Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
Statistica

Controlul taxei pe valoare adaugata

finante+ Font mai mare | - Font mai micControlul taxei pe valoare adaugata

T.V.A. este un impozit din categoria impozitelor fiscale indirecte (suportata de catre consumatorul final), iar in sistemul bugetar al economiei din Romania astazi aceasta reprezinta principala sursa de venituri a bugetului de stat.

T.V.A. inlocuieste impozitul pe circulatia marfurilor si are ca temei de drept O.G. nr.3/1992, republicata (cu modificarile si adaugirile aparute in perioada 1992-2002). In anul 2002, toate modificarile O.G. nr.3/1992 s-au concretizat in Legea nr.345, lege conform careia controlul agentilor economici se efectueaza de catre organele fiscale, iar incepand din anul 2004 temeiul legal este reprezentat de legea nr 571/2003-Codul fiscal.In sfera de aplicare a T.V.A intra:

a)      livrari de bunuri mobile si prestari de servicii, intelegand prin livrari de bunuri urmatoarele:

1.transferul drepturilor de proprietate asupra bunurilor mobile corporale;

2.vanzarea, schimbul, aportul in bunuri la capitalul social al societatii comerciale, inchirierea unor bunuri, predarea unor bunuri cu titlu gratuit de catre agentul economic.

3. prin prestari de servicii se intelege transferul de persoane si marfuri, servicii de posta si telecomunicatii, inchirierea de bunuri mobile si imobile, operatiuni de intermediere sau de comisionar, etc.

Nu intra in sfera T.V.A. asociatiile fara scop lucrativ pentru societatile cu caracter social, filantropic, organizatiile care desfasoara activitati de natura religioasa, politica sau civica, organizatiile sindicale pentru activitatile legate direct de apararea intereselor colective, institutii publice pentru activitatile administrative, societatile educative, vanzarile de imobile construite din fondurile statului catre persoanele care le detin cu chirie.

NOTA: Si societatile comerciale care desfasoara activitati supuse T.V.A. in conditiile in care nu au cifra de afaceri, care se modifica periodic pot opta pentru a fi sau a nu fi platitoare de T.V.A. Dezavantajul pentru cei care nu opteaza pentru plata T.V.A. pana la atingerea unei sume (astazi 1,5 miliarde) este acela ca nu pot deduce T.V.A.

Organul fiscal care are ca sarcina verificarea T.V.A. trebuie sa aiba in vedere pentru efectuarea controlului urmatoarele obiective:

1.Determinarea corecta a T.V.A. deductibila, intelegand ca serviciile si bunurile sa fie pentru necesarul societatii si sa fie destinate operatiunilor impozabile. De asemenea, T.V.A. sa fie inscrisa in facturi, chitante fiscale,etc.

2.Determinarea corecta a T.V.A. colectata, intelegand:

bunurile livrate si serviciile prestate sa fie consemnate in facturi

sau in alte documente legale.

baza de impozitare sa fie stabilita conform dispozitiilor legale.

Cotele de impozitare sa fie stabilite conform dispozitiilor legale.

3.Verificarea documentelor si a contabilitatii, intelegand:

inscrierea corecta a documentelor de aprovizionare in jurnalul

pentru cumparari;

inscrierea corecta a documentelor de livrare in jurnalul pentru

vanzari;

corelarea datelor inscrise in cele doua evidente cu inregistrarea in

contul de T.V.A. de dedus si T.V.A. colectata.

4.Verificarea intocmirii corecte si prezentarea in termen a decontului

privind T.V.A., intelegand:

-reflectarea corespunzatoare in decont a datelor din jurnalul de vanzari si cumparari;

-stabilirea corecta a operatiunilor corespunzatoare registrului T.V.A., respectiv operatiunile la intern, livrari la export, operatiunile scutite, cu sau fara drept de deducere, etc;

-stabilirea corecta a proratei reprezentand procentul pana la care operatiunile privind T.V.A. aferent, operatiuni scutite se includ pe cheltuielile societatii;

-stabilirea corecta a sumei datorate sau de primit, preluarea corecta a soldului de la sfarsitul lunii precedente.

5.Verificarea platii T.V.A., intelegand:

-verificarea extraselor de cont;

-calculul majorarilor de intarziere in cazul depasirii termenului legal de plata(pana in 25 ale lunii in curs pentru luna care a expirat)

6.Verificarea regularizarii diferentelor privind T.V.A., conform dispozitiilor legale:

-compensarea diferentelor de primit datorate bugetului in lunile urmatoare sau rambursarea diferentelor neregularizate.

7.Verificarea aprobarii rambursarii T.V.A., intelegand:

-cerere depusa in termen sub semnatura organului autorizat sa solicite suma;

-suma ceruta sa corespunda cu suma din decontul de T.V.A.

-cererea sa fie justificata cu documente legale.

Documentele legale sunt:

a)Pentru livrarea la export:

-declaratie vamala la export(D.V.E.) vizata de organele vamale;

-documentatia de transport international;

-polita de asigurare-reasigurare;

-alte documente care certifica exportul.

b)Pentru prestatii de servicii la export:

-contractele cu beneficiarii externi;

-factura externa;

-dovada incasarii contravalorii facturii externe sau dovada introducerii in banca a declaratiei de incasare valutara(D.I.V.).

c)Pentru transport international de persoane si marfuri:

-licenta de transport cu aprobarile legale;

-justificarea cu documente legale a efectuarii transportului,

-documente de transport international;

d)Pentru livrari in tara:

-verificarea documentelor, factura, chitante, cecuri, extrase de cont, etc. se efectueaza la fata locului sau la sediul agentului.

e)Constituirea garantiilor se realizeaza la sediul societatii controlate pentru acele cazuri in care legislatia prevede constituirea de garantii.

f)Efectuarea de controale incrucisate beneficiar-furnizor, in vederea identificarii eventualelor omisiuni, acte si documente false, etc.

8.Verificarea indeplinirii celorlalte obligatii catre societatea controlata, intelegand:

-verificarea statutului societatii, a codului fiscal si a certificatului de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului (O.R.C.)

-verificarea inregistrarii ca platitor de T.V.A. pe baza declaratiei(optional) sau a cifrei de afaceri, respectiv a veniturilor totale consemnate in bilantul contabil.

Parcurgand aceste 8 etape organul de control este in masura sa-si formeze un punct de vedere, constatarile acestuia sa fie consemnate intr-un act de control a carui structura si finalitate sa fie prezentate intr-un curs ulteriorintitulat actele de control intocmite de organele de control fiscal

Inspectia fiscala privind taxa pe valoare adaugata

A. Pregatirea controlului

- La primirea sarcinii de serviciu conform program de activitate, inspectorul fiscal intocmeste ordinul de serviciu, il inregistreaza in registrul special condus in acest sens, completand toate rubricile formularului, si il prezinta spre aprobare sefului de serviciu si directorului executiv adjunct.

Se stabileste prin discutie cu seful de serviciu, in functie de obiectivele controlului, forma inspectiei fiscale aleasa: inspectie fiscala generala, daca pe langa verificarea taxei pe valoarea adaugata sunt verificate si celelalte obligatii fiscale ale contribuabilului sau inspectie fiscala partiala, daca se verifica doar tva-ul.

- Se stabileste si procedura de control: control inopinat, incrucisat, cat si metoda de control (control prin sondaj sau.control electronic).

- in situatia ca se detin informatii suficiente, se stabileste si perioada supusa inspectiei fiscale. in caz contrar, aceasta se va stabili ulterior, dupa consultarea dosarului fiscal al contribuabilului sau dupa prezentarea la contribuabil.

- Se culeg principalele date de identificare ale contribuabilului si ale asociatilor (actionarilor), administratorilor, din evidenta informatizata a agentilor economici din cadrul DGFPTeritoriale, date furnizate de Oficiul Registrului Comertului Teritorial.

- Se intocmeste si se transmite contribuabilului, avizul de inspectie fiscala, cu exceptia situatiilor prevazute la art.100 (2) din OG 92/2003 rep. cu modificarile ulterioare, cand aceasta obligatie nu mai intervine.

- Organul fiscal instiinteaza contribuabilul asupra drepturilor si obligatiilor ce ii revin in desfasurarea controlului, potrivit legii fiscale.

- inspectorul fiscal trebuie sa se documenteze cu privire la caracteristicile specifice contribuabililor din sectorul de activitate ce urmeaza a fi verificat. ex: export, activitati scutite fara drept de deducere, turism, consignatie, s.a.

Se solicita de la Biroul Gestionare Formulare din cadrul DGFPTeritoriale, situatia documentelor cu regim special ridicate de contribuabilul verificat, de la infiintare si pana in prezent..

- Se solicita la AFPTeritoriala, in baza avizului de inspectie fiscala, fisa pe platitor a contribuabilului.

- Se procedeaza la examinarea documentelor aflate in dosarul fiscal al contribuabilului, din evidenta AFP Teritoriala.

B. Prezentarea la sediul contribuabilului

- La inceperea inspectiei fiscale, inspectorul este obligat sa prezinte contribuabilului legitimatia de inspectie si ordinul de serviciu semnat de conducatorul organului de control. Inceperea inspectiei fiscale trebuie consemnata in registrul unic de control.

- Stabilirea de acord cu contribuabilul, a locului de desfasurare a inspectiei fiscale si a persoanei desemnata de contribuabil, care ii va asigura asistenta echipei de inspectie.

- Desemnarea de catre contribuabil, a reprezentantului legal al societatii care va reprezenta contribuabilul pe toata perioada controlului si va participa la discutia finala asupra constatarilor inspectiei fiscale.

- identificare locuri unde se realizeaza activitati generatoare de venituri impozabile, ex:: sedii secundare, pe care ulterior le viziteaza.Se va urmari ca vanzarile efectuate prin punctele de lucru sa fie contabilizate in intregime.

- Consultarea documentelor puse la dispozitie de catre reprezentantul legal al societatii privind infiintarea societatii si declaratiile de mentiuni inregistrate la organul fiscal teritorial, pentru identificarea ultimelor modificari privind: identitatea reprezentantului legal al societatii, modificari in structura actionariatului sau a asociatilor, modificarea capitalului social, declararea de sedii secundare, modificari ale obiectului de activitate, modificari in vectorul fiscal.(vectorul fiscal=indicatorul obligatiilor fiscale datorate de catre contribuabil, fata de bugetul consolidat al statului),s.a.

- Solicitarea unei declaratii scrise reprezentantului contribuabilului referitor la principalii clienti si furnizori afiliati, natura relatiilor comerciale desfasurate cu acestia. Aceasta analiza va ocupa un loc important in situatia ca in perioada verificata se inregistraza facturi de achizitie de la furnizori - societati afiliate sau facturi emise avand ca beneficiari societati afiliate. Se va urmari ca aceste tranzactii intre persoane afiliate sa se realizeze conform principiului pretului pietei libere, in conditii care nu trebuie sa difere de relatiile comerciale stabilite intre intreprinderi independente.

- Obtinerea de la contribuabil a informatiilor referitor la eventuale solutii fiscale individuale anticipate si acord de pret in avans solicitate si obtinute de la Agentia Teritoriala de Administrare Fiscala..

- Verificarea modului de respectare de catre contribuabil, a solicitarii de prezentare in termen de 5 zile de la primirea avizului de inspectie fiscala, la compartimentul cu atributii de evidenta pe platitor din cadrul organului fiscal, pentru remedierea eventualelor erori materiale din evidenta fiscala.

- Verificarea concordantei dintre datele inregistrate in fisa pe platitor din evidenta AFP Teritoriala cu datele existente in deconturile de tva, si cu cele din evidenta operativa si contabilitatea contribuabilului.

- Parcurgerea ultimelor acte de control incheiate de organe de specialitate din cadrul DGFPTeritoriala, pentru a stabili cu certitudine perioada care va fi verificata.

- Organul de inspectie verifica modul de indeplinire al masurilor stabilite prin actul de control fiscal incheiat pentru perioada anterioara celei pentru care se efectueaza inspectia fiscala.

Desfasurarea inspectiei fiscale privind modul de constituire si virare a TVA

- inspectia fiscala are ca obiect verificarea bazelor de impunere, a legalitatii si conformitatii deconturilor de tva, corectitudinii si exactitatii indeplinirii obligatiilor de catre contribuabili, respectarii prevederilor legislatiei fiscale si contabile, stabilirea diferentelor obligatiilor de plata precum si accesoriile aferente acestora.

- Se stabileste daca contribuabilul este incadrat corect ca platitor de tva, data de la care este platitor tva, avand in vedere prevederile legale in vigoare la acel moment.

- in caz ca inspectia fiscala se realizeaza la un contribuabill care se incadreaza in regimul special de scutire, se va verifica daca in perioada supusa verificarii nu s-a depasit plafonul stabilit de codul fiscal, caz in care ii revenea obligatia de inregistrare ca platitor de tva.(plafonul c.f.L.571/2003-200.000lei).

- Se verifica pentru perioada supusa inspectiei fiscale, care a fost perioada fiscala pentru tva (luna, trimestrul), la care intervenea obligatia depunerii la organul fical teritorial a decontului de tva. in acest sens, se va verifica daca au fost respectate prevederile privind depunerea la organul fiscal teritorial a unei declaratii in care sa se mentioneze cifra de afaceri din anul precedent, pentru contribuabilii care nu au depasit 100.000 euro din operatiuni taxabile sau scutite cu drept de deducere.

- Se stabileste in ce categorie se incadreaza operatiunile impozabile efectuate de contribuabil: operatiuni taxabile, operatiuni scutite cu drept de deducere, operatiuni scutite fara drept de deducere, operatiuni de import scutite de tva.

Se vor analiza cu atentie livrarile de bunuri efectuate cu plata, in sensul tva: contracte cu plata in rate, contracte de comision la cumparare sau la vanzare, executari silite, bunuri constatate lipsa din gestiune, bunuri vandute pe baza de contract de consignatie, plata in natura a arendei, s.a.

- in situatia in care contribuabilul are in obiectul de activitate realizarea de prestari de servicii, se va stabili unde este locul prestarii de servicii din punct de vedere al tva-ului, tinand cont de exceptiile prevazute la art. 133 din Legea nr. 571/2003 cu modificarile ulterioare. in situatia prestarilor de servicii efectuate de prestatori stabiliti in strainatate pentru care beneficiarii au obligatia platii tva, se va verifica daca acestia si-au indeplinit obligatia de autofacturare a operatiunilor respective.

- Se va verifica daca s-a respectat termenul la care tva devine exigibila, tinandu-se cont de situatiile in care exigibilitatea tva este anticipata faptului generator.(ex: la data incasarii avansului, cand incasarea e inaintea livrarii de bunuri, s.a.).Se vor analiza si situatiile cand exigibilitatea tva intervine la anumite date, prevazute distinct la art.135 din Legea 571/2003 cu modificarile ulterioare (ex: la data primirii facturii prestatorului extern sau la data achitarii acestei facturi in cazul serviciilor efectuate de persoane impozabile stabilite in strainatate pentru care beneficiarii au obligatia platii tva, la data specificata in contract pentru plata ratelor, in cazul contractelor de leasing extern, la data precizata in contract pentru plata ratelor, a chiriei, a arendei, in cazul contractelor de livrari de bunuri cu plata in rate, leasing intern, de inchiriere, de arendare, s.a.)

- La verificarea modului cum a fost constituita baza de impozitare, se vor analiza si situatiile in care, livrarile de bunuri sau servicii sunt contractate in valuta cu decontare in lei la cursul de schimb valutar din ziua platii, caz in care baza de impozitare se corecteaza cu diferenta de pret ca urmare a modificarii cursului pietii valutare in vigoare la data incasarii fata de cel utilizat la data livrarii/prestarii.

- in cazul OPERATIUNILOR TAXABILE, se va verifica daca cota de tva aplicata este cea in vigoare la data la care intervine faptul generator al tva , cu exceptiile prevazute de actul normativ, pentru care se aplica cota in vigoare la data exigibilitatii taxei; daca cota standard (19%) s-a aplicat asupra bazei de impozitare pentru orice operatiune impozabila care nu este scutita de tva sau care nu este supusa cotei reduse a tva; daca cota redusa a tva (9%-turism, cazara, mic dejun, medicamente, manuale scolare, proteze diferite si accesorii mai putin cele dentare, etc.)s-a aplicat asupra bazei de impozitare doar pentru situatiile prevazute distinct in Legea 571/2003 cu modificarile ulterioarea si nu s-a extins sfera de aplicare.

- in cazul OPERATIUNILOR SCUTITE DE TVA fara DREPT DE DEDUCERE, se va verifica daca operatiunile realizate au fost incadrate corect ca scutite si nu sunt in fapt operatiuni taxabile. Sfera operatiunilor scutite este strict delimitata de actul normativ.

- in cazul operatiunilor de arendare , concesionare si inchiriere de bunuri imobile, se va verifica daca contribuabilul a optat pentru aplicarea regimului de taxare si a notificat acest lucru la organele fiscale teritoriale. in cazul persoanelor impozabile care aplica scutirea de tva, se va verifica daca acestia si-au indeplinit obligatia de ajustare a tva dedusa pentru bunurile imobile achizitionate, construite sau modernizate in ultimii 5 ani, proportional cu partea din fiecare bun imobil care va fi utilizat in regim de scutire.

- Orice persoana impozabila inregistrata ca platitor de tva, care realizeaza atat operatiuni care dau drept de deducere cat si operatiuni care nu dau drept de deducere, este denumita platitor de tva cu regim mixt. daca contribuabilul supus inspectiei fiscale intra in aceasta categorie, se va verifica:

a)daca achizitiile de bunuri si servicii destinate exclus realizarii de operatiuni care dau drept de deducere, au fost inscrise intr-un jurnal pentru cumparari care se intocmeste separat pentru aceste operatiuni si tva se deduce integral.

b)daca achizitiile de bunuri si servicii destinate realizarii de operatiuni care nu dau drept de deducere au fost inscrise in jurnalul pentru cumparari care se intocmeste separat pentru aceste operatiuni iar tva nu se deduce.

c)daca achizitiile de bunuri si servicii destinate realizarii atat de operatiuni care dau drept de deducere cat si de operatiuni care nu dau drept de deducere, au fost inscrise in jurnalul pentru cumparari care se intocmeste separat pentru aceste operatiuni. Tva aferenta acestor achizitii se deduce pe baza de pro-rata.

- in cazul utilizarii pro-ratei, se va verifica daca aceasta a fost corect calculata, respectiv, ca raport intre veniturile obtinute din operatiuni care dau drept de deducere, inclusiv subventiile legate direct de pretul acestora, la numarator, iar la numitor veniturile de la numarator plus veniturile obtinute din operatiuni care nu dau drept de deducere. La numitor se adauga alocatiile, subventiile sau alte sume primite de la bugetul de stat sau bugetele locale, s.a.

- Se va stabili daca pro-rata utilizata este cea definitiva din anul precedent sau cea estimata pentru operatiuni prevazute a fi realizate in anul curent. Se va verifica daca in luna decembrie a fost calculata pro-rata definitiva, in functie de realizarile din cursul anului.

- in cazul contribuabililor care aplica pro-rata, se va verifica daca tva de dedus s-a determinat prin aplicarea pro-ratei provizorie asupra tva deductibile, aferente achizitiilor destinate atat realizarii de operatiuni care dau drept de deducere cat si celor care nu dau drept de deducere.

- in cazul OPERATIUNILOR SCUTITE CU DREPT DE DEDUCERE, se incadreaza, in general, livrari de bunuri expediate in afara tarii, prestari de servicii inclusiv transportul si servicii accesorii transportului legate de exportul de bunuri sau de bunuri plasate in regimuri vamale suspensive, transportul si servicii accesorii transportului legate de importul bunurilor daca valoarea acestora este inclusa in baza de impozitare a bunurilor importate, transportul international de persoane, livrarea de bunuri care sunt plasate in regim de antrepozit vamal, s.a..

- in cazul operatiunilor scutite cu drept de deducere, se va verifica daca contribuabilul detine documente justificative pentru incadrarea operatiunilor efectuate in operatiuni scutite cu drept de deducere. Aceste documente sunt mentionate in instructiunile de aplicare a scutirilor de tva, prevazute in anexa la OMF 1846/.2003. in situatia in care contribuabilul nu detine in totalitate documentele mentionate de acest act normativ, operatiunile respective se vor incadra de catre organul de inspectie ca operatiuni taxabile si se va aplica cota standard de tva.

- in cazul operatiunilor scutite cu drept de deducere aferente exportului de bunuri, se va solicita, cand exista motive intemeiate, prin sondaj, confirmarea de la Autoritatea Nationala a Vamilor.

- atat in cazul operatiunilor taxabile cat si al celor scutite cu drept de deducere, se va verifica daca contribuabilul si-a exercitat corect dreptul de deducere al tva-ului, daca deducerea s-a realizat pentru achizitii de bunuri si servicii destinate utilizarii in folosul operatiunilor sale taxabile sau scutite cu drept de deducere, daca deducerea s-a realizata pe baza exemplarului original al facturii fiscale a furnizorului, declaratiei vamale de import sau actului constatator emis de organul vamal, bonului fiscal in cazul achizitiilor de carburanti auto avand stampila furnizorului, denumirea cumparatorului si numarul de inmatriculare al autovehiculului completate.

- in mod deosebit se va verifica daca tva dedusa pentru un obiectiv de investitii inainte de punerea in functiune a acestuia, s-a ajustat la sfarsitul anului calendaristic urmator celui de punere in functiune a investitiei, in functie de destinatia data investitiei. daca bunul obtinut prin investitie este utilizat atat pentru operatiuni care dau drept de deducere cat si pentru operatiuni care nu dau drept de deducere, tva dedusa initial se recalculeaza pe baza de pro-rata definitiva determinata la sfarsitul anului calendaristic urmator celui de punere in functiune a investitiei.

- in cazul in care atat contribuabilul verificat cat si furnizorul sau beneficiarul acestuia sunt platitori de tva, se va verifica respectarea masurilor de simplificare referitor la "taxare inversa" in cazul comercializarii de : deseuri, resturi de metale feroase si neferoase, terenuri, cladiri, material lemnos.

- Se va verifica daca contribuabilul si-a indeplinit obligatia de plata a tva datorata si stabilita prin decontul de tva pentru fiecare perioada fiscala. in situatia ca acesta beneficiaza de certificat de exonerare de la plata tva pentru anumite importuri, se va verifica si modul de respectare al masurilor ce-i revin referitor la inregistrarea tva aferenta acestor bunuri in decontul tva atat ca taxa deductibila cat si ca taxa colectata.

- daca inspectia fiscala este urmare inregistrarii de catre contribuabil la organul fiscal teritorial a decontului de tva pentru perioada fiscala cu suma negativa de tva si optiune de rambursare, organul de inspectie fiscala va tine cont si de precizarile din "metodologia de inspectie fiscala a tva" aprobata de conducerea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. Va urmari incadrarea in termenul stabilit de actele normative in vigoare, pentru solutionarea decontului tva.

- in situatia efectuarii de verificari incrucisate, contribuabilul este instiintat de intreruperea controlului, in baza prevederilor art.105 (1) si art.199(2) din OG 92/2003 rep.

- situatia privind modul de calcul al tva, modul de virare al tva in perioada analizata, vor fi prezentate in situatii centralizatoare, in care se regasesc si calculele privind accesoriile datorate.

- Organul fiscal decide asupra felului si volumului examinarilor, in functie de circumstantele fiecarui caz in parte si de limitele prevazute de lege.

- Organul fiscal verifica daca contribuabilul evidentiaza veniturile realizate si cheltuielile efectuate din activitatea desfasurata, prin intocmirea registrelor sau a oricaror alte documente prevazute de lege.

- Organul fiscal verifica daca s-au utilizat documente primare si de evidenta contabila stabilite prin lege, achizitionate numai de la unitatile stabilite prin norme legale in vigoare si daca au fost completate integral rubricile formularelor corespunzator operatiunilor inregistrate.

in cazul in care contribuabilul are obligatia achizitionarii si utilizarii casei de marcat electronice, organul de inspectie va tine seama ca registrul special si raportul Z (totalul vanzarilor la sfarsitul zilei al agentului economic, inregistrat in registrul de casa si in contabilitate; tot cu acest raport se descarca vanzarile si din raportul de gestiune) reprezinta documentele pe baza carora se inregistraza veniturile din activitatea de comert cu amanuntul si prestari de servicii direct catre populatie, in evidenta contabila. De regula, pretul include tva la livrarea de bunuri si servicii direct catre populatie in situatia cand nu este necesara emiterea unei facturi fiscale.

- Confrunta evidenta documentelor cu regim special condusa de contribuabil cu evidenta documentelor cu regim special din cadrul DGFPTeritoriala. Se va face o analiza a facturilor intocmite si anulate sau stornate si se vor stabili eventualele deficiente functie de explicatiile si justificarile date, in functie de care se poate solicita control incrucisat. Se va verifica daca toate vanzarile (veniturile) existente sunt inregistrate, urmarindu-se evidenta livrarilor, corelatia dintre cantitatile de bunuri livrate inregistrate in avize de insotire marfa si cantitatile din facturile fiscale aferente, emise, cursivitatea si cronologia emiterii facturilor fiscale.

- Se verifica existenta contractelor si modul lor de derulare, in vederea determinarii tuturor operatiunilor impozabile realizate de contribuabil, inclusiv identificarea faptica a surselor generatoare de venit.

- Pentru determinarea starii de fapt fiscale, organul fiscal, in conditiile legii, administreaza mijloace de proba, putand proceda la:

- solicitarea de informatii de orice fel, de explicatii scrise din partea reprezentantilor legali ai contribuabililor sau imputernicitii acestora si de la terti. Cererea de furnizare de informatii se formuleaza in scris;

- solicitarea de expertize;

- folosirea inscrisurilor (registre, evidente, documente de afaceri, documente financiar-contabile si orice alte inscrisuri);

- efectuarea de cercetari la fata locului;

- Se va analiza modul de organizare si conducere a evidentei analitice a furnizorilor si clientilor.

- Se vor identifica achizitiile lasate in custodie, investitiile si locul amplasarii acestora, existenta autorizatiilor de constructie, lucrarile de reparatii si modernizari efectuate la acestea.

- in cazul stocurilor mari de marfa, de materiale, se vor confrunta datele din contabilitate cu cele din evidenta gestionara, se vor identifica produsele depreciate calitativ, rebuturi neimputabile.

- Se va verifica cum au fost valorificate rezultatele ultimei inventarieri generale a patrimoniului.

- Facturile care fac obiectul unor reduceri acordate unor clienti vor fi analizate in mod special pentru stabilirea justificarii acestora.

- Pe timpul efectuarii inspectiei fiscale, echipa trebuie sa isi informeze seful ierarhic superior cu privire la constatarile sau aspectele mai importante survenite in timpul inspectiei fiscale.

- organul de inspectie fiscala stabileste corect baza de impunere, diferentele datorate in plus sau in minus, dupa caz, fata de creanta fiscala declarata, stabileste diferente de obligatii fiscale de plata precum si obligatii fiscale accesorii aferente acestora.

- daca organul fiscal nu poate determina marimea bazei de impunere, acesta trebuie sa o estimeze. Estimarea consta in identificarea acelor elemente care sunt cele mai apropiate situatiei de fapt fiscale.

- Organul fiscal indruma contribuabilul in aplicarea prevederilor legislatiei fiscale, fie ca urmare a solicitarii acestora, fie din initiativa organului fiscal. Organul fiscal are obligatia sa examineze in mod obiectiv starea de fapt si sa indrume contribuabilii pentru depunerea declaratiilor.

- Dispune masuri asiguratorii in conditiile legii, daca este cazul.

- Dispune efectuarea de verificari incrucisate.

Finalizarea Controlului

- La incheierea inspectiei fiscale, organul fiscal va prezenta contribuabilului constatarile si consecintele lor fiscale, acordandu-i acestuia posibilitatea de a-si exprima punctul de vedere, cu exceptia cazului in care bazele de impozitare nu au suferit nici o modificare in urma inspectiei fiscale sau a cazului in care contribuabilul renunta la acest drept si notifica acest fapt organelor de inspectie fiscala. Data, ora si locul prezentarii concluziilor vor fi comunicate contribuabilului in timp util. daca contribuabilul isi exprima in scris punctul de vedere cu privire la constatarile inspectiei fiscale, organul de inspectie fiscala va face referire la aceasta in cuprinsul raportului de inspectie fiscala sau a procesului verbal, motivand inca odata argumentat prin constatarile echipei de control.

- La finalizarea inspectiei fiscale, contribuabilul este obligat sa dea o declaratie scrisa, pe propria raspundere, din care sa rezulte ca au fost puse la dispozitie toate documentele si informatiile solicitate pentru inspectia fiscala. in declaratie se va mentiona si faptul ca au fost restituite toate documentele solicitate si puse la dispozitie de contribuabil.

- daca s-au constatat fapte ce trebuiesc sanctionate contraventional, organele de inspectie fiscala vor intocmi procese verbale de contraventie.

- Organele fiscale vor sesiza organele de urmarire penala in legatura cu constatarile efectuate cu ocazia inspectiei fiscale si care ar putea intruni elemente constitutive ale unei infractiuni, in conditiile prevazute de legea penala. in acest caz, se va intocmi si proces verbal semnat de organul de inspectie si de catre contribuabilul supus inspectiei.

- Rezultatul inspectiei fiscale va fi consemnat intr-un raport scris, in care se vor prezenta constatarile inspectiei din punct de vedere faptic si legal. Raportul intocmit va sta la baza emiterii deciziei de impunere care va cuprinde si diferente in plus sau in minus, dupa caz fata de creanta fiscala existenta la momentul inceperii inspectiei fiscale, calculul accesoriilor, temeiul legal si termenele de plata

- in situatia in care se stabilesc anumite masuri in sarcina contribuabilului, organul de inspectie fiscala va intocmi concomitent si Dispozitia privind masurile stabilite de organele de inspectie fiscala. La stabilirea acestor masuri se vor lua in calcul si situatiile in care s-a efectuat o inspectie fiscala partiala doar pentru tva, iar obligatiile fiscale stabilite suplimentar determina si obligatii fiscale suplimentare la alti indicatori: ex: impozit pe profit, iar recalcularea revine in sarcina contribuabilului.Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1950
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved