Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


CONTRACT - CADRU PENTRU SERVICIUL DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI ELECTRICE

Contracte

+ Font mai mare | - Font mai mic



DOCUMENTE SIMILARE

Trimite pe Messenger
CONTRACT - CADRU PENTRU SERVICIUL DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI ELECTRICE
CONTROLUL FISCAL SI EVAZIUNEA FISCALA
CONTRACTUL DE REPORT
CONTRACT DE CONSULTANTA PUBLICITARA
CONTRACT CIVIL
CONTRACTUL DE GARANTIE REALA MOBILIARA
CONTRACTUL DE PARTENERIAT PUBLIC-PRIVAT
CONTRACTUL DE VANZARE-CUMPARARE COMERCIALA
CONTRACTE COMERCIALE
CONTRACT DE COMISION - IMPORT-EXPORT


CONTRACT - CADRU

PENTRU SERVICIUL DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI ELECTRICE

nr………din data…………..

Partile contractante



Intre…… …… ……………, societate comerciala cu sediul in ………………………………, adresa……………………….………, judetul ……………, cod postal ………………, telefon ……………….., fax …………..…….., cod fiscal R-……….., certificat de inregistrare/cod unic de inregistrare la Oficiul registrului comertului………………, cont de virament nr. ..………..……, deschis la ………..……….., reprezentata prin ………(director/manager)……. si prin………(director economic)……..…., in calitatea de prestator, pe de o parte,

si…………………….……, cu sediul in ………………, adresa……………………, judetul ……………, cod postal ………………, telefon ……………….., fax …………..……..,

cod fiscal R-……….., certificat de inregistrare/cod unic de inregistrare la Oficiul registrului comertului ………………, cont de virament nr. ………..……, deschis la ………..……….., reprezentata prin …….…(director/manager) ….……si prin .….…(director economic)……., in calitatea de client, pe de alta parte, ambele denumite in continuare parti, s-a incheiat prezentul contract.

Terminologie

Art. 1. - Termenii utilizati in prezentul contract sunt definiti in Anexa nr.1.

Obiectul contractului

Art. 2. - (1) Obiectul contractului il constituie prestarea serviciului de distributie a energiei electrice active si asigurarea energiei electrice reactive de catre Operatorul de distributie pentru client, la locul/locurile de consum .., din localitatea .., adresa. , sau la locurile de consum prevazute in anexa…. .pe perioada de valabilitate a contractului.

(2) Energia si puterea electrica pentru care se asigura serviciul de distributie sunt prezentate in Anexa 2.

(3) In prezentul contract, serviciul de conexiune si/sau transformare prestat de producatorii de energie electrica in statiile proprii de 110kV este asimilat cu serviciului de distributie a energiei electrice active.

Conditiile de derulare a contractului

Art. 3. - Prestatorul serviciului de distributie asigura masurarea energiei electrice active si a energiei electrice reactive aferente locului/locurilor de consum precizate in conformitate cu reglementarile in vigoare. Caracteristicile elementelor grupurilor de masurare sunt prezentate in Anexa 4, iar conditiile in care se face masurarea sunt precizate in Anexa 5 la prezentul contract.

Art. 4. - Citirea contoarelor se face de catre prestatorul serviciului de distributie astfel:

.. (se precizeaza frecventa si perioada de citire convenite intre partile contractante, in conditiile reglementarilor in vigoare).

Art. 5. - Punctul/punctele de delimitare a instalatiilor clientului (respectiv a consumatorilor reprezentati de beneficiarul furnizor) de instalatiile prestatorului serviciului de distributie sunt prevazute in Anexa 3.

Art. 6. - Partile vor respecta instructiunile si comenzile operative date de catre Operatorul de transport si de sistem conform prevederilor Codului tehnic al retelelor electrice de transport.

Art. 7. - Alimentarea locului/locurilor de consum pecizate in prezentul contract se realizeaza conform avizului tehnic de racordare din Anexa 3, in conditiile specifice din Anexa 6 si in baza conventiei de exploatare din Anexa 7.

Art. 8. - Prestatorul serviciului de distributie va fi penalizat in cazul nerespectarii cerintelor si indicatorilor de calitate conform art.5.2. din 'Standardul de performanta pentru serviciul de furnizare a energiei electrice”, referitoare la domeniul lui de competenta.

Art. 9. - Partile se obliga sa respecte masurile impuse de Normativul de limitari in regim de limitare sau restrictie anuntate clientului cu 24 ore inainte si de Normativul de deconectari manuale sau automate fara anuntarea prealabila a clientului, conform datelor inscrise in Anexa 8.

Obligatii financiare si modalitati de plata

Art. 10. - Clientul plateste prestatorului contravaloarea serviciilor care fac obiectul prezentului contract, la tarifele reglementate, aprobate de Autoritatea competenta si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei:

a)      contravaloarea serviciului de distributie a energiei electrice se plateste corespunzator energiei electrice active masurate in fiecare punct de delimitare, la tariful de distributie calculat prin insumarea dupa caz a tarifelor specifice reglementate, corespunzator nivelului tensiunii in punctul respectiv de delimitare*;

b)      contravaloarea energiei electrice reactive se plateste corespunzator valorii masurate a energiei electrice reactive consumate, la tariful aprobat de Autoritatea competenta pentru energia reactiva livrata consumatorilor captivi, conform reglementarilor in vigoare.

Art. 11. - Pe intreaga durata a contractului, dar nu mai tarziu de 5 zile financiare dupa inceperea fiecarei luni contractuale, prestorul va emite catre client o factura cu suma care trebuie platita de client pentru Luna contractuala anterioara si care se determina astfel: la valoarea serviciului de distributie efectiv prestat si a energiei reactive livrate, determinata conform Art. 10. - se adauga, daca este cazul, contravaloarea pierderilor suplimentare potrivit Art. 26. -

Art. 12. - Clientul va plati factura in termen de 10 zile lucratoare, de la data emiterii sale.

Art. 13. - Daca ziua limita de plata determinata conform Art.11 nu este o Zi financiara, atunci ziua limita de plata se considera urmatoarea Zi financiara

Art. 14. - Plata sumelor de bani se face prin transfer bancar sau alte forme de plata agreate de catre parti. In cazul transferului bancar, partile confirma ca au agreat reciproc bancile prin care urmeaza sa se desfasoare derularea platilor. Acestea sunt:

Art. 15. - In cazul neindeplinirii in termen de 30 de zile de la data scadentei a obligatiilor prevazute la Art.11, clientul va plati in afara sumei datorate, o penalitate la aceasta suma, corespunzatoare ca procent dobanzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor catre bugetul de stat, pentru fiecare zi de intarziere fata de scadenta, pina in ziua platii (exclusiv). Valoarea totala a penalitatilor nu poate depasi valoarea sumei datorate.

Art. 16. - In cazul in care o suma facturata de catre prestator este contestata integral sau in parte de catre client, acesta va inainta o nota explicativa prestatorului, cuprinzand obiectiile sale si va plati suma ramasa necontestata pana la data scadentei. Pentru sumele contestate, dar stabilite ulterior pe cale amiabila sau hotarare judecatoreasca a fi datorate de client, acesta va plati pe langa suma datorata, o penalitate calculata conform Art.15.

calculul tarifelor de distributie se face prin insumarea tarifelor specifice atata timp cat Autoritatea competenta aproba aceste tarife specifice

Art. 17. - Plata facturii va fi efectuata in lei, conform legislatiei, in contul prestatorului. Se considera drept data de efectuare a platii data la care suma platita apare in extrasul de cont al clientului.

Confidentialitate

Art. 18. - Partile se obliga una fata de cealalta sa obtina si sa pastreze, pe toata durata contractului, toate aprobarile necesare fiecareia pentru exercitarea obligatiilor cuprinse in acest contract, conformandu-se in acelasi timp tuturor cerintelor legale.

Art. 19. - Partile nu vor transmite informatiile confidentiale obtinute in cadrul prezentului contract unor persoane neautorizate sa primeasca astfel de informatii. Fac exceptie cazurile cand:

a)   se dispune de consimtamantul scris al partii ale carei interese pot fi afectate de diseminarea informatiei,

b)   informatia este deja publica,

c)   partea este obligata sau are permisiunea de a divulga informatia in scopul respectarii unui ordin sau a unei decizii a Autoritatii competente ori a unei legi in vigoare,

d)   informatia trebuie transmisa in cursul indeplinirii normale a activitatilor care constituie obiectul contractului.

Obligatii si drepturi

7.1.Obligatiile prestatorului serviciului de distributie

Art. 20. - (1) Pentru intreruperile in distributia energiei electrice care depasesc timpul maxim de restabilire a alimentarii prevazut in contract si ale caror cauze s‑au identificat a fi din culpa prestorului serviciului de distributie, acesta va plati clientului in folosul consumatorilor, altii decat cei casnici - direct, sau prin intermediul furnizorului - dupa caz, despagubiri pentru daunele dovedite

(2) Despagubirea nu va depasi, pentru o intrerupere si in limita prejudiciului suferit, contravaloarea energiei electrice furnizate consumatorilor prejudiciati in cursul unei zile medii, ziua medie fiind stabilita pe baza ultimei citiri. Pentru intreruperile din aceeasi zi, suma despagubirilor nu va depasi de doua ori contravaloarea energiei electrice distribuite in cursul unei zile medii. In cazul in care pretul energiei nu poate fi stabilit, pentru determinarea contravalorii energiei se permite aplicarea pretului mediu de revenire la nivelul respectiv de tensiune

(3) In cazul intreruperilor cauzate cu rea credinta de catre personalul prestatorului serviciului de distributie, sau datorate unor greseli in exploatarea retelelor de distributie, nu se mai aplica limitarea despagubirilor prevazuta la alin. (2).

Art. 21. - Prestatorul serviciului de distributie suporta despagubirile platite consumatorilor casnici de catre client/furnizor, in cazul deteriorarii unor receptoare electrocasnice, cu exceptia lampilor si receptoarelor electrotermice, in situatii in care in punctele de delimitare ale consumatorilor respectivi au aparut tensiuni mai mari decat cele admise de normele tehnice in vigoare.

Art. 22. - Analizarea sesizarilor si stabilirea valorii despagubirilor prevazute la Art.20.-, Art.25.- si la Art.36.- se face conform prevederilor unor proceduri elaborate de prestatorul serviciului de distributie, care se aproba de Autoritatea competenta.

Art. 23. - (1) Prestatorul serviciului de distributie este obligat:

a)      sa respecte prevederile reglementarilor in vigoare, in relatia cu beneficiarii sai;

b)      sa asigure in punctele de delimitare parametrii de baza ai energiei electrice precizati in Anexa 9, precum si calitatea energiei electrice si continuitatea alimentarii in conformitate cu prevederile corespunzatoare din 'Standardul de performanta pentru serviciul de furnizare a energiei electrice';

c)      sa asigure masurarea energiei electrice, verificarea grupurilor de masurare, citirea contoarelor si transmiterea valorilor masurate catre entitatile autorizate sa primeasca aceste date, conform reglementarilor in vigoare;

d)      sa reconsidere marimile de reglaj ale protectiilor din instalatiile de distributie, la cererea justificata a beneficiarului;

e)      sa asigure efectuarea lucrarilor de intretinere, revizii si reparatii si remedierea defectiunilor survenite in instalatiile distribuitorului in asa fel incat sa conduca la o durata cat mai mica a intreruperii energiei electrice la beneficiar;

f)       sa comunice clientului data intreruperilor programate cu cel putin 5 zile lucratoare inainte;

g)      sa ia masuri de intrerupere a distributiei energiei electrice si de separare vizibila a instalatiei clientului de reteaua de distributie, in cazul unor defectiuni in instalatia clientului, la cererea acestuia;

h)      sa initieze modificarea si completarea contractului de distributie a energiei electrice sau a anexelor la acesta ori de cate ori apar elemente noi, inclusiv prin acte aditionale, atunci cand considera necesara detalierea, completarea sau introducerea unor clauze noi;

i) sa permita accesul delegatului clientului la grupurile de masurare/contoare, atunci cand acestea sunt montate in incinte controlate de prestatorul serviciului de distributie;

j)       sa verifice in cel mai scurt timp sesizarile clientului (sau ale consumatorilor reprezentati de acesta) si sa ras­punda in termen legal tuturor reclamatiilor si sesizarilor scrise ale acestuia, conform reglementarilor in vigoare;

k)      sa asigure puterea minima tehnologica in regim de limitare sau de restrictii, precizata in Anexa 8, tinand seama de modul de aplicare a acestora specificat in Anexa 9;

l) in cazul in care clientul este un furnizor, la cererea scrisa a acestuia, sa realizeze deconectarea unor locuri de consum a caror alimentare face obiectul prezentului contract; in acest caz, intreaga responsabilitate pentru deconectare revine furnizorului;

m) sa reconecteze locurile de consum deconectate la cererea scrisa a furnizorului care a solicitat deconectarea.

7.2. Drepturile prestatorul serviciului de distributie

Art. 24. - Prestatorul serviciului de distributie are urmatoarele drepturi:

a)      sa stabileasca impreuna cu clientul, in conditiile prevazute de reglementarile in vigoare, transele de deconectari si de limitari pentru consumatorii racordati la retelele de distributie si sa le prevada in Normativul de deconectari manuale, respectiv Normativul de limitari; sa aplice transele de limitare convenite, dupa caz si cu anuntare prealabila, la cererea Operatorului de transport si de sistem, atunci cand apar situatii in SEN care impun acest lucru;

b)      sa ia masuri de deconectare a clientului la dispozitia Operatorului de transport si de sistem, in scopul prevenirii sau lichidarii unor avarii in SEN;

c)      sa aiba acces la grupurile de masurare/contoare in vederea decontarii, daca acestea se afla in incinta si/sau in intretinerea clientului;

d)      sa solicite clientilor rau platnici constituirea unor garantii financiare; valoarea garantiei financiare va fi corelata cu valoarea serviciului de distributie estimat pentru o durata de 90 de zile, cu exceptia clientilor care platesc facturi de avans, pentru care perioada de timp este de 75 de zile.

7.3. Obligatiile clientului

Art. 25. - (1) Clientii vor plati despagubiri pentru pagubele dovedite ca fiind produse prestatorului serviciului de distributie sau altor consumatori racordati la retea, ca urmare a functionarii necorespunzatoare a echipamentelor sau a instalatiilor proprii ori a actiu­nii personalului propriu, potrivit dispozitiilor alineatului (2). Despagubirile datorate altor consumatori se platesc consumatorilor pagubiti - prin intermediul prestatorul serviciului de distributie ori al furnizorului.

(2) Despagubirea de la alin. (1) va fi in limita prejudiciului suferit de prestatorul serviciului de distributie, respectiv de ceilalti beneficiari ai serviciului de distributie, si nu va depasi contravaloarea energiei electrice livrate in cursul unei zile medii catre clientul care a produs pagubele, ziua medie fiind stabilita pe baza ultimei citiri. In cazul in care pretul energiei nu poate fi stabilit, pentru determinarea contravalorii energiei se permite aplicarea pretul mediu de revenire la nivelul respectiv de tensiune;

(3) In cazurile provocate cu rea credinta sau datorate unor greseli in exploatarea echipamentelor sau instalatiilor proprii, nu se mai aplica limitarea despagubirilor prevazuta la alin.

Art. 26. - Clientii care injecteaza energie reactiva in reteaua prestatorului serviciului de distributie fara acceptul/dispozitia Operatorului de transport si de sistem, suporta pierderile suplimentare de energie activa generate de circulatia energiei reactive respective in reteaua operatorului de distributie. Calculul contravalorii acestor pierderi se face conform unei proceduri elaborate de prestator si avizata de Autoritatea competenta.

Art. 27. - Alte obligatii ale clientului:

a)      sa respecte normele tehnice in vigoare si sa nu intervina in nici un fel la instalatia de alimentare;

b)      sa comunice in scris prestatorului serviciului de distributie orice modificare a elementelor care au stat la baza intoc­mirii contractului;

c)      sa permita prestatorului, la solicitarea acestuia, intreruperea planificata a serviciului de distributie a energiei electrice pentru intretinere, revizii si reparatii executate in instalatiile acestuia;

d)      sa se conformeze dispozitiilor prestatorului serviciului de distributie si sa reduca la nivelul stabilit consumul in situatii de restrictii sau limitari.

7.4. Drepturile clientului

Art. 28. - Clientul are urmatoarele drepturi:

a)      sa solicite prestatorul serviciului de distributie modificarea si completarea prezentului contract si a anexelor la acesta sau sa initieze acte aditionale la contract, atunci cand apar elemente noi sau cand consi­dera necesara detalierea ori completarea unor clauze contractuale;

b)      sa verifice respectarea prevederilor prezentului contract;

c)      sa solicite prestatorului serviciului de distributie masuri pentru remedierea defectiunilor si a deranjamentelor survenite la instalatiile de distributie;

d)      sa solicite prestatorului serviciului de distributie plata daunelor provocate ca urmare a calitatii necorespunzatoare a energiei electrice sau a intreruperilor in alimentare, in conformitate cu prevederile Codului tehnic al retelelor electrice de distributie.

8. Intreruperea alimentarii cu energie electrica

Art. 29. - (1) Prestatorul serviciului de distributie intrerupe alimentarea cu energie electrica a clientului direct parte a acestui contract de distributie (consumator eligibil, producator sau autoproducator), sau consumatorului, client indirect prin intermediul furnizorului, cu un preaviz de 5 zile lucratoare, in urmatoarele cazuri:

a) depasirea puterii aprobate prin avizul tehnic de racordare;

b) dupa trecerea a 30 de zile de la aplicarea penalitatilor, daca factura nu a fost achitata de client; in cazul platilor partiale ale unui client furnizor, acesta va preciza locurile de consum de la care nu s-a achitat factura pentru energia electrica, pentru a fi deconectate; reluarea serviciului prestat se face in termen de cel mult doua zile lucratoare de la achitarea facturii, a penalitatilor datorate, a cheltuielilor ocazionate de intreruperea si reluarea serviciului de distributie si de constituirea garantiilor financiare;

c) impiedicarea sub orice forma a delegatului imputernicit al prestatorul serviciului de distributie de a monta, verifica, inlocui grupurile de masura sau de a citi inregistrarile acestora, de a verifica si remedia defectiunile in instalatiile care sunt proprietate a prestatorului serviciului de distributie, atunci cand acestea se afla pe teritoriul clientului sau al unui consumator, de a verifica instalatiile proprii ale consumatorului, situate in amonte de alt consumator, sau de a culege datele necesare pentru recalcularea consumului, in cazul constatarii unor situatii care conduc la inregistrarea eronata a consumului de energie electrica;

d) pentru executarea lucrarilor de revizi­i tehnice sau reparatii la reteaua proprie sau la instalatiile de racordare ale consumatorului, cuprinse in programul realizat de prestatorul serviciului de distributie conform reglementarilor in vigoare;

e) cand clientul nu a respectat termenele convenite cu prestatorul serviciului de distributie privind indeplinirea masurilor de limitare a perturbatiilor pana la valorile normate;

f) nerespectarii de catre client a limitelor zonelor de protectie si de siguranta pentru retelele si instalatiile electrice;

g) racordarea unui subconsumator de catre consumator, la instalatia proprie, fara acordul prestatorului serviciului de distributie.

(2) Prestatorul serviciului de distributie va intrerupe alimentarea cu energie electrica a clientului de la alin (1) , fara preaviz, in urmatoarele cazuri:

a) in caz de consum fraudulos de energie electrica;

b) consumatorul nu aplica reducerea puterii absorbite ceruta de operatorul transport si de sistem in regim de restrictii, conform contractelor si normativelor, in termenii prevazuti in acestea;

c) consumatorul modifica reglajele instalatiilor de protectie stabilite cu prestatorul serviciului de distributie;

d) pentru executarea unor manevre si a unor lucrari impuse de situatii de urgenta, inclusiv pentru evitarea periclitarii vietii si a sanatatii oamenilor;

e) pentru prevenirea sau limitarea extinderii avariilor echipamentelor electroenergetice in zone de retea electrica sau la nivelul intregului SEN.

(3) Cheltuielile pestatorului serviciului de distributie pentru deconectarea si reconectarea la retea a consumatorului vor fi suportate de client, cu exceptia cazurilor de la alin (1) lit.c) si de la alin (2) lit d) si e).

(4) Intreruperile de la alin. (2), literele d) si e) vor fi ulterior justificate clientului cu documente, la cererea scrisa a acestuia depusa in termen de 7 zile lucratoare de la producerea evenimentului.

(5) In cazul in care clientul nu efectueaza in termen de 6 luni de la data intreruperii furnizarii energiei electrice plata integrala a tuturor datoriilor financiare pe care le are catre prestatorul serviciului de distributie, acesta poate sa desfiinteze instalatia de racordare. Clientul caruia i s-a desfiintat instalatia de racordare va parcurge toti pasii necesari racordarii ca un nou utilizator.

9. Durata si incetarea contractului

Art. 30. - Contractul de distributie a energiei electrice se incheie pe o perioada de ..

Art. 31. - (1) Rezilierea prezentului contract se poate face din initiativa prestatorului serviciului de distributie, in urmatoarele cazuri:

a) in caz de de consum fraudulos de energie electrica;

b) pentru neplata repetata; neplata repetata se considera atunci cand clientul ajunge de doua ori in ultimele 12 luni in situatia de a fi deconectat pentru neplata facturii pentru serviciul de distributie a energiei electrice.

(2) Prin consumul fraudulos prevazut la alin. (1) se intelege:



a) conectarea oricarui receptor sau a instalatiei de utilizare inainte de grupul de masurare;

b) orice interventie in instalatia electrica ce afecteaza functionarea corecta a grupului de masurare;

c) clientul refuza incheierea unui nou contract sau a unor acte aditionale la contractul existent atunci cand intra in vigoare reglementari noi care necesita aceasta actiune, cu un preaviz de reziliere a contractului de 30 de zile;

d) clientul pierde calitatea legala pe baza careia s-a incheiat contractul de distributie, cu un preaviz de 5 zile lucratoare.

(3) In cazul rezilierii contractului de distributie, incheierea unui nou contract este conditionata de plata de catre client a sumelor restante din vechiul contract.

Art. 32. - Rezilierea contractului se poate face din initiativa beneficiarului cu anuntarea prealabila, in scris, a operatorului de distributie, cu 5 zile lucratoare inainte de termenul solicitat.

Art. 33. - Sistarea temporara a serviciului de distributie a energiei electrice se poate efectua, la solicitarea in scris a clientului, fara rezilierea contractului, dupa un termen de 30 de zile de la data solicitarii, pentru o perioada de cel putin doua luni si de cel mult 6 luni.

10. Litigii

Art. 34. - (1) Litigiile care decurg din interpretarea si/sau executarea prezentului contract, care nu pot fi rezolvate pe cale amiabila, vor fi supuse spre solutionare instantei judecatoresti competente.

(2) Litigiile de la alin.(1) pot fi solutionate si prin arbitraj, conform intelegerii partilor.

11. Forta majora

Art. 35. - (1) Partile sunt exonerate de orice raspundere pentru neindeplinirea partiala sau totala a obligatiilor ce decurg din acest contract, daca aceasta este rezultatul actiunii fortei majore. Circumstantele de forta majora sunt cele care pot aparea pe perioada derularii prezentului contract in urma producerii unor evenimente deosebite (calamitati naturale, razboi, embargou si altele) care nu au putut fi luate in considerare de parti la incheierea contractului si care sunt in mod rezonabil in afara vointei si controlului partilor.

(2) Partea care invoca forta majora trebuie sa notifice acest lucru in scris celeilalte Parti in termen de 48 de ore de la aparitia acesteia, cu confirmarea organelor competente de la locul producerii evenimentului ce constituie forta majora.

(3) Neindeplinirea obligatiei de comunicare a fortei majore nu inlatura efectul exonerant de raspundere al acesteia, dar antreneaza obligatia Partii care o invoca de a repara pagubele cauzate celeilalte Parti, prin faptul necomunicarii.

12. Dispozitii finale

Art. 36. - Pentru neexecutarea, in totalitate sau in parte, a obligatiilor prevazute in prezentul contract, Partile raspund conform prevederilor legale in vigoare.

Art. 37. - Clientul care incheie un contract pentru serviciul de distributie a energiei electrice, pentru mai multe locuri de consum, va prevede anexele necesare pentru fiecare loc de consum in parte.

Art. 38. - Anexele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 si 9 fac parte integranta din prezentul contract.

Art. 39. - Contractul incheiat de parti pe baza contractului cadru se poate prelungi sau modifica prin acte aditionale.

Art. 40. - Contractele incheiate de parti se modifica si/sau completeaza automat daca printr-un act normativ (lege, OG, OUG,HG, reglementare ANRE) se modifica/completeaza prevederile prezentului contract cadru, partile avand obligatia preluarii modificarii/completarii intr-un act aditional la contract.

13. Alte clauze

(Contractul se poate completa cu prevederi specifice conform intelegerii partilor, cu conditia ca acestea sa nu fie contrare prevederilor din contractul-cadru).

Prezentul contract a fost incheiat la data de …………………. in doua (2) exemplare deopotriva originale, cate unul pentru fiecare parte contractanta, si isi va produce efectele incepand cu data de ………………………………….

SEMNATURI

Prestator Client,

ANEXA 1

la contractul pentru serviciul de distributie a energiei electrice

numarul………………anul…luna…ziua…….

DEFINITII SI ABREVIERI

Autoproducator

Persoana fizica sau juridica producatoare, in afara activitatilor de baza, a energiei electrice, inclusiv a energiei termice in cogenerare necesare, in principal, consumului propriu

Autoritate competenta

Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei – A.N.R.E

Codurile retelelor

(de transport/ distributie)

Codul tehnic al retelei electrice de transport respective Codul tehnic al retelelor electrice de distributie, in vigoare.

Consumator eligibil de energie electrica

Consumatorul de energie electrica care poate sa aleaga furnizorul si sa contracteze direct cu acesta energia electrica necesara, avand acces la retelele de transport si/sau distributie.

Distributie (de energie electrica)

Transmiterea energiei electrice prin retelele de distributie de la retelele de transport sau de la producatori catre instalatiile consumatorilor (de energie electrica).

Energie electrica distribuita

Energia electrica activa pentru care se asigura serviciul de distributie, masurata in punctul (punctele) de delimitare fata de reteaua electrica de distributie.

Furnizor (de energie electrica)

Persoana juridica titulara a unei licente de furnizare, care asigura alimentarea cu energie electrica a unuia sau mai multor consumatori, in baza unui contract de furnizare

Forta majora

Imprejurare de fapt, imprevizibila si de neinlaturat, care impiedica in mod obiectiv si fara nici o culpa din partea debitorului executarea obligatiei contractuale a acestuia. De regula, evenimentul de forta majora trebuie sa aiba o origine exterioara, sa provina din afara persoanei sau sferei de activitate a consumatorului sau operatorului de distributie

Grup de masurare a energiei electrice

Ansamblu format din transformatoarele de masurare si contorul aferent masurarii cantitatilor de energie electrica tranzactionata.

Instalatie de racordare

Instalatie electrica realizata inrte punctul de racordare la rateaua electrica si punctul de delimitare dintre operatorul de distributie si consumator

Inalta tensiune - IT

Tensiune mai mare sau egala cu 110 kV

Joasa Tensiune - JT

Tensiune de cel mult 1 kV; uzual 0,4kV

Loc de consum

Incinta sau zona in care sunt amplaste instalatiile de utilizare ale unui consumator, inclusiv ale subconsumatorilor sai, unde se consuma energia electrica furnizata prin una sau mai multe instalatii de racordare. Un consumator poate avea unul sau mai multe locuri de consum al energiei electrice.

Medie tensiune – MT

Tensiune cuprinsa in intervalul 1-110kV ituatee (6 kV; 10 kV; 20 kV; 30-35 kV).

Operator de distributie

Persoana juridica, titulara a unei licente de distributie, care detine, exploateaza, intretine, modernizeaza si dezvolta o retea electrica de distributie.

Operator de transport si de sistem

Persoana juridica, titulara de licenta pentru transportul energiei electrice si servicii de sistem – CN Transelectrica SA

Punct de delimitare

Punct al unei retele electrice care delimiteaza patrimonial instalatiile electrice ale consumatorilor de cele ale operatorului de distributie

Rau platnic

Orice utilizator al serviciului de distributie care a fost deconectat (sau care se afla in situatia de a fi deconectat) din cauza neindeplinirii obligatiilor sale de plata.

Receptor electrocasnic

Bun de larg consum destinat uzului propriu (nu este destinat realizarii de activitati industriale sau agricole) si care este alimentat cu energie electrica la tensiuni de 230V/400V

Receptor electrotermic

Receptor care functioneaza pe principiul efectului termic al curentului electric.

Retea electrica

Ansamblul de linii, inclusiv elementele de sustinere si de protectie a acestora, statiile electrice si alte echipamente electroenergetice conectate intre ele. Reteaua electrica poate fi retea de transport sau retea de distributie.

Retea electrica de distributie

Retea electrica cu tensiunea de linie nominala pana la 110 kV inclusiv

Retea electrica de transport

Reteaua electrica de interes national si strategic cu tensiunea de linie nominala mai mare de 110kV.

Regim de limitare

Situatie in care este necesara    reducerea puterii electrice absorbite de consumatori cu asigurarea puterii minime tehnologice, in vederea mentinerii in limite normale a parametrilor de functionare a SEN.

Serviciu de distributie

Serviciu care consta in exploatarea, intretinerea, dezvoltarea retelei electrice de distributie in scopul transmiterii energiei electrice de la producatori/operator de transport/alti distribuitori la consumatorii, conform contractelor incheiate, in conditii corespunzatoare de siguranta si calitate.

Sistem Electroenergetic National – SEN

Sistem electroenergetic situat pe teritoriul national. SEN constituie infrastructura de baza utilizata in comun de participantii la piata de energie electrica.

Tarif de distributie

Tarif reglementat calculat prin insumarea, dupa caz, a tarifelor specifice de distributie corespunzator nivelului de tensiune in punctul de delimitare al clientului.

Tarif specific de distributie

Tarif calculat pentru fiecare categorie de instalatii si echipamente aferente nivelului de tensiune (IT, MT, JT) ca raport dintre veniturile reglementate ale acesteia si suma energiilor livrate prin aceasta.

Zi financiara

Orice zi in care bancile prin care opereaza partile sunt deschise pentru operatiuni financiare.

ANEXA 2

la contractul pentru serviciul de distributie a energiei electrice

numarul………………anul…luna…ziua…….

ENERGIA SI PUTEREA ELECTRICA

pentru care se asigura serviciul de distributie

valabile incepand cu ziualunaanul.

Denumire beneficiar/Adresa

Loc de consum

Energie electrica de distribuit MWh/

luna

Putere contractata (kW)

Puteri contractate

Putere minima tehnologica

medie zile lucratoare (kW)

medie zile nelucratoare (kW)

Maxima contractata in orele de virf (kW)

Maxima contractata in afara orelor de virf (kW)

Vara

Iarna

Consumator eligibil

Producator

Furnizor - energia electrica furnizata din:

- liniile de 110 kV;



- barele de medie tensiune (MT) ale    staiilor de 110 kV/MT;

- linii de MT;

- la barele de joasa tensiune (JT) ale    statiilor de MT/JT;

- liniile de JT;

Prestator Client,

ANEXA 3

la contractul pentru serviciul de distributie a energiei electrice

numarul………………anul…luna…ziua…….

AVIZ TEHNIC DE RACORDARE

CATRE

.

Cu scrisoarea nr. ati solicitat avizul tehnic de racordare in vederea racordarii la reteaua electrica a …………………………………………

amplasat in ……………………………(adresa)…………………………………………..

Tinand seama de datele inscrise in documentatie, avizam racordarea consumatorului

………………………………………………….., cu urmatoarea evolutie a puterii aprobate:

Situatia existenta

Situatia in primii 5 ani de la pif

Situatia finala

Puterea aprobata2)

(kW/kVA)

Avizul tehnic de racordare este valabil in urmatoarele

CONDITII

Racordarea la reteaua electrica se va face3) …………………………………………….…..

Punctul de delimitare a instalatiilor va fi ……….

Prin realizarea lucrarilor aferente solutiei de racordare prezentate la punctul 1, calitatea serviciului de distributie/furnizare este caracterizata prin urmatorii indicatori specifici ai retelei, cu marimile corespunzatoare punctului de delimitar4)

(1) In conformitate cu H.G. nr. 867/2003, pentru realizarea racordarii la reteaua electrica urmeaza sa incheiati contractul de racordare cu... (operatorul de retea) si sa achitati acestuia tariful de racordare reglementat.5)

(2) Valoarea tarifului de racordare, stabilita conform metodologiei, tarifelor si indicilor specifici in vigoare la data emiterii prezentului aviz, este de .(cifre) lei ((litere)..lei) din care TVA (cifre).. lei .(litere)) lei.

Valoarea mentionata pentru tariful de racordare, in cazul determinarii pe baza devizului general, este valabila, ca oferta financiara, 30 de zile calendaristice de la data emiterii avizului. In cazul incheierii contractului de racordare dupa acest termen aceasta va fi actualizata in functie de metodologia de calcul, de tarifele specifice si/sau preturile echipamentelor si materialelor, in vigoare la momentul respectiv.

(4) Daca achitati tariful de racordare prevazut la (2), operatorul de retea va incheia contractul pentru executarea lucrarilor prevazute la punctul 1 cu un constructor selectat de el conform prevederilor legale. In cazul in care solicitati operatorului de retea, in scris, in mod expres, inainte de incheierea contractului de racordare, ca acesta sa contracteze executarea lucrarilor prevazute la punctul 1 cu un anumit proiectant/constructor atestat in conditiile legii si ales de dumneavoastra, tariful de racordare se va recalcula in mod corespunzator, pe baza rezultatelor negocierilor cu constructorul respectiv.

(5) Lucrarile instalatiilor din aval de punctul de delimitare se vor executa pe cheltuiala consumatorului, in conditiile legii, de catre o persoana fizica/juridica autorizata/atestata pentru categoria respectiva de lucrari. Valoarea acestor lucrari nu este inclusa in tariful de racordare.

(6) Executantul instalatiei de utilizare, precum si consumatorii au obligatia de a respecta normele si reglementarile in vigoare privind realizarea si exploatarea instalatiilor electrice.

(7) Pentru incheierea contractului de racordare veti depune 6) la……(operatorul de distributie

a)            copie a avizului tehnic de racordare;

b)            autorizatia de construire a obiectivului / acte care sa ateste dreptul de folosinta, in copie si in original, care se restituie

c)            originalele acordurilor proprietarilor pentru acces si executie a lucrarilor de construire a instalatiei de racordare, respectiv pentru ocupare si/sau traversare de teren, in conditiile legii, atunci cand instalatia de racordare traverseaza sau ocupa un teren proprietate a consumatorului sau a altor detinatori;

d)            autorizatia de construire a instalatiilor de racordare la reteaua electrica, in original;

e)            urmatoarele avize si acorduri prealabile de la organele abilitate, necesare pentru realizarea instalatiei de racordare, in original :

.

f) copie a certificatului de inregistrare la registrul comertului.

(8) Documentatia tehnica necesara pentru obtinerea acordurilor si avizelor prevazute la alin.(6) lit.c),d) si e) va fi pusa la dispozitia consumatorului de catre .. (operatorul de distributie)

(1) Puterea aprobata prin aviz este avuta in vedere pentru dimensionarea instalatiei de racordare.

(2) Puterea (care nu va putea depasi puterea aprobata), precum si cantitatea de energie efectiv tranzitate prin instalatia de racordare, specifice unei anumite perioade, vor fi cele prevazute dupa caz, in contractul de distributie/furnizare a energiei electrice.

(3) In cazul in care detineti echipamente sau instalatii la care intreruperea alimentarii cu energie electrica poate conduce la efecte economice si/sau sociale deosebite (explozii, incendii, distrugeri de utilaje, accidente cu victime umane, poluarea mediului etc.), aveti obligatia ca prin solutii proprii, tehnologice si/sau energetice, inclusiv prin sursa de interventie, sa asigurati evitarea unor astfel de evenimente in situatia cand se intrerupe furnizarea energiei electrice din SEN.

(4) In situatia in care, din cauza specificului activitatilor desfasurate, intreruperea alimentarii cu energie electrica va poate provoca pagube materiale importante si considerati ca este necesara o siguranta in alimentare mai mare decit cea oferita de SEN, prezentata la punctul 3, sunteti responsabil pentru luarea masurilor necesare evitarii acestor pagube, inclusiv pentru analiza si stabilirea oportunitatii de a va dota cu surse proprii de energie electrica.

(5) Schemele de racordare la reteaua de utilizare a surselor proprii prevazute conform alin.(3)/(4) vor fi avizate de catre .. (operatorul de retea)

(1) La solicitarea (operatorul de retea), sunteti obligat sa incheiati conventia de exploatare In cadrul acesteia se cuprind obligatii reciproce cu privire la exploatarea si intretinerea instalatiilor de racordare si de utilizare, urmarirea regimului de consum precum si sarcinile care va revin din Normativul de reduceri manuale si din Normativul de limitari.

(2) In scopul asigurarii unei functionari selective a instalatiilor de protectie si automatizare din instalatia de utilizare veti asigura corelarea permanenta a acestora cu cele ale sistemului energetic

Veti lua masurile necesare pentru limitarea la valoarea admisibila, conform normelor in vigoare si prevederilor din contractul de distributie/furnizare a energiei electrice, a efectelor functionarii receptoarelor speciale (cu socuri, cu regimuri deformante, cu sarcini dezechilibrate etc.).

In vederea reducerii consumului de energie reactiva din sistem, veti lua masuri pentru mentinerea factorului de putere intre limitele prevazute prin reglementarile emise de ANRE. Neindeplinirea acestei conditii atrage dupa sine suportarea de penalitati conform reglementarilor in vigoare.

In cazul nerespectarii prevederilor prezentului aviz tehnic de racordare, va revine raspunderea pentru pagubele produse din acest motiv propriei unitati sau altor utilizatori ai RED, in limitele prevazute in contractul de distributie/furnizare a energiei electrice.

Prezentul aviz tehnic de racordare sta la baza contractului de distributie/furnizare a energiei electrice si constituie parte integranta a acestuia.

(1) Valabilitatea avizului tehnic de racordare, cu precizarea de la punctul 4, alin.(3), este de …………… de la data emiterii 6).

(2) Avizul tehnic de racordare isi pierde valabilitatea in urmatoarele situatii:

a)      expira perioada pentru care a fost emis;

b)      se modifica datele consumatorului (energetice, de identificare sau de patrimoniu) care au stat la baza emiterii lui;

c)      avizele organelor abilitate, emise ulterior emiterii avizului tehnic de racordare, respectiv autorizatia de construire pentru obiectiv, impun schimbarea solutiei de racordare la reteaua electrica;

d)      in termen de..luni nu a fost achitat tariful de racordare si incheiat contractul de racordare sau dupa caz, formele de angajare a executarii lucrarilor din aval de punctul de delimitare, necesare pentru racordarea la reteaua electrica 7).

Alte conditii 8) .

Semnatura autorizata,

Nota:

) In functie de categoria utilizatorului,avizul tehnic de racordare se va intocmi dupa necesitati

) Total, din care defalcat pe fiecare subconsumator (daca e cazul)

) Descrierea succinta a solutiei si a lucrarilor necesare pentru realizarea instalatiei de racordare, conform fisei de solutie sau variantei din studiul de solutie pentru care a optat consumatorul, respectiv mentionarea instalatiilor existente, atunci cand, in cazul dezvoltarilor, cresterea puterii solicitate fata de puterea aprobata anterior pentru locul de consum respectiv se poate acorda din acestea, fara executarea de lucrari.In cazul unui studiu de solutie se mentioneaza si documentele prin care acesta a fost avizat de operatorul de retea si respectiv acceptat de consumator;

) Se mentioneaza, dupa caz, indicatorii prevazuti in standardul de performanta pentru serviciul de distributie/furnizare si in contractele cadru de distributie/furnizare a energiei electrice;

Dupa caz, se adauga: ,, Odata cu tariful de racordare se va plati ..(operatorului de retea), conform legii, o suma echivalenta cu€, la cursul oficial al zilei de plata, drept compenstie baneasca pe care acesta o va transmite utilizatorului care a suportat costul instalatiei de racordare realizata initial pentru el si la care urmeaza sa fiti racordati”.

) Se cer, dupa caz, numai acordurile si avizele necesare in cazul concret al consumatorului, locului de consum si solutiei de racordare etc.

) Dupa caz, conform HG nr.867/2003

)In functie de natura si cerintele utilizatorului, posibilitatile oferite de caracteristicile si de starea retelelor locale, existente sau rezultate din reglementarile in vigoare la data emiterii avizului.

ANEXA 4

la contractul pentru serviciul de distributie a energiei electrice

numarul………………anul…luna…ziua…….

CARACTERISTICILE ECHIPAMENTELOR DE MASURARE

1) contor activ tip: ……………clasa de precizie……….constanta contor..

2) contor reactiv tip: ……………clasa de precizie……… constanta contor..

3) sumator putere: ……………………………

4) transformator de curent: ……………… clasa de precizie……….raport transf

5) transformator de tensiune: …………..clasa de precizie………. raport transf.

6) constanta generala a echipamentului de masurare (raportul de transformare al transformatoarelor de curent, al transformatoarelor de tensiune, constanta contorului):

-energie activa : ……………………….

-energie reactiva : …………………………

7) Alte elemente ale echipamentulelor de masurare: .

8) Locul de montare a grupurilor de masurare:

Prestator Client,

ANEXA 5

la contractul pentru serviciul de distributie a energiei electrice

numarul………………anul…luna…ziua…….

Conditii de masurare/determinare a energiei electrice distribuite si a puterilor maxime inregistrate

Grupurile de masurare / contoarele utilizate pentru decontare sunt asigurate, in conditiile reglementarilor in vigoare, de operatorul de distributie care este operator de masurare (cu exceptia punctelor de masurare de categoria A, pentru care operator de masurare este CN Transelectrica SA). Grupurile de masurare / contoarele trebuie sa detina aprobare de model si sa fie verificate in conformitate cu instructiunile de metrologie legala, prin grija operatorului de distributie.

Operatorul de distributie stabileste de comun acord cu consumatorul, pentru fiecare loc de consum, tipul echipamentului de masurare, in functie de categoria consumatorului si de tariful care urmeaza sa fie aplicat. Instalarea grupurilor de masurare / contoare se va face in locuri accesibile pentru citire.

In cazul inlocuirii grupului de masurare existent ca urmare a solicitarii consumatorului de schimbare a tipului de tarif, costul lucrarilor de inlocuire a echipamentului de masurare si contravaloarea noului grup de masurare vor fi suportate de consumator.

La constatarea oricarei defectiuni in functionarea grupurilor de masurare / contoarelor de catre una din partile contractante, aceasta are obligatia sa anunte imediat cealalta parte contractanta, iar operatorul de distributie va asigura pe cheltuiala sa remedierea defectiunilor si recalcularea consumului, conform reglementarilor ANRE.

Grupurile de masurare / contoare vor fi verificate la termenele stabilite prin instructiunile metrologice in vigoare sau ori de cate ori este necesar si vor fi inlocuite, in caz de uzura sau de avariere, de operatorul de distributie, pe cheltuiala sa.

In cazul in care deteriorarea, in orice mod, se produce din vina beneficiarului sau a consumatorilor pe care ii reprezinta, beneficiarul va suporta costul reparatiei echipamentului deteriorat si al lucrarilor de demontare, verificare si remontare.

Elementele grupurilor de masurare se sigileaza de catre operatorul de distributie, in prezenta furnizorului si a delegatului imputernicit al consumatorului, cu consemnarea acestei operatiuni intr‑un proces‑verbal semnat de parti.

Se interzice beneficiarului si consumatorilor reprezentati de acesta sa intervina sub orice forma asupra grupurilor de masurare sau asupra instalatiei de alimentare.

In termen de cel mult 10 zile de la data inregistrarii unei sesizari scrise din partea beneficiarului sau a consumatorilor, operatorul de distributie are obligatia sa verifice si sa inlocuiasca, daca este cazul, echipamentul de masurare reclamat ca fiind defect sau suspect de inregistrari eronate. Echipamentul de masurare reclamat in scris ca fiind defect sau suspect de inregistrari eronate poate fi verificat la locul functionarii de catre operatorul de distributie, cu acceptul si in pre­zenta partilor implicate, iar constatarile se vor inscrie intr-un proces verbal semnat de parti. Echipamentul de masurare demontat se verifica de catre un laborator metrologic autorizat, care stabileste eroarea de inregistrare ce se va utiliza la recalcularea consumului pe perioada nefunctionarii acestuia. Costul verificarii se suporta de operatorul de distributie, cu exceptia cazurilor in care verificarea se efectueaza la solicitarea beneficiarului sau a consumatorului si reclamatia se dovedeste a fi neintemeiata. In acest caz costul verificarii este suportat de cel care a solicitat verificarea.

Prestator Client,



ANEXA 6

la contractul pentru serviciul de distributie a energiei electrice

numarul………………anul…luna…ziua…….

CONDITII SPECIFICE

Denumirea beneficiarului………………………… locul de consum………………

localitatea……………… adresa………………………………………………………..

1. Putere maxima simultan absorbita………………..kW conform avizului tehnic de racordare nr.:………………….din………………..emis de…………………….

2. Gradul de siguranta in punctul de delimitare, corelat cu situatia existenta a cailor de alimentare, caracterizat prin timpul maxim de restabilire a alimentarii, se stabileste dupa cum urmeaza*:……………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………

2.1. In cazul intreruperii accidentale a unei cai de alimentare (ca urmare a defectarii unui element al acesteia) in conditiile existentei si functionarii corecte a instalatiei de automatizare, durata maxima pentru conectarea celei de a doua cai de alimentare este cea corespunzatoare functionarii instalatiei de automatizare………………secunde.

2.2. In cazul intreruperii accidentale a unei cai de alimentare (ca urmare a defectarii unui element al acesteia), in conditiile nefunctionarii, defectarii sau absentei instalatiilor de automatizare, pentru conectarea prin efectuare de manevre a celei de a doua cai de alimentare, durata maxima este:……. ore.

2.3. In cazul intreruperii accidentale simultane a tuturor cailor de alimentare prin defectarea unor elemente ale acestora, sau a unui element de sistem care conduce la scoaterea din furnctiune a tuturor cailor de alimentare, durata maxima de realimentare este timpul necesar pentru repararea sau inlocuirea elementelor afectate, respectiv ……….ore.

3. Tensiunea nominala din punctul de delimitare este de ……………..kV

4. Incarcarea procentuala pe schimburi fata de schimbul I (100 %) este:

a) schimbul II:………………%

b) schimbul III:………………%

Caracteristicile instalatiilor de compensare***:………kvar, tensiune………………kV, numar trepte de reglare:…………………., mod de actionare:………….

Corectii ale indicatiilor echipamentelor de masurare datorate:

a) necoincidentei punctului de delimitare cu locul de montare a echipamentului de masurare:………………………….;

b) alimentarii de rezerva daca este cazul)……………………………..;

c) alte corectii.

7. Alte conditii specifice:

Prezenta anexa a fost incheiata la data de…………………in 2 exemplare, din care un exemplar la consumator.

*) - Pentru consumatorii racordati prin doua (sau mai multe) cai de alimentare, prevazute cu AAR se vor completa punctele 2.1, 2.2, 2.3;

- Pentru consumatorii racordati prin doua (sau mai multe) cai de alimentare, fara instalatii de AAR, la care trecerea de pe o cale de alimentare pe alta se face prin manevre manuale, se vor completa numai punctele 2.2. si 2.3 ;

- Pentru consumatorii racordati printr-o cale de alimentare se va completa numai punctul 2.3.

**) In cazul existentei mai multor locuri cu instalatii de compensare caracteristicile se vor da pe total si defalcat pe fiecare loc cu instalatii de compensare .

Prestator Client,

ANEXA 7

la contractul pentru serviciul de distributie a energiei electrice

numarul………………anul…luna…ziua…….

CONVENTIE DE EXPLOATARE

Incheiata intre……………….. in calitate de vanzator al serviciului de distributie energiei electrice

si ….……………………. in calitate de cumparator al serviciului de distributie energiei electrice

Cap. I Generalitati:

a)      scop;

b)      obligatii reciproce.

Cap.II Delimitarea instalatiilor:

stabilirea punctelor fizice de delimitare de patrimoniu si respectiv de exploatere a instalatiilor pentru fiecare loc de consum .

Cap.III Conducerea operativa prin dispecer:

a)      ordine de impartire a instalatiilor;

b)      executarea manevrelor;

c)      evidente operative;

d)      legaturi operative radiotelefonice;

e)      obiectul deconectarilor manuale si limitarilor de consum, puterile care se pot deconecta, puterea minima tehnologica, puterea minima de avarie, timpul maxim de realimentare.

Cap.IV Conditii de exploatare si intretinere reciproca a instalatiilor:

a)      nominalizarea instalatiilor vanzatorului, care sunt exploatate si intretinute de cumparator;

b)      nominalizarea instalatiilor cumparatorului, care sunt exploatate si intretinute de vanzator;

c)      masuri tehnice si organizatorice de securitate a muncii si conditii de executie a lucrarilor;

d)      intreruperi programate pentru revizii si reparatii.

Cap.V. Reglajul protectiilor:

a)      obligativitatea corelarii protectiilor la cumparator cu protectiile SEN;

b)      responsabilitatea vanzatorului de stabilire si comunicare a reglajelor;

c)      obligatia cumparatorului de corelare a protectiilor interne din instalatiile proprii cu cele stabilite de vanzator.

Cap.VI Alte prevederi si anexe :

a)      lista persoanelor vanzatorului si cumparatorului care au dreptul sa solicite, sa execute si sa conduca sau sa dispuna executarea manevrelor in instalatiile electrice si lucrari;

b)      mod de lucru in caz de avarie sau limitari/restrictii ;

c)      schema monofilara ;

d)      schema normala .

Prestator Client,

ANEXA 8

la contractul pentru serviciul de distributie a energiei electrice

numarul………………anul…luna…ziua…….

PUTERI IN REGIM DE LIMITARE SAU RESTRICTIE IN SITUATIE DE AVARIE IN SEN

Valabile din ziua……..luna…………….. anul……………….

Denumire beneficiar/Adresa

Loc de consum

Putere redusa conform Normativului de limitari in regim de limitare sau restrictie anuntate beneficiarului

cu 24 h inainte

Puteri ce se deconecteaza conform Normativului de deconectari manuale sau automate fara anuntarea prealabila a beneficiarului (kW)

Transa

Puterea cu care se reduce (kW) fata de puterea contractata

Putere maxima de functionare dupa reducere (kW)

Consumator eligibil

Furnizor

Marii consumatori industriali si similari arondati furnizorului

Prestator Client,

ANEXA 9

la contractul pentru serviciul de distributie a energiei electrice

numarul………………anul…luna…ziua…….

Regimuri si parametri limita de alimentare cu energie electrica

Operatorul de distributie raspunde de respectarea urmatorilor parametri de calitate a energiei electrice, in conformitate cu Standardul de performanta:

a)      Frecventa conform SR EN50160 - in 95% din saptamana frecventa trebuie sa se incadreze in banda 50Hz ± 1% si in 100% din saptamana in banda 50Hz + 4% pana la 50Hz ‑ 6%.

b)      Tensiunea conform SR EN50160 - in 95% din saptamana tensiunea in punctul de delimitare trebuie sa nu aiba abateri mai mari de ± 10% din tensiunea nominala.

Limita negativa a variatiilor de ten­siune de la punctul precedent masurate in punctul de delimitare intre operatorul de distributie si consumator sunt valabile numai in conditiile in care consumatorul realizeaza un factor de putere mediu lunar mai mare sau egal cu 0,92 si se incadreaza in puterea contractata.

Regimul de limitare sau restrictie se aplica in conformitate cu Normativul de limitare (NL), Normativul de deconectari manuale (DM), Normativele de    deconectari automate (DASF si DASU), legal aprobate, care sunt in egala masura obligatorii pentru beneficiar si pentru operatorul de distributie;

Puterile maxime pentru regimul de limitare sau restrictie prevazute in Anexa 8 sunt stabilite de comun acord intre consumator si operatorul de distributie, in conformitate cu reglementarile in vigoare. In situatia in care nu se ajunge la un acord, consumatorul este obligat sa puna la dispozitie operatorlui de distributie un studiu efectuat de un proiectant tehnolog, convenit cu operatorul de distributie, care sa fundamenteze valorile parametrilor in divergenta.

Operatorul de distributie are obligatia sa anunte consumatorii, direct sau prin intermediul furnizorului, cu cel putin 24 de ore inainte de aplicarea Normativului de limitari. Consumatorii care nu respecta dispozitia de reducere a puterii prevazuta in NL vor fi deconectati, iar intreaga responsabilitate pentru consecintele deconectarii le revine lor.

Dupa epuizarea timpului minim de realimentare prevazut in normativ, operatorul de distributie realimenteaza consumatorii prevazuti in Normativul DM cu putere minima tehnologica si ii anunta operativ pe acestia despre reconectare si obligatia functionarii la puterea minima tehnologica.

Nesimetria introdusa de consumator trebuie sa se incadreze in cotele alocate de operatorul de distributie astfel incat sa nu se depaseasca nivelul de 2 % in punctul de delimitare.

Distorsiunea de curent pe elementele de retea de alimentare ale consumatorului si nivelul armonicilor trebuie sa se incadreze in domeniul stabilit prin normative;

Consumatorul trebuie sa ia masuri pentru limitarea nivelului de fliker conform reglementarilor in vigoare.

Prestator Client,





Politica de confidentialitate



DISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1804
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2023 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site