Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AdministratieDrept

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 74/2008 privind transporturile rutiere

legislatie+ Font mai mare | - Font mai micOrdonanta de urgenta a Guvernului nr. 74/2008
pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.
109/2005 privind transporturile rutiere

Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr.
451 din 17 iunie 2008
Avand in vedere:
- necesitatea crearii de urgenta a cadrului legal pentru asigurarea aplicarii unor prevederi ale Regulamentului (CEE) nr. 684/92 al Consiliului din 16 martie 1992 privind regulile comune pentru transportul international de calatori cu autocarul si autobuzul si ale Regulamentului (CE) nr. 11/98 din 11 decembrie 1997 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 684/92 al Consiliului din 16 martie 1992 privind regulile comune pentru transportul international de calatori cu autocarul si autobuzul, la transportul national de calatori;
- necesitatea instituirii sanctiunilor de rigoare pentru nerespectarea unor prevederi ale legislatiei comunitare;
- necesitatea modificarii legislatiei nationale din domeniul transporturilor rutiere, astfel incat sa se asigure compatibilitatea cu prevederile Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, fapt care ar asigura finalitatea in bune conditii a actualului program de transport judetean, precum si punerea in aplicare a urmatorului program de transport, in vederea derularii fara perturbatii a transportului rutier public de persoane prin servicii regulate la nivel judetean;
- necesitatea reglementarii conditiilor aferente urmatorului program de transport rutier public de persoane prin servicii regulate in trafic interjudetean, cu valabilitate din anul 2008, tinand seama de faptul ca actualul program de transport de persoane prin servicii regulate in trafic interjudetean cu valabilitate in perioada 2005-2008 expira in perioada urmatoare, in vederea asigurarii derularii optime a transportului rutier public de persoane la nivel interjudetean;
- necesitatea stabilirii unui cadru obligatoriu privind activitatea scolilor de conducatori auto si a instructorilor auto, cu sanctiunile de rigoare pentru nerespectarea obligatiilor ce le revin, tinandu-se seama de faptul ca atat scolile de conducatori auto, cat si instructorii auto au un rol determinant in privinta sigurantei rutiere,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Art. I. - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 655 din 22 iulie 2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 102/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 3 alineatul (1), punctele 9 si 16 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
'9. cap de traseu - localitatea de plecare sau localitatea de destinatie, aferenta unui traseu;
.
16. cursa - traseu parcurs de un autobuz care, dupa atingerea localitatii cap de traseu de destinatie, revine la localitatea cap de traseu de plecare, in cadrul aceleiasi operatiuni de transport de persoane;'.

2. La articolul 3 alineatul (1), dupa punctul 16 se introduce un nou punct, punctul 161, cu urmatorul cuprins:
'161. declaratie pentru transportul international de persoane - act prin care un operator de transport declara ca va efectua transport rutier public in calitate de asociat/subcontractant in cadrul unui serviciu regulat de transport de persoane in trafic international;'.

3. La articolul 3 alineatul (1), punctele 18 si 34 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
'18. grafic de circulatie - document care contine denumirea traseului, autogarile si statiile publice aflate pe un traseu, distantele dintre acestea, orele de plecare, respectiv de sosire, zilele in care se efectueaza transporturile. In cazul transportului rutier international, graficul de circulatie poate sa prevada, in plus fata de localitatile situate pe traseu, si alte localitati reprezentand ramificatii ale traseului;
.
34. program de transport interjudetean - program intocmit si aprobat de autoritatea competenta, prin care se stabilesc traseele pentru transportul rutier public de persoane prin servicii regulate, graficele de circulatie, numarul autovehiculelor necesare, precum si capacitatea de transport minima a acestora. Capacitatea de transport a autovehiculului este data de numarul de locuri pe scaune inscris in certificatul de clasificare pe stele sau categorii;

4. La articolul 3 alineatul (1), punctul 27 se abroga.

5. La articolul 3 alineatul (1), dupa punctul 35 se introduce un nou punct, punctul 351, cu urmatorul cuprins:
'351. ramificatie a traseului - localitate situata in afara traseului unde are loc imbarcarea/debarcarea persoanelor care utilizeaza serviciul regulat de transport aferent traseului respectiv;'.

6. La articolul 3 alineatul (1), punctul 40 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
'40. traseu - parcurs care asigura legatura dintre localitatea cap de traseu de plecare si localitatea cap de traseu de destinatie, pe care se efectueaza transport rutier public de persoane prin servicii regulate si servicii regulate speciale. In functie de amplasarea localitatilor cap de traseu si de itinerarul dintre acestea, traseele pot fi locale, judetene, interjudetene si internationale; traseele dintre municipiul Bucuresti si alte localitati sunt trasee interjudetene. Traseele dintre aceleasi doua localitati cap de traseu pe itinerare diferite se considera trasee diferite;

7. La articolul 11 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:
'(2) Pe toata durata transportului rutier, la bordul autovehiculului trebuie sa se gaseasca documentul de transport, stabilit prin norme, care face dovada categoriei si tipului de transport efectuat si reglementat de prezenta ordonanta de urgenta.'

8. Articolul 12 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
'Art. 12. - Transportul rutier efectuat fara incasarea unui tarif sau a echivalentului in natura ori in servicii al acestuia, de catre o intreprindere, este transport rutier in cont propriu daca se respecta cumulativ urmatoarele conditii:
1. in cazul transporturilor rutiere de marfa:
a) este o activitate auxiliara sau secundara celorlalte activitati principale ale intreprinderii;
b) marfurile transportate sunt proprietatea intreprinderii ori au fost vandute, cumparate sau inchiriate ori au fost produse, extrase, prelucrate sau reparate de aceasta;
c) scopul deplasarii este transportul marfurilor spre sau de la intreprindere ori intre punctele in care aceasta isi desfasoara activitatea;
d) intreprinderea foloseste vehicule rutiere detinute in proprietate sau obtinute printr-un contract de vanzarecumparare cu plata ulterioara, in baza unui contract de leasing sau inchiriate fara conducator auto;
e) vehiculele utilizate pentru astfel de transporturi sunt conduse de conducatori auto angajati ai intreprinderii, de persoana fizica autorizata sau de un membru al asociatiei familiale, dupa caz;
2. in cazul transporturilor rutiere de persoane:
a) este o activitate auxiliara sau secundara fata de celelalte activitati principale ale intreprinderii;
b) intreprinderea foloseste vehicule rutiere detinute in proprietate sau obtinute printr-un contract de vanzarecumparare cu plata ulterioara ori in baza unui contract de leasing;
c) vehiculele utilizate pentru astfel de transporturi sunt conduse de conducatori auto angajati ai intreprinderii, de persoana fizica autorizata sau de un membru al asociatiei familiale, dupa caz.'

9. Articolul 121 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
'Art. 121. - (1) In cazul unei operatiuni de transport combinat, daca segmentul rutier initial este efectuat in cont propriu de un transportator rutier in conditiile prevazute la art. 12 pct. 1, segmentul rutier final pentru transportarea la destinatie a marfurilor se considera a fi efectuat in cont propriu daca transportatorul rutier caruia ii sunt destinate marfurile utilizeaza autovehicule detinute conform prevederilor art. 12 pct. 1, chiar daca remorcile sau semiremorcile sunt detinute de transportatorul rutier expeditor care a efectuat segmentul rutier initial.
(2) Daca segmentul rutier final este efectuat in cont propriu de un transportator rutier in conditiile prevazute la art. 12 pct. 1, segmentul rutier initial se considera a fi efectuat in cont propriu daca transportatorul rutier care expediaza marfurile utilizeaza autovehicule detinute conform prevederilor art. 12 pct. 1, chiar daca remorcile sau semiremorcile sunt detinute de transportatorul rutier destinatar care va efectua segmentul rutier final.'

10. Articolul 13 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
'Art. 13. - (1) Operatorii de transport rutier romani pot efectua transport rutier public in trafic national numai cu vehicule rutiere inmatriculate in Romania, detinute si utilizate in conditiile prezentei ordonante de urgenta, cu exceptia operatiunilor de transport efectuate conform prevederilor art. 121.
(2) Operatorii de transport rutier romani pot efectua transport rutier public in trafic international numai cu autovehicule inmatriculate in Romania, detinute si utilizate in conditiile prezentei ordonante de urgenta.
(3) Operatorii de transport rutier romani pot efectua transport rutier in interiorul spatiului comunitar si cu un ansamblu de vehicule in care semiremorca/remorca este inmatriculata intr-un alt stat membru al Uniunii Europene.
(4) Operatorii de transport rutier romani pot efectua transport rutier in afara spatiului comunitar cu un ansamblu de vehicule doar in conditiile in care semiremorca/remorca este inmatriculata in conformitate cu prevederile acordurilor si conventiilor internationale la care Romania este parte.
(5) Operatorii de transport rutier romani vor utiliza autovehicule conduse de cetateni romani, de cetateni ai Uniunii Europene sau de cetateni ai statelor nemembre ale Uniunii Europene cu drept de munca in Romania, angajati ai acestora.'

11. Articolul 15 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
'Art. 15. - Operatorii de transport rutier straini pot efectua transport rutier in trafic international pe teritoriul Romaniei numai in conditiile respectarii legislatiei nationale si comunitare, a acordurilor si conventiilor bilaterale sau internationale din domeniul transporturilor rutiere la care Romania este parte.'

12. Articolul 16 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
'Art. 16. - (1) Operatiunile de transport rutier public in regim de cabotaj efectuate de catre operatorii de transport din tarile din afara Uniunii Europene sunt interzise daca acordurile si conventiile bilaterale sau internationale din domeniul transporturilor rutiere la care Romania este parte nu prevad altfel.
(2) Operatiunile de transport rutier public in regim de cabotaj efectuate de catre operatorii de transport din statele membre ale Uniunii Europene sunt permise numai in conditiile prevazute de legislatia comunitara.'

13. La articolul 19, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
'(2) Pentru fiecare dintre autovehiculele rutiere detinute de operatorul de transport rutier, in conditiile prezentei ordonante de urgenta, si utilizate la operatiuni de transport rutier public, autoritatea competenta elibereaza, la cerere, copii conforme ale licentei de transport. Numarul maxim de copii conforme ale licentei de transport corespunde numarului de autovehicule pentru care este indeplinita conditia de capacitate financiara a operatorului de transport rutier.
(3) Perioada de valabilitate a copiilor conforme ale licentei de transport eliberate de autoritatea competenta este de un an, fara a depasi perioada de valabilitate a licentei de transport.'

14. La articolul 19, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
'(4) Copiile conforme ale licentei de transport nu sunt transmisibile si sunt personalizate de catre emitent cu numarul de inmatriculare al autovehiculelor pentru care au fost emise.'

15. La articolul 25, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
'(2) Pentru fiecare dintre autovehiculele rutiere detinute de intreprindere, in conditiile prezentei ordonante de urgenta, si utilizate la operatiuni de transport rutier in cont propriu, autoritatea competenta elibereaza, la cerere, copii conforme ale certificatului de transport in cont propriu cu valabilitate de un an, fara a depasi perioada de valabilitate a certificatului de transport in cont propriu.'

16. La articolul 25, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
'(3) Copiile conforme ale certificatului de transport in cont propriu nu sunt transmisibile si sunt personalizate de catre emitent cu numarul de inmatriculare al autovehiculelor pentru care au fost emise.'

17. Dupa articolul 26 se introduce un nou articol, articolul 261, cu urmatorul cuprins:
'Art. 261. - (1) Intreprinderile pot efectua transport rutier in cont propriu in trafic national numai cu vehicule rutiere inmatriculate in Romania, detinute si utilizate in conditiile prezentei ordonante de urgenta, cu exceptia operatiunilor de transport efectuate conform prevederilor art. 121.
(2) Intreprinderile pot efectua transport rutier in cont propriu in trafic international numai cu autovehicule inmatriculate in Romania, detinute si utilizate in conditiile prezentei ordonante de urgenta.
(3) Intreprinderile pot efectua transport rutier in interiorul spatiului comunitar si cu un ansamblu de vehicule in care semiremorca/remorca este inmatriculata intr-un alt stat membru al Uniunii Europene.
(4) Intreprinderile pot efectua transport rutier in afara spatiului comunitar cu un ansamblu de vehicule doar in conditiile in care semiremorca/remorca este inmatriculata in conformitate cu prevederile acordurilor si conventiilor internationale la care Romania este parte.
(5) Intreprinderile vor utiliza autovehicule conduse de cetateni romani, de cetateni ai Uniunii Europene sau de cetateni ai statelor nemembre ale Uniunii Europene cu drept de munca in Romania, angajati ai acestora.'

18. La articolul 28, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
'Art. 28. - (1) Transportul rutier public de marfuri este efectuat de catre operatorii de transport rutier numai cu autovehicule la bordul carora exista, pe toata durata transportului, o copie conforma a licentei de transport, documentul de transport, precum si celelalte documente specifice tipului de transport efectuat, stabilite prin reglementarile in vigoare.'

19. Dupa articolului 28 se introduce un nou articol, articolul 281, cu urmatorul cuprins:
'Art. 281. - Transportul rutier de marfuri in trafic international pe teritoriul Romaniei si al statelor membre ale Uniunii Europene se efectueaza conform legislatiei comunitare in vigoare, iar transportul rutier de marfuri in trafic international pe teritoriul statelor nemembre ale Uniunii Europene se efectueaza conform acordurilor si conventiilor la care Romania si aceste state sunt parti.'

20. Articolul 30 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
'Art. 30. - Operatorii de transport rutier romani pot efectua transport rutier public de marfuri in trafic international numai pe baza autorizatiilor de transport international eliberate de autoritatea competenta, daca legislatia comunitara, acordurile sau conventiile internationale la care Romania este parte nu prevad altfel.'

21. La articolul 31, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
'Art. 31. - (1) Operatorii de transport rutier straini pot efectua operatiuni de transport rutier public de marfuri in trafic international pe teritoriul Romaniei numai pe baza autorizatiei de transport international eliberate de autoritatea competenta, daca legislatia comunitara, acordurile sau conventiile internationale la care Romania este parte nu prevad altfel.'

22. La articolul 32, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
'Art. 32. - (1) Transportul rutier public de persoane se efectueaza de catre operatorii de transport rutier numai cu autobuze la bordul carora se afla, pe toata durata transportului, o copie conforma a licentei de transport, precum si licenta de traseu insotita de graficul de circulatie ori autorizatia de transport international sau documentul de transport corespunzator serviciilor ocazionale, dupa caz.'

23. La articolul 34, alineatul (4) se abroga.

24. La articolul 34, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
'(5) Programul de transport poate fi modificat cel mult o data pe an.'

25. La articolul 342, alineatele (1) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
'Art. 342. - (1) Licenta de traseu contine traseul, precum si numarul de locuri pe scaune inscris in certificatul de clasificare pe stele sau categorii al autovehiculului utilizat pe acel traseu, iar in anexa, graficul de circulatie pentru traseele interjudetene sau caietul de sarcini pentru traseele judetene.
.
(3) In transportul rutier de persoane in trafic judetean, interjudetean sau international se interzice transportul mai multor persoane decat numarul de locuri pe scaune inscris in certificatul de clasificare pe stele sau categorii al autovehiculului.'

26. Articolul 36 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
'Art. 36. - (1) Transportul rutier de persoane in trafic international intre Romania si statele membre ale Uniunii Europene se efectueaza pe baza legislatiei comunitare in vigoare, iar transportul rutier public de persoane intre Romania si celelalte state din afara Uniunii Europene se efectueaza pe baza acordurilor si conventiilor la care Romania este parte.
(2) Transportul rutier public de persoane prin servicii regulate si servicii regulate speciale pe un traseu international intre Romania si un stat din afara Uniunii Europene se efectueaza de catre operatorii de transport rutier romani numai pe baza autorizatiilor de transport international si a graficului de circulatie continut in acestea, eliberate de autoritatile competente ale statelor unde sunt situate capetele de traseu, precum si a autorizatiilor de transport international eliberate de autoritatile competente ale statelor tranzitate, dupa caz.
(3) Transportul rutier public de persoane prin servicii regulate pe un traseu international intre Romania si un stat din afara Uniunii Europene se poate efectua si de catre mai multi operatori de transport rutier romani, in comun, conform autorizatiei de transport international eliberate de autoritatea competenta.
(4) In cazul efectuarii transportului rutier de persoane in trafic international intre Romania si un stat membru al Uniunii Europene, cu tranzitarea unui stat din afara Uniunii Europene, transportul se efectueaza pe baza legislatiei comunitare, a acordurilor si conventiilor la care Romania si statul tranzitat sunt parti.
(5) In cazul efectuarii transportului rutier de persoane in trafic international intre un stat membru al Uniunii Europene si un stat din afara Uniunii Europene, cu tranzitarea teritoriului Romaniei, transportul se efectueaza pe baza acordurilor si conventiilor la care Romania si statul din afara Uniunii Europene, respectiv Romania si statul din Uniunea Europeana sunt parti.
(6) In cazul efectuarii transportului rutier de persoane in trafic international intre doua state din afara Uniunii Europene, cu tranzitarea teritoriului Romaniei, transportul se efectueaza pe baza acordurilor si conventiilor la care Romania si cele doua state sunt parti.'

27. La articolul 38, alineatul (2) se abroga.

28. Articolul 391 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
'Art. 391. - Transportul rutier de persoane in cont propriu in trafic national se efectueaza in conditiile stabilite prin norme.'

29. La articolul 40, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins:
'(5) Lista abaterilor grave sau repetate pentru care se suspenda licenta pentru activitati conexe se stabileste de catre autoritatea competenta prin norme.'

30. Articolul 45 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
'Art. 45. - (1) In cazul transportului rutier public de persoane prin servicii regulate in trafic judetean, interjudetean sau international, plecarile, opririle in tranzit si sosirile se realizeaza din/in autogari.
(2) In localitatile in care nu exista autogari sau capacitatea acestora este depasita, plecarile, opririle in tranzit si sosirile se realizeaza din/in statii publice stabilite de administratia publica locala.
(3) Pentru traseele interjudetene dintre municipiul Bucuresti si judetul Ilfov, plecarile, sosirile si opririle in tranzit se realizeaza din statii publice stabilite de administratia publica locala.'

31. Articolul 482 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
'Art. 482. - In sensul prezentei ordonante de urgenta, persoanele cu functii care concura la siguranta rutiera sunt conducatorul auto, persoana desemnata sa conduca permanent si efectiv activitatea de transport rutier a operatorului de transport/intreprinderii si consilierul de siguranta pentru transportul rutier al marfurilor periculoase.'

32. Articolul 487 se abroga.

33. La capitolul VII, dupa articolul 489 se introduce o noua sectiune, sectiunea a 21-a, cuprinzand articolele 4810-4814, cu urmatorul cuprins:

                                     'SECTIUNEA a 21-a
                                         Scoli de conducatori auto

Art. 4810. - Scolile de conducatori auto autorizate fac parte din cadrul institutional national in domeniul sigurantei rutiere si asigura pregatirea persoanelor in vederea obtinerii permisului de conducere.
Art. 4811. - Organizarea si desfasurarea cursurilor de pregatire in vederea obtinerii permisului de conducere se fac, in conformitate cu prevederile legale, in cadrul scolilor de conducatori auto autorizate de autoritatea competenta, in baza programelor de pregatire aprobate.
Art. 4812. - Conditiile de autorizare a scolilor de conducatori auto se stabilesc de catre autoritatea competenta, care asigura si controlul acestora.
Art. 4813. - Instruirea practica a persoanelor in vederea obtinerii permisului de conducere se efectueaza numai cu autovehicule care indeplinesc conditiile prevazute de reglementarile in vigoare.
Art. 4814. - (1) Instructorii auto autorizati prevazuti la art. 29 alin. (3) din Regulamentul de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.391/2006, cu modificarile ulterioare, efectueaza instruirea practica numai cu persoane care au efectuat in prealabil pregatirea teoretica intr-o scoala de conducatori auto cu care acestia au incheiat contract.
(2) Instructorii auto la care se face referire la alin. (1) au aceleasi obligatii ca si scolile de conducere auto in ceea ce priveste documentele privind evidenta cursantilor, a orelor de instruire practica, precum si perioada de arhivare a acestora.'

34. Articolul 5311 se abroga.

35. La articolul 5313, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
'Art. 5313. - (1) Intreprinderea care efectueaza transport rutier public sau transport rutier in cont propriu de marfuri poate utiliza pentru aceasta vehicule rutiere inchiriate pe baza de contract, in conditiile reglementarilor specifice in vigoare.'

36. Dupa articolul 551 se introduc doua noi articole, articolele 552 si 553, cu urmatorul cuprins:
'Art. 552. - Autoritatea competenta poate stabili prin norme si alte obligatii pe care le au intreprinderile/operatorii de transport in ceea ce priveste siguranta rutiera.
Art. 553. - Autoritatea competenta poate stabili prin norme si alte obligatii pe care le au operatorii de activitati conexe transportului rutier in ceea ce priveste siguranta rutiera.'

37. La articolul 56, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
'Art. 56. - (1) Inspectia, controlul si supravegherea modului de respectare a prevederilor prezentei ordonante de urgenta, precum si a prevederilor normelor si reglementarilor prevazute de aceasta se efectueaza in trafic si la sediul intreprinderilor de catre inspectorii de trafic sau, dupa caz, de catre inspectori imputerniciti in acest scop de autoritatea competenta. In cazul controalelor de trafic efectuate prin echipaje de inspectori, cel putin unul va fi inspector de trafic.'

38. La articolul 572, litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
'b) efectuarea transportului rutier cu un autovehicul fara a detine copia conforma a licentei de transport sau a certificatului de transport in cont propriu ori in baza unei copii conforme a licentei de transport sau a certificatului de transport in cont propriu suspendate, expirate, declarate pierdute sau necorespunzatoare tipului de transport efectuat ori care nu apartine intreprinderii sau operatorului de transport respectiv, dupa caz;'.

39. La articolul 574 alineatul (1), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
'a) de la 20.000 lei la 25.000 lei, fapta prevazuta la art. 574 lit. a) si d).'

40. La articolul 574 alineatul (2), litera a) se abroga.

41. La articolul 574, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
'(3) Contravenientul poate achita, in termen de cel mult 48 de ore de la data aducerii la cunostinta a procesului-verbal de constatare si sanctionare contraventionala, jumatate din minimul amenzii prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, agentul constatator facand mentiune in acest sens in procesul-verbal.'

42. La articolul 58, litera t) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
't) transportul rutier de persoane pe un traseu judetean, interjudetean sau international al mai multor persoane decat numarul de locuri pe scaune inscris in certificatul de clasificare pe stele sau categorii;

43. La articolul 58, dupa litera z) se introduc noua noi litere, literele aa)-ai), cu urmatorul cuprins:
'aa) prezentarea de catre intreprindere/operatorul de transport rutier, operatorii de activitati conexe sau de catre conducatorii auto a documentelor emise de catre autoritatea competenta plastifiate ori in copie sau in oricare alta forma ori conditii decat cele in care au fost eliberate;
ab) utilizarea de catre intreprinderile detinatoare de certificat de transport in cont propriu, la efectuarea transporturilor de persoane, a unor vehicule detinute cu nerespectarea conditiilor prevazute la art. 12;
ac) efectuarea transportului rutier de marfuri cu un autovehicul condus de un conducator auto, cetatean al unui stat din afara Uniunii Europene, fara ca acesta sa detina atestat de conducator auto, la care se face referire la art. 3 alin. (3), respectiv in anexa III la Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 881/92, astfel cum a fost amendat de Regulamentul Consiliului (CE) nr. 484/2002;
ad) neindeplinirea obligatiilor ce le revin intreprinderilor, operatorilor de transport rutier si operatorilor de activitati conexe transportului rutier;
ae) neefectuarea de catre scolile de conducatori auto sau de catre instructorii auto a pregatirii cursantilor ori efectuarea acesteia fara respectarea programei de pregatire aprobate;
af) nerespectarea de catre scolile de conducatori auto sau de catre instructorii auto a prevederilor privind evidenta cursantilor;
ag) utilizarea de catre scolile de conducatori auto, in cadrul procesului de pregatire, a personalului didactic care nu indeplineste conditiile prevazute in reglementarile in vigoare;
ah) utilizarea de catre scolile de conducatori auto sau de catre instructorii auto, in procesul de pregatire, a vehiculelor rutiere care nu indeplinesc conditiile prevazute in reglementarile in vigoare;
ai) nerespectarea de catre scolile de conducatori auto sau de catre persoana care conduce si organizeaza activitatea scolii de conducatori auto a obligatiilor ce ii revin conform legislatiei in vigoare.'

44. La articolul 59 alineatul (1), literele a) si b) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
'a) de la 1.000 lei la 1.500 lei, faptele prevazute la art. 58 lit. a), b), e), f), h), i), q) si aa);
b) de la 4.000 lei la 5.000 lei, faptele prevazute la art. 58 lit. m), u), y), z), ab) si ac);

45. La articolul 59 alineatul (2), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
'a) de la 7.000 lei la 9.000 lei, faptele prevazute la art. 58 lit. o), p) si ad);

46. La articolul 59 alineatul (3), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
'b) de la 1.000 lei la 2.000 lei, faptele prevazute la art. 58 lit. s) si w);'.

47. La articolul 59, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu urmatorul cuprins:
'(41) Se sanctioneaza cu amenda de la 4.000 lei la 6.000 lei, aplicabila scolilor de conducatori auto sau instructorilor auto, faptele prevazute la art. 58 lit. ae), af), ag), ah) si ai).'

48. La articolul 62, alineatele (1) si (2) se abroga.

Art. II. - De la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, transportul rutier public de persoane prin servicii regulate in trafic interjudetean se va efectua pe baza programului de transport cu valabilitate de 5 ani.
Art. III. - In termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, Ministerul Transporturilor va modifica in mod corespunzator Normele privind organizarea si efectuarea transporturilor rutiere si a activitatilor conexe acestora, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.892/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

BEST PUBLISHING - 1 iulie 2008Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2670
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved