea si plata obligatiunilor se face prin casierie.

■ O societate comerciala emite obligatiuni cu loterie; valoarea nominala a obligatiunilor 100.000.000 (5.000 x 20.000). Se rascumpara inainte de termen la valoarea de 105.000.000 lei; plata si incasarea prin casierie, la tragerea la sorti castigatorului i se acorda un castig de 25.000.000 lei.

1.9.2. Operatii privind creditele bancare pe termen lung si mediu

■ O societate comerciala contracteaza cu banca un credit pe termen lung de 300.000.000 lei pe o durata de 3 ani, cu o dobanda anuala de 30%, cu inceperea rambursarii dupa o perioada de gratie de 1 an. Se ramburseaza prima rata si dobanda aferenta primului an.

III. TESTE GRILA

1. Ce este capitalul societatii?

a) totalitatea surselor stabile si permanente de finantare a activului patrimonial;

b) totalitatea surselor atrase pentru finantarea activului patrimonial;

c) totalitatea resurselor materiale de care dispune societatea;

d) totalitatea imprumuturilor pe care societatea le are

e) nici un raspuns nu este exact

2. Ce tipuri de capitaluri intra in structura lui?

a) Permanent si strain;

b) Propriu si neexigibil;

c) Propriu si strain;

d) Propriu si exigibil;

e) Nici un raspuns nu este exact.

3. Capitalul propriu este cel care:

a) se afla in proprietatea actionarilor sau asociatilor;

b) se afla in proprietatea altor persoane juridice;

c) se afla in proprietatea altor persoane fizice;

d) apartine atat actionarilor cat si altor persoane fizice sau juridice;

e) nici un raspuns nu este exact

4. Capitalul strain reprezinta:

a) imprumuturi si datorii cu termen de achitare sub 1 an;

b) imprumuturi si datorii pe termen mediu si lung;

c) imprumuturi si datorii pe termen scurt;

d) imprumuturi si datorii fata de persoane fizice din strainatate;

e) nici un raspuns nu este exact

5. Capitalul permanent este constituit din:

a) capitalul propriu si capitalul juridic;

b) capitalul propriu si imprumutat pe termen scurt;

c) capitalul propriu si capitalul neexigibil;

d) capitalul propriu si imprumuturile pe termen lung;

e) nici un raspuns nu este exact

6. Constituirea capitalului se realizeaza:

a) la inceputul activitatii societatii; b) pe parcursul derularii activitatii;

c) in fiecare an fiscal;    d) la sfarsitul activitatii societatii;

e) nici un raspuns nu este corect.

7. Capitalul social reprezinta:

a) totalitatea capitalurilor proprii si a imprumuturilor pe termen lung;

b) totalitatea aporturilor subscrise si varsate de actionari sau asociati la constituirea societatii;

c) valoarea nominala a actiunilor si a partilor sociale;

d) totalitatea imprumuturilor pe termen scurt, mediu si lung;

e) nici un raspuns nu este corect.

8. Modificarea capitalului societatii este de competenta:

a) administratorului societatii; b) Consiliului de administratie;

c) Adunarii Generale a Actionarilor; d) Ministerului Finantelor Publice;

e) nici un raspuns nu este corect

9. Majorarea capitalului se poate realiza prin:

a) noi aporturi in numerar si in natura;

b) conversia datoriilor societatii in actiuni;

c) incorporarea rezervelor si a diferentelor in plus din reevaluarea patrimoniului;

d) toate raspunsurile sunt corecte;

e) nici un raspuns nu este corect.

10. Micsorarea capitalului se poate realiza prin:

a) retragerea aportului de catre unii actionari sau asociati;

b) rascumpararea unor actiuni sau parti sociale pentru anularea lor;

c) acoperirea pierderilor din anii precedenti;

d) toate raspunsurile sunt corecte;

e) nici un raspuns nu este corect.

11. Cand este obligatorie majorarea capitalului?

a) exista dificultate financiara in societate;

b) capitalul social scade sub limita legala, indiferent de motive;

c) extinderea societatii cu noi activitati;

d) dezvoltarea activitatilor existente;

e) nici un raspuns nu este corect.

12. Evaluarea actiunilor din capitalul social se face la:

a) valoarea de aport;    b) valoarea contabila;

c) valoarea de rentabilitate; d) valoarea de emisiune; e) valoarea nominala

13. Cum se determina valoarea nominala a unei actiuni sau parti sociale?

a) ca raport intre capitalul social si numarul de actiuni sau parti sociale;

b) ca raport intre capitalul propriu si numarul de actiuni sau parti sociale;

c) ca raport intre capitalul strain si numarul de actiuni sau parti sociale;

d) ca raport intre capitalul permanent si numarul de actiuni sau parti sociale;

e) nici un raspuns nu este corect.

14. Dupa modul de constituire, primele de capital se structureaza in:

a) prime de aport si de fuziune;

b) prime de aport, de emisiune si de lichidare;

c) prime de emisiune, de fuziune, de aport si de conversie a obligatiunilor in actiuni;

d) prime de fuziune si de conversie a obligatiunilor in actiuni;

e) prime de emisiune, de aport si de conversie a obligatiunilor in actiuni.

15. Primele de emisiune se determina ca diferenta dintre:

a) valoarea de emisiune si valoarea de aport a actiunilor;

b) valoarea de emisiune si valoarea matematica a actiunilor;

c) valoarea de emisiune si valoarea de vanzare a actiunilor;

d) valoarea nominala si valoarea de aport a actiunilor;

e) valoarea de emisiune si valoarea nominala a actiunilor.

16. Primele de emisiune apar atunci cand:

a) se emit noi obligatiuni; b) se emit noi actiuni sau parti sociale;

c) se micsoreaza capitalul; d) lichidarea unei societati comerciale;

e) nici un raspuns nu este corect.

17. Primele de aport apar in cazul:

a) cresterii capitalului social prin aport in numerar;

b) micsorarea capitalul social prin retragerea aportului in numerar;

c) micsorarea capitalului social prin retragerea aportului in natura

d) cresterea capitalului social prin aport in natura;

e) cresterea capitalului social prin aport in natura si in numerar.

18. Primele de fuziune reprezinta:

a) diferenta dintre valoarea bunurilor primite si valoarea nominala a actiunilor emise cu ocazia fuziunii;

b) diferenta dintre valoarea reala a bunurilor primite si valoarea de intrare a bunurilor in unitatea absorbita;

c) diferenta dintre valoarea de intrare a bunurilor primite si valoarea nominala a actiunilor emise;

d) diferenta dintre valoarea bunurilor primite si valoarea de emisiune a actiunilor emise;

e) nici un raspuns nu este corect.

19. Primele de capital pot fi utilizate pentru:

a) cresterea capitalului social si a rezervelor de capital;

b) acoperirea cheltuielilor de emisiune si vanzare a actiunilor;

c) cresterea veniturilor societatii;

d) majorarea rezultatelor financiare ale societatii;

e) nici un raspuns nu este corect.

20. Rezervele de capital se clasifica astfel:

a) rezerve legale si alte rezerve; b) rezerve legale si rezerve statutare;

c) rezerve statutare si alte rezerve; d) rezerve legale, statutare si alte rezerve;

e) rezerve legale, statutare, rezerve pentru actiuni proprii si alte rezerve.

21. Rezervele legale se constituie:

a)      din profitul net al societatii;

b)      b) constituirea lor este facultativa;

c) pe baza statutului societatii;

d) in procent de 5% din profitul brut pana se ajunge la 20% din capitalul social;

e) sunt prevazute prin lege.

22. Rezervele statutare se constituie:

a) din profitul brut al societatii;

b) din profitul brut al societatii, in cotele si limitele prevazute in actul constitutiv;

c) in cotele si limitele prevazute de lege;

d) in cotele si limitele aprobate de AGA;

e) sunt prevazute in actul constitutiv (statutul societatii).

23. Alte rezerve se constituie:

a) sunt facultative;

b) din profitul net al societatii;

c) in cotele si limitele aprobate anual de AGA;

d) se pot folosi pentru integrarea in capitalul social al societatii;

e) toate raspunsurile sunt corecte.

24. Subventiile pentru investitii reprezinta:

a) sume primite cu titlu gratuit de la bugetul statului;

b) sume primite sub forma de imprumut de la bugetul statului;

c) sume primite de la bugetul statului pentru acoperirea pierderilor din diferente de curs valutar;

d) sume primite de la bugetul statului pentru finantarea unor investitii ale societatii;

e) nici un raspuns nu este corect.

25. Sunt asimilate subventiile pentru investitii:

a) mijloace fixe primite cu titlu gratuit;

b) stocuri de materii prime primite cu titlu gratuit;

c) mijloace fixe constatate lipsa la inventar;

d) stocuri de materii constatate plus la inventar;

e) mijloace fixe constatate plus la inventar.

26. Utilizarea subventiei pentru investitii produce modificari in

a) marimea activelor patrimoniale; b) marimea rezultatelor exercitiului;

c) marimea activelor si pasivelor patrimoniale;

d) marimea pasivelor patrimoniale; e) nici un raspuns nu este corect.

27. Provizioanele urmaresc:

a) acoperirea pierderilor din anii precedenti;

b) protejarea patrimoniului in eventualele unor diminuari viitoare, altele decat cele provocate din pierderi ale activitatii curente;

c) acoperirea pierderilor din anul curent;

d) acoperirea unor lipsuri constatate la inventariere;

e) nici un raspuns nu este corect.

28. Prin constituirea provizioanelor pentru riscuri si cheltuieli, din punct de vedere contabil urmaresc:

a) reducerea fiscalitatii;

b) realizarea obiectivului imaginii fidele in contabilitate;

c) aplicarea principiului prudentei in contabilitate;

d) aplicarea principiului independentei exercitiului financiar in contabilitate;

e) nici un raspuns nu este corect.

29. Constituirea sau majorarea provizioanelor pentru riscuri si cheltuieli conduce la:

a) o diminuare a activelor patrimoniale concomitent cu cresterea cheltuielilor;

b) o diminuare a pasivelor patrimoniale concomitent cu cresterea cheltuielilor;

c) o crestere a pasivelor patrimoniale concomitent cu diminuarea activelor patrimoniale;

d) o crestere a pasivelor patrimoniale concomitent cu cresterea activelor patrimoniale;

e) nici un raspuns nu este corect.

30. Anularea sau diminuarea provizioanelor pentru riscuri si cheltuieli conduce la.

a) o diminuare a pasivelor patrimoniale concomitent cu cresterea veniturilor;

b) o diminuare a pasivelor patrimoniale concomitent cu scaderea cheltuielilor;

c) o diminuare atat a activelor cat si a pasivelor patrimoniale;

d) o diminuare a activelor patrimoniale concomitent cu cresterea veniturilor;

e) nici un raspuns nu este corect.

31. Imprumuturile din emisiuni de obligatiuni sunt.

a) imprumuturi pe termen lung obtinute de la banci;

b) sunt incasate din contravaloarea obligatiunilor emise si puse in circulatie;

c) sume incasate din contravaloarea actiunilor emise si puse in circulatie;

d) sume incasate din contravaloarea actiunilor si obligatiunilor emise si puse in circulatie;

e) nici un raspuns nu este corect.

32. Obligatiunile emise se clasifica astfel:

a) obligatiuni ordinare cu dobanda;

b) obligatiuni cu prima de rambursare si dobanda;

c) obligatiuni cu prima de rambursare;

d) obligatiuni cu dobanda, cu prima de rambursare si cu loterie;

e) obligatiuni cu loterie.

33. Emisiunea si subscrierea de obligatiuni ordinare conduce la

a) constituirea de creante;

b) constituirea de datorii;

c) cresterea de trezorerie activa si datorii;

d) constituirea de creante, datorii si active de regularizare;

e) constituirea de creante si datorii.

34. Emisiunea si subscrierea obligatiunilor cu prima genereaza.

a) constituirea de creante si datorii;

b) constituirea de creante;

c) constituirea de creante, datorii si active de regularizare;

d) constituirea de datorii si active de regularizare;

e) cresteri de trezorerie activa si datorii.

35. Credite bancare pe termen lung si mediu au urmatoarele caracteristici:

a) sunt surse imprumutate cu termen de rambursare mai mare de 1 an;

b) reprezinta o sursa de finantare a activelor patrimoniale cu caracter durabil;

c) reprezinta o componenta a capitalurilor permanente;

d) sunt purtatoare de dobanzi;

e) toate raspunsurile sunt corecte.

36. Datoriile din participatii reprezinta:

a) datorii create pentru sumele incasate de la actionari;

b) datorii create pentru sumele incasate de societate de la alte unitati care detine titluri de participare la aceasta;

c) datorii create pentru sumele incasate de societate de la alte unitati care detin obligatiuni ale acesteia;

d) datorii create pentru sumele imprumutate de la alte societati;

e) nici un raspuns corect.

37. Dobanzile aferente imprumuturilor obtinute de societate reprezinta:

a) o cheltuiala ale perioadei in care a avut loc plata efectiva a dobanzii;

b) o cheltuiala inregistrata in avans la data contractarii imprumuturilor;

c) o cheltuiala ale perioadei in care dobanzile au fost calculate si inregistrate indiferent daca au fost sau nu platite in perioada respectiva;

d) o cheltuiala ce trebuie platita la data contractarii imprumutului

e) nici un raspuns nu este corect.

38. Prin urmatoarea formula contabila se inregistreaza:

a) subscrierea capitalului(constituirea creantei fata de actionari);

b) aportarea capitalului subscris;

c) transformarea capitalului nevarsat in capital varsat;

d) constituirea capitalului varsat;

e) nici un raspuns nu este corect.

39. Aportarea (aducerea) capitalului in natura si in numerar se reflecta in contabilitate prin formula contabila:

a) 212 = 456; b) 456 = 1011;

c) 5311 = 456; d) 1011 = 1012; e) 456 = 1012.

40. Prin urmatoarea formula contabila se inregistreaza

a) aducerea capitalului subscris in societate;

b) subscrierea capitalului;

c) punerea la dispozitia societatii a capitalului subscris;

d) inregistrarea capitalului subscris si constituirea creantei fata de actionar;

e) trecerea capitalului subscris nevarsat la capital varsat.

41. Prin formula contabila se inregistreaza:

a) subscrierea capitalului social;

b) aportarea capitalului dupa subscriere;

c) majorarea capitalului;

d) varsarea capitalului in contul de la banca, inainte de inmatricularea societatii;

e) subscrierea capitalului.

42. Care din urmatoarele formule contabile sunt in corelatie cu explicatia data?

a) 456 = 1011, - aportarea de capital in natura;

b) 1011 = 1012, - transformarea capitalului varsat in capital nevarsat;

c) 5311 = 456, - aportarea in natura a capitalului subscris;

d) 212 = 456, - intrarea aporturilor in natura si stingerea creantei fata de

actionari;

e) 205 = 456, - aportare in natura a capitalului subscris.

43. Un actionar aduce ca aport la capital un program informatic ce va fi inregistrat in contabilitate in contul:

a) 205; b) 208;

c) 212; d) 5311; e) 201.

44. Capitalul unei societati la infiintare se cifreaza la 100.000.000 lei, format din 5.000 actiuni cu o valoare nominala de 20.000 lei/ actiune. Capitalul a fost majorat prin includerea rezervelor constituite cu suma de 10.000.000 lei. Valoarea actuala a unei actiuni este de:

a) 20.000.000 ;    b) 24.000.000;

c) 22.000.000    d) 25.000.000; e) 30.000.000.

45. Capitalul unei societati, la infiintare este de 100.000.000 lei format 5.000 actiuni a cate 20.000 lei/actiune. Pentru majorarea capitalului se emit 2.000 actiuni cu o valoare de emisiune de 22.000lei/ actiune. Cresterea capitalului social va fi in suma de:

a) 40.000.000; b) 22.000.000; c)

d) 10.000.000; e) nici un raspuns nu este corect.

46. Ce semnificatie are urmatoarea inregistrare:

1011

1041

a) reflectarea primelor de aport datorate de noi actionari;

b) reflectarea creantelor fata de noi actionari pentru capitalul subscris si pentru prima de emisiune;

c) reflectarea capitalului varsat si a primei de aport;

d) reflectarea capitalului nevarsat si a dobanzilor datorate pentru reaportarea la termen a aportului in natura;

e) nici un raspuns nu este corect;

47. Care dintre formulele contabile este in concordanta cu explicatia data:

a) 456 = 1012 - reflectarea creantelor fata de actionari pentru capitalul

subscris;

b) 5311 = 1011 - aportarea de numerar la capitalul social;

c) 301 = 1011 - aportarea de stocuri de materii prime la capitalul social;

d) 1012 = 1011 - trecerea capitalului nevarsat la capital varsat;

e) 1041 = 1068 - incorporarea primelor de emisiune la alte rezerve.

48. Care din formulele contabile exprima incorporarea primelor de fuziune in capital?

a) 1042 = 1011; b) 1041 = 1012; c)

d) 1042 = 1012; e) % = 1012

1041

1042

49. Care din urmatoarele formule contabile exprima cresterea capitalului social prin incorporarea profiturilor nete din anii precedenti?

a) 117 = 1011; b) 121 = 1012; c)

d) 117 = 121; e) 129 = 117.

50. Care din urmatoarele formule contabile exprima cresterea capitalului social prin incorporarea profitului net din exercitiul curent?

a) 129 = 1012; b) 129 = 1011; c) 1011 = 1012;

d) 117 = 1012; e) 121 = 1012.

51. Care din urmatoarele inregistrari contabile exprima cresterea capitalului social prin conversia in actiuni a unor datorii fata de furnizori?

a) 401= 1011;    b) 401= 456 si 1011= 1012;

c) 401= 456 si 1012= 1011; d) 401= 1011;

e) nici un raspuns nu este corect.

52. Care este semnificatia inregistrarii contabile:

a) rascumpararea obligatiunilor inainte de termen;

b) cumpararea de la bursa de actiuni pentru revanzare;

c) aport la capital sub forma de actiuni;

d) vanzarea de actiuni cu incasare prin contul bancar;

e) rascumpararea de la actionari a propriilor actiuni.

53. Ce semnifica articolul contabil:

a) rascumpararea propriilor actiuni de la actionari;

b) distribuirea catre salariati a actiunilor proprii;

c) aport la capitalul social sub forma de actiuni;

d) reducerea capitalului social prin anularea propriilor actiuni rascumparate;

e) vanzarea la bursa a propriilor actiuni.

54. Ce efecte genereaza operatiunea de anulare a 5.000 de actiuni avand o valoarea nominala de 20.000 lei/actiune si un pret de rascumparare de 22.000 lei/actiune.

a) diminuarea trezoreriei cu 111.000.000 lei, micsorarea capitalului cu 100.000.000 lei si cresterea rezultatului de exploatare cu 10.000.000 lei;

b) diminuarea trezoreriei cu 100.000.000 lei, diminuarea capitalului cu 110.000.000 lei si cresterea rezultatului din exploatare cu 10.000.000 lei;

c) diminuarea trezoreriei cu 110.000.000 lei, reducerea capitalului social cu 100.000.000 lei si diminuarea rezultatului de

exploatare cu 10.000.000 lei;

d) diminuarea trezoreriei cu 110.000.000lei , reducerea capitalului cu 100.000.000 lei si majorarea rezultatului de exploatare cu 10.000.000 lei;

e) cresterea trezoreriei cu 110.000.000 lei, cresterea capitalului social cu 100.000.000 lei si diminuarea rezultatului de exploatare cu 10.000.000 lei.

55. Ce efecte genereaza operatiunea de anulare a 5.000 actiuni avand o valoare nominala de 20.000 lei si un pret de rascumparare de 19.000 lei /actiune.

a) diminuarea trezoreriei cu 95.000.000 lei, reducerea capitalului

social cu 100.000.000 lei si cresterea rezultatului de exploatare cu 5.000.000 lei;

b) diminuarea trezoreriei cu 95.000.000 lei, reducerea capitalului

social cu 100.000.000 lei si reducerea rezultatului de exploatare

cu 5.000.000 lei;

c) diminuarea trezoreriei cu100.000.000lei , micsorarea capitalului social cu 95.000.000 lei si cresterea rezultatului de exploatare cu 5.000.000 lei;

d) diminuarea trezoreriei cu 95.000.000 lei, reducerea capitalului social cu 100.000.000 lei si diminuarea rezultatului de exploatare cu 5.000.000 lei;

e) nici un raspuns nu este corect.

56. Cum se inregistreaza in contabilitate retragerea aportului de catre actionari si diminuarea capitalului social in mod corespunzator:

a) 1011 = 456;

b) 1012= 1011;

c) 1012= 5311;

d) 1012 = 5311;

e) 1012= 456

456 = 1012

57. Ce semnificatie are formula contabila:

a) acoperirea pierderilor din anii precedenti din capitalul social;

b) acoperirea pierderilor din anul curent din capitalul social;

c) cresterea capitalului social pe seama profitului din anii precedenti;

d) reducerea capitalului social prin retragerea aporturilor de catre actionari;

e) nici un raspuns nu este corect.

58. Care este inregistrarea ce reflecta acoperirea pierderii din anul curent pe seama capitalului social?

a) 1012 = 117

b) 1012 = 129

c) 129 = 121

d) 1012= 121

e)

59. Ce semnificatie are inregistrarea contabila:

117

a) constituirea de rezerve din profitul anului precedent;

b) constituirea de rezerve din profitul anului curent;

c) constituirea de rezerve din profitul anului precedent si cel curent;

d) cresterea rezervelor pe seama primelor de emisiune;

e) nici un raspuns nu este corect.

60. Ce semnificatie are inregistrarea contabila:

1012

1068

a) utilizarea primei de aport pentru acoperirea cheltuielilor de constituire;

b) utilizarea primei de aport pentru cresterea capitalului social;

c) utilizarea primei de aport pentru constituirea de alte rezerve;

d) utilizarea primei de aport pentru constituirea capitalului subscris nevarsat;

e) utilizarea primei de aport pentru cresterea capitalului social si a altor rezerve.

61. Care din formulele contabile este in concordanta cu explicatia data:

a) 212 = 105 - plusul de valoare rezultat in urma reevaluarii cladirilor;

b) 211 = 105 - plusul de valoare rezultat in urma reevaluarii utilajelor;

c) 105 = 1012 - utilizarea rezervelor din reevaluare pentru cresterea capitalului

social;

d) 105 = 106 - utilizarea rezervei din reevaluare pentru acoperire pierderii

din anii precedenti;

e) 261 = 105 - plusul de valoare rezultat din reevaluarea terenului.

62. Care este rezerva legala ce se poate constitui la sfarsitul anului in conditiile cand societatea are un capital social de 200.000.000 lei, realizeaza in anul respectiv un profit brut de 100.000.000 lei si o rezerva legala constituita anterior de 35.000.000 lei.

a) 10.000.000

b) 5.000.000

c) 5.500.000

d) 7.500.000

e)

63. Care este formula contabila care reflecta incasarea creantei (a subventiei) de la bugetul statului pentru achizitionarea unui teren:

a) 5121 = 131

b) 5121 = 7584

c) 5121 = 2111

d) 5311 = 131

e)

64. Care din formulele contabile enumerate sunt in concordanta cu explicatia data:

a) 131 = 7584 - constituirea creantei pentru subventii de primit;

b) 2111= 131 - achizitionarea unui teren din subventii pentru investitii;

c) 131 = 7584 - diminuarea subventiei pentru investitii si reflectarea ca

venituri din subventii pentru investitii;

d) 5121= 445 - incasarea creantei din vanzarea unui mijloc fix cu TVA;

e) 461= % - vanzarea unui mijloc fix cu TVA.

7583

4427

65. Prin urmatoarea formula contabila se reflecta:

a) constituirea creantei fata de buget pentru subventii de primit;

b) vanzarea unui mijloc fix;

c) diminuarea subventiei pentru investitii;

d) incasarea de la buget a subventiei si trecerea ei la venituri;

e) trecerea la venituri a amortizarii calculate pentru utilajul achizitionat din subventie.

66. Care din urmatoarele formule contabile sunt in concordanta cu explicatia data:

a) 461 = 161 - subscrierea obligatiunilor si constituirea creantei fata de

cumparatori;

b) 5121 = 461 - incasarea obligatiunilor subscrise si stingerea creantei;

c) 161 = 5121 - incasarea obligatiunilor emise;

d) 666 = 5121 - incasarea dobanzii pentru obligatiunile emise;

5121 = 1681 - inregistrarea dobanzii aferente obligatiunilor emise.

67. Care este formula contabila care reflecta obligatia de plata a dobanzii privind imprumuturile din emisiunea de obligatiuni:

a) 666 = 5121

b) 666 = 1681

c) 5121 = 1681

d) 666 = 461

e)

68. Care este inregistrarea contabila in situatia in care societatea obtine un credit bancar de 100.000.000 lei conform extrasului de cont, cu termen de rambursare peste 2 ani.

a)

b)

c) 5121

d)

e)

69. Ce semnifica urmatoarea formula contabila:

a) inregistrarea dobanzii aferente creditelor bancare pe termen lung;

b) plata dobanzii aferente creditelor bancare pe termen lung;

c) inregistrarea dobanzii aferente creditelor bancare pe termen scurt;

d) inregistrarea dobanzii aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni;

e) incasarea dobanzii aferente creditelor bancare pe termen lung.

70. Prin urmatoarea formula contabila se inregistreaza:

a) rambursarea creditului bancar pe termen lung la scadenta;

b) plata dobanzilor aferente creditelor pe termen lung;

c) rambursarea creditului pe termen lung si plata dobanzilor aferente;

d) incasarea creditului bancar pe termen lung obtinut de la banca;

e) includerea pe cheltuieli a dobanzilor aferente creditului.

71. Care din urmatoarele inregistrari corespund explicatiei date:

a) 666 = 5121 - plata dobanzii datorate din contul bancar;

b) 666 = 5311 - plata dobanzii datorate prin casierie;

c)1682 = 5121 - plata dobanzii datorate pentru imprumuturile obtinute de la

societatile care detin interese de participare;

d) 666 = 1686 - inregistrarea pe cheltuieli a dobanzii datorate pentru

imprumuturile primite de la societatile ce detin interese de

participare;

e) 1686 = 5121 - plata dobanzii datorate pentru imprumuturile obtinute de la

societatile ce detin interese de participare.

72. Ce semnifica urmatoarea formula contabila:

a) constituirea unui provizion pentru deprecierea stocurilor de materii prime;

b) constituirea unui provizion pentru deprecierea valorii unui mijloc fix;

c) constituirea unui provizion pentru prejudicii pretins de alta unitate;

d) constituirea unui provizion pentru garantiile acordate bunurilor livrate;

e) constituirea unui provizion pentru deprecierea stocurilor de produse finite.

73. Ce semnificatie are urmatoarea inregistrare contabila:

a) constituirea de provizioane pentru riscuri si cheltuieli;

b) anularea provizionului ramas fara obiect, ca urmare a trecerii pe cheltuieli a prejudiciului dupa pierderea procesului;

c) anularea provizionului constituit anterior pentru deprecierea stocurilor de materii prime;

d) anularea provizionului constituit anterior pentru deprecierea stocurilor de produse finite;

e) nici un raspuns nu este corect.

Raspunsuri la testele grila

1- a

2- c   

3- a   

4- b   

5- d   

6- a

7- b, c

8- c

9- d   

10- d

11- b

12- e

13- a

14- c

15- e

16- b

17- d

18- a

19-a, b

20- e   

21-d, e

22- e

23- e

24- a,d

25- a, e

26- c

27- b

28- c   

29 -a   

30- a

31- b

32- d

33- e   

34- c

35- e   

36 - b

37- c

38- a

39-a,c

40- e

41- d

42- d

43- b

44- c

45- a

46- b

47- e

48- d

49- c   

50- a

51- b

52- e   

53- d

54- c

55- a   

56 -e

57 -a

58- d

59- c

60- e

61- a,c

62- b

63 -e

64- c,e

65 - e

66- a,b

67- b

68- c

69-a,

70-c

71- d,e

72 -c

73 -bPolitica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1601
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved