Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

Statistica

Organizarea si exercitarea activitatii de control financiar–contabil

finante

+ Font mai mare | - Font mai mic
DOCUMENTE SIMILARE

Trimite pe Messenger
CONTABILITATEA CREDITELOR BANCARE
Bugetul local –definitie si continut
ANALIZA PORTOFOLIULUI
GESTIUNEA RISCULUI DE CREDIT
Directii de perfectionare a managementului relatiilor cu clientii in sectorul bancar
Administratia Finantelor Publice a Municipilui Deva
ALTE BANCI REGIONALE SI ORGANISME INTERNATIONALE DE DEZVOLTARE
Piata de capital
Expansiunea bancara
Unele teorii ale dobanzii si critica lor


Organizarea si exercitarea activitatii de control financiar–contabil

1. Organizarea controlului financiar–contabil al statului
Controlul organizat si exercitat prin unitatile specializate ale statului este un control extern, organizat in afara entitatilor, este exercitat atat de legislativ cat si de executiv.

Controlul legislativului – este exercitat de Curtea de Conturi, este un control financiar ulterior extern asupra modului de formare, administrare si intrebuintare a resurselor financiare ale statului si ale sectorului public, precum si asupra modului de gestionare a patrimoniului public si privat al statului si al unitatilor administrativ-teritoriale .

Controlul executivului este organizat si exercitat de Ministerul Finantelor prin Agentia Nationala de Administrare Fiscala .

Conform, art. 1 alin. din Hotararea Guvernului nr. 34 din 22 ianuarie 2009, „Ministerul Finantelor Publice se organizeaza si functioneaza ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului, care aplica strategia si Programul de guvernare in domeniul finantelor publice”.

Ministerul Finantelor Publice aplica Programul de guvernare si contribuie la elaborarea si implementarea strategiei in domeniul finantelor publice, in exercitarea administrarii generale a finantelor publice, asigurand utilizarea parghiilor financiare, in concordanta cu cerintele economiei de piata si pentru stimularea initiativei operatorilor economici.

Conform art. 2 alin din Hotarare, Ministerul Finantelor Publice indeplineste urmatoarele functii:

a) de strategie, prin care se asigura, in conformitate cu politica financiara a Guvernului si cu normele Uniunii Europene, elaborarea strategiei in domeniile de activitate specifice ministerului: fiscal, bugetar, contabilitate publica, reglementari contabile, datorie publica, coordonarea si administrarea asistentei financiare nerambursabile, coordonarea si administrarea instrumentelor structurale, controlul financiar public intern, sisteme de management financiar si control, coordonarea si verificarea achizitiilor publice, domenii reglementate specific;

b) de reglementare si sinteza, prin care se asigura elaborarea cadrului normativ si institutional necesar pentru realizarea obiectivelor strategice in domeniul finantelor publice;

c) de reprezentare, prin care se asigura, in numele statului roman si al Guvernului

Romaniei, reprezentarea pe plan intern si extern in domeniul sau de activitate si in limitele

stabilite prin actele normative in vigoare;

d) de prognoza, prin care se asigura elaborarea de studii si prognoze pe termen scurt, mediu si lung privind evolutia economiei romanesti in ansamblu, pe sectoare si in profil teritorial, precum si fundamentarea principalelor masuri de politica economica, exercitata prin Comisia Nationala de Prognoza;

e) de conceptie bugetara si fiscala;

f) de administrare a veniturilor statului;

g) de administrare a resurselor derulate prin Trezoreria Statului;

h) de administrare a datoriei publice;

i) de implementare a prevederilor Tratatului de aderare a Romaniei la Uniunea Europeana pentru domeniul financiar si fiscal;

j) de coordonare a asistentei financiare nerambursabile acordate Romaniei de Uniunea Europeana si de statele membre ale acesteia, precum si de statele membre ale Asociatiei Europene a Liberului Schimb;

k) de administrare financiara a fondurilor PHARE, ISPA si SAPARD, inclusiv de asistenta financiara acordata de statele membre ale Asociatiei Europene a Liberului Schimb;

l) de coordonare a relatiilor bugetare cu Uniunea Europeana, precum si a contactelor cu structurile comunitare, din punct de vedere administrativ, in acest domeniu;

m) de autoritate pentru coordonarea instrumentelor structurale, avand responsabilitatea coordonarii pregatirii, dezvoltarii, armonizarii si functionarii cadrului legislativ, institutional, procedural si programatic pentru gestionarea instrumentelor structurale;

n) de autoritate de management pentru Programul operational 'Asistenta tehnica';

o) de control financiar public intern;

p) de organizare si exercitare a auditului intern in entitatile publice, inclusiv in Ministerul Finantelor Publice;

q) de evidenta a bunurilor ce constituie domeniul public al statului;

r) de combatere a evaziunii fiscale, exercitata prin Agentia Nationala de Administrare Fiscala si unitatile subordonate;

s) de control al aplicarii unitare si respectarii reglementarilor legale in domeniul sau de activitate, precum si al functionarii institutiilor care isi desfasoara activitatea in subordinea sau sub autoritatea sa;

t) de autoritate cu competente in domeniul politicii si legislatiei vamale, coordonare, indrumare si control in acest domeniu;

u) de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor care intra sub incidenta legislatiei privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii;

v) de suport, respectiv de management al resurselor umane, financiare si materiale, de sustinere a activitatilor specifice prin intermediul tehnologiei informatiilor si comunicatiilor, de consultanta juridica, precum si de promovare a unui cadru de lucru comunicational.

Conform art. 2 alin. 3 din acelasi act normativ, principiile care stau la baza activitatii Ministerului Finantelor Publice sunt urmatoarele:

a) coerenta, stabilitatea si predictibilitatea in domeniul finantelor publice pe termen mediu;

b) armonizarea cadrului legislativ cu reglementarile Uniunii Europene;

c) intarirea autoritatii institutiei;

d) perfectionarea managementului fondurilor publice;

e) transparenta activitatii in toate domeniile sale de activitate;

f) colaborarea cu partenerii sociali;

g) asigurarea unui mediu de afaceri concurential si predictibil.

In indeplinirea atributiilor sale, Ministerul Finantelor Publice este autorizat:

a) sa emita, ca urmare a controlului, dispozitii obligatorii pentru luarea masurilor de respectare a legii de catre operatorii economici;

b) sa ia masuri pentru aplicarea sanctiunilor prevazute de lege in competenta sa;

c) sa aprobe inlesniri, restituiri, compensari si amanari la plata impozitelor, taxelor,

contributiilor sociale si a altor varsaminte bugetare obligatorii, in conditiile legii;

d) sa aplice, prin organele abilitate, modalitatile de executare silita si masurile asiguratorii, in conditiile legii, pentru recuperarea creantelor bugetare;

e) sa refuze cererile de finantare de la bugetul de stat, de suplimentare si de virare a creditelor bugetare, in cazurile in care acestea nu indeplinesc conditiile legale sau se abat de la reglementarile in vigoare;

f) sa revoce creditele bugetare deschise ordonatorilor de credite, in cazurile in care se constata ca acestea se utilizeaza in alte scopuri decat cele stabilite;

g) sa respinga situatiile financiar-contabile ale ordonatorilor de credite care nu indeplinesc conditiile stabilite de normele legale si sa stabileasca noi termene pentru refacerea si prezentarea acestora, cu aplicarea sanctiunilor prevazute de legislatia in vigoare;

h) sa emita, sa anuleze, sa revoce, sa suspende, dupa caz, pentru domeniile pentru care este imputernicit, in conditiile legii, acte administrative sub forma autorizatiilor, licentelor, atestatelor sau alte asemenea acte administrative, prin care li se permite solicitantilor organizarea si/sau desfasurarea unei anumite activitati;

i) sa intocmeasca si sa propuna spre aprobare Guvernului, in conditiile legii, bugetele de venituri si cheltuieli ale operatorilor economici aflati sub autoritatea ministerului;

j) sa avizeze, in conditiile legii, bugetele de venituri si cheltuieli ale operatorilor economici aflati in coordonarea, subordonarea sau sub autoritatea ministerelor, organelor de specialitate ale administratiei publice centrale si autoritatilor publice centrale la care statul este actionar unic sau majoritar, a filialelor acestora, precum si a institutiilor implicate in privatizare;

k) sa emita avize cu caracter consultativ atunci cand se constata neconcordante in aplicarea legislatiei in domeniul achizitiilor publice;

l) sa stabileasca orice alte masuri, in conditiile prevazute de lege.

In ceea ce priveste Agentia Nationala de Administrare Fiscala, Hotararea Guvernului nr. 109 din 2009, prevede ca aceasta se organizeaza si functioneaza ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, institutie publica cu personalitate juridica, in subordinea Ministerului Finantelor Publice, finantata din bugetul de stat si din venituri proprii (art. 1).

In subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala se organizeaza si functioneaza Garda Financiara, Autoritatea Nationala a Vamilor, directiile generale ale finantelor publice judetene, Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti ca institutii publice cu personalitate juridica.

Garda Financiara este un organ de specialitate al administratiei publice centrale, institutie publica, de control, cu personalitate juridica.

Structura organizatorica a Garzii Financiare include:

a) Comisariatul General;

b) sectiile judetene ale Garzii Financiare si sectia municipiului Bucuresti.Organizarea si functionarea Garzii Financiare, structura organizatorica a acesteia, numarul de posturi, normele generale si speciale de dotare, insemnele distinctive si modelele de uniforma se stabilesc prin hotarare a Guvernului .

In cadrul structurii organizatorice a Comisariatului General al Garzii Financiare si, respectiv, a sectiilor judetene si Sectiei Municipiului Bucuresti se pot constitui servicii, birouri, compartimente, respectiv divizii, iar numarul posturilor de conducere se aproba prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, la propunerea comisarului general, cu respectarea reglementarilor legale in vigoare.

Atributiile Garzii Financiare, stabilite potrivit legii, se duc la indeplinire de catre comisarii Garzii Financiare, cu respectarea deontologiei functionarilor publici investiti cu exercitiul autoritatii publice.

In exercitarea atributiilor sale Garda Financiara efectueaza, in mod permanent, controlul operativ si inopinat, sub forma controlului curent sau tematic, dupa caz, cu privire la:

a) participarea, cu personal propriu sau in colaborare cu organele de specialitate ale altor ministere si institutii specializate, la actiuni de depistare si de combatere a activitatilor ilicite care genereaza fenomene de evaziune si frauda fiscala;

b) respectarea normelor de comert, urmarind prevenirea, depistarea si inlaturarea operatiunilor ilicite;

c) modul de producere, depozitare, circulatie si valorificare a bunurilor in toate locurile si spatiile in care se desfasoara activitatea operatorilor economici;

d) respectarea actelor normative in scopul prevenirii, descoperirii si combaterii oricaror acte si fapte interzise de lege, conform competentei materiale.

Actele de control intocmite de comisarii Garzii Financiare sunt acte administrative de control operativ si inopinat si se comunica directiilor generale ale finantelor publice in a caror raza teritoriala se afla sediul social al operatorului economic controlat, pentru luarea masurilor fiscale, sau organelor de urmarire penala, dupa caz.

Agentia Nationala de Administrare Fiscala

1. Prezentarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. Dupa cum spuneam mai sus, Agentia Nationala de Administrare Fiscala se organizeaza si functioneaza ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, institutie publica cu personalitate juridica, in subordinea Ministerului Finantelor Publice, finantata din bugetul de stat si din venituri proprii

Sediul principal al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala este in municipiul Bucuresti, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5. Agentia Nationala de Administrare Fiscala isi desfasoara activitatea si in alte sedii detinute potrivit legii (art. 3 din Hotararea nr. 109/2009).

Conform articolului 4 din Hotararea 109/2009, Agentia Nationala de Administrare Fiscala are urmatoarele obiective generale:

a) realizarea veniturilor bugetului general consolidat din impozite, taxe, contributii sociale si din orice alte sume datorate bugetului de stat, prin imbunatatirea continua a nivelului conformarii voluntare a contribuabililor;

b) aplicarea unitara a prevederilor legislatiei fiscale;

c) prestarea de servicii de informare si asistenta catre contribuabili, in scopul intelegerii si aplicarii corecte a legislatiei fiscale;

d) cresterea constanta a eficientei colectarii veniturilor bugetare;

e) formarea de resurse umane competente si motivate;

f) garantarea increderii contribuabilului in integritatea si impartialitatea administratiei fiscale;

g) prevenirea si combaterea evaziunii si fraudei fiscale;

h) apararea intereselor fiscale si financiare ale Uniunii Europene.

In realizarea obiectivelor generale mai sus, Agentia Nationala de Administrare Fiscala are, in principal, urmatoarele atributii:

1. elaboreaza si aplica procedurile privind plata voluntara si stabilirea mijloacelor de plata, impreuna cu directiile de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice;

elaboreaza si aplica, prin organele abilitate, proceduri privind alte modalitati de stingere a obligatiilor bugetare pentru care este competenta;

3. participa la estimarea veniturilor bugetare pe care le administreaza si face propuneri privind nivelul veniturilor ce pot fi colectate de la contribuabili, pe baza datelor proprii, a indicatorilor macroeconomici, a politicii fiscale si a legislatiei in vigoare privind impozitele, taxele, contributiile sociale si alte venituri bugetare;

4. furnizeaza Ministerului Finantelor Publice informatiile necesare fundamentarii estimarii veniturilor ce pot fi colectate de la contribuabili;

5. repartizeaza la nivel teritorial programul de incasari ale veniturilor bugetului general consolidat;

6. analizeaza permanent modul de realizare a veniturilor bugetare pentru care este competenta;

7. furnizeaza structurilor specializate ale Ministerului Finantelor Publice informatiile necesare fundamentarii calculului contributiei Romaniei la bugetul Uniunii Europene;

8. asigura aplicarea unitara, corecta si nediscriminatorie a prevederilor legislatiei privind impozitele, taxele, contributiile sociale si celelalte venituri bugetare, colectarea veniturilor bugetare, exercitarea prerogativelor stabilite prin lege, prin aplicarea unui tratament echitabil tuturor contribuabililor, utilizarea tehnologiilor noi in sustinerea managementului Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si imbunatatirea relatiei cu contribuabilii;

9. participa la elaborarea proiectelor de norme metodologice, a modificarilor si completarilor aduse Codului fiscal si Codului de procedura fiscala, precum si a altor legi, care contin prevederi referitoare la impozite, taxe, contributii si alte venituri ale bugetului general consolidat, administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala;

10. avizeaza proiecte de acte normative care contin prevederi referitoare la administrarea veniturilor bugetare, proceduri de administrare a impozitelor, taxelor, contributiilor sociale si a celorlalte venituri bugetare pentru care este competenta;

11. participa, impreuna cu directiile de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice, la elaborarea proiectelor de acte normative privind stabilirea veniturilor bugetare;

1 aplica, prin Autoritatea Nationala a Vamilor, in domeniul vamal masurile specifice rezultate din programele guvernamentale si din reglementarile vamale, precum si alte dispozitii aplicabile marfurilor aflate sub supraveghere vamala sau supuse controlului vamal;

13. aplica, prin Autoritatea Nationala a Vamilor, prevederile Legii nr. 86/2006 privind Codul vamal al Romaniei si ale altor acte normative referitoare la acesta;

14. aplica, prin Autoritatea Nationala a Vamilor, prevederile legale prin care se transpun directivele Comisiei Europene privind originea preferentiala si nepreferentiala a marfurilor si elaboreaza metodologii pentru aplicarea regulilor de origine preferentiala cuprinse in protocoalele de reguli de origine la acordurile incheiate de Uniunea Europeana;

15. asigura aplicarea prevederilor cu caracter vamal si fiscal din acordurile, conventiile si tratatele internationale la care Romania este parte;

16. urmareste, prin Autoritatea Nationala a Vamilor, aplicarea corecta a regulilor de interpretare a Nomenclaturii sistemului armonizat si de evaluare in vama a marfurilor, precum si a prevederilor actelor normative referitoare la taxele vamale, taxa pe valoarea adaugata, accize si alte drepturi vamale;

17. elaboreaza si pune la dispozitie personalului sau materiale informative referitoare la aplicarea legislatiei specifice fiecarui domeniu propriu de activitate;

18. elaboreaza, cu avizul directiilor de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice, continutul si modelele formularelor si imprimatelor tipizate, utilizate pentru administrarea veniturilor, precum si instructiunile de completare a acestora;

19. asigura, potrivit legii, tiparirea formularelor si imprimatelor tipizate, care sunt utilizate in domeniul sau de activitate;

20. coordoneaza si indruma metodologic, prin structurile de specialitate din cadrul aparatului propriu al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, care au corespondent in cadrul tuturor unitatilor subordonate si al structurilor subordonate acestora, activitatea de management al resurselor umane, financiare si materiale, al celor specifice tehnologiei informatiei si comunicatiilor si consultanta juridica;

21. elaboreaza procedura si emite actele administrative fiscale referitoare la solutia fiscala individuala anticipata, acordul de pret in avans si preturile de transfer in cazul tranzactiilor efectuate intre persoane afiliate;

2 controleaza si monitorizeaza aplicarea unitara si respectarea reglementarilor legale in domeniul sau de activitate, inclusiv la nivelul institutiilor care isi desfasoara activitatea in subordinea sa;

23. stabileste competenta teritoriala pentru administrarea impozitelor, taxelor, contributiilor si altor sume datorate bugetului general consolidat;

24. urmareste acquis-ul comunitar in legatura cu administrarea fiscala si elaboreaza propunerile de modificare a cadrului normativ national si metodologic national, conform evolutiei acestuia;

25. urmareste incurajarea conformarii voluntare a contribuabililor prin dezvoltarea serviciilor oferite acestora, menite sa le faciliteze indeplinirea obligatiilor fiscale;

26. emite proceduri privind activitatea de asistenta si informare a contribuabililor si asigura implementarea unitara a acestora la nivelul tuturor unitatilor fiscale teritoriale;

27. indruma contribuabilii in aplicarea legislatiei fiscale si a prevederilor conventiilor de evitare a dublei impuneri prin intermediul unitatilor fiscale teritoriale;

28. asigura informarea contribuabililor privind drepturile si obligatiile fiscale prin elaborarea de materiale informative;

29. elaboreaza cadrul legal, aplica si monitorizeaza administrarea fiscala a contribuabililor;

30. aplica legislatia in domeniul resurselor umane - recrutare, angajare, avansare, promovare, mobilitate, sanctionare si incetare a raporturilor de munca/serviciu, respectiv salarizare a personalului din autoritatea sa;

31. elaboreaza si deruleaza programe de perfectionare profesionala a personalului din cadrul agentiei la nivel central si la nivelul unitatilor subordonate prin Scoala de Finante Publice si Vama si alte organisme specializate in acest domeniu, cu consultarea Scolii de Finante Publice si Vama;3 asigura prin sistemul de management al performantei si dezvoltare profesionala formarea unui corp al functionarilor publici profesionist, onest, stabil si eficient, in scopul crearii unei organizatii moderne, flexibile, functionale si eficiente, in conditiile legii, din cadrul agentiei, la nivel central si la nivelul unitatilor subordonate;

33. solutioneaza contestatiile impotriva actelor administrative fiscale, in conditiile legii;

34. exercita exclusiv, nemijlocit si neingradit inspectia fiscala, in conditiile stabilite prin Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

35. exercita controlul operativ si inopinat privind prevenirea, descoperirea si combaterea oricaror acte si fapte din domeniul economic, financiar si vamal, care au ca efect evaziunea fiscala;

36. exercita, prin Autoritatea Nationala a Vamilor, activitatea de inspectie vamala, activitatea de control vamal ulterior si orice alta forma de control specific in legatura cu aplicarea si respectarea reglementarilor in vigoare in domeniul vamal;

37. reprezinta statul in fata instantelor si a organelor de urmarire penala, ca subiect de drepturi si obligatii privind raporturile juridice fiscale si alte activitati ale agentiei, direct sau prin directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, in baza mandatelor transmise; renuntarea la calea de atac, in litigiile care au legatura cu raporturile juridice fiscale, se va face conform procedurii stabilite prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala;

38. exercita controlul financiar si, dupa caz inspectia fiscala, privind respectarea disciplinei economico-financiare si a modului de administrare si gestionare a mijloacelor materiale si a fondurilor financiare de catre institutiile publice si operatorii economici la care statul, direct sau printr-o institutie ori autoritate publica, are calitatea de actionar;

39. asigura extinderea si diversificarea schimbului de informatii cu alte institutii din tara si din alte state;

40. detine, administreaza, analizeaza si evalueaza informatiile fiscale si actioneaza pentru obtinerea de informatii noi, relevante pentru administratia fiscala, din diverse surse, in vederea identificarii atat a unor potentiale riscuri fiscale, cat si a contribuabililor care prezinta risc ridicat din punctul de vedere al administrarii fiscale;

41. asigura cooperarea administrativa si efectuarea schimbului de informatii fiscale dintre administratia fiscala romana si administratiile fiscale ale celorlalte state membre ale Uniunii Europene si ale statelor cu care Romania are incheiate conventii de evitare a dublei impuneri, cu privire la impozitele directe si indirecte, in colaborare cu Ministerul Finantelor Publice, dupa caz;

4 actioneaza pentru anticiparea cailor, metodelor si mijloacelor utilizate de contribuabili in scopul sustragerii de la plata sumelor datorate bugetelor administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala si pentru prevenirea, descoperirea si combaterea evaziunii fiscale;

43. verifica bazele de impunere, legalitatea si conformitatea declaratiilor fiscale, corectitudinea si exactitatea indeplinirii obligatiilor de catre contribuabili, precum si modul in care acestia respecta prevederile legislatiei fiscale si contabile, stabileste diferente privind obligatiile de plata, precum si accesoriile aferente acestora;

44. stabileste competenta de exercitare, conditiile si modalitatile de suspendare a inspectiei fiscale, prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala;

45. asigura asistenta pentru recuperarea in Romania de la persoane fizice si persoane juridice a creantelor bugetare stabilite prin titlu de creante intr-un alt stat membru al Uniunii Europene, precum si recuperarea de catre alt stat membru al Uniunii Europene de la persoane fizice si persoane juridice a criantelor bugetare stabilite in Romania, potrivit atributiilor stabilite prin Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

46. elaboreaza proiecte de acte normative care contin prevederi referitoare la administrarea veniturilor bugetare, proceduri de administrare a impozitelor, taxelor, contributiilor sociale si a celorlalte venituri bugetare pentru care este competenta, in aplicarea legislatiei in vigoare.

3. Control financiar-fiscal exercitat de Agentia Nationala de Administrare Fiscala. 3.1. Controlul extern. In conformitate cu prevederile Codului de procedura fiscala, in speta art. 99, „Inspectia fiscala se exercita nemijlocit si neingradit prin Agentia Nationala de Administrare Fiscala sau, dupa caz, de compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale, conform dispozitiilor prezentului titlu, ori de alte autoritati care sunt competente, potrivit legii, sa administreze impozite, taxe, contributii sau alte sume datorate bugetului general consolidat. In cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, competenta de exercitare a inspectiei fiscale se stabileste prin regulamentul de organizare si functionare aprobat in conditiile legii. Competenta privind efectuarea inspectiei fiscale se poate delega altui organ fiscal”.

In materie de control extern, conform art. 5 din Hotararea Guvernului nr. 109/2009, Agentia Nationala de Administrare Fiscala este autorizata:

a) sa exercite nemijlocit si neingradit inspectia fiscala, controlul financiar si controlul operativ si inopinat, conform dispozitiilor legale in vigoare;

b) sa exercite, prin Autoritatea Nationala a Vamilor, controlul vamal, conform dispozitiilor legale in vigoare;

c) sa stabileasca in sarcina operatorilor economici, ca urmare a controlului, masuri de conformare pentru respectarea legii;

d) sa aplice sanctiuni potrivit prevederilor legale;

e) sa urmareasca si sa ia masuri de recuperare a ajutorului de stat ilegal sau utilizat abuziv, prin organele abilitate, conform competentelor;

f) sa aplice, prin organele abilitate, modalitatile de executare silita si masurile asiguratorii, in conditiile legii, pentru a caror realizare este competenta potrivit legii;

g) sa incheie protocoale de schimb de informatii si colaborare cu ministerele, institutiile publice si cu alte organizatii;

h) sa solutioneze plangerile prealabile, contestatiile si petitiile si sa puna la dispozitie solicitantilor informatiile publice, in conditiile legii.

3. Controlul fiscal. In conformitate cu art. 94 din Codul de procedura, obiectul si functiile inspectiei fiscale sunt:

(1) Inspectia fiscala are ca obiect verificarea bazelor de impunere, a legalitatii si conformitatii declaratiilor fiscale, corectitudinii si exactitatii indeplinirii obligatiilor de catre contribuabili, respectarii prevederilor legislatiei fiscale si contabile, stabilirea diferentelor obligatiilor de plata, precum si a accesoriilor aferente acestora.

(2) Inspectia fiscala are urmatoarele atributii:

a) constatarea si investigarea fiscala a tuturor actelor si faptelor rezultand din activitatea contribuabilului supus inspectiei sau altor persoane privind legalitatea si conformitatea declaratiilor fiscale, corectitudinea si exactitatea indeplinirii obligatiilor fiscale, in vederea descoperirii de elemente noi relevante pentru aplicarea legii fiscale;

b) analiza si evaluarea informatiilor fiscale, in vederea confruntarii declaratiilor fiscale cu informatiile proprii sau din alte surse;

c) sanctionarea potrivit legii a faptelor constatate si dispunerea de masuri pentru prevenirea si combaterea abaterilor de la prevederile legislatiei fiscale.

(3) Pentru ducerea la indeplinire a atributiilor prevazute la alin. (2) organul de inspectie fiscala va proceda la:

a) examinarea documentelor aflate in dosarul fiscal al contribuabilului;

b) verificarea concordantei dintre datele din declaratiile fiscale cu cele din evidenta contabila a contribuabilului;

c) discutarea constatarilor si solicitarea de explicatii scrise de la reprezentantii legali ai contribuabililor sau imputernicitii acestora, dupa caz;

d) solicitarea de informatii de la terti;

e) stabilirea de diferente de obligatii fiscale de plata;

f) verificarea locurilor unde se realizeaza activitati generatoare de venituri impozabile;

g) dispunerea masurilor asiguratorii in conditiile legii;

h) efectuarea de investigatii fiscale potrivit alin. (2) lit. a);

i) aplicarea de sanctiuni potrivit prevederilor legale;

k) aplicarea de sigilii asupra bunurilor, intocmind in acest sens proces-verbal.

Inspectia fiscala se exercita asupra tuturor persoanelor, indiferent de forma lor de organizare, care au obligatii de stabilire, retinere si plata a impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului general consolidat, prevazute de lege (art. 95 din Codul de procedura).

Formele de inspectie fiscale sunt:

a) inspectia fiscala generala, care reprezinta activitatea de verificare a tuturor obligatiilor fiscale ale unui contribuabil, pentru o perioada de timp determinata;

b) inspectia fiscala partiala, care reprezinta activitatea de verificare a uneia sau mai multor obligatii fiscale, pentru o perioada de timp determinata.

Inspectia fiscala se poate extinde asupra tuturor raporturilor relevante pentru impozitare, daca acestea prezinta interes pentru aplicarea legii fiscale.

In realizarea atributiilor, inspectia fiscala poate aplica urmatoarele proceduri de control:

a) controlul inopinat, care consta in activitatea de verificare faptica si documentara, in principal, ca urmare a unei sesizari cu privire la existenta unor fapte de inculcare a legislatiei fiscale, fara anuntarea in prealabil a contribuabilului;

b) controlul incrucisat, care consta in verificarea documentelor si operatiunilor impozabile ale contribuabilului, in corelatie cu cele detinute de alte persoane; controlul incrucisat poate fi si inopinat.

La finalizarea controlului inopinat sau incrucisat se incheie proces-verbal.

In realizarea atributiilor, inspectia fiscala poate aplica urmatoarele metode de control:

a) controlul prin sondaj, care consta in activitatea de verificare selectiva a documentelor si operatiunilor semnificative, in care sunt reflectate modul de calcul, de evidentiere si de plata a obligatiilor fiscale datorate bugetului general consolidat;

b) controlul electronic, care consta in activitatea de verificare a contabilitatii si a surselor acesteia, prelucrate in mediu electronic, utilizand metode de analiza, evaluare si testare asistate de instrumente informatice specializate.

Inaintea desfasurarii inspectiei fiscale, organul fiscal are obligatia sa instiinteze contribuabilul in legatura cu actiunea care urmeaza sa se desfasoare, prin transmiterea unui aviz de inspectie fiscala.Avizul de inspectie fiscala va cuprinde:

a) temeiul juridic al inspectiei fiscale;

b) data de incepere a inspectiei fiscale;

c) obligatiile fiscale si perioadele ce urmeaza a fi supuse inspectiei fiscale;

d) posibilitatea de a solicita amanarea datei de incepere a inspectiei fiscale. Amanarea datei de incepere a inspectiei fiscale se poate solicita, o singura data, pentru motive justificate.

Avizul de inspectie fiscala se comunica contribuabilului, in scris, inainte de inceperea

inspectiei fiscale, astfel:

a) cu 30 de zile pentru marii contribuabili;

b) cu 15 zile pentru ceilalti contribuabili.

Comunicarea avizului de inspectie fiscala nu este necesara:

a) pentru solutionarea unor cereri ale contribuabilului;

b) in cazul unor actiuni indeplinite ca urmare a solicitarii unor autoritati, potrivit legii;

c) in cazul controlului inopinat si incrucisat;

d) in cazul refacerii controlului ca urmare a unei dispozitii de reverificare cuprinse in decizia de solutionare a contestatiei.

Inspectia fiscala se desfasoara, de regula, in spatiile de lucru ale contribuabilului.

Contribuabilul trebuie sa puna la dispozitie un spatiu adecvat, precum si logistica necesara desfasurarii inspectiei fiscale.

Daca nu exista un spatiu de lucru adecvat pentru derularea inspectiei fiscale, atunci activitatea de inspectie se va putea desfasura la sediul organului fiscal sau in orice alt loc stabilit de comun acord cu contribuabilul.

Indiferent de locul unde se desfasoara inspectia fiscala, organul fiscal are dreptul sa inspecteze locurile in care se desfasoara activitatea, in prezenta contribuabilului sau a unei persoane desemnate de acesta.

Inspectia fiscala se desfasoara, de regula, in timpul programului de lucru al contribuabilului. Inspectia fiscala se poate desfasura si in afara programului de lucru al contribuabilului, cu acordul scris al acestuia si cu aprobarea conducatorului organului fiscal.

Durata efectuarii inspectiei fiscale este stabilita de organele de inspectie fiscala sau, dupa caz, de compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale, in functie de obiectivele inspectiei, si nu poate fi mai mare de 3 luni.

In cazul marilor contribuabili sau al celor care au sedii secundare, durata inspectiei nu poate fi mai mare de 6 luni.

Perioadele in care derularea inspectiei fiscale este suspendata nu sunt incluse in calculul duratei acesteia.

Conducatorul inspectiei fiscale competent poate decide suspendarea unei inspectii fiscale ori de cate ori sunt motive justificate pentru aceasta.

Conditiile si modalitatile de suspendare a unei inspectii fiscale se vor stabili prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

Inspectia fiscala va avea in vedere examinarea tuturor starilor de fapt si raporturile juridice care sunt relevante pentru impunere.

Inspectia fiscala va fi efectuata in asa fel incat sa afecteze cat mai putin activitatea curenta a contribuabililor si sa utilizeze eficient timpul destinat inspectiei fiscale.

Inspectia fiscala se efectueaza o singura data pentru fiecare impozit, taxa, contributie si alte sume datorate bugetului general consolidat si pentru fiecare perioada supusa impozitarii. Prin exceptie, conducatorul inspectiei fiscale competent poate decide reverificarea unei anumite perioade daca, de la data incheierii inspectiei fiscale si pana la data implinirii termenului de prescriptie, apar date suplimentare necunoscute inspectorilor fiscali la data efectuarii verificarilor sau erori de calcul care influenteaza rezultatele acestora.

In situatia in care din instrumentarea cauzelor penale de catre organele competente nu rezulta existenta prejudiciului, reverificarea nu este urmata de emiterea deciziei de impunere.

Inspectia fiscala se exercita pe baza principiilor independentei, unicitatii, autonomiei, ierarhizarii, teritorialitatii si descentralizarii.

Activitatea de inspectie fiscala se organizeaza si se desfasoara in baza unor programe anuale, trimestriale si lunare aprobate in conditiile stabilite prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, respectiv prin acte ale autoritatilor administratiei publice locale, dupa caz.

La inceperea inspectiei fiscale, inspectorul este obligat sa prezinte contribuabilului legitimatia de inspectie si ordinul de serviciu semnat de conducatorul organului de control. Inceperea inspectiei fiscale trebuie consemnata in registrul unic de control.

La finalizarea inspectiei fiscale, contribuabilul este obligat sa dea o declaratie scrisa, pe propria raspundere, din care sa rezulte ca au fost puse la dispozitie toate documentele si informatiile solicitate pentru inspectia fiscala. In declaratie se va mentiona si faptul ca au fost restituite toate documentele solicitate si puse la dispozitie de contribuabil.

Contribuabilul are obligatia sa indeplineasca masurile prevazute in actul intocmit cu ocazia inspectiei fiscale, in termenele si conditiile stabilite de organele de inspectie fiscala.

Contribuabilul are obligatia sa colaboreze la constatarea starilor de fapt fiscale. Acesta este obligat sa dea informatii, sa prezinte la locul de desfasurare a inspectiei fiscale toate documentele, precum si orice alte date necesare clarificarii situatiilor de fapt

relevante din punct de vedere fiscal.

La inceperea inspectiei fiscale, contribuabilul va fi informat ca poate numi persoane care sa dea informatii. Daca informatiile contribuabilului sau cele ale persoanei numite de acesta sunt insuficiente, atunci inspectorul fiscal se poate adresa si altor persoane pentru obtinerea de informatii.

Pe toata durata exercitarii inspectiei fiscale contribuabilii supusi acesteia au dreptul de a beneficia de asistenta de specialitate sau juridica.

Contribuabilul va fi informat pe parcursul desfasurarii inspectiei fiscale asupra constatarilor rezultate din inspectia fiscala.

La incheierea inspectiei fiscale, organul fiscal va prezenta contribuabilului constatarile si consecintele lor fiscale, acordandu-i acestuia posibilitatea de a-si exprima punctul de vedere potrivit art. 9 alin. (1), cu exceptia cazului in care bazele de impozitare nu au suferit nici o modificare in urma inspectiei fiscale sau a cazului in care contribuabilul renunta la acest drept si notifica acest fapt organelor de inspectie fiscala.

Data, ora si locul prezentarii concluziilor vor fi comunicate contribuabilului in timp util. Contribuabilul are dreptul sa prezinte, in scris, punctul de vedere cu privire la constatarile inspectiei fiscale.

Organele fiscale vor sesiza organele de urmarire penala in legatura cu constatarile efectuate cu ocazia inspectiei fiscale si care ar putea intruni elemente constitutive ale unei infractiuni, in conditiile prevazute de legea penala.

In situatiile prevazute la alin. (1) organele de inspectie au obligatia de a intocmi proces-verbal semnat de organul de inspectie si de catre contribuabilul supus inspectiei, cu sau fara explicatii ori obiectiuni din partea contribuabilului. In cazul in care cel supus controlului refuza sa semneze procesul-verbal, organul de inspectie fiscala va consemna despre aceasta in procesul-verbal. In toate cazurile procesul-verbal va fi comunicat contribuabilului.

Rezultatul inspectiei fiscale va fi consemnat intr-un raport scris, in care se vor prezenta constatarile inspectiei, din punct de vedere faptic si legal.

Daca, ca urmare a inspectiei, se modifica baza de impunere, raportul intocmit va sta la baza emiterii deciziei de impunere. In cazul in care baza de impunere nu se modifica, acest fapt va fi comunicat in scris contribuabilului.

In cazul in care, ca urmare a efectuarii inspectiei fiscale, au fost sesizate organele de urmarire penala, decizia de impunere privitoare la obiectul sesizarii penale se poate emite dupa solutionarea cu caracter definitiv a cauzei penale.Legea nr. 94/1992, privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 116/16 mar. 2000.

Organizarea si functionarea Ministerului Finantelor este reglementata de Hotararea Guvernului nr. 34 din 22 ianuarie 2009, publicata Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I nr. 52 din 28 ianuarie 2009.

Aceasta institutie este reglementata de Hotararea Guvernului nr. 109 din 18 februarie 2009, publicata Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I nr. 126 din 2 martie 2009.

Nr. 533 din 30 mai 2007, publicata in Monitorul Oficial, partea I, nr. nr. 407/18 iun. 2007, ulterior modificata.


Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 756
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2021 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site