Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


INCHEIEREA EXERCITIULUI FINANCIAR-CONTABIL. SITUATIILE FINANCIARE ANUALE

Contabilitate+ Font mai mare | - Font mai micINCHEIEREA EXERCITIULUI FINANCIAR-CONTABIL. SITUATIILE FINANCIARE ANUALE

1. Continutul procesului de incheiere a exercitiului si lucrarile aferenteConform Legii contabilitatii nr. 82/1991, in Romania exercitiul financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie, cu exceptia primului an de activitate, cand acesta incepe la data infiintarii, respectiv a inmatricularii.

Incheierea exercitiului financiar asigura prezentarea situatiei patrimoniului si a rezultatelor obtinute, respectiv a activelor si pasivelor prin bilant, precum si a veniturilor, cheltuielilor si a beneficiilor sau pierderilor, prin contul de profit si pierdere.

Bilantul contabil constituie documentul oficial de gestiune al unitatilor patrimoniale, care trebuie sa asigure o imagine fidela, clara si completa a patrimoniului, a situatiei financiare si a rezultatelor obtinute.

Alaturi de alte procedee specifice contabilitatii, bilantul reprezinta o componenta importanta a sistemului informational. Prin continutul sau, acesta reprezinta o sinteza a informatiilor ce caracterizeaza la un moment dat elementele constitutive ale patrimoniului intreprinderii.

Bilantul reprezinta un instrument de conducere nu numai la nivelul unitatilor patrimoniale, ci si la nivel national. Normele metodologice de utilizare a bilanturilor stabilesc modul de centralizare a acestora pe ramuri de activitate, in profil teritorial si departamental, precum si pe ansamblul economiei nationale.

Incheierea exercitiului si elaborarea bilantului contabil presupun o succesiune de lucrari, unele cu caracter preliminar, altele privind completarea propriu-zisa a bilantului.

Lucrarile cu caracter preliminar se numesc lucrari de inchidere si cuprind mai multe momente:

1. Inregistrarea in conturi a tuturor documentelor justificative care reflecta operatiile economice si financiare ale perioadei de gestiune respective.

2. Intocmirea balantei generale a conturilor precum si a balantelor analitice inainte de inventarierea patrimoniului.

3. Inventarierea generala a patrimoniului, care are ca scop stabilirea situatiei reale a patrimoniului unitatii si punerea de acord a evidentei cu realitatile constatate in urma inventarierii, precum si evaluarea elementelor patrimoniale la nivelul valorii curente.

4. Inregistrarea in contabilitate a operatiunilor de regularizare.

Intocmirea unei noi balante a conturilor, dupa inregistrarile de mai sus, care cuprind soldurile necesare pentru bilant.

6. Determinarea rezultatului exercitiului si intocmirea contului de profit si pierdere.

7. Redactarea (completarea) bilantului contabil.

Inchiderea conturilor se face prin contul de profit si pierdere, in cazul conturilor de cheltuieli si venituri si prin contul 892 "Bilant de inchidere", pentru celelalte conturi.

1. Inchiderea conturilor de cheltuieli:

Profit si pierdere

Cheltuieli cu materiile prime

Cheltuieli cu materialele consumabile

Cheltuieli privind marfurile

Cheltuieli cu personalul

Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala

Cheltuieli cu amortizarile si provizioanele etc.

2. Inchiderea conturilor de venituri:

Venituri din vanzarea produselor finite

Venituri din vanzarea marfurilor

Variatia stocurilor etc.

Profit si pierdere

3. Inchiderea conturilor cu sold debitor:

Bilant de inchidere

Materiale

Produse finite

Marfuri

Clienti

Casa

Conturi la banci

Titluri de plasament

4. Inchiderea conturilor cu sold creditor:

Furnizori

Efecte comerciale de plata

Capital social

Rezerve

Credite bancare pe termen scurt

Rezultatul bilantului etc.

Bilant de inchidere

Contul 892 "Bilant de inchidere" asigura inchiderea tuturor conturilor la sfarsitul fiecarui exercitiu. In debit se inregistreaza soldurile conturilor de activ, iar in credit, soldurile conturilor de pasiv. In urma acestor inregistrari, contul se soldeaza.

La inceputul fiecarui exercitiu, pentru deschiderea conturilor se foloseste contul 891 "Bilant de deschidere". In debit se inregistreaza soldurile conturilor de pasiv, iar in credit, soldurile conturilor de activ. Dupa efectuarea acestor inregistrari, contul se soldeaza.

2. Situatiile financiare anuale

Lucrarile de inchidere a exercitiului financiar se finalizeaza cu intocmirea situatiilor financiare. Acestea constituie documente oficiale de prezentare a situatiei economico-financiare, care trebuie sa ofere o imagine fidela a pozitiei financiare,performantei financiare, fluxurilor de trezorerie si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata de intreprindere.

Conditiile de intocmire si prezentare a situatiilor financiare sunt prevazute in Legea contabilitatii si in Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV - a a Comunitatilor Economice Europene.

Obligativitatea intocmirii situatiilor financiare anuale vizeaza societatile comerciale, societatile/companiile nationale, regiile autonome, institutele nationale de cercetare-dezvoltare, societatile cooperatiste si celelalte persoane juridice cu scop lucrativ. Componentele si formularul acestor documente de sinteza se diferentiaza in functie de reglementarile contabile aplicabile.

Pentru intreprinderile care aplica Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1752/2005, situatiile financiare anuale se compun din bilant, cont de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie si note explicative la situatiile finaciare anuale..

Agentii economici care la data bilantului nu depasesc limitele a doua dintre criteriile de marime prevazute, intocmesc situatii financiare anuale simplificate care se compun din bilant prescurtat, cont de profit si pierdere si note aplicative la situatiile financiare simplificate.

In baza Directivei a IV-a CEE, bilantul, contul de profit si pierdere si notele formeaza conturile anuale.

Pentru institutiile publice, documentul oficial de prezentare a situatiei patrimoniale aflat in administrarea statului si a unitatilor administrativ-teritoriale si a executiei bugetului de venituri si cheltuieli este situatia financiara trimestriala si anuala.

Obiectivul situatiilor financiare este de a furniza informatii utile pentru adoptarea deciziilor economice si de a satisface nevoile de informare ale unei game largi de utilizatori externi. Utilitatea informatiilor furnizate de situatiile financiare este conditionata de respectarea cerintelor calitative ale acestora: inteligibilitatea, relevanta, credibilitatea si comparabilitatea.

Satisfacerea acestor exigente presupune respectarea cerintelor impuse, care se aplica situatiilor financiare ale tuturor intreprinderilor comerciale si industriale din sectorul public si privat.

Reglementarile actuale stabilesc conceptiile care stau la baza intocmirii si prezentarii situatiilor financiare necesare informarii utilizatorilor externi, precum si conditiile de recunoastere si evaluare a elementelor pe baza carora sunt intocmite situatiile financiare ca parte constitutiva a procesului de raportare financiara.

Situatiile financiare descriu rezultatele financiare ale tranzactiilor si ale altor evenimente, grupandu-le in clase conform caracteristicilor economice. Aceste clase sunt numite "structurile situatiilor financiare". Evaluarea pozitiei financiare se realizeaza pe baza urmatoarelor structuri ale bilantului: active, datorii si capitalul propriu. Veniturile si cheltuielile reprezinta structurile contului de profit si pierdere, legate in mod direct de evaluarea performantei.

Prezentarea acestor structuri in bilant si in contul de profit si pierdere implica un proces de subclasificare. De exemplu, activele si datoriile pot fi prezentate dupa natura sau functia lor in activitatea intreprinderii, sporind astfel rolul informatiilor in adoptarea deciziilor economice.

2.1. Bilantul si contul de rezultate

O mare importanta pentru intocmirea situatiilor financiare o are evaluarea elementelor de activ si pasiv. Evaluarea reprezinta procesul prin care se determina valorile la care structurile situatiilor financiare vor fi recunoscute in bilant si in contul de profit si pierdere. Aceasta presupune alegerea unei anumite baze de evaluare.Reglementarile aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1752/2005 stabilesc regulile generale de evaluare ce trebuie utilizate de agentii economici. Astfel, bunurile reprezentand aport la capitalul social se evalueaza la valoarea de aport, bunurile obtinute cu titlu gratuit la valoarea justa, bunurile obtinute cu titlu oneros la costul de achizitie, iar bunurile produse de intreprindere, la costul de productie.

De regula, situatiile financiare sunt intocmite conform unui model bazat pe costul istoric si pe conceptul de mentinere a nivelului capitalului financiar nominal.

Intocmirea efectiva a situatiilor financiare anuale se realizeaza pe baza balantelor de verificare. Aceasta nu inseamna insa preluarea in mod automat a informatiilor in situatiile financiare. Pentru a putea fi cuprinse in situatiile financiare anuale, informatiile din balantele de verificare vor fi supuse unor procese de selectare, grupare si insumare a soldurilor, precum si de corectare a unor elemente (amortizari, provizioane pentru deprecieri).

Fiecare componenta a situatiilor financiare reflecta aspecte specifice unor tranzactii sau evenimente si poate fi utilizata in scopuri multiple. Informatiile privind pozitia financiara sunt furnizate in primul rand de bilantul contabil, iar cele privind performanta, de contul de profit si pierdere. Aprecierea pozitiei financiare a unei intreprinderi este posibila pe baza analizei relatiilor dintre activele, datoriile si capitalurile proprii raportate in bilant.

Performanta financiara poate fi interpretata ca actiune si ca rezultat al actiunii. In aceasta ultima acceptie, masura performantei financiare o constituie rezultatul reflectat in contul de profit si pierdere. Cu ajutorul acestui document de sinteza, denumit si cont de rezultat, devine posibila constructia si delimitarea indicatorilor privind rezultatele obtinute in cursul perioadei analizate.

Profitul este frecvent utilizat ca o masura a performantei unei societati comerciale.

Conexiunea bilantului cu contul de profit si pierdere se evidentiaza si prin relatia de echivalenta existenta intre variatia capitalului propriu si rezultatul exercitiului determinat ca diferenta intre veniturile si cheltuielile agentului economic. De altfel, rezultatul net al exercitiului constituie o informatie comuna a bilantului si contului de profit si pierdere.

2.2. Aprobarea, semnarea si publicarea situatiilor financiare

Intocmirea situatiilor financiare anuale trebuie sa fie precedata obligatoriu de inventarierea generala a elementelor de activ si de pasiv si a celorlalte bunuri si valori aflate in gestiune si administrare.

Pentru fiecare exercitiu financiar consiliul de administratie va elabora un raport denumit in continuare raportul administratorilor, care cuprinde cel putin o prezentare fidela a dezvoltarii si performantei activitatilor entitatii si a pozitiei sale financiare, impreuna cu o descriere a principalelor riscuri si incertitudini cu care se confrunta.

Raportul administratorilor ofera, de asemenea, informatii despre evenimente importante aparute dupa sfarsitul exercitiului financiar, dezvoltarea previzibila a entitatii, activitatile din domeniul cercetarii si dezvoltarii, s.a.

Situatiile financiare anuale ale entitatilor se auditeaza de catre una sau mai multe persoane fizice sau juridice autorizate. Auditorii financiari isi exprima o opinie referitoare la gradul de conformitate a raportului administratorilor cu situatiile financiare anuale pentru acelasi exercitiu financiar.

Situatiile financiare au inscrise clar numele si prenumele persoanei care le-a intocmit, calitatea acestora (director economic, contabil sef sau alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie, expert contabil, contabil autorizat), precum si numarul de inregistrare in organismul profesional, daca este cazul.

Situatiile financiare ale intreprinderii, aprobate de consiliul de administratie, insotite de raportul administratorilor pentru exercitiul financiar respectiv, precum si raportul auditorilor, denumite generic raport anual, vor fi supuse spre aprobare de catre adunarea generala a asociatilor sau actionarilor.

Potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, bilantul si contul de profit si pierdere se verifica si certifica de cenzori, acolo unde se prevede existenta acestora.

Institutiile publice si celelalte persoane juridice, ai caror conducatori au calitatea de ordonator de credite, depun un exemplar din situatiile financiare trimestriale si anuale la organul ierarhic superior, la termenele stabilite de acesta.

Ministerele, celelalte organe ale administratiei publice centrale, autoritatile publice si unitatile administrativ-teritoriale, ai caror conducatori au calitatea de ordonator principal de credite, depun la Ministerul Finantelor Publice un exemplar din situatia financiara trimestriala si anuala, potrivit normelor si la termenele stabilite de acesta.

Eventualele erori constatate in contabilitate, dupa aprobarea si depunerea situatiilor financiare anuale, vor fi corectate in anul in care acestea se constata.

Dupa aprobare, situatiile financiare anuale se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, in termenul prevazut de lege.

Situatiile financiare anuale se pastreaza timp de 50 de ani. Nerespectarea reglementarilor emise de Ministerul Finantelor Publice cu privire la intocmirea si depunerea situatiilor financiare periodice si prezentarea de situatii financiare care contin date eronate sau necorelate constituie contraventii la prevederile Legii contabilitatii.

Teme de dezbatere:

Lucrarile premergatoare intocmirii bilantului contabil.

Structura situatiilor financiare anuale.

Rolul conturilor anuale in conducerea unitatilor patrimoniale

Completati cu date bilantul si contul de rezultate si determinati indicatorii economico-financiari.

Bibliografie

Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cap. IV.

Gh. Cretoiu, I. Bucur - Contabilitate, Ed. C.H. Beck, 2006, cap. IX.

N. Tabara, E. Horomnea, C. Toma - Conturile anuale in procesul decizional, Tipo Moldova, 2004, cap. 2 si cap. 4.

O. Calin, M. Ristea - Bazele contabilitatii, E.D.P., 2003, cap. IX.
Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1770
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved