Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

CATEGORII DOCUMENTE
loading...AdministratieDrept

Despre prescriptia extinctiva, decaderea si calculul termenelor

legislatie

+ Font mai mare | - Font mai mic
Despre prescriptia extinctiva, decaderea si calculul termenelor
Titlul I

Prescriptia extinctiva

Capitolul I

Dispozitii generale

Obiectul prescriptiei extinctive

Art.2509 (1) Dreptul material la actiune denumit in continuare drept la actiune se stinge prin prescriptie, daca nu a fost exercitat in termenul stabilit de lege.

(2) In sensul prezentului titlu, prin drept la actiune se intelege dreptul de a constrange o persoana, cu ajutorul fortei publice, sa execute o anumita prestatie, sa respecte o anumita situatie juridica sau sa suporte orice alta sanctiune civila, dupa caz.

Prescriptibilitatea dreptului la actiune

Art.2510 Drepturile la actiune avand un obiect patrimonial sunt supuse prescriptiei extinctive, afara de cazul in care prin lege s-ar dispune altfel.

(2) De asemenea, in cazurile anume prevazute de lege, sunt supuse prescriptiei extinctive si alte drepturi la actiune, indiferent de obiectul lor.

Imprescriptibilitatea dreptului la actiune. Cazuri

Art.2511 (1) Dreptul la actiune este imprescriptibil in cazurile prevazute de lege, precum si ori de cate ori prin natura sau obiectul dreptului subiectiv ocrotit, exercitiul sau nu poate fi limitat in timp.

(2) In afara cazurilor aratate la alin.(1), sunt imprescriptibile, drepturile privitoare la:

actiunea privind apararea unui drept nepatrimonial, cu exceptia cazului in care prin lege se dispune altfel

actiunea in constatarea existentei sau inexistentei unui drept;

actiunea in constatarea nulitatii absolute a unui act juridic;

actiunea in anularea certificatului de mostenitor, daca obiectul sau il constituie fie stabilirea masei succesorale, fie partajul succesoral, sub conditia acceptarii mostenirii in termenul prevazut de lege.

Prescriptia dreptului la actiune privind drepturile accesorii

Art.2512 - (1) Odata cu stingerea dreptului la actiune privind un drept principal, se stinge si dreptul la actiune privind drepturile accesorii, afara de cazul in care prin lege s-ar dispune altfel.

(2) In cazul in care un debitor este obligat la prestatii succesive, dreptul la actiune cu privire la fiecare dintre aceste prestatii se stinge printr-o prescriptie deosebita, chiar daca debitorul continua sa execute una sau alta din prestatiile datorate.

(3) Dispozitiile alin.(2) nu sunt aplicabile in cazul in care prestatiile succesive alcatuiesc, prin finalitatea lor, rezultata din lege sau conventie, un tot unitar.

Prescriptia dreptului la actiune privind creanta garantata

Art.2513 (1) Prescriptia dreptului la actiune privind creanta principala nu atrage si stingerea dreptului la actiunea ipotecara. In acest din urma caz, creditorul ipotecar va putea urmari, in conditiile legii, doar bunurile mobile sau imobile ipotecate, insa numai in limita valorii acestor bunuri.

(2) Dispozitiile alin.(1) nu se aplica prescriptiei dreptului la actiune pentru plata dobanzilor si a altor accesorii ale creantei ipotecare, care, in afara capitalului, nu mai pot fi acoperite dupa implinirea prescriptiei din valorificarea, pe cale silita, a bunului grevat.

Compensatia si dreptul de retentie

Art.2514 Prescriptia nu impiedica stingerea prin compensatie a creantelor reciproce si nici exercitarea dreptului de retentie, daca dreptul la actiune nu era prescris in momentul in care s-ar fi putut opune compensarea sau dreptul de retentie, dupa caz.

Efectele prescriptiei implinite

Art.2515 (1) Dupa implinirea prescriptiei, cel obligat este indreptatit sa refuze executarea prestatiei.

(2) Cel care a executat de bunavoie obligatia dupa ce dreptul la actiune s-a prescris nu are dreptul sa ceara restituirea prestatiei, chiar daca la data executarii nu stia ca termenul prescriptiei era implinit.

(3) Recunoasterea unui drept prescris, facuta printr-un act scris, precum si constituirea de garantii in folosul titularului dreptului a carui actiune este prescrisa sunt valabile, chiar daca cel care a facut-o nu stia ca termenul de prescriptie era implinit. In aceste cazuri sunt aplicabile regulile de la renuntarea la prescriptie.

Renuntarea la prescriptie

Art.2516 Nu se poate renunta la prescriptie cat timp nu a inceput sa curga, dar se poate renunta la prescriptia implinita, precum si la beneficiul termenului scurs pentru prescriptia inceputa si neimplinita.

Felurile renuntarii la prescriptie

Art.2517 (1) Renuntarea la prescriptie este expresa sau tacita.

(2) Renuntarea tacita trebuie sa fie neindoielnica. Ea poate rezulta numai din manifestari neechivoce.

Persoane care nu pot renunta la prescriptie

Art.2518 - Cel lipsit de capacitatea de a instraina sau, dupa caz, de a se obliga, nu poate renunta la prescriptie.

Efectele renuntarii la prescriptie

Art.2519 (1) Dupa renuntare, incepe sa curga o noua prescriptie de acelasi fel.

(2) Daca partea indreptatita renunta la beneficiul termenului scurs pana la acea data, sunt aplicabile dispozitiile privind intreruperea prescriptiei prin recunoasterea dreptului.

Intinderea renuntarii la prescriptie

Art.2520 Renuntarea isi produce efecte numai in privinta celui care a facut-o. Ea nu poate fi invocata impotriva codebitorilor solidari ori ai unei obligatii indivizibile sau impotriva fideiusorilor.

Invocarea prescriptiei de partea interesata

Art.2521 (1) Prescriptia poate fi opusa numai de cel in folosul caruia curge, personal sau prin reprezentant, si fara a fi tinut sa produca vreun titlu contrar ori sa fi fost de buna-credinta.

( ) Organul de jurisdictie competent nu poate invoca si nici aplica prescriptia din oficiu.

( ) Dispozitiile prezentului articol sunt aplicabile chiar daca invocarea prescriptiei ar fi in interesul statului sau al unitatilor sale administrativ-teritoriale.

Momentul pana la care se poate invoca prescriptia

Art.2522 (1) Prescriptia poate fi opusa pentru prima oara chiar in apel, iar, in lipsa apelului, chiar si in recurs. De asemenea, cand este cazul, prescriptia poate fi invocata si in fata instantei care rejudeca fondul dupa casare.(2) In arbitraj, prescriptia poate fi opusa pe tot parcursul solutionarii litigiului.

Invocarea prescriptiei de catre alte persoane

Art.2523 Codebitorii unei obligatii solidare sau indivizibile si fideiusorii pot invoca prescriptia, chiar daca unul dintre debitori a neglijat sa o faca ori a renuntat la ea. Tot astfel o pot face creditorii celui interesat, precum si orice alta persoana interesata.

Regulile aplicabile prescriptiei extinctive

Art.2524 Prescriptia extinctiva este reglementata prin lege.

(2) Este interzisa orice clauza prin care fie direct, fie indirect o actiune ar fi declarata imprescriptibila, desi, potrivit legii, aceasta este prescriptibila, sau invers, o actiune declarata de lege imprescriptibila, ar fi considerata prescriptibila.

(3) Cu toate acestea, in limitele si conditiile prevazute de lege, partile care au capacitatea deplina de exercitiu pot, prin acord expres, sa modifice durata termenelor de prescriptie sau sa modifice cursul prescriptiei prin fixarea inceputului acesteia ori prin crearea, modificarea sau suprimarea cauzelor legale de suspendare ori de intrerupere, dupa caz.

(4) Termenele de prescriptie pot fi reduse sau micsorate, prin acordul expres al partilor, fara insa ca noua durata a acestora sa fie mai mica de un an si nici mai mare de zece ani, cu exceptia termenelor de prescriptie de zece ani sau mai lungi care pot fi prelungite pana la 20 de ani.

(5) Dispozitiile alin. (3) si (4) nu se aplica in cazul drepturilor la actiune de care partile nu pot sa dispuna si nici actiunilor derivate din contractele de adeziune, de asigurare si cele supuse legislatiei consumatorului.

(6) Orice conventie sau clauza abuziva ori contrara dispozitiilor prezentului articol este lovita de nulitate absoluta.

Domeniu de aplicare

Art.2525 (1) Dispozitiile prezentului titlu constituie dreptul comun in materia prescriptiei extinctive.

(2) Prescriptia dreptului de a obtine executarea silita a unei hotarari judecatoresti sau arbitrale ori a altui titlu executoriu este supusa dispozitiilor Codului de procedura civila, afara de cazul in care acestea din urma ar fi neindestulatoare.

Capitolul II

Termenul prescriptiei extinctive

Termenul general de trei ani

Art.2526 Termenul prescriptiei este de trei ani, daca legea nu prevede un alt termen.

Termenul de prescriptie de zece ani. Cazuri

Art.2527 Se va prescrie in termen de zece ani dreptul la actiune privitor la:

1. drepturile reale care nu sunt declarate prin lege imprescriptibile ori nu sunt supuse altui termen de prescriptie;

2. repararea prejudiciului cauzat unei persoane prin tortura sau acte de barbarie ori, dupa caz, a celui cauzat prin violenta ori agresiuni sexuale comise contra unui minor sau asupra unei persoane aflate in imposibilitate de a se apara ori de a-si exprima vointa;

3. repararea prejudiciului adus mediului inconjurator.

Termenul de prescriptie de doi ani

Art.2528 Dreptul la actiune intemeiat pe un raport de asigurare sau reasigurare se prescrie in termen de doi ani.

Termenul de prescriptie de un an. Cazuri

Art.2529 (1) Se va prescrie in termen de un an dreptul la actiune in cazul:

ospatarilor sau hotelierilor, pentru serviciile pe care le procura;

2. profesorilor, institutorilor, maestrilor si artistilor, pentru lectiile ce dau cu ora, cu ziua sau cu luna;

3. medicilor, moaselor si farmacistilor, pentru vizite, operatii sau medicamente;

4. vanzatorilor cu amanuntul, pentru plata marfurilor vandute si a furniturilor livrate;

5. mestesugarilor si artizanilor, pentru plata muncii lor;

6. avocatilor, impotriva clientilor pentru plata onorariilor si cheltuielilor. Termenul de prescriptie se va calcula din ziua ramanerii definitive a hotararii sau din aceea a impacarii partilor, ori a revocarii mandatului.

In afacerile neterminate nu se vor putea cere onorarii si cheltuieli mai vechi de trei ani;

7. notarilor publici si executorilor judecatoresti, in ceea ce priveste plata sumelor ce le sunt datorate pentru actele functiei lor. Termenul prescriptiei se va socoti din ziua in care aceste sume au devenit exigibile;

8. inginerilor, arhitectilor, geodezilor, contabililor si altor liber-profesionisti, pentru plata sumelor ce li se cuvin. Termenul prescriptiei se va socoti din ziua cand s-a terminat lucrarea.

(2) In toate cazurile, continuarea lectiilor, serviciilor, actelor sau lucrarilor nu intrerupe prescriptia pentru sumele scadente.

Termenul de prescriptie de un an. Alte cazuri

Art.2530 Se va prescrie prin implinirea unui termen de un an si dreptul la actiune privitor la restituirea sumelor incasate din vanzarea biletelor pentru un spectacol care nu a mai avut loc.

(2) De asemenea, daca prin lege nu se dispune altfel, se va prescrie prin implinirea unui termen de un an si dreptul la actiunea izvorata dintr-un contract de transport de bunuri terestru, aerian sau pe apa, indreptata impotriva transportatorului.

(3) In cazul prevazut la alin. (2), termenul de prescriptie este de trei ani, atunci cand contractul de transport a fost incheiat spre a fi executat succesiv sau, dupa caz, combinat, cu acelasi mijloc de transport sau cu mijloace de transport diferite.

Repunerea in termenul de prescriptie

Art.2531 (1) Cel care, din motive temeinice, nu si-a exercitat in termen dreptul la actiune supus prescriptiei, poate cere organului de jurisdictie competent, repunerea in termen si judecarea cauzei.

(2) Repunerea in termen nu poate fi dispusa decat daca partea si-a exercitat dreptul la actiune inainte de implinirea unui termen de 30 de zile, socotit din ziua in care a cunoscut sau trebuia sa cunoasca incetarea motivelor care au justificat depasirea termenului de prescriptie.

Capitolul III

Cursul prescriptiei extinctive

Sectiunea 1

Inceputul prescriptiei extinctive

Regula generala

Art.2532 Prescriptia incepe sa curga de la data cand titularul dreptului la actiune a cunoscut sau, dupa imprejurari, trebuia sa cunoasca nasterea lui.

Dreptul la actiune in executarea obligatiilor de a da sau de a face

Art.2533 (1) Daca prin lege nu se prevede altfel, in cazul obligatiilor contractuale de a da sau de a face prescriptia incepe sa curga de la data cand obligatia devine exigibila si debitorul trebuia astfel s-o execute.

(2) In cazul in care dreptul este afectat de un termen suspensiv, prescriptia incepe sa curga de la implinirea termenului sau, dupa caz, de la data renuntarii la beneficiul termenului stabilit exclusiv in favoarea creditorului.

(3) Daca dreptul este afectat de o conditie suspensiva, prescriptia incepe sa curga de la data cand s-a indeplinit conditia.

Dreptul la actiunea in restituirea prestatiilor

Art.2534 Prescriptia dreptului la actiune in restituirea prestatiilor facute in temeiul unui act anulabil ori desfiintat pentru rezolutiune sau alta cauza de ineficacitate, incepe sa curga de la data ramanerii definitive a hotararii prin care s-a desfiintat actul, cu exceptia cazului cand dreptul la actiune a fost exercitat chiar in procesul in care s-a dispus desfiintarea actului.Dreptul la actiunea in executarea prestatiilor succesive

Art.2535 Cand este vorba de prestatii succesive, prescriptia dreptului la actiune incepe sa curga de la data la care fiecare prestatie devine exigibila, iar daca prestatiile alcatuiesc un tot unitar, de la data ultimei prestatii neexecutate.

Dreptul la actiune in materia asigurarilor

Art.2536 In cazul asigurarii contractuale, prescriptia incepe sa curga de la expirarea termenelor prevazute de lege ori stabilite de parti pentru plata primei de asigurare, respectiv pentru plata indemnizatiei sau, dupa caz, a despagubirilor datorate de asigurator.

Dreptul la actiune in repararea pagubei cauzate printr-o fapta ilicita

Art.2537 (1) Prescriptia dreptului la actiune in repararea unei pagube care a fost cauzata printr-o fapta ilicita incepe sa curga de la data cand pagubitul a cunoscut sau trebuia sa cunoasca atat paguba, cat si pe cel care raspunde de ea.

(2) Dispozitiile alin.(1) se aplica, in mod corespunzator, si in cazul actiunii in restituire intemeiate pe imbogatirea fara justa cauza, plata nedatorata sau gestiunea de afaceri.

Dreptul la actiune in anularea actului juridic

Art.2538 (1) Prescriptia dreptului la actiunea in anularea unui act juridic incepe sa curga:

a)      in caz de violenta, din ziua cand aceasta a incetat;

b)      in cazul dolului, din ziua cand a fost descoperit;

c)      in caz de eroare ori in celelalte cazuri de anulare, din ziua cand cel indreptatit, reprezentantul sau legal ori cel chemat de lege sa-i incuviinteze sau sa-i autorizeze actele a cunoscut cauza anularii, insa nu mai tarziu de implinirea a 18 luni din ziua incheierii actului juridic.

(2) In cazurile in care nulitatea relativa poate fi invocata de o terta persoana, prescriptia incepe sa curga, daca prin lege nu se dispune altfel, de la data cand tertul a cunoscut existenta cauzei de nulitate.

Dreptul la actiunea in raspundere pentru vicii aparente

Art.2539 (1) Daca prin lege nu se prevede altfel, prescriptia dreptului la actiune izvorat din transmiterea unor bunuri sau executarea unor lucrari, cu vicii aparente, in cazurile in care legea sau contractul obliga la garantie si pentru asemenea vicii, incepe sa curga de la data predarii sau receptiei finale a bunului ori a lucrarii sau, dupa caz, de la data implinirii termenului prevazut de lege ori stabilit prin procesul-verbal de constatare a viciilor, pentru inlaturarea de catre debitor a viciilor constatate.

(2) Dispozitiile alin. (1) se aplica si in cazul lipsei calitatilor convenite ori a lipsurilor cantitative, insa numai daca oricare din aceste lipsuri puteau fi descoperite, fara cunostinte speciale, printr-o verificare normala.

Dreptul la actiunea in raspundere pentru vicii ascunse

Art.2540 (1) Daca prin lege nu se prevede altfel, prescriptia dreptului la actiune pentru viciile ascunse incepe sa curga:

a)      in cazul unui bun transmis sau al unei lucrari executate, alta decat o constructie, de la implinirea unui an de la data predarii ori receptiei finale a bunului sau a lucrarii, afara numai daca viciul a fost descoperit mai inainte, cand prescriptia va incepe sa curga de la data descoperirii.

b)      in cazul unei constructii, de la implinirea a trei ani de la data predarii sau receptiei finale a constructiei, afara numai daca viciul a fost descoperit mai inainte, cand prescriptia va incepe sa curga de la data descoperirii.

(2) Pentru executarea unor lucrari curente, termenele prevazute la alin. (1) sunt de o luna, in cazul prevazut la lit. a), respectiv de trei luni, in cazul prevazut la lit. b).

(3) Dispozitiile alin. (1) si (2) se aplica si in cazul lipsei calitatilor convenite ori a lipsurilor cantitative, insa numai daca oricare din aceste lipsuri nu puteau fi descoperite, fara cunostinte speciale, printr-o verificare normala.

(4) Termenele prevazute in prezentul articol sunt termene de garantie inauntrul carora viciile trebuie, in toate cazurile, sa se produca.

(5) Prin dispozitiile prezentului articol nu se aduce, insa, nici o atingere termenelor de garantie speciale, legale sau conventionale.

(6) Dispozitiile prezentului articol se aplica, in mod corespunzator, si in cazul produselor pentru care s-a prevazut un termen de valabilitate, ca si in cazul bunurilor sau lucrarilor pentru care exista un termen de garantie pentru buna functionare.

Sectiunea a 2-a

Suspendarea prescriptiei extinctive

Cazuri generale de suspendare a prescriptiei

Art.2541 Prescriptia nu incepe sa curga, iar, daca a inceput sa curga, ea se suspenda:

1. intre soti, cat timp dureaza casatoria si nu sunt separati in fapt;

2. intre parinti, tutore sau curator si cei lipsiti de capacitate de exercitiu sau cu capacitate de exercitiu restransa ori intre curatori si cei pe care ii reprezinta, cat timp dureaza ocrotirea si socotelile nu au fost date si aprobate;

3. intre orice persoana care, in temeiul legii, al unei hotarari judecatoresti sau al unui act juridic, administreaza bunurile altora si cei ale caror bunuri sunt astfel administrate, cat timp administrarea nu a incetat si socotelile nu au fost date si aprobate;

4. in cazul celui lipsit de capacitate de exercitiu sau cu capacitate de exercitiu restransa, cat timp nu are reprezentant sau ocrotitor legal, in afara de cazurile in care exista o dispozitie legala contrara;

5. cat timp debitorul, in mod deliberat, ascunde creditorului existenta datoriei sau exigibilitatea acesteia;

6. pe intreaga durata a negocierilor purtate in scopul rezolvarii pe cale amiabila a neintelegerilor dintre parti, insa numai daca acestea au fost tinute in ultimele sase luni inainte de expirarea termenului de prescriptie;

7. in cazul in care cel indreptatit la actiune trebuie sau poate, potrivit legii, sa foloseasca o anumita procedura prealabila, cum sunt reclamatia administrativa, incercarea de impacare sau altele asemenea, cat timp nu a cunoscut si nici nu trebuia sa cunoasca rezultatul acelei proceduri, insa nu mai mult de trei luni de la inregistrarea cererii, daca legea nu a stabilit un alt termen;

8. in cazul in care titularul dreptului sau cel care l-a incalcat face parte din fortele armate ale Romaniei, cat timp acestea se afla in stare de mobilizare sau de razboi. Sunt avute in vedere si persoanele civile care se gasesc in fortele armate pentru ratiuni de serviciu impuse de necesitatile razboiului;

9. in cazul in care, cel impotriva caruia curge sau ar urma sa curga prescriptia, este impiedicat de un caz de forta majora sa faca acte de intrerupere, cat timp nu a incetat aceasta impiedicare; forta majora, cand este temporara, nu constituie o cauza de suspendare a prescriptiei decat daca survine in ultimele sase luni inainte de expirarea termenului de prescriptie;

10. in alte cazuri prevazute de lege.

Suspendarea prescriptiei in materie succesorala

Art.2542 Prescriptia nu curge contra creditorilor defunctului in privinta creantelor pe care acestia le au asupra mostenirii cat timp aceasta nu a fost acceptata de catre succesibili ori, in lipsa acceptarii, cat timp nu a fost numit un curator care sa ii reprezinte.

(2) Ea nu curge nici contra mostenitorilor defunctului cat timp acestia nu au acceptat mostenirea ori nu a fost numit un curator care sa ii reprezinte.

(3) Prescriptia nu curge, de asemenea, contra mostenitorilor, in privinta creantelor pe care acestia le au asupra mostenirii, de la data acceptarii mostenirii si pana la data lichidarii ei.

Efectul suspendarii prescriptiei

Art.2543 (1) De la data cand cauza de suspendare a incetat, prescriptia isi reia cursul, socotindu-se pentru implinirea termenului si timpul scurs inainte de suspendare.

(2) Cu toate acestea, prescriptia nu se va implini mai inainte de expirarea unui termen de sase luni de la data cand suspendarea a incetat, cu exceptia prescriptiilor de sase luni sau mai scurte, care nu se vor implini decat dupa expirarea unui termen de o luna de la incetarea suspendarii.Beneficiul suspendarii prescriptiei

Art.2544 Suspendarea prescriptiei poate fi invocata numai de catre partea care a fost impiedicata sa faca acte de intrerupere, afara de cazul in care prin lege se dispune altfel.

Extinderea efectului suspensiv

Art.2545 Suspendarea prescriptiei fata de debitorul principal ori fata de fideiusor produce efecte in privinta amandurora.

Sectiunea a 3-a

Intreruperea prescriptiei extinctive

Cazurile de intrerupere a prescriptiei

Art.2546 Prescriptia se intrerupe:

printr-un act voluntar de executare sau prin recunoasterea, in orice alt mod, a dreptului a carui actiune se prescrie, facuta de catre cel in folosul caruia curge prescriptia;

prin introducerea unei cereri de chemare in judecata sau arbitrale, prin inscrierea creantei la masa credala in cadrul procedurii insolventei, prin depunerea cererii de interventie in cadrul urmaririi silite pornite de alti creditori ori prin invocarea, pe cale de exceptie, a dreptului a carui actiune se prescrie

prin constituirea ca parte civila pe parcursul urmaririi penale sau in fata instantei de judecata, pana la citirea actului de sesizare; in cazul in care despagubirile se acorda, potrivit legii, din oficiu, inceperea urmaririi penale intrerupe cursul prescriptiei, chiar daca nu a avut loc constituirea ca parte civila;

prin orice act prin care cel in folosul caruia curge prescriptia este pus in intarziere;

in alte cazuri prevazute de lege.

Recunoasterea dreptului

Art.2547 (1) Recunoasterea se poate face unilateral sau conventional si poate fi expresa sau tacita.

(2) Cand recunoasterea este tacita, ea trebuie sa rezulte fara echivoc din manifestari care sa ateste existenta dreptului celui impotriva caruia curge prescriptia. Constituie acte de recunoastere tacita plata partiala a datoriei, achitarea, in tot sau in parte, a dobanzilor sau penalitatilor, solicitarea unui termen de plata si altele asemenea.

(3) Poate invoca recunoasterea tacita si cel indreptatit la restituirea unei prestatii facute in executarea unui act juridic ce a fost desfiintat pentru nulitate, rezolutiune sau orice alta cauza de ineficacitate, atat timp cat bunul individual determinat, primit de la cealalta parte cu ocazia executarii actului desfiintat, nu este pretins de aceasta din urma pe cale de actiune reala ori personala.

Cererea de chemare in judecata sau arbitrala

Art.2548 (1) In cazurile prevazute de art.2546 pct. 2 si 3, prescriptia este intrerupta chiar daca sesizarea a fost facuta la un organ de jurisdictie ori de urmarire penala necompetent sau chiar daca este nula pentru lipsa de forma.

Prescriptia nu este intrerupta daca cel care a facut cererea de chemare in judecata sau de arbitrare ori de interventie in procedura insolventei sau a urmaririi silite a renuntat la ea, nici daca cererea a fost respinsa, anulata sau s-a perimat printr-o hotarare ramasa definitiva. Cu toate acestea, daca reclamantul, in termen de sase luni de la data cand hotararea de respingere sau de anulare a ramas definitiva, introduce o noua cerere, prescriptia este considerata intrerupta prin cererea de chemare in judecata sau de arbitrare precedenta, cu conditia insa ca noua cerere sa fie admisa.

(3) Prescriptia nu este intrerupta nici daca hotararea judecatoreasca sau arbitrala si-a pierdut puterea executorie prin implinirea termenului de prescriptie a dreptului de a obtine executarea silita. In acest caz insa, daca dreptul la actiune este imprescriptibil sau nu s-a prescris inca, se va putea face o noua cerere de chemare in judecata ori de arbitrare, fara a se putea opune exceptia autoritatii de lucru judecat.

Punerea in intarziere

Art.2549 Prescriptia este intrerupta prin punerea in intarziere a celui in folosul caruia curge prescriptia numai daca aceasta este urmata de chemarea lui in judecata in termen de sase luni de la data punerii in intarziere.

Efectele intreruperii prescriptiei

Art.2550 (1) Intreruperea sterge prescriptia inceputa inainte de a se fi ivit cauza de intrerupere.

(2) Dupa intrerupere incepe sa curga o noua prescriptie.

(3) Daca intreruperea prescriptiei a avut loc prin recunoasterea dreptului de catre cel in folosul caruia curgea, va incepe sa curga o noua prescriptie de acelasi fel.

(4) In cazul in care prescriptia a fost intrerupta printr-o cerere de chemare in judecata ori de arbitrare, noua prescriptie a dreptului de a obtine executarea silita nu va incepe sa curga cat timp hotararea de admitere a actiunii nu a ramas definitiva.

(5) Daca intreruperea rezulta din interventia facuta in procedura insolventei sau a urmaririi silite, prescriptia va reincepe sa curga de la data la care exista din nou posibilitatea legala de valorificare a creantei ramase neacoperite.

In cazul in care prescriptia a fost intrerupta potrivit art.2546 pct.3, intreruperea opereaza pana la comunicarea ordonantei de scoatere de sub urmarire penala sau de incetare a urmaririi penale, a ordonantei de suspendare a urmaririi penale ori a hotararii de suspendare a judecatii sau pana la pronuntarea hotararii definitive a instantei penale. Daca repararea pagubei se acorda, potrivit legii, din oficiu, intreruperea opereaza pana la data cand cel impotriva caruia a inceput sa curga prescriptia a cunoscut sau trebuia sa cunoasca hotararea definitiva a instantei penale prin care ar fi trebuit sa se stabileasca despagubirea.

Beneficiul intreruperii prescriptiei

Art.2551 (1) Efectele intreruperii prescriptiei profita celui de la care emana actul intreruptiv si nu pot fi opuse decat celui impotriva caruia a fost indreptat un asemenea act, afara de cazul in care prin lege se dispune altfel.

(2) Daca prescriptia a fost intrerupta prin recunoasterea dreptului de catre cel in folosul caruia curgea, efectele intreruperii profita celui impotriva caruia a curs si nu pot fi opuse decat autorului recunoasterii.

Extinderea efectului intreruptiv

Art.2552 Intreruperea prescriptiei impotriva debitorului principal sau contra fideiusorului produce efecte in privinta amandurora.

Capitolul IV

Implinirea prescriptiei

Calculul prescriptiei

Art.2553 Cursul prescriptiei se calculeaza potrivit regulilor stabilite in Titlul III din prezenta carte, luandu-se in considerare, daca este cazul, si cazurile de suspendare sau intrerupere prevazute de lege.loading...


Politica de confidentialitate

DISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1623
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2020 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site