Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


Legea nr. 82/1991 - LEGEA CONTABILITATII

Contabilitate+ Font mai mare | - Font mai micUniversitatea ANDREI SAGUNA Constanta

Facultatea de Stiinte EconomiceLegea nr. 82/1991

LEGEA CONTABILITATII

Cuprins

 • Introducere..................3
 • Continutul tezei.............5
  • Dispozitii generale
  • Contabilitate - Organizare si conducere
  • Registrele de contabilitate
  • Situatiile financiare
  • Contabilitatea Trezoreriei Statului si a institutiilor publice
  • Contraventii si infractiuni
  • Dispozitii tranzitorii si finale
 • Bibliografie selectiva............8

Introducere

Orice societate este constituita cu scopul de a obtine beneficii economice.

In vederea unei gestionari cat mai profitabile a afacerii, aceasta activitate a fost reglementata prin Legea Contabilitatii nr. 82/1991. De-a lungul timpului, acest act a suportat mai multe modificari, menite a imbunatati si a eficientiza cuantificarea rezultatelor unei entitati.

Intrarea Romaniei in Uniunea Europeana a impus ca Legea Contabilitatii sa ia o noua infatisare, adecvata mediului de afaceri european.

Astfel, a luat nastere Legea 259/2007 pentru modificarea si completarea Legii Contabilitatii nr.82/1991.Legea contabilitatii nr. 82/1991 a fost republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 454 din 18.06.2008.

Legea Contabilitatii 82/1991 reglementeaza regimul legal al bilantului contabil in cadrul capitolului IV, care prevede la art.27 ca "Bilantul contabil se intocmeste obligatoriu anual, precum si in situatia fuziunii sau incetarii activitatii." Bilantul mai poate fi intocmit la cererea Adunarii Generale a Actionarilor sau a Consiliului de Administratie. Intreprinderile cu capital de stat il intocmesc si trimestrial.

Strategia de dezvoltare a domeniului contabilitatii este stabilita prin Programul de actiune guvernamental pentru perioada 2001-2004. Necesitatea armonizarii regulamentelor contabile romanesti cu directivele europene si cu standardele internationale de contabilitate a impus modificarea prevederilor Legii contabilitatii 82/1991, republicata. Principalele modificari aduse de Guvern sunt esalonarea termenului de depunere a situatiilor financiare ale societatilor comerciale, in functie de marimea acestora, intre 60 si 120 de zile de la inchiderea exercitiului financiar si clasificarea companiilor de catre Ministerul Finantelor in doua categorii: mari, care aplica standarde internationale de contabilitate si, respectiv, mici si mijlocii, care aplica reglementari simplificate, precum si cele ale legislatiei armonizate cu directivele europene.

O alta modificare adusa legii consta in includerea prevederilor Directivei a IV-a referitoare la auditul financiar al situatiilor financiare anuale ale societatilor comerciale care se incadreaza in criteriile stabilite de acestea, precum si asimilarea unor prevederi la auditarea situatiilor financiare intocmite cu ocazia fuziunii, divizarii sau incetarii activitatii financiare comerciale. Comisia de Valori Mobiliare si Comisia de Supraveghere a Asigurarilor vor participa la elaborarea reglementarilor contabile specifice pietei din domeniu, iar fiecare reglementare contabila va fi analizata cu organismele profesionale de profil. De asemenea, societatile de grup vor fi obligate sa intocmeasca si sa prezinte situatii financiare anuale consolidate, sanctiunile aplicate pentru nerespectarea legii fiind actualizate. Modificarile aduse legii vizeaza imbunatatirea reglementarilor legate de contabilitatea Trezoreriei Statului si a institutiilor publice, pentru armonizarea cu prevederile Uniunii Europene referitoare la evidenta angajamentelor bugetare.

Situatiile financiare anuale ale societatilor mici si mijlocii si ale regiilor autonome, care aplica reglementarile contabile simplificate, se compun din bilant, cont de profit si pierdere, politici contabile si note explicative. Societati mici si mijlocii sunt cele care indeplinesc doua din urmatoarele trei criterii: cifra de afaceri a anului anterior este sub cinci milioane euro, totalul activelor pentru anul anterior este sub 2,5 milioane euro si numarul mediu de salariati ai anului anterior este de pana la 49 de persoane. Pentru persoanele juridice care aplica reglementarile contabile armonizate cu directivele UE si cu standardele internationale de contabilitate, situatiile financiare anuale se compun din bilant, cont de profit si de pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie, politici contabile si note explicative.

Sunt considerate contraventii, daca nu sunt savarsite in asemenea conditii incat sa fie calificate de lege drept infractiuni, urmatoarele fapte: detinerea, cu orice titlu, de bunuri materiale, titlu de valoare, numerar si alte drepturi si obligatii si efectuarea de operatiuni economice fara a fi inregistrate in contabilitate, precum si nerespectarea reglementarilor emise de Ministerul Finantelor referitoare la registrele de contabilitate, documentele justificative si contabile, inventarierea si auditarea situatiilor financiare anuale.

Cine sunt persoanele care sunt obligate prin lege sa organizeze si sa conduca contabilitatea proprie si ce fel de contabilitate?

Conform art. 1 din L. contabilitatii, toate persoanele juridice, inclusiv statul, prin grija Ministerului Finantelor Publice si o parte din persoanele fizice. Nu numai persoanele juridice organizeaza contabilitate, ci si persoanele fizice care obtin venituri independente (altele decat veniturile a caror evidenta este inclusa deja in contabilitatea altcuiva - exemplu, salariile). Mai mult, nu numai persoanele juridice a caror activitate are ca scop obtinerea de profit organizeaza contabilitate, ci si acelea care desfasoara activitati non-profit sau reprezentantele persoanelor juridice straine. Si in cazul acestora exista cel putin o alta persoana interesata de informatiile financiare ale persoanei in cauza.

Contabilitatea poate fi organizata ca si contabilitate in partida dubla, fiind in acest caz insotita de contabilitatea de gestiune si contabilitate in partida simpla.

In conformitate cu prevederile Legii Contabilitatii nr. 82/1991, republicata, agentii economici (entitatile) au obligatia inregistrarii in contabilitate a veniturilor pe baza documentelor justificative. Aceste documente sunt prevazute de H.G. nr. 831/1997, de O.M.F.P. nr. 2.005/1998 si de O.M.F.P. nr. 2.226/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

Atat persoana juridica ce-si tine contabilitatea, cat si terte parti interesate, ca de pilda investitorii prezenti si potentiali, creditorii financiari si comerciali, clientii, institutiile publice - mai ales cele cu atributiuni fiscale, angajatii au nevoie si sunt indreptatiti sa primeasca informatii cu privire la pozitia financiara, performanta financiara si fluxurile de trezorerie ale persoanei juridice respective.

Potrivit art.1. din Legea Contabilitatii nr.82/1991, republicata, regiile autonome, societatile comerciale, institutiile publice, asociatiile si celelalte persoane juridice, precum si persoanele fizice care au calitatea de comerciant au obligatia sa organizeze si sa conduca contabilitatea proprie, de regula in compartimente distincte, conduse de directorul financiar-contabil, contabilul sef sau alta persoana imputernicita sa indeplineasca acesta functie.

Conform alin. (2) al art. II din LEGEA nr. 259 din 19 iulie 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 27 iulie 2007, societatile comerciale vor depune un exemplar al situatiilor financiare aferente exercitiilor financiare ale anilor 2007 si 2008 la unitatile teritoriale ale Ministerului Economiei si Finantelor, in termen de 150 de zile de la incheierea exercitiilor financiare respective. Societatile comerciale care de la constituire nu au desfasurat activitate, precum si cele aflate in lichidare, potrivit legii, vor depune o declaratie in acest sens, in termen de 60 de zile de la incheierea exercitiului financiar.

Potrivit art.10 din Legea Contabilitatii nr.82/1991 contabilitatea persoanelor prevazute mai sus poate fi organizata si tinuta si de persoane juridice autorizate sau de persoane fizice care au calitatea de contabil autorizat ori de expert contabil, care raspund potrivit legii, conform Ordonanta Guvernului nr.65 din 1994 cu modificarile ulterioare.

Ne vom referi in continuare la modificarile aduse de noua lege dispozitiilor referitoare la contabilitatea subunitatilor fara personalitate juridica, la normele si reglementarile contabile pentru societatile de pe piata de capital, la evaluarea elementelor de patrimoniu, la conducerea contabilitatii, la pierderea contabila reportata, la registrele de contabilitate, la situatiile financiare anuale individuale si consolidate de grup, precum si la noi contraventii si infractiuni.

Dispozitii generale

Una din modificarile importante aduse de legea 259/2007 cu privire la dispozitiile generale din Legea contabilitatii se refera la subunitatile fara personalitate juridica, cu sediul in strainatate, care apartin societatilor comerciale, societatilor/companiilor nationale, regiilor autonome, institutiilor nationale de cercetare-dezvoltare, societatilor cooperatiste, institutiilor publice, asociatiilor sau altor persoane juridice cu si fara scop lucrative, cu sediul sau domiciliu in Romania, precum si subunitatile fara personalitate juridical din Romania, care apartin unor persoane juridice cu sediul sau domiciliu in strainatate. Astfel, aceste persoane au obligatia sa organizeze si conduca contabilitate proprie.

De asemenea, noul text de lege, aduce prin articolul 4, alineatul (3), o clarificare a notiunii de "unitati care opereaza pe piata de capital".

Astfel, se incadreaza in categoria unitatilor care opereaza pe piata de capital: institutiile de credit, institutiile financiare nebancare, societatile de asigurare si reasigurare autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii, precum si entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare.

O noutate se refera la evaluarea elementelor monetare in valuta si a celor exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute, si se efectueaza conform reglementarilor contabile si aplicabile pe teritoriul Romaniei. Acesta mentiune nu era stipulata, in mod expres, in varianta anterioara din Legea contabilitatii nr. 82/1991.

Contabilitate - Organizare si conducere

Cu privire la organizarea si conducerea contabilitatii, aceasta poate fi condusa intern, prin departamente distincte, cu personal licentiat (studii economice superioare ), sau pe baza de contracte de prestari servicii in contabilitate, incheiate cu persoane fizice sau juridice, autorizate conform legii (membre CECCAR).

Raspunderea pentru activitatea contabila revine directorului economic, contabilului sef, sau altei persoane imputernicite, impreuna cu personalul din subordine.

In cazul prestarilor de servicii, responsabilitatea revine persoanelor in cauza, conform legii si prevederilor contractuale.

Conform noilor reglementari, administratorul nu mai are dreptul de raspundere pentru tinerea contabilitatii, asa cum era prevazut in varianta anterioara din Legea contabilitatii nr. 82/1991, la art. 10 alin (4).

Prin urmare, o societate este obligata sa aiba contabilitate, fie interna ( cu departament de contabilitate ), fie externa (printr-un contract de prestari servicii contabile).

O alta noutate importanta o reprezinta acoperirea pierderii contabile reportate. Astfel, pierderea contabila reportata se acopera din profitul exercitiului financiar si cel reportat, din rezerve, prime de capital si capital social, potrivit hotararii AGA.

In varianta anterioara din Legea contabilitatii nr. 82, la art.19 alin (4), nu se preciza faptul ca se pot utiliza si primele de capital in vederea acoperii pierderii.

Registrele de contabilitate

Registrele de contabilitate obligatorii si documentele justificative care stau la baza inregistrarilor contabile se pastreaza in arhiva timp de zece ani, cu incepere de la data incheierii exercitiului financiar in cursul caruia au fost intocmite. Statele de salarii, fac exceptie de la regula de mai sus, avand obligativitatea de a se pastra timp de 50 de ani. Balanta de verificare se intocmeste cel putin anual, la 31 decembrie, sau la termenele de intocmire a raportarilor contabile.

Noua varianta a Legea contabilitatii 82/1991, expune si posibilitatea ca prin ordin al Ministerului Economiei si Finantelor, registrele de contabilitate si documentele justificative sa se pastreze timp de 5 ani, in mod justificat.

      4. Situatiile financiare

Situatiile financiare anuale, denumite anterior 'Raport anual', vor fi insotite de raportul administratorilor, raportul comisiei de cenzori, sau raportul de audit dupa caz, si de propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii.

Conform noilor modificari din Legea contabilitatii, apare obligativitatea ca o societate-mama sa intocmeasca atat situatii financiare anuale individuale, pentru propria activitate, cat si situatii financiare anuale consolidate, in conditiile prevazute de OMFP nr. 1752/2005 privind reglementarile contabile conforme cu directivele europene, in speta Directiva a VII-a.

Situatiile financiare consolidate se intocmesc in termen de 8 luni de la incheierea exercitiului financiar al societatii mama. Art. 32 alin. (2) prevedea ca situatiile financiare consolidate ale unui grup de societati vor fi facute publice impreuna cu situatiile financiare anuale individuale ale societatii-mama.

Se precizeaza in mod expres noul termen de pastrare a situatiilor financiare anuale. Astfel, acesta a fost micsorat, de la 50 de ani la 10 ani.

5. Contabilitatea Trezoreriei Statului si a institutiilor publice

Contabilitatea trezoreriei statului se organizeaza si functioneaza pe principiul executiei de casa si asigura inregistrarea operatiunilor de incasari si plati in conturi de venituri si cheltuieli deschise pe bugete, ordonatori de credite si subdiviziunile clasificatiei bugetare stabilite de Ministerul Finantelor Publice.

Contabilitatea trezoreriei statului asigura informatii cu privire la derularea executiei bugetare in conditii de echilibru financiar, aprobata anual prin lege pentru fiecare buget, precum si in limita disponibilitatilor aflate in conturi.

Contabilitatea trezoreriei statului se organizeaza in cadrul Ministerului Finantelor Publice si al unitatilor sale subordonate si cuprinde operatiunile privind executia de casa a bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat, bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, bugetului asigurarilor pentru somaj si bugetelor locale, gestiunea datoriei publice interne si externe, precum si alte operatiuni financiare efectuate in contul organelor administratiei publice centrale si locale.

6. Contraventii si infractiuni

La capitolul contraventii, Legea contabilitatii nr. 82/1991 face referire la aceleasi sume, cu precizarea ca sunt exprimate in lei noi.

O noutate importanta este faptul ca apar incriminate ca infractiuni trei noi fapte:

a) nerespectarea prevederilor referitoare la intocmirea declaratiilor de la situatiile financiare anuale individuale si consolidate (se sanctioneaza cu amenda intre 400 si 5.000 lei)

b) nerespectarea prevederilor referitoare la obligatia membrilor organelor de conducere, administratie si suprraveghere de a intocmi si publica situatiile financiare anuale individuale (se sanctioneaza cu amenda intre amenda 400 si 5.000 lei)

c) nerespectarea prevederilor referitoare la obligatia membrilor organelor de conducere, administratie si supraveghere de a intocmi si publica situatiile financiare anuale consolidate (se sanctioneaza cu amenda intre amenda 10.000 si 30.000 lei).

Efectuarea cu stiinta de inregistrari inexacte, precum si omisiunea cu stiinta a inregistrarilor in contabilitate, avand drept consecinta denaturarea veniturilor, cheltuielilor, rezultatelor financiare, precum si a elementelor de activ si de pasiv ce se reflecta in bilant, constituie infractiunea de fals intelectual si se pedepseste conform legii.

Dispozitii tranzitorii si finale

Ministerul Finantelor Publice si institutiile prevazute la art. 4 alin. (3) din prezenta lege vor elabora si vor actualiza permanent reglementarile contabile aplicabile persoanelor prevazute la art. 1.

Prevederile prezentei legi se aplica si subunitatilor fara personalitate juridica, cu sediul in strainatate, ce apartin persoanelor prevazute la art. 1, cu sediul sau domiciliul in Romania, cat si subunitatilor cu sediul in Romania, ce apartin unor persoane juridice ori fizice cu sediul sau domiciliul in strainatate.

Dezvoltarea cadrului institutional in domeniul contabilitatii si al profesiei contabile se realizeaza prin Consiliul Contabilitatii si Raportarilor Financiare. Modul de organizare si functionare, atributiile si sursele de finantare ale acestuia se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare a acestuia, care se aproba prin hotarare a Guvernului.

Directorul Directiei de reglementari contabile, precum si directorul general al Directiei generale a contabilitatii publice si a sistemului de decontari in sectorul public sunt membri de drept ai Consiliului Contabilitatii si Raportarilor Financiare.

Ministerul Economiei si Finantelor, in termen de 6 luni de la intrarea in vigoare a prezentei legi, va elabora regulamentul de aplicare a acesteia si va actualiza si reedita planul de conturi general, modelele registrelor si bilantelor contabile, formularele comune privind activitatea financiara si contabila, precum si normele metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora.

Pana la reeditarea acestora, se utilizeaza in continuare planurile de conturi,     instructiunile de aplicare a acestora si normele contabile existente, actualizate pe baza actelor normative ce se vor adopta in aceasta perioada.

Bibliografie Selectiva

- Bazele cantabilitatii economice din Romania

Ed. Intercredo

- Bazele contabilitatii (Cristea Calin) Ed. Didactica si Pedagogica

- Bazele contabilitatii (Octavian Bojan) 1997

- www.asistentacontabila.ro

- www.contabilul.roPolitica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2385
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved