Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


Statistica

PROCESUL DE CREDITARE - Principii si reguli generale de creditare bancara

finante

+ Font mai mare | - Font mai micPROCESUL DE CREDITARE

1 Principii si reguli generale de creditare bancaraActivitatea de creditare desfasurata de bancile comerciale din tara noastra respecta prevederile Legii 58/1998 privind activitatea bancara, ale normelor si regulamentelor proprii, a normelor, instructiunilor si regulamentelor emise de Banca Nationala a Romaniei in calitatea sa de banca centrala cu atributii de reglementare in domeniile monetar, de credit, valutar si de plati.

Operatiunile de creditare efectuate de bancile comerciale au la baza prudenta bancara ca principiu fundamental de politica bancara ce caracterizeaza intreaga activitate, precum si urmatoarele principii generale:

a) in conformitate cu prevederile Legii 58/1998 privind activitatea bancara, in procesul de acordare a creditelor, bancile comerciale vor urmari ca solicitantii sa prezinte credibilitate si, toate operatiunile de creditare vor trebui consemnate in documente contractuale care sa reflecte cu claritate toti termenii si toate conditiile operatiunilor de creditare;

b) activitatea de creditare trebuie sa aiba la baza analiza viabilitatii si realismul afacerilor in vederea identificarii si evaluarii capacitatii de plata a clientilor, respectiv de a genera venituri si lichiditati, ca principala sursa de rambursare a creditului si de plata a dobanzii;

c) creditele, indiferent de suma sau de perioada de rambursare, se acorda pentru destinatia stabilita prin contracte, destinatia precisa fiind obligatorie pentru imprumutati;

d) pentru creditele acordate bancile comerciale percep dobanzi si comisioane ale caror niveluri se stabilesc de fiecare banca, precum si penalitati stabilite conform legii, in cazul nerambursarii la scadenta a creditelor si/sau neachitarii dobanzilor datorate;

e) creditele se acorda, in toate cazurile, pe baza de garantii; volumul minim al garantiilor constituite trebuie sa acopere datoria maxima a imprumutatului catre banca, formata din credite si dobanzi. Banca are dreptul sa verifice, la clientii sai, existenta permanenta si integritatea garantiilor asiguratorii pe toata perioada creditarii;

f) pe perioada creditarii, beneficiarii de credite - persoane juridice, au obligatia sa puna la dispozitia bancii un exemplar din bilantul contabil, situatiile contabile periodice si orice alte documente solicitate de banca;

g) rambursarea la termen a creditului, principiu care asigura reluarea permanenta a procesului de creditare, se realizeaza prin determinarea reala a capacitatii imprumutatului de a realiza venituri, prin alegerea si convenirea garantiilor asiguratorii precum si prin supravegherea permanenta a modului de utilizare a creditului;

h) creditele se acorda la cererea agentilor economici care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii: sunt constituiti potrivit legii; poseda capital social varsat, potrivit actului constitutiv; desfasoara activitati legale si eficiente; indeplinesc un nivel optim al indicatorilor de bonitate; din analiza fluxului de lichiditati rezulta ca exista posibilitati reale de rambursare la scadenta a ratelor din credit si plata dobanzilor aferente; valoarea garantiilor materiale acceptate este mai mare sau cel putin la nivelul creditelor solicitate si a dobanzilor aferente, calculate pe intreaga perioada de creditare; au deschise conturi la banca de la care solicita creditul; prezinta situatia angajamentelor din conturile deschise la alte societati bancare si a garantiilor aferente; accepta clauzele contractului de creditare;

i) persoanele fizice pot beneficia de credite, daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii: realizeaza venituri certe si cu caracter permanent, pe intreaga perioada de creditare; constituie si utilizeaza surse proprii de finantare; garanteaza rambursarea creditelor solicitate cu veniturile pe care le realizeaza, precum si cu garantii reale; nu inregistreaza debite si alte obligatii neachitate la scadenta catre banca si terti la data solicitarii imprumutului;

j) bancile comerciale, in vederea administrarii riscului si acoperirii eventualelor pierderi din credite si dobanzi, isi constituie rezerva generala pentru riscul de credit si provizioane specifice de risc pentru credite si dobanzi.

2 Clientii bancilor comerciale

Clientii bancilor comerciale pot fi persoane fizice si juridice indiferent de forma de proprietate si organizare, romane si straine, rezidente in Romania, care au conturi deschise la societatile bancare din tara noastra si care deruleaza operatiuni prin aceste conturi. Aceste categorii de persoane pot sa beneficieze de credite bancare daca indeplinesc conditiile legale de constituire si organizare si se incadreaza in normele de creditare proprii fiecarei unitati bancare.

Deschiderea de conturi la bancile comerciale se realizeaza in toate cazurile pe baza cererii de deschidere de cont la care se anexeaza in copie si alte documente in functie de forma de organizare si capitalul social ale agentului economic solicitant. In cazul societatilor comerciale cu capital privat, aceste documente sunt urmatoarele: hotararea judecatoreasca de infiintare a societatii comerciale; actele constitutive ale societatii comerciale, certificatul de inmatriculare de la Registrul Comertului; codul fiscal si Sicomex; extras din procesul-verbal al adunarii generale a asociatilor care confirma dreptul conducatorului societatii sau a reprezentantilor acestora de a dispune de cont; fisa specimenelor de semnaturi ale persoanelor autorizate sa dispuna de cont; fisa cu amprenta stampilei.

Derularea operatiunilor prin conturile deschise la bancile comerciale se realizeaza pe baza contractelor de cont, incheiate intre bancile comerciale si clientii lor, contracte in care vor fi stipulate toate obligatiile partilor potrivit dispozitiilor legale in vigoare, normelor cadru si normelor tehnice ale Bancii Nationale a Romaniei, precum si instructiunilor de utilizare privind cecul, cambia, biletul la ordin si ordinul de plata.

3 Acordarea si rambursarea creditelor

Operatiunea de creditare reprezinta actul prin care o banca comerciala se obliga sa puna la dispozitia clientilor fondurile solicitate sau isi ia un angajament prin semnatura, de natura avalului, cautiunii sau garantiei, in favoarea acestora.

Bancile comerciale pot sa acorde credite in lei si valuta, pe termen scurt, mediu si lung, in vederea completarii fondurilor proprii, pentru: acoperirea cheltuielilor de productie si desfacere; achizitionarea de produse si marfuri in vederea comercializarii; efectuarea cheltuielilor aferente productiei din perioada urmatoare; pentru unele nevoi temporare de fonduri aparute in aprovizionarea si desfacerea produselor; pentru realizarea unor obiective de investitii.

Creditarea pe termen scurt reflecta operatiunile de imprumut a unor sume de bani pe o durata ce nu depaseste 12 luni, cu exceptia creditelor pentru produse cu ciclu lung de fabricatie.

Creditele a caror durata de rambursare este intre un an si cinci ani sunt considerate pe termen mediu, iar cele care depasesc durate de 5 ani, dar nu mai mult de 25 de ani, sunt credite pe termen lung. Perioada de creditare, cuprinde:

a) perioada de timp in care creditul se angajeaza, respectiv de la o data, stabilita prin contract, de punere a creditului la dispozitia imprumutatului si pana la angajarea integrala a creditului;

b) perioada de utilizare, cuprinde intervalul de timp dintre angajarea integrala a creditului si data primei rate scadente;

c) perioada de gratie, reprezinta intervalul de timp in care beneficiarul de credite nu este obligat sa restituie bancii sume din imprumuturile primite, imprumutatul achitand doar dobanzile datorate si comisioanele si taxele aferente;

d) perioada de rambursare, este reprezentata de intervalul de timp in care sumele imprumutate clientilor trebuie restituite integral bancii. Perioadele de rambursare si de gratie se negociaza cu fiecare solicitant de credite;

e) perioada de intarziere, cuprinde intervalul de timp de la scadenta creditului pana la recuperarea efectiva a acestuia, inclusiv prin executarea silita sau lichidarea judiciara a debitorului.

In general, bancile comerciale pot acorda clientilor lor urmatoarele categorii de credite:

a) credite pe termen scurt, in lei, pentru: activitatea curenta de exploatare; stocuri, cheltuieli si alte active constituite temporar; stocuri si cheltuieli sezoniere; productia de export si exportul de produse; produse cu ciclu lung de fabricatie; cecuri remise spre incasare; scont; factoring; facilitati de cont; valuta vanduta; dezvoltare in completarea surselor proprii, pana la un an; marfuri vandute cu plata in rate; activitati desfasurate de persoanele fizice autorizate si producatorii agricoli individuali, pe termen de pana la 1 an; consumul gospodaresc al persoanelor fizice.

b) credite pe termen scurt, in valuta, pentru: importul de bunuri si servicii; linii de credite tip revolving pentru importul de materii prime si materiale; importul de bunuri si servicii, pe baza de finantare externa; documente remise spre incasare.

c) credite pe termen mediu si lung, in lei, pentru: dezvoltare in completarea surselor proprii, peste un an; activitati de leasing; cumparare de actiuni; activitati de forfetare; finantarea investitiilor si achizitionarea de active fixe de catre persoanele fizice autorizate si producatorii agricoli individuali; investitii imobiliare si cumpararea de bunuri de folosinta indelungata de catre persoanele fizice.

d) credite pe termen mediu si lung, in valuta, pentru: modernizarea si dezvoltarea capacitatilor de productie existente; retehnologizarea proceselor de productie; achizitionarea din import de masini, utilaje, tehnica de calcul, etc.; efectuarea oricaror alte cheltuieli legate strict de realizarea si darea in exploatare a investitiilor.

Bancile comerciale pot sa acorde clientilor lor si alte categorii de credite.

3.1 Creditele pentru capital de lucru

Se acorda pentru aprovizionari cu stocuri de materii prime si materiale, marfuri, subansamble, piese de schimb, energie, combustibili, cheltuieli necesare realizarii si finalizarii productiei de marfuri, executarii de lucrari si prestarii de servicii care au consum si desfacere asigurata prin contracte si comenzi ferme, pe o perioada de 90 de zile, cu posibilitatea de prelungire pe noi perioade de 90 de zile fiecare dar fara a se depasi 12 luni de la acordarea primului credit, pe baza analizei fluxului de lichiditati.

Fluxul de lichiditati se determina pornind de la ultima situatie contabila incheiata si reflecta situatia intrarilor de lichiditati si a iesirilor de lichiditati intr-o perioada viitoare data. O analiza corecta a fluxului de lichiditati presupune cunoasterea activitatii clientului, perspectivele de afaceri, ramura in care evolueaza in scopul verificarii viabilitatii si posibilitatii de realizare a ipotezelor care stau la baza prognozei. El arata evolutia incasarilor si platilor iar diferenta dintre acestea reflecta disponibilul sau necesarul de lichiditati nete.

Nivelul maxim al creditelor pentru capital de lucru, ce poate fi acordat unui client, este dat de necesarul de lichiditati stabilit pentru perioada pentru care s-a intocmit fluxul de lichiditati.

Creditele pentru capital de lucru se acorda prin contul separat de imprumut credite pentru capitalul de lucru, care se debiteaza pe masura angajarii creditului, in limita plafonului aprobat, pe baza de ordin de plata intocmit de agentul economic, prin creditarea contului curent al acestuia, de unde se vor efectua platile dispuse de client.

Rambursarea creditelor pentru capital de lucru se face la termenele si in sumele stabilite prin contractul de credit, din disponibilitatile existente in contul curent si din incasarile zilnice, prin debitarea acestuia in corespondenta cu contul separat de imprumut, pe baza de ordin de plata emis de client.

3.2 Linia de credit

Este o modalitate de creditare a agentilor economici care functioneaza dupa sistemul revolving, respectiv se pot efectua trageri si rambursari pe toata durata de valabilitate a liniei, cu conditia ca soldul zilnic al angajamentelor sa nu depaseasca volumul liniei de credit aprobate.

Se acorda pentru creditarea de ansamblu a activitatii curente de aprovizionare, productie, desfacere sau pentru finantarea unor proiecte-contract, care, prin natura lor, se desfasoara si se evidentiaza distinct, pe o perioada de 90 zile, 180 zile sau cel mult 12 luni.

Pentru a putea beneficia de linii de credite, agentii economici trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

- sa inregistreze performante financiare corespunzatoare si sa aiba un serviciu al datoriei bun;

- sa fie clienti permanenti ai bancii care acorda creditul si sa deruleze operatiunile de incasari si plati, in lei si in valuta, prin banca respectiva;

- sa dispuna de un capital social varsat de cel putin 10 milioane lei si, prin natura activitatii desfasurate, platile si incasarile sa aiba caracter de permanenta;

- sa aiba o situatie financiara corespunzatoare si o evolutie favorabila a indicatorilor de bonitate.

Volumul liniei de credit, in cazul creditarii de ansamblu a activitatii curente, se determina in functie de cifra de afaceri si durata medie de incasare a clientilor, potrivit formulei:

,

unde:

Capc - cifra de afaceri pe perioada creditarii;

Dmic - durata medie de incasare a clientilor;

Pcz - perioada de creditare in zile.

Cifra de afaceri pe perioada creditarii luata in calculul dimensionarii liniei de credit se determina pornind de la cifra de afaceri realizata pe o perioada precedenta, egala cu perioada de creditare, care va fi corectata cu o serie de informatii privind portofoliul de contracte si comenzi de aprovizionare si desfacere, cash-flow-ul agentului economic precum si orice alte informatii care pot conduce la crearea unei imagini cat mai reale asupra cifrei de afaceri care poate fi realizata in perioada pentru care se solicita linia de credit.

Durata medie de incasare a clientilor se exprima in zile si reprezinta amanarea medie a platii acordata clientilor si se calculeaza dupa formula:

,

unde:

Smlpp - soldul mediu lunar al clientilor neincasati pe o perioada precedenta egala cu perioada de creditare;Pcz - perioada de creditare in zile;

Capp - cifra de afaceri realizata in perioada precedenta, egala cu perioada de creditare.

Rambursarea liniilor de credite se realizeaza ca si in cazul creditelor pentru capital de lucru. Un agent economic nu poate beneficia in acelasi timp de credite pentru capital de lucru si credite sub forma liniilor de credite.

3.3 Credite pentru stocuri si cheltuieli constituite temporar

Se acorda pentru acoperirea stocurilor si a cheltuielilor rezultate din primirea de la furnizori a unor materii prime si materiale in avans fata de termenele din contracte, intreruperea productiei din motive justificate, lipsa mijloacelor de transport, etc., prin contul separat de imprumut Credite pentru stocuri si cheltuieli constituite temporar, pe termen de maxim 180 zile.

Volumul creditelor pentru stocuri si cheltuieli temporare se stabileste pe baza documentatiei prezentate de solicitatorul de credit, iar acordarea efectiva si rambursarea lor se efectueaza conform procedurii prezentate la creditele pentru capital de lucru.

3.4 Credite pentru productia de export si exportul de produse

Se aproba pe baza contractelor de export sau comenzilor ferme pe care agentii economici solicitatori de credite le incheie cu partenerii externi. Aceste credite se pot acorda numai daca o banca din tara sau strainatate confirma deschiderea unui acreditiv de export irevocabil si neconditionat in favoarea solicitatorului de credit sau alte forme de plata garantate bancar.

Creditele aferente productiei de export se acorda pentru aprovizionari cu materii prime si materiale, semifabricate, subansamble, energie, etc. din tara si din import in vederea realizarii de produse cu desfacere asigurata la export, fara a depasi 12 luni de la acordare, cu exceptia produselor cu ciclu lung de fabricatie. Creditele pentru exportul de produse se acorda pe baza documentelor care atesta livrarea marfurilor la export, fara a depasi 12 luni de la acordare si cu obligativitatea asigurarii acestora la institutii specializate din tara.

Creditele pentru export se acorda prin contul separat de imprumut Credite pentru productia de export si exportul de produse iar rambursarea se realizeaza ca si in celelalte cazuri.

3.5 Creditele pentru produse cu ciclu lung de fabricatie

Se acorda agentilor economici care, in mod curent, executa produse cu ciclu lung de fabricatie, sub forma creditelor pentru capital de lucru sau sub forma liniilor de credite, prin contul separat de imprumut Credite pentru produse cu ciclu lung de fabricatie, pe termene mai mari de 12 luni, fara a depasi insa ciclurile de fabricatie.

Volumul creditelor pentru produse cu ciclu lung de fabricatie se stabileste pe baza miscarii stocurilor si a productiei in curs de fabricatie estimata a exista in sold la sfarsitul fiecarui trimestru, precum si a celorlalte cheltuieli aferente contractului, in limita costurilor totale prevazute prin contract. Bancile comerciale acorda creditul esalonat, pe masura efectuarii cheltuielilor cu productia in curs de fabricatie aferenta produselor respective. Rambursarea creditelor pentru produse cu ciclu lung de fabricatie se face din disponibilitatile existente in contul curent, prin debitarea acestuia in corespondenta cu contul separat de imprumut.

3.6 Creditele pentru facilitati de cont

Facilitatile de cont reprezinta credite pe perioade scurte si foarte scurte de timp, pana la 15 zile calendaristice, care se pot acorda agentilor economici cu o situatie economico-financiara foarte buna, dar care, din cauze justificate economic, nu pot face temporar fata platilor, iar eventualele credite de care au beneficiat in perioadele anterioare au fost clasificate in categorii cu risc minim

Se acorda la cererea agentilor economici, pentru acoperirea decalajului intervenit in fluxul de lichiditati ca urmare a intarzierilor in incasarea marfurilor livrate, lucrarilor executate sau serviciilor prestate, prin contul curent.

Volumul creditului se determina pe baza incasarilor medii zilnice din ultimele trei luni, a posibilitatii eliminarii cauzelor care au generat neincasarea la termen a veniturilor si previziunii incasarii creantelor pana la rambursarea creditului in termenul maxim de 15 zile. Rambursarea creditelor pentru facilitati de cont se realizeaza pe masura incasarilor, diminuandu-se soldul debitor al contului curent, iar la data scadentei plafonul de credite aprobat cu aceasta destinatie isi pierde valabilitatea, procedandu-se la recuperarea eventualelor angajamente ramase nerestituite din disponibilitatile agentului economic.

3.7 Creditele pentru activitati desfasurate de persoanele fizice autorizate si producatorii agricoli individuali, precum si pentru consumul gospodaresc al persoanelor fizice, pana la un an

Bancile comerciale acorda persoanelor fizice credite in lei, pe termen scurt, de pana la un an pentru productie, prestari servicii, comert, investitii, consum personal, etc. Volumul creditului pentru persoanele fizice se determina pe baza urmatoarelor elemente:

- nivelul ratei lunare totale pe care o suporta imprumutatul;

- numarul de rate lunare de rambursat;

- rata anuala a dobanzii pentru categoria de imprumut solicitata;

- analiza performantei economico-financiare.

Documentele solicitate de banca in vederea contractarii creditului sunt urmatoarele:

- copia actului de identitate si autorizatia de functionare pentru persoanele fizice independente sau asociatiile familiale;

- adeverinte de salarii si venit pentru salariatii angajati cu contract de munca;

- dispozitia si declaratia de impunere pentru persoanele fizice;

- bugetul de venituri si cheltuieli al familiei;

- documente din care rezulta datele de identificare ale vanzatorului, acordul acestuia de a vinde, denumirea si caracteristicile bunurilor sau serviciilor ce urmeaza a fi vandute sau prestate, pretul sau tariful acestora, termenele si modalitatea de plata;

- memoriu justificativ pentru achizitii de utilaje fara montaj sau studiul de fezabilitate in cazul realizarii de investitii care necesita constructii-montaj;

- devizul general si contractul cu antreprenorul pentru realizarea investitiei;

- extrasul de cont, din care sa rezulte constituirea surselor proprii de finantare;

- copiile actelor de proprietate asupra locuintei ce se cumpara, bunurilor ce se ipotecheaza sau gajeaza sau terenului in cazul constructiilor.

Acordarea, derularea si rambursarea creditelor pentru persoane fizice pe termem scurt se efectueaza prin contul separat de imprumut Credite pentru persoane fizice pe termen scurt.

Angajarea creditelor aprobate se efectueaza prin virament, sumele putand fi eliberate in numerar numai in cazuri justificate, cu respectarea plafoanelor legale stabilite.

4 Garantiile creditelor si verificarea lor

4.1 Garantiile creditelor

Prudenta bancara, ca principiu fundamental de politica bancara, obliga bancile comerciale sa se asigure ca solicitantii de credite dispun de capacitati certe de rambursare a creditelor si de constituirea unor garantii asiguratorii la valoarea creditului si dobanzilor aferente.

Garantiile ce se pot constitui pentru garantarea creditelor solicitate pot fi:

a) garantii reale, care sunt mijloace juridice de garantare a obligatiilor prin afectarea unui bun al debitorului in vederea asigurarii executiei obligatiei asumate. Garantiile reale sunt:

- gajul propriu-zis, care poate fi la randul sau cu deposedarea debitorului de bunul afectat drept garantie sau fara deposedarea acestuia de bunul adus in garantie;

- ipoteca si privilegiile;

b) garantii personale, care sunt mijloace juridice de garantare a obligatiilor prin care una sau mai multe persoane se angajeaza printr-un contract accesoriu incheiat cu creditorul sa plateasca datoria debitorului in cazul in care acesta nu o va plati el insusi. Garantiile personale pot fi:

- fidejusiunea;

- garantiile prezentate sub forma de scrisori de garantie emise de banci, institutii financiare si autoritati administrative care au aceasta competenta;

- garantiile personale reglementate de legi speciale.

Garantiile, in vederea acceptarii lor de catre bancile comerciale, trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

- sa poata fi transformate rapid in lichiditati;

- sa fie materializate sub forma unui titlu, inscris autentic etc.;

- bunurile sa fie in circuitul civil, sa se afle in proprietatea solicitantului sau a girantului si sa nu fie afectate de alte creante;

- proprietarul bunurilor sa aiba capacitatea de a le gaja sau ipoteca;

- existenta pietelor de desfacere sau de potentiali cumparatori pentru bunurile propuse drept garantie;

- bunurile propuse a fi luate in garantie sa fie in stare buna de functionare si sa se incadreze in uzura maxima admisa de normele tehnice in vigoare privind evaluarea activelor fixe.

Garantiile solicitate de bancile comerciale constituie o sursa secundara de protectie a acestora: rambursarea imprumutului si plata dobanzilor aferente trebuie sa fie asigurata, in primul rand, din lichiditatile generate de activitatea economica desfasurata de solicitatorul de credit.

Creditele acordate de bancile comerciale si dobanzile aferente acestora trebuie sa fie acoperite integral cu garantii asiguratorii. Valoarea bunurilor acceptate drept garantie se determina prin aplicarea unui coeficient, in functie de marimea riscului stabilit in valorificarea acestora, astfel:

Tipul de garantie

Valoarea de piata

Valoarea

acceptata

garantii neconditionate primite de la guvern

garantii bancare irevocabile primite de la banci romanesti si straine de prim rang

depozitul bancar

ipotecacesiunea de creanta

gajul cu deposedare

gajul fara deposedare

fidejusiunea

gajul general

Determinarea modalitatilor de garantare a creditelor se realizeaza pe baza calitatii imprumutatului, persoana juridica sau fizica, dupa caz, astfel:

a) garantarea creditelor acordate persoanelor juridice:

- garantii pentru credite pe termen scurt :

A       patrimoniul social net al imprumutatului;

A       bunurile realizate din creditul acordat;

A       alte garantii din categoria garantiilor reale sau personale asumate de terti atunci cand patrimoniul social al imprumutatului nu acopera valoarea minima a garantiei, sau banca comerciala care acorda creditul considera ca sunt necesare astfel de garantii;

- garantii pentru credite pe termen mediu si lung:

A       ipoteci si/sau gajuri cu deposedare pe bunurile apartinand agentilor economici solicitatori de credite;

A       patrimoniul social net al imprumutatului;

A       bunurile realizate din credite;

A   cautiuni asumate de persoane fizice sau juridice, dupa caz, inclusiv scrisori de garantie bancara.

b) garantarea creditelor acordate persoanelor fizice:

- garantii pentru credite pe termen scurt, mediu si lung:

A       ipoteci si/sau gajuri cu sau fara deposedare;

A       patrimoniul net al imprumutatului;

A       bunurile realizate din creditul acordat;

A       cautiuni asumate de persoane fizice sau juridice, inclusiv scrisori de garantie bancara.

4.2 Verificarea garantiei creditelor

Verificarea garantiei creditelor se efectueaza atat faptic, prin constatari la fata locului, cat si scriptic pe baza datelor din evidentele agentilor economici si ale bancii.

Verificarea faptica se realizeaza odata pe trimestru sau ori de cate ori se considera necesar, urmarindu-se la fata locului, existenta, integritatea si conditiile de pastrare si conservare a bunurilor luate in garantie precum si respectarea obligatiei de reinoire a contractelor de asigurare ale acestora, in situatia in care durata de creditare este mai mare decat cea de asigurare. In urma verificarii faptice a garantiei creditelor, realizata prin sondaj, operatiuni de numarare, masurare, cantarire sau control la fata locului in magazii, depozite, hale de productie etc, bancile comerciale verifica:

- gradul de utilizare a capacitatilor de productie, intretinerea si functionarea utilajelor, instalatiilor si a celorlalte utilitati din dotare;

- modul de realizare a programelor de productie, de reinoire tehnologica si de prevenire a poluarii mediului;

- starea generala a firmei imprumutate, pozitia fata de pietele de aprovizionare si desfacere, accesul la caile de transport si celelalte elemente de infrastructura, s.a.

Verificarea scriptica se efectueaza lunar, in termen de 10 zile lucratoare de la expirarea termenului legal de depunere, la organele in drept, a situatiilor contabile periodice intocmite de agentii economici, asupra evidentei tehnico-operative si contabile a agentilor economici, urmarindu-se:

- concordanta datelor din documentele justificative prezentate de imprumutat cu destinatia creditului inscrisa in contractul de imprumut;

- concordanta datelor din evidente cu cele efective constatate pe teren;

- concordanta soldurilor conturilor de credite din extrasele de cont eliberate de bancile comerciale cu cele din evidentele agentilor economici;

- respectarea graficelor de acordare si rambursare a creditelor, achitarea dobanzilor si plata comisioanelor;

- analiza fluxului de lichiditati si a prevederilor din bugetul de venituri si cheltuieli comparativ cu cele planificate sau prognozate;

- asigurarea cu contracte si comenzi a productiei;

- realizarea productiei, executarea lucrarilor si prestarea serviciilor contractate la termen si in conditiile de calitate prevazute;

- amanarile si refuzurile de plata a contravalorii produselor livrate si cauzele acestora.

In urma verificarii faptice si scriptice a garantiei creditelor, bancile comerciale vor prezenta agentilor economici, printr-o nota de control, principalele aspecte constatate in urma verificarilor.

Daca se constata minusuri de garantie agentii economici in cauza vor trebui sa-si reintregeasca garantia creditelor cu bunuri acceptate de bancile comerciale care au acordat creditul sau cu documente si acte care atesta existenta unor garantii valabile. In caz contrar creditele respective se vor rambursa, iar in lipsa disponibilitatilor se vor trece la credite restante, urmarindu-se rambursarea lor pe masura crearii disponibilitatilor sau din valorificarea garantiilor.

Teste grila

1. Banca Nationala a Romaniei, in calitatea sa de banca centrala, are atributii de reglementare in domeniul:

a)  monetar;

b)  comercial;

c)  financiar;

d)  valutar;

e)  fiscal.

2. Operatiile de creditare, efectuate de bancile comerciale romanesti, au la baza urmatoarele criterii:

a)  destinatia precisa;b)  rambursarea la termen;

c)  credibilitatea politica;

d)  existenta unei capacitati de plata modice;

e)  perceperea unei dobanzi si comisioane sub nivelul celor percepute de pietele internationale ale creditului.

3. Creditul pe termen scurt reflecta operatiunile de imprumut a unor sume de bani pe o durata ce nu depaseste:

a)  36 luni;

b)  48 luni;

c)  3 ani;

d)  4 ani;

e)  24 luni.

4. Creditele pentru capital de lucru, in principiu, sunt incluse in una din urmatoarele categorii de credite:

a)  creditele pe termen mediu, in lei;

b)  creditele pe termen scurt, in valuta;

c)  creditele pe termen lung, in lei;

d)  creditele pe termen mediu, in valuta;

e)  creditele pe termen scurt, in lei.

5. Creditele pentru capital de lucru se acorda pentru:

a)  constituirea stocurilor de materii prime si materiale;

b)  constituirea unor stocuri cu caracter temporar;

c)  realizarea unor comenzi externe;

d)  efectuarea unor cheltuieli necesare realizarii si finalizarii productiei cu desfacere asigurata;

e)  finantarii produselor cu ciclu lung de fabricatie.

6. Creditele pentru productia de export si exportul de produse se acorda, de bancile comerciale, pe termene care sa nu depaseasca:

a)  36 luni;

b)  24 luni;

c)  18luni;

d)  12 luni;

e)  4 ani.

Facilitatile de cont reprezinta creditele acordate pe perioade scurte si foarte scurte de timp, care sa nu depaseasca:

a)  45 zile calendaristice;

b)  90 zile calendaristice;

c)  15 zile calendaristice;

d)  30 zile calendaristice;

e)  60 zile calendaristice;

8. Garantiile ce se pot constitui pentru garantarea creditelor solicitate pot fi clasificate in:

a)  garantii constitutionale;

b)  garantii reale;

c)  garantii institutionale

d)  garantii personale;

e)  garantii partiale.

9. Verificarea scriptica a garantiei creditului vizeaza multiple obiective. Dintre urmatoarele alegeti pe cele exacte:

a)      concordanta datelor din evidenta contabila cu cele efectiv constatate pe teren;

b)      starea generala a firmei imprumutate;

c)      gradul de utilizare a capacitatilor de productie;

d)      modul de realizare a programelor de fabricatie;

e)      respectarea graficelor de acordare si rambursare a creditelor.

Verificarea faptica a garantiei creditelor, urmarind existenta si conditiile de pastrare a bunurilor gajate, se realizeaza:

a)  lunar;

b)  trimestrial;

c)  ori de cate ori se considera necesar;

d)  semestrial;

e) anual.

Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 4345
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2023 . All rights reserved