Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


CONTRACT DE ANTREPRIZA GENERALA

Contracte+ Font mai mare | - Font mai micCONTRACT DE ANTREPRIZA GENERALAIncheiat intre :

 1. _____ _______ ______ ______, denumita in cele ce urmeaza ANTREPRENOR, pe de o parte,

si

 1. _____ _______ ______ ________,PROMOTOR, pe de alta parte,

Avand in vedere faptul ca Promotorul urmeaza sa dezvolte mai multe proiecte imobiliare, partile, de comun acord, au convenit incheierea prezentului contract de antrepriza generala, avand ca scop stabilirea conditiilor generale intre parti, privind contractarea lucrarilor de constructii-montaj, in vederea derularii proiectelor Promotorului.

Art. 1 - OBIECTUL CONTRACTULUI

Antreprenorul se obliga sa execute pentru Promotor, lucrari de constructii-montaj, astfel cum acestea vor fi determinate/ nominalizate in actele aditionale la prezentul contract, in baza documentatiei tehnice de executie, predata de Promotor si aprobata de Antreprenor fara obiectii, conform avizelor, autorizatiei de constructie si a aprobarilor legale, emise de autoritatile competente .

Pentru lucrarile de suprastructura, Antreprenorul va folosi tehnologia Murex si Betostyren, pusa la dispozitia acestuia, de catre Promotor, in baza contractului de sublicenta nr. ___________.

Art. 2 - PARTILE COMPONENTE ALE CONTRACTULUI

Urmatoarele documente fac parte integranta din contract :

Prezentul contract.

Actele aditionale la acesta.

Orice alte anexe la acesta.

Art. 3 - DURATA DE EXECUTIE A LUCRARILOR - PLANNING

3.1. Termenele de finalizare a lucrarilor de executie vor fi precizate prin actele aditionale incheiate, pentru fiecare stadiu fizic si se vor derula conform "Graficului de coordonare si esalonare al executiei lucrarilor." - anexa.

Termenul de finalizare va putea fi prelungit numai cu acordul scris al partilor, consemnat prin act aditional, si in unul dintre urmatoarele cazuri:

modificarea, pe parcursul executiei lucrarilor, a solutiilor tehnologice sau constructive din proiectele tehnice aprobate sau executarea unor lucrari suplimentare la cererea Beneficiarului final/Promotorului.

Devierile conductorilor electrici, devierile conductelor de apa sau devierile conductelor de canalizare in etapa executarii fundatiilor.

Efectuarea unor probe sau incercari, altele decat cele care, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare sunt in sarcina Antreprenorului.

incetinirea ritmului de lucru sau ca urmare a suspendarii executarii lucrarilor, in conformitate cu prevederile art. 9.2.3. din contract, caz in care acordul scris al partilor nu mai este necesar.

3.3. Pentru depasirea termenului de executie final din cauze care apartin exclusiv Antreprenorului, acesta este obligat la plata unei penalitati de 0,1% pe zi din valoarea neexecutata a stadiului fizic distinct si functional contractat, dar nu mai mult de 5% din valoarea globala a lucrarilor contractate.

Art. 4 - VALOAREA CONTRACTULUI

4.1. Valoarea globala a contractului este reprezentata de valoarea tuturor actelor aditionale, modificatoare in sensul contractarii de lucrari specifice.

Pretul unitar per metru patrat va fi prevazut in actele aditionale privind stabilirea lucrarilor de executat.

Pretul este net, forfetar si nerevizuibil, incluzand in consecinta toate lucrarile suplimentare care ar fi necesare in cursul santierului in afara celor prevazute la art. 4.3.

4.2. TVA va fi datorata de catre Promotor numai in cazul in care acesta nu va prezenta certificatul de aplicare a cotei zero, conform ________________.

4.3. Orice schimbare a valorii totale a lucrarilor se va face numai prin:

a) acordul scris al ambelor parti, in cazul in care in timpul executiei lucrarilor, partile vor constata necesitatea realizarii de lucrari suplimentare cum ar fi :

- lucrarile necunoscute la data semnarii prezentului contract si necuprinse in devizele oferta contractate, in afara cazurilor datorate direct omisiunilor sau erorilor Antreprenorului.

- indicarea de catre Promotor de a se folosi in lucrare unele materiale si sortimente diferite de cele solicitate prin documentatia predata la intocmirea ofertei;

- lucrarile pentru care s-a stabilit de comun acord de catre Promotor si Antreprenor ca este necesara modificarea solutiilor tehnice sau de executie ;

- expertizele, probele si incercarile solicitate de Promotor sau impuse de conditiile locale, altele decat cele care, in conformitate cu legislatia in vigoare, sunt in sarcina Antreprenorului.

b) in conformitate cu prevederile art. 9.2.3.1 din contract.

4.3.1. Promotorul si Antreprenorul vor conveni asupra elaborarii unor devize suplimentare pe baza carora se incheie acte aditionale la prezentul contract.

4.4. Toate lucrarile ce fac obiectul actelor aditionale vor fi realizate numai dupa acceptarea acestora de catre Promotor si Antreprenor, pe baza de ordin de santier.

Art. 5 - FINALIZAREA SI RECEPTIA LUCRARILOR

5.1. Inainte de finalizarea lucrarilor stabilite prin prezentul contract, reprezentantii Promotorului si ai Antreprenorului vor efectua, in termen de 7 zile de la data cererii scrise a Antreprenorului, o prereceptie. Cu acest prilej va fi intocmita o lista cu pre-rezervele (obiectiuni) emise de Promotor si termenele pana la care Antreprenorul urmeaza sa le execute.

5.2. Dupa executarea remedierilor din lista mentionata mai sus si ridicarea pre-rezervelor, Antreprenorul va solicita in scris Promotorului sa programeze receptia la terminarea lucrarilor santierului in urmatoarele 7 zile. Aceasta receptie va face obiectul unui proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor incheiat intre reprezentantii Promotorului si ai Antreprenorului, cat si autoritatile abilitate.

5.2.1. Receptia lucrarilor se va efectua in conformitate cu prevederile H.G. nr. 273 din 06/14/1994
privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora.

Prin semnarea proceselor-verbale de receptie de executie, atat pe faze, cat si finale se atesta ca antreprenorul si-a indeplinit obligatiile contractuale si, concomitent, se naste dreptul sau la plata integrala a lucrarilor contractate si executate.

5.4.Finalizarea lucrarilor care fac obiectul prezentului contract este prevazuta de maniera ferma la data stabilita prin actul aditional privind obiectul lucrarilor de executat.

Art. 6 - OBLIGATIILE PARTILOR

6.1. Obligatiile Antreprenorului

Antreprenorul se obliga :

6.1.1. Sa execute in intregime lucrarile contractate in conditiile prevazute contractual.

6.1.2. Sa respecte toate termenele prevazute si sa inceapa lucrarile cel mai tarziu in termen de 5 zile lucratoare de la momentul primirii ordinului de incepere a lucrarilor.

6.1.3. Sa realizeze toate lucrarile de calitate corespunzatoare, potrivit prescriptiilor tehnice in vigoare.

6.1.4. Sa remedieze, fara plata, parti de lucrari care au fost eventual executate cu deficiente si abateri de la prevederile de proiecte, sau prescriptiile tehnice constatate de catre persoanele imputernicite de catre Promotor. Termenele de remediere vor fi stabilite prin dispozitii scrise de santier in perioada de executie, respectiv prin procesul verbal al receptiei la terminarea     lucrarilor.

6.1.5. Sa efectueze probele si incercarile de calitate prevazute in normativele de lucrari de constructii, in vigoare la data executiei lucrarilor. La solicitarea Promotorului, va executa prompt si contra cost probele suplimentare solicitate in plus fata de cele obligatorii, daca va fi cazul. In situatia in care, in urma probelor, se vor constata deficiente si sau abateri din culpa exclusiva a Antreprenorului, acesta va suporta costurile privind efectuarea probelor si va efectua remedierile pe cheltuiala sa. In caz contrar, costurile privind efectuarea probelor suplimentare vor fi suportate de Promotor.

6.1.6. Raspunde de instruirea personalului in subordinea sa pentru evitarea accidentelor de munca si a consecintelor acestora.

6.1.7. Antreprenorul raspunde pentru calitatea lucrarilor executate, potrivit obligatiilor care ii revin, stabilite prin Legea 10/1995 privind calitatea in constructii, inclusiv pentru viciile ascunse la lucrarile executate conform legislatiei in vigoare.

6.1.8. La receptia la terminarea lucrarilor a fiecarui obiectiv pentru care s-a incheiat Act Aditional, Antreprenorul va asigura o Garantie de buna executie reprezentand un procent de 30% din cuantumul de 5% din valoarea globala a fiecarui act aditional, garantie de buna executie valabila pe o perioada de 24 de luni de la data emiterii sale, realizata prin depunerea sumei aferente intr-un cont comun, deschis la o banca stabilita de comun acord, purtator de dobanda in favoarea ambelor parti, in regim de 50% pentru fiecare.

6.1.9. Antreprenorul, in cadrul termenului de garantie, va fi obligat sa remedieze eventualele defecte de calitate, pe cheltuiala sa, daca acestea se datoreaza culpei sale exclusive, in caz contrar, Promotorul avand dreptul de a utiliza Garantia de buna executie, in limita prejudiciului creat, pentru efectuarea remedierilor. Anterior emiterii unei pretentii asupra Garantiei de buna executie, Promotorul are obligatia de a notifica Antreprenorul, precizand totodata obligatiile care nu au fost respectate.

6.2. Obligatiile Promotorului

6.2.1. Sa puna la dispozitia Antreprenorului toate autorizatiile, avizele, aprobarile si eventualele derogari prevazute de lege care sa permita executarea lucrarilor contractate.

6.2.2. Sa predea Antreprenorului gratuit, in trei exemplare, proiectul de executie pentru toate specialitatile, vizat conform prevederilor legale in vigoare.

6.2.3. Sa respecte termenele de plata conform conditiilor contractuale si art. 7 a prezentului contract.

6.2.4. Sa controleze pe santier, prin reprezentantii pe care i-a desemnat, modul de executie al lucrarilor si sa formuleze in scris si de indata, prin note de santier, eventualele observatii referitoare la calitatea executiei si la concordanta intre documentatia tehnica aprobata si lucrarile executate.

6.2.5. Sa puna la dispozitia Antreprenorului suprafetele necesare pentru depozitare si organizare, cai de acces, racorduri pentru utilitati.

6.2.6. Sa emita ordinul de incepere a lucrarilor, cu respectarea prevederilor prezentului contract.

Art 7 - Conditii de plata

7.1. Plata lucrarilor va fi efectuata de Promotor si/sau direct de catre Finantator, in lei, conform cursului de schimb BNR leu/euro din data efectuarii platii.

7.1.1. Pentru primele 3 luni de executie ale fiecarui act aditional, Promotorul va achita contravaloarea in euro a cuantumului valoric pentru 3 luni de productie bugetata, pe baza de factura proforma emisa de Antreprenor. In momentul incasarii contravalorii facturii proforma Antreprenorul va emite factura fiscala reprezentand contravaloarea platii efectuate.

7.1.2. La sfarsitul fiecareia dintre primele trei luni platite anticipat, Antreprenorul va intocmi cate o situatie de lucrari pentru luna in curs, va emite factura fiscala reprezentand contravaloarea productiei executate, exprimata in euro, va scadea plata anticipata, iar, in cazul in care intre momentul platii acesteia si momentul emiterii facturilor de productie se inregistreaza diferente de curs valutar, Antreprenorul va emite facturi fiscale reprezentand diferenta de curs valutar.

7.1.3. Incepand din luna a IV-a a graficului de esalonare calendaristica plata lucrarilor se va efectua pe baza facturii proforma lunara prezentata de catre Antreprenor, exprimata in euro, insotita de situatia de lucrari realizate si confirmate de catre Promotor. In momentul incasarii contravalorii facturii proforma Antreprenorul va emite factura fiscala de productie, in lei reprezentand valoare platii efectuate.

Situatiile de lucrari si de plati lunare vor fi redactate de catre Antreprenor la data de 25 ale lunii in curs, si vor fi confirmate de catre Promotor.

7.3. Plata lucrarilor se va efectua pe baza facturii prezentate de catre Antreprenor, insotita de situatia de lucrari realizate si confirmate de catre Promotor.

7.4. Promotorul va confirma situatiile de lucrari si de plata intr-un termen de 3 zile lucratoare dupa primirea acestora si va efectua platile intr-un termen de 7 zile lucratoare dupa primirea facturii proforme.

7.5. In cazul in care Promotorul are obiectiuni asupra cantitatilor din situatiile lunare sau asupra calitatii executiei, partile vor cauta sa solutioneze divergentele in 7 zile lucratoare. Nerezolvarea divergentelor pana la acest termen conduce la constituirea unui litigiu care va fi rezolvat conform prevederilor contractuale si legale in vigoare la data declansarii lui.

7.6. Lucrarile care nu constituie obiectul unor divergente vor fi achitate Antreprenorului fara intarziere, conform prevederilor Art.7.

7.7. Divergentele restante vor fi regularizate cel tarziu pana la data de 27 a fiecarei luni in curs. In cazul in care aceste divergente nu vor putea fi solutionate pe cale amiabila, divergenta se va transforma in litigu care va fi solutionat conform prevederilor prezentului contract.

7.8. In cazul in care Antreprenorul remediaza toate deficientele, in conditiile si termenele stabilite de comun acord intre parti, factura sau restul facturii vor fi platite dupa stabilirea unui proces verbal de confirmare din partea Promotorului, intr-un termen de 5 zile lucratoare dupa primirea facturii.

7.9. Neonorarea de catre Promotor a situatiilor de plata si facturilor in termenul stabilit prin contract, atrage dupa sine plata unor penalitati de 0,1% pe zi de intarziere la valoarea sumelor scadente neonorate, calculate si datorate pana la momentul inregistrarii platiilor restante in contul Antreprenorului. Penalitatile pot depasi valoarea pentru care au fost calculate. Penalitatile vor fi incluse in urmatoarea situatie de plata facturata si vor fi platite de Promotor numai daca intarzierea s-a datorat propriei sale culpe si/ sau a Finantatorului.

Art. 8 - Forta Majora

8.1. Cazul de forta majora se aplica, se anunta si se accepta de catre parti in conformitate cu prevederile legale in materie, la momentul producerii lui.

8.2. Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau/si de executarea in mod necorespunzator - total sau partial - a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzata de forta majora, asa cum este definita de lege.

8.3. In cazul in care situatia de forta majora determina intreruperi ale lucrarilor de maximum 20 de zile, urmeaza ca termenul de executie sa fie decalat corespunzator prin act aditional. In cazul in care evenimentul de forta majora va determina intrerupri mai mari de 20 de zile, partile convin sa se intalneasca pentru a decide asupra finalizarii prezentului contract.

8.4. Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, in termen de 72 ore, producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui.

8.5. Daca in termen de 20 (zile) de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza, partile au dreptul sa-si notifice incetarea de plin drept a prezentului contract fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune-interese.

Art. 9 - Rezilierea Contractului

9.1. Promotorul poatre rezilia contractul in orice moment in cazul in care Antreprenorul :

- nu respecta clauzele contractuale in ciuda notificarilor Promotorului;

- nu respecta termenele de executie sau normele de calitate prevazute in contract;

- nu remediaza lucrarile executate defectuos in termenele si conditiile fixate de Promotor ;

- abandoneaza contractul ;

- se declara in stare de faliment sau lichidare judiciara.

In cazul rezilierii contractului din initiativa Promotorului, acesta va trimite Antreprenorului o nota scrisa cuprinzand, pe de o parte, sumele restante pe care Promotorul trebuie sa le plateasca Antreprenorului pentru lucrarile deja executate, confirmate si necontestate de catre acesta, cat si, pe de alta parte, motivele pentru care solicita rezilierea.

Decizia de reziliere a contractului va fi anuntata Antreprenorului cu 14 zile inaintea datei la care aceasta va avea efect.

Rezilierea va avea efect la data precizata de catre Promotor prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire.

9.2. Antreprenorul poate rezilia contractul daca Promotorul :

neglijeaza una dintre obligatiile sale contractuale care impiedica Antreprenorul sa execute lucrarile contractate ;

nu respecta termenele de plata prevazute si confirmate.

9.2.1. Rezilierea contractului va fi notificata Promotorului cu 14 zile inaintea datei la care aceasta va avea efect. Promotorul se obliga sa plateasca Antreprenorului sumele pe care le datoreaza pentru lucrari deja executate si confirmate. Antreprenorul are dreptul sa solicite plata de daune interese ca reparatie pentru prejudiciul cauzat prin rezilierea contractului.

9.2.2. Rezilierea va avea efect la data precizata de Antreprenor prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire.

9.2.3. De asemenea, in cazul in care Promotorul nu isi respecta termenele de plata prevazute in contract, Antreprenorul va putea diminua ritmul executiei lucrarilor, sau suspenda partial ori in totalitate executia lucrarilor, pana la efectuarea integrala a platilor restante.

9.2.3.1 In cazul in care suspendarea lucrarilor, in conformitate cu prevederile art. 9.2.3, va fi mai mare de 6 luni, Antreprenorul, pentru motive intemeiate, va putea solicita Promotorului, modificarea pretului unitar.

Art. 10 - LITIGII

10.1. Partile convin sa solutioneze pe cale amiabila orice litigiu care ar putea interveni in cadrul derularii prezentului contract.

10.2. In caz contrar, partile se vor adresa instantelor de judecata competente din Bucuresti, sau Curtii de Arbitraj de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei, Bucuresti.

Art. 11 - INTRAREA IN VIGOARE

Prezentul contract este in vigoare producand toate efectele la data semnarii sale de catre parti. Intrarea in vigoare a fiecarui act aditional la prezentul contract este considerata data la care urmatoarele conditii vor fi indeplinite:

semnarea prezentului contract si a eventualelor anexe de catre ambele parti;

receptia terenului de catre Antreprenor, liber de orice sarcina, pe baza Procesului Verbal de receptie semnat intre parti ;

receptia de catre Antreprenor a documentatiei tehnice in 3 exemplare si a tuturor autorizatiilor legale ;

receptia de catre Antreprenor a ordinului scris de incepere a lucrarilor, emis de catre Promotor.

Art. 12 - DISPOZITII FINALE

12.1. Antreprenorul va utiliza furnizorii nominalizati prin act aditional la prezentul contract, in cel mai scurt timp posibil. In acelasi timp, Promotorul va valida alegerea tuturor furnizorilor si a societatilor subcontractante de catre Antreprenor.

12.2. Persoanele mandatate de Beneficiar pentru supervizarea lucrarilor sunt arh. --------si ----- ----- ----, de maniera directa si prin dirigintele de santier agrementat de ALPAT si desemnat de Promotor. Atributiile precise ale acestuia vor fi detaliate in anexa 6 la prezentul contract.

12.3. Persoana mandatata de catre Antreprenor pentru conducerea lucrarilor de santier, semnarea corespondentei cu Promotorul si a documentelor de plata este dl.__________.

12.4. Reprezentantii Promotorului si ai Antreprenorului au competenta de a trata si de a lua toate masurile care vor respecta precizarile prezentului contract.

Orice decizie luata care poate fi contrara prezentului contract este considerata nula si neavenita.

Clauzele convenite in prezentul contract vor putea fi modificate numai prin acte aditionale cu acordul ambelor parti.

12.5. Antreprenorul va fi exonerat de orice raspundere privind neindeplinirea obligatiilor contractuale, daca prin respectarea obligatiei ar incalca legislatia in vigoare sau ar pune in pericol siguranta constructiei.

12.6. Toate notificarile/instiintarile ce ar putea fi transmise intre parti, se vor efectua in scris, prin fax, prin posta cu confirmare de primire, sau prin inmanare directa, sub conditia aplicarii vizei de primire, la adresele partilor indicate in contract. Orice modificare cu privire la aceste adrese va fi neintirziat comunicata celeilalte parti in maxim 5 zile lucratoare de la data modificarii efective. Notificarile /instiintarile vor fi considerate primite de catre destinatar, la data primirii lor.

12.7. Nici o intarziere sau omisiune din partea Partilor in exercitiul oricarui drept, facultate sau privilegiu decurgand din prezentul Contract sau care i se cuvine de drept in orice alt mod nu va afecta aceste drepturi, facultati sau privilegii si nici nu va fi considerata ca o renuntare la un astfel de drept, facultate sau privilegiu. Nici o exercitare singulara sau partiala a unui astfel de drept, facultate sau privilegiu nu va exclude pe mai departe exercitiul acestora sau al altor drepturi, facultati sau privilegii.

6.8. Partile, prin reprezentantii lor legali, declara si garanteaza ca au luat cunostinta de continutul intregului contract, au capacitatea de a semna acest contract, precum si de a angaja din punct de vedere juridic, obligatiile asumate prin prezentul constituind obligatii valabile si producatoare de efecte juridice

Incheiat azi ______________, in doua exemplare, cu valoare juridica egala, cate unul pentru fiecare parte.

1. ANTREPRENOR GENERAL

2. PROMOTOR,

ATRIBUTIILE REPREZENTANTILOR PROMOTORULUI

 1. Urmarirea generala si actualizarea permanenta a planningului de realizare a obiectivului si informarea Promotorului in cazul constatarii depasirii termenelor de executie sau a non respectarii cantitatii sau calitatii lucrarilor executate.
 1. Tinerea evidentei lucrarilor executate si a situatiilor de plati.
 1. Organizarea lunara a sedintelor de analiza cu participarea reprezentantilor Promotorului si a Antreprenorului. Prezentarea RAPORTULUI LUNAR privind activitatea Antreprenorului, cantitatile de lucrari executate, problemele aparute in executie, indeplinirea obligatiilor contractuale si compararea rezultatelor cu planningul de realizare a lucrarilor. Raporul lunar va avea ca baza de intocmire :

Toate listele cu cantitati de lucrari executate de Antreprenor ;

Dispozitiile de santier date de dirigintele de santier ;

Informatii privind toate situatiile ivite pe parcursul lucrarilor ;

Analiza comparativa fata de planningul de executie ;

Note de constatare a calitatii materialelor folosite si a lucrarilor executate.

 1. Verificarea proiectului de organizare de santier elaborat de Antreprenor.
 1. Urmarirea organizarii de catre Antreprenor a camerei de mostre pentru principalele materiale si echipamente care vor fi achizitionate si puse in opera de catre constructor.
 1. Verificarea executiei lucrarilor de catre Antreprenor si de catre ceilalti subcontractanti, incluzand :

6.1. Verificarea obtinerii avizelor necesare si respectarea conditiilor impuse de acestea.

6.2. Existenta pe santier a documentatiei complete de executie.

6.3. Existenta pe santier a programelor de asigurare a calitatii lucrarilor si a responsabililor cu calitatea agreati de Ministerul Lucrarilor Publice.

6.4. Verificarea realizarii unor lucrari de foarte buna calitate, conforme documentatiei de proiectare si reglementarilor in constructii.

6.5. Respectarea tehnologiilor de executie aprobate.

6.6. Utilizarea pe santier a materialelor si echipamentelor ce corespund integral cu mostrele aprobate din camera de mostre si cu prevederile proiectului.

6.7. Evidenta permanenta a volumelor de lucrari executate astfel incat situatiile de plata sa reflecte precis valoarea acestora.

7. Urmarirea redactarii si tinerii la zi permanente de catre Antreprenor a urmatoarelor documente :

7.1. Jurnalul de santier (temperatura exterioara, lucrarile executate zilnic, utilajele si numarul de muncitori prezent pe santier, probleme ivite in executie, observatii privind calitatea, etc. )

7.2 Condica de betoane, intocmita conform legislatiei in vigoare, cu inregistrarea datelor de turnare si testare a betoanelor.

7.3. Procesele verbale de preluare a amplasamentului, a lucrarilor ascunse, a constatarii calitatii lucrarilor.

7.4. Certificatele de calitate pentru toate materialele si echipamentele puse in opera.

7.5. Procesele verbale de testare a instalatiilor inaintea inglobarii lor in constructie si/sau punerea in functiune.

7.6. Documentele de la 7.1. la 7.5. vor fi validate in permanenta de Promotor si vor face parte integranta din Cartea Constructiei.

 1. Urmarirea tuturor testelor si verificarilor efectuate de Antreprenor.
 1. Tinerea evidentei stricte pe santier a avizelor, autorizatiilor, contractelor, documentelor de executie, mostrelor de santier, tuturor datelor privind materialele, echipamentele, utilajele puse in opera (caracteristici tehnice, mostre, instructiuni de montaj, punerea in functiune, teste, etc.). Pastrarea pe santier a tuturor planurilor de executie.
 1. La terminarea lucrarilor, dirigintele de santier va informa Promotorul pentru convocarea Comisiei de receptie si va participa la efectuarea acesteia.
 1. Redactarea in doua exemplare a Cartii Constructiei pe baza intregistrarilor proprii si a documentatiei puse la dispozitie de catre Promotor, Proiectant si Antreprenor, care va fi predata Promotorului pe baza de proces verbal.
 1. Toate documentele privind executia obiectivului, vor fi puse zilnic la dispozitia Promotorului.

1. ANTREPRENOR GENERAL

2. PROMOTOR,Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2225
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved