Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

CATEGORII DOCUMENTE

Statistica

ORGANIZAREA SI EXERCITAREA CONTROLULUI FINANCIAR PREVENTIV IN CADRUL SPTALULUI COMUNAL TRUSESTI

finante

+ Font mai mare | - Font mai mic
ORGANIZAREA SI EXERCITAREA CONTROLULUI FINANCIAR PREVENTIV IN CADRUL SPTALULUI COMUNAL TRUSESTI

Spitalul Comunal Trusesti a fost infiintat de catre Prefectura Botosani, in anul 1906.In prezent unitatea noastra deserveste un numar de 50.000 locuitori pe o raza de 50 km, avand in structura doua sectii: Medicina Interne si Pediatrie.In present Spitalul Comunal Trusesti functioneaza cu un numar de 70 de paturidispuse astfel:

45 de paturi Medicina Interna

25 de paturi Pediatrie

Activitatea spitalului este completata de:

laborator de analize medicale

radiologie si imagistica medicala

Din punct de vedere al resurselor umane, Spitalul Comunal Trusesti are un numar de 90 de posturi cu un numar de 84 angajati.

Distribuiti dupa cum urmeaza:

5 medici

1chimist

- 42 asistenti ( din care 18 asistenti comunitari si mediatori)

1 asistent de farmacie

8 Infirmiere

6 Ingrijitori curatenie

8 Personal TESA

1 personal de deservire (paza)

- 12 personalul muncitor

Controlul financiar preventiv in cadrul Spitalului Comunal Trusesti

Controlul financiar preventiv este organizat cu prevederile Legii nr. 84/2002 si ale Normelor metodologice nr. 522/2003 emise de Ministerul Finantelor.

Scopul C.F.P.

Controlul C.F.P. are drept scop identificarea proiectelor de operatiuni care nu respecta conditiile de legalitate si regularitate, de incadrare in limitele si destinatia creditelor bugetare si de angajament si prin a caror efectuare s-ar prejudicial patrimonial entitatii publice.

C.F.P.

Fac obiectul controlului financiar preventiv proiectele de operatiuni care vizeaza, in principal:

- angajamente legale si credite bugetare sau credite de angajament dupa caz

- deschiderea si repartizarea de credite bugetare

- modificarea repartizarii pe trimestre si pe subdiviziuni ale clasificatiei bugetare a creditelor aprobate, inclusive prin virari de credite

- ordonantarea cheltuielilor

- efectuarea de incasari in numerar

- constituirea veniturilor publice, in privinta autorizarii si a stabilirii titlurilor de incasare

- recuperarea sumelor avansate si care ulterior au devenit necuvenite

- vanzarea,gajarea, concesionarea sau inchirierea de bunuri din domeniul privat al statului

- concesionarea sau inchirierea de bunuri din domeniul public al statului

- alte tipuri de operatiuni stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice

In functie de specificul entitatii publice, conducatorul acesteia poate decide exercitarea controlului financiar preventive si asupra altor tipuri de operatiuni decat cele prevazute.

CONTINUTUL CONTROLULUI FINANCIAR PREVENTIV

Controlul financiar preventiv se organizeaza de regula in cadrul compartimentului financiar contabil de conducatorul entitatii publice, in functie de complexitatea si natura operatiunilor si poate extinde exercitarea acestuia si la nivelul altor compartimente.

Controlul financiar preventive se exercita prin viza de persoanele desemnate in acest sens de catre conducatorul entitatii publice.Actul de numire a persoanelor desemnate sa exercite C.F.P. va continua in mod obligatoriu in limitele de competenta in exercitarea acestuia, tinandu-se cont de faptul ca persoanele respective sunt altele decat cele care aproba si efectueaza operatiuni supuse vizei.

Viza de C.F.P. se exercita prin semnatura persoanei desemnate si prin aplicarea sigiliului personal,care va cuprinde urmatoarele informatii:

denumirea entitatii publice

mentiunea “vizat pentru C.F.P.”

numarul sigiliului

data acordarii vizei

Toate documentele prezentate la viza de C.F.P.se inscriu in Registrul privind Operatiunile prezentate la viza de C.F.P.

PROCEDURI DE CONTROL

Documentele privind operatiunile prin care se efectuaeaza fondurile publice si / sau patrimonial public, vor fi insotite de avizele compartimentelor de specialitate, de notele de fundamentare, dupa caz, de “Propunerea de angajare a unei cheltuieli” sau de un “Angajament individual / global “ intocmita conform normelor metodologice in vigoare ( O.M.F. nr. 1792/2002).

Persoanele desemnate pentru exercitarea C.F.P. vor prelua documentele si vor proceda intr-o prima etapa, la verificarea formala a acestora cu privire la:

completarea documentelor in concordanta cu continutul acestora

existenta semnaturilor autorizate din cadrul compartimentului de specialitate

existenta actelor justificative specifice operatiunii prezentate la viza

Daca in urma verificarilor de fond, operatiunea indeplineste conditiile de legalitate, regularitate, de incadrare in limitele si destinatia creditelor bugetare aprobate, se acorda viza pentru aplicarea sigiliului si a semnaturii pe exemplarul documentului care se arhiveaza la entitatea publica.

CIRCUITUL DOCUMENTELOR

Documentele care privesc operatiuni asupra carora este obligatorie exercitarea controlului financiar preventiv se transmit persoanei desemnate cu exercitarea acestuia de catre compartimentele de specialitate care initiaza operatiunea.

Salariile personalului cuprins in stele de functii anexate bugetului aprobat si obligatiile aferente acestora, pensile si ajutoarele sociale stabilite conform legilor in vigoare, se considera angajamente legale si bugetare de la data de 1 ianuarie a fiecarui an cu intreaga suma a creditelor bugetare aprobate.

In situatia in care se impune majorarea sau diminuarea unor angajamente legale, este necesara elaborarea unor propuneri de modificare a angajamentelor legale si bugetare initiale, insotite de memorii justificative.

In cazul Spitalului Comunal Trusesti, pentru aprovizionarea privind medicamentele si materialele sanitare obligatia intocmirii documentelor revine doamnei doctor Ionita Elena.In acest sens este emisa o decizie privind constituirea unei comisii de aprovizionare a medicamentelor formata din :

Dr. Ionita Elena

As. de farmacie Sauca Nicoletta

As. Sef Tureac Monalisa

Pentru aprovizionarea cu materiale necesare sectiilor spitalului, sarcina intocmirii documentelor revine pentru sectia Pediatrie asistent sef Alupoaei Elena si pentru sectia Interne asistent sef Tureac Monalisa.

Pentru aprovizionarea cu alimente, sarcina intocmirii documentelor revine doamnei Tureac Monalisa.

Documentele privind operatiunile prin care se afecteaza fonduri publice vor fi insotite de avizele compartimentelor de specialitate si de Nota de Fundamentare, precum si Propunerea de angajare a unei cheltuieli si Angajamentul individual /global, intocmite conform anexei nr. 1 si respective a anexei nr 2 la normele metodologice aprobate prin Ordinul Ministrului finantelor publice nr. 1792/2002.

Persoana desemnata pentru exercitarea controlului financiar preventive va prelua documentele si va proceda la verificarea formala a acestora cu privire la : completarea documentelor in concordanta cu continutul acestora: existenta semnaturilor persoanelor autorizate din cadrul compartimentelor de specialitate.

Daca nu sunt respectate cerintele enuntate mai sus, documentele sunt returnate, precizandu-se in scris, motivele restituirii.

Dupa efectuarea controlului formal persoana desemnata sa exercite controlul financiar preventiv inregistreaza documentele in Registrul privind operatiunile prezentate la viza de controlul financiar preventiv si efectueaza verificarea operatiunii din punct de vedere al legalitatii, regularitatii si al incadarii in limitele si destinatia creditelor bugetare.

Daca in urma verificarii de fond operatiunea indeplineste conditiile de legalitate, regularitate, de incadrare in limitele si destinatia creditelor bugetare, se acorda viza prin aplicarea sigiliului si a semnaturii pe exemplarul documentului care se arhiveaza la entitatea publica.

Documentele vizate si actele justificative ce le-au insotit sunt restituite, sub semnatura, compartimentului de specialitate emitent, in vederea continuarii circuitului acestora, consemnandu-se acest fapt in Registrul privind operatiunile prezentate la viza de control financiar preventiv.

Dupa avizarea angajamentului bugetar individual de catre persoana imputernicita cu viza CFP, acesta se semneaza de ordonatorul de credite si se transmite compartimentului de contabilitate pentru inregistrarea in evidenta cheltuielilor angajate urmand ca persoana responsabila cu aprovizionarea, respectiv domnul Leizeriuc Catalin sa procedeze la demararea procedurilor specifice aprovizionarii.

Conform Ordinul Ministrului finantelor publice nr. 1792/2002, faza a doua in procesul executiei bugetare este lichidarea cheltuielilor.

Persoana desemnata pentru verificarea obligatiei de plata este doamna contabil Arvinte Irina.

Salariile si indemnizatiile vor fi lichidate in baza statelor de plata colective, intocmite de compartimetul de specialitate ( contabil Suluigiuc Viorica).

Documentele care atesta bunurile livrate, lucrarile executate si serviciile prestate sau din care reies obligatii de plata certe se vizeaza pentru”Bun de Plata” de ordonatorul de credite.

Persoana imputernicita sa efectueze lichidarea cheltuielilor(contabil Arvinte Irina) verifica personal documentele justificative si confirm ape propria raspundere ca aceasta verificare a fost realizata.

Documentele care atesta parcurgerea fazei de lichidare a cheltuielilor stau la baza inregisrarii in contabilitatea inregistrarii in contabilitatea patrimoniala a institutiei publice pentru reflectarea serviciului efectuat si a obligatiei de plata fata de tertii creditori.

Cea de-a treia faza in procesul executiei bugetare este ordonantarea cheltuielilor.

Persoana desemnata de ordonatorul de credite confirma ca este o obligatie certa si o suma datorata, exigibila la o anumita data, si in acest caz ordonatorul de credite poate emite “Ordonantarea de Plata” pentru efectuarea platii.

Inainte de a fi transmisa compartimentului financiar – contabil pentru plata ordonantarea de plata se transmite pentru avizare persoanei imputernicite sa exercite controlul financiar preventiv.

Scopul acestei avizari este de a stabili ca:

- ordonantarea de plata este emisa corect

- ordonantarea de plata corespunde cu cheltuielile angajate si suma respectiva este angajata

- cheltuiala este inscrisa la subdiviziunea corespunzatoare din bugetul aprobat

- exista credite bugetare disponibile

- documentele justificative sunt in conformitate cu reglementarile in vigoare

- numele si date de identificare ale creditorului sunt corecte

Nici o ordonantare de plata nu poate fi prezentata spre semnare ordonatorului de credite decat dupa ce persoana imputernicita sa exercite controlul financiar preventive a acordat viza.

Persoana imputernicita sa exercite controlul financiar preventiv se asigura ca operatiunile supuse vizei se refera la angajamentele de cheltuieli deja vizate si ca sunt indeplinite conditiile de lichidare a angajamentelor.

Ordonantarile de plata nevizate de persoana imputernicita sa exercite controlul financiar preventiv sunt nule si fara valoare pentru conducatorul compartimentului financiar – contabil care urmeaza sa faca plata, daca nu sunt autorizate in conditiile prevazute de lege.

Dupa aprobare ordonantarea de plata impreuna cu toate documentele justificative in original se inainteaza compartimentului financiar- contabil pentru plata.

Cea de a patra faza a executiei bugetare este plata cheltuielilor.

Persoana desemnata de ordonatorul de credite pentru a indeplini aceasta atributie este doamna Arvinte Irina.

Plata se efectuaeaza numai daca sunt indepliniteurmatoarele conditii:

cheltuielile care urmeaza sa fie platite au fost angajate, lichidate si ordonantate

exista credite bugetare si disponibilitati in conturi de disponibil

subdiviziunea bugetului aprobat de la care se efectueaza plata este cea corecta si corespunde naturii cheltuielilor respective

exista toate documentele necesare care justifica plata

semnaturile de pe documentele justificative apartin ordonatorului de credite

beneficiarul sumelor este cel indreptatit potrivit documentelor care atesta erviciul efectuat

suma datorata beneficiarului este corecta

documentele de angajare si ordonantare au primit viza de controlfinanciar preventiv

documentele sunt intocmite cu toate datele cerute de formular

alte conditii prevazute de lege

REFUZUL DE VIZA

Daca in urma verificarilor se considera ca operatiunile nu intrunesc conditiile de legalitate, regularitate, de incadrare in limitele si destinatia creditelor bugetare, persoanele desemnate cu exercitarea C.F.P. vor refuza motivate, in scris, consemnand acest fapt in Registrul privind operatiunile prezentate la viza de C.F.P.

Refuzul de viza va fi adus la cunostinta conducatorului, intotit de acte justificative, iar celelalte documente se vor restitui, sub semnatura, compartimentului de specialitate care a initiat operatiunea.

Efectuarea pe proprie raspundere a operatiunilor refuzate la viza de CFP, se face printr-un act de decizie interna, emis de conducatorul unitatii publice pe pripria-I raspundere.

Pentru eficientizarea activitatii in domeniul organizarii si exercitarii CFP in cadrul Spitalului Comunal Trusesti, am in vedere luarea urmatoarelor masuri:

intocmirea unui graphic privind circulatia documentelor ce urmeaza a fi prezentate la viza CFP, astfel:

a)      pentru capitolul cheltuieli materiale:

  1. Notele de fundamentare / necesitate vor fi prezentate in perioada 25 – 30 ale fiecarei luni, pentru operatiunile ce prevad angajamentele lunii urmatoare dupa modelul (exemplul):

Operatiunea

Documentul

Data prezentarii

Acordat

Refuzat

Persoana imputernicita

Achizitii

Nota de fundamentare

25 – 30 ale lunii

DA

Vizat CFP

b)      pentru capitolul cheltuieli de personal

1.Pontajele,foile de prezenta precum si alte documente din care sa rezulte drepturi.

Drepturi de personal ( concedii mdicale, indemnizatii concedii de odihna,etc) vor fi prezentate la viza CFP in perioada 1 -3 ale lunii curente pentru luna precedenta si vor fi inscrise conform graficului in registrul cuprinzand documentele prezentate la viza CFP dupa urmatorul exemplu:

Operatiunea

Documentul

Data prezentarii

Acordat

Refuzat

Persoana imputernicita

Acordare salarii

Foaia de pontaj

1 – 3 a lunii

DA

Viza CFP

Prin aceasta consider ca vor fi eliminate disfunctionalitati datorate prezentarii la viza CFP intr-un termen scurt, de obicei cuprins intre 10 – 15 ale lunii curente, a tuturor operatiunilor ce sunt supuse vizei CFP.

Tot ca o masura de imbunatatire a activitatii privind organizarea si exercitarea CFPin cadrul institutiei, am in vedere stabilirea tuturor atributiunilor,conform legislatiei in vigoare, a personalului care intocmeste documentele ce urmeaza a fi supuse vizei CFP, astfel incat sa se evite procedurile de refuz de plata pe motiv de neconcordanta intre angajare si disponibil de angajat ( concordanta intre planul de achizitie si bugetul de venituri si cheltuieli pe articole bugetare).

SCHEMA ORGANIZATORICA PRIVIND EXERCITAREA CONTROLULUI FINANCIAR PREVENTIV

Manager

Director financiar contabil

Control financiar preventiv

Viza compartimentului de specialitate

Viza de control financiar preventiv

*        Compartimente de specialitate

Compartiment de specialitate juridica

Compartimentul de specialitate financiar - contabil

Ordonatorul de credite

Se initiaza proiectul de act juridic, prin care

Se analizeaza, in special, ca actul juridic sa indeplineasca conditiile de forma, continut is procedurile prevazute de lege sau de alte reglementari aplicabile si, in functie de necesitati, cheltuiala care rezulta prin executarea angjamentului juridic are baza legala. Viza are caracter de aviz

Se analizeaza conditiile de la are caracter de aviz consultativ, cu exceptia depasirii de credit, care este

Exercitarea competentei, in formele prevazute de lege (act de dispozitie, aprobare, etc.).

1. Ia o masura din care ar putea rezulta o obligatie de plata prin angajarea raspunderii juridice

favorabil

nefavorabil

Se exercita competenta.

Se exercita competenta prin asumarea de raspundere.

2.Se creeaza o obligatie de plata pe seama institutiei publice.

nefavorabil

Se inregistreaza angajamentul bugetar si se consemneaza extracontabil

Se poate exercita competenta cu asumarea raspunderii, cu exceptia depasirii de credit.

3. Se constata o obligatie de plata pe seama institutiei

Se poate solicita avizul compartimentului juridic si se

Contabil Arvinte Irina cu drept de a dispune plata

Ordonatorul de credite constata obligatia de plata

Ordin de a plati

Plata

Trezoreria

CADRUL GENERAL
al operatiunilor supuse controlului financiar preventiv

A. DESCHIDEREA, REPARTIZAREA SI MODIFICAREA CREDITELOR BUGETARE

┌────┬──────────────────┬────────────────────────┬────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┐
│ │ Documentul supus │ │ │ │
│Nr. │ controlului │ Cadrul legal │ Acte justificative │ Modul de efectuare a controlului │
│crt.│ financiar │ │ │ financiar preventiv │
│ │ preventiv │ │ │ │
├────┼──────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├────┼──────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│ 1. │Cererea pentru │- Legea nr. 500/2002 (1)│- nota de fundamentare │Se verifica: │
│ │deschidere de │- Legea nr. 189/1998 (2)│pentru solicitarea │- incadrarea creditelor bugetare solicitate │
│ │credite bugetare │- O.G. nr. 119/1999 (3) │deschiderii de credite │in prevederile bugetului ordonatorului │
│ │ │- Legile bugetare anuale│pe baza de elemente de │principal de credite, repartizate pe │
│ │ │- Aprobari ale │legislatie specifice │trimestre si luni si detaliate conform │
│ │ │Guvernului privind │fiecarui ordonator; │clasificatiei bugetare; │
│ │ │limitele lunare de │- solicitarile │- daca sumele solicitate sunt stabilite si │
│ │ │cheltuieli │ordonatorilor: │in functie de creditele deschise │
│ │ │- Normele Ministerului │principali, secundari │neutilizate; │
│ │ │Finantelor Publice │si/sau tertiari, dupa │- daca cererea pentru deschiderea de credite│
│ │ │privind deschiderile │caz, pentru repartizarea│se incadreaza in limitele de cheltuieli │
│ │ │de credite bugetare │de credite bugetare; │aprobate de Guvern; │
│ │ │ │- situatia creditelor │- existenta justificarilor prin care │
│ │ │ │bugetare deschise │ordonatorul probeaza ca nu va inregistra in │
│ │ │ │anterior si neutilizate.│sold sume neutilizate la finele perioadei │
│ │ │ │ │pentru care se solicita deschiderea de │
│ │ │ │ │credite bugetare. │
├────┼──────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│ 2. │Documentul pentru │- Legea nr. 500/2002 (1)│- nota de fundamentare a│Se verifica: │
│ │modificarea │- Legea nr. 189/1998 (2)│propunerii pentru │- daca modificarea este in competenta de │
│ │repartizarii pe │- O.G. nr. 119/1999 (3) │modificarea repartizarii│aprobare │
│ │trimestre a │- Legile bugetare anuale│initiale pe trimestre a │ a ordonatorilor principali/secundari, │
│ │creditelor │ │creditelor. │dupa caz; │
│ │bugetare │ │ │- daca sumele propuse se incadreaza in │
│ │ │ │ │prevederile bugetare; │
│ │ │ │ │- concordanta propunerii de modificare cu │
│ │ │ │ │obligatiile ce decurg din actiuni si sarcini│
│ │ │ │ │noi sau reprogramate. │
├────┼──────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│ 4. │Documentul pentru │- Legea nr. 500/2002 (1)│- nota de fundamentare a│Se verifica: │
│ │efectuarea, │- Legea nr. 189/1998 (2)│propunerii pentru │- daca virarea de credite nu contravine │
│ │incepand cu │- O.G. nr. 119/1999 (3) │efectuarea virarilor de │prevederilor Legii finantelor publice, │
│ │trimestrul al │- Legile bugetare anuale│credite bugetare. │legilor bugetare anuale sau legilor de │
│ │III-lea, a │ │ │rectificare; │
│ │virarilor de │ │ │- existenta de justificari, detalieri si │
│ │credite bugetare: │ │ │necesitati privind executia pana la finele │
│ │- de la un capitol│ │ │anului bugetar, a capitolului si/sau │
│ │la alt capitol al │ │ │subdiviziunii clasificatiei bugetare de la │
│ │clasificatiei │ │ │care se disponibilizeaza, respectiv a │
│ │bugetare; │ │ │capitolului si/sau subdiviziunii │
│ │- intre │ │ │clasificatiei bugetare la care se │
│ │subdiviziuni ale │ │ │suplimenteaza prevederile bugetare. │
│ │clasificatiei │ │ │ │
│ │bugetare in cadrul│ │ │ │
│ │aceluiasi capitol,│ │ │ │
│ │pentru bugetul │ │ │ │
│ │propriu si │ │ │ │
│ │bugetele │ │ │ │
│ │institutiilor │ │ │ │
│ │subordonate; │ │ │ │
│ │- intre programe. │ │ │ │
├────┼──────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│ 5. │
┌────┬──────────────────┬────────────────────────┬────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┐
│ │Documentul*) supus│ │ │ │
│Nr. │ controlului │ Cadrul legal │ Acte justificative │ Modul de efectuare a controlului │
│crt.│ financiar │ │ │ financiar preventiv │
│ │ preventiv │ │ │ │
├────┼──────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├────┼──────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│ 1. │Contract/comanda │- Legea nr. 500/2002 (1)│- programul anual de │Se verifica: │
│ │de achizitii │- Legea nr. 189/1998 (2)│achizitii publice; │- daca achizitia publica este prevazuta in │
│ │publice │- Legile bugetare anuale│- documentul de aprobare│programul anual; │
│ │ │- O.G. nr. 119/1999 (3) │de catre conducatorul │- existenta creditelor bugetare sau a │
│ │ │- O.U.G. nr. 60/2001 (4)│entitatii publice a │creditelor de angajament, dupa caz; │
│ │ │- Legea nr. 133/1999 (5)│procedurii selectate de │- respectarea legalitatii si regularitatii │
│ │ │- O.G. nr. 20/2002 (6) │achizitie; │specifice procedurii de achizitie publica; │
│ │ │- Codul comercial │- actul de aprobare a │- existenta aprobarii de catre conducatorul │
│ │ │- Codul civil │documentatiilor │autoritatii contractante a hotararii │
│ │ │- O.G. nr. 9/2000 (7) │tehnico-economice ale │comisiei de evaluare/juriului privind │
│ │ │- H.G. nr. 53/1999 (8) │obiectivelor de │stabilirea ofertei castigatoare; │
│ │ │- H.G. nr. 461/2001 (9) │investitii; │- rezervarea creditelor prin angajament │
│ │ │- H.G. nr. 244/2001 (10)│- anuntul/invitatia de │bugetar la nivelul valorii angajamentului │
│ │ │- H.G. nr. 182/2002 (11)│participare la │legal; │
│ │ │- Ordinul nr. 1012/2001 │procedura; │- existenta avizului compartimentului │
│ │ │emis de ministrul │- documentatia pentru │juridic. │
│ │ │finantelor publice (12) │elaborarea si │ │
│ │ │- Ordinele │prezentarea ofertei; │ │
│ │ │nr. 1013/873/2001 (13) │- actul de numire a │ │
│ │ │si nr. 1014/874/2001 │comisiei de │ │
│ │ │(14) emise in comun de │evaluare/negociere sau a│ │
│ │ │ministrul finantelor │juriului, dupa caz; │ │
│ │ │publice si de ministrul │- ofertele prezentate; │ │
│ │ │lucrarilor publice │- hotararea comisiei de │ │
│ │ │transporturilor si │evaluare/juriului │ │
│ │ │locuintei │privind stabilirea │ │
│ │ │- Alte acte normative │ofertei castigatoare; │ │
│ │ │specifice │- alte documente │


│ │ │ │specifice. │ │
├────┼──────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│ 2. │Contract/comanda │- Legea nr. 500/2002 (1)│- programul anual de │Se verifica: │
│ │de achizitii │- Legea nr. 189/1998 (2)│achizitii publice; │- daca achizitia publica este prevazuta in │
│ │publice finantate │- Legile bugetare anuale│- actul de aprobare a │programul anual; │
│ │integral sau │- O.G. nr. 119/1999 (3) │documentatiilor │- existenta creditelor bugetare sau a │
│ │partial din │- O.U.G. nr. 60/2001 (4)│tehnico-economice ale │creditelor de angajament, dupa caz; │
│ │credite externe │- Legea nr. 133/1999 (5)│obiectivelor de │- respectarea legalitatii si regularitatii │
│ │rambursabile │- O.G. nr. 20/2002 (6) │investitii; │specifice procedurii de achizitie publica; │
│ │si/sau din fonduri│- Codul comercial │- documentele privind │- incadrarea obiectului contractului in │
│ │externe │- Codul civil │achizitia, intocmite in │categoria de cheltuieli considerate │
│ │nerambursabile │- H.G. nr. 53/1999 (8) │conformitate cu │eligibile, in conformitate cu acordul sau │
│ │ │- H.G. nr. 461/2001 (9) │prevederile legislatiei │conventia de finantare externa si cu │
│ │ │- H.G. nr. 244/2001 (10)│romane si cu │regulile fiecarui organism finantator; │
│ │ │- H.G. nr. 182/2002 (11)│reglementarile │- existenta avizelor organismului finantator│
│ │ │- Ordinul nr. 1012/2001 │organismelor │pe documentatie si pe caietele de sarcini; │
│ │ │emis de ministrul │internationale; │- rezervarea creditelor prin angajament │
│ │ │finantelor publice (12) │- acordul sau conventia │bugetar; │
│ │ │- Ordinele │de finantare externa. │- existenta avizului compartimentului │
│ │ │nr. 1013/873/2001 (13) │ │juridic. │
│ │ │si nr. 1014/874/2001 │ │ │
│ │ │(14) emise in comun de │ │ │
│ │ │ministrul finantelor │ │ │
│ │ │publice si de ministrul │ │ │
│ │ │lucrarilor publice │ │ │
│ │ │transporturilor si │ │ │
│ │ │locuintei │ │ │
│ │ │- Acordul sau conventia │ │ │
│ │ │de finantare externa si │ │ │
│ │ │legea de │ │ │
│ │ │ratificare/hotararea │ │ │
│ │ │Guvernului de aprobare │ │ │
│ │ │- Alte acte normative │ │ │
│ │ │specifice │ │ │
├────┼──────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│ 3. │Contract de │- Legea nr. 500/2002 (1)│- solicitarea finantarii│Se verifica: │
│ │finantare │- Legea nr. 189/1998 (2)│si justificarea │- daca solicitarea finantarii are temei │
│ │(prevazut la art. │- Legile bugetare anuale│acesteia; │legal; │
│ │4 alin. (2) din │- O.G. nr. 119/1999 (3) │- documentul din care sa│- existenta creditelor bugetare; │
│ │Ordonanta de │- O.U.G. nr. 60/2001 (4)│rezulte ca solicitantul │- rezervarea creditelor prin angajament │
│ │urgenta a │- O.G. nr. 51/2001 (15) │poate beneficia de │bugetar la nivelul valorii angajamentului │
│ │Guvernului nr. │- Alte acte normative │finantare; │legal; │
│ │60/2001) │specifice │- programul, proiectul │- daca in contractul de finantare este │
│ │ │ │sau actiunea in care se │prevazuta obligativitatea aplicarii │
│ │ │ │incadreaza solicitarea │prevederilor Ordonantei de urgenta a │
│ │ │ │finantarii; │Guvernului nr. 60/2001 pentru atribuirea │
│ │ │ │- nota de fundamentare │contractului de achizitie publica; │
│ │ │ │si devizul de cheltuieli│- existenta avizului compartimentului │
│ │ │ │aprobate de ordonatorul │juridic. │
│ │ │ │de credite finantator. │ │
├────┼──────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│12. │Contract de │- Legea nr. 500/2002 (1)│- nota de fundamentare a│Se verifica: │
│ │concesionare sau │- Legea nr. 189/1998 (2)│concesionarii sau │- existenta creditelor bugetare; │
│ │inchiriere in care│- Legea nr. 213/1998 │inchirierii; │- respectarea prevederilor legale si a │
│ │entitatea publica │(16) │- documente specifice │procedurilor privind concesionarea sau │
│ │este concesionar │- Legea nr. 219/1998 │privind derularea │inchirierea; │
│ │sau chirias │(17) │operatiunii de luare in │- rezervarea creditelor prin angajament │
│ │ │- O.G. nr. 119/1999 (3) │concesiune sau de │bugetar la nivelul valorii angajamentului │
│ │ │- O.U.G. nr. 60/2001 (4)│inchiriere. │legal; │
│ │ │- H.G. nr. 461/2001 (9) │ │- existenta avizului compartimentului │
│ │ │- Alte acte normative │ │juridic. │
│ │ │specifice │ │ │
├────┼──────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
16. │Actul intern de │- Legea nr. 500/2002 (1)│- nota de fundamentare a│Se verifica: │
│ │decizie privind │- Legea nr. 189/1998 (2)│delegarii/detasarii; │- existenta creditelor bugetare; │
│ │delegarea sau │- O.G. nr. 119/1999 (3) │- acceptul scris al │- concordanta dintre natura si cuantumul │
│ │detasarea in tara │- Codul muncii │persoanei detasate. │obligatiilor financiare care fac obiectul │
│ │a personalului, │(Legea nr. 53/2003) (21)│ │actului de decizie privind delegarea sau │
│ │inclusiv devizul │- Legea nr. 188/1999 │ │detasarea si prevederile cadrului normativ │
│ │estimativ de │(28) │ │existent (transport, cazare, diurna, alte │
│ │cheltuieli │- H.G. nr. 543/1995 (29)│ │cheltuieli); │
│ │ │- Alte acte normative │ │- rezervarea creditelor prin angajament │
│ │ │specifice │ │bugetar la nivelul obligatiilor financiare │
│ │ │ │ │decurgand din angajamentul legal. │
├────┼──────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│17. │Ordinul/actul │- Legea nr. 500/2002 (1)│- nota de fundamentare │Se verifica: │
│ │intern de decizie │- Legea nr. 189/1998 (2)│si dosarul │- existenta creditelor bugetare; │
│ │privind: │- Legile bugetare anuale│angajarii/avansarii │- respectarea reglementarilor legale privind│
│ │- angajarea sau │- O.G. nr. 119/1999 (3) │personalului; │angajarea si incadrarea personalului in │
│ │avansarea │- Codul muncii │- propunerea pentru │limita posturilor aprobate si stabilirea │
│ │personalului; │(Legea nr. 53/2003) (21)│acordarea salariului de │drepturilor salariale; │
│ │- acordarea │- Legea nr. 188/1999 │merit/numirea │- rezervarea creditelor prin angajament │
│ │salariului de │(28) │personalului de executie│bugetar la nivelul obligatiilor financiare │
│ │merit; │- Legea nr. 154/1998 │pe functii de │decurgand din angajamentul legal; │
│ │- numirea cu │(30) │conducere/acordarea │- existenta avizului compartimentului │
│ │caracter temporar │- O.U.G. nr. 24/2000 │altor drepturi │juridic. │
│ │a personalului de │(31) │salariale. │ │
│ │executie pe │- O.G. nr. 32/1998 (32) │ │ │
│ │functii de │- Alte acte normative │ │ │
│ │conducere; │specifice │ │ │
│ │- acordarea altor │ │ │ │
│ │drepturi salariale│ │ │ │
├────┼──────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│18. │Contractul de │- O.G. nr. 119/1999 (3) │- nota de fundamentare; │Se verifica: │
│ │comodat in care │- Codul civil (art. 1560│- devizul cheltuielilor │- existenta creditelor bugetare; │
│ │entitatea publica │si urmatoarele) │ce urmeaza a fi │- daca devizul/categoriile de cheltuieli se │
│ │are calitatea de │ │suportate de comodatar, │incadreaza in limitele legale; │
│ │comodatar │ │aprobat de conducatorul │- rezervarea creditelor prin angajament │
│ │ │ │entitatii publice. │bugetar la nivelul cheltuielilor ce urmeaza │
│ │ │ │ │a fi suportate de entitatea publica; │
│ │ │ │ │- existenta avizului compartimentului │
│ │ │ │ │juridic. │
├────┼──────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│19. │

*) Documentul supus controlului financiar preventiv va fi insotit, dupa caz, de o 'Propunere de angajare a unei
cheltuieli' si/sau de un 'Angajament bugetar individual/global', intocmite conform anexei nr. 1 si, respectiv, anexei
nr. 2 la 'Normele metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice,
precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale', aprobate prin Ordinul nr. 1792 din 24
decembrie 2002 emis de ministrul finantelor publice, publicat in Monitorul Oficial nr. 37 din data de 23 ianuarie 2003.

C. ORDONANTAREA CHELTUIELILOR

┌────┬──────────────────┬────────────────────────┬────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┐
│ │ Documentul supus │ │ │ │
│Nr. │ controlului │ Cadrul legal │ Acte justificative │ Modul de efectuare a controlului │
│crt.│ financiar │ │ │ financiar preventiv │
│ │ preventiv │ │ │ │
├────┼──────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├────┼──────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│ 1. │Ordonantare de │- Legea nr. 500/2002 (1)│- contractul de │Se verifica: │
│ │plata privind │- Legea nr. 189/1998 (2)│achizitii publice; │- daca documentele justificative sunt cele │
│ │achizitia publica │- Legile bugetare anuale│- factura fiscala; │prevazute de normele legale; │
│ │de produse, │- Legea nr. 82/1991 (36)│- documentele care sa │- daca operatiunea de lichidare privind │
│ │servicii sau │- O.G. nr. 119/1999 (3) │ateste livrarea │realitatea faptelor si exactitatea sumei │
│ │lucrari │- Ordinul nr. 1792/2002 │produselor, prestarea │datorate este certificata de compartimentul │
│ │ │emis de ministrul │serviciilor sau executia│de specialitate prin 'Bun de plata'; │
│ │ │finantelor publice (37) │lucrarilor, dupa caz; │- concordanta valorii cheltuielilor │
│ │ │- Alte acte normative │- factura externa; │lichidate cu suma ordonantata la plata si │
│ │ │specifice │- declaratia vamala de │incadrarea acesteia in angajamentul legal; │
│ │ │ │import. │- incadrarea sumei ordonantate la plata in │
│ │ │ │ │subdiviziunea corespunzatoare a │
│ │ │ │ │clasificatiei bugetare pentru care exista │
│ │ │ │ │angajament bugetar. │
├────┼──────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│ 8. │Ordonantare de │- Legea nr. 500/2002 (1)│- nota de fundamentare; │Se verifica: │
│ │plata externa │- O.G. nr. 119/1999 (3) │- documentatia │- daca justificarile sunt corespunzatoare │
│ │privind alte plati│- Actele normative care │justificativa specifica │prevederilor din normele legale, inclusiv a │
│ │decat cele │reglementeaza speta │care rezulta din actul │celor stipulate in angajamentul legal; │
│ │aferente │ │normativ ce │- daca operatiunea de lichidare privind │
│ │imprumuturilor │ │reglementeaza │realitatea faptelor si exactitatea sumei │
│ │externe. │ │operatiunea si/sau │datorate este certificata de compartimentul │
│ │ │ │domeniul respectiv. │de specialitate prin 'Bun de plata'; │
│ │ │ │ │- incadrarea sumei ordonantate la plata in │
│ │ │ │ │subdiviziunea corespunzatoare a │
│ │ │ │ │clasificatiei bugetare pentru care exista │
│ │ │ │ │angajament bugetar si legal. │
├────┼──────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│ 9. │Ordonantare de │- Legea nr. 500/2002 (1)│- contractul; │ Se verifica: │
│ │avansuri (in lei) │- Legea nr. 189/1998 (2)│- solicitarea de │- daca acordarea avansului respecta │
│ │acordate unor │- O.G. nr. 119/1999 (3) │acordare a avansului; │conditiile specifice de legalitate si │
│ │terte persoane │- H.G. nr. 264/2003 (42)│- documentul prin care │regularitate; │
│ │juridice in cadrul│- Alte acte normative │se constituie garantia │- incadrarea sumei ordonantate la plata in │
│ │contractelor │specifice │legala. │subdiviziunea corespunzatoare a │
│ │incheiate │ │ │clasificatiei bugetare pentru care exista │
│ │ │ │ │angajament bugetar si legal, precum si in │
│ │ │ │ │prevederile contractului. │
├────┼──────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│11. │Ordonantare de │- Legea nr. 500/2002 (1)│- actul de donatie sau │Se verifica: │
│ │plata privind │- Legea nr. 189/1998 (2)│sponsorizare; │- daca cheltuielile respecta destinatiile │
│ │cheltuielile ce se│- O.G. nr. 119/1999 (3) │- angajamentul legal │stabilite de transmitatori; │
│ │efectueaza din │- Alte acte normative │(contract, comanda │- daca documentele justificative sunt cele │
│ │fonduri primite de│specifice │etc.); │prevazute de normele legale; │
│ │la persoane │ │- documentele care │- daca operatiunea de lichidare privind │
│ │juridice sau │ │atesta livrarea │realitatea faptelor si exactitatea sumei │
│ │fizice cu titlu de│ │produselor, prestarea │datorate este certificata de compartimentul │
│ │donatie sau │ │serviciilor sau executia│de specialitate prin 'Bun de plata'; │
│ │sponsorizare │ │lucrarilor, dupa caz. │- concordanta valorii cheltuielilor │
│ │ │ │ │lichidate cu suma ordonantata la plata si │
│ │ │ │ │incadrarea acesteia in angajamentul legal; │
│ │ │ │ │- incadrarea sumei ordonantate la plata in │
│ │ │ │ │subdiviziunea corespunzatoare a │
│ │ │ │ │clasificatiei bugetare pentru care exista │
│ │ │ │ │angajament bugetar. │
├────┼──────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│12. │Ordonantare de │- Legea nr. 500/2002 (1)│- contractul de │Se verifica: │
│ │plata privind │- Legea nr. 189/1998 (2)│finantare; │- daca justificarile sunt corespunzatoare │
│ │cheltuielile care │- Legile bugetare anuale│- documentatia │prevederilor din normele legale, inclusiv a │
│ │fac obiectul │- O.G. nr. 119/1999 (3) │justificativa specifica │celor stipulate in contractul de finantare; │
│ │contractului de │- O.G. nr. 60/2001 (4) │care rezulta din actul │- incadrarea sumei ordonantate la plata in │
│ │finantare prevazut│- Alte acte normative │normativ ce │subdiviziunea corespunzatoare a │
│ │la art. 4(2) din │specifice │reglementeaza │clasificatiei bugetare pentru care exista │
│ │Ordonanta │ │operatiunea si/sau │angajament bugetar; │
│ │Guvernului │ │domeniul respectiv. │- daca operatiunea de lichidare privind │
│ │nr. 60/2001 │ │ │realitatea faptelor si exactitatea sumei │
│ │ │ │ │datorate este certificata de compartimentul │
│ │ │ │ │de specialitate prin 'Bun de plata'. │
├────┼──────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│13. │Ordonantare de │- Decretul nr. 209/1976 │- nota de fundamentare; │Se verifica: │
│ │plata privind │(43) │- documentul specific │- concordanta sumelor ce urmeaza a fi │
│ │avansuri sau sume │- O.G. nr. 119/1999 (3) │prin care s-a aprobat │eliberate ca avans cu cele prevazute in │
│ │cuvenite │- H.G. nr. 543/1995 (29)│actiunea si devizul │documentul de aprobare a actiunii sau, dupa │
│ │titularului de │- H.G. nr. 518/1995 (24)│acesteia; │caz, incadrarea sumelor cuvenite titularului│
│ │decont, care se │- Alte acte normative │- decontul justificativ │de decont in limita cheltuielilor │
│ │acorda prin │specifice │al cheltuielilor; │justificate prin decontul aprobat; │
│ │casierie. │ │- alte documente │- daca operatiunea de lichidare privind │
│ │ │ │justificative specifice.│realitatea faptelor si exactitatea sumei │
│ │ │ │ │datorate este certificata de compartimentul │
│ │ │ │ │de specialitate prin 'Bun de plata'. │
├────┼──────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│14. │Ordonantarile de │- Legea nr. 500/2002 (1)│- centralizatorul lunar │Se verifica: │
│ │plata ale │- Legea nr. 189/1998 (2)│al statelor de salarii; │- incadrarea in prevederile bugetului │
│ │salariilor, altor │- Codul muncii │- situatia privind │privind numarul maxim de posturi si │
│ │drepturi salariale│(Legea nr. 53/2003) (21)│repartizarea pe luni a │creditele bugetare destinate cheltuielilor │
│ │acordate │- Legile bugetare anuale│cheltuielilor de │de personal (cheltuieli cu salariile, │
│ │personalului, │- Legea nr. 154/1998 │personal aprobate; │contributii pentru asigurarile sociale de │
│ │precum si ale │(30) │- situatia privind │stat, contributii pentru asigurarile de │
│ │obligatiilor │- O.U.G. nr. 24/2000 │monitorizarea │somaj, contributii pentru asigurarile │
│ │fiscale aferente │(31) │cheltuielilor de │sociale de sanatate etc.); │
│ │acestora │- Legea nr. 188/1999 │personal finantate de la│- daca au fost aplicate cotele legale de │
│ │ │(28) │buget, pe luna ; │contributii; │
│ │ │- O.G. nr. 7/2001 (44) │- alte documente. │- daca operatiunea de lichidare privind │
│ │ │- O.U.G. nr. 150/2002 │ │realitatea faptelor si exactitatea sumei │
│ │ │(45) │ │datorate este certificata de compartimentul │
│ │ │- Legea nr. 19/2000 (46)│ │de specialitate prin 'Bun de plata'; │
│ │ │- Legea nr. 76/2002 (47)│ │- regularitatea completarii documentului │
│ │ │- Legea nr. 346/2002 │ │supus vizei. │
│ │ │(48) │ │ │
│ │ │- O.U.G. nr. 147/2002 │ │ │
│ │ │(49) │ │ │
│ │ │- Alte acte normative │ │ │
│ │ │specifice │ │ │
└────┴──────────────────┴────────────────────────┴────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┘

**)
Acest Aceste documente au si functia de ordonantare de plata.

D. CONCESIONAREA, INCHIRIEREA, TRANSFERUL, VANZAREA SI SCHIMBUL
BUNURILOR DIN PATRIMONIUL INSTITUTIILOR PUBLICE

┌────┬──────────────────┬────────────────────────┬────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┐
│ │ Documentul supus │ │ │ │
│Nr. │ controlului │ Cadrul legal │ Acte justificative │ Modul de efectuare a controlului │
│crt.│ financiar │ │ │ financiar preventiv │
│ │ preventiv │ │ │ │
├────┼──────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├────┼──────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│ 1. │Contract de │- Legea nr. 500/2002 (1)│- studiul de │Se verifica: │
│ │concesionare/ │- Legea nr. 189/1998 (2)│oportunitate; │- incadrarea obiectului contractului in │
│ │inchiriere │- Legea nr. 219/1998 │- caietul de sarcini; │lista cuprinzand bunurile care, potrivit │
│ │(entitatea publica│(17) │- documentatia │legii, pot fi concesionate/inchiriate; │
│ │este │- O.G. nr. 119/1999 (3) │licitatiei; │- respectarea prevederilor legale │
│ │concedent/titular │- Legea nr. 213/1998 │- documentatia │referitoare la desfasurarea │
│ │al dreptului de │(16) │procedurii de negociere │licitatiei/negocierii directe; │
│ │proprietate) │- H.G. nr. 216/1999 (50)│directa. │- stabilirea termenilor contractuali in │
│ │ │- Actul normativ de │ │concordanta cu cadrul normativ; │
│ │ │aprobare a │ │- existenta avizului compartimentului │
│ │ │concesiunii/inchirierii │ │juridic. │
├────┼──────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│ 2. │Proces verbal de │- O.G. nr. 19/1995 (51) │- referatul de │Se verifica: │
│ │predare primire │- O.G. nr. 119/1999 (3) │disponibilizare; │- respectarea prevederilor legale │
│ │avand ca obiect │- H.G. nr. 841/1995 (52)│- adresele catre/de la │referitoare la desfasurarea procedurii de │
│ │transferul bunului│- Alte acte normative │institutiile publice │transmitere fara plata a bunurilor; │
│ │fara plata │specifice │care doresc sa utilizeze│- existenta avizului compartimentului │
│ │ │ │bunul disponibil. │juridic. │
├────┼──────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│ 3. │Contract de │- Legea nr. 500/2002 (1)│- referatul de │Se verifica: │
│ │vanzare/cumparare │- Legea nr. 189/1998 (2)│disponibilizare; │- respectarea prevederilor legale │
│ │a bunurilor │- O.G. nr. 119/1999 (3) │- decizia de numire a │referitoare la desfasurarea procedurii de │
│ │disponibilizate │- O.G. nr. 19/1995 (51) │comisiei de evaluare; │valorificare prin licitatie cu strigare; │
│ │(entitatea publica│- H.G. nr. 841/1995 (52)│- raportul de evaluare a│- stabilirea termenilor contractuali in │
│ │are calitatea de │ │bunurilor ce urmeaza a │concordanta cu cadrul normativ; │
│ │vanzator) │ │fi vandute; │- existenta avizului compartimentului │
│ │ │ │- documentatia │juridic. │
│ │ │ │licitatiei cu strigare. │ │
└────┴──────────────────┴────────────────────────┴────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┘

E. ALTE OPERATIUNI SUPUSE CONTROLULUI FINANCIAR PREVENTIV

┌────┬──────────────────┬────────────────────────┬────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┐
│ │ Documentul supus │ │ │ │
│Nr. │ controlului │ Cadrul legal │ Acte justificative │ Modul de efectuare a controlului │
│crt.│ financiar │ │ │ financiar preventiv │
│ │ preventiv │ │ │ │
├────┼──────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├────┼──────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│ 1. │Proces verbal de │- O.G. nr. 119/1999 (3) │- nota privind starea │Se verifica: │
│ │scoatere din │- O.G. nr. 19/1995 (51) │tehnica a mijlocului fix│- existenta actelor justificative; │
│ │functiune a │- Legea nr. 15/1994 (53)│propus a fi scos din │- daca actele justificative au fost │
│ │mijlocului fix │- H.G. nr. 909/1997 (54)│functiune; │intocmite si semnate de persoanele in drept;│
│ │ │- Alte acte normative │- act constatator al │- daca sunt indeplinite conditiile scoaterii│
│ │ │ specifice │avariei; │din functiune. │
│ │ │ │- devizul estimativ al │ │
│ │ │ │reparatiei capitale; │ │
│ │ │ │- alte acte │ │
│ │ │ │justificative. │ │
├────┼──────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│ 4. │Decontul de │- Decretul nr. 209/1976 │- actul intern de │Se verifica: │
│ │cheltuieli privind│ (43) │decizie privind │- daca documentele justificative sunt cele │
│ │justificarea │- O.G. nr. 119/1999 (3) │deplasarea in tara sau, │prevazute de normele legale din punct de │
│ │avansului acordat │- H.G. nr. 543/1995 (29)│dupa caz, referatul │vedere al formei si continutului; │
│ │pentru deplasari │- H.G. nr. 461/2001 (9) │aprobat privind │- prezentarea in termenul legal a │
│ │in tara si/sau │- Alte acte normative cu│achizitia directa; │documentelor justificative pentru avansul │
│ │pentru achizitii │ caracter specific │- documente │primit; │
│ │prin cumparare │ │justificative specifice │- corectitudinea calculului privind sumele │
│ │directa │ │diferitelor categorii de│justificate si, dupa caz, a penalitatilor │
│ │ │ │cheltuieli. │de intarziere; │
│ │ │ │ │- documentul de restituire a avansurilor │
│ │ │ │ │nejustificate si, dupa caz, a penalitatilor;│
│ │ │ │ │- incadrarea cheltuielilor in plafoanele │
│ │ │ │ │legale; │
│ │ │ │ │- daca valoarea cheltuielilor justificate │
│ │ │ │ │prin decont se incadreaza in angajamentul │
│ │ │ │ │bugetar. │
├────┼──────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│ 5. │Contractul de │- Legea nr. 500/2002 (1)│- nota de fundamentare a│Se verifica: │
│ │sponsorizare in │- Legea nr. 32/1994 (55)│contractului de │- daca entitatea publica desfasoara sau │
│ │care entitatea │- O.G. nr. 119/1999 (3) │sponsorizare. │urmeaza sa desfasoare o activitate din cele │
│ │publica este │ │ │prevazute la art. 4 din Legea nr. 32/1994, │
│ │beneficiar al │ │ │cu modificarile ulterioare; │
│ │sponsorizarii │ │ │- existenta avizului compartimentului │
│ │ │ │ │juridic. │
├────┼──────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│ 6. │Actul de donatie, │- Legea nr. 500/2002 (1)│- nota de fundamentare a│Se verifica: │
│ │in care entitatea │- Codul civil (art. 800 │actului de donatie. │- regimul juridic al bunului/bunurilor care │
│ │publica are │ si urmatoarele) │ │fac obiectul donatiei; │
│ │calitatea de │- Decretul nr. 478/1954 │ │- daca bunul/bunurile respective sunt │
│ │donatar │ (23) │ │grevate de datorii; │
│ │ │- O.G. nr. 119/1999 (3) │ │- existenta avizului compartimentului │
│ │ │ │ │juridic. │
├────┼──────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│ 7. │Dispozitia de │- Decretul nr. 209/1976 │- decontul de cheltuieli│Se verifica: │
│ │incasare catre │ (43) │prezentat de titularul │- aprobarea de catre conducatorul entitatii │
│ │casierie │- O.G. nr. 119/1999 (3) │de avans; │publice a decontului de cheltuieli; │
│ │ │- Alte acte normative │- decizia de imputatie; │- modul de calcul al sumei ce urmeaza a fi │
│ │ │ specifice │- alte acte din care │incasata; │
│ │ │ │rezulta obligatii de │- daca dispozitia de incasare este intocmita│
│ │ │ │plata in sarcina unor │pentru suma ce urmeaza a fi incasata. │
│ │ │ │persoane. │ │
├────┼──────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│ 8. │
│ 9. │
F. LISTA ACTELOR NORMATIVE CUPRINSE IN COLOANA a 2-a DIN CADRUL GENERAL

┌────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────┐
│Nr. │ │ Publicat in │
│crt.│ ACTUL NORMATIV │Monitorul Oficial│
│ │ │ al Romaniei │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│ 1 │Legea nr. 500/2002 privind finantele publice │597/13.VIII.2002 │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│ 2 │Ordonanta Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern si controlul │430/31.VIII.1999 │
│ │financiar preventiv │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
3 │Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice │241/11.V.2001 │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│ 4 │Ordonanta Guvernului nr. 20/2002 privind achizitiile publice prin │86/01.II.2002 │
│ │licitatii electronice │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│ 5 │Hotararea Guvernului nr. 461/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a │268/24.V.2001 │
│ │Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice│ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│ 6 │Hotararea Guvernului nr. 182/2002 privind lista autoritatilor contractante│158/05.III.2002 │
│ │care au obligatia de a aplica prevederile Ordonantei Guvernului │ │
│ │nr. 20/2002 privind achizitiile publice prin licitatii electronice │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│ 7 │Ordinul nr. 1012/2001 al ministrului finantelor publice privind aprobarea │336/25.VI.2001 │
│ │structurii, continutului si modului de utilizare a Documentatiei standard │ │
│ │pentru elaborarea si prezentarea ofertei pentru achizitia publica de │ │
│ │produse │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│ 8 │Ordinul nr. 1013/873/2001 al ministrului finantelor publice si al │340/27.VI.2001 │
│ │ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei privind │ │
│ │aprobarea structurii, continutului si modului de utilizare a Documentatiei│ │
│ │standard pentru elaborarea si prezentarea ofertei pentru achizitia publica│ │
│ │de servicii │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│ 9 │Ordinul nr. 1014/874/2001 al ministrului finantelor publice si al │357/04.VII.2001 │
│ │ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei privind │ │
│ │aprobarea structurii, continutului si modului de utilizare a Documentatiei│ │
│ │standard pentru elaborarea si prezentarea ofertei pentru achizitia publica│ │
│ │de lucrari │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│ 10 │Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al │448/24.XI.1998 │
│ │acesteia │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│ 11 │Ordonanta Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de │542/01.IX.2001 │
│ │cheltuieli pentru autoritatile si institutiile publice │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│ 12 │Hotararea Guvernului nr. 552/1991 privind normele de organizare in tara a │176/29.VIII.1991 │
│ │actiunilor de protocol │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│ 13 │Codul muncii (Legea nr. 53/2003) │72/05.II.2003 │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│ 14 │Hotararea Guvernului nr. 543/1995 privind drepturile banesti ale │220/13.IX.1996 │
│ │salariatilor institutiilor publice si regiilor autonome cu specific │(republicare) │
│ │deosebit pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, precum si │ │
│ │in cazul deplasarii, in cadrul localitatii, in interesul serviciului │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│ 15 │Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in │266/16.VII.1998 │
│ │sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii │ │
│ │de demnitate publica │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│ 16 │Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de │138/31.III.2000 │
│ │stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din │ │
│ │sectorul bugetar │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│ 17 │Legea contabilitatii (Legea nr. 82/1991) │629/26.VIII.2002 │
│ │ │(republicare) │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│ 18 │Ordinul nr. 1792/2002 al ministrului finantelor publice, pentru aprobarea │37/23.I.2003 │
│ │Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata│ │
│ │cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si │ │
│ │raportarea angajamentelor bugetare si legale │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│ 19 │Ordonanta Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligatiilor de plata │81/01.II.2002 │
│ │ale institutiilor publice, stabilite prin titluri executorii │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│ 20 │Hotararea Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea actiunilor si │177/20.III.2003 │
│ │categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor si limitelor pentru │ │
│ │efectuarea de plati in avans din fondurile publice │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│ 21 │Decretul nr. 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operatiunilor de │64/06.VII.1976 │
│ │casa │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│ 22 │Ordonanta Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit │435/03.VIII.2001 │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│ 23 │Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si │838/20.XI.2002 │
│ │functionarea sistemului de asigurari sociale de sanatate │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│ 24 │Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de │140/01.IV.2000 │
│ │asigurari sociale │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│ 25 │Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli │454/27.VI.2002 │
│ │profesionale │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│ 26 │Hotararea Guvernului nr. 216/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice -│140/06.IV.1999 │
│ │cadru de aplicare a Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│ 27 │Ordonanta Guvernului nr. 19/1995 privind unele masuri de perfectionare a │188/18.VIII.1995 │
│ │regimului achizitiilor publice, precum si a regimului de valorificare a │ │
│ │bunurilor scoase din functiune, apartinand institutiilor publice │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│ 28 │Hotararea Guvernului nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fara │253/07.XI.1995 │
│ │plata si de valorificare a bunurilor apartinand institutiilor publice │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│ 29 │Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active │242/31.V.1999 │
│ │corporale si necorporale │(republicare) │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│ 30 │Hotararea Guvernului nr. 909/1997 pentru aprobarea Normelor metodologice │4/08.I.1998 │
│ │de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat│ │
│ │in active corporale si necorporale, modificata si completata prin │ │
│ │Ordonanta Guvernului nr. 54/1997 │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│ 31 │Legea nr. 32/1994 privind sponsorizarea │129/25.V.1994 │
└────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────┘

Data, Semnatura,

Politica de confidentialitate

DISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2388
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2020 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site