Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

Statistica

PRODUSELE BANCARE

finante

+ Font mai mare | - Font mai mic
PRODUSELE BANCARE

In cadrul sistemului bancar romanesc isi desfasoara activitatea atat persoanele juridice romane constituite in societati comerciale bancare, cat si sucursalele din Romania.

Legea bancara nr.58/1998 definea notiunea de banca prin persoana juridica autorizata sa desfasoare, in principal, activitati de atragere de depozite si de acordare de credite in nume si pe cont propriu.
In aceasta definitie sunt cuprinse principalele produse bancare, respectiv depunerile de sume in depozitele la vedere sau la termen variind de la o luna la 12 luni, depozite care impreuna cu capitalul social reprezinta o importanta sursa pentru acordarea creditelor, si creditele de toate felurile.

Produsele bancare sunt cele oferite de banca clientelei sale, iar serviciile bancare sunt cele solicitate de clientii acestor banci.

Printre produsele bancare oferite de banci clientilor sai pot fi enumerate:

Ø            acordarea si contractarea de credite cu persoane juridice si fizice;

Ø            operatiuni de factoring si scontarea efectelor de comert inclusiv forfetarea acestora;

Ø            emiterea de carduri diferite si operatiunile aferente acestora;

Ø            gama de produse privind introducerea mijloacelor moderne electronice de plata;

Ø            operatiuni de bancassurance

Ø            inchirierea de casete de valori (seifuri);

Ø            activitati de consultanta financiar-bancara, evaluari, expertizari, planuri de afaceri, studii de fezabilitate;

Ø            emiterea de certificate de depozit pentru depuneri de sume la termen;

Ø            transferuri ultrarapide de fonduri in intreaga lume;

Ø            plasamente de obligatiuni pentru procurarea de fonduri persoanelor juridice emitente;

Ø            operatiuni – tranzactii in contul clientilor cu instrumente monetare negociabile

Ø            transmiterea ordinelor de vanzare-cumparare la bursele de valori etc.

Creditele bancare

In mod curent, notiunile de credit si imprumut sunt considerate ca identice, cu toate ca la o mai atenta analiza se constata ca sunt diferite, existand asemanari si deosebiri.

Creditul se refera la contractul incheiat intre o banca sau o institutie financiara de credit cu o persoana juridica sau fizica careia i se acorda o suma de bani pentru a o folosi o perioada de timp nedeterminata, intr-un anumit scop. Pentru folosinta sumei acordate de banca, beneficiarul creditului trebuie sa plateasca dobanda, comisioane si speze bancare (costul creditului), iar suma trebuie rambursata la termenul-termenele prevazute in contract. In acest context, creditul si imprumutul sunt notiuni identice.

Imprumutul se refera la o sfera mai larga de operatiuni, incluzand si alte bunuri materiale, care sunt cedate temporar in folosinta pe termen scurt, de multe ori prin conventie verbala si deseori fara a pretinde foloase materiale.

a) Functiile creditului

Creditul indeplineste mai multe functii:

Functia de mobilizare – determinarea posibilitatilor de constituire in cat mai mare masura a depozitelor, care constituie o sursa importanta de fonduri in vederea redistribuirii acestora sub forma de credite.

Dupa cum se stie, resursele care stau la baza creditului sunt:

- capitalurile proprii (capitalul social si capitalul de rezerva);

- mijloacele banesti bugetare;

- mijloacele banesti disponibile temporar ale intreprinderilor si populatiei (reprezentate de soldurile creditoare ale conturilor curente ale acestora, depuse la banci sau atrase de pe piata de capital).

Functia de repartizare – resursele mobilizate initial sunt utilizate in operatiunile de creditare, avand ca scop aplicarea in practica a politicii bancii creditoare si, eventual, a statului.

Functia de calcul (management) – banca creditoare, in cadrul politicii in domeniul creditelor, are in vedere garantia rambursarii creditului, inclusiv a perceperii dobanzilor si comisioanelor aferente. Aceasta politica de asigurare a rambursarii creditului se bazeaza si pe elementele de prudenta bancara, respectiv pe analiza situatiei economico-financiare a solicitatorilor de credite, pe garantiile reale oferite (ipoteca, gaj, garanti etc.)

b) Categorii de credite bancare

Creditele bancare sunt:

In functie de durata: credite pe termen scurt (pana la un an); credite pe termen mijlociu sau mediu (de la unu la patru sau cinci ani, in unele tari si cu/fara perioada de “respire”).

In functie de calitatea debitorului: credit privat si credit public.

In functie de garantie: credit personal sau negarantat si real sau garantat.

In functie de zona geografica: credit intern si extern.

In functie de cel care primeste: credit cumparator si credit furnizor.

Dupa cel care-l ofera: credit bancar, guvernamental; consortial; oferit de institutii financiare internationale sau regionale; revolving; tehnic; ipotecar etc.

Din punct de vedere al recuperarii: performant si neperformant.

In functie de scopuri: credit pentru productie; pentru investitii; pentru finantarea exportului; pentru consum; documentar; lombard; factoring; leasing; swing swap; obligatar.

Cerinte prudentiale in acordarea creditelor

Bancile trebuie sa aiba grija ca solicitatorii de credite sa fie credibili si solvabili; sa fie in posesia unor mijloace de garantie ori sa prezinte garanti; plan de afaceri si/sau studiu de fezabilitate etc.; in conformitate cu conditiile stabilite prin normele de creditare ale bancii. De asemenea, in cadrul acestor cerinte prudentiale se fac o serie de recomandari bancilor, pentru a se evita situatiile de incetare de plati sau falimente, in care s-au aflat si se afla unele banci comerciale, prin nerespectarea acestor cerinte.

In privinta creditelor, cerintele prudentiale ale bancii se refera la: expunerea maxima fata de un singur debitor, exprimata procentual, ca raport intre valoarea totala a acesteia si nivelul fondurilor proprii ale bancii; expunerea maxima agregata, exprimata procentual, ca raport intre valoarea expunerilor mari si nivelul fondurilor proprii; clasificarea creditelor acordate si a dobanzilor neincasate aferente acestora si constituirea provizioanelor speciale de risc; nivelul minim de lichiditate in functie de scadentele creantelor si angajamentelor bancii; imprumuturile acordate persoanelor aflate in relatii speciale cu banca sau personalului acesteia, inclusiv familiilor acestora, sunt permise numai cu acordul si in conditiile stabilite de reglementarile Bancii Nationale a Romaniei.

v       Acordarea creditului bancar – Contractul de credit

Inainte de incheierea contractului de credit, intreprinderea trebuie sa perfecteze si sa remita bancii urmatoarele contracte (dupa caz):

a)      contractul de garantie imobiliara (anexa nr. 1);

b)      contractul de garantie mobiliara (anexa nr. 1)

c)      contractul de gaj fara deposedare (anexa nr. 2)

d)      polite de asigurare, separat pentru imobil/apartament si separat pentru bunurile

mobiliare gajate;

e)      constituirea de ipoteca de rangul 1 asupra imobilului/apartamentului oferit drept

garantie;

f)        contractul de cesiune in favoarea bancii care acorda creditul, a sumelor rezultate

din despagubirile date de societatea de asigurare.

Din cele relatate pana aici, ne putem da seama de gradul deosebit al prudentei bancare in ceea ce priveste acordarea creditelor si asigurarea rambursarii la termenele prevazute in contract, a ratelor de credit, a dobanzii, comisioanelor si spezelor bancare percepute de banca;

g)      contractul de credit

In urma aprobarii creditului de catre comitetul/comisia de credite a bancii si dupa incheierea contractelor  mentionate la literele a-f de mai inainte, se incheie si contractul de credit intre cele doua parti: banca si imprumutatul; respectiv intreprinderea.

De regula, bancile au contracte de tip, in functie de obiectul creditului; credit prin cont separat de imprumut, credit pentru investitii etc. Indiferent de obiectul contractului, contractul de credit trebuie sa aiba in textul sau urmatoarele elemente esentiale:

denumirea de contract de credit, numarul curent si data incheierii contractului;

elemente de identificare a celor doua parti contractante: banca si imprumutatul: denumirea bancii imprumutatului, sediile sociale (localitatea, judetul/sectorul, str., nr., numarul de cod fiscal, numarul de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului, telefon, telex, fax etc.;

numele si prenumele reprezentatilor celor doua parti si functiile acestora;

obiectul contractului, valoarea creditului, destinatia creditului, perioada pe care se acorda creditul;

eliberarea creditului: mentionarea tipului de credit (in cont separat de imprumut, pentru investitii etc.): consemnarea transelor de credit, valoarea dobanzilor, a comisioanelor, total sume; stipularea clauzei ca, in cazul platilor esalonate, angajarea creditului se efectueaza in cel mult …. zile de la data stabilita.rambursarea creditului –se inscriu: suma creditului dobanda (fixa, indexabila etc.) in procent anual; comisioanele percepute la valoarea creditului: pentru verificarea documentatiei prezentate si acordare;pentru risc; pentru gestionarea creditului. Toate acestea, cu indicarea termenelor in date calendaristice de rambursare.

La acest capitol de contract se mai fac precizari in sensul ca: dobanzile se calculeaza lunar in functie de indexare; ca rambursarea creditului sau transelor poate fi efectuata si inainte de termen, insa numai cu acceptul bancii; stabilirea dobanzii penalizatoare, in cazul neachitarii la scadenta a creditului/ratelor dobanzii etc.;

comisioanele datorate bancii se mai percep si ulterior, pentru: modificarea unor clauze contractuale; pentru rescadentarea ratelor de credit; pentru neutilizarea creditului etc.;

pretul contractului: fixarea dobanzii anuale si dreptul bancii de a o modifica; fixarea dobanzii penalizatoare, majorate; dreptul bancii de a rezilia contractul de credit, in cazul cand imprumutatul nu este de acord cu modificarea dobanzilor pe parcursul derularii contractului;

garantarea creditului – enumerarea bunurilor imobile si mobile constituite ca

garantie a rambursarii creditului de catre imprumutat, cu denumirea societatii de asigurare si numarul si data politelor de asigurare, precum si valoarea fiecarei asigurari; cesionarea in favoarea bancii a drepturilor banesti din despagubirile acordate de societate de asigurare in limita creditului, dobanzilor si comisioanelor aferente ramase de rambursare; precizarea ca garantiile constituite sunt indivizibile si nu pot fi instrainate pana la rambursarea integrala a datoriilor catre banca, iar daca datorita creditului imprumutatul a achizitionat bunuri corporale si/sau necorporale, acestea sunt incluse in garantia creditului;

platile din linia de credit acordata sunt efectuate din contul curent al imprumutatului, prin utilizarea instrumentelor de decontare in vigoare (de exemplu prin ordin de plata); pentru platile facute direct la casieria bancii, imprumutatul va prezenta ofiterului/administratorului de cont chitanta in termen de …zile calendaristice de la data platii; in cazul nejustificarii platii, imprumutatului i se aplica un comision de intarziere si nu i se mai elibereaza urmatoarea transa de credit,pana la clarificarea situatiei; consemnarea faptului ca banca este autorizata de imprumutat sa ii opereze in contul sau curent bancar sumele scadente provenite din ratele de credit, precum si dobanzile si comisioanele aferente;

obligatiile imprumutatului si drepturile bancii sunt mentionate in mod detaliat in textul contractului de credit;

clauze speciale – se refera la drepturile bancii decurgand din contractul de cesiune, precum si dreptul bancii de a declansa procedurile judiciare in vederea recuperarii integrale a debitelor, in cazul in care, din diferite motive, imprumutatul a incetat sa achite ratele, dobanda si comisioanele, dobanzile penalizatoare etc., aferente creditului acordat;

litigii – orice neintelegere rezultata din derularea contractului de credit va fi rezolvata mai intai in mod amical si, in caz contrar, litigiul va fi solutionat in instanta judecatoreasca competenta;

alte clauze – se mentioneaza ordinea de recuperare a datoriei imprumutatului: comisioanele, dobanda si apoi ratele creditului datorate;

dispozitii finale – se mentioneaza data intrarii in vigoare a contractului (de la data semnarii acestuia); termenul de valabilitate (pana la rambursarea integrala a creditului, dobanzilor, comisioanelor); constituirea contractului de credit cu titlul executoriu; consemnarea numarului de exemplare in care a fost intocmit contractul si destinatia acestor exemplare;

semnaturile reprezentatilor autorizati ai bancii si imprumutatul si stampilele acestora;

in cazul cand imprumutatul are si giranti, semnaturile si stampilele acestora;

semnatura consilierului juridic al bancii si, la solicitare, si a consilierului juridic al

imprumutatului.

v        Operatiunile dupa acordarea creditului bancar

Dupa acordarea creditului bancar si pana la restituirea sa integrala, inclusiv a dobanzilor si comisioanelor aferente, banca creditoare are dreptul sa investigheze, sa verifice (si acest aspect trebuie consemnat in contract la „clauze speciale” sau la „alte clauze”):

daca creditul acordat este folosit conform obiectului aprobat si nu se fac deturnari in alte scopuri;

daca parte din garantiile oferite si constituite ca atare, nu au fost instrainate, intre timp;

in situatia aparitiei unor dificultati in derularea creditului, respectiv in rambursarea cu intarziere a unei rate de credit, dobanda sau comisioane, analiza motivatiilor prezentate si, daca este cazul, rescadentarea sau rezilierea contractului de catre banca;

rezolvarea in mod amiabil a unor diferente minore aparute pe parcursul derularii contractului de credit etc.

A. Creditele pentru investitii

In domeniul investitiilor, bancile au in vedere acordarea de credite pe termen scurt (pana la un an), pe termen mediu (unu la patru sau cinci ani) si pe termen lung (5-15 ani si mai mult).

Obiectul, scopul creditelor pentru investitii, poate fi:

efectuarea unor reparatii curente si/sau capitale;

achizitionarea unor mijloace fixe pentru inlocuirea celor uzate fizic, a unor depozite etc.;

dezvoltarea capacitatilor de productie, construirea unor hale, a unor depozite etc.;

procurarea de ansamble sau subansamble de echipamente industriale, etc.

In vederea  solicitarii si acordarii unui credit bancar, atat clientul, cat si banca finantatoare procedeaza in acelasi mod si sunt efectuate aceleasi operatiuni precontractuale si contractuale de analiza si studierea cererii de credit, de evaluare a riscurilor de tara, incheierea contractelor de credit si a celor privind garantarea creditului.

B. Credite pentru finantarea comertului exterior

Acest credit poate fi acordat in lei exportatorilor romani de catre Banca de Export-Import a Romaniei - Eximbank

Exportatorii care pot dovedi existenta unor contracte ferme de vanzare-cumparare internationala in curs de derulare (de executie) si ale caror valori vor fi incasate intr-o perioada de pana la un an pot solicita bancii un asemenea credit.

Creditul este acordat in baza contractelor de livrari la export prezentate, creditul putand fi de pana la 85% din valoarea acestor contracte si pe o durata/termen de pana la un an (este un credit pe termen scurt).

Garantarea creditului de catre exportatorul roman este efectuata, in principal, prin cesionarea in favoarea bancii a incasarilor provenite din exportul realizat, pana la concurenta sumei reprezentand valoarea creditului, a dobanzii, a comisioanelor, inclusiv a celui de risc si a spezelor bancare, precum si prin alte contragarantii acceptate de catre Eximbank (scrisoare de garantie bancara, ipoteca, gaj, garantii etc.)

Rata dobanzii la valoarea creditului este negociabila si in functie de conditiile pietei financiar-bancare si de conjunctura din perioada de incheiere a contractului de credit. Rata dobanzii este revizuibila ulterior, in conformitate cu politica de dobanzi a bancii.

In situatia in care creditule(ratele) nu este rambursat la termenele (scadentele) mentionate in contractul de credit, beneficiarul imprumutului va plati bancii o dobanda majorata care se va capitaliza lunar.

C. Creditul cumparator

Creditul cumparator este acordat direct cumparatorului/importatorului strain de catre o banca comerciala sau o institutie de credit. Cumparatorul-importator achita marfurile la livrare in conditia de „cash”, ramanand obligat sa ramburseze creditul primit, plus dobanzile, comisioanele si spezele bancare aferente.

Avantaje:

costul creditului este aproximativ egal cu cel al creditului bancar obisnuit;

incasarea de catre exportatorul-vanzator a contravalorii marfurilor sau a transelor acestora la livrare.

plata efectuandu-se la livrare, prompt, cumparatorul-importator poate obtine o reducere de pret;

este eliminata cota de autofinantare a exportatorului.

D. Creditul furnizor

Creditul furnizor este creditul oferit in aproape toate tarile producatoare de echipamente industriale, instalatii complexe si nu numai si este acordat firmelor furnizoare din tara respectiva in scopul finantarii livrarilor la export.

Finantarea se efectueaza in doua etape:

prefinantarea – cand i se pun la dispozitie furnizorului fondurile necesare destinate proiectarii si productiei si/sau platii avansurilor date subfurnizorilor acestuia;

finantarea propriu-zisa – banca finantatoare cumpara de la furnizor efectele de comert intrate in patrimoniul acestuia, pe masura efectuarii livrarilor.

E. Diverse alte credite acordate de banci

Majoritatea bancilor comerciale si-au marit si diversificat gama de credit oferite persoanelor juridice si fizice in diverse scopuri. Astfel, sunt oferite si acordate credite pe termen scurt pentru:

Ø          operatiuni curente de incasari/plati in cont curent;

Ø          capital de lucru, in baza planului de trezorerie;

Ø          stocuri, cheltuieli si alte active constituite temporar;

Ø          documente remise spre incasare (facturi, acreditive, cecuri etc.)

Ø          nevoi personale sau pentru uz familial destinate persoanelor salariate;

Ø          cumpararea de autoturisme (noi sau „second handØ          cumpararea de bunuri de folosinta indelungata (bunuri electrocasnice, mobilier, aparatura electronica) persoanelor fizice;

Ø          credite de trezorerie pentru plata unor tratamente medicale si plata unor forme de scolarizare;

Ø          credite in valuta pentru petrecerea de sejururi in strainatate;

Ø          credite in valuta  pentru participarea la simpozioane sau conferinte in strainatate;

Ø          cumpararea, construirea, modernizarea, extinderea sau terminarea locuintelor sau caselor de vacanta.

Depozitele bancare

Constituirea de depozite bancare de catre persoanele fizice si juridice prin depuneri de sume are o mare importanta in politica de atragere a disponibilitatilor banesti( in speciale ale populatiei), atat in lei, cat si in valuta.

Atragere de depozite de la persoanele de la persoanele fizice si juridice constituie principala functie a unei banci comerciale si face parte din grupa operatiunilor pasive ale bancii.

Depozitele bancare reprezinta principala forma de mobilizare a resurselor temporar disponibile, in vederea redistribuirii acestora sub forma de credite.

Depozitul bancar se infiinteaza in baza unei „Conventii de depozit” (anexa nr.8) incheiata intre banca comerciala si titularul de depozit, care poate fi o persoana fizica sau juridica. Pentru deschiderea depozitelor bancile au afisate sumele minime de constituire a unui depozit, separat pentru persoane fizice si pentru persoane juridice.

Persoanele juridice sau fizice care doresc sa-si deschida conturi de depozite in lei sau valuta trebuie mai intai sa faca un studiu in ceea ce prevede:

„soliditatea” si notorietatea bancii respective;

ce procente de dobanda ofera pentru sumele depuse in lei sau valuta, in comparatie cu alte banci; daca dobanzile sunt fixe pe toata durata depozitului sau se modifica in minus;

nivelul comisionului perceput de banca la plata dobanzilor;

daca banca percepe un comision si la valoarea depozitului, in caz de lichidare a

acestuia;

daca pentru depunerea unor sume mari banca accepta negocierea nivelului dobanzii;

ce suma percepe la deschiderea contului de depozit;

aproprierea de sediul intreprinderii sau de locuinta persoanei fizice;

calitatea deservirii clientilor.

A. Certificatul de depozit

Certificatele de depozit sunt inscrisuri cu valori fixe in lei sau in valuta, emise de unele banci comerciale in vederea atragerii disponibilitatilor banesti, in mod temporar ale persoanelor fizice si juridice, in vederea redistribuirii acestor fonduri sub forma de credite bancare.

Certificatele de depozit sunt emise pe 90 sau 180 de zile cu o dobanda fixa pana la expirarea scadentei acestora, dobanda care este platita odata cu valoarea certificatului la scadenta.

Certificatele de depozit pot fi:

in lei si in valuta, nenominative;

in lei, nominative;

in lei, cu plata lunara a dobanzii ori cu capitalizarea dobanzii;

cu discount pentru persoane fizice si juridice in lei si in valuta.

Rascumpararea certificatului de depozit se efectueaza la scadenta si numai la unitatea

bancara care le-a vandut. Daca sunt rascumparate inainte de scadenta, detinatorul nu beneficiaza de dobanda.

Certificatul de depozit este un produs bancar al carui dobanzi sunt cu putin mai mari decat la conturile de depozit, pentru a le face mai atractive.

B. Inchirieri de casete de valoare

Intr-o caseta de valori pot fi pastrate in conditii de siguranta:

titluri si hartii de valoare: obligatiuni, certificate de depozit, certificate de trezorerie, efecte de comert;

bilete de banca in lei si valuta cash;

documente de valoare si inscrisuri oficiale: testamente, contracte de proprietate, manuscrise etc.;

obiecte de arta, bijuterii etc.

Beneficiarii casetelor de valori sunt persoane fizice, nume proprii sau prin mandatari,

si persoane juridice.

Inchirierea casetei de valori se efectueaza prin inchirierea unui contract de banca si client, contract in care se prevad:

durata inchirierii (minim o luna);

valoarea declarata de client a titlurilor de valoare, obiectelor de arta, bijuteriilor

comisioanele percepute de banca – informatii asupra acestor comisioane se pot procura, la cerere, de la orice banca.

Clientul are acces la caseta de valori dupa incheierea contractului si plata comisioanelor, el primeste o cheie unica, a doua cheie fiind detinuta de banca; inchiderea/deschiderea casetei de valori se realizeaza prin folosire ambelor chei.

Banca asigura siguranta casetelor de valori cu sisteme de paza, de alarma si supraveghere video.

C. Activitati de consultanta in domeniul serviciilor de evaluari, expertizari, planuri de afaceri

Gama produselor bancare oferite de bancile comerciale clientilor lor s-a diversificat, inclusa si in evaluari patrimoniale, intocmirea planurilor de afaceri, a studiilor de fezabilitate.

Bancile comerciale s-au implicat in oferirea de servicii complete, in ceea ce priveste:

X          Evaluarea patrimoniului si a activelor intreprinderilor cu capital in intregime de stat sau cu capital majoritar de stat in vederea privatizarii acestuia.

X          Evaluarea patrimoniului si a activelor in vederea intocmirii unor acte constitutive ale firmelor, achizitiilor sau majorarii capitalului social, precum si in materie de asociere, fuziuni, lichidari.

X          Evaluarea unor bunuri imobiliare si bunuri mobile care se gasesc in proprietatea unor persoane fizice si juridice (proprietati imobiliare, comerciale, de resedinta, mijloace de transport,utilaje etc.)

X          Consultanta si asistenta in materie de proiecte economice in domeniul privatizarii sau restructurarii societatilor finantate de organisme interne si internationale;

X          Analiza proiectelor de investitii si oferirea de consultanta in domeniul finantarii

proiectelor de investitii;

X          Consultanta si asistenta in vederea intocmirii planului de afaceri;

X          Diverse alte servicii privind urmarirea realizarii investitiilor din cadrul unor

intreprinderi, intocmirea documentatiei de punere/scoatere din functiune a unor mijloace fixe cu durata de serviciu expirata, inclusiv datorata uzurii fizice sau morale etc.

D. Produse bancare moderne prin introducerea mijloacelor electronice de plata

Electronic banking sau e-banking – este un serviciu care se incadreaza in conceptul de cash manager (gestiune baneasca) si se adreseaza clientelei bancare, in special persoanelor juridice care pot avea legatura cu banca respectiva prin intermediul unui computer.

Banca efectueaza instalarea in mod gratuit a sistemului de plati electronice la sediul clientului sau, sistemul permitand administrarea si operarea prin computer propriu in mod direct in conturile curente deschise la banca cu care este in contact si realizeaza plati atat in tara cat si in afara.

Sistemul electronic bank opereaza offline ceea ce ofera posibilitatea utilizatorului sa verifice operatiunile privind platile inainte de transmiterea acestora bancii. Accesul la aplicatie se realizeaza pe nume de utilizatori si parole unicate, iar procesul de comunicare este controlat printr-o cheie dinamica calculata individual, iar datele vehiculate sunt criptate.

Avantajele folosirii electronic banking:

nu este necesara deplasarea clientului la banca pentru efectuarea operatiunilor;

se elimina pregatirea formularelor documentelor si semnarea ordinului de plata;

reducerea erorilor datorita neinterventiei factorului uman;

dispunerea platilor prin viramente in tara si in strainatate;

tinerea de informatii bancare;

permite alegerea grilei de semnaturi corespunzatoare politici interne a firmei.

Internet banking – este un serviciu care se adreseaza clientilor bancii ale caror

computer au acces la Internet. Nu este nevoie de un software special instalat in computerul clientului bancii; accesul la banca se efectueaza prin plata tarifului local al Internetului de comunicatie, prin intermediul computerului utilizatorului.

In afara tarifului Internet, utilizatorul mai suporta comisioanele privind operatiunile bancare efectuate. Se asigura confidentialitatea operatiunilor si a tuturor datelor si informatiilor prin tehnologia de criptare, prin certificate digitale de identitate emise de institutiile autorizate, sisteme care protejeaza reteaua interna a bancii fata de accesul unor „intrusi”, precum si inchiderea automata a sesiunii de lucru dupa trecerea unor minute de inactivitate.

Mobil banking sau m-banking – reprezinta o alternativa la serviciile de tip electronic banking si Internet banking.

Caracteristici

Ø            se adreseaza persoanelor juridice, dar si persoanelor fizice;

Ø            pastreaza legatura directa a clientului cu banca prin intermediul telefonului mobil;

Ø            permite accesul la serviciul bancar numai daca telefonul mobil este trecut in contractul de utilizare a acestui serviciu;Ø            este un serviciu bancar rapid, sigur si eficient, oferind informatii zilnice cu privire la situatia conturilor bancare;

Ø            mesajele sunt confidentiale si nu pot fi ascultate de cei din jur, ele sunt stocate timp de 3 zile.

Operatiuni bancare ce pot fi realizate:

interogarea privind soldul contului de card si obtinerea uni minim extras de cont;

transfer de fonduri intre conturile de card ale clientului;

solicitarea blocarii contului de card la ATM (aparatele automate bancare) sau

POS (punct de vanzare).

E. Factoringul

Factoringul este o conventie prin care un furnizor denumit aderent se angajeaza sa transfere creantele pe care le are de incasat unui tert denumit factor care se obliga sa incaseze aceste creante in schimbul unui comision.

Caracteristici:

Ø            factorul preia asupra sa riscurile financiare aferente relatiilor aderentului cu clientul sau;

Ø            factorul este in posesia a tot felul de date si informatii asupra solvabilitatii aderentului si datorita acestora garanteaza creantele acceptate de el, astfel aderentul este eliberat de grija incasarii facturilor.

responsabilitatea aderentului intervine in caz de refuz de plata a facturilor de catre importatorul client;

aderentul incaseaza de la factor imediat, conform conventiei, valorii facturii marfurilor expediate cu documente doveditoare, aspect care echivaleaza cu vanzarea cash.

Avantaje:

ofera garantia incasarii facturilor de catre exportator;

perioada de obtinere a valorii facturilor de catre exportator este mai scurta decat in cazul unui credit: banca comerciala preia riscul de neplata a clientului extern;

numarul documentelor solicitate de banca este mult mai redus decat in situatia   acordarii unui credit;

banca ofera si consultanta exportatorului.

F. Forfetarea

Forfetarea este o operatiune care consta in vanzarea de catre un furnizor, vanzator sau exportator a unor creante pe termen scurt sau mijlociu, pe care le are asupra unui cumparator sau importator, catre o banca sau institutie financiara specializata, sub conditia renuntarii de catre aceasta din urma la dreptul de regres asupra celui/celor care vand creantele.

Forfetarea a aparut in relatiile de plati si a fost generata de necesitatea incasarii creantelor, indiferent de forma acestora: cambii (trate), bilete la ordin, acreditive cu plata la termen, garantii bancare etc., neachitate la scadenta sau in cadrul termenului de valabilitate (dupa caz), scadente/termene de valabilitate de la sase luni la un an si pana la patru sau cinci ani, corespunzand unor credite comerciale pe termen scurt si mijlociu.

In urma forfetarii, creanta este transformata in numerar, institutia de specialitate sau banca retinandu-si un comision.

Derularea operatiunii de forfetare se efectueaza astfel:

in faza de negociere a contractului de vanzare-cumparare internationala privind livrarea marfurilor la export, exportatorul si banca forfetara convin asupra aranjamentului financiar de forfetare, in vederea includerii costului forfetarii in pretul de export;

banca forfetara informeaza exportatorul asupra bancilor garantate din tara importatorului, banci agreate de aceasta;

se incheie contractul de livrari de marfuri la export intre cele doua parti contractante;

se incheie contractul de forfetare intre exportator si banca respectiva;

exportatorul trage o cambie asupra importatorului, care o accepta, ori importatorul emite un bilet la ordin, beneficiarul fiind exportatorul (dupa caz, si cum s-a consemnat in contract).

G. Leasingul financiar

Leasingul este un mod de finantare a procurarii de bunuri avute in vedere (masini, utilaje, mijloace de transport etc. ) la preturi curente, de catre intreprinderi care, in general, nu dispun de suficiente fonduri proprii sau imprumutate si care nu pot dispune nici de credite bancare in acest scop, credite traditionale pe termen mijlociu. Procurarea bunurilor se realizeaza prin incheierea temporara a acestora de la societatile financiare de leasing, care le cumpara de la diversi furnizori si le inchiriaza o perioada determinata si in conditii de utilizare si de plata consemnate intr-un contract.

Avantajele leasingului de finantare

Principalele avantaje constau in urmatoarele:

v            utilizatorul poate obtine bunul dorit fara cheltuieli de investitii imediate;

v            valoarea chiriei (a ratelor), ca si celelalte cheltuieli aferente ratelor, dobanzilor, comisioanelor, la persoanele juridice inregistrate pe cheltuieli, neafectandu-i utilizatorului eventualele fonduri de investitii;

v            in cazul masinilor-utilaje etc., utilizatorul le foloseste numai atat timp cat are nevoie si nu este supus riscului uzurii morale, intrucat nu este proprietar; utilizatorul elimina costul mare al achizitionarii acestora, evitand si riscul ca produsele realizate cu aceste masini sa nu fie solicitate pe piata, in viitorul apropriat sau mai indepartat;

v            daca dupa o oarecare perioada de folosinta, utilizatorul doreste sa devina proprietarul acestora, beneficiaza de un rabat, datorita scaderii pretului de vanzare a utilajului in perioada urmatoare;

v            ii permite utilizatorului patrunderea pe noi piete cu produsele rezultate cu

utilajele in sistem leasing, in conditii de competitivitate cu alti concurenti etc.;

v            scutirea de taxe vamale pe durata contractului de leasing;

v            taxa pe valoarea adaugata deductibila pentru rate;

v            utilizatorul beneficiaza imediat de rezultatele exploatarii bunurilor;

v            forma de finantare privilegiata pe o piata care da putine posibilitati de alegere;

v            finantarea este asigurata pana la suta la suta; unele banci percep totusi un avans

de …% din valoarea bunului achizitionat de locatar (mai ales la bunurile de valori mari.)

H. Cardurile

Cardul reprezinta o alternativa superioara mijloacelor de plata clasice (numerarul, cecul etc.) din punct de vedere al eficientei, securitatii si facilitatilor oferite si care sunt menite sa intareasca si sa dezvolte relatiile dintre client si banca.

Segmentul cardurilor de debit pe piata romaneasca este cel mai dezvoltat, fiind utilizat in special pentru plata salariilor, mai ales de intreprinderile din sectorul privat al economiei, dar si de alte organizatii, institutii.

Avantajele utilizarii cardului

*            se poate cheltui oricat, in limita disponibilului din contul de card;

*            se evita transportul/deplasarea cu cantitati mari de bani;

*            grad ridicat de securitate;

*            unele banci folosesc un sistem premial, prin tragere la sorti, pentru detinatori de carduri ale acestor banci;

*            comisioane bancare accesibile etc.

Obtinerea cardului

Oricare persoana fizica sau juridica poate deveni posesoare de card, in urma unei cereri, a deschiderii unui cont de card si a depunerii unei sume in cont.

Date de completare pe cererea pentru obtinerea cardului:

date privind identificarea solicitantului;

modalitati de eliberare a extrasului de cont: la ghiseul bancii, acasa sau prin posta;

data completarii cererii si semnatura.

Utilizarea cardului si a PIN-ului

cardul se afla in proprietatea bancii si trebuie returnat imediat de posesorul principal la cererea bancii;

cardul trebuie sa fie folosit de posesor numai in concordanta cu conditiile de utilizare;

cardul in lei poate fi folosit doar pe teritoriul Romaniei;

cardul in valuta poate fi utilizat numai in afara Romaniei, cu conditia respectarii Regulamentului valutare a tarii;

posesorul are urmatoarele obligatii in ceea ce priveste utilizarea PIN-ului: sa introduca PIN-ul astfel incat acesta sa nu fie vazut de alte persoane, sa nu comunice PIN-ul sau altor persoane;Abrogata prin OUG nr.99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului.


Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 931
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2021 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site