Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


CONTRACT DE GAJ FARA DEPOSEDARE (produse agricole)

Contracte+ Font mai mare | - Font mai micCONTRACT DE GAJ FARA DEPOSEDARE (produse agricole)

I. PARTILE CONTRACTANTE:

1. SC, cu sediul in.., telefon/fax, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr., cod fiscal, nr. de cont., deschis la Banca., reprezentata legal de in calitate de, denumita in continuare CREDITOR-GAJIST,si

2. SC.., cu sediul in.., telefon/fax.., inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr, cod fiscal, nr de cont., deschis la Banca., reprezentata legal de.., in calitate de, denumita mai jos DEBITOR-GARANT.

II. SEDIUL MATERIEI:

In temeiul art. 1685 Cod Civil si urmatoarele si Legii nr. 99/1999

s-a incheiat prezentul contract de gaj cu urmatoarele clauze:

III. OBIECTUL CONTRACTULUI:

Art.1

Obiectul contractului consta in constituirea de catre DEBITORUL-GARANT in favoarea CREDITORULUI-GAJIST a gajului fara deposedare asupra urmatoarelor produse agricole.

1)KG. de.., in valoare delei, la un pret de.lei pe KG,

2)KG. de.., in valoare delei, la un pret de.lei pe KG,

3)KG. de.., in valoare delei, la un pret de.lei pe KG,

4)KG. de.., in valoare delei, la un pret de.lei pe KG,

1.1. Valoarea totala a bunurilor supuse gajului, este estimata la..lei., conform..(actul de expertiza nr../data).

1.2. Bunurile sunt asigurate la.., ( denumirea societatii de asigurare ) pentru suma totala de.lei.

IV. SCOPUL CONTRACTULUI

Art.2

Prezentul contract se incheie pentru garantarea imprumutului pe care S.CS.A l-a acordat DEBITORULUI-GARANT, la data de., constand in suma de., conform contractului de imprumut, din./in vederea obtinerii unui imprumut in valoare dede catre S.C, de la S.C.

V. DREPTURILE SI OBLIGATIILE PARTILOR:

Art.3

Drepturile CREDITORULUI-GAJIST:

3.1. CREDITORUL-GAJIST are dreptul sa verifice, pe durata pezentului contract, oricand existenta bunurilor gajate in starea in care se aflau la incheierea prezentului contract iar daca constata ca DEBITORUL-GARANT intreprinde actiuni menite a diminua intentionat valoarea materiala a obiectului gajului, poate solicita infiintarea sechestrului asupra fondului de comert.

Art.4

Obligatiile DEBITORULUI-GARANT:

4.1. DEBITORUL- GARANT se obliga sa pastreze bunurile in starea in care se afla in momentul infiintarii gajului.

4.2. DEBITORUL- GARANT se obliga ca in termen de maxim 3 (trei) zile de la incheierea prezentului contract, sa faca mentiunea gajarii fondului de comert la primaria in a carei raza teritoriala se afla depozitate bunurile.

4.3. DEBITORUL- GARANT se obliga sa inregistreze un exemplar din contract la Judecatoria.., (in a carei raza teritoriala se afla depozitate bunurile).

4.4. DEBITORUL- GARANT se obliga sa predea CREDITORULUI-GAJIST cate un exemplar din aceste inregistrari.

4.3. DEBITORUL-GARANT se obliga sa suporte toate cheltuielile privind incheierea, autentificarea si inregistrarea prezentului contract. In caz de executarea silita a bunurilor gajate, cheltuielile si sumele ramase neacoperite prin valorificarea gajului, sunt si raman in sarcina DEBITORULUI-GARANT.

4.4. DEBITORUL-GARANT se obliga sa anunte CREDITORUL-GAJIST de aparitia oricarui eveniment care ar putea duce la diminuarea valorii materiale a bunurilor supuse prezentului contract de gaj.

4.5. DEBITORUL-GARANT se obliga sa nu faca nici un act ce ar putea fi interpretat ca act de instrainare sau grevare cu sarcini a bunurilor gajate, pana la returnarea completa a imprumutului.

4.6. DEBITORUL-GARANT se obliga, de asemenea, ca in cazul furtului, disparitiei ori distrugerii bunurilor gajate, sa transfere gajul asupra politelor de asigurare semnate cu SC, ale caror copii se anexeaza la prezentul contract, urmand ca sumele cuvenite in urma producerii evenimentului asigurat sa fie incasate de catre CREDITORUL-GAJIST.

Art.5

Drepturile DEBITORULUI-GARANT

5. DEBITORUL-GARANT are dreptul ca, indata ce si-a indeplinit toate obligatiile contractuale din contractul de imprumut sa solicite CREDITORULUI remiterea prezentului contract in vederea radierii din registrele de gajuri, cu dovada ramanerii fara obiect a gajului. Daca CREDITORUL refuza, DEBITORUL poate cere radierea pe baza prezentarii dovezii executarii obligatiilor din contractul principal si poate efectua orice act juridic privind bunurile gajate.

VI. TERMENUL CONTRACTULUI

Art.6

Prezentul contract de gaj, fiind accesoriu contractului de imprumut subzista obligatiei DEBITORULUI-GARANT de a-si executa toate obligatiile din contractul principal, astfel ca isi inceteaza valabilitatea o data cu recuperarea creantei principale de catre CREDITORUL-GAJIST.

VII. RASPUNDEREA CONTRACTUALA

Art.7

In cazul in care, la scadenta, DEBITORUL-GARANT, nu-si executa obligatiile de imprumut, in urma notificarii adresate DEBITORULUI, urmata de neexecutare, CREDITORUL va putea cere judecatoriei competente incuviintarea prin ordonanta, a vanzarii bunurilor, urmand ca din pret sa fie acoperita creanta principala.

7.1. Ambele parti convin ca vanzarea sa fie coordonata de executorul judecatoresc.

Art.8

Atunci cand CREDITORUL-GAJIST are motive temeinice sa considere ca DEBITORUL nu-si va executa obligatiile din contractul principal de imprumut, datorita unor cauze evidente si notorii, acesta poate cere pe cale judecatoreasca executarea prezentului contract.

8.1. In cazul in care CREDITORUL-GAJIST intreprinde masuri in vederea valorificarii gajului, inainte de ajungerea la termen a obligatiei principale si fara a se afla in situatia de mai sus, prezentul contract se considera rezolvit de drept, fara nici o alta formalitate prealabila.

Art.9

In cazul neexecutarii din culpa a obligatiilor contractuale de catre una din partile prezentului contract, atrage pentru aceasta obligarea la daune-interese in cuantum de.% din valoarea bunurior gajate, fata de partea care si-a executat obligatia.

VIII. FORTA MAJORA

Art.10

Forta majora exonereaza de raspundere partile, in cazul neexecutarii partiale sau totale a obligatiilor asumate prin prezentul contract. Prin forta majora se intelege un eveniment independent de vointa partilor, imprevizibil si insurmontabil, aparut dupa incheierea contractului si care impiedica partile sa execute total sau partial obligatiile asumate.

10.1. Partea care invoca forta majora are obligatia sa o aduca la cunostinta celeilalte parti, in scris, in maximum 5 (cinci) zile de la aparitie, iar dovada fortei majore se va comunica in maximum 15 (cincisprezece) zile de la aparitie.

Data de referinta este data stampilei postei de expediere.

10.2. Partea care invoca forta majora are obligatia sa aduca la cunostinta celeilalte parti incetarea cauzei acesteia in maximum 15 (cincisprezece) zile de la incetare.

Daca aceste imprejurari si consecintele lor dureaza mai mult de.. () luni, fiecare partener poate renunta la executarea contractului pe mai departe. In acest caz, nici una din parti nu are dreptul de a cere despagubiri de la cealalta parte, dar ele au indatorirea de a-si onora toate obligatiile pana la aceasta data.

IX. LITIGII

Art.11

Litigiile care se vor naste din prezentul contract sau in legatura cu prezentul contract, inclusiv cele referitoare la validitatea, interpretarea, executarea sau desfiintarea lui vor fi solutionate pe cale amiabila.

11.1. Daca partile nu vor ajunge la o intelegere amiabila, atunci litigiile vor fi inaintate spre solutionare instantelor judecatoresti sau Curtii de Arbitraj Comercial International de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei.

11.2. Curtea de Arbitraj va solutiona litigiile in conformitate cu regulamentul si regulile sale de procedura, pe baza prevederilor prezentului contract si a dreptului material roman.

11.3. Litigiile se vor solutiona in

11.4. Deciziile Curtii de Arbitraj vor fi definitive si obligatorii.

X. ALTE CLAUZE

Art.12

Prezentul contract va fi autentificat de catre un notar public si va constitui titlu executoriu.

12.1. Orice modificare a prezentului contract se face numai prin act aditional insusit si semnat de ambele parti. Pentru a pastra forta executorie, modificarile trebuie autentificate de asemenea de catre notarul public.

Art.13

Prezentul contract intra in vigoare la data semnarii lui si isi inceteaza valabilitatea la data executarii integrale a obligatiilor din contractul principal de imprumut.

Redactat astazi, in 4 (patru) exemplare, din care 1(un) exemplar pentru CREDITOR, 1(un )exemplar pentru DEBITOR, si 2 (doua) pentru a se efectua inregistrarea la Judecatoria., si la primaria.

CREDITOR-GAJIST

DEBITOR-GARANT

S.C

S.C..

Prin reprezentant legal

Prin reprezentant legalPolitica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 3929
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved