Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


LUCRARE DE SINTEZA FINANCIAR-CONTABILA LA PRIMARIA MUNICIPIULUI GIURGIU

Contabilitate+ Font mai mare | - Font mai micUNIVERSITATEA SPIRU HARET

FACULTATEA DE MANAGEMENT

FINANCIAR-CONTABILLUCRARE DE SINTEZA

FINANCIAR-CONTABILA LA

PRIMARIA MUNICIPIULUI GIURGIU

I. Prezentarea institutiei

1. Baza legala de infiintare si legile pe baza carora isi desfasoara activitatea

Primaria Municipiului Giurgiu, cu sediul in Giurgiu, str. Bucuresti nr. 49-51, cod fiscal 4852455, este organizata si functioneaza potrivit prevederilor Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 si in conformitate cu hotararile Consiliului Local al Municipiului Giurgiu privind aprobarea organigramei si numarului de posturi ale aparatului propriu de specialitate.

Primarul, Viceprimarii, Secretarul municipiului Giurgiu, impreuna cu aparatul propriu de specialitate constituie o structura functionala cu activitate permanenta, denumita Primaria Municipiului Giurgiu care duce la indeplinire hotararile Consiliului Local al Municipiului Giurgiu si dispozitiile Primarului, solutionand problemele curente ale colectivitatii locale.

Primarul este seful administratiei publice locale a municipiului Giurgiu si al aparatului propriu de specialitate, pe care il conduce si controleaza, conform art. 66(1) din Legea 215/2001.

Primarul reprezinta autoritatea executiva in realizarea autonomiei locale.

De asemenea, primarul raspunde de buna functionare a administratiei publice a municipiului Giurgiu, in conditiile legii.

Totodata, primarul reprezinta municipiul Giurgiu in relatiile cu alte autoritati publice, cu persoanele fizice sau juridice romane sau straine, precum si an justitie.

Consiliul Local al Municipiului Giurgiu reprezinta autoritatea deliberativa in cadrul Primariei Municipiului Giurgiu.

In relatiile dintre Consiliul Local al Municipiului Giurgiu, ca autoritate deliberativa si primar, ca autoritate executiva nu exista raporturi de subordonare.

Intre prefectul Municipiului Giurgiu, in calitate de reprezentant al Guvernului, Consiliul Local al Municipiului Giurgiu si primar nu exista raporturi de subordonare.

2. Structura organizatorica si functionala in cadrul Primariei Municipiului Giurgiu.

Structura organizatorica a Primariei Municipiului Giurgiu cuprinde urmatoarele compartimente:

Directia Administratiei Locale

Directia Economica

Directia Tehnica

Directia Relatii Comunitare

Directia Administativa

Directia pentru Protectia Mediului

Serviciul de Urgente Voluntar

Compartimentul Consilieri

Compartimentul Audit

Documentele de formalizare folosite in cadrul Primariei Municipiului Giurgiu sunt ROF-ul, organigrama si fisele de post.

Regulamentul de organizare si functionare al Primariei Municipiului Giurgiu este structurat in trei parti:

Ø      Partea I: Dispozitii generale;

Ø      Partea a II-a: Structura organizatorica a compartimentelor din Primaria Municipiului Giurgiu, atributii specifice, relatii functionale;

Ø      Partea a III-a: Dispozitii finale.

Organigrama reprezinta grafic structura organizatorica prin simboluri si pe baza unor reguli precise.

Organigrama Primariei Municipiului Giurgiu se prezinta astfel:

CONSILIUL

LOCAL

 

SECRETAR

 

Directia

Administratie

Locala

 

Director executiv

 

 

 

 

Functii publice: 149

 

PRIMAR

VICEPRIMAR

VICEPRIMAR

Director executiv

Director executiv

Director

Director executiv

Director executiv

Directia

Economica

Serv. Contec.-Jurid. Si Aut. Tutelara

Biroul Agricol

Comp. Inform. De Interes Public

NUMAR PERSONAL

De conducere

Total: 201, din care:

De executie

Serviciul Bugete

Biroul Resurse Umane

Comp. Administr. patrimoniu

Serviciul Taxe Ecologice

Serviciul Urbanism

Serviciul Investitii

Biroul Cadastru

Comp. Licitatii-Contracte

Serv. Tehn. Inf. si Rel.cu public

Serv. Protocol-Secretariat

Comp. Contr. si Coord. As.propr.

Comp. Mass-Media

Comp. Control Comercial

Biroul Logistica,. PM-PSI

Serv. Administrativ

Compartiment Arhiva

Comp. Avize, Acorduri, Autoriz.

Comp. Implem.Progr.si Pr. mediu

Serv. Plan, Pr. si Programe

Serv. de Urgente voluntar

Compartimentul Consilieri

Compartimentul Audit

Compartimentul Financiar

Compartimentul Contabilitate

Directia

Tehnica

Directia

Relatii Comunitare

Directia

Administrativa

Directia

pentru Protectia Mediului

Principalele modalitati de perfectionare a structurii organizatorice din cadrul Primariei Municipiului Giurgiu sunt :

Ø      Delimitarea si dimensionarea corespunzatoare, functie de volumul, complexitatea si dificultatea obiectivelor, a componentelor procesuale implicate nemijlocit in realizarea acestora (sarcini, atributii, activitati, functiuni)

Ø      Determinarea necesarului de posturi si functii (si, in acest context, infiintarea/desfiintarea/comasarea de posturi)

Ø      Infiintarea/desfiintarea/comasarea de compartimente functionale si operationale

Ø      Determinarea necesarului de personal, per total si structura socio-profesionala, functie de natura si caracteristicile posturilor de management si executie

Ø      Echilibrarea ponderilor ierarhice ale managerilor amplasati pe acelasi nivel ierarhic

Ø      Aplatizarea structurii organizatorice prin reducerea, pe cat posibil, a numarului de niveluri ierarhice.

II. Principalele surse de finantare a activitatii Primariei Municipiului Giurgiu

Modalitatile de finantare a activitatii desfasurate sunt stabilite in baza Legii nr. 215/2001 (Legea administratiei publice locale). Potrivit acesteia, finantele oraselor se administreaza in conditiile prevazute de lege conform principiului autonomiei locale. Autoritatile administratiei publice locale au dreptul la resurse proprii, suficiente, proportional cu competentele ce le revin potrivit legii, de care pot dispune in mod liber.

Consiliul Local al Municipiului Giurgiu asigura veniturile municipiului Giurgiu prin stabilirea de impozite si taxe locale precum si prin alte surse stabilite potrivit legii.

Prin regulamentul aprobat de Consiliul Local al Municipiului Giurgiu sunt determinate conditiile in care se pot percepe taxele speciale si de aprobare de catre locuitorii interesati, precum si modul de repartizare a acestora pe locuitor. Investitiile publice realizate de autoritatile locale pot fi finantate in proportii variabile, prin intermediul urmatoarelor trei surse de finantare:

Ø      rezervele de trezorerie ale unei autoritati, respectiv soldul pozitiv net al incasarilor fata de cheltuieli care apare in contul curent. Aceasta varianta nu este recunoscuta de legislatia romana, autoritatile locale neavand dreptul de dispunere asupra soldului pozitiv net.

Ø      Subventiile de investitii, astfel de subventii putand privi anumite proiecte conform criteriilor definite.

Ø      imprumutul, prin emiterea unui imprumut sau prin alte forme de credit.

In majoritatea tarilor, autoritatile locale sunt libere sa-si aleaga propriile surse de creditare. Exista doua motive principale pentru care cea mai mare parte a tarilor aplica o reglementare stricta a imprumuturilor acordate autoritatilor locale:

-pentru a limita cresterea cheltuielilor publice

-pentru a evita supraindatorarea autoritatilor locale

III. Particularitati ale strategiei in cadrul Primariei Municipiului Giurgiu.

Strategia are in vedere :

Planificarea programelor de investitii si a modului de rambursare a diverselor credite angajate de institutie

Urmarirea eficientei folosirii fondurilor alocate prin buget pentru efectuarea tuturor categoriilor de cheltuieli conform datelor furnizate de compartimentele de resort

Urmarirea eficientei veniturilor institutiei conform datelor compartimentelor de specialitate

Previzionarea multipla, anuala a veniturilor si cheltuielilor, avandu-se in vedere colectarea continua a bugetului institutiei

Analiza nivelurilor veniturilor si cheltuielilor, tinand cont de prioritatile de investitii, dotari si achizitii

Identificarea influentei factorilor de mediu si a variabilelor organizationale care influenteaza procesele de management si de executie din institutia analizata

Primaria Municipiului Giurgiu, ca autoritate publica de interes local are an vedere ca intreaga activitate pe care o desfasoara din punct de vedere atat al managementului, cat si al activitatii propriu-zise, sa fie permanent corelata cu factorul social, cu evolutia societatii la nivel local.

Se au in vedere permanent ca factori de influenta:

situatia economica pe plan local

situatia socio-profesionala si problemele cu care se confrunta cetateanul din acest punct de vedere

resursele financiare de care dispune institutia si gestionarea lor in functie de prioritatile existente

aparitia de noi domenii, situatii ce intra in sfera competentelor autoritatilor administratiei publice

In functie de factorii mentionati si avand in vedere scopul principal de a satisface nevoile cetatenilor, in paralel cu obiectivele ce vizeaza crearea cadrului de dezvoltare a intregii societati, institutia procedeaza la adoptarea de noi elemente care sa imbunatateasca activitatile desfasurate:

se creeaza diverse compartimente in functie de situatia ce trebuie rezolvata

se procedeaza la informatizare pentru cresterea randamentului institutiei

eficientizarea activitatii compartimentelor existente

IV. Studiu de caz: Gestionarea resurselor financiar-contabile din cadrul Primariei Municipiului Giurgiu.

Directia Economica, conform regulamentului de organizare si functionare are o serie de atributii legate de intocmirea si verificarea documentatiilor pentru:

imobilizari (achizitionare, inventariere, casare, dezmembrare, valorificare mijloace fixe si obiecte de inventar)

stocuri (achizitionare, inventariere, casare, valorificare materiale)

mijloace banesti si decontari

drepturi salariale

gestionarea, folosirea si evidenta formularelor tipizate cu regim special

lucrari de sinteza si raportare financiar-contabila (registrul jurnal, registrul inventar si registrul cartea mare, balanta de verificare si bilant).

Forma de inregistrare contabila constituie unul din principalele instrumente, mijloace ale contabiliatii agentilor economici. Ea asigura inregistrarea documentelor primare centralizatoare in ordine cronologica sistematica, privitoare la toate operatiile economice ale unitatii.

O forma de inregistrare contabila presupune imbinarea urmatoarelor elemente: formularele de lucru, modul de completare al formularelor, tehnica de calcul folosita.

In decursul timpului, formele de inregistrare au evoluat, s-au perfectionat continuu, astfel ca in prezent formele de inregistrare contabila cu cea mai mare raspandire sunt :

Forma de inregistrare contabila "Maestru-sah"

Forma de inregistrare contabila "Pe jurnale"

Forma de inregistrare contabila adaptata la echipamentele moderne de prelucrare a datelor.

Forma de inregistrare contabila "pe jurnale" asigura inregistrarea operatiilor economice in mod cronologic si sistematic, direct din documentele primare si centralizatoare in jurnal, care constituie instrumentul de baza in cadrul acestei forme de inregistrare contabila.

Prezinta avantajul ca inregistrarea operatiilor economice se face unilateral, adica o singura data in creditul conturilor, in corespondenta cu conturile debitoare.

Formularistica de lucru utilizata este formata din : jurnale, registru-jurnal, situatii auxiliare, fise de cont analitice, balanta de verificare, bilantul contabil, registru - inventar.

Conform art. 19 din Legea contabilitatii registrele de contabilitate obligatorii sunt : Registrul-jurnal, Registrul-inventar, Carte Mare. Acestea se utilizeaza in stricta concordanta cu destinatia acestora si se prezinta in mod ordonat si astfel completat incat sa permita, in orice moment, identificarea si controlul operatiunilor contabile efectuate.

In conformitate cu prevederile Legii contabilitatii, art. 21, pentru verificarea inregistrarii corecte in contabilitate a operatiilor patrimoniale se intocmeste lunar "Balanta de verificare", care este un document contabil folosit la intocmirea "Bilantului contabil".

Prin intermediul balantei de verificare analitice se verifica concordanta dintre conturile sintetice si conturile lor analitice.

Sub aspect juridic, activul reprezinta elementele concretizate in bunuri reale si creante (drepturi asupra persoanelor) iar pasivul se refera la capitalul propriu si datorii.

Din punct de vedere economic, activul se imparte in active de investitii si active de exploatare (stocuri, creante, lichiditati), iar pasivul in capitaluri si datorii.

Situatia financiara este reflectata in activul bilantului prin lichiditati, iar in pasiv, prin exicibilitatea acestora (termenul de plata).

Potrivit prevederilor Legii contabilitatii nr. 82/1991 republicata in 2000, bilantul contabil este compus din bilant, cont de profit si pierderi, anexe si raport de gestiune, iar in cazul institutiilor publice contul de profit si pierderi este inlocuit de contul de executie.

Schema realizarii contabilitatii in forma de inregistrare contabila "pe jurnale"

LISTE DE

INVENTARIERE

 

CARTEA

MARE

 


Balanta de verificare

analitica

 

Situatii auxiliare

pt. Contab. analitica

 

Registru

jurnal

 

Fise de

cont

cont

Documente

primare

Documente

centralizatoare

Evidenta

operativa

Jurnale pt.

creditul

conturilor

REGISTRU

INVENTAR

Balanta de

verificare

sintetica

BILANTUL

CONTABIL

La inceputul exercitiului bugetar pe anul 2008, dupa aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli (cont 8060 - credite bugetare aprobate) se deschid credite de repartizat defalcate pe trimestre (cont 8061-credite deschise de repartizate) pentru unitatile subordonate precum si credite deschise pentru cheltuieli proprii (cont 8062-credite deschise pentru cheltuieli proprii).

Operatiunile specifice angajarii, lichidarii, ordonantarii cheltuielilor sunt in competenta ordonatorului de credite si se efectueaza pe baza propunerilor compartimentelor de specialitate ale institutiei publice.

1. Angajarea cheltuielilor se efectueaza in tot cursul exercitiului bugetar astfel incat sa existe certitudinea ca bunurile si serviciile care fac obiectul angajamentelor vor fi livrate/prestate si se vor plati in exercitiul bugetar respectiv.

Angajamentele bugetare se clasifica:

a)      angajament bugetar individual - specific unei anumite operatiuni noi care urmeaza sa se efectueze;

b)      angajamente bugetare globale - specific cheltuielilor curente de natura administrativa cum ar fi: cheltuieli de deplasare, de protocol, de intretinere si gospodarie, cu chiriile, cu abonamente, etc.

Angajamentele bugetare se realizeaza prin emiterea unui document prin care se certifica existenta unor credite bugetare disponibile. Propunerile de angajare a cheltuielilor trebuie insotite de toate documentele justificative aferente.

Lichidarea cheltuielilor - este faza in care se verifica existenta angajamentelor, se determina sau se verifica realitatea sumei datorate, se verifica conditiile de exigibilitate ale angajamentului pe baza documentelor justificative care sa ateste operatiunile respective (factura, NIR, proces-verbal de receptie).

Ordonantarea cheltuielilor este faza in care se confirma ca livrarile de bunuri au fost efectuate, sau alte creante au fost verificate si ca plata poate fi realizata.

Ordonantarea la plata este documentul intern prin care ordonatorul de credite da dispozitie compartimentului financiar-contabil sa intocmeasca instrumentele de plata a cheltuielilor.

Ordonantarea de plata va fi insotita de documente justificative, in original si va purta viza persoanelor autorizate din compartimentele de specialitate, care sa confirme corectitudinea sumelor de plata, livrarea si receptionarea bunurilor, executarea lucrarilor si prestarea serviciilor, etc., dupa care se face plata.

Plata cheltuielilor este faza finala a executiei bugetare prin care institutia publica este liberata de obligatiile sale fata de tertii creditori.

Instrumentele de plata utilizate sunt cecul de numerar si ordinul de plata pentru trezoreria statului.

Avand in vedere ca valorile la care se refera creditele bugetare, angajamentele bugetare si legale nu constituie elemente patrimoniale, acestea se evidentiaza in contabilitate in conturi in afara bilantului, utilizandu-se metoda de inregistrare in partida simpla - inregistrarea se face in debitul si in creditul unui singur cont, fara utilizarea de conturi corespondente.

Conturile de ordine si evidenta sunt: 8060 "Credite Bugetare aprobate" care tine evidenta creditelor aprobate pentru efectuarea cheltuielilor.

Contabilitatea analitica a creditelor bugetare aprobate se tine pe titluri, articole si alineate in cadrul fiecarui subcapitol sau capitol al bugetului aprobat.

Contul 8066 "Angajamente bugetare" - se tine evidenta sumelor rezervate in vederea efectuarii unor cheltuieli bugetare, in limita creditelor bugetare aprobate.

Contabilitatea analitica a angajamentelor se tine pe titluri, articole si alineate in cadrul fiecarui capitol al bugetului aprobat.

Contul 8067 "Angajamente legale" - se tine evidenta angajamentelor legale, aprobate de ordonatorul de credite in limita creditelor bugetare aprobate.

Contabilitatea analitica se tine pe titluri, articole si alineate in cadrul fiecarui subcapitol sau capitol al bugetului.

In baza creditelor bugetare aprobate si a creditelor deschise de repartizat s-au efectuat urmatoarele operatiuni financiar-contabile:

Se inregistreaza deschideri de credite pe luna mai 2008 in suma de 50000 lei.

8062 "Credite deschise pentru cheltuieli proprii"

Se achizitioneaza un teren cu pretul de 4.000 lei si un mijloc de transport cu pretul de 4330 lei , cf. Factura nr. 31751/05.05.2008.

2111 " Terenuri"

2133 "Mijloace de transport"

"Furnizori de imobilizari"

Achitare factura cu ordin de plata nr. 14/07.05.2008

404" Furnizori de imobilizari"

7702"Finantare de la bug. locale "

8330

4. Se ridica din trezorerie un avans spre decontare in suma de 172 lei reprezentand diurna +cazare conform referat nr. 1792/10.05.2008.

581"Viramente interne"

7702 "" Finantare de la bug. locale "

172

5311"Casa in lei"

581"Viramente interne"

542 "Avansuri de trezorerie

5311"Casa in lei"

Concomitent se inregistreaza justificarea avansului conform decont nr. 9113/14.05.2008

542 "Avansuri de trezorerie

614 "Chelt. Cu deplasarile"

646"Chelt. Cu indemniz."

Se emite factura nr. 1525/16.05.2008 in suma de 27500 lei reprezentand contravaloare rata spatiu alta destinatie.

411 "Clienti"

706 "Venituri din chirii"

Se incaseaza in numerar cf. Chitanta nr. 9852/16.05.2008 suma de 27500 lei reprezentand contravaloare factura nr. 1525/16.05.2008

5311"Casa in lei"

411 "Clienti"

7. Se depune in contul de trezorerie cf. FV nr. 112356/17.05.2008 suma de 27500 lei incasata prin casa.

581"Viramente interne"

5311"Casa in lei"

5211 "Disponibil al bug. Local"

581"Viramente interne"

8. Se inregistreaza factura nr. 6260/17.05.2008 reprezentand energie electrica pe luna aprilie in suma de 200 lei.

610"Cheltuieli privind energia si apa "

401"Furnizori"

9. Se inregistreaza factura nr. 1125/17.05.2008 reprezentand apa-canal pe luna aprilie in suma de 170 lei.

610"Cheltuieli privind energia si apa"

401"Furnizori"

10. Se achita prin banca cf. OP 15 si OP16 /19.05.2008 factura de energie si apa.

401"Furnizori"

7702 "" Finantare de la bug. locale "   

Se inregistreaza factura nr. 3345/19.05.2008 reprezentand carburant auto in suma de 500 lei.

3022"Combustibili"

401"Furnizori"

12. Se da in consum cf. Bon consum nr. 56/19.05.2008 carburant auto in suma de 500lei.

6022"Chelt. Privind comb."

3022"Combustibili"

Se achita prin banca cf. OP17/20.05.2008 factura de carburant auto in suma de 500 lei.

401"Furnizori"

7702 "" Finantare de la bug. locale "   

Se inregistreaza salariile cf. Stat de plata aferent lunii aprilie 2008 in suma de 18.000 lei

641"Chelt. cu salariile pers."

421"Personal-salarii datorate"

. Se inregistreaza contributia angajatorului pentru asigurarile sociale in suma de 3000 lei.

6451"Chelt. Privind contrib.

Angajator pt. Asig.soc"

4311"Contrb. Angajator pt. Asig. Soc"

Se inregistreaza contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate in suma de 1300 lei.

6453"Chelt. Privind contrib.

Angajator pt. Asig.soc de sanat."

4313"Contrb. Angajator

pt. Asig. Soc de sanatate"

Se inregistreaza contributia angajatorului pentru asigurarile de somaj in suma de 400 lei

6454"Chelt. Privind contrib.

Angajator pt. Asig.somaj"

4371"Contrb. Angajator pt. Asig. somaj"

Se inregistreaza retinerile din salarii cf. State de plata pe luna aprilie 2008 in suma de 5100 lei.

421"Personal-salarii datorate"

4312"Contrib. Asigurati pt. Asig. Soc"

4314"Contrib. Asigurati pt. Asig.soc. de sanatate"

4372"Contrib. Asigurati pt. Asig. Somaj"

444 "Impozitul pe venitul din salarii"   

427"Retineri din sal. dat. Tertilor"

19. Se inregistreaza viramentele privind salariile astfel:

- OP nr.18/21.05.2008 reprezentand impozit -1500 lei

444 "Impozitul pe venitul din salarii"

7702 "" Finantare de la bug. locale "

-OP nr. 19/21.05.2008 reprezentand contrib. Angajatorului pentru asig. Soc. -3000 lei

4311"Contrb. Angajator pt. Asig. Soc"

7702 "" Finantare de la bug. locale "

-OP nr. 20/21.05.2008 reprezentand contrb. Asiguratilor pentru asig. Sociale-1500lei

4312"Contrib. Asigurati pt. Asig. Soc"   

7702 "" Finantare de la bug. locale "

-OP nr. 21/21.05.2008 reprez. contrb. Angajatorului pentru asig. Soc. De sanatate -1300 lei

4313"Contrb. Angajator

pt. Asig. Soc de sanatate"

7702" Finantare de la bug. locale "

-OP nr. 22/21.05.2008 reprez. contrb. asiguratilor pentru asig. Soc. De sanatate -1000 lei

4314"Contrib. Asigurati pt. Asig.soc. de sanatate"

7702" Finant. de la bug. locale "

-OP nr. 23/21.05.2008 reprezentand contrb. Angajatorului pentru asig. somaj - 400 lei

4371"Contrb. Angajator pt. Asig. somaj"

7702" Finantare de la bug. locale "

-OP nr. 24/21.05.2008 reprezentand contrb. asiguratilor pentru asig. somaj -100 lei

4372"Contrib. Asigurati pt. Asig. Somaj"

7702" Finantare de la bug. locale "

-OP nr. 25/21.05.2008 reprezentand retineri din salarii datorate tertilor - 1000 lei

427"Retineri din salarii dat. Tertilor"

7702" Finantare de la bug. locale "

Se ridica de la trezorerie salarii nete cf. CEC numerar nr. 197935/22.05.08 pe luna aprilie 2008 in suma de 12900 lei si se achita personalului.

581"Viramente interne"

7702" Finantare de la bug. locale "

5311"Casa in lei"

"Viramente interne"

Concomitent achitatea salariilor nete aferent stat plata in suma de 12900 lei.

421"Personal-salarii datorate"

5311"Casa in lei"

Se inregistreaza amortizarea mijloacelor fixe in suma de 758 lei.

681 "Cheltuieli cu amortiz. Mijl. fixe"

281"Amortiz. Mijl. fixe"

Se inregistreaza inchiderea conturilor de venituri si cheltuieli

770"Finantarea de la buget"

706 "Venituri din chirii"

121.02"Rezultatul patrimonial"

121.02"Rezultatul patrimonial"

614 "Chelt. Cu deplasarile"

646"Chelt. Cu indemniz"

610"Cheltuieli priv. energia si apa "    610"Cheltuieli priv. energia si apa"

6022"Chelt. Privind combustib."

641"Chelt. cu salariile pers."

6451"Chelt. Priv. contrib. Angajator pt. Asig.soc"

6453"Chelt.Priv.contr.Angajator pt. Asig.soc de sanat."

6454"Chelt. Privind contrib. Angajator pt. Asig.somaj"

681 "Cheltuieli cu amortiz. mijloacelor fixe"

In urma inchiderii conturilor de venituri si cheltuieli rezulta un excedent in suma de 35072 lei. Contul 117 "Rezultatul reportat" este un cont bifunctional care preia la inceputul exercitiului din contul 121 "Rezultatul patrimonial" al exercitiului anterior. Soldul creditor al contului 117 "Rezultatul reportat" exprima deficitul patrimonial al exercitiilor bugetare precedente sau creditor si exprima excedentul patrimonial al exercitiilor bugetare precedente.

In baza inregistrarilor de mai sus au fost intocmite urmatoarele documente financiar-contabile: nota de intrare-receptie, bon de consum, fisa mijlocului fix, fise de operatiuni diverse si cantitativ valorice, dispozitie de plata, decont de cheltuieli, ordine de plata, file CEC, chitante, facturi, registru de casa, propunere, angajament, ordonantare de plata cf. OMFP 1792/2002, balante analitice si sintetice, Registrul Jurnal, Registrul Cartea mare, Registrul Inventar si Bilantul contabil.

PRIMARIA MUNICIPIULUI GIURGIU

REGISTRU JURNAL

Nr. Crt.

Data

Document

Explicatii

Simbol conturi

Sume

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Desch. Cred.

Deschideri de credite luna mai venituri proprii

8062 Credite deschise pentru chelt. proprii

Fact. nr.31751

Achiz. Teren si mijl transport

2111 Terenuri

2133 Mijl. Transport

404 Furnizori de imobilizari

OP 14

Achitare factura furniz. Imob.

404 Furnizori de imobilizari

7702 Finantare de la bug. local

Referat1792

Ridicare numerar pt. Avans spre decontare

581 Viramente interne

5311 Casa in lei

542 Avansuri de trez.

7702 Finantare de la bug. Local

581 Viramente interne

5311 Casa in lei

Concomitent justificarea avansului

614 Chelt. Cu deplas.

646 Chelt. Cu indemn.

542 Avansuri de trez.

Factura 1525

Venit. din chirii rate spatii

411 Clienti

706 Venituri din chirii

Chit. 9852

Incasare prin casierie

5311 Casa in lei

411 Clienti

FV112356

Depunerea sumei la trezorerie

581 Viramente interne

5211 Disp. Buget local

5311 Casa in lei

581 Viramente interne

Factura 6260

C/val. Energ.electr. aprilie

610 Chelt. Priv. Energia si apa

401 Furnizori

Factura 1125

C/val. Apa-canal aprilie 06

610 Chelt. Priv. Energia si apa

401 Furnizori

OP15 +16

Achitare fact. Energie si apa

401 Furnizori

7702 Finantare de la bug. local

Factura 3345

C/val. Carburant auto

3022 Combustibili

401 Furnizori

Bon cons. 56

Consum carburant auto

6022 Chelt. Priv. combustibilii

3022 Combustibili

OP 17

Achitarea fact. carburant

401 Furnizori

7702 Finantare de la bug. local

Stat plata

Se evid. Salarii aprilie 2008

641 Chet. Cu salariile personalului

421 Personal-salarii datorate

Stat plata

Se inreg. Contrib. Angajatorului pt. Asig. Soc.

6451Chelt. Priv. Contrb. Angajator pt. Asig.soc

4311Contrb. Angajator pt. Asig. Soc.

Stat plata

Se inreg.Contrib. Angajator. pt. Asig. Soc. de sanatate

6453Chelt. Priv. Contrb. Angajator pt. Asig.soc de sanatate

4313Contrb. Angajator pt. Asig. Soc. de sanatate

Stat plata

Se inreg. Contrib. Angajator. pt. Asig. somaj

6454 Chelt. Priv. Contrb. Angajator pt. Asig.somaj

4371Contrb. Angajator pt. Asig. somaj

Stat plata

Retineri din salarii

421 Personal-salarii datorate

4312 Contrib.asigurati pt. Asig. Soc

4314 Contrb. Asigurati pt. Asig. Soc. de san.

4372Contrb. Asigurati pt. Asig. Somaj

444 Impozit pe venit din salarii

427 Ret. din salarii dat. tertilor

OP 18

Virare impozit

444 Impozit pe venit din salarii

7702 Finantare de la bug. local

OP 19

Virare contrb. Angajator la asig. Soc.

4311Contrb. Angajator pt. Asig. Soc.

7702 Finantare de la bug. local

OP 20

Virare contrb. Asigurat la asig. Soc.

4312 Contrib.asigurati pt. Asig. Soc

7702 Finantare de la bug. local

OP 21

Virare contrb. Angajator la asig. Soc. de sanatate

4313Contrb. Angajator pt. Asig. Soc. de sanatate

7702 Finantare de la bug. local

OP 22

Virare contrb. Asigurat la asig. Soc. de sanatate

4314 Contrb. Asigurati pt. Asig. Soc. de sanatate

7702 Finantare de la bug. local

OP 23

Virare contrb. Angajator la asig. somaj

4371Contrb. Angajator pt. Asig. somaj

7702 Finantare de la bug. local

OP 24

Virare contrb. Asigurat la asig. somaj

4372Contrb. Asigurati pt. Asig. Somaj

7702 Finantare de la bug. local

OP 25

Virare CAR

427 Retineri din salarii dat. tertilor

7702 Finantare de la bug. local

CEC 197935

Ridicare numerar salarii

581 Viramente interne

5311 Casa in lei

7702 Finantare de la bug. Local

581 Viramente interne

Concom. achit.salar. nete

421 Personal-salarii datorate

5311 Casa in lei

Amortizarea activelor fixe

681Chelt. cu amortiz. MF

281Amortizarea activelor fixe

Fise op.div.

-Inchiderea conturilor de venituri

7702 Finantare de la buget

706 Venituri din chirii

121.02 Rezultatul patrimonial

-Inchiderea conturilor de cheltuieli

121.02 Rezultatul patrimonial

614 Chelt. Cu deplas.

646 Chelt. Cu indemn

610 Chelt. Priv. Energia si apa

6022 Chelt. Priv. Combustibilii

641 Chet. Cu salariile personalului

6451Chelt. Priv. Contrb.

Angajator pt. Asig.soc

6453 Chelt. Priv. Contrb. Angajator

pt. Asig.soc de sanatate

6454 Chelt. Priv. Contrb. Angajator

pt. Asig.somaj

681 Chelt. Cu amortiz. MF

REGISTRUL CARTEA MARE

D

8062 Credite deschise pt. Chelt. proprii

C

D

281 Amortizarea activelor corporale

C

 

Tsd

Sfd

Sfc

Tsc

Si 2448

 

 

D

2111 Terenuri

C

D

212 Constructii

C

 

Tsd

Si 16344

Sfd

Tsd

Si 181690

Sfd

 

 

D

303 Obiecte de inventar

C

D

2133 Mijloace de transport

C

 

Tsd

Si 43032

Sfd

Tsd

Si    7094

Sfd

 

 

D

4282 Creante

C

D

464 Debitori impozite si taxe

C

 

Tsd

Si    14005

Sfd

Tsd

Si    621800

Sfd

 

 

D

552 Disponibil pt. sume de mandat si depozit

C

D

5211 Disp. Al bug. local

C

 

Tsd

Si 37600

Sfd

Tsd

Si    30000

Sfd

 

 

D

401 Furnizori

C

D

404 Furnizori pentru investitii

C

 

Tsd

Sfc

Tsc

Si 24000

Tsd

Sfc

Tsc

Si    130000

 

 

D

462 Creditori diversi

C

D

103 Fondul bunurilor dom. public

C

SfcTsc

Si    61600

Sfc

Tsc

Si 300000

 

 

D

104 Fondul bunurilor dom. privat

C

D

117 Rezultatul reportat

C

Sfc

Tsc

Si 19300

Tsd

Si    644837

Sfd

 

 

D

4111 Clienti

C

D

3022 Combustibili

C

 

Tsd

Si    75932

Sfd

Tsd

Tsc

 

 

D

427 Retineri din salarii

C

D

581 Viramente interne

C

 

Tsd

Tsc

Tsd

Tsc

D

5311 Casa in lei

C

D

7702 Finant. De la bug. local

C

Tsd

Tsc

Tsd

Tsc

D

542 Avansuri de trezorerie

C

D

613 Chelt. Cu deplasarile

C

Tsd

Tsc

Tsd

Tsc

D

646 Chelt. Cu indemniz. delegare

C

D

706 Venituri din chirii

C

Tsd

Tsc

Tsd

Tsc

D

681 Chelt. Cu amortiz. Mijl. fixe

C

D

121.02 Rezultatul patrimonial

C

Tsd

Tsc

758

758

Tsd

Sfc

Tsc

Si 1134986

D

610 Chelt. Cu energia si apa

C

D

6022 Chelt. Priv. combustibilii

C

Tsd

Tsc

Tsd

Tsc

D

421 Personal-salarii datorate

C

D

641 Chelt. Cu salariile pers.

C

Tsd

Tsc

Tsd

Tsc

D

4311 Contrib. Angajator pt. Asig. Soc.

C

D

4313 Contrib. Angajator pt. Asig. Soc. sanatate

C

Tsd

Tsc

Tsd

Tsc

D

4371 Contrib. Asigurator pentru somaj

C

D

6451 Chelt. Priv. Contrib. Angajator pt. Asig. sociale

C

Tsd

Tsc

Tsd

Tsc

D

6453 Chelt. Priv. Contrib. Angajator pt. Asig.soc. de sanatate

C

D

6454 Chelt. Priv. Contrib. Angajator pentru somaj

C

Tsd

Tsc

Tsd

Tsc

D

4312 Contrib. Asigurati pt. Asig. Soc.

C

D

4314 Contrib. Asigurati pt. Asig. Soc. sanatate

C

Tsd

Tsc

Tsd

Tsc

D

4372 Contrib. Asigurati pt. Asig. somaj

C

D

444 Impozit pe venit din salarii

C

Tsd

Tsc

Tsd

Tsc

BALANTA DE VERIFICARE

LA 31.05.2008

- lei -

Simbol cont

Denumirea conturilor

Solduri initiale

Rulaje

Total sume

Solduri finale

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Fondul bunurilor dom. Public

Fondul bunurilor dom. Privat

Rezultatul reportat

Rezultatul patrimonial

Terenuri

Constructii

Mijloace de transport

Amortizarea activelor corporale

Obiecte de inventar

Combustibili

Furnizori

Furnizori de imobilizari

Clienti

Personal remuneratii datorate

Retineri din salarii

Creante

Contributia unitatii la asigurarile sociale

Contrib. asigurati pt. asig. Soc.

Contributia angajatorului la fond sanatate

Contrib. asigurati la fd. asig. Soc. Sanatate

Contributia unitatii la fond somaj

Contrib. asigurati pt. Ajut. Somaj

Impozitul pe salarii

Creditori diversi

Debitori imp. si taxe

Disp. al bugetului local

Disp. pentru sume de mandat

Casa in lei

Avansuri de trezorerie

Viramente interne

Chelt. priv. combustibilii

Chelt. cu energia si apa

Chelt. cu deplasarile

Chelt. cu salariile personalului

Chelt. Priv. Contrib. Unit. Pt. Asig. Soc.

Chelt. Pv. Contrib. Unit. Pt asig. Soc. San.

Chelt. Priv. Contrib. Unit. Pt. Somaj

Chelt. cu indemnizatia de delegare

Cheltuieli cu amortiz. Mijl. Fixe

Finantare de la bugetul local

Venituri din chirii

TOTAL

BILANT

Incheiat la data de 31.05.2008

- lei -

Nr. Crt.

Denumirea indicatorilor

Cod rand

Sold la inceputul anului

Sold la sfarsitul perioadei

A

B

A.

ACTIVE

I

ACTIVE NECURENTE

Active fixe corporale

Instal. Tehn., mijl. Transp., animale, plant., mobilier, aparatura birotica si alte act.corp.(213+214-281)

Terenuri si cladiri (211+212-281)

Alte active financiare

Active financiare necurente(invest. Pe termen lung)

Creante necurente-sume ce urmeaza a in incasate dupa o perioada mai mare de 1 an

TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.1+2+3+4+5+6)

ACTIVE CURENTE

Stocuri (302+303-392)

Creante curente-sume ce urmeaza a fi incasate intr-o per. mai mica de 1 an, din care:

Creante din operatiuni com. si avansuri (4111+4282)

Creante bugetare (464)

Creante din operatiuni cu Comunit. Europeana

Investitii financiare pe termen scurt

Conturi la trezorerie si banci (rd. 15+17)

Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trez. (552+5211)

Din care: depozite

Conturi la banci comerciale (5121)

Cheltuieli in avans

TOTAL ACTIVE CURENTE(rd8+10+11+12+13+15+17+19)

TOTAL ACTIVE (rd. 7+20)

B

DATORII

DATORII NECURENTE -sume ce treb. platite intr-o per.> de 1 an

Sume necurente de plata

Imprumuturi pe termen lung

Provizioane

TOTAL DATORII NECURENTE

DATORII CURENTE sume ce treb.platite intr-o per.de pana la 1 an

Datorii comerciale si avansuri (401+4041+4621)

Datorii catre bugete (444)

Datorii catre Comunitatea Europeana

Imprumuturi pe termen scurt

Imprumuturi pe termen lung

Salariile angajatilor si contributiile aferente (421+431+437+4381)

Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, ind. Som.)

Venituri in avans

Provizioane

TOTAL DATORII CURENTE (rd. 29+30+31+32+33+34+35+36+37)

TOTAL DATORII (rd27+38)

ACTIVE NETE=TOTAL ACTIVE-TOTAL DATORII= CAPITALURI (rd21-39=rd41)

C

CAPITALURI

Rezerve, fonduri (103+104)

Rezultatul acumulat (reportat)(ct.117-sold creditor)

Rezultatul acumulat (reportat)(ct.117-sold debitor)

Rezultatul patrimonial al exercitiului (121-sold creditor)

Rezultatul patrimonial al exercitiului (121-sold debitor)

TOTAL CAPITALURI (rd.42+43-44+45-46)

BIBLIOGRAFIE

*** Ordinul nr. 1850/2004 prvind registrele si formularele financiar-contabile, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, nr. 23/07.01.2005.

*** LEGEA contabilitatii nr. 82/1991, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, nr. 48/14.01.2005.

*** O.M.F.P. nr. 1752/2005 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, Monitorul oficial nr. 1080 din 30.11.2005, ordin care se aplica incepand cu data de 01.01.2008.

*** LEGEA nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 927/23.12.2003, cu modificarile si completarile ulterioare:

Ø      Ordonanta nr. 83/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, nr. 27.08.2004

Ø      Legea nr. 494/2004 privind apriobarea O.G. nr. 83/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, Monitorul Oficial al Romaniei nr. 1092/24.11.2004.

Ø      O.G. nr. 123/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, Monitorul Oficial al Romaniei, nr. 1154/07.12.2004.

Ø      Legea nr. 96/2005 privind aprobarea O.G. nr. 123/2004 privind modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 prvind Codul Fiscal, Monitorul Oficial al Romaniei, nr. 325/18.04.2005.

Ø      O.G. nr. 138/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, Monitorul Oficial al Romaniei, nr. 1281/30.12.2004.

Ø      Legea nr. 163/2005 privind aprobarea O.G. nr. 138/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, Monitorul Oficial al Romaniei, nr. 466/01.08.2005.

*** Alte acte normative cercetate, specifice domeniului de analiza abordat:

Ø      O.M.F.P. nr. 1792/2002 privind ALOP.

Ø      O.G. nr. 119/1999 privind auditul intern si CFP

Ø      Legea nr. 84/2003 pentru modificarea si completarea    O.G. nr. 119/1999.

Ø      O.M.F.P. nr. 522/2003 pentru aprobarea Normelor Metodologice Generale referitoare la exercitarea CFP

Ø      O.M.F.P. nr. 123/2001 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind cadrul general al atributiilor si exercitarii CFP.

Ø      Ordonanta nr. 912/2004 privind modificarile si completarile Normelor Metodologice generale aprobate prin 522/2003 privind CFP.

Ø      Legea 500/2002 privind Finantele publice locale

Ø      O.U.G. nr. 45/2003 privind Finantele publice locale

Ø      Ordin nr. 1082/28.07.2005 privind aplicarea prevederilor H.G. nr. 831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiar contabila, precum si intocmirea si utilizarea acestora.

Ø      Ordin nr. 1917/12.12.2005 privind aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia
Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1602
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved