Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AnimaleArta culturaDivertismentFilmJurnalismMuzica
PescuitPicturaVersuri

Programul de cercetare stiintifica

diverse+ Font mai mare | - Font mai micProgramul de cercetare stiintifica

(1) Programul de cercetare stiintifica are o durata de 4 semestre si este organizat in domeniul de cercetare prin care s-a consacrat conducatorul de doctorat in cadrul unei echipe de cercetare stiintifica. El poate fi o subtema a unui proiect de cercetare in echipa, care se deruleaza la nivelul catedrelor.(2) Cercetarea stiintifica se bazeaza pe metode cantitative si calitative, agreate de comunitatea stiintifica din domeniul fundamental de doctorat.

(3) Examinarea programului de cercetare stiintifica de la sfarsitul anului I (iulie) cuprinde urmatoarele faze ( a se vedea Anexa 2.5.) :

a.       Faza evaluarii individuale a proiectului de cercetare stiintifica;

b.      Faza evaluarii in sedinta publica.

Proiectul de cercetare stiintifica

Date personale ale titularului de program:

1.1. Nume:

1.2. Prenume:

1.3. An nastere:

1.4. Anul absolvirii universitatii:

1.5. Adresa:

1.6. Telefon / Fax:

1.7. E-Mail:

Date referitoare la forma de invatamant pe care o urmeaza doctorandul:

Forma de invatamant:

Denumirea intreprinderii/institutiei unde este angajat doctorandul

[se completeaza pentru doctorat fara frecventa]

Denumirea institutiei

din consortiul de cercetare:

[daca este cazul]

Date referitoare la teza de doctorat:

3.1. Anul in care a fost admis la

doctorat:

3.2. Titlul tezei de doctorat:

3.5. Conducatorul de doctorat:

3.5.1. Nume:

3.5.2. Prenume:

3.5.3. Telefon / Fax:

3.5.4. E-Mail:

3.6. Denumirea institutiei organizatoare de doctorat in cotutela: (daca este cazul)

3.7. Coordonatorul de doctorat in cotutela:

3.7.1. Nume:

3.7.2. Prenume:

3.7.3. Telefon / Fax:

3.7.4. E-Mail:

Titlul programului de cercetare stiintifica:

(Max 200 caractere)

Termeni cheie: (Max 5 termeni)

Introduceti un singur termen pe camp cu minima explicatie pentru fiecare cuvant .

Comisia de examinare a proiectului de cercetare stiintifica:

Nume si

prenume

PUNCTAJ -

faza a

PUNCTAJ -

faza b

PUNCTAJ

FINAL

semnatura

Conducatorul de

doctorat

Specialist 1

Specialist 2

Specialist 3

Specialist 4

Durata proiectului (2 ani):

Rezumatul programului de cercetare stiintifica (in limba romana si in limba engleza):

se anexeaza copie dupa rezumatul programului de cerectare stiintifica

[Va rugam sa completati ANEXA 2.1.]

Programul de studii universitare avansate de doctorat:

[Va rugam sa completati ANEXA 2.2.]

Situatia scolara a doctorandului in cadrul Programului de studii universitare avansate

Prezentarea programului de cercetare stiintifica:

[Va rugam sa completati ANEXA 2.3.]

11. Structura bugetului estimat*:

NR.

CRT

DENUMIRE CAPITOL BUGET

ANUL I

VALOARE

(RON)

ANUL II

VALOARE

(RON)

TOTAL

VALOARE

(RON)

CHELTUIELI DE PERSONAL

[salarii, CAS, somaj, CASS, colaborari (conventii civile)]

CHELTUIELI INDIRECTE (regie, max 5% din valoarea grantului)

CHELTUIELI DE INFORMARE DOCUMENTARE 

Cheltuieli materiale 

Mobilitati [vizite de studiu, participari la manifestari stiintifice interne si internationale in concordanta cu tematica grantului, taxe de acces, cheltuieli de transport, diurna si cazare]

MATERIALE, OBIECTE DE INVENTAR

[materiale consumabile inclusiv reactivi, componente, costuri pentru acces la infrastructura de cercetare a tertilor]

COSTURI DE VALORIFICARE A REZULTATELOR CERCETARII

[cheltuieli de editare - publicare, actiuni in vederea realizarii temei de cercetare sau valorificarii rezultatelor]

TAXE DE ACCES in laboratoare de specialitate

TOTAL

* Se elaboreaza atat pentru proiectele cu finantare, cat si ca estimare pentru cele interne ASE

(nefinantate)

Se calculeaza in functie de salariul corespunzator functiei de cercetare

12. Activitatea stiintifica a titularului de program:

[Va rugam sa completati ANEXA 2.4.]

PRIN ACEASTA SE CERTIFICA LEGALITATEA si CORECTITUDINEA

DATELOR CUPRINSE in PREZENTA CERERE DE FINANTARE

DATA:

RECTOR/DIRECTOR,

(al institutiei organizatoare de doctorat)  DIRECTOR EC./CONTABIL SEF,

Nume, prenume: (al institutiei organizatoare de doctorat)

Semnatura Nume, prenume:

Stampila Semnatura:

SEF CATEDRA/SEF LABORATOR CONDUCATOR DE DOCTORAT

Nume, prenume: Nume, prenume:

Semnatura: Semnatura:

TITULAR DE PROGRAM,

Nume, prenume:

Semnatura:

ANEXA 2.1.

8. Rezumatul programului de cercetare stiintifica (in limba romana si in limba engleza):

Candidatul trebuie sa faca o prezentare care sa cuprinda cel putin urmatoarele aspecte intr-un text de cel mult 1.000 de cuvinte - tiparit si in forma electronica:

Tema aleasa pentru proiectul de cercetare stiintifica cu desfasurarea pe capitole;

Prezentarea succinta a stadiului actual al cercetarii stiintifice si bibliografia selectiva, romana si straina, propusa pentru tema aleasa;

Metodologia de cercetare propusa (analiza a datelor, previziune, validare etc.), inclusiv fezabilitatea cercetarii (disponibilitatea datelor etc.);

Etapizarea cercetarii si elaborarii tezei de doctorat (recenzii, referate, capitole);

Argumentele (atuurile) personale pentru abordarea temei propuse;

Rezultatele stiintifice estimate ca vor rezulta din cercetare, relevanta lor in raport cu cercetarile anterioare si cu realitatea economica;

Planul diseminarii rezultatelor cercetarii de doctorat prin studii, articole, comunicari, publicatii etc.

ANEXA 2.2.

9. Situatia scolara a doctorandului in cadrul Programului de studii universitare avansate

se anexeaza copie dupa situatia scolara primita de la Scoala Doctorala

ANEXA 2.3.

10. Prezentarea programului de cercetare stiintifica:

(8 -10 pagini)

10.1. STADIUL ACTUAL AL CUNOASTERII in DOMENIU PE PLAN NATIONAL si INTERNATIONAL, RAPORTAT LA CELE MAI RECENTE REFERINTE DIN LITERATURA DE SPECIALITATE.

10.2. CONTRIBUTIILE POTENTIALE RAPORTATE LA CELE MAI RECENTE REALIZARI EXISTENTE in FLUXUL PRINCIPAL DE PUBLICATII.

10.3. OBIECTIVELE si ACTIVITATILE DE CERCETARE DIN CADRUL PROGRAMULUI:

An *

1. Obiective stiintifice (Denumirea obiectivului)

Activitati asociate * *

Valoarea solicitata pe activitati

(RON) ***

2. Obiective manageriale si administrative (Denumirea obiectivului)

Activitati asociate * *

Valoarea solicitata pe activitati (RON) ***

Se completeaza pentru toti anii financiari pentru care s-a solicitat finantarea sau pentru care se fac estimari;

Activitatile de cercetare, corespunzatoare obiectivelor stiintifice, delimiteaza fazele/etapele atingerii obiectivului. Fiecarui obiectiv ii corespund mai multe activitati de realizare; fiecarei activitati ii corespunde o valoare (nu se admit proiecte cu un singur obiectiv si o singura activitate). Activitatile manageriale si administrative delimiteaza fazele/etapele atingerii obiectivului. Fiecarui obiectiv ii corespunde o valoare;

Suma valorilor solicitate pentru ansamblul activitatilor unui an trebuie sa corespunda valoric si ca structura bugetului anului respectiv.

10.4. MODUL DE VALORIFICARE/DISEMINARE A REZULTATELOR CERCETARII (PUBLICAREA DE

ARTICOLE, PARTICIPAREA LA CONFERINTE, FINALIZAREA LUCRARII DE DOCTORAT)

I.O.S.U.D. - A.S.E. va obtine standarde de excelenta in realizarea doctoratului doar daca rezultatele cercetarii doctorale sunt prezente in publicatii nationale si internationale, cu referenti stiintifici (de preferinta, reviste cotate ISI) Teza va fi aprobata pentru sustinerea publica numai daca cercetarea doctorala a fost finalizata prin minimum trei articole publicate in reviste de specialitate, cu referenti stiintifici, dintre care minim unu in strainatate (de preferinta, revista cotata ISI).ANEXA 2.4.

12. Activitatea stiintifica a titularului de program:

12.1. PREMII OBTINUTE LA MANIFESTARI STIINTIFICE/ARTISTICE.

12.2. PARTICIPAREA CU LUCRARI LA SESIUNI DE COMUNICARI STIINTIFICE.

12.3. PUBLICATII.

[se va atasa copie a articolului considerat cel mai semnificativ - tiparit si in forma electronica (scanat)]

12.4. PARTICIPAREA in PROGRAME DE CERCETARE-DEZVOLTARE NATIONALE si INTERNATIONALE (nume proiect; institutia care a finantat; perioada; daca are legatura cu acest program de cercetare)

12.5. BURSE OBTINUTE.

FINANTATORUL;

PERIOADA si LOCUL;

PRINCIPALELE REZULTATE si VALORIFICAREA LOR;

VALOAREA FINANTARII (RON, USD sau EURO, DUPA CAZ).

ANEXA 2.5.

Procedura generala de evaluare

Evaluarea propunerilor de proiecte de cercetare stiintifica se realizeaza intr-o singura etapa, structurata in doua faze:

a)      Faza evaluarii individuale a proiectului de cercetare stiintifica. Fiecare membru din comisia de examinare acorda un punctaj (0-75 pct.) pentru fiecare criteriu examinat si consemneaza un comentariu atasat notei. Comentariul este obligatoriu si va contine punctele tari, punctele slabe ale propunerii de proiect.

b)      Faza evaluarii in sedinta publica. Membrii din comisia de examinare intervieveaza candidatul asupra:

Programului de studii universitare avansate privind temeinicia intelegerii metodologiei, a constructiei teoretice si a evidentei empirice in domeniul de doctorat si

Proiectului propus de cercetare stiintifica privind realismul criteriilor de evaluare.

Fiecare membru din comisia de examinare acorda un punctaj (0-25 pct.) pentru examinarea orala, iar punctajul final va fi media aritmetica a punctajelor individuale.

Daca diferenta este mai mare de 10 pct., se apeleaza la dialogul intre evaluatorii care se diferentiaza, se dezbat argumentele si in final se trece punctajul stabilit prin consens.

Media finala acordata de fiecare membru al comisiei va rezulta din media celor doua aprecieri privind evaluarea proiectului scris (faza a) si examinarea orala (faza b), iar media admiterii la Programul de cercetare va fi media aritmetica a evaluarilor finale ale membrilor comisiei.

Punctajul minim de promovare este de 60 puncte. In cazul obtinerii unui punctaj mai mic de 60 de puncte, doctorandul prezinta, in sesiunea de reprogramare din luna septembrie, un nou proiect de cercetare. Taxa de resustinere a proiectului este de 300 lei si va fi achitata inainte de data programata pentru interviu.

Daca si la a doua sustinere a probei de promovare in programul de cercetare se obtine un punctaj mai mic de 60 de puncte, doctorandul va fi exmatriculat. Doctorandul care nu s-a prezentat la interviu nu promoveaza in anul II si va fi exmatriculat.

Daca au promovat toate examenele, doctorandul exmatriculat primeste un certificat de absolvire a programului de pregatire universitara avansata din cadrul ciclului de studii universitare de doctorat.

Vor fi eliminate din competitie propunerile de proiecte care se afla in una dintre situatiile specificate mai jos:

proiectul propus nu se incadreaza in tematica tezei de doctorat ;

proiectul propus nu respecta conditiile obligatorii impuse prin tipul de proiect, cand proiectul a fost inaintat pentru finatare externa:

structura de activitati eligibile specifice tipului de proiect;

modul de finalizare, activitatile si rezultatele obligatorii.

activitatile obligatorii conform tipului de proiecte lipsesc din planul de realizare;

proiectul propus nu a fost depus pana la termenul limita anuntat oficial;

rezumatul propunerii de proiect nu a fost scrisa in limba romana si in limba engleza.

Cheltuieli eligibile

cheltuieli de personal in acord cu legislatia in vigoare la datele la care se fac platile; acestea includ in prezent: manopera, CAS, somaj, CASS-sanatate, impozit, accidente si boli profesionale, comision carte de munca, contracte /conventii civile potrivit Codului civil, exclusiv deplasari.

cheltuieli indirecte (regie - max. 5% din valoarea grantului);

cheltuieli de informare - documentare:

cheltuieli materiale;

mobilitati (vizite de studiu, participari la manifestari stiintifice interne si internationale in concordanta cu tematica grantului, taxe de acces, cheltuieli de transport, diurna si cazare);

materiale, obiecte de inventar (materiale consumabile inclusiv reactivi, componente, costuri pentru acces la infrastructura de cercetare a tertilor);

costuri de valorificare a rezultatelor cercetarii (cheltuieli de editare - publicare, actiuni in vederea realizarii temei de cercetare sau valorificarii rezultatelor);

taxe de acces in laboratoare de specialitate;

Criterii de evaluare

A. Relevanta domeniului abordat (0-10 pct.):

adecvanta temei propuse la un domeniu stiintific de importanta majora, la planul de cercetare al catedrei de care apartine conducatorul de doctorat.

B. Meritul stiintific al proiectului (0-30 pct.):

nivelul de informare si calitatea descrierii stadiului actual al cunoasterii in domeniu pe plan national si international (0-10);

contributiile potentiale raportate la cele mai recente realizari citate in fluxul principal de publicatii (0-10);

gradul de originalitate/inovatie (0-10).

C. Modul de organizare a proiectului (0-20 pct.):

obiectivele proiectului sunt credibile si clar prevazute (0-10);

exista concordanta intre obiectivele proiectului si programul de doctorat (0-5);

modul de valorificare al rezultatelor proiectului (0-5).

D. Structura bugetului (0-5 pct.):

exista concordanta intre obiectivele proiectului si valoarea solicitata (0-3);

costurile pe capitole sunt realiste (0-2).

Observatie. Se acorda punctajul total daca proiectul a obtinut o finantare din afara ASE.

E. Performanta individuala a aplicantului (0-10 pct.):

premii obtinute la manifestari stiintifice (0-2);

participarea cu lucrari la sesiuni de comunicare stiintifica (0-2);

publicatii (0-3);

participarea la contracte de cercetare stiintifica (0-3);

Nota

P      Titularul de proiect se obliga sa furnizeze catre DCE - ASE si Scoala doctorala, la incheierea proiectului, elementele referitoare la proiectul de cercetare (Continut, Program, Rezultate, Elemente de raportare financiara, Diseminarea rezultatelor, Mobilitati), sub forma ceruta, pentru a fi publicate pe pagina de web a ASE.

P      Rezultatele publicate in urma proiectului de cercetare vor trebui sa mentioneze IOSUD - ASE drept institutie finantatoare.Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2393
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved