Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


CONTRACT DE ASOCIERE in vederea Societatii Civile Particulare ASOCIATIA SPORTIVA SCOLARA "."

Contracte+ Font mai mare | - Font mai micCONTRACT DE ASOCIERE

in vederea Societatii Civile Particulare

ASOCIATIA SPORTIVA SCOLARA "."CAP. I PARTILE CONTRACTANTE         

1. "SCOALA ." persoana juridica cu sediul in localitatea ......,  judetul  ...... str. ....., nr. .,  cod fiscal . reprezentata legal  prin doamna/domnul . in calitate de director cu domiciliul in .........., str....., nr......,posesor al CI seria..nr., eliberat de .........la data...., cod numeric personal ..........;

2. .. cetatean roman domiciliat  in ......, str. . nr .., bloc . sc. ., etaj ., ap .., judetul ........, posesor al buletinului de identitate seria . nr. ., eliberat de Politia........,  la data de ., cod numeric personal ., in calitate de presedinte onorific al viitoarei Asociatii Sportive ........., astfel cum a fost mandatat prin dispozitiile finale din ROF sa semneze in numele si pentru membrii asociatiei

.. cetatean roman domiciliat  in str. . nr . bloc . sc. ., etaj ., ap .., judetul ........, posesor al buletinului de identitate seria . nr. ., eliberat de Politia........,  la data de ., cod numeric personal ., in calitate de ........al viitoarei Asociatii Sportive ........., astfel cum a fost mandatat prin dispozitiile finale din ROF sa semneze in numele si pentru membrii asociatiei

.. cetatean roman domiciliat  in str. . nr . bloc . sc. ., etaj ., ap .., judetul ........, posesor al buletinului de identitate seria . nr. ., eliberat de Politia........,  la data de ., cod numeric personal ., in calitate de ........al viitoarei Asociatii Sportive ........., astfel cum a fost mandatat prin dispozitiile finale din ROF sa semneze in numele si pentru membrii asociatiei

au convenit, prin vointa lor unanima, constituirea unei societati civile particulare cu respectarea prevederilor art. 1499-1531 din Codul civil si ale art. 25 din Legea Educatiei Fizice si Sportului care va fi denumita ASOCIATIA SPORTIVA SCOLARA "."

CAP. II CLAUZE GENERALE - SCOP, DENUMIRE, SEDIU

Art. 2.1. Societatea ASOCIATIA SPORTIVA SCOLARA "." este societate civila particulara, nu efectueaza acte de comert, nu are personalitate juridica si nu este subiect autonom de drept.  ASOCIATIA SPORTIVA "." CONSTANTA se constituie in cadrul SCOLII..... si va folosi pentru realizarea scopului propus bazele sportive ale acesteia.

Art. 2.2. Societatea are ca scop organizarea si administrarea unor activitati sportive prin promovarea  mai multor discipline sportive, cu drept de participare la activitatile si competitiile sportive organizate de asociatiile  judetene pe ramura de sport si inspectoratele scolare cu finalizare la nivel local si judetean.

Art. 2.3. ASOCIATIA SPORTIVA SCOLARA "." se va afilia Federatia Sportului Scolar si Universitar si/sau la asociatiile judetene pe ramuri de sport la disciplinele sportive prevazute in prezentul contract dupa inscrierea in Registrul Sportiv si obtinerea Certificatului de Identitate Sportiva.

Art. 2.4. Societatea ASOCIATIA SPORTIVA SCOLARA "."este infiintata pe durata nedeterminata, activitatea urmand sa inceapa la data inscrierii in Registrul Sportiv si eliberarii Certificatului de Identitate Sportiva.

Art. 2.5. Sediul ASOCIATIEI SPORTIVE SCOLARE "." este in....... str. . nr. ., in incinta Scolii .......... din loc.., jud............

CAP. III APORTUL ASOCIATILOR

Art. 3.1. Aportul social poate consta in: numerar, bunuri sau prestatii in munca.

Art. 3.2. Aportul social in lei al ASOCIATIEI SPORTIVE "." CONSTANTA este de . lei, subscris de asociati astfel:

- .........Lei , reprezentand aporturile asociatilor din tabel anexat de la nr. crt...la nr..crt....(se face tabel anexa cu nume, prenume,domiciliul, aport, semnatura)

- - .........Lei , reprezentand aporturile asociatilor din tabel anexat de la nr. crt...la nr..crt....

- .........Lei , reprezentand aporturile asociatilor din tabel anexat de la nr. crt...la nr..crt....    

Art. 3.3. Aportul social in numerar si bunuri (mobile sau imobile) devin proprietate comuna a asociatilor in functie de contributia fiecaruia.

Art. 3.4. Aportul social constand in numerar si in bunuri vor fi puse la dispozitia asociatiei in termen de 5 (cinci) zile de la data autentificarii contractului de societate si vor trece in patrimoniul social al societatii. Nedepunerea aportului social in termenul prevazut atrage dreptului asociatiei de a percepe dobanzi pe fiecare zi de intarziere, la valoare egala cu dobanda legala.

Art. 3.5. Aportul constand in prestatii de munca va fi adus de asociati pe toata perioada de functionare a AS, care va fi evaluat periodic de catre conducerea si administrarea asociatiei.

CAP. IV OBIECTIVELE ASOCIATIEI SPORTIVE

Art. 4.1. Obiectivele ASOCIATIEI SPORTIVE SCOLARE"."sunt stabilite in concordanta cu prevederile Legii EFS 69/2000 si a HG 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere in aplicare a dispozitiilor Legii EFS 69/2000, respectiv angrenarea elevilor in practicarea exercitiului fizic sub diferitele sale forme, in mod organizat, intr-un sistem variat de activitati sportiv-turistice, cu caracter necompetitional sau competitional, la nivel scolar sau inter-scolar, pe baza unor programme proprii si astfel de a contribui la imbunatatirea starii de sanatate a membrilor sai prin practicarea exercitiului fizic si a sportului, de a folosi in limita timpului disponibil baza materiala a institutiei unde asociatii isi desfasoara activitatea si de a contribui la sustinerea financiara a practicarii exercitiului fizic si sportului la  mai multe discipline si ramuri sportive si a unor domenii de activitate dupa cum urmeaza:

- atletism - baschet

- oina - popice

- table - sportul pentru toti

- fotbal - sah

- fotbal tennis - tennis

- tenis de masa - handball

- volei - scrabble EXEMPLE

- bowling

 CAP. V FUNCTIONAREA, CONDUCEREA SI ADMINISTRAREA ASOCIATIEI SPORTIVE

Art. 5.1. Functionarea asociatiei: Asociatia ia fiinta si incepe sa functioneze din momentul recunoasterii asociatiei prin inscrierea acesteia in Registrul Sportiv si obtinerea Certificatului de Identitate Sportiva in conditiile legii .

Art. 5.2. Pe durata functionarii AS, asociatii sunt obligati sa-si indeplineasca obligatiile  si  sa-si exercite drepturile cu buna credinta, astfel cum sunt prevazute acestea prin Regulamentul de Organizare si Functionare al Asociatiei Sportive Scolare .......... si sa manifeste grija pentru bunul mers al AS.

Art. 5.3. Drepturile asociatiilor, in principiu, sunt NETRANSMISIBILE.

Art. 5.4. Raspunderea patrimoniala a asociatiilor este angajata pentru daunele cauzate din culpa, chiar daca, prin alte fapte sau acte juridice, acestia ar aduce foloase societatii civile. Nu se compenseaza daunele provocate de asociati cu foloasele aduse societatii de catre acestia.

Art. 5.6. Conducerea asociatiei:  

Organul de conducere al asociatiei este Adunarea Generala formata la infiintare din membrii fondatori.

Organul executiv este format din Comisia Sportului Scolar formata din :

Presedinte Onorific (directorul unitatii de invatamant): ............

Presedinte Executiv (profesor titular al unitatii de invatamant) : ........

Secretar (profesor de specialitate) : .............

Membru (cadru didactic sau elev)  : .............

Membru (cadru didactic sau elev) : .............

Membru (cadru didactic sau elev)  : .............

Controlul financiar intern va fi asigurat de un cenzor.

Comisia Sportului Scolar este obligata sa convoace Adunarea Generala la sediul social cel putin o data pe an sau de cate ori  este necesar.

Art. 5.7. Drepturile si obligatiile membrilor, ale organelor de conducere, administrare si control, statutul disciplinar al membrilor sunt si vor fi respectate si aplicate, astfel cum au fost stabilite prin Regulamentul de Organizare si Functionare al Asociatiei Sportive Scolare...........

CAP. VI MODALITATI DE FINANTARE

Art. 6.1. Finantarea activitatii sportive in structurile sportive scolare, fara personalitate juridica, se

realizeaza conform legii 69 / 2000 si a Normelor generale ale Federatiei Sportului Scolar si Universitar, precum si a altor acte normative incidente, prin:

aportul asociatilor,

cotizatiile membrilor,

sume provenite din prestari de servicii;

donatii sau subventii de la persoane fizice si juridice romane sau straine

reclama sportiva;

concursuri si tombole;

repartizarea unor sume pentru activitatea sportiva din bugetul de venituri si cheltuieli al institutiilor si unitatilor din cadrul carora s-a constituit structura sportiva

altele, in conditiile legii

 Art. 6.2. Veniturile indiferent de sursa si cheltuielile de orice natura sunt cuprinse intr-un buget anual propriu.

CAP. VII RASPUNDEREA CONTRACTUALA

Art. 7.1. Asociatii raspund pentru obligatiile asumate in cadrul contractului de societate, iar in raport cu tertii se instituie o raspundere personala, inclusiv pentru faptele personale comise care deriva din activitatea asociatiei.

Art. 7.2. Raspunderea asociatiei fara personalitate juridica este exclusa, exceptand situatia raspunderii solidare a membrilor asociati.

CAP. VIII MODALITATEA DE IMPARTIRE A REZULTATELOR ACTIVITATII COMUNE DESFASURATE

 Art. 8.1. Rezultatele financiare obtinute prin aportul asociatilor, indiferent de orice natura, va fi folosit in scopul dezvoltarii activitatii sportive si a bazei materiale din asociatia sportiva.

CAP. IX CLAUZE SPECIALE       

Art. 9.1. Denuntarea unilaterala a prezentului contract de asociere este interzisa sub sanctiunea de daune de interese.

Art. 9.2. Retragerea unui asociat se poate face cu un preaviz de 30 de zile calendaristice, printr-o adresa scrisa catre Comisia Sportului Scolar, cu specificarea motivatiei. In cazul retragerii unui asociat acesta va avea doar dreptul la restituirea in natura a bunului adus in asociatie cu titlu de folosinta si cota-parte din profitul realizat pana in data expirarii preavizului, respectiv incetarea calitatii de asociat.

Art. 9.3. In societate pot intra ulterior si alti asociati, elevi sau cadre didactice sau fosti elevi, care indeplinesc conditiile minime stabilite prn hotararea Adunarii asociatilor.

Art. 9.4. Litigiile care s-ar putea ivi intre asociati vor fi rezolvate pe cale amiabila. In cazul in care acest lucru nu este posibil, litigiile vor fi solutionate de instantele de drept comun.

CAP. X INCETAREA CONTRACTULUI

Art. 10.1. Contractul inceteaza:

prin hotararea Adunarii asociatilor;

- in imposibilitatea realizarii obiectivului contractului,

- in caz de imposibilitate definitiva de constituire a organelor de conducere, administrare si control;

- in cazul scaderii numarului de mebrii asociati sub limita de 30 de persoane

- alte clauze prevazute de lege.

Art. 10.2 Contractul inceteaza in caz de forta majora in cazul in care aceasta dureaza mai mult de 6 luni sau in situatia unor impedimente legale privind desfasurarea normala a activitatii.

CAP. XI DISPOZITII FINALE

Art. 11.1. ASOCIATIA SPORTIVA SCOLARA "."are emblema, steag, culori (.........) si stampila proprie.

Art. 11.4. ASOCIATIA SPORTIVA SCOLARA "."se inregistreaza in Registrul Sportiv pentru a primi un numar de identificare si Certificat de Identitate Sportiva, urmand sa se inregistreze si la Administratia Financiara in termen de 15 zile de la data primirii CIS si sa faca demersurile necesare in vederea afilierii la Federatiile/asociatiile judetene de specialitate.

Art. 11.5. ASOCIATIA SPORTIVA SCOLARA "."detine exclusivitatea privind:

a) dreptul asupra imaginii de grup sau individuale, statica si in miscare a sportivilor  in echipament de concurs si de reprezentare, cand participa la competitii in numele respectivei structuri;

b) dreptul de folosinta asupra emblemei, steagului, culorilor si stampilei             

c) drepturile de reclama, publicitate si de televiziune la competitiile pe care le organizeaza sau la care participa, dupa caz.

Drepturile mentionate mai sus pot fi cesionate, in conditiile legii.

Art. 11.6. Supravegherea si controlul activitatii se exercita, potrivit Legii 69/2000 si prevederilor propriului regulament, prin Adunarea Generala, Federatia Sportului Scoalar si Universitar, Scoala.........ANS, DSJ.

Art. 11.7. Revocarea recunoasterii functionarii A.S. este de competenta ANS prin DSJ si se

va produce numai in cazurile expres prevatute de lege.

Art. 11.8. Controlul si asistenta medicala in activitatea sportiva a ASOCIATIEI SPORTIVE SCOLARE"."sunt obligatorii.

Art. 11.8. Prezentul contract poate fi modificat / completat prin acordul scris al partilor, obligatoriu prin act aditional, in urma hotararii Adunarii Generale.

Art. 11.9. Prevederile prezentului contract se intemeieaza pe dispozitiile Regulamentului de Organizare si Functionare al Asociatiei Sportive Scolare ........., completandu-se cu dispozitiile regulamentului, dar neavand putere de modificare a acestuia.

Prezentul contract de societate isi are temeiul juridic in prevederile art.1491 si urmatoarele din Codul Civil, ale Legii EFS 69/2000 modificata si completata si a Regulamentului de punere in aplicare a Legii 69/2000 aprobat prin HG 884/2001, ordine, regulamente sau decizii din activitatea sportiva, financiar-contabila, invatamant.

      Prezentul CONTRACT DE SOCIETATE s-a redactat, azi.......... si autentificat in 8 (opt) exemplare originale din care unul pentru biroul notarial.

            ( Autentificarea pe verso)

SEMNATURILE ASOCIATILOR

1.

2.

3.

Scoala/Liceul___________________

Nr.________/___________________

ADEVERINTA

Se adevereste prin prezenta ca sediul Asociatiei Sportive Scolare___________ a scolii/liceului_____ _______ ______ _______se afla in strada_________________

Adeverinta foloseste pentru obtinerea afilierii la Federatia Sportului Scolar si a

Certificatului de Identitate Sportiva de la Directia Pentru Sport a Judetului Timis

Director

Imputernicire

Noi, (numele celor patru membrii), membrii fondatori ai Asociatia Sportive Scolare______________, imputernicim pe ________________,cetatean roman, domiciliat in str,_____________ posesor al actului de identitate ______seria_____nr________eliberat de politia Mun.___________la data de_________

sa actioneze in numele nostru si pentru noi sa desfasoare procedura de obtinere a avizelor necesare de:deschidere de Cont Bancar pentru obtinerea Certificatului de Identitate Sportiva,sa semneze orice acte modificatoare ale Actului Constitutiv si Statutului asociatiei,modificari impuse de Notariate sau instantele competente,semnatura sa fiindu-ne pe deplin opozabila.

Redactat si editat in 2(doua) exemplare,la scoala/liceul_____________cu sediul in

Str.___________nr._________localitatea______________.

S-au eliberat un nr.de ______exemplare.

1.

2.

3.

4.

Presedinte Executiv

REGULAMENTUL

PRIVIND ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA

ASOCIATIEI SPORTIVE SCOLARE ......

CAP. 1 DENUMIRE, FORMA JURIDICA, SEDIU, DURATA

In baza legii Educatiei fizice si Sportului nr. 69/2002 si a Federatiei Sportului Scolar si Universitar se constituie Asociatia Sportiva Scolara.......... .

a)      Asociatia Sportiva Scolara....... se considera structura sportiva fara personalitate juridica constituita de catre membrii fondatori persoane fizice si persoane juridice care doresc sa sprijine activitatea sportiva din Scoala /Liceu_____ _______ ______ ______.

b)      Asociatia Sportiva Scolara....... este asociatie fara scop patrimonial constituita pe termen nelimitat.

c)      Sediul Asociatiei Sportive ....este in ............ Tel.... Persoana imputernicita sa reprezinte Asociatia Sportiva Scolara....... In toate demersurile necesare inscrierii in registrul sportiv al Directiei Judetene pentru Tineret si Sport este prof. ..........

CAP. 2 SCOP, OBIECTIVE

a)      Asociatia Sportiva Scolara....... este destinata sa asigure pregatirea, participarea, organizarea si desfasurarea activitatilor sportive, reprezentand interesele sportului la nivelul unitatii de invatamant in subordinea careia se afla.

b)      Scopul principal al activitatii Asociatiei Sportive Scolare........ Il constituie angrenarea elevilor in practicarea exercitiului fizic sub diversele sale forme in mod organizat, intr-un sistem variat de activitatii sportiv-turistice cu caracter necompetitional la nivel scolar sau inter-scolar pe baza unor programe proprii ale F.S.S.U. ale federatiilor sportive de specialitate ale Federatiei Sportului pentru Toti si ale Directiei pentru Tineret si Sport Judetean, Inspectoratul Scolar Judetean asigurandu-ne in acest mod petrecerea timpul liber intr-un mod util si placut.

c)      Activitatea Asociatiei Sportive Scolare.......se desfasoara pe baza Regulamentului de organizare si functionare propriu elaborat pe baza Normelor Generale ale Federatiei Sportului Scolar si Universitar, adoptat de Adunarea Generala, respectand legile in vigoare inclusiv cele care reglementeaza domeniul activitatii sportive.

d)      Organizarea si desfasurarea activitatii Asociatiei Sportive Scolare...... se realizeaza numai cu respectarea celor doua documente fundamentale ale F.S.S.U si a Misterului Tineretului si Sportului privind organizarea activitatilor sportive si de cele de ordin financiar

e)      Controlul si indrumarea Asociatiei Sportive Scolare......... se face de cadre Comisia Judeteana a F.S.S.U, conducerea unitatilor de invatamant in care functioneaza seful catedrei de educatie fizica si sport si Directia pentru Sport a Judetului Timis.

CAP. 3 MEMBRII

Membrii Asociatiei Sportive Scolare...... pot fi.

a)      Elevi din unitatea de invatamant respectiva si personalul didactic care doreste sa participe la exercitiul fizic si sa respecte prevederile regulamentului de organizare si functionare a Asociatiei Sportive Scolare.................

b)      Membrii sustinatori ( parinti, sponsori, reprezentanti ai organizatiilor locale) care doresc sa sprijine moral si material Asociatia Sportiva Scolara........

c)      Fosti elevi ai scolii interesati de practicarea exercitiului fizic

CAP. 4 ORGANELE DE CONDUCERE

Organele de conducere si control al Asociatiei Sportive Scolare a_________________

sunt:

adunarea generala;

consiliul director;

comisia de cenzori.

Adunarea generala a asociatiei este alcatuita din totalitatea membrilor Asociatiei si are urmatoarele atributii:

analizeaza principalele aspecte si hotaraste cu privire la:

activitatea de administrare a Asociatiei Sportive Scolare;

natura si volumul mijloacelor materiale si banesti strict necesare desfasurarii Asociatiei si modul lor de folosire;

alege Consiliul director si Comisia de cenzori si presedintele consiliului director,care reprezinta Asociatia in fata institutiilor publice si altor persoane juridice sau fizice cu care asociatia are relatii;

adopta Regulamentul de organizare si functionare al Asociatiei Sportive Scolare _____ _______ ______ _________

Convocarea membrilor Asociatiei Sportive Scolare ___________________se va face cu cel putin 10 zile inainte ca adunarea generala sa aiba loc.

Ea poate adopta hotarari daca cel putin 2/3 din numarul membrilor sunt prezenti personal sau prin reprezentant.

Daca nu este intrunit cvorumul adunarea poate fi suspendata si revocata pentru o data anuntata,iar deciziile pot fi adoptate indiferent de numarul membrilor prezenti.

Pentru adoptarea hotararilor in adunarea generala a Asociatiei Sportive Scolare se vor avea in vedere urmatoarele:

fiecare membru are un vot;

membrul lipsa poate fi reprezentat de un asociat printr-o procura;

in cazul unui vot paritar,votul presedintelui este decisiv.

Hotararile Asociatiei Sportive Scolare vor fi luate cu votul reprezentand majoritatea simpla,din totalul voturilor obtinute.

Consiliul director - organ ales de adunarea generala,reprezinta organul executiv in activitatea de administrare a Asociatiei Sportive Scolare. Este format din 3 membrii alesi de adunarea generala dintre persoanele nominalizate de membrii fondatori ai Asociatiei si duce la indeplinirea hotararii generale si actioneaza operativ in legatura cu:

activitatea curenta de administrare a Asociatiei;

rezolvarea problemelor de referinta ridicate de membrii Asociatiei;

asigura organizarea evidentei materiale.

Deciziile si discutiile se consemneaza intr-un registru de procese verbale.

Consiliul director asigura organizarea adunarii generale, precum si a altor actiuni stabilite de adunarea generala.

MEMBRII CONSILIULUI DIRECTOR SUNT:

Presedinte:_____ _______ ______ _____________, (se trec toate datele personale ale fiecarui membru,

vezi datele de la Cap.1 Contract de asociere)

Vicepresedinte_____ _______ ______ _________,

Secretar_____ _______ ______ ______________,

Membru_____ _______ ______ ______________,

Membru_____ _______ ______ __________(reprezentant al elevilor,cu urmatoarele

date)__________ ______ ____ _____ _______ ______ _________

Presedintele Asociatiei Sportive Scolare este conducatorul executiv al acesteia si are urmatoarele atributii:

urmareste si asigura respectarea statutului si hotararilor adunarii generale;

convoaca si conduce sedintele de lucru ale Consiliului director si ale adunarii generale;

convoaca Consiliul director ori de cate ori este nevoie:

Comisia de cenzori. Membrii fondatori convin ca atributiile comisiei de cenzori sa fie exercitate de catre un cenzor unic in persoana __________ ______ ____ _

(cu toate datele personale)

Atributiile cenzorului sunt;

urmareste si asigura respectarea legalitatii in administrarea bunurilor materiale si financiare ale Asociatiei Sportive Scolare;

verifica si valideaza documentele reprezentand angajamentele de plata;

verifica gestiunea Asociatiei Sportive Scolare si propune descarcarea de gestiune.

CAP. 5 MIJOACE MATERIALE SI FINANCIARE

a)      Asociatia Sportiva Scolara......... foloseste in mod gratuit baza sportiva a unitatii de invatamant;

b)      Asociatia Sportiva Scolara........... are inventar propriu, pe care il procura, utilizeaza si il caseaza potrivit regulamentului in vigoare;

c)      Fondurile banesti ale asociatiei provin din:

Cotizatiilor membrilor;

Inchirieri sala de sport;

Sume provenite din prestari servicii;

Donatii sau subventii de la persoane fizice si juridice, romane sau straine;

Reclama sportiva;

Concursuri si tombole;

Altele, in conditiile legii;

Fondurile banestii ale asociatiei se incadreaza pe baza de chitanta fiscala, tabel nominal si semnatura deponentului, de catre persoane desemnate de biroul A.S.S.....si se pastreaza la CEC sau banca, utilizandu-se numai in interesul asociatiei potrivit normelor financiare care reglementeaza activitatea sportiva.

d) Toate acestea vor fi evidentiate intr-un registru special.

e) Controlul folosirii fondurilor banestii va fi efectuat de Comisia de cenzori.

Dizolvarea si lichidarea Asociatiei Sportive Scolare poate fi propusa de catre Consiliul director sau de catre cel putin 50% dintre membrii Asociatiei Sportive Scolare.

In cazul dizolvarii si lichidarii Asociatiei Sportive Scolare, Consiliul director va numi o comisie de dizolvare.

CAP. 6 DISPOZITII FINALE

a)      Asociatia Sportiva Scolara are denumirea si insemne proprii, emblema, drapel, stampila, aprobate de Adunarea Generala

b)      Asociatia Sportiva Scolara......... isi inceteaza activitatea prin decizia Adunarii Generale .

c)      Hotararile Adunarii Generale se iau cu majoritatea de voturi a membrilor prezenti

d) Asociatia Sportiva Scolara se angajeaza sa respecte Codul Civil Sportiv

Membrii fondatori semnatari sunt de coniventa ca prezentul inscris denumit Regulament impreuna cu Actul Constitutiv si Procesul Verbal al Adunarii Generale Constitutive,reprezinta vointa semnatarilor si sunt actele constitutive ale Asociatiei Sportive Scolare ____________________ a scolii/liceului_________________

Redactat si editat in 4(patru) exemplare,

MEMBRII FONDATORI

Numele si Prenumele Semnatura

2.

3.

4.

5.

Scoala/Liceul Data_________________

Asociatia Sportiva_____ _______ ______ ______    Avizul directorului unitatii de invatamant

CERERE DE AFILIERE

Prin prezenta, asociatia sportiva _____ _______ ______ ___________ a scolii/liceului___________

_____ _______ ______ _____________din localitatea_____ _______ ______ ______judetul___________________

solicita afilierea la Federatia Sportului Scolar si Universitar din Romania,cu sediul in Bucuresti,Str.Mihail

Moxa nr.5,Sectorul 1.

Asociatia noastra s-a constituit la data de ______________si cuprinde un numar de_________

membrii

Consiliul de conducere a asociatiei sportive este format din ______membri, avand urmatoarele functii :

1.__________ ______ ____ ________________ numele si prenumele,functia)

2.__________ ______ ____ _________________

3.__________ ______ ____ __________________

4.__________ ______ ____ __________________

5.__________ ______ ____ __________________

6.__________ ______ ____ __________________

7.__________ ______ ____ __________________

Asociatia Sportiva are urmatoarele sectii :

1.__________ ______ ____ _____

2.__________ ______ ____ _____

Bazele sportive utilizate constau :

Membrii asociatiei participa la urmatoarele competitii :

Elevii membri ai asociatiei sportive depun lunar o cotizatie in valoare de__________stabilita in adunarea generala.

Anexam alaturat o copie a Regulamentului de organizare si functionare a asociatiei sportive si o copie dupa procesul verbal de infiintare.

Asociatia Sportiva a scolii/liceului se obliga sa cunoasca si sa respecte Regulamentul de organizare si functionare a Federatiei Sportului Scolar si Universitar precum si celelalte reglementari ce se vor elabora ulterior.

Asociatia sportiva scolara isi desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile legale ale acestui domeniu de activitate.

PRESEDINTE ASOCIATIE SPORTIVA

CONTRACT DE COMODAT

Subsemnatul_____ _______ ______ ____________,cetatean roman,domiciliat in localitatea___________________,str._____ _______ ______ _______nr._______________,judetul Timis, in calitate de comodant, denumit in continuare astfel in cuprinsul contractului si

Subscrisa Asociatia Sportiva Scolara_____ _______ ______ _________,in calitate de comodantara,

denumita in continuare astfel in cuprinsul contractului,intelegem de comun acord sa incheiem prezentul Contract de comodat,in urmatoarele conditii :

Subsemnatul comodant_____ _______ ______ __________transmit spre folosinta cu titlul gratuit comodantarei Asociatia Sportiva Scolara____________________,imobilul, baza sportiva,proprietatea___

_____ _______ ______ ______dobandit cu titlul de drept cumparare,ca bun,situat in localitatea____________,

str._____ _______ ______ __________nr.______,judetul Timis, inscris in C.F. nr._________localitatea______

__________________nr.top________compus din ,camere,dependinte, sali de sport,terenuri de sport etc.pentru o perioada nedeterminata,pentru ca sa-si stabileasca sediul si sa-si desfasoare activitatea in acest imobil,cu suportarea din partea comodantei a tuturor prejudicilor ce le va aduce imobilului in perioada cat il foloseste.

Subscrisa comodatara am preluat din imobilul descris mai sus o camera si baza sportiva a scolii/liceului pentru ca sa-mi desfasor activitatea in acest imobil,in conditiile prezentului contract.

Declaram ca avem cunostinta de dispozitiile art. 1560 si urmatoarele di Codul Civil, conform carora prin prezentul inscris nu se transmite dreptul de proprietate asupra imobilului in favoarea comodantarei.

Actul s-a intocmit in 6 (sase) exemplare,azi_____ _______ ______ ______

Comodant, Comodatara,

_____ _______ ______ __________ Reprezentant legal al Asociatiei

_____ _______ ______ ____________

ETAPELE PE CARE TREBUESTE SA LE PARCURGETI    PENTRU D.J S Timis


1. Completati Procesul verbal de constituire atasat, semnat de toti membrii asociatiei
2. Regulamentul de organizare se completeaza si apoi semnat de toti membrii asociatiei, dupa care se da data certa de un notar public
3. Dovada sediului : extras CF, contract de comodat - atasat, adeverinta din partea scolii (Consiliul Director) prin care isi exprima acordul cu privire la stabilirea sediului Asociatiei Sportive in incinta scolii.
4. Contractul de societate - atasat se completeaza cu datele celor 3 persoane imputernicite prin ROF si se autentifica la Notar (se semneaza in fata Notarului) - cu tabel anexat privind aporturile asociatilor
5. Pe baza contractului de societate autentificat si cu Regulamentul de organizare cu data certa se deschide cont la banca pe numele asociatiei sportive cu aporturile tuturor asociatilor .

6. Copii BI/CI membrii toti sau certificate de nastere cu acordul reprezentantului legal (tata, mama)

6. Acord Inspectorat Scolar privind constituirea in cadrul scolii a asociatiei sportive - dupa constituire

Toate aceste acte dupa ce le finalizati le aduceti la DSJ Timis si va eliberem CIS, urmand sa va explic procedura ulterioara (Finante).
.

ETAPELE PE CARE TREBUESTE SA LE PARCURGETI PENTRU FINANTE

1.Contractul de societate civila (original)

2. Dovada sediului : extras CF, contract de comodat - atasat, adeverinta din partea scolii (Consiliul

Director) prin care isi exprima acordul cu privire la stabilirea sediului Asociatiei Sportive in incinta scolii

3. Aportul social 540 ron dupa ce se finalizeaza bani se pot scoate din banca)

4. Regulamentul de organizare si functionare

5. Procesul verbal de constituire

6. Certificatul de Identitate Sportiva

7. Decizia D.S.J.Timis

(Finante langa Prefectura Etaj 2 pentru obtinerea codului fiscal)Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2395
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved