Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
Statistica

Controlul impozitului pe profit

finante+ Font mai mare | - Font mai micControlul impozitului pe profit

In conformitate cu actele normative in vigoare[1], impozitul pe profit este un impozit direct, calculul, declararea si achitarea acestuia revenind persoanei impozabile sau, dupa caz, asociatului persoana juridica in cazul unei asocieri fara personalitate juridica cu o persoana fizica. Controlul se efectueaza la persoana impozabila.Persoane impozabile

Urmatoarele persoane datoreaza impozit pe profit si sunt numite de Codul fiscal contribuabili:

- persoanele juridice romane care includ: companiile nationale, societatile nationale, regiile autonome, indiferent de subordonare, societatile comerciale, indiferent de forma juridica de organizare si de forma de proprietate, inclusiv cele cu participare cu capital strain sau cu capital integral strain, societatile agricole si alte forme de asociere agricola cu personalitate juridica, organizatiile cooperatiste, institutiile financiare si institutiile de credit, fundatiile, asociatiile, organizatiile, precum si orice alta entitate care are statutul legal de persoana juridica constituita potrivit legislatiei romane.

In cazul persoanelor juridice romane care detin participatii in capitalul altor societati comerciale si care intocmesc situatii financiare consolidate, calculul si plata impozitului pe profit se fac la nivelul fiecarei persoane juridice din grup.

- persoanele juridice straine care desfasoara activitate prin intermediul unui sediu permanent in Romania, cum sunt: companiile, fundatiile, asociatiile, organizatiile si orice entitati similare, infiintate si organizate in conformitate cu legislatia unei alte tari, care devin subiect al impunerii atunci cand isi desfasoara activitatea, integral sau partial, prin intermediul unui sediu permanent in Romania, asa cum este definit acesta in Codul fiscal, de la inceputul activitatii sediului.

- persoanele juridice straine si persoanele fizice nerezidente care desfasoara activitate in Romania intr-o asociere fara personalitate juridica;

- persoanele juridice straine care realizeaza venituri din/sau in legatura cu proprietati imobiliare situate in Romania sau din vanzarea/cesionarea titlurilor de participare detinute la o persoana juridica romana;

- persoanele fizice rezidente asociate cu persoane juridice romane, pentru veniturile realizate atat in Romania cat si in strainatate din asocieri fara personalitate juridica; in acest caz, impozitul datorat de persoana fizica se calculeaza, se retine si se varsa de catre persoana juridica romana.

Campul de aplicare

Impozitul pe profit se aplica dupa cum urmeaza[2]

- in cazul persoanelor juridice romane - asupra profitului impozabil obtinut din orice sursa, atat din Romania, cat si din strainatate;

- in cazul persoanelor juridice straine care desfasoara activitate prin intermediul unui sediu permanent in Romania - asupra profitului impozabil atribuibil sediului permanent;

- in cazul persoanelor juridice straine si al persoanelor fizice nerezidente care desfasoara activitate in Romania intr-o asociere fara personalitate juridica - asupra partii din profitul impozabil al asocierii atribuibile fiecarei persoane;

- in cazul persoanelor juridice straine care realizeaza venituri din/sau in legatura cu proprietati imobiliare situate in Romania sau din vanzarea/cesionarea titlurilor de participare detinute la o persoana juridica romana - asupra profitului impozabil aferent acestor venituri.

Proprietate imobiliara, conform Codului fiscal[3] este orice teren, cladire sau alta constructie ridicata ori incorporata intr-un teren. Titlul de participatiune sau participare este orice actiune sau alta parte sociala intr-o societate in nume colectiv, societate in comandita simpla, societate pe actiuni, societate in comandita pe actiuni, societate cu raspundere limitata sau intr-o alta persoana juridica sau la un fond deschis de investitii;

- in cazul persoanelor fizice rezidente asociate cu persoane juridice romane care realizeaza venituri atat in Romania, cat si in strainatate, din asocieri fara personalitate juridica - asupra partii din profitul impozabil al asocierii atribuibile persoanei fizice rezidente.

Asociere fara personalitate juridica este orice asociere in participatiune, grup de interes economic, societate civila sau alta entitate care nu este persoana impozabila directa, in intelesul impozitului pe venit si pe profit[5].

Sunt scutiti de la plata impozitului pe profit urmatorii contribuabili:

a) trezoreria statului;

b) institutiile publice, pentru fondurile publice, inclusiv pentru veniturile proprii si disponibilitatile realizate si utilizate potrivit normelor legale privind finantele publice[6];

c) persoanele juridice romane care platesc impozitul pe veniturile microintreprinderilor, in conformitate cu prevederile cuprinse in titlul IV intitulat Impozitul pe veniturile microintreprinderilor;

d) fundatiile romane constituite ca urmare a unui legat.

Fundatia constituita ca urmare a unui legat, in conformitate cu normele legale in vigoare[7], este subiectul de drept infiintat de una sau mai multe persoane, care, pe baza unui act juridic pentru cauza de moarte, constituie un patrimoniu afectat in mod permanent si irevocabil realizarii unui scop de interes general sau, dupa caz, comunitar;

e) cultele religioase, pentru veniturile obtinute din activitati economice care sunt utilizate pentru sustinerea activitatilor cu scop caritabil.

f) cultele religioase, pentru veniturile obtinute din producerea si valorificarea obiectelor si produselor necesare activitatii de cult, potrivit legii, si pentru veniturile obtinute din chirii, cu conditia ca sumele respective sa fie utilizate, in anul curent sau in anii urmatori, pentru intretinerea si functionarea unitatilor de cult, pentru lucrarile de constructie, de reparatie si de consolidare a lacasurilor de cult si a cladirilor ecleziastice, pentru invatamant si pentru actiuni specifice cultelor religioase, inclusiv veniturile din despagubiri sub forma baneasca, obtinute ca urmare a masurilor reparatorii prevazute de legile privind reconstituirea dreptului de proprietate.

Sunt exceptate de la plata impozitului pe profit cultele religioase pentru profitul impozabil corespunzator veniturilor obtinute din activitati economice, altele decat cele mentionate mai sus, in situatia in care sumele respective sunt utilizate, in anul curent sau in anii urmatori, pentru sustinerea activitatilor cu scop caritabil, cum ar fi: ajutorarea persoanelor aflate in dificultati materiale, a oamenilor fara adapost, a centrelor de ingrijire a copiilor si batranilor etc. Justificarea utilizarii veniturilor pentru sustinerea activitatilor cu scop caritabil se realizeaza in baza documentelor care atesta efectuarea cheltuielilor respective;

g) institutiile de invatamant particular acreditate, precum si cele autorizate, pentru veniturile utilizate, in anul curent sau in anii urmatori, potrivit Legii invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 174/2001 privind unele masuri pentru imbunatatirea finantarii invatamantului superior, cu modificarile ulterioare;

h) asociatiile de proprietari constituite ca persoane juridice si asociatiile de locatari recunoscute ca asociatii de proprietari, potrivit Legii locuintei nr. 114/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru veniturile obtinute din activitati economice si care sunt sau urmeaza a fi utilizate pentru imbunatatirea utilitatilor si a eficientei cladirii, pentru intretinerea si repararea proprietatii comune.

Veniturile obtinute din activitati economice de catre cultele religioase, institutiile de invatamant particular si asociatiile de proprietari utilizate in alte scopuri decat cele expres mentionate mai sus, se supun impozitarii cu cota normala. In vederea stabilirii bazei impozabile, din veniturile obtinute se scad cheltuielile efectuate in scopul realizarii acestor venituri.

i) Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar, constituit potrivit legii;

j) Fondul de compensare a investitorilor, infiintat potrivit legii.

k) Banca Nationala a Romaniei;

l) Fondul de garantare a pensiilor private, infiintat potrivit legii.

De asemenea, sunt scutite de la plata impozitului pe profit organizatiile nonprofit, organizatiile sindicale si organizatiile patronale pentru urmatoarele tipuri de venituri, pe care le putem considera ca provenind din activitati neeconomice:

a) cotizatiile si taxele de inscriere ale membrilor;

b) contributiile banesti sau in natura ale membrilor si simpatizantilor;

c) taxele de inregistrare stabilite potrivit legislatiei in vigoare;

d) veniturile obtinute din vize, taxe si penalitati sportive sau din participarea la competitii si demonstratii sportive;

e) donatiile si banii sau bunurile primite prin sponsorizare;

f) dividendele si dobanzile obtinute din plasarea disponibilitatilor rezultate din venituri scutite;

g) veniturile pentru care se datoreaza impozit pe spectacole;

h) resursele obtinute din fonduri publice sau din finantari nerambursabile;

i) veniturile realizate din actiuni ocazionale precum: evenimente de strangere de fonduri cu taxa de participare, serbari, tombole, conferinte, utilizate in scop social sau profesional, potrivit statutului acestora;

j) veniturile exceptionale rezultate din cedarea activelor corporale aflate in proprietatea organizatiilor nonprofit, altele decat cele care sunt sau au fost folosite intr-o activitate economica;

k) veniturile obtinute din reclama si publicitate, realizate de organizatiile nonprofit de utilitate publica, potrivit legilor de organizare si functionare, din domeniul culturii, cercetarii stiintifice, invatamantului, sportului, sanatatii, precum si de camerele de comert si industrie, organizatiile sindicale si organizatiile patronale.

Sunt venituri neimpozabile din reclama si publicitate veniturile obtinute din inchirieri de spatii publicitare pe: cladiri, terenuri, tricouri, carti, reviste, ziare etc. Nu se includ in veniturile descrise anterior veniturile obtinute din prestari de servicii de intermediere in reclama si publicitate.

Organizatiile nonprofit, organizatiile sindicale si organizatiile patronale sunt scutite de la plata impozitului pe profit si pentru veniturile din activitati economice realizate pana la nivelul echivalentului in lei a 15.000 euro, intr-un an fiscal, dar nu mai mult de 10% din veniturile totale scutite de la plata impozitului pe profit. Aceste organizatiile datoreaza impozit pe profit pentru partea din profitul impozabil ce corespunde veniturilor, altele decat cele enumerate mai sus, impozitul calculandu-se prin aplicarea cotei prevazute pentru tipul respectiv de venit, dupa caz.

Determinarea impozitului pe profit

A. Cazul general

Profitul impozabil se calculeaza ca diferenta intre veniturile realizate din orice sursa si cheltuielile efectuate in scopul realizarii de venituri, dintr-un an fiscal, din care se scad veniturile neimpozabile si la care se adauga cheltuielile nedeductibile. La stabilirea profitului impozabil se iau in calcul si alte elemente similare veniturilor si cheltuielilor potrivit normelor de aplicare.

Metodele contabile, stabilite prin reglementari legale in vigoare, privind iesirea din gestiune a stocurilor sunt recunoscute la calculul profitului impozabil, cu exceptia cazului vanzarii in rate. Metodele contabile de evaluare a stocurilor nu se modifica in cursul anului fiscal.

Contribuabilii care au optat pana la data de 30 aprilie 2005 inclusiv, conform prevederilor legale, pentru impunerea veniturilor aferente contractelor de vanzare cu plata in rate, pe masura ce ratele devin scadente, beneficiaza in continuare de aceasta facilitate pe durata derularii contractelor respective; cheltuielile corespunzatoare sunt deductibile la aceleasi termene scadente, proportional cu valoarea ratei inregistrate in valoarea totala a contractului.

In cazul contribuabililor care desfasoara activitati de servicii internationale, in baza conventiilor la care Romania este parte, veniturile si cheltuielile efectuate in scopul realizarii acestora sunt luate in calcul la determinarea profitului impozabil, potrivit unor norme speciale stabilite in conformitate cu reglementarile din aceste conventii. Intra sub incidenta acestui alineat contribuabilii care desfasoara activitati de servicii internationale si care aplica regulile de evidenta si decontare a veniturilor si cheltuielilor stabilite prin regulamente de aplicare a conventiilor la care Romania este parte (de exemplu: serviciile postale, telecomunicatiile, transporturile internationale).

Tranzactiile intre persoane afiliate se realizeaza conform principiului pretului pietei libere, potrivit caruia tranzactiile intre persoanele afiliate se efectueaza in conditiile stabilite sau impuse care nu trebuie sa difere de relatiile comerciale sau financiare stabilite intre intreprinderi independente. La stabilirea profiturilor persoanelor afiliate se au in vedere principiile privind preturile de transfer.

Veniturile si cheltuielile care se iau in calcul la stabilirea profitului impozabil sunt cele inregistrate in contabilitate potrivit reglementarilor contabile date in baza Legii contabilitatii, precum si orice alte elemente similare veniturilor si cheltuielilor, din care se scad veniturile neimpozabile si se adauga cheltuielile nedeductibile.

Veniturile si cheltuielile generate de executarea instrumentelor financiare derivate, inregistrate potrivit reglementarilor contabile, sunt luate in calcul la stabilirea profitului impozabil.

Veniturile sau cheltuielile inregistrate eronat sau omise se corecteaza prin ajustarea profitului impozabil al perioadei fiscale careia ii apartin. In cazul in care contribuabilul constata ca dupa depunerea declaratiei anuale un element de venit sau de cheltuiala a fost omis ori a fost inregistrat eronat, contribuabilul este obligat sa depuna declaratia rectificativa pentru anul fiscal respectiv. Daca in urma efectuarii acestei corectii rezulta o suma suplimentara de plata a impozitului pe profit, atunci pentru aceasta suma se datoreaza dobanzi si penalitati de intarziere conform legislatiei in vigoare.

Daca o persoana juridica romana obtine venituri dintr-un stat strain prin intermediul unui sediu permanent sau venituri supuse impozitului cu retinere la sursa si veniturile sunt impozitate atat in Romania cat si in statul strain, atunci impozitul platit catre statul strain, fie direct, fie indirect prin retinerea si virarea de o alta persoana, se deduce din impozitul pe profit ce se determina potrivit prevederilor prezentului titlu.

Deducerea pentru impozitele platite catre un stat strain intr-un an fiscal nu poate depasi impozitul pe profit, calculat prin aplicarea cotei de impozit pe profit normale la profitul impozabil obtinut in statul strain, determinat in conformitate cu regulile prevazute in prezentul titlu sau la venitul obtinut din statul strain.

Impozitul platit unui stat strain este dedus, numai daca persoana juridica romana prezinta documentatia corespunzatoare, conform prevederilor legale, din care sa rezulte faptul ca impozitul a fost platit statului strain

Persoanele juridice straine care obtin venituri din proprietati imobiliare situate in Romania sau din vanzarea-cesionarea titlurilor de participare detinute la o persoana juridica romana au obligatia de a plati impozit pe profit pentru profitul impozabil aferent acestor venituri. Veniturile din proprietatile imobiliare situate in Romania includ urmatoarele:

a) veniturile din inchirierea sau cedarea folosintei proprietatii imobiliare situate in Romania;

b) castigul din vanzarea-cesionarea drepturilor de proprietate sau al oricaror drepturi legate de proprietatea imobiliara situata in Romania;

c) castigul din vanzarea-cesionarea titlurilor de participare detinute la o persoana juridica, daca minimum 50% din valoarea mijloacelor fixe ale persoanei juridice sunt, fie direct, fie prin intermediul mai multor persoane juridice, proprietati imobiliare situate in Romania;

d) veniturile obtinute din exploatarea resurselor naturale situate in Romania, inclusiv castigul din vanzarea-cesionarea oricarui drept aferent acestor resurse naturale.

Orice persoana juridica straina care obtine venituri dintr-o proprietate imobiliara situata in Romania sau din vanzarea-cesionarea titlurilor de participare detinute la o persoana juridica romana are obligatia de a plati impozit pe profit si de a depune declaratii de impozit pe profit, fie direct, fie prin reprezentant fiscal. Orice persoana juridica straina poate desemna un reprezentant fiscal pentru a indeplini aceste obligatii.

1. Venituri

Toate veniturile recunoscute de contabilitate sunt recunoscute fiscal. Nu toate sunt impozabile. Exista de asemenea, elemente care sunt asimilate fiscal ca venituri si sunt impuse ca atare. Un tratament distinct se aplica veniturilor unui sediu permanent.

a. Exemple de elemente similare veniturilor

Sunt considerate venituri impozabile urmatoarele elemente similare veniturilor:

- diferentele favorabile de curs valutar, rezultate in urma evaluarii creantelor si datoriilor in valuta, inregistrate in evidenta contabila in rezultatul reportat, ca urmare a retratarii sau transpunerii;

- rezervele din reevaluare la casarea sau cedarea activelor, in situatia in care au fost deductibile din profitul impozabil.

b. Venituri neimpozabile

Urmatoarele venituri sunt neimpozabile la calculul profitului impozabil:

a) dividendele primite de la o persoana juridica romana. Dividendele de incasat/incasate de un contribuabil de la o persoana juridica romana, reprezinta venituri neimpozabile la data inregistrarii acestora in evidenta contribuabilului, potrivit reglementarilor contabile;

b) diferentele favorabile de valoare a titlurilor de participare, inregistrate ca urmare a incorporarii rezervelor, beneficiilor sau primelor de emisiune la persoanele juridice la care se detin titluri de participare, precum si diferentele de valoare a investitiilor financiare pe termen lung reprezentand actiuni detinute la societati afiliate, titluri de participare si investitii detinute ca imobilizari, inregistrate astfel, potrivit reglementarilor contabile. Acestea sunt impozabile la data transmiterii cu titlu gratuit, a cesionarii, a retragerii, lichidarii investitiilor financiare, precum si la data retragerii capitalului social la persoana juridica la care se detin titlurile de participare. Investitiile financiare pe termen lung reprezinta activele inregistrate astfel potrivit reglementarilor contabile, constand in: actiuni detinute la societati afiliate, titluri de participare si investitii detinute ca imobilizari.

La data transmiterii cu titlu gratuit, a cesionarii titlurilor de participare, sau a retragerii capitalului social detinut la o persoana juridica, precum si la data lichidarii investitiilor financiare, valoarea fiscala utilizata pentru calculul castigului/pierderii este cea pe care titlurile de participare, respectiv investitiile financiare, au avut-o inainte de inregistrarea diferentelor favorabile respective;

c) veniturile din anularea cheltuielilor pentru care nu s-a acordat deducere, veniturile din reducerea sau anularea provizioanelor pentru care nu s-a acordat deducere, precum si veniturile din recuperarea cheltuielilor nedeductibile

d) veniturile din anularea cheltuielilor pentru care nu s-a acordat deducere, veniturile din reducerea sau anularea provizioanelor pentru care nu s-a acordat deducere, precum si veniturile din recuperarea cheltuielilor nedeductibile. Sunt considerate venituri neimpozabile veniturile prin care se recupereaza cheltuielile pentru care nu s-a acordat deducere la momentul efectuarii lor, cum sunt: rambursarile de impozit pe profit platit in perioadele anterioare, restituirea unor dobanzi si/sau penalitati de intarziere, veniturile din anularea unor provizioane care au fost considerate cheltuieli nedeductibile la data constituirii lor si altele asemenea. Veniturile rezultate din inregistrarea in evidenta contabila a creantelor privind impozitul pe profit amanat sunt venituri neimpozabile;

e) veniturile neimpozabile, prevazute expres in acorduri si memorandumuri aprobate prin acte normative. Contribuabilii pentru care prin acorduri si memorandumuri aprobate prin acte normative s-a prevazut faptul ca profitul aferent anumitor activitati nu este impozabil sunt obligati sa organizeze si sa conduca evidenta contabila pentru determinarea profitului neimpozabil. La determinarea profitului aferent acestor activitati se iau in calcul si cheltuielile de conducere si administrare si alte cheltuieli comune ale contribuabilului, proportional cu veniturile obtinute din acele activitati, in situatia in care evidenta contabila nu asigura informatia necesara identificarii acestora, dupa caz.

Odata cu aderarea Romaniei la Uniunea Europeana sunt, de asemenea, neimpozabile si:

(a) dividendele primite de o persoana juridica romana, societate-mama, de la o filiala a sa situata intr-un stat membru, daca persoana juridica romana intruneste cumulativ urmatoarele conditii:

plateste impozit pe profit potrivit prevederilor titlului II, fara posibilitatea unei optiuni sau exceptari;

detine minimum 15% din capitalul social al unei persoane juridice dintr-un stat membru, respectiv minimum 10%, incepand cu 1 ianuarie 2009;

La data inregistrarii venitului din dividende, detine participatia minima mentionata la pct. 2, pe o perioada neintrerupta de cel putin 2 ani.

Sunt, de asemenea, neimpozabile si dividendele primite de persoana juridica romana prin intermediul sediului sau permanent situat intr-un stat membru, in cazul in care persoana juridica romana indeplineste cumulativ cele trei conditii deja enuntate;

(b) dividendele primite de sediile permanente din Romania ale unor persoane juridice straine din alte state membre, societati-mama, care sunt distribuite de filialele acestora situate in state membre, daca persoana juridica straina intruneste, cumulativ, urmatoarele conditii:

are una din formele de organizare prevazute in lista de societati supuse echivalentului impozitului pe profit din fiscalitatea statelor membre;

in conformitate cu legislatia fiscala a statului membru, este considerata a fi rezident al statului membru respectiv si, in temeiul unei conventii privind evitarea dublei impuneri incheiate cu un stat tert, nu se considera ca are sediul fiscal in afara Uniunii Europene;

plateste, in conformitate cu legislatia fiscala a unui stat membru, fara posibilitatea unei optiuni sau exceptari, impozit pe profit sau un impozit similar acestuia;

detine minimum 15% din capitalul social al filialei dintr-un stat membru, respectiv o participare minima de 10%, incepand cu data de 1 ianuarie 2009;

la data inregistrarii venitului din dividende de catre sediul permanent din Romania, persoana juridica straina detine participatia minima prevazuta la pct. 4. pe o perioada neintrerupta de cel putin 2 ani.

Conditia legata de perioada minima de detinere de 2 ani va fi inteleasa luandu-se in considerare hotararea Curtii Europene de Justitie in cazurile conexate: Denkavit International BV, VITIC Amsterdam BV and Voormeer BV v Bundesamt fur Finanzen - C-284/94, C-291/94 si C-292/94. Astfel, in situatia in care, la data inregistrarii dividendului de catre societatea-mama, persoana juridica romana, respectiv de catre sediul permanent al unei societati-mama, persoana juridica straina dintr-un stat membru, conditia referitoare la perioada minima de detinere de 2 ani nu este indeplinita, venitul din dividende este supus impunerii. Ulterior, in anul fiscal in care conditia este indeplinita, contribuabilul urmeaza sa beneficieze de recalcularea impozitului pe profit al anului in care venitul a fost impus. In acest sens, contribuabilul trebuie sa depuna declaratia rectificativa privind impozitul pe profit.

Lista impozitelor si a societatilor-mama supuse unui impozit aplicat asupra beneficiului se refera la:

- impt des socits/ vennootschapsbelasting, in Belgia pentru societatile infiintate in baza legii belgiene, cunoscute ca 'socit anonyme'/'naamloze vennootschap', 'socit en commandite par actions'/'commanditaire vennootschap op aandelen', 'socit prive à responsabilit limite'/'besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid', 'socit cooprative a responsabilit limite'/'cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid', 'socit cooprative à responsabilit illimite'/'cooperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid', 'socit en nom collectif'/'vennootschap onder firma', 'socit en commandite simple'/'gewone commanditaire vennootschap', intreprinderi publice ce au adoptat una dintre formele juridice mentionate mai sus, si alte societati constituite conform legii belgiene, supuse impozitului pe profit belgian;

- selskabsskat, in Danemarca pentru societatile infiintate in baza legii daneze, cunoscute ca 'aktieselskab' si 'anpartsselskab'; alte societati supuse impozitarii, conform legii impozitului pe profit, in masura in care venitul lor impozabil este calculat si impozitat in conformitate cu regulile generale ale legislatiei fiscale aplicabile la 'aktieselskaber';

- Krperschaftsteuer, in Republica Federala Germania pentru societatile infiintate in baza legii germane, cunoscute ca 'Aktiengesellschaft', 'Kommanditgesellschaft auf Aktien', 'Gesellschaft mit beschrankter Haftung', 'Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit', 'Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaft', 'Betriebe gewerblicher Art von juristischen Personen des offentlichen Rechts', si alte societati constituite conform legii germane, supuse impozitului pe profit german;

fp e s d at p s p e d s p a a t a, in Grecia pentru societatiele infiintate in baza legii grecesti, cunoscute ca , si alte societati constituite conform legii grecesti, supuse impozitului pe profit grec

- impuesto sobre sociedades, in Spania pentru societatile infiintate in baza legii spaniole, cunoscute ca 'sociedad anonima', 'sociedad comanditaria por acciones', 'sociedad de responsabilidad limitada', organsime de drept public care functioneaza in baza legii private; alte entitati constituite conform legii spaniole, supuse impozitului pe profit spaniol ('Impuesto sobre Sociedades');

- impt sur les socits, in Franta pentru societatile infiintate in baza legii franceze, cunoscute ca 'socit anonyme', 'socit en commandite par actions', 'socit a responsabilit limite', 'socits par actions simplifies', 'socits d'assurances mutuelles', 'caisses d'pargne et de prvoyance', 'socits civiles', care sunt automat supuse impozitului pe profit, 'coopratives', 'unions de coopratives', intreprinderi publice industriale si comerciale, precum si alte societati constituite conform legii franceze, supuse impozitului pe profit francez;

- corporation tax, in Irlanda pentru societatile infiintate sau existente in baza legii irlandeze, organisme infiintate in baza Legii asociatiilor industriale si de aprovizionare, societati de constructii infiintate in baza Legii asociatiilor de constructii si trusturi bancare de economii, infiintate in baza Legii trusturilor bancare de economii, 1989;

- imposta sul reddito delle società, in Italia pentru societatile infiintate in baza legii italiene, cunoscute ca 'societa per azioni', 'societa in accomandita per azioni', 'societa a responsabilita limitata', 'societa cooperative', 'societa di mutua assicurazione', si entitati publice si private a caror activitate este in intregime sau in principal comerciala;

- impt sur le revenu des collectivits, in Luxemburg pentru societatile infiintate in baza legii statului Luxemburg, cunoscute ca 'socit anonyme', 'socit en commandite par actions', 'socit à responsabilit limite', 'socit cooprative', 'socit cooprative organise comme une socit anonyme', 'association d'assurances mutuelles', 'association d'pargne-pension' 'entreprise de nature commerciale, industrielle ou minière de l'Etat, des communes, des syndicats de communes, des tablissements publics et des autres personnes morales de droit public', si alte societati constituite in baza legii luxemburgheze, supuse impozitului pe profit luxemburghez;

- vennootschapsbelasting, in Olanda pentru societatile infiintate in baza legii olandeze, cunoscute ca 'naamloze vennootschap', 'besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid', 'Open commanditaire vennootschap', 'Cooperatie', 'onderlinge waarborgmaatschappij', 'Fonds voor gemene rekening', 'vereniging op cooperatieve grondslag', 'vereniging welke op onderlinge grondslag als verzekeraar of kredietinstelling optreedt', si alte societati constituite in baza legii olandeze si supuse impozitului pe profit olandez;

- Krperschaftsteuer, in Austria societatile infiintate in baza legii austriece, cunoscute ca 'Aktiengesellschaft', 'Gesellschaft mit beschrankter Haftung', 'Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit', 'Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften', 'Betriebe gewerblicher Art von Korperschaften des offentlichen Rechts', 'Sparkassen', si alte societati constituite in baza legii austriece si supuse impozitului pe profit austriac;

- imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas, in Portugalia pentru societatile comerciale sau societatile de drept civil ce au o forma comerciala si intreprinderile publice infiintate in conformitate cu legea portugheza;

- y hteisjen tulovero/inkomstskatten fr samfund, in Finlanda societatile infiintate in baza legii finlandeze, cunoscute ca 'osakeyhtyio/aktiebolag', 'osuuskunta/andelslag', 'saastopankki/sparbank' and 'vakuutusyhtio/forsakringsbolag';

- statlig inkomstskatt, in Suedia pentru societatile infiintate in baza legii suedeze, cunoscute ca as 'aktiebolag', 'forsakringsaktiebolag', 'ekonomiska foreningar', 'sparbanker', 'omsesidiga forsakringsbolag';

- corporation tax, in Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord pentru societatile infiintate in baza legii Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord;

D an z prijmu prvnickch osob, in Republica Ceha societatile infiintate in baza legislatiei cehe, cunoscute ca 'akciova spolec nost', 'spolecnost srucenim omezenym'

T ulumaks, in Estonia pentru societatile infiintate in baza legii estoniene, cunoscute ca 'taisuhing', usaldusuhing', 'osauhing', 'aktsiaselts', 'tulundusuhistu'

- f e s d at , in Cipru pentru societatile infiintate in baza legii cipriote, cunoscute ca " ", supuse impozitului pe profit cipriot;

uznemumu ienakuma nodoklis, in Letonia pentru societatile infiintate in baza legii letone, cunoscute ca 'akciju sabiedriba', 'sabiedriba ar ierobezotu atbildibu'

- P elno mokestis, in Lituania pentru societatile infiintate in baza legii lituaniene;

T rsasgi ad, in Ungaria pentru societatile infiintate in baza legii ungare, cunoscute ca 'kozkereseti tarsasag', 'beteti tarsasag', 'kozos vallalat', 'korlatolt felelossegu tarsasag', 'reszvenytarsasag', 'egyesules', 'kozhasznu tarsasag', 'szovetkezet';

T axxa fuq l-income in Malta pentru societatile infiintate in baza legii malteze, cunoscute ca 'Kumpaniji ta' 'Responsabilita Limitata', 'Socjetajiet en commandite li l-kapital taghhom maqsum f'azzjonijiet'

- P odatek dochodowy od osb prawnych, in Polonia pentru societatile infiintate in baza legii poloneze, cunoscute ca 'spolka akcyjna', 'spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia';

D avek od dobicka pravnih oseb, in Slovenia pentru societatile infiintate in baza legii slovene, cunoscute ca 'delniska druzba', 'komanditna druzba', 'druzba z omejeno odgovornostjo'

D an z prjmov prvnickch osb, in Slovacia pentru societatile infiintate in baza legislatiei slovace, cunoscute ca 'akciova spolocnost', 'spolocnost' s rucenim obmedzenym', 'komanditna spolocnost'

, in Bulgaria pentru societatile infiintate in baza legii bulgare, cunoscute ca'

- impozitul platit de societate europeana pentru societatile infiintate in baza Reglementarii Consiliului nr. 2.157/2001/CE, din 8 octombrie 2001, privind Statutul societatii europene (SE) si a Directivei 2001/86/CE a Consiliului din 8 octombrie 2001, de completare a Statutului societatii europene in ceea ce priveste implicarea lucratorilor si asociatiile cooperatiste infiintate in baza Reglementarii Consiliului (CE) nr. 1.435/2003, din 22 iulie 2003, privind Statutul Societatii Cooperative Europene (SCE) si a Directivei Consiliului 2003/72/CE, din 22 iulie 2003, de completare a Statutului Societatii Cooperative Europene cu privire la implicarea angajatilor.

c. Veniturile unui sediu permanent

Persoanele juridice straine care desfasoara activitate prin intermediul unui sediu permanent in Romania au obligatia de a plati impozitul pe profit pentru profitul impozabil care este atribuibil sediului permanent.

Profitul impozabil se determina in conformitate cu regulile stabilite persoanele juridice romane, in urmatoarele conditii:

a) numai veniturile ce sunt atribuibile sediului permanent se includ in veniturile impozabile;

b) numai cheltuielile efectuate in scopul obtinerii acestor venituri se includ in cheltuielile deductibile.

Prin angajati ai sediului permanent se intelege persoanele angajate cu contract individual de munca in conditiile legii.

Profitul impozabil al sediului permanent se determina prin tratarea acestuia ca persoana separata si prin utilizarea regulilor preturilor de transfer la stabilirea pretului de piata al unui transfer facut intre persoana juridica straina si sediul sau permanent. Atunci cand sediul permanent nu detine o factura pentru cheltuielile alocate lui de catre sediul sau principal, celelalte documente justificative trebuie sa includa dovezi privind suportarea efectiva a costurilor si alocarea rezonabila a acestor costuri catre sediul permanent utilizand regulile preturilor de transfer.

Inainte de a desfasura activitate printr-un sediu permanent in Romania, reprezentantul legal al persoanei juridice straine trebuie sa inregistreze sediul permanent la autoritatea fiscala competenta.

Persoanele juridice straine datoreaza impozit pe profit de la inceputul activitatii, in masura in care se determina depasirea duratei legale de 6 luni sau termenele prevazute in conventiile de evitare a dublei impuneri, dupa caz. In situatia in care nu se determina inainte de sfarsitul anului fiscal daca activitatile din Romania vor fi pe o durata suficienta pentru a deveni un sediu permanent, veniturile acelui an fiscal vor fi luate in considerare in urmatorul an fiscal, in situatia in care durata specificata este depasita.

Pentru incadrarea unui santier de constructii sau a unui proiect de constructie, ansamblu ori montaj sau activitati de supervizare legate de acestea si a altor activitati similare ca sedii permanente se va avea in vedere data inceperii activitatii din contractele incheiate cu persoanele juridice romane beneficiare sau cu alte informatii ce probeaza inceperea activitatii. Perioadele consumate pentru realizarea unor contracte conexe care sunt legate in mod direct cu primul contract ce a fost executat se adauga la perioada care s-a consumat pentru realizarea contractului de baza

Orice persoana juridica romana sau persoana juridica straina cu sediul permanent in Romania, care plateste venituri din proprietati imobiliare, catre o persoana juridica straina, are obligatia de a retine impozitul calculat din veniturile platite si de a vira impozitul retinut la bugetul de stat.

2. Cheltuieli

Pentru determinarea profitului impozabil sunt considerate cheltuieli deductibile numai cheltuielile efectuate in scopul realizarii de venituri impozabile, inclusiv cele reglementate prin acte normative in vigoare.

a. Cheltuieli efectuate in scopul realizarii de venituri

Sunt considerate de lege ca fiind cheltuieli efectuate in scopul realizarii de venituri urmatoarele:

cheltuielile cu achizitionarea ambalajelor, pe durata de viata stabilita de catre contribuabil;

cheltuielile efectuate, potrivit legii, pentru protectia muncii si cheltuielile efectuate pentru prevenirea accidentelor de munca si a bolilor profesionale;

cheltuielile reprezentand contributiile pentru asigurarea de accidente de munca si boli profesionale, potrivit legii, si cheltuielile cu primele de asigurare pentru asigurarea de riscuri profesionale;

cheltuielile de reclama si publicitate efectuate in scopul popularizarii firmei, produselor sau serviciilor, in baza unui contract scris, precum si costurile asociate producerii materialelor necesare pentru difuzarea mesajelor publicitare. Se includ in categoria cheltuielilor de reclama si publicitate si bunurile care se acorda in cadrul unor campanii publicitare ca mostre, pentru incercarea produselor si demonstratii la punctele de vanzare, precum si alte bunuri si servicii acordate cu scopul stimularii vanzarilor;

cheltuielile de transport si cazare in tara si in strainatate, efectuate de catre salariati si administratori;

contributia la rezerva mutuala de garantare a casei centrale a cooperativelor de credit;

taxele de inscriere, cotizatiile si contributiile obligatorii, reglementate de actele normative in vigoare, precum si contributiile pentru fondul destinat negocierii contractului colectiv de munca;

cheltuielile pentru formarea si perfectionarea profesionala a personalului angajat;

cheltuielile pentru marketing, studiul pietei, promovarea pe pietele existente sau noi, participarea la targuri si expozitii, la misiuni de afaceri, editarea de materiale informative proprii;

cheltuielile de cercetare, precum si cheltuielile de dezvoltare care nu indeplinesc conditiile de a fi recunoscute ca imobilizari necorporale din punct de vedere contabil;

cheltuielile pentru perfectionarea managementului, a sistemelor informatice, introducerea, intretinerea si perfectionarea sistemelor de management al calitatii, obtinerea atestarii conform cu standardele de calitate;

cheltuielile pentru protejarea mediului si conservarea resurselor;

taxele de inscriere, cotizatiile si contributiile datorate catre camerele de comert si industrie, organizatiile sindicale si organizatiile patronale;

pierderile inregistrate la scoaterea din evidenta a creantelor neincasate, in urmatoarele cazuri:

1. procedura de faliment a debitorilor a fost inchisa pe baza hotararii judecatoresti;

2. debitorul a decedat si creanta nu poate fi recuperata de la mostenitori;

3. debitorul este dizolvat, in cazul societatii cu raspundere limitata cu asociat unic, sau lichidat, fara succesor;

4. debitorul inregistreaza dificultati financiare majore care ii afecteaza intreg patrimoniul.

b. Elemente similare cheltuielilor

Exemple de elemente similare cheltuielilor:

- diferentele nefavorabile de curs valutar, rezultate in urma evaluarii creantelor si datoriilor in valuta, inregistrate in evidenta contabila in rezultatul reportat, ca urmare a retratarii sau transpunerii;

- cheltuiala cu valoarea neamortizata a cheltuielilor de cercetare si dezvoltare si a mijloacelor fixe de natura obiectelor de inventar care a fost inregistrata in rezultatul reportat. In acest caz, cheltuiala este deductibila fiscal pe perioada ramasa de amortizat a acestor imobilizari, respectiv durata initiala stabilita conform legii, mai putin perioada pentru care s-a calculat amortizarea. In mod similar se va proceda si in cazul obiectelor de inventar, baracamentelor si amenajarilor provizorii trecute in rezultatul reportat cu ocazia retratarii situatiilor financiare anuale.

c. Cheltuieli cu deductibilitate limitata

La calculul profitului impozabil limitele cheltuielilor deductibile prevazute de legislatia in vigoare se aplica trimestrial sau potrivit celor expuse mai jos, dupa caz, astfel incat la finele anului acestea sa se incadreze in prevederile legii. Pentru contribuabilii care au obligatia de a plati impozitul pe profit anual, limitele cheltuielilor deductibile prevazute de legislatia in vigoare se aplica anual.

Urmatoarele cheltuieli au deductibilitate limitata:

cheltuielile de protocol in limita unei cote de 2% aplicata asupra diferentei rezultate dintre totalul veniturilor impozabile si totalul cheltuielilor aferente veniturilor impozabile, altele decat cheltuielile de protocol si cheltuielile cu impozitul pe profit;

suma cheltuielilor cu indemnizatia de deplasare acordata salariatilor pentru deplasari in Romania si in strainatate, in limita a de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru institutiile publice;

cheltuielile sociale, in limita unei cote de pana la 2%, aplicata asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului, potrivit Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare. Intra sub incidenta acestei limite, cu prioritate, ajutoarele pentru nastere, ajutoarele pentru inmormantare, ajutoarele pentru boli grave sau incurabile si protezele, precum si cheltuielile pentru functionarea corespunzatoare a unor activitati sau unitati aflate in administrarea contribuabililor; gradinite, crese, servicii de sanatate acordate in cazul bolilor profesionale si al accidentelor de munca pana la internarea intr-o unitate sanitara, muzee, biblioteci, cantine, baze sportive, cluburi, camine de nefamilisti, precum si pentru scolile pe care le au sub patronaj. In cadrul acestei limite, pot fi deduse si cheltuielile reprezentand: tichete de cresa acordate de angajator in conformitate cu legislatia in vigoare, cadouri in bani sau in natura oferite copiilor minori si salariatilor, cadouri in bani sau in natura acordate salariatelor, costul prestatiilor pentru tratament si odihna, inclusiv transportul, pentru salariatii proprii si pentru membrii de familie ai acestora, ajutoare pentru salariatii care au suferit pierderi in gospodarie si contributia la fondurile de interventie ale asociatiei profesionale a minerilor, ajutorarea copiilor din scoli si centre de plasament;

perisabilitatile, in limitele stabilite de organele de specialitate ale administratiei centrale, impreuna cu institutiile de specialitate, cu avizul Ministerului Finantelor Publice;

cheltuielile reprezentand tichetele de masa acordate de angajatori, potrivit legii;

cheltuielile cu provizioane si rezerve;

cheltuielile cu dobanda si diferentele de curs valutar;

amortizarea;

cheltuielile efectuate, in numele unui angajat, la schemele de pensii facultative, in limita unei sume reprezentand echivalentul in lei a 200 euro intr-un an fiscal pentru fiecare participant;

cheltuielile cu primele de asigurare voluntara de sanatate, in limita unei sume reprezentand echivalentul in lei a 200 euro intr-un an fiscal pentru fiecare participant;

cheltuielile pentru functionarea, intretinerea si repararea locuintelor de serviciu situate in localitatea unde se afla sediul social sau unde societatea are sedii secundare, deductibile in limita corespunzatoare suprafetelor construite prevazute de legea locuintei, care se majoreaza din punct de vedere fiscal cu 10%. Diferenta nedeductibila trebuie recuperata de la beneficiari, respectiv chiriasi/locatari;

cheltuielile de functionare, intretinere si reparatii aferente unui sediu aflat in locuinta proprietate personala a unei persoane fizice, folosita si in scop personal, deductibile in limita corespunzatoare suprafetelor puse la dispozitia societatii in baza contractelor incheiate intre parti, in acest scop;

cheltuielile de functionare, intretinere si reparatii aferente autoturismelor folosite de angajatii cu functii de conducere si de administrare ai persoanei juridice, deductibile limitat la cel mult un singur autoturism aferent fiecarei persoane fizice cu astfel de atributii. Pentru a fi deductibile fiscal, cheltuielile cu parcul de autoturisme trebuie justificate cu documente legale.

d. Cheltuieli nedeductibile

a) cheltuielile proprii ale contribuabilului cu impozitul pe profit datorat, inclusiv cele reprezentand diferente din anii precedenti sau din anul curent, precum si impozitele pe profit sau pe venit platite in strainatate. Sunt nedeductibile si cheltuielile cu impozitele neretinute la sursa in numele persoanelor fizice si juridice nerezidente, pentru veniturile realizate din Romania;

b) dobanzile/majorarile de intarziere, amenzile, confiscarile si penalitatile de intarziere datorate catre autoritatile romane, potrivit prevederilor legale. Amenzile, dobanzile, penalitatile sau majorarile datorate catre autoritati straine ori in cadrul contractelor economice incheiate cu persoane nerezidente si/sau autoritati straine sunt cheltuieli nedeductibile, cu exceptia majorarilor al caror regim este reglementat prin conventiile de evitare a dublei impuneri.

c) cheltuielile privind bunurile de natura stocurilor sau a activelor corporale constatate lipsa din gestiune ori degradate, neimputabile, pentru care nu au fost incheiate contracte de asigurare, precum si taxa pe valoarea adaugata aferenta, daca aceasta este datorata potrivit prevederilor titlului VI. Nu intra sub incidenta acestor prevederi stocurile si mijloacele fixe amortizabile, distruse ca urmare a unor calamitati naturale sau a altor cauze de forta majora, in conditiile stabilite prin norme;

d) cheltuielile cu taxa pe valoarea adaugata aferenta bunurilor acordate salariatilor sub forma unor avantaje in natura, daca valoarea acestora nu a fost impozitata prin retinere la sursa;

e) cheltuielile facute in favoarea actionarilor sau asociatilor, altele decat cele generate de plati pentru bunurile livrate sau serviciile prestate contribuabilului, la pretul de piata pentru aceste bunuri sau servicii;

f) cheltuielile inregistrate in contabilitate, care nu au la baza un document justificativ, potrivit legii, prin care sa se faca dovada efectuarii operatiunii sau intrarii in gestiune, dupa caz, potrivit normelor;

g) cheltuielile inregistrate de societatile agricole, constituite in baza legii, pentru dreptul de folosinta al terenului agricol adus de membrii asociati, peste cota de distributie din productia realizata din folosinta acestuia, prevazuta in contractul de societate sau asociere;

h) cheltuielile determinate de diferentele nefavorabile de valoare a titlurilor de participare la persoanele juridice la care se detin participatii, precum si de diferentele nefavorabile de valoare aferente obligatiunilor emise pe termen lung, cu exceptia celor determinate de vanzarea-cesionarea acestora;

i) cheltuielile aferente veniturilor neimpozabile, cu exceptia celor prevazute expres in acorduri si memorandumuri aprobate prin acte normative;

j) cheltuielile cu contributiile platite peste limitele stabilite sau care nu sunt reglementate prin acte normative;

k) cheltuielile cu primele de asigurare platite de angajator, in numele angajatului, care nu sunt incluse in veniturile salariale ale angajatului;

l) alte cheltuieli salariale si/sau asimilate acestora, care nu sunt impozitate la angajat,

m) cheltuielile cu serviciile de management, consultanta, asistenta sau alte prestari de servicii, pentru care contribuabilii nu pot justifica necesitatea prestarii acestora in scopul activitatilor desfasurate si pentru care nu sunt incheiate contracte;

n) cheltuielile cu primele de asigurare care nu privesc activele contribuabilului, precum si cele care nu sunt aferente obiectului de activitate, cu exceptia celor care privesc bunurile reprezentand garantie bancara pentru creditele utilizate in desfasurarea activitatii pentru care este autorizat contribuabilul sau utilizate in cadrul unor contracte de inchiriere sau de leasing, potrivit clauzelor contractuale;

o) pierderile inregistrate la scoaterea din evidenta a creantelor incerte sau in litigiu, neincasate, pentru partea neacoperita de provizion, precum si pierderile inregistrate la scoaterea din evidenta a creantelor incerte sau in litigiu, neincasate In aceasta situatie, contribuabilii care scot din evidenta clientii neincasati sunt obligati sa comunice in scris acestora scoaterea din evidenta a creantelor respective, in vederea recalcularii profitului impozabil la persoana debitoare, dupa caz;

p) cheltuielile de sponsorizare si/sau mecenat si cheltuielile privind bursele private, acordate potrivit legii; contribuabilii care efectueaza sponsorizari si/sau acte de mecenat, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificarile ulterioare, si ale Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cei care acorda burse private, potrivit legii, scad din impozitul pe profit datorat sumele aferente, daca totalul acestor cheltuieli indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

1. este in limita a 30/00 din cifra de afaceri;

2. nu depaseste mai mult de 20% din impozitul pe profit datorat.

In limitele respective se incadreaza si cheltuielile de sponsorizare a bibliotecilor de drept public, in scopul constructiei de localuri, al dotarilor, achizitiilor de tehnologie a informatiei si de documente specifice, finantarii programelor de formare continua a bibliotecarilor, schimburilor de specialisti, a burselor de specializare, a participarii la congrese internationale;

r) cheltuielile inregistrate in evidenta contabila, care au la baza un document emis de un contribuabil inactiv al carui certificat de inregistrare fiscala a fost suspendat in baza ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

s) cheltuielile cu taxele si cotizatiile catre organizatiile neguvernamentale sau asociatiile profesionale care au legatura cu activitatea desfasurata de contribuabili si care depasesc echivalentul in lei a 4.000 euro anual, altele decat cele prevazute la lit. g) si m) de mai sus

3. Registrul de evidenta fiscala

Pentru determinarea profitului impozabil contribuabilii sunt obligati sa intocmeasca un registru de evidenta fiscala, intr-un singur exemplar, compus din cel putin 100 de file, tinut in forma scrisa sau electronica. Completarea se face in ordine cronologica, iar informatiile inregistrate trebuie sa corespunda cu operatiunile fiscale si cu datele prezentate in declaratiile de impunere. Registrul de evidenta fiscala se completeaza in toate situatiile in care informatiile cuprinse in declaratia fiscala sunt obtinute in urma unor prelucrari ale datelor furnizate din inregistrarile contabile. Modul de completare a registrului de evidenta fiscala este la latitudinea fiecarui contribuabil, in functie de specificul activitatii si de necesitatile proprii ale acestuia. Acestea se refera la: calculul dobanzilor si al diferentelor de curs valutar deductibile fiscal, amortizarea fiscala, reduceri si scutiri de impozit pe profit, evidenta fiscala a vanzarilor cu plata in rate, valoarea fiscala in cazul efectuarii operatiunilor prin asocieri fara personalitate juridica, alte asemenea operatiuni.

In cazul unei asocieri fara personalitate juridica, veniturile si cheltuielile inregistrate se atribuie fiecarui asociat, corespunzator cotei de participare in asociere.

Orice asociere fara personalitate juridica dintre persoane juridice straine, care isi desfasoara activitatea in Romania, trebuie sa desemneze una din parti care sa indeplineasca obligatiile ce ii revin fiecarui asociat potrivit prezentului titlu. Persoana desemnata este responsabila pentru:

a) inregistrarea asocierii la autoritatea fiscala competenta, inainte ca aceasta sa inceapa sa desfasoare activitate;

b) conducerea evidentelor contabile ale asocierii;

c) plata impozitului in numele asociatilor;

d) depunerea unei declaratii fiscale trimestriale la autoritatea fiscala competenta, care sa contina informatii cu privire la partea din veniturile si cheltuielile asocierii care este atribuibila fiecarui asociat, precum si impozitul care a fost platit la buget in numele fiecarui asociat;

e) furnizarea de informatii in scris, catre fiecare asociat, cu privire la partea din veniturile si cheltuielile asocierii care ii este atribuibila acestuia, precum si la impozitul care a fost platit la buget in numele acestui asociat.

Intr-o asociere fara personalitate juridica intre doua sau mai multe persoane juridice romane, veniturile si cheltuielile inregistrate se atribuie fiecarui asociat, corespunzator cotei de participare din asociere.

Intr-o asociere fara personalitate juridica cu o persoana juridica straina si/sau cu persoane fizice nerezidente, precum si cu persoane fizice romane, persoana juridica romana trebuie sa indeplineasca obligatiile ce ii revin fiecarui asociat, potrivit prezentului titlu.

B. Organizatii non profit

In vederea determinarii profitului impozabil pentru organizatiile non profit se vor avea in vedere urmatoarele:

a) stabilirea veniturilor neimpozabile din activitati neeconomice;

b) determinarea veniturilor neimpozabile din activitati economice, prin parcurgerea urmatorilor pasi:

- calculul echivalentului in lei a 15.000 euro prin utilizarea cursului mediu de schimb valutar EUR/ROL comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru anul fiscal respectiv;

- calculul valorii procentului de 10% din veniturile obtinute din activitati economice;

- stabilirea veniturilor neimpozabile ca fiind valoarea cea mai mica dintre sumele stabilite conform precizarilor anterioare;

c) stabilirea veniturilor neimpozabile prin adunarea sumelor de la lit. a) si b);

d) determinarea veniturilor impozabile prin scaderea din totalul veniturilor a celor de la lit. c);

e) calculul profitului impozabil corespunzator veniturilor impozabile de la lit. d), avandu-se in vedere urmatoarele:

(i) stabilirea cheltuielilor efectuate in scopul realizarii veniturilor impozabile de la lit. d). Este necesara utilizarea de catre contribuabil a unor chei corespunzatoare de repartizare a cheltuielilor comune;

(ii) stabilirea valorii deductibile a cheltuielilor determinate conform regulilor de la pct. (i), luandu-se in considerare prevederile privitoare la cheltuieli[8];

(iii) stabilirea profitului impozabil ca diferenta intre veniturile impozabile de la lit. d) si cheltuielile deductibile stabilite la pct. (ii);

f) calculul impozitului pe profit prin aplicarea cotei corespunzatoare, dupa caz, asupra profitului impozabil stabilit la lit. e).

Trebuie sa adaugam ca veniturile realizate de organizatiile nonprofit din transferul sportivilor sunt venituri impozabile la determinarea profitului impozabil.

Declararea si plata impozitului pe profit

A. Declararea impozitului pe profit

Contribuabilii au obligatia sa depuna o declaratie anuala de impozit pe profit pana la data de 15 aprilie inclusiv a anului urmator.

O data cu declaratia de impozit pe profit anuala, contribuabilii au obligatia sa depuna si o declaratie privind platile si angajamentele de plata catre persoanele nerezidente, care cuprinde scopul si suma fiecarei plati, numele si adresa beneficiarului. Nu se cuprind in aceasta declaratie sumele angajate sau platite pentru bunurile importate sau pentru transportul international.

Contribuabilii sunt raspunzatori pentru calculul impozitului pe profit.

B. Plata impozitului

Plata impozitului se face astfel:

a) contribuabilii, societati comerciale bancare, persoane juridice romane, si sucursalele din Romania ale bancilor, persoane juridice straine, au obligatia de a plati impozit pe profit anual, cu plati anticipate efectuate trimestrial, actualizate cu indicele de inflatie (decembrie fata de luna decembrie a anului anterior), estimat cu ocazia elaborarii bugetului initial al anului pentru care se efectueaza platile anticipate. Termenul pana la care se efectueaza plata impozitului anual este termenul de depunere a declaratiei privind impozitul pe profit, adica 15 aprilie a anului urmator inchiderii exercitiului financiar-contabil si fiscal;

b) contribuabilii, altii decat cei prevazuti anterior, au obligatia de a declara si plati impozitul pe profit trimestrial, pana la data de 25 inclusiv a primei luni urmatoare trimestrului pentru care se calculeaza impozitul, daca in prezentul articol nu se prevede altfel. Incepand cu anul 2008, acesti contribuabili urmeaza sa aplice sistemul platilor anticipate prezentat mai sus.

In cazul asocierilor fara personalitate juridica, impozitul datorat de catre contribuabilii retinut de catre persoana juridica responsabila se calculeaza prin aplicarea cotei de impozit asupra partii din profiturile asocierii, care este atribuibila fiecarui asociat. Persoana responsabila are obligatia de a declara si plati impozitul pe profit trimestrial, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare trimestrului pentru care se distribuie rezultatul asocierii.

Contribuabilii persoanele juridice straine care realizeaza venituri din/sau in legatura cu proprietati imobiliare situate in Romania sau din vanzarea/cesionarea titlurilor de participare detinute la o persoana juridica romana au obligatia de a declara si plati impozit pe profit trimestrial, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare trimestrului.

Organizatiile nonprofit au obligatia de a declara si plati impozitul pe profit anual, pana la data de 15 februarie inclusiv a anului urmator celui pentru care se calculeaza impozitul.

Contribuabilii care obtin venituri majoritare din cultura cerealelor si plantelor tehnice, pomicultura si viticultura au obligatia de a declara si plati impozitul pe profit anual, pana la data de 15 februarie inclusiv a anului urmator celui pentru care se calculeaza impozitul.

Contribuabilii obligati la plata anticipata vor de a declara si efectua trimestrial plati anticipate, in contul impozitului pe profit anual, in suma de o patrime din impozitul pe profit datorat pentru anul precedent, actualizat cu indicele de inflatie (decembrie fata de luna decembrie a anului anterior), estimat cu ocazia elaborarii bugetului initial al anului pentru care se efectueaza platile anticipate, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare trimestrului pentru care se efectueaza plata. Impozitul pe profit pentru anul precedent, pe baza caruia se determina platile anticipate, este impozitul pe profit datorat conform declaratiei privind impozitul pe profit pentru anul precedent, fara a lua in calcul platile anticipate efectuate in acel an.

Prin exceptie, contribuabilii nou-infiintati, infiintati in cursul anului precedent sau care, la sfarsitul anului fiscal precedent, inregistreaza pierdere fiscala, efectueaza plati anticipate in contul impozitului pe profit la nivelul sumei rezultate din aplicarea cotei de impozit asupra profitului contabil al perioadei pentru care se efectueaza plata anticipata.

De asemenea, in cazul platilor trimestriale, contribuabilii care inregistreaza pierdere contabila la sfarsitul unui trimestru, nu mai au obligatia de a efectua plata anticipata stabilita pentru acel trimestru.

Declararea, regularizarea si plata impozitului pe profit aferent anului fiscal 2006, in cazul contribuabililor obligati la plata anticipata, se efectueaza pana la data de 31 martie 2007.

Contribuabilii care vor trece la sistemul platilor trimestriale, platesc pentru ultimul trimestru o suma egala cu impozitul calculat si evidentiat pentru trimestrul III al aceluiasi an fiscal, urmand ca plata finala a impozitului pe profit pentru anul fiscal sa se faca pana la termenul de depunere a declaratiei privind impozitul pe profit (15 aprilie).

Contribuabilii supusi platilor trimestriale, care definitiveaza pana la data de 15 februarie inchiderea exercitiului financiar anterior, depun declaratia anuala de impozit pe profit si platesc impozitul pe profit aferent anului fiscal incheiat, pana la data de 15 februarie inclusiv a anului urmator.

Persoanele juridice care inceteaza sa existe in cursul anului fiscal au obligatia sa depuna, prin exceptie de la prevederile prezentate mai sus, declaratia anuala de impozit pe profit si sa plateasca impozitul pana la data depunerii situatiilor financiare la registrul comertului.

Obligatiile fiscale reglementate de prezentul titlu sunt venituri ale bugetului de stat. Impozitul pe profit datorat pentru anul 2006 de catre regiile autonome din subordinea consiliilor locale si a consiliilor judetene, precum si de catre societatile comerciale in care consiliile locale si/sau judetene sunt actionari majoritari se declara, se regularizeaza si se plateste la bugetele locale respective, pana la data de 31 martie 2007. Dobanzile/majorarile de intarziere si amenzile inregistrate de catre regiile autonome din subordinea consiliilor locale si a consiliilor judetene, precum si de catre societatile comerciale in care consiliile locale si/sau judetene sunt actionari majoritari se datoreaza si se platesc potrivit legii.

Pentru aplicarea prevederilor privind actualizarea platilor anticipate, indicele de inflatie necesar pentru actualizarea platilor anticipate se comunica, prin ordin al ministrului finantelor publice, pana la data de 15 aprilie a anului fiscal pentru care se efectueaza platile anticipate.

Inspectia fiscala privind impozitul pe profit

A. Pregatirea controlului

La primirea sarcinii de serviciu conform programului de activitate, inspectorul fiscal intocmeste ordinul de serviciu, il inregistreaza in registrul special condus in acest sens, completand toate rubricile formularului, si il prezinta spre aprobare sefului de serviciu si directorului executiv adjunct.

Se stabileste prin discutie cu seful de serviciu, in functie de obiectivele controlului, forma inspectiei fiscale aleasa: inspectie fiscala generala, daca pe langa verificarea impozitului pe profit sunt verificate si celelalte obligatii fiscale ale contribuabilului sau inspectie fiscala partiala, daca se verifica doar impozitul pe profit. Totodata se stabileste si procedura de control: control inopinat, incrucisat, cat si metoda de control (control prin sondaj sau control electronic).

In situatia ca se detin informatii suficiente, se stabileste si perioada supusa inspectiei fiscale. In caz contrar, aceasta se va stabili ulterior, dupa consultarea dosarului fiscal al contribuabilului sau dupa prezentarea la contribuabil.

Se culeg principalele date de identificare ale contribuabilului si ale asociatilor (actionarilor), administratorilor, din evidenta informatizata a agentilor economici din cadrul DGFP Teritoriala, date furnizate de Oficiul Registrului Comertului Timis.

Se intocmeste si se transmite contribuabilului, avizul de inspectie fiscala, cu exceptia situatiilor prevazute in Codul de procedura fiscala, cand aceasta obligatie nu mai intervine. Odata cu avizul, organul fiscal instiinteaza contribuabilul asupra drepturilor si obligatiilor ce ii revin in desfasurarea controlului, potrivit legii fiscale (Carta).

Inspectorul fiscal trebuie sa se documenteze cu privire la caracteristicile specifice contribuabililor din sectorul de activitate ce urmeaza a fi verificat. ex: jocuri de noroc, bar de noapte, sediu permanent din Romania al persoanei juridice straine, s.a.

Dupa caz, se solicita de la Biroul Gestionare Formulare din cadrul DGFP Teritoriala, situatia documentelor cu regim special ridicate de contribuabilul verificat, de la infiintare si pana in prezent. Se solicita la AFP Teritoriala, in baza avizului de inspectie fiscala, fisa pe platitor a contribuabilului si se procedeaza la examinarea documentelor aflate in dosarul fiscal al contribuabilului, din evidenta AFP Teritoriala (Mari contribuabili, Contribuabili mijlocii, a municipiului sau comunei, dupa caz).

B. Prezentarea la sediul contribuabilului

La inceperea inspectiei fiscale, inspectorul este obligat sa prezinte contribuabilului legitimatia de inspectie si ordinul de serviciu semnat de conducatorul organului de control. Inceperea inspectiei fiscale trebuie consemnata in registrul unic de control.

Desfasurarea inspectiei fiscale trebuie sa respecte urmatoarele:

- stabilirea de acord cu contribuabilul, a locului de desfasurare a inspectiei fiscale si a persoanei desemnata de contribuabil, care ii va asigura asistenta echipei de inspectie;

- desemnarea de catre contribuabil, a reprezentantului legal al societatii care va reprezenta contribuabilul pe toata perioada controlului si va participa la discutia finala asupra constatarilor inspectiei fiscale;

- identificarea locurilor unde se realizeaza activitati generatoare de venituri impozabile, de exemplu, sedii secundare, pe care ulterior le viziteaza. Se va urmari ca vanzarile efectuate prin punctele de lucru sa fie contabilizate in intregime;

- consultarea documentelor puse la dispozitie de catre reprezentantul legal al societatii privind infiintarea societatii si declaratiile de mentiuni inregistrate la organul fiscal teritorial, pentru identificarea ultimelor modificari privind: identitatea reprezentantului legal al societatii, modificari in structura actionariatului sau a asociatilor, modificarea capitalului social, declararea de sedii secundare, modificari ale obiectului de activitate, modificari in vectorul fiscal, s.a.;

- solicitarea unei declaratii scrise reprezentantului contribuabilului referitor la principalii clienti si furnizori afiliati, natura relatiilor comerciale desfasurate cu acestia. Aceasta analiza va ocupa un loc important in situatia ca in perioada verificata se inregistreaza facturi de achizitie de la furnizori - societati afiliate sau facturi emise avand ca beneficiari societati afiliate. Se va urmari ca aceste tranzactii intre persoane afiliate sa se realizeze conform principiului pretului pietei libere, in conditii care nu trebuie sa difere de relatiile comerciale stabilite intre intreprinderi independente;

- obtinerea de la contribuabil a informatiilor referitor la eventuale solutii fiscale individuale anticipate si acord de pret in avans solicitate si obtinute de la ANAF;

- verificarea modului de respectare de catre contribuabil, a solicitarii de prezentare in termen de 5 zile de la primirea avizului de inspectie fiscala, la compartimentul cu atributii de evidenta pe platitor din cadrul organului fiscal, pentru remedierea eventualelor erori materiale din evidenta fiscala;

- verificarea concordantei dintre datele inregistrate in fisa pe platitor din evidenta AFP Teritoriala cu datele existente in declaratiile fiscale privind obligatiile de plata la bugetul de stat, declaratia privind impozitul pe profit, si cu cele din evidenta contabila a contribuabilului;

- parcurgerea ultimelor acte de control incheiate de organe de specialitate din cadrul DGFP Teritoriala, pentru a stabili cu certitudine perioada care va fi verificata. Organul de inspectie verifica modul de indeplinire al masurilor stabilite prin actul de control fiscal incheiat pentru perioada anterioara celei pentru care se efectueaza inspectia fiscala.

C. Desfasurarea inspectiei fiscale privind modul de constituire si virare a impozitului pe profit

Inspectia fiscala are ca obiect verificarea bazelor de impunere, a legalitatii si conformitatii declaratiilor fiscale, corectitudinii si exactitatii indeplinirii obligatiilor de catre contribuabili, respectarii prevederilor legislatiei fiscale si contabile, stabilirea diferentelor obligatiilor de plata precum si accesoriile aferente acestora.

Prin inspectia fiscala se stabileste daca contribuabilul este incadrat corect ca platitor de impozit pe profit, avand in vedere prevederile legale in vigoare la acel moment.

Inspectorul va efectua urmatoarele lucrari:

- verifica ce cota de impozit pe profit s-a aplicat de catre contribuabil asupra profitului impozabil, daca aceasta este conform prevederilor in vigoare la aceea data. In cazul unor activitati specifice, de exemplu, baruri de noapte, cluburi de noapte, organizatii nonprofit, se urmareste si modul de indeplinire a conditiilor specifice prevazute de actele normative.

- verifica daca profitul impozabil a fost calculat ca diferenta intre veniturile realizate din orice sursa si cheltuielile efectuate in scopul realizarii de venituri, dintr-un an fiscal, din care se scad venituri neimpozabile si la care se adauga cheltuielile nedeductibile. Se va tine cont in analiza de situatiile speciale, de exemplu, servicii internationale la care se iau in calcul si prevederile din conventiile la care Romania este parte.

- verifica inregistrarea tuturor veniturilor din activitatea desfasurata, si modului de inregistrare a cheltuielilor aferente obtinerii veniturilor, precum si tratamentul fiscal al acestora. Verifica daca toate operatiunile existente care s-au produs sunt inregistrate in documente justificative;

- urmareste corectitudinea de stabilire a valorii veniturilor neimpozabile, sfera acestora de cuprindere fiind limitata;

- la verificarea cheltuielilor efectuate de contribuabil, va tine cont de prevederile legale, in sensul ca pentru determinarea profitului impozabil sunt considerate cheltuieli deductibile numai cheltuielile efectuate in scopul realizarii de venituri impozabile, inclusiv cele reglementate prin acte normative in vigoare;

- pentru cheltuielile la care deductibilitatea este limitata conform prevederilor din actele normative, urmareste daca nivelul luat de contribuabil in calculul profitului impozabil se incadreaza in limita maxima admisa pentru deductibilitate;

- analizeaza, cu deosebita atentie, cheltuielile care nu sunt deductibile la calculul impozitului pe profit, motivand pentru fiecare caz in parte, actul normativ incalcat. Va analiza modul de calcul al provizioanelor si al rezervelor, daca acestea au fost constituite de contribuabil;

- verifica deductibilitatea cheltuielilor cu dobanzile si diferentele de curs valutar, in corelatie cu gradul de indatorare a capitalului;

- pentru mijloacele fixe amortizabile, urmareste ca deducerile de amortizare sa fie determinate fara a lua in calcul amortizarea contabila si orice reevaluare contabila a acestora. Se verifica modul de calcul al castigurilor sau al pierderilor rezultate din vanzarea sau scoaterea din functiune a acestor mijloace fixe (pe baza valorii fiscale a acestora, care reprezinta valoarea fiscala de intrare a mijloacelor fixe, diminuata cu amortizarea fiscala. Se vor analiza cazurile concrete, in situatia contractelor de leasing.

- la analiza pierderii fiscale se urmareste daca s-a respectat perioada de 5 ani consecutivi de recuperare din profitul impozabil; in cazul contribuabililor care opteaza pentru impozitul pe veniturile microintreprinderilor se verifica si daca nivelul acestei pierderi nu a fost gresit calculat de catre acestia;

Situatia privind modul de calcul al profitului impozabil, al impozitului pe profit, modul de virare al impozitului pe profit in perioada analizata, vor fi prezentate in situatii centralizatoare, in care se regasesc si calculele privind accesoriile datorate.

Organul fiscal decide asupra felului si volumului examinarilor, in functie de circumstantele fiecarui caz in parte si de limitele prevazute de lege. El verifica daca contribuabilul evidentiaza veniturile realizate si cheltuielile efectuate din activitatea desfasurata, prin intocmirea registrelor sau a oricaror alte documente prevazute de lege.

Organul fiscal verifica daca s-au utilizat documente primare si de evidenta contabila stabilite prin lege, achizitionate numai de la unitatile stabilite prin norme legale in vigoare si daca au fost completate integral rubricile formularelor corespunzator operatiunilor inregistrate.

In cazul in care contribuabilul are obligatia achizitionarii si utilizarii casei de marcat electronice, organul de inspectie va tine seama ca registrul special si raportul Z reprezinta documentele pe baza carora se inregistreaza veniturile din activitatea de comert cu amanuntul si prestari de servicii direct catre populatie, in evidenta contabila.

De asemenea, se confrunta evidenta documentelor cu regim special condusa de contribuabil cu evidenta documentelor cu regim special din cadrul DGFP Teritoriala. Se va face o analiza a facturilor intocmite si anulate sau stornate si se vor stabili eventualele deficiente in functie de explicatiile si justificarile date, functie de care se poate solicita control incrucisat. Se va verifica daca toate vanzarile (veniturile) existente sunt inregistrate, urmarindu-se evidenta livrarilor, corelatia dintre cantitatile de bunuri livrate inregistrate in avize de insotire marfa si cantitatile din facturile fiscale aferente, emise, cursivitatea si cronologia emiterii facturilor fiscale.

Daca e cazul, organul fiscal verifica facilitatile fiscale la calculul impozitului pe profit de care a beneficiat contribuabilul si modul de respectare in perioadele urmatoare a conditiilor prevazute in actele normative care au reglementat aceste facilitati. In caz de nerespectare a conditiilor, se va recalcula impozitul pe profit si se vor stabilii si majorarile de intarziere pe care le datoreaza contribuabilul.

Se analizeaza evolutia cifrei de afaceri in cursul a 3 ani precedenti, in comparatie cu numarul mediu de personal angajat in cursul aceleiasi perioade, evolutia contului de profit si pierderi pentru perioada analizata intre un an si altul, volumul obligatiilor datorate si platite la bugetul general consolidat, s.a.

Se verifica existenta contractelor si modul lor de derulare, in vederea determinarii tuturor operatiunilor impozabile realizate de contribuabil, inclusiv identificarea faptica a surselor generatoare de venit.

Pentru determinarea starii de fapt fiscale, organul fiscal, in conditiile legii, administreaza mijloace de proba, putand proceda la:

- solicitarea de informatii de orice fel, de explicatii scrise din partea reprezentantilor legali ai contribuabililor sau imputernicitii acestora si de la terti. Cererea de furnizare de informatii se formuleaza in scris;

- solicitarea de expertize;

- folosirea inscrisurilor (registre, evidente, documente de afaceri, documente financiar-contabile si orice alte inscrisuri);

- efectuarea de cercetari la fata locului;

Se va analiza modul de organizare si conducere a evidentei analitice a furnizorilor si clientilor.

Se vor identifica achizitiile lasate in custodie, investitiile si locul amplasarii acestora, reparatii si modernizari efectuate la acestea.

In cazul stocurilor mari de marfa, de materiale, se vor confrunta datele din contabilitate cu cele din evidenta gestionara, se vor identifica produsele depreciate calitativ, rebuturi neimputabile.

Se va verifica cum au fost valorificate rezultatele ultimei inventarieri generale a patrimoniului.

Facturile care fac obiectul unor reduceri acordate unor clienti vor fi analizate in mod special pentru stabilirea justificarii acestora.

Pe timpul efectuarii inspectiei fiscale, echipa trebuie sa isi informeze seful ierarhic superior cu privire la constatarile sau aspectele mai importante survenite in timpul inspectiei fiscale.

Organul de inspectie fiscala stabileste corect baza de impunere, diferentele datorate in plus sau in minus, dupa caz, fata de creanta fiscala declarata, stabileste diferente de obligatii fiscale de plata precum si obligatii fiscale accesorii aferente acestora.

Daca organul fiscal nu poate determina marimea bazei de impunere, acesta trebuie sa o estimeze. Estimarea consta in identificarea acelor elemente care sunt cele mai apropiate situatiei de fapt fiscale.

Organul fiscal indruma contribuabilul in aplicarea prevederilor legislatiei fiscale, fie ca urmare a solicitarii acestora, fie din initiativa organului fiscal. Organul fiscal are obligatia sa examineze in mod obiectiv starea de fapt si sa indrume contribuabilii pentru depunerea declaratiilor. Mai mult, poate dispune masuri asiguratorii in conditiile legii, daca este cazul.

De asemenea, organul fiscal poate dispune efectuarea de verificari incrucisate.

D. Finalizarea actiunii de verificare

La incheierea inspectiei fiscale, organul fiscal va prezenta contribuabilului constatarile si consecintele lor fiscale, acordandu-i acestuia posibilitatea de a-si exprima punctul de vedere, cu exceptia cazului in care bazele de impozitare nu au suferit nici o modificare in urma inspectiei fiscale sau a cazului in care contribuabilul renunta la acest drept si notifica acest fapt organelor de inspectie fiscala. Data, ora si locul prezentarii concluziilor vor fi comunicate contribuabilului in timp util. Daca contribuabilul isi exprima in scris punctul de vedere cu privire la constatarile inspectiei fiscale, organul de inspectie fiscala va face referire la aceasta in cuprinsul raportului de inspectie fiscala, motivand inca odata argumentat prin constatarile echipei de control.

La finalizarea inspectiei fiscale, contribuabilul este obligat sa dea o declaratie scrisa, pe propria raspundere, din care sa rezulte ca au fost puse la dispozitie toate documentele si informatiile solicitate pentru inspectia fiscala. In declaratie se va mentiona si faptul ca au fost restituite toate documentele solicitate si puse la dispozitie de contribuabil.

Daca s-au constatat fapte ce trebuiesc sanctionate contraventional, organele de inspectie fiscala vor intocmi procese verbale de contraventie.

- Organele fiscale vor sesiza organele de urmarire penala in legatura cu constatarile efectuate cu ocazia inspectiei fiscale si care ar putea intruni elemente constitutive ale unei infractiuni, in conditiile prevazute de legea penala. in acest caz, se va intocmi si proces verbal semnat de organul de inspectie si de catre contribuabilul supus inspectiei.

- Rezultatul inspectiei fiscale va fi consemnat intr-un raport scris, in care se vor prezenta constatarile inspectiei din punct de vedere faptic si legal. Raportul intocmit va sta la baza emiterii deciziei de impunere care va cuprinde si diferente in plus sau in minus, dupa caz fata de creanta fiscala existenta la momentul inceperii inspectiei fiscale, calculul accesoriilor, temeiul legal si termenele de plata.Controlul determinarii si platii impozitului pe profit are la baza prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale Hotararii Guvernului nr. 44/2004 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 14 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

Art. 7, pct. 27.

Art. 7, pct. 31 din Codul fiscal.

Mircea BOULESCU, "Elemente privind controlul impozitului pe profit": Controlul economic si financiar nr. 2/2005, pg. 18 (pg. 17 - 22).

Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile ulterioare, si Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 45/2003 privind finantele publice locale, daca legea nu prevede altfel.

Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si completarile ulterioare

art. 21 din Codul fiscalPolitica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2113
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved