Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

Statistica

Importul. Taxele vamale la import

finante

+ Font mai mare | - Font mai mic
Importul. Taxele vamale la import

Importul consta in intrarea in tara a marfurilor straine si introducerea acestora in circuitul economic. Importul marfurilor se face cu respectarea normelor prevazute in Codul vamal al Romaniei, precum si a legii pentru aprobarea tarifului vamal de import care se aplica de autoritatea vamala in conditiile stabilite in Regulamentul vamal al Romaniei.
La importul marfurilor, autoritatea vamala realizeaza procedura de vamuire si de incasare a datoriei vamale aferente drepturilor de import, aplicand si masurile de politica comerciala.

Importul de marfuri in Romania este liberalizat. Totusi anumite categorii marfuri sunt supuse unor restrictii cantitative, astfel Ministerul Comertului elibereaza licente de import pentru aceste categorii de marfuri.

Valoarea in vama

Valoarea in vama reprezinta acea valoare care constituie baza de calcul a taxelor vamale prevazute in Tariful vamal de import al Romaniei .

Determinarea valorii in vama a marfurilor care fac obiectul unor tranzactii comerciale se efectueaza potrivit regulilor cuprinse in Codul vamal al Romaniei si in al reglementarii vamale astfel:

pentru marfurile primite de persoanele juridice, care nu fac obiectul unor tranzactii comerciale, valoarea in vama o constituie valoarea inscrisa in documentele primite de la expeditorul extern si in declaratia pentru valoarea in vama depusa de persoana juridica destinatara;

pentru marfurile ale caror preturi definitive se stabilesc pe baza de cotatii bursiere, valoarea se determina pe baza facturii pro- forma, emisa de furnizor, cu preturile cunoscute la data intocmirii acesteia, urmand ca in termen de 90 de zile de la data declaratiei vamale sa se depuna factura definitiva pe baza careia se fac regularizarile privind obligatiile de plata in vama;

in cazul bunurilor introduse in tara de persoane fizice valoarea in vama se stabileste de Ministerul Finantelor pe baza cataloagelor de preturi externe, corelate cu preturi interne;

pentru autovehiculele si vehiculele noi prevazute la pozitiile tarifare 87.02, 87.01, 87.04, 87.11, 87.16 din Tariful vamal de import al Romaniei valoarea in vama se determina pe baza pretului extern din factura de cumparare emisa de producator. Prin vehicole noi se intelege vehiculele neinmatriculate in strainatate sau inmatriculate temporar dar nu mai mult de 90 de zile de la data cumpararii;

valoarea in vama a autovehiculelor si vehiculelor folosite se stabileste pe fiecare categorie de vehicule prin ordin al Ministerului Finantelor tinand seama de vechimea si caracteristicile tehnice ale acestora- capacitate cilindrica.

Potrivit Acordului de aplicare a articolului VII GATT principiul de baza pentru determinarea valorii in vama este pretul de tranzactie, adica pretul efectiv platit sau de platit pentru marfuri, cand acestea sunt vandute pentru export cu destinatia tarii de import. In cazul in care valoarea in vama nu poate fi determinata potrivit acestui principiu. Acordul stabileste si alte metode de evaluare a marfurilor de import bazate pe valoarea de tranzactie a marfurilor identice,a marfurilor similare, pe baza valorii calculate ori pe baza unor mijloace rezonabile compatibile cu principiile si dispozitiile generale ale Acordului.

Valoarea in vama cuprinde si urmatoarele cheltuieli efectuate pe parcurs extern, in masua in care nu au fost incluse in pretul marfii:

cheltuieli de transport al marfurilor si cele de incarcare, de descarcare si de manipulare conexe acestuia, pana la portul sau locul de import care se afla la frontiera.

costul asigurarii conexe pe parcurs extern

Transformarea in lei a valorii in vama se face la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei in fiecare zi de joi. Acest curs se utilizeaza pe toata durata saptamanii urmatoare, pentru declaratiile vamale inregistrate in cursul acelei saptamani.

Aplicatie. Pentru exemplificare prezentam calculul valorii in cazul importului de bunuri.

Presupunem ca o marfa a intrat in tara cu un pret facturat de 5000$ si ca transportul, asigurarea si alte cheltuieli pe parcurs extern reprezinta 1000$, iar cursul de schimb este de 33000 lei/ $

Valoarea in vama va fi:

V.V.= ( PE + T + A) x CS

unde:

VV= valoarea in vama, respectiv franco frontiera romana, in lei

PE= pretul marfii, in valuta

T= pretul transportului pe parcurs extern

A= pretul asigurarii, in valuta

CS= cursul de schimb al leului

Astfel, in acest caz:

VV= ( 5000+ 1000) $ x 33000 lei= 198000000 lei

Pentru valoarea astfel stabilita se depune o „ Declaratie de valoare in vama” conform modelului prevazut in anexa nr.3, care se depune intr-un singur exemplar impreuna cu declaratia vamala si celelalte documente necesare vamuirii de catre importator. In cazul in care este depusa prin reprezentant, se completeaza rubrica cu numele si adresa acestuia, raspunderea privind datele declarate aceeasi cu a importatorului.

Declaratia pentru valoare in vama nu se depune in urmatoarele cazuri:

valoarea marfurilor importate nu depaseste echivalentul sumei de 100 de euro, in acest caz se intocmeste documentul numit „ Chitanta de import”;

valoarea marfurilor de import se determina prin reglementari legale, in suma fixa

Taxele vamale de import se determina pe baza Tarifului vamal de import al Romaniei, care se aproba prin lege.

Tariful vamal este un catalog care cuprinde nomenclatorul produselor supuse impunerii vamale precum si taxele vamale percepute la fiecare produs sau grupe de produse.

O mare parte a tarilor lumii, in special vest- europene, utilizeaza la clasificarea marfurilor in tarife vamale Nomenclatorul Armonizat. Pana la 31 decembrie 1991, tariful vamal de import al Romaniei a fost elaborat pe baza Nomenclatorului Consiliului de Cooperare Vamala, iar de la 1 ianuarie 1992, a fost elaborat pe baza Nomenclatorului Sistemului Armonizat.

Normele privind avizele de clasificare, de descriere si de codificare a marfurilor si recomandarilor date de Comitetul Sistemului Armonizat, instituit prin Conventia Internationala privind Sistemul Armonizat de denumire si codificare a marfurilor, incheiata la Bruxelles la 14 iunie 1983, la care au aderat deja peste 100 de state, Romania a aderat prin Legea nr. 98/1996, se aplica de birourile vamale pe baza deciziei directorului general al Declaratiei Generale a Vamilor.

Clasificarea marfurilor in tarifele vamale s-a facut si se face in raport cu o serie de criterii: aalfabetic, in functie de originea marfurilor ( produse vegetale, animale, minerale), in functie de gradul de prelucrare (materii prime, semifabricate, produse textile) sau o combinatie de criterii, tinandu-se seama de toate criteriile mentionate.

COD

TARIFAR

DENUMIREA
MARFII

TAXA DE BAZA

TAXA

AN IN

CURS

U.E.

A.E.L.S.

C.E.F.T.A.

Fire din filament

sintetic

-

12

123,8

Caramizi pentru constructii

-

8

8

2,5

Lacate

-

16

16

5

Doze de pic-up

-

Ex.

Ex.

Ex.

Reducerile sau exceptarile de la taxele vamale care se aplica ca urmare a acordurilor sau conventiilor internationale pot fi aplicate, in cursul unei anumite perioade, precum si pentru anumite cantitati sau contingente importante, determinate in acordurile sau conventiile incheiate de Romania cu:

Uniunea Europeana ratificat prin Legea nr.20/06.01.1993 publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 73/ 12.04. 1993;

Tarile A.E.L.S. ratificat prin Legea 19/06.04.1993, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 75/16.04.1993;

Cu Republica Moldova ratificat prin Legea nr.94/ 10.11.1994, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr.340/08.12. 1994;

Tarile C.E.F.T.A. ratificat prin Legea nr. 90/29.05.1997 publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr.108/30.05.1997

Grupele de produse sunt identificate prin numere formate din 6 cifre ( in cadrul sistemului armonizat) sau din 8 cifre ( in cazul tarifului vamal al Romaniei). Primele doua cifre reprezinta numarul capitolului, urmatoarele doua reprezinta numarul pozitiei in cadrul capitolului, iar ultimele 2 sau 4 cifre reprezinta numarul subpozitiei in cadrul pozitiei respective, astfel:

Reprezinta numarul

capitolului

 

Reprezinta numarul pozitiei

 

Reprezinta numarul subpozitiei in cadrul pozitiei

 


Incadrarea marfurilor in nomenclatura folosita pentru tariful vamal de import se determina respectand urmatoarele principii:

Taxa vamala este exprimata in procente si se aplica la valoarea in vama a marfurilor exprimata in lei si este diferentiata pe grupe de marfuri. Taxele vamale aplicabile sunt cele prevazute la data inregistrarii declaratiei vamale de import.

Declaratia vamala de import se depune la biroul vamal impreuna cu urmatoarele documente:

a)      documentul de transport al marfurilor sau in lipsa acestuia alte documente emise de transportator, cuprinzand date referitoare la marfurile transportate. Acest document este necesar atat pentru a fi facuta dovada ca marfurile au fost preluate in gestiunea transpotatorului si ca urmeaza a fi exportate ( in cazul exportului), cat si pentru a servi la efectuarea controlului cantitativ al marfurilor supuse vamuirii ( la import si la export) prin confruntarea datelor inscrise in documentul de transport cu cele din declaratia vamala in detaliu;

b)      factura, in original sau in copie, ori un alt document pe baza caruia se declara valoarea in vama a marfurilor. Factura sau documentele de plata a marfurilor si a cheltuielilor pe parcurs extern serveste pentru determinarea valorii in vama, in conformitate cu prevederile Acordului privind aplicarea articolului VII din acordul GATT, ca baza de calcul al cuantumului taxelor vamale si a altor drepturi de import;

c)      declaratia de valoare in vama[3] este un document prin care declarantul confirma ca valoarea in vama inscrisa in declaratia vamala, in facturi sau in documentele de plata este conforma cu realitatea si ca reprezinta pretul de tranzactie utilizat pentru determinarea valorii in vama;

d)      documentele necesare aplicarii unui regim tarifar preferential sau a altor masuri derogatorii la regimul tarifar de baza;

e)      orice alt document necesar aplicarii dispozitiilor prevazute in norme legale specifice care reglementeaza importul marfurilor;

f)        codul fiscal al titularului de operatiune.

Alte documente care insotesc declaratia de vamala in detaliu sunt:Certificatul de origine EUR 1 care este solicitat in mod obligatoriu in cazul in care importatorii romani solicita acordarea preferintelor sau concesiilor tarifare stabilite in cadrul acordurilor de liber schimb incheiate de Romania cu alte tari, precum si la solicitarea exportatorilor romani se elibereaza certificate de origine in baza carora in tarile de import se vor acorda astfel preferintele sau concesiile stabilite prin acorduri.

Certificatul sanitar-veterinar sau fitosanitar eliberat, potrivit legii, pentru transportul de animale, de produse de origine vegetala sau animala.

Declaratia de conformitate, certificate care sa ateste ca aceste marfuri nu prezinta risc toxicologic si ecologic, precum si viza organelor vamale din tara exportatorului pentru marfurile din categoria deseurilor si rezidurilor de orice natura, precum si al altor marfuri periculoase pentru sanatatea populatiei si a mediului inconjurator.

Imputernicirea pentru vamuire se depune in copie la vama impreuna cu declaratia vamala direct de persoana juridica titulara a operatiunii.

Declaratia de incasare valutara ( DIV ) se depune ca anexa la declaratia vamala in cazul exportului de marfuri. Acest document sta la baza masurilor de urmarire a incasarilor valutare efectuate de societatile comerciale care au exportat marfuri.

Contractele de vanzare- cumparare, contractele de leasing si alte documente necesare pentru a se putea stabilii regimul vamal solicitat de declarant.

Toate documentele anexate declaratiei de valoare in vama sunt pastrate de catre biroul vamal, fiind arhivate.

In cadrul B.V.C.V.I. Bors in anul 2001 s-au inregistrat 33285 de declaratii vamale de import- export, din care importul reprezinta 53%. Volumul taxelor vamale realizate sunt prezentate in tabelul de mai jos:

mii lei

Anul

Taxe vamale persoane juridice

TVA persoane juridice

Accize persoane juridice

Total venituri persoane juridice

Ponderea taxelor in total taxe pers. juridice

0

1

2

3

+2+3

5(100%)

2004

914.462

29,70%

2005

475.582

28,04%

2006

280.990

20,58%

2007

2.680.012

9,81%

Din datele prezentate se poate observa ca taxele vamale incasate de la persoane juridice, agenti economici detin o pondere de 29,7% din totalul veniturilor realizate din operatiuni de import in cursul anului 1998, de 28,04% in anul 1999 inregistrand o crestere de 1,51% fata de anul precedent cu toate ca s-a redus suprataxa vamala de la 6% la 4%.

In anul 2000 cu toate ca la importul produselor s-a aplicat o suprataxa vamala de 2%, volumul taxelor realizate a fost cu 47,27% mai mare decat in 1998, iar in 2001 cand suprataxa vamala nu s-a aplicat la importul bunurilor, taxele vamale au crescut cu 33,79% fata de 1998. Se observa ca, cu toate diminuarile treptate ale procentului supratexei de la 6% la 4% iar ulterior la 2%, cuantumul taxei vamale incasate si virate la bugetul de stat a crescut in timp, urmand ca in 2001, cand suprataxa nu a mai existat, iar la unele bunuri importate din Uniunea Europeana taxele vamale aproape nu au existat, sa scada insesizabil. Acest fapt ar putea fi explicat prin numarul tot mai mare de operatiuni comerciale externe inregistrate in judetul Bihor si derulate prin biroul vamal Bors.1 Categorii de bunuri provenite din import

scutite de taxe vamale

Ordonanta guvernului nr. 26/1993 privind Tariful vamal de import al Romaniei, aprobata prin legea nr.102/ 12.11.1993, cu modificari ulterioare, prevede ca fiind scutite de taxe vamale urmatoarele categorii de bunuri:

bunurile provenite sau finantate direct din ajutoare, imprumuturi nerambursabile, programe de cooperare stiintifica si tehnica, primite de Romania de la guverne straine, organizatii de caritate si nonprofit, de organisme internationale,destinate unor activitati nonprofit;

bunuri straine care, potrivit legii, devin proprietatea statului;

mostrele fara valoare comerciala, materiale publicitare, de reclama si de documentare;

bunurile dobandite prin succesiuni testamentare, dovedite cu documente oficiale;

ajutoare si donatii cu caracter umanitar, social, sportiv, primite de organizatii cu caracter cultural sau umanitar, ministere, sindicate si partide politice, federatii, asociatii sportive, institutii de invatamant, care nu pot fi utilizate pentru subventionarea campaniei electorale sau a unor activitati ce pot ameninta siguranta nationala.[5]

Bunurile mentionate mai sus vor fi folosite numai in scopurile pentru care au fost importate. Taxele vamale se percep pentru aceste bunuri, daca destinatia lor se schimba, valoarea in vama calculandu-se la cursul valabil in ziua constatarii schimbarii destinatiei bunurilor. La schimbarea destinatiei bunurilor, importatorii sunt obligati sa indeplineasca formalitatile legale privind importul marfurilor si sa achite taxele vamale de import. In acest caz valoarea in vama se calculeaza la cursul valabil in ziua constatarii schimbarii destinatiei bunurilor.

Pentru a beneficia de scutiri de taxe vamale, bunurile enumerate trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

sa fie trimise de expeditor, fara nici un fel de obligatii de plata;

sa nu faca obiectul unor tranzactii ulterioare;

sa nu fie utilizate pentru prestatii catre terti, aducatoare de venituri;

sa figureze in patrimoniul persoanei juridice si sa fie inregistrata in evidenta contabila proprie;

Sunt scutite de plata taxelor vamale si urmatoarele categorii de bunuri din import:

bunurile inapoiate in tara ca urmare a unor expedieri eronate;

bunuri de origine romana;

2 Exceptarea de la plata taxelor vamale

a unor categorii de bunuri

Exceptarile de la plata taxelor vamale se pot acorda in cazul unor contingente valorice. Importul bunurilor exceptate de la plata taxelor vamale in limita unui contingent valoric se realizeaza numai pe valoarea acordata ca contingent pe baza unor licente de import eliberate de ministerele de resort.

In baza acordurilor bilaterale sau multilaterale incheiate cu diferite tari se acorda exceptari de taxe vamale pentru diferite categorii de produse in baza certificatelor de origine emise de tarile producatoare, certificat EUR 1.

Deasemeni sunt exceptate de la plata taxelor vamale produsele de pescuit maritim si oceanic, alte produse extrase din marea teritoriala a unei tari, de navele inmatriculate in Romania si care navigheaza sub pavilion roman fiind considerate bunuri de origine romana.

INTRODUCERE

INTRODUCERE,INTRODUCERE


VERIFICAREA DOCUMENTARA

Concordanta declaratiei cu documentele insotitoare

 

INREGISTRAREA DECLARATIEI VAMALE IN DETALIU

Declaratia vamala primeste un numar din registrul de evidenta R2,acelasi numar il primesc si celelalte documente prezente.

 

DEPUNDEREA DECLARATIEI VAMALE IN DETALIU

Formularul declaratiei vamale completat impreuna cu documentele insotitoare ale bunurilor importate

 

Fig. Fluxul Informational la importul de marfuriConform art. Din Legea 26 privind regimul vamal de import al Romaniei din 1993

Codul vamal de import al Romaniei, publicat in M.O. al Romaniei nr.213, din 31 august 1993

Conform O.M.F. nr.3/10.01.1992, publicat in M.OF. nr. 6/24.01.1992

Conform normelor B.N.R. numarul V/31/1/10.01.1992

Art. 3 din Ordonanta Guvernului nr.26 din 1993 privind Tariful vamal de import al Romaniei aprobata cu modificarile ulterioare


Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1589
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2021 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site