Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
DemografieEcologie mediuGeologieHidrologieMeteorologie


Definirea termenilor utilizati - urbanism

Demografie+ Font mai mare | - Font mai micDefinirea termenilor utilizati - urbanism

1.       Aprobare - optiunea forului deliberativ al autoritatilor competente de încuviintare a propunerilor cuprinse în documentatiile prezentate si sustinute de avizele tehnice favorabile, emise în prealabil. Prin actul de aprobare (lege, hotarâre a Guvernului, hotarâre a consiliilor judetene sau locale, dupa caz) se confera documentatiilor putere de aplicare, constituindu-se astfel ca temei juridic în vederea realizarii programelor de amenajare teritoriala si dezvoltare urbanistica, precum si a autorizarii lucrarilor de executie a obiectivelor de investitii.2.       Avizare - procedura de analiza si exprimare a punctului de vedere al unei comisii tehnice din structura ministerelor, administratiei publice locale ori a altor organisme centrale sau teritoriale interesate, având ca obiect analiza solutiilor functionale, a indicatorilor tehnico-economici si sociali ori a altor elemente prezentate prin documentatiile de amenajare a teritoriului si de urbanism. Avizarea se concretizeaza printr-un act (aviz favorabil sau nefavorabil) cu caracter tehnic si obligatoriu.

3.       Caracter director - însusirea unei documentatii aprobate de a stabili cadrul general de amenajare a teritoriului si de dezvoltare urbanistica a localitatilor, prin coordonarea actiunilor specifice. Caracterul director este specific documentatiilor de amenajare a teritoriului.

4.       Caracter de reglementare - însusirea unei documentatii aprobate de a impune anumiti parametri solutiilor promovate. Caracterul de reglementare este specific documentatiilor de urbanism.

5.       Circulatia terenurilor - schimbarea titularilor dreptului de proprietate sau de exploatare asupra terenurilor prin acte de vânzare-cumparare, donatie, concesiune, arendare etc.

6.       Competenta de avizare/aprobare - abilitarea legala a unei institutii publice si capacitatea tehnica de a emite avize/aprobari.

7.       Dezvoltare durabila - satisfacerea necesitatilor prezentului, fara a se compromite dreptul generatiilor viitoare la existenta si dezvoltare.

8.       Dezvoltare regionala - ansamblul politicilor autoritatilor administratiei publice centrale si locale, elaborate în scopul armonizarii strategiilor, politicilor si programelor de dezvoltare sectoriala pe arii geografice, constituite în 'regiuni de dezvoltare', si care beneficiaza de spirijinul Guvernului, al Uniunii Europene si al altor institutii si autoritati nationale si internationale interesate.

9.       Documentatie de amenajare a teritoriului si de urbanism - ansamblu de piese scrise si desenate, referitoare la un teritoriu determinat, prin care se analizeaza situatia existenta si se stabilesc obiectivele, actiunile si masurile de amenajare a teritoriului si de dezvoltare urbanistica a localitatilor pe o perioada determinata.

10.            Localitate - forma de asezare stabila a populatiei în teritoriu, alcatuind un nucleu de viata umana, cu structuri si marimi variabile, diferentiate în functie de specificul activitatilor de productie dominante ale locuitorilor, caracteristicile organizarii administrativ-teritoriale, numarul de locuitori, caracterul fondului construit, gradul de dotare social-culturala si de echipare tehnico-edilitara. În functie de specificul si de ponderea activitatii economice dominante, de numarul de locuitori, caracterul fondului construit, densitatea populatiei si a locuintelor, de nivelul de dotare social-culturala si de echipare tehnica localitatile se împart în doua mari grupe: localitati urbane si localitati rurale.

11.            Localitate urbana - localitate în care majoritatea resurselor de munca este ocupata în activitati neagricole cu un nivel diversificat de dotare si echipare, exercitând o influenta socioeconomica constanta si semnificativa asupra zonei înconjuratoare.

12.            Localitate rurala (sat) - localitate în care:

a.                  majoritatea fortei de munca se afla concentrata în agricultura, silvicultura, pescuit, oferind un mod specific si viabil de viata locuitorilor sai, si care prin politicile de modernizare îsi va pastra si în perspectiva specificul rural;

b.                  majoritatea fortei de munca se afla în alte domenii decât cele agricole, silvice, piscicole, dar care ofera în prezent o dotare insuficienta necesara în vederea declararii ei ca oras si care, prin politicile de echipare si de modernizare, va putea evolua spre localitatile de tip urban.

13.            Unitati administrativ-teritoriale - potrivit legii unitatile administrativ-teritoriale sunt comunele, orasele si judetele. Unitatile administrativ-teritoriale de baza sunt orasele si comunele care cuprind una sau mai multe localitati.

14.            Oras - unitate administrativ-teritoriala de baza alcatuita fie dintr-o singura localitate urbana, fie din mai multe localitati, dintre care cel putin una este localitate urbana. Ca unitate administrativ-teritoriala de baza si ca sistem social-economic si geografic orasul are doua componente:

a.                  componenta teritoriala - intravilanul, care reprezinta suprafata de teren ocupata sau destinata constructiilor si amenajarilor (de locuit, social-culturale, industriale, de depozitare, de productie, de circulatie, de recreare, de comert etc.) si extravilanul care reprezinta restul teritoriului administrativ al orasului;

b.                  componenta demografica socio-economica, care consta în grupurile de populatie si activitatile economice, sociale si politico-administrative ce se desfasoara pe teritoriul localitatii.

Dimensiunile, caracterul si functiile orasului prezinta mari variatii, dezvoltarea sa fiind strâns corelata cu cea a teritoriului caruia îi apartine. Orasele care prezinta o însemnatate deosebita în viata economica, social-politica si cultural-stiintifica a tarii sau care au conditii de dezvoltare în aceste directii sunt declarate municipii.

15.            Comuna - unitate administrativ-teritoriala de baza care cuprinde populatia rurala reunita prin comunitatea de interese si traditii, alcatuita din unul sau mai multe sate, în functie de conditiile economice, social-culturale, geografice si demografice. Satele în care îsi au sediul autoritatile publice ale comunei sunt sate resedinta.

16.            Teritoriu administrativ - suprafata delimitata prin lege pentru judete, municipii, orase si comune. Este constituit din suprafata agricola (teren arabil, pasuni si fânete, vii si livezi), suprafata fondului forestier, suprafata ocupata de constructii si amenajari de infrastructura (cai de comunicatie, altele decât cele apartinând domeniului public al statului, echipare energetica, lucrari de gospodarire a apelor), ape si balti si suprafata aferenta intravilanului (constructii si amenajari), delimitata prin planurile urbanistice.

17.            Retea de localitati - totalitatea localitatilor de pe un teritoriu (national, judetean, zona functionala), ale caror existenta si dezvoltare sunt caracterizate printr-un ansamblu de relatii desfasurate pe multiple planuri (politico-administrativ, social-cultural, economic etc.). Reteaua de localitati este constituita din localitati urbane si localitati rurale.

18.            Ierarhizarea functionala - clasificarea localitatilor pe ranguri în functie de importanta în retea si de rolul teritorial, a localitatilor urbane - asigurându-se un sistem de servire a populatiei eficient din punct de vedere economic si rurale - si social si o dezvoltare echilibrata a localitatilor în teritoriu.

19.            Rang - expresie a importantei actuale si în perspectiva imediata a unei localitati în cadrul retelei din punct de vedere administrativ, politic, social, economic, cultural etc., în raport cu dimensiunile ariei de influenta polarizate si cu nivelul de decizie pe care îl implica în alocarea de resurse. Aceasta importanta trebuie sa îsi gaseasca corespondentul si în nivelul de modernizare.

20.            Zona metropolitana - zona constituita prin asociere, pe baza de parteneriat voluntar, între marile centre urbane (Capitala României si municipiile de rangul I) si localitatile urbane si rurale aflate în zona imediata, la distante de pâna la 30 km, între care s-au dezvoltat relatii de cooperare pe multiple planuri.

21.            Centura verde - zona delimitata în jurul Capitalei României si al municipiilor de rangul I, în vederea protejarii elementelor cadrului natural, a prevenirii extinderii necontrolate a acestor municipii si a asigurarii spatiilor suplimentare de agrement si recreare.

22.            Zona de dezvoltare - perimetru delimitat în cadrul teritoriului administrativ al unui municipiu sau în cadrul unei zone metropolitane în care se propun unele facilitati de natura fiscala, în scopul favorizarii dezvoltarii economice prin atragerea de investitii de capital strain sau autohton.

23.            Zona de influenta - teritoriul si localitatile care înconjoara un centru urban si care sunt influentate direct de evolutia orasului si de relatiile de interconditionare si de cooperare care se dezvolta pe linia activitatilor economice, a aprovizionarii cu produse agroalimentare, a accesului la dotarile sociale si comerciale, a echiparii cu elemente de infrastructura si cu amenajari pentru odihna, recreere si turism. Dimensiunile zonei de influenta sunt în relatie directa cu marimea si cu functiunile centrului urban polarizator.

24.            Sistem urban - sistem de localitati învecinate între care se stabilesc relatii de cooperare economica, sociala si culturala, de amenajare a teritoriului si de protectie a mediului, echipare tehnico-edilitara, fiecare pastrându-si autonomia administrativa.

25.            Parcelare - actiunea urbana prin care o suprafata de teren este divizata în loturi mai mici, destinate construirii sau altor tipuri de utilizare. De regula este legata de realizarea unor locuinte individuale, de mica înaltime.

26.            Politici de dezvoltare - mijloacele politico-administrative, organizatorice si financiare, utilizate în scopul realizarii unei strategii.

27.            Programe de dezvoltare - ansamblu de obiective concrete propuse pentru realizarea politicilor de dezvoltare.

28.            Protectia mediului - ansamblu de actiuni si masuri privind protejarea fondului natural si construit în localitati si în teritoriul înconjurator.

29.            Regimul juridic al terenurilor - totalitatea prevederilor legale prin care se definesc drepturile si obligatiile legate de detinerea sau exploatarea terenurilor.

30.            Regiune frontaliera - regiune care include arii situate la frontiera, delimitata în scopul aplicarii unei strategii comune de dezvoltare de o parte si de alta a frontierelor si al realizarii unor programe, proiecte si actiuni de cooperare.

31.            Retea de localitati - totalitatea localitatilor de pe un teritoriu (national, judetean, zona functionala) ale caror existenta si dezvoltare sunt caracterizate printr-un ansamblu de relatii desfasurate pe multiple planuri (economice, demografice, de servicii, politico-administrative etc.). Reteaua de localitati este constituita din localitati urbane si rurale.

32.            Sistem urban - sistem de localitati învecinate între care se stabilesc relatii de cooperare economica, sociala si culturala, de amenjare a teritoriului si protectie a mediului, echipare tehnico-edilitara, fiecare pastrându-si autonomia administrativa.

33.            Structura urbana - totalitatea relatiilor în plan functional si fizic, pe baza carora se constituie organizarea unei localitati sau a unei zone din aceasta si din care rezulta configuratia lor spatiala.

34.            Servitute de utilitate publica - sarcina impusa asupra unui imobil pentru uzul si utilitatea unui imobil având un alt proprietar. Masura de protectie a bunurilor imobile publice nu poate fi opusa cererilor de autorizare decât daca este continua în documentatiile de urbanism aprobate (având drept consecinta o limitare administrativa a dreptului de proprietate).

35.            Strategie de dezvoltare - directionarea globala sau pe domenii de activitate, pe termen scurt, mediu si lung, a actiunilor menite sa determine dezvoltarea urbana.

36.            Structura urbana - modul de alcatuire, de grupare sau de organizare a unei localitati ori a unei zone din aceasta, constituita istoric, functional si fizic.

37.            Teritoriu administrativ - suprafata delimitata de lege, pe trepte de organizare administrativa a teritoriului: national, judetean si al unitatilor administrativ-teritoriale (municipiu, oras, comuna).

38.            Teritoriu intravilan - totalitatea suprafetelor construite si amenajate ale localitatilor ce compun unitatea administrativ-teritoriala de baza, delimitate prin planul urbanistic general aprobat si în cadrul carora se poate autoriza executia de constructii si amenajari. De regula intravilanul se compune din mai multe trupuri (sate sau localitati suburbane componente).

39.            Teritoriu extravilan - suprafata cuprinsa între limita administrativ-teritoriala a unitatii de baza (municipiu, oras, comuna) si limita teritoriului intravilan.

40.            Teritoriu metropolitan - suprafata situata în jurul marilor aglomerari urbane, delimitata prin studii de specialitate, în cadrul careia se creeaza relatii reciproce de influenta în domeniul cailor de comunicatie, economic, social, cultural si al intrastructurii edilitare. De regula limita teritoriului metropolitan depaseste limita administrativa a localitatii si poate depasi limita judetului din care face parte.

41.            Teritoriu periurban - suprafata din jurul municipiilor si oraselor, delimitata prin studii de specialitate, în cadrul careia se creeaza relatii de independenta în domeniul economic, al infrastructurii, deplasarilor pentru munca, asigurarilor cu spatii verzi si de agrement, asigurarilor cu produse agroalimentare etc.

42.            Zona defavorizata - arii geografice strict delimitate teritorial, care îndeplinesc cel putin una dintre urmatoarele conditii:

a.                  au structuri productive monoindustriale care în activitatea zonei mobilizeaza mai mult de 50% din populatia salariata;

b.                  sunt zone miniere în care personalul a fost disponibilizat prin concedieri colective în urma aplicarii programelor de restructurare;

c.                  în urma lichidarii, restructurarii sau privatizarii unor agenti economici apar concedieri colective care afecteaza mai mult de 25% din numarul angajatilor care au domiciliul stabil în zona respectiva;

d.                  rata somajului depaseste cu 25% rata somajului la nivel national;

e.                  sunt lipsite de mijloace de comunicatie si infrastructura este slab dezvoltata.

43.            Zona functionala - parte din teritoriul unei localitati în care, prin documentatiile de amenajare a teritoriului si de urbanism, se determina functiunea dominanta existenta si viitoare. Zona functionala poate rezulta din mai multe parti cu aceeasi functiune dominanta (zona de locuit, zona activitatilor industriale, zona spatiilor verzi etc.). Zonificarea functionala este actiunea împartirii teritoriului în zone functionale.

44.            Zona de protectie - suprafete în jurul sau în preajma unor surse de nocivitate, care impun protectia zonelor învecinate (statii de epurare, platforme pentru depozitarea controlata a deseurilor, puturi seci, cimitire, noxe industriale, circulatie intensa etc.).

45.            Zona protejata - suprafata delimitata în jurul unor bunuri de patrimoniu, construit sau natural, a unor resurse ale subsolului, în jurul sau în lungul unor oglinzi de apa etc. si în care, prin documentatiile de amenajare a teritoriului si de urbanism, se impun masuri restrictive de protectie a acestora prin distanta, functionalitate, înaltime si volumetrie.
Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1034
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved