Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AdministratieDrept

Capacitatea civila a persoanei juridice

legislatie

+ Font mai mare | - Font mai micCapacitatea civila a persoanei juridiceSectiunea 1

Capacitatea de folosinta a persoanei juridice

Data dobandirii capacitatii de folosinta

Art.214 - (1) Persoanele juridice care sunt supuse inregistrarii pot avea drepturi si obligatii de la data inregistrarii lor.

(2) Celelalte persoane juridice pot avea drepturi si obligatii, dupa caz, potrivit art.203, de la data actului de infiintare, de la data autorizarii constituirii lor sau de la data indeplinirii oricarei alte cerinte prevazute de lege.

(3) Cu toate acestea, persoanele juridice aratate la alin.(1) pot, chiar de la data actului de infiintare, sa dobandeasca drepturi si sa-si asume obligatii, insa numai in masura necesara pentru ca persoana juridica sa ia fiinta in mod valabil.

(4) Fondatorii, asociatii, reprezentantii si orice alte persoane care au lucrat in numele unei persoane juridice in curs de constituire raspund nelimitat si solidar fata de terti pentru actele juridice incheiate in contul acesteia cu incalcarea dispozitiilor alin. (3), in afara de cazul in care persoana juridica nou creata, dupa ce a dobandit personalitate juridica, le-a preluat asupra sa. Actele astfel preluate sunt considerate a fi ale persoanei juridice inca de la data incheierii lor si produc efecte depline.

Continutul capacitatii de folosinta

Art.215 - (1) Persoana juridica poate avea orice drepturi si obligatii civile, afara de acelea care, prin natura lor sau potrivit legii, nu pot apartine decat persoanei fizice.

(2) Cu toate acestea, persoanele juridice fara scop patrimonial nu pot avea decat acele drepturi si obligatii civile care sunt necesare pentru realizarea obiectului de activitate, stabilit prin lege, actul de constituire sau statut.

(3) Actul juridic incheiat cu incalcarea dispozitiilor alin.(1) si (2) este lovit de nulitate absoluta.

Desfasurarea activitatilor autorizate

Art.216 In cazul activitatilor care trebuie autorizate de organele competente, dreptul de a desfasura asemenea activitati se naste numai din momentul obtinerii autorizatiei respective, daca prin lege nu se prevede altfel.

(2) Actele si operatiunile savarsite fara autorizatiile prevazute de lege sunt lovite de nulitate absoluta, iar persoanele care le-au facut raspund nelimitat si solidar pentru toate prejudiciile cauzate, independent de aplicarea altor sanctiuni prevazute de lege.

Capacitatea de a primi liberalitati

Art.217 - Prin exceptie de la prevederile art.214 alin.(3) si daca prin lege nu se dispune altfel, orice persoana juridica poate primi liberalitati in conditiile dreptului comun, chiar de la data actului de infiintare sau, in cazul fundatiilor testamentare, din momentul deschiderii mostenirii testatorului, chiar si in cazul in care liberalitatile nu sunt necesare pentru ca persoana juridica sa ia fiinta in mod valabil.

Sectiunea a 2-a

Capacitatea de exercitiu si functionarea persoanei juridice

1. Capacitatea de exercitiu

Data dobandirii capacitatii de exercitiu

Art.218 - (1) Persoana juridica isi exercita drepturile si isi indeplineste obligatiile prin organele sale de administrare, de la data constituirii lor.

(2) Au calitatea de organe de administrare, in sensul alin.(1), persoanele fizice sau persoanele juridice care prin lege, actul de constituire sau statut, sunt desemnate sa actioneze, in raporturile cu tertii, individual sau colectiv, in numele si pe seama persoanei juridice.

(3) Raporturile dintre persoana juridica si cei care alcatuiesc organele sale de administrare sunt supuse, prin asemanare, regulilor mandatului, daca nu s-a prevazut altfel prin lege, actul de constituire sau statut.

Lipsa organelor de administrare

Art.219 - (1) Pana la data constituirii organelor de administrare, exercitarea drepturilor si indeplinirea obligatiilor care privesc persoana juridica se fac de catre persoanele fizice sau persoanele juridice desemnate in acest scop.

(2) Actele juridice incheiate de catre persoanele desemnate cu depasirea puterilor conferite potrivit legii, actului de constituire ori statutului, pentru infiintarea persoanei juridice, precum si actele incheiate de alte persoane nedesemnate obliga persoana juridica in conditiile gestiunii de afaceri.

(3) Cel care contracteaza pentru persoana juridica ramane personal tinut fata de terti daca aceasta nu se infiinteaza ori daca nu isi asuma obligatia contractata, in afara cazului cand prin contract a fost exonerat de aceasta obligatie.

Incapacitati si incompatibilitati

Art.220 Nu pot face parte din organele de administrare si de control ale persoanei juridice incapabilii, cei cu capacitate de exercitiu restransa, cei decazuti din dreptul de a exercita o functie in cadrul acestor organe, precum si cei declarati prin lege sau prin actul de constituire incompatibili sa ocupe o astfel de functie.(2) Actele incheiate cu incalcarea dispozitiilor alin. (1) sunt lovite de nulitate relativa. Cu toate acestea, ele nu pot fi anulate pentru simplul fapt ca persoanele care fac parte din aceste organe sunt incapabile ori incompatibile, dupa caz, sau pentru ca acestea au fost numite cu incalcarea dispozitiilor legale ori statutare.

2. Functionarea persoanei juridice

Actele emise de organele persoanei juridice

Art.221 (1) Hotararile si deciziile luate de organele de conducere si administrare in limitele legii, actului de constituire sau statutului sunt obligatorii chiar pentru cei care nu au luat parte la deliberare sau au votat impotriva.

(2) Fata de terti hotararile si deciziile luate, in limitele legii, actului de constituire sau statutului produc efecte numai de la data publicarii lor, in conditiile prevazute de lege, in afara de cazul in care se face dovada ca acestia le cunosteau pe alta cale.

Obligatiile membrilor organelor de administrare

Art.222 (1) Cei care fac parte din organele de administrare a unei persoane juridice trebuie sa actioneze cu prudenta si diligenta.

(2) Ei trebuie, de asemenea sa actioneze cu cinste si loialitate in interesul persoanei juridice.

Separarea patrimoniilor

Art.223 (1) Cei care fac parte din organele de administrare au obligatia sa asigure si sa mentina separatia dintre bunurile persoanei juridice si propriile lor bunuri.

(2) Ei nu pot folosi in profitul lor sau al unor terti bunurile persoanei juridice ori informatiile pe care le obtin in virtutea functiei lor, afara de cazul in care ar fi autorizati in acest scop de catre cei care i-au numit.

Contrarietatea de interese

Art.224 (1) Este lovit de nulitate relativa actul juridic incheiat in frauda intereselor persoanei juridice de un membru al organelor de administrare daca acesta din urma, sotul, ascendentii sau descendentii lui, rudele in linie colaterala sau afinii sai pana la gradul al patrulea inclusiv aveau vreun interes sa se incheie acel act si daca partea cealalta a cunoscut sau trebuia sa cunoasca acest lucru.

(2) Atunci cand cel care face parte din organele de administrare ale persoanei juridice ori una dintre persoanele prevazute la alin.(1) are interes intr-o chestiune supusa hotararii acestor organe, trebuie sa instiinteze persoana juridica si sa nu ia parte la nici o deliberare privitoare la aceasta chestiune. In caz contrar, el raspunde pentru daunele cauzate persoanei juridice, daca fara votul lui nu s-ar fi putut obtine majoritatea ceruta.

Nulitatea actelor emise de organele persoanei juridice

Art.225 (1) Hotararile si deciziile contrare legii, actului de constituire sau statutului pot fi atacate in justitie de oricare dintre membrii organelor de conducere si administrare care nu au participat la deliberare sau care au votat impotriva si au cerut sa se insereze aceasta in procesul-verbal de sedinta, in termen de 15 zile de la data cand li s-a comunicat copia de pe hotararea sau decizia respectiva ori de la data cand a avut loc sedinta, dupa caz.

(2) Administratorii nu pot insa ataca hotararea privitoare la revocarea lor din functie. Ei au numai dreptul de a fi despagubiti, daca revocarea a fost nejustificata sau intempestiva si au suferit astfel un prejudiciu.

(3) Cererea de anulare se solutioneaza in camera de consiliu de catre instanta competenta in circumscriptia careia persoana juridica isi are sediul, in contradictoriu cu persoana juridica in cauza, reprezentata prin administratori. Hotararea instantei este supusa numai apelului.

(4) Daca hotararea este atacata de toti administratorii, persoana juridica este reprezentata in justitie de persoana desemnata de presedintele instantei dintre membrii acesteia, care va indeplini mandatul cu care a fost insarcinata pana cand organul de conducere competent, convocat in acest scop, va alege o alta persoana.

(5) Hotararea definitiva de anulare va fi mentionata in registrul public in care este inregistrata persoana juridica, fiind opozabila de la aceasta data fata de orice persoana, inclusiv fata de membrii acelei persoane juridice.

(6) Daca se invoca motive de nulitate absoluta, dreptul la actiunea in constatarea nulitatii este imprescriptibil, iar cererea poate fi formulata de orice persoana interesata. Dispozitiile alin.(3)-(5) raman aplicabile.

Suspendarea actelor atacate

Art.226 (1) Odata cu intentarea actiunii in anulare, reclamantul poate cere instantei, pe cale de ordonanta presedintiala, suspendarea executarii hotararii sau  a deciziei atacate.

(2) Pentru a incuviinta suspendarea, instanta, poate obliga pe reclamant sa depuna o cautiune, in conditiile legii.

Participarea la circuitul civil

Art.227 - (1) Actele juridice facute de organele de administrare ale persoanei juridice, in limitele puterilor ce le-au fost conferite, sunt actele persoanei juridice insesi.(2) In raporturile cu tertii, persoana juridica este angajata prin actele organelor sale, chiar daca aceste acte depasesc puterea de reprezentare conferita prin actul de constituire sau statut, in afara de cazul in care ea dovedeste ca tertii o cunosteau la data incheierii actului. Simpla publicare a actului de constituire sau a statutului persoanei juridice nu constituie dovada cunoasterii acestui fapt.

(3) Clauzele sau dispozitiile actului de constituire ori ale statutului, precum si hotararile organelor statutare ale persoanei juridice care limiteaza sau largesc puterile conferite exclusiv de lege acestor organe sunt considerate nescrise, chiar daca au fost publicate.

Obligatia tertilor de a se informa

Art.228 - Simpla declaratie a organelor de administrare ale persoanei juridice ca actioneaza in limitele puterilor ce le-au fost conferite nu exonereaza pe terti de obligatia de a verifica aceste puteri.

Raspunderea pentru fapte juridice

Art.229 (1) Faptele licite sau ilicite savarsite de organele persoanei juridice obliga insasi persoana juridica, insa numai daca ele au legatura cu atributiile sau cu scopul functiilor incredintate.

(2) Faptele ilicite atrag si raspunderea personala si solidara a celor care le-au savarsit, atat fata de persoana juridica, cat si fata de terti.

Raspunderea membrilor organelor persoanei juridice

Art.230 Actiunea in raspundere impotriva administratorilor, cenzorilor, directorilor si altor persoane care au actionat in calitate de membri ai organelor persoanei juridice, pentru prejudiciile cauzate persoanei juridice de catre acestia prin incalcarea indatoririlor stabilite in sarcina lor, apartine, in numele persoanei juridice, organului de conducere competent care va decide cu majoritatea ceruta de lege, iar in lipsa, cu majoritatea ceruta de prevederile statutare.

(2) Hotararea poate fi luata chiar daca problema raspunderii persoanelor aratate la alin. (1) nu figureaza pe ordinea de zi.

(3) Organul de conducere competent desemneaza cu aceeasi majoritate persoana insarcinata sa exercite actiunea in justitie.

(4) Daca s-a hotarat introducerea actiunii in raspundere impotriva administratorilor, mandatul acestora inceteaza de drept si organul de conducere competent va proceda la inlocuirea lor.

(5) In cazul in care actiunea se introduce impotriva directorilor, acestia sunt suspendati de drept din functie pana la ramanerea definitiva a hotararii judecatoresti.

3. Dispozitii speciale

Raspunderea persoanelor juridice de drept public

Art.231 - Daca prin lege nu se dispune altfel, persoanele juridice de drept public sunt raspunzatoare de faptele licite sau ilicite savarsite de organele lor, in aceleasi conditii ca persoanele juridice de drept privat.

Independenta patrimoniala

Art.232 - Persoana juridica avand in subordine o alta persoana juridica nu raspunde pentru obligatiile acesteia din urma si nici persoana juridica subordonata nu raspunde pentru persoana juridica fata de care este subordonata, daca prin lege nu se dispune altfel.

Statul si unitatile administrativ-teritoriale

Art.233 - (1) In raporturile civile in care se infatiseaza nemijlocit, in nume propriu, ca subiect de drepturi si obligatii, statul participa prin Ministerul Finantelor Publice, afara de cazul in care legea stabileste un alt organ in acest sens.

(2) Dispozitiile alin.(1) sunt aplicabile in mod corespunzator si unitatilor administrativ-teritoriale care participa la raporturile civile in nume propriu, prin organele prevazute de lege.

Raspunderea civila a statului si a unitatilor administrativ-teritoriale

Art.234 - (1) Daca prin lege nu se dispune altfel, statul nu raspunde decat in mod subsidiar pentru obligatiile organelor, autoritatilor si institutiilor publice, care sunt persoane juridice. De asemenea, nici una dintre aceste persoane juridice nu raspunde pentru obligatiile statului.

(2) Dispozitiile alin. (1) sunt aplicabile in mod corespunzator si unitatilor administrativ-teritoriale care nu raspund decat in mod subsidiar pentru obligatiile organelor, institutiilor si serviciilor publice din subordinea acestora atunci cand acestea au personalitate juridica.

Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1207
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2023 . All rights reserved