Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


LUCRARE SINTEZA - ORGANIZAREA CONTABILITATII IN CADRUL INSTITUTIEI PUBLICE

Contabilitate

+ Font mai mare | - Font mai micUNIVERSITATEA SPIRU HARET

FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR-CONTABILLUCRARE SINTEZA

,, ORGANIZAREA CONTABILITATII IN CADRUL INSTITUTIEI PUBLICE"

CUPRINS

I. Modul de constituire si functionare a entitatii economice, etapele constituirii, modul de functionare si dizolvare/lichidare.

1.1. Forma Juridica

1.2. Denumirea unitatii sanitare

1.3. Durata de functionare a unitatii

1.4. Obiectul unitatii

1.5. Forta de munca

1.6. Dizolvarea si lichidarea unitatii

II. Organizarea si tinerea contabilitatii

III. Organigrama organizatorica si functionala a unitatii la care se efectueaza practica; diagrama de relatii a compartimentului financiar-contabil cu celelalte compartimente ale unitatii.

Organigrama organizatorica si functionala a unitatii.

Organigrama compartimentulu financiar - contabil.

3.3 Diagrama de relatii a compartimentului financiar contabilitate cu celelalte compartimente.

IV. Registrele contabile

4.1. Registrul jurnal.

4.2. Registrul Cartea - Mare

4.3. Registrul inventar.

4.4. Registrul general de evidenta a salariilor

4.5. Registrul unic de control

V. Sistemul de documente privind asigurarea contabilitatii imobilizarilor

5.1. Fisa mijlocului fix.

5.2. Bonul de miscare a mijlocului fix.

5.3. Proces - Verbal de punere in functiune a mijlocului fix.

5.4. Proces - Verbal de scoatere din functiune a mijlocului fix.

VI. Sistemul de documente privind organizarea contabilitatii materialelor

6.1. N.I.R-ul

6.2. Bonul de consum

6.3. Aviz de insotire a marfii

6.4. Fisa de magazine

VII. Sistemul de documente privind organizarea contabilitatii mijloacelor banesti

7.1. Foaia de varsamant

7.2. Cec-ul de numerar

7.3. Dispozitia de plata

7.4. Chitanta

7.5. Registrul de casa in lei

VIII. Sistemul de documente privind organizarea contabilitatii drepturilor salariale

8.1. Stat de salrii lichidare cu toate datele conform legii

8.2. Stat de concedii de odihna

8.3. Fisa individuala

8.4. Ordin de deplasare

IX. Sistemul de documente privind organizarea contabilitatii cheltuielilor si veniturilor

9.1. Factura (furnizor/ client)

X. Sistemul de documente privind organizarea contabilitatii generale

10.1. Balanta de verivicare

XI. Sistemul de documente privind organizarea inventarierii patrimoniului

11.1. Decizia de inventariere

11.2. Declaratia de inventar

11.3. Lista de inventar

11.4. Decizia de imputare

11.5. Registrul-inventar

XII. Gestionarea, folosirea si evidenta formularelor cu regim special

XIII. Situatiile financiare

Bibliografie

I. Modul de constituire si functionare a entitatii economice, etapele constituirii, modul de functionare si dizolvare/lichidare.

Spitalul Clinic Colentina a luat fiinta in anul 1973 prin inregistrarea autorizatiei de functionare nr.932/11.07.1973 2/52337 avand codul fiscal 4283929 inregistrat la Ministerul Finantelor cu sediul in Bucuresti Sos. Stefan cel Mare nr.19-21 sector 2.

Autorizatia de constituire al Spitalului Clinic Colentina cuprinde:

. Forma Juridica:

Forma juridica a Spitalului Clinic Colentina este de institutie bugetara apartinand de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate si Ministerul Sanatatii.

1.2. Denumirea unitatii sanitare:

Denumirea unitatii este SPITALUL CLINIC COLENTINA.

1.3. Durata de functionare a unitatii sanitare

Durata Spitalului Clinic Colentina este nedeterminata pana la noi ordine ale Ministerului Sanatatii

1.4. Obiectul unitatii:

Spitalul Clinic Colentina are ca principal obiect de activitate prestarea de servicii medicale

1.5. Forta de munca:

Spitalul Clinic Colentina va putea angaja personal cu contract de munca,cu respectarea prevederilor Codului Muncii si regimului de asigurari sociale. Are in prezent un numar de 1.057 posturi aprobate in statul de functiuni, aprobat de Ministerul Sanatatii din care 939 posturi ocupate de personal calificat pe domenii medicale si administrative

Dizolvarea si lichidarea unitatii:

Unitatile sanitare se pot dizolva sau lichida numai prin ordin al Ministerului Sanatatatii.

II. Organizarea si tinerea contabilitatii.

Contabilitatea, in cadrul Spitalului Clinic Colentina, se tine in compartiment dinstinct,cu personal angajat cu pregatire de specialitate

Organizarea si coordonarea contabilitatii revine Directorului Financiar - Contabil, care organizeaza activitatea economica in cadrul spitalului si dispune de lichiditatile acesteia.

III. Organigrama organizatorica si functionala a Spitalului Clinic Colentina la care se desfasoara practica; diagrama de relatii a compartimentului financiar - contabil cu celelalte compartimente ale unitatii.

3.1. ORGANIGRAMA ORGANIZATORICA SI FUNCTIONALA A UNITATII:

MANAGER

DIRECTOR DE SERVICII MEDICALE

DIRECTOR FINANCIAR - CONTABIL

DIRECTOR ADMINISTRATIV

3.2. ORGANIGRAMA COMPARTIMENTULUI FINANCIAR - CONTABIL:

DIRECTOR FINANCIAR - CONTABIL

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE

SEF BIROU CONTABILITATE

SEF BIROU FINANCIAR

3.3. DIAGRAMA DE RELATII A COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABILITATE CU CELELALTE COMPARTIMENTE:

- PERSONAL

- SALARIZARE

- APROVIZIONARE

- STATISTICA

- AUDIT

- SECTII MEDICALE

IV.Registrele de contabilitate

Datele consemnate in documentele justificative sunt inregistrate in ordine cronologica si grupate in registrele contabile.Acestea se prezinta sub forma unor registre legate, fise si situatii al caror continut si forma corespund scopului pentru care se tin.

Principalele registre care se folosesc, obligatoriu in contabilitate sunt:

- Registrul jurnal

- Registrul Cartea Mare

- Registrul inventar

- Registrul general de evidenta a salariatiilor

- Registrul unic de control

- Registrul de evidenta fiscala

4.1. Registrul jurnal

Este documentul contabil obligatoriu in care se inregistreaza, prin articole contabile, in mod cronologic, operatiile patrimoniale, prin respectarea succesiunii documentelor, dupa data de intocmire sau intrare a acestora in unitate.

In cadrul Spitalului Clinic Colentina acest jurnal este emis de programul de contabilitate SOFTEH, pe baza inregistrarilor efectuate zilnic.Se listeaza la sfarsit de luna, iar totalul (rulajul) se inscrie manual in registrul jurnal formularul tipizat snuruit si inregistrat la Administratia finantelor publice.4.2. Registrul Cartea -Mare

Este documentul contabil obligatoriu in care se inscriu lunar, direct sau prin regrupare pe conturi corespondente, inregistrarilor efectuate in registrul - jurnal, stabilindu-se situatia fiecariu cont, respective soldul initial, rulaje debitoare, rulaje creditoare si soldurile finale

Formularele folosite drept registru Cartea Mare pot imbraca diverse forme cum ar fi:

fise de cont pentru operatiuni diverse

fise de cont sah sau pe conturi corespondente

forma Cartea - Mare centralizatoare

Forma folosita drept registru Cartea Mare in programul de contabilitate SOFTEH este cea de fise de cont pentru operatiuni diverse.

Aceasta fisa (Cartea Mare) este emisa de programul de contabilitate se listeaza si arhiveaza o data pe an - la sfarsitul anului.

4.3. Registrul inventar

Este documentul contabil in care se inregistreaza toate elementele de activ si de pasiv, grupate in functie de natura lor, conform posturilor din bilantul contabil, inventariate potrivit normelor legale.Elementele patrimoniale inscrise in Registrul - inventar au la baza listele de inventariere sau alte documente care justifica continutul fiecarui post din bilantul contabil.Registrul inventar cuprinde doua parti:listele de inventariere si recapitulatie inventarului.In cadrul recapitulatiei, datele preluate din listele de inventariere sunt grupate pe structurile patrimoniale de activ si pasiv.

Acest registru in cadrul Spitalului Clinic Colentina se completeaza odata pe an avand la baza inventarele intocmite in fiecare gestiune si fiecare departament

4.4. Registrul general de evidenta a salariatiilor

Se numeroteaza pe fiecare pagina si va purta obligatoriu pe toate paginile stampila inspectoratului teritorial de munca.

Angajatorul are obligatia completarii registrului in ordinea incheierii contractelor individuale de munca.

Registrul cuprinde elemente de identificare a tuturor salariatiilor, data incheierii contractului individual de munca, data inceperii activitatii, modificarea si suspendarea contractului, durata acestuia, durata muncii in ore/zi, respective codul acesteia potrivit Clasificarii ocupatiilor din Romania, salariu de baza la data incheierii contractului, si temeiul legal al incetarii acestuia, numele ,prenumele si semnatura persoanei care face inscrierea.

In cadrul Spitalului Clinic Colentina registru se completeaza si se pastreaza la sediul central al angajatorului, in cadrul departamentului de Resurse Umane.

4.5. Registrul unic de control

Are ca scop evidentierea tuturor controalelor desfasurate la unitati de catre toate organele de control specializate in domeniile: financiar - fiscal, inspectia muncii, sanitare, fitosanitar, urbanism, calitatea in constructii protectia consumatorului, protectia impotriva incendiilor, precum si in alte domenii prevazute de lege.

Spitalul Clinic Colentina are un sigur registru unic de control care se afla la Directorul Financiar - Contabil.

V. Sistemul de documente privind organizarea contabilitatea imobilizarilor.

Evidenta operativa a imobilizarilor corporale intrate si iesite din unitatea patrimoniala, in functie de categoria din care fac parte si locul unde se afla, se tine cu ajutorul registrului numerelor de inventar.Fiecarui mijloc fix, se acorda un numar de inventar, in ordine cronologica, pe baza documentelor primate .Este intocmit de Serviciul inventare din cadrul Spitalului Clinic Colentinape grupe de mijloace fixe, dupa care este inregistrat in serviciul financiar contabilitate pe baza unui process verbal de predare primire

5.1. Fisa mijlocului fix

Serveste ca document pentru evidenta analitica a mijloacelor fixe, se intocmeste de serviciul financiar-contabilitate, intr-un exemplar, pentru fiecare mijloc fix.

5.2. Bonul de miscare a mijlocului fix

Serveste ca:

document justificativ de predare-primire a mijloacelor fixe intre doua locuri de folosinta ale unitatii .

documente de insotire a mijloacelor fixe pe timpul transportului de la ofirma la alta sau subunitate.

document justificativ de inregistrare in evidenta tinuta de resposabilul cu mijloacele fixe la locurile de folosinta si in contabilitate, circula la: persoana care aproba miscarea mijlocului fix in cadrul unitatii; la compartimentului, departamentul, punctual de lucru predator, pentru semnarea de predare de catre responsabilul cu mijloacele fixe si pentru semnarea de primire de catre delegatul compartimentului, departamentului, punctual de lucru primitor, la Serviciul Financiar Contabilitate pentru inregistrarea miscarii mijlocului fix.

5.3. Procesul-verbal de punere in functiune a mijlocului fix

Se intocmeste pentru utilajele si instalatiile care necesita montaj si probe tehnologice, precum cladirile si constructiile speciale care deservesc procese tehnologice, acestea considerandu-se puse in functine la terminarea probelor tehnologice. Se intocmeste de catre secretarul comisiei numite pentru receptionaea obiectivului de investitii, in prezenta membrilor comisiei care este formata din:

presedinte

specialistii-consultanti

asistenti la receptie

5.4. Procesul verbal de scoatere din functiune a mijlocului fix deserveste ca:

document de constatarea indeplinirii conditiilor scoaterii din functiune a mijlocelor fixe, de scoatere din uz.

document de consemnare a scoaterii efective din functiune a mijloacelor fixe.

document justificativ de inregistrare in evidenta magaziilor (depozitelor) si in contabilitate .

VI. Sistemul de documente privind organizarea contabilitatilor materialelor.

6.1. N.I.R -ul

Serveste ca: documente pentru receptia bunurilor aprovizionate, document justificativ pentru incarcarea in gestiune, act de proba in litigiile cu carausii si furnizorii, pentru diferentele constatate la receptie, document justificativ de inregistrare in contabilitate.

Circula la gestiune, pentru incarcarea in gestiune a bunurilor materiale receptionate, la compartimentul financiar contabil, pentru intocmirea formelor privind reglementarea diferentelor constatate, precum si pentru inregistrarea in contabilitatea sintetica si analitica, atasata la documentele de livrare (factura sau avizul de insotire a marfii). Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil

6.2. Bonul de consum

Serveste ca:

document de eliberare din magazine pentru consum a unui singur material, respective mai multor materiale, dupa caz.

document justificativ de scadere din gestiune.

document justificativ de inregistrare in evidenta magaziei si in evidenta contabila in partida simpla.

Se intocmeste in doua exemplare, pe masura lansarii, respectiv eliberarii materialelor din magaziile pentru consum.

Circula:

la persoanelor autorizate sa semneze pentru acordarea vizei de necesitate.

la magaziile de materiale, pentru eliberarea cantitatilor prevazute, semnandu-se de predare de catre gestionar si de primire de catre delegatul care primeste materialele.

la compartimentul financiar contabil, pentru efectuarea inregistrarilor in contabilitatea sintetica si analitica( ambele exemplare).

Cheltuiala materialelor consumabile se va efectua astfel:

602 = 302

,, Cheltuieli cu ,,Materiele consumabile"

mat. consumabile"

Vom continua cu cheltuiala desfasurata pe articole bugetare dupa cum urmeaza:

20 04 02 (materiale sanitare)

20 04 03 ( reactivi)

20 04 04 (dezinfectanti)

Se dau in consum materiale sanitare in suma de 15.000 lei, conform bon consum .

6029.06SP.01200402 = 3029.02M.01.01 15.000 lei

,,Cheltuieli cu mat. sanitare" ,,Mat. sanitare in

magazine"

Se dau in consum reactivi in suma de 478,56 lei, conform bon consum.

6029.06SP.01200403 = 3029.03 478,56 lei

,,Cheltuieli cu reactivi" ,,Reactivi"

Se dau in consum dezinfectani in suma de 9.015 lei, conform bon consum.

6029.06SP.01200404 = 3029.04.01 9.015 lei

,,Cheltuieli cu dezinfectanti" ,,Dezinfectanti"

Dupa efectuarea inregistrarilor bonurile de consum se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.

6.3. Aviz de insotire a marfii:

Formular tipizat cu regim special de tiparire, inseriere si numerotare, comun pe economie, executat pe hartie autocopiativa securizata.

Serveste ca

documente de insotire a marfii pe timpul transportuluidocument ce sta la baza intocmirii facturii fiscale

dispozitie de transfer al valorilor materiale de la o gestiune la alta.

document de primire in gestiunea cumparatorului sau in gestiunea primitoare din cadrul aceleasi unitati in cazul transferului.

Circula la:

furnizor

la delegatul unitatii care face transportul sau al clientului, pentru semnare de primire(1ex.)

la comportamentul financiar-contabil, atasat la factura (ex.3)

la cumparator

la magazie.

6.4. Fisa de magazie

Serveste ca:

document de evidenta la locul de depozitare a intrarilor, iesirilor si stocurilor de valori materiale;

sursa de informatii pentru controlul operativ curent si contabil al stocurilor de valori materiale.

Se intocmeste intr-un exemplar, separate pentru fiecare fel de material, si se completeaza de gestionar sau de persoana desemnata, care completeaza coloanele privitoare la intrari, la iesiri si stoc.

Fisele de magazie se tin la fiecare loc de depozitare a valorilor materiale, pe feluri de materiale ordonate pe grupe, eventual pe subugrupe, sau in ordine alfabetica.

Pentru valori materiale primite spre prelucrare de la terti sau in custodie se intocmesc fise distincte care se tin separate de cele ale valorilor materiale proprii.

Inregistrarile in fisele de magazie se fac document cu document. Stocul se poate stabili dupa fiecare operatiune inregistrata, dar in mod obligatoriu zilnic.

6.5. Fisele de magazie a formularelor cu regim special.

Formular tipizat cu regim special de tipariere, inseriere si numerotare , comun pe economie, executat pe carton securizat.

Serveste ca:

- document de evidenta intrarilor, iesirilor si stocurilor de formulare, care au un regim special de inseriere, evidenta si urmarire;

- document de evidenta a formularelor anulate;

- sursa de informatii pentru controlul operativ curent si contabil al stocurilor de formulare.

- se intocmeste intr-un exemplar, separate pentru fiecare fel de formular cu regim special, de catre gestionar.

Nu circula, fiind document de inregistrare si se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil

VII. Sistemul de documente privind organizarea contabilitatii mijloacelor banesti.

7.1. Foaia de varsamant (format electronic

Cu ajutorul careia se depun la trezorerie in cazul Spitalului Clinic Colentina, banii care depasesc plafonul zilnic conform legii. Se intocmesc in doua exemplare de catre casier spitalului, un exemplar merge la trezorerie, iar celalalt ramane vizat de trezorerie la registrul de casa.

Pe baza foii de varsamant, are loc depunerea banilor din casierie in contul current de trezorerie.

560 = 5311 57.800 lei

,,Conturi curente la ,,Casa in lei"

trezorerie in lei''

7.2. Cec-ul de numerar.

Este documentul cu ajutorul caruia se ridica numerar de la trezorerie pentru efectuarea diferitelor platii (cheltuieli gospodaresti).Se completeaza de catre casiera cu aprobarea Directorului Financiar Contabil.

Pe baza Cec-ului de numerar are loc ridicarea de numerar din contul trezoreriei in contul caseriei spitalului.

5311 = 560 68.785 lei

,, Casa in lei" ,,Conturi curente

la trezorerie in lei''

7.3. Dispozitia de plata/incasare.

Este un formular tipizat cu ajutorul caruia se ridica sau se depun banii in casierie.

Se intocmeste de catre contabilul care tine evidenta avansurilor de terzorerie pe baza unui referat semnat in prealabil de Directorul Financiar- Contabil, sau in urma unui decont de cheltuiala.

Se inregistreaza intr-un registru de numere(cu evidenta avansurilor de trezorerie) si se semneaza de contabilul care l-a intocmit.In baza documentului astfel intocmit, casierul elibereaza-plateste sumele de bani pentru Dispozitia de plata sau elibereaza chitanta pentru sumele de bani incasate ( Dispozitia de incasare Acestea raman la Registrul de casa ca documente justificative.

Se achita cheltuieli cu transportul de bunuri si personal conform dispozitiei de plata.

624 = 5311 50 lei

,, Chelt transport" ,, Casa in lei"

Se inregistreaza conform dispozitiei de incasare salarii necuvenite.

5311 = 421 14.500 lei

,, Casa in lei" ,, Personal salarii

datorate "

7.4. Chitanta.

Se elibereaza de casier in momentul in care incaseaza sume de bani, se semneaza de casier si se stampileaza cu stampila casieriei.

5311 = 708 5.355 lei

,, Casa in lei" ,,Venituri din activitati

diverse"

7.5. Registrul de casa lei.

Este un formular tipizat cu ajutorul caruia se tine evidenta incasarilor si platilor zilnice, in numerar.Se intocmeste de catre casier in doua exemplare, un exemplar merge la compartimentul financiar contabil iar celalalt ramane la casierie.

VIII. Sistemul de documente privind organizarea contabilitatii drepturilor salariale.

8.1. Stat de salarii lichidare cu toate datele conform legii

.Se semneaza de persoana care-l intocmeste si Directorul Financiar si se arhiveaza 50 de ani iar alt exemplar stampilat semnat se trimte la ITM.

8.2. Stat de concedii de odihna.

Se semneaza de persoana care-l intocmeste si de Directorul Financiar Contabil si se trimite la casieria unitatii pentru plata, unde ramane ca act justificativ pentru inregistrarea in registrul de casa.

8.3. Fisa individuala.

Este fisa care contine toate datele legate de salarii pe un an de zile.Pentru fiecare salariat se genereaza o fisa individuala care se arhiveaza la sfarsitul anului.

8.4. Ordin de deplasare

Serveste ca:

dispozitie catre persoana delegate sa efectueaza deplasarea.

documente pentru decontarea de catre titularul de avans a cheltuielilor efectuate.

document pentru stabilirea diferentelor de primit sau de restituit de titularul de avans.

document justificativ de inregistrare in contabilitate.

Se intocmeste de catre persoana care urmeaza a efectua deplasarea, intr-un exemplar, se semneaza de seful departamentului.

IX. Sistemul de documente privind organizarea contabilitatii cheltuielilor si veniturilor.

9.1. Factura (furnizor/client)

Este un formular tipizat cu regim special de tiparire, inseriere si numerotare, comun pe economie.

Serveste ca:

document pe baza caruia se intocmeste decontarea produselor si marfurilor, executate sau a serviciilor prestate;document de insotire a marfii pe timpul transportului;

document de incarcare in gestiunea primitoare;

document justificativ de inregistrare in contabilitatea furnizorului si a cumparatorului.

Se inregistreaza facturi de la furnizorii de materiale consumabile in gestiunea spitalului.

302 = 401 42.741 lei

,, Mat. consumabile" ,,Furnizori"

Se inregistreaza facturi de la furnizorii de prestari servicii in spital.

611 = 401 487,90 lei

,,Prestari servicii" ,, Furnizori"

In cazul Spitalului Clinic Colentina facturile sunt intocmite de servicul administrativ pentru chiriile pe spatii,pentru utilitati de recuperat de la chiriasi;de compartimentul financiar contabil pentru prestari servicii medicale,pentru programele nationale decontate de CNAS si pentru studii clinice efectuate in diverse sectii ale spitalului.

Se emit facturi prestari servicii catre terti.

411 = 704 11.500 lei

,, Clienti" ,,Venituri din lucrari

executate si prestari servicii"

Se emit facturi pentru chirii.

411 = 706 820,13 lei

,, Clinti" ,,Venituri din redevente,

locatii de gestiune si chirii "

X. Sistemul de documente privind organizarea contabilitatii generale.

10.1. Balanta de verificare:

In cadrul Spitalului Clinic Colentina se foloseste balanta cu patru egalitati, este emisa de programul de contabilitate SOFTEH

Serveste la:

- verificarea exactitatii inregistrarilor

- controlul concordantei dintre contabilitatea sintetica si analitica

- intocmirea situatiilor financiare.

Nu circula fiind document de sinteza, se arhiveaza la compartimentul financiar contabil.

XI. Sistemul de documente privind organizarea inventarierii patrimoniului.

Inventarierea este un procedeu al metodei contabilitatii, comun si altor stiinte economice, care reprezinta ansamblul operatiunilor prin care se constata existenta cantitativa si valorica sau numai valorica, dupa caz, a elementelor de activ si de pasiv aflate in patrimonial unitatii la data la care aceasta se efectueaza.

Principalele documente utilizate in activitatea de inventariere a elementelor patrimoniale de activ si de pasiv sunt:

11.1. Decizia de inventariere:

Decizia de inventariere este emisa de Directorul Financiar Contabil cu acordul scris al conducerii respective Managerul unitatii.Se emit astfel de decizii o singura data pe an, pentru toate gestiunile ( de regula sfarsitul anului), in cazul schimbarii gestionarului si ori de cate ori este nevoie in cursul anului.

11.2. Declaratia de inventar:

Serveste ca declaratie scrisa a gestionarului raspunzator de gestionarea valorilor materiale si banesti, pe care o prezinta comisiei de inventariere.Se intocmeste intr-un exemplar, de gestionar, dupa sigilarea locurilor de pastrare a valorilor materiale si banesti de care raspunde gestionarul respectiv, sau acolo unde este posibil acest lucru.

11.3. Lista de inventariere.

Serveste ca:

document pentru inventariere bunurilor aflate in gestiunile unitatii,

document pentru stabilirea lipsurilor si plusurilor de bunuri

document justificativ de inregistrare in evidenta magaziilor si in contabilitate a plusurilor si minusurilor constatate.

document pentru inregistrarea registrului jurnal

document centralizator al operatiunilor de inventariere

Se listeaza din programul de contabilitate, listele de inventariere fara cantitati(doar cu simbolul si denumirea).Aceste liste se completeaza cu nr.de bucati gasite in timpul inventarului in gestiune si la sfarsit se constata plusurile sau minusurile.Listele sunt semnate pe fiecare fila de catre gestionar si comisia de inventariere si impreuna cu declaratia de inventar si Procesul verbal ( intocmit de comisia de inventariere cu concluziile inventarului)se predau la compartimentul financiar-contabil pentru inregistrarea in contabilitate si arhivare.

11.4. Decizia de imputare serveste ca:

- document de imputare a valorii pagubei produse de persoanele incadrate in munca.

- titlul executoriu in momentul comunicarii

- document de inregistrare in contabilitate.

Se intocmeste de catre serviciu personal, pe baza documentatiei prezentate de contabilul sef (in cazul lipsurilor in gestiune rezultate in urma inventarierii), se intocmeste in 3 exemplare: exemplarul 1 pentru compartimentul financiar-contabil pentru punerea in aplicare(retinerea pe stat), exemplarul 2 pentru salariat si exemplarul nr.3 la dosarul personal al salariatului.

11.5. Registrul-inventar

Acest registru in cadrul Spitalului Clinic Colentina, se completeaza odata pe an avand la baza listele de inventar intocmite in fiecare gestiune si in fiecare department.

XII. Gestionarea, folosirea si evidenta formularelor cu regim special.

In cadrul Spitalului Clinic Colentina, evidenta formularelor cu regim special se tine la gestiunea de materiale folosind pentru fiecare tip de formular " Fise de magazine a formularelor cu regim special".De gestionarea si folosirea acestor formulare raspunde Director Financiar - Contabil al societatii. Nu se elibereaza din gestiune asemenea formulare pana nu se prezinta Directorului Financiar - Contabil un raport in care se consemneaza cum sau folosit formularele ridicate anterior.

XIII.Situatii financiare:

Spitalul Clinic Colentina intocmeste urmatoarele situatii financiare pe care le transmite semnate si stampilate la forurile superioare la care este subordonat.

LUNAR:

Monitorizarea cheltuielilor de personal - situatie care cuprinde toate cheltuielile de personal platite in luna care s-a incheiat pe toata unitatea indiferent de sursele de finantare si se transmite la Autoritatea de Sanatate Publica din sectorul de care apartine.

Monitorizarea cheltuielilor lunare - situatie care cuprinde plata tuturor materialelor si cheltuielilor de personal pe titluri, articole bugetare si alineate pe surse de finantare si se transmite la Autoritatea de Sanatate Publica semnata si stampilata.

Contul de executie al institutiilor bugetare care cuprinde platile si cheltuielile efectuate din fondul national unic de asigurari sociale de sanatate pentru unitatile sanitare cu paturi pe articole bugetare si transmite la CAS-MB sectorul de la care apartine.

Indicatorii de performanta manageriali se transmite la Autoritatea de Sanatate Publica a sectorului de la care apartine unitatea.

TRIMESTRIAL:

Situatii financiare cu toate anexele aferente.

ANUAL:

- Bilantul contabil cu note explicative si toate anexele aferente.

BIBLIOGRAFIE

LEGEA CONTABILTATII NR 82/1991

OMFP NR.1752/2005

CATALOGUL FORMULARELOR TIPIZATE CU REGIM SPECIAL PRIVIND ACTIVITATEA FINANCIARA SI CONTABILA

Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1661
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved