Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

CATEGORII DOCUMENTE
loading...AdministratieDrept

Standardului de performanta pentru serviciul de furnizare a gazelor naturale, realizat de operatorii de distributie

legislatie

+ Font mai mare | - Font mai mic
DECIZIA nr. 938/12.11.2002

privind aprobarea Standardului de performanta pentru serviciul de furnizare a gazelor naturale, realizat de operatorii de distributie
Presedintele Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale,

in temeiul prevederilor art. 5 lit. m) si ale art. 8 alin. (4) si (5) din Ordonanta Guvernului nr. 41/2000 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN), aprobata cu modificari prin Legea nr. 791/2001,

adopta prezenta decizie.

Art. 1. – Se aproba Standardul de performanta pentru serviciul de furnizare a gazelor naturale, realizat de operatorii de distributie, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta decizie.

Art. 2. – La data intrarii in vigoare a prezentei decizii se abroga Decizia presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale nr. 78/2001, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I,  nr. 197 din 19 aprilie 2001.

Art. 3. – Departamentul preturi, tarife, reglementari comerciale, protectia consumatorilor, Departamentul inspectie, control, sesizari, reclamatii, grupe teritoriale, Departamentul licente, autorizari, reglementari tehnice si Serviciul legislatie, contencios vor asigura aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei decizii.

Art. 4. – Prezenta decizie va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Presedintele Autoritatii Nationale de Reglementare

in Domeniul Gazelor Naturale

Dan Pantilie

ANEXA

STANDARD DE PERFORMANTA

pentru serviciul de furnizare a gazelor naturale realizat de operatorii de distributie

CAPITOLUL 1

Dispozitii generale

SECTIUNEA 1

Scop

Art. 1 - Prezentul standard de performanta reglementeaza indicatorii de performanta pentru asigurarea serviciului de furnizare a gazelor naturale, realizat de agentii economici titulari ai licentei de distributie si, respectiv, de furnizare a gazelor naturale.

Art. 2 - Prezentul standard de performanta a fost emis in conformitate cu prevederile art. 5 lit. m) din Ordonanta Guvernului nr. 41/2000 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale  (ANRGN) aprobata cu modificari prin Legea nr. 791/2001.

SECTIUNEA a 2-a

Domeniu de aplicare

Art. 3 - Prin standardul de performanta pentru serviciul de furnizare a gazelor naturale se stabilesc indicatori de performanta privind urmatoarele activitati:

a)      racordarea consumatorilor la sistemul de alimentare cu gaze naturale;

b)      contractarea gazelor naturale;

c)      masurarea, facturarea si incasarea contravalorii gazelor naturale furnizate;

d)      asigurarea parametrilor tehnologici si a conditiilor de calitate a gazelor naturale;

e)      asigurarea continuitatii in alimentarea cu gaze naturale, in conformitate cu prevederile contractuale;

f)        solutionarea reclamatiilor consumatorilor referitoare la serviciul de furnizare in scopul asigurarii unei relatii transparente intre furnizor si consumator, care sa conduca la rezolvarea eficienta si obiectiva a problemelor, cu respectarea drepturilor si obligatiilor fiecarei parti;

Art. 4 - (1) Standardul de performanta se aplica in relatiile contractuale dintre agentii economici titulari ai licentei de distributie si, respectiv, de furnizare a gazelor naturale si consumatori, pentru instalatii de utilizare care functioneaza la presiune joasa si redusa, in limitele debitelor instalate, aprobate conform reglementarilor in vigoare.

(2) Contractele de furnizare precizate la alin. (1) au la baza contractele-cadru de furnizare a gazelor naturale pentru consumatorii captivi emise de ANRGN  si aprobate prin decizie a presedintelui ANRGN.

Art. 5 - In vederea urmaririi respectarii standardului de performanta furnizorul trebuie sa asigure:

a)      gestiunea  si masurarea cantitatilor de gaze naturale furnizate;

b)      evidenta consumatorilor;

c)      organizarea activitatilor si a evidentelor privind citirea, facturarea/decontarea si incasarea contravalorii gazelor naturale vandute;

d)      organizarea activitatilor si a evidentelor privind stocurile, verificarea si etalonarea contoarelor/sistemelor si echipamentelor de masurare;

e)      inregistrarea, investigarea si solutionarea reclamatiilor si sesizarilor consumatorilor;

f)        efectuarea / investigarea verificarilor (in cazul in care acestea sunt efectuate de alti agenti economici autorizati) si inregistrarea verificarilor la instalatiile de utilizare ale consumatorilor;

g)      prestarea de servicii aferente serviciului de furnizare: informare, consultanta, si altele asemenea.

Art. 6 - Prevederile standardului de performanta nu se aplica in urmatoarele conditii:

a)      forta majora;

b)      defectiuni din culpa tertilor;

c)      refuzul consumatorului de a permite accesul furnizorului la obiectivele sistemului de alimentare cu gaze naturale aflate pe proprietatea sa;

d)      alte cauze independente de capabilitatea furnizorului de a actiona.

SECTIUNEA a 3-a

Definitii

Art. 7 - Lista cuprinzand termenii utilizati in prezentul standard de performanta si lista cuprinzand abrevierile sunt prevazute in anexele nr. 1 si 2.

CAPITOLUL II

Indicatori de performanta pentru serviciul de furnizare a gazelor naturale

SECTIUNEA 1

Racordarea consumatorilor

    Art. 8 - (1) Furnizorul este obligat sa analizeze posibilitatile tehnice, eficienta economica a activitatii de furnizare si sa raspunda la solicitarea scrisa privind racordarea la sistemul de distributie, a oricarui consumator existent sau potential, aflat pe teritoriul pentru care furnizorul are obligatia de furnizare a gazelor naturale la consumatorii captivi, prevazuta prin licenta de furnizare.

(2) Termenul pentru raspuns este de 30 de zile calendaristice de la inregistrarea cererii consumatorului.

Art. 9 - Debitul instalat si solutia tehnica de racordare se stabilesc prin avizul de racordare eliberat de furnizor.

Art. 10 – Indicatorii anuali de performanta pentru activitatea de racordare a consumatorilor de gaze naturale sunt:

a)      numarul de avize de racordare emise de furnizor raportat la numarul de solicitari ale consumatorilor pentru racordarea la sistemul de distributie cu gaze natuale, calculat pe categorii de consumatori;

b)      numarul de solicitari la care intervalul de timp dintre momentul inregistrarii cererii de racordare din partea consumatorului si primirea de catre acesta a raspunsului scris privind racordarea este mai mic de 30 de zile calendaristice raportat la numarul de solicitari ale consumatorilor pentru racordarea la sistemul de distributie cu gaze naturale.

SECTIUNEA a 2-a

Contractarea gazelor naturale

Art. 11 - (1) Contractarea gazelor naturale cuprinde urmatoarele  etape:

a)      analiza tehnica si economica a documentatiilor depuse de consumatori, in vederea emiterii de catre furnizor a acordului de utilizare;

b)      avizarea racordarii consumatorului;

c)      receptia de catre furnizor a lucrarilor de racordare executate in conformitate cu reglementarile legale in vigoare;

d)      incheierea contractelor de furnizare a gazelor naturale cu consumatorii, cu respectarea clauzelor prevazute in contractele-cadru emise de ANRGN.

(2) Termenul maxim pentru incheierea contractului de furnizare este de 15 zile calendaristice de la depunerea documentatiei complete.

Art. 12 - Pentru indeplinirea activitatii de contractare a gazelor naturale furnizorul are urmatoarele obligatii:

a)      sa raspunda oricarei solicitari privind incheierea contractelor de furnizare a gazelor naturale precizate la art. 4 alin. (2) in termen de 15 zile calendaristice de la inregistrarea acesteia;

b)      sa nu refuze incheierea contractelor de furnizare a gazelor naturale, precizate la art. 4 alin. (2) sub conditia respectarii de catre consumatorii potentiali a etapelor preliminare contractarii, precizate la art. 11 alin. (1), lit. a) - d);

c)      sa nu refuze prelungirea valabilitatii contractelor de furnizare a gazelor naturale precizate la art. 4 alin. (2), sub conditia respectarii de catre consumator a obligatiilor contractuale.

Art. 13 - Furnizorul este obligat sa asigure alimentarea cu gaze naturale a consumatorilor, in conditiile in care acestia se afla pe teritoriul pentru care furnizorul are obligatia de furnizare a gazelor naturale la consumatorii captivi, prevazuta prin licenta de furnizare, sunt racordati la reteaua de distributie, se incadreaza in prevederile contractului-cadru de furnizare.

Art. 14 - Oferta de furnizare de gaze naturale, precum si serviciul aferent se vor face in mod nediscriminatoriu.

Art. 15 – Indicatorii anuali de performanta la contractare sunt:

a)      numarul de contracte incheiate raportat la numarul total de solicitari pentru contractare, calculat pe categorii de consumatori;

b)      numarul de contracte incheiate cu respectarea termenului precizat la art. 11 alin. (2), raportat la numarul total de solicitari pentru contractare, calculat pe categorii de consumatori.

SECTIUNEA a 3-a

Masurarea si gestiunea cantitatilor de gaze naturale

   
Art. 16 - Furnizorul este obligat sa asigure, in conformitate cu prevederile legale:

a)         masurarea cantitatilor de gaze naturale furnizate, prin intermediul contoarelor/sistemelor si al echipamentelor de masurare, conform cerintelor Regulamentului de masurare a cantitatilor de gaze naturale tranzactionate la consumatorii captivi.

b)        gestiunea / evidenta contoarelor/sistemelor si echipamentelor de masurare;

c)         instalarea, verificarea, intretinerea, repararea si inlocuirea contoarelor/sistemelor si al echipamentelor de masurare.

Art. 17 - (1) Furnizorul este obligat sa raspunda la orice reclamatie sau solicitare scrisa referitoare la inlocuirea contoarelor/sistemelor si a echipamentelor de masurare, schimbarea amplasamentului acestora, remedierea lor si altele asemenea, in termen de 15 zile lucratoare de la inregistrarea reclamatiei sau a solicitarii scrise a consumatorilor.

    (2) Raspunsul va cuprinde solutia propusa, costurile si termenul de realizare.

Art. 18 - (1) Reclamatiile scrise privind functionarea deficitara a contoarelor/ sistemelor si echipamentelor de masurare vor fi solutionate in termen de 10 zile lucratoare prin:

    a) inspectarea, la consumator, a contoarelor/sistemelor si echipamentelor de masurare si verificarea/remedierea celor semnalate/constatate;

    b) prezentarea unei explicatii care sa contina si eventualele solutii de remediere, atunci cand evenimentul semnalat de consumator are cauze cunoscute.

(2) In cazul in care este necesara verificarea de catre BRML a contoarelor/sistemelor si echipamentelor de masurare, rezultatul verificarii va fi adus la cunostinta consumatorului in termen de 30 de zile calendaristice de la data depunerii reclamatiei.

Art. 19 - In cazul in care se constata defecte ale contoarelor/sistemelor si echipamentelor de masurare se aplica prevederile privind recalcularea consumului, prevazute in contractul-cadru de furnizare.

Art. 20 - Indicatorii anuali de performanta pentru masurarea si gestiunea cantitatilor de gaze naturale sunt:

a)      numarul anual de reclamatii privind functionarea deficitara a contoarelor/sistemelor si echipamentelor de masurare raportat la numarul total de consumatori;

b)      numarul anual de reclamatii privind functionarea deficitara a contoarelor/sistemelor si echipamentelor de masurare, care au fost rezolvate in mai putin de 10  zile lucratoare, cu exceptia cazurilor prevazute la art. 18 alin. (2) raportat la numarul total de reclamatii privind functionarea deficitara a contoarelor/sistemelor si echipamentelor de masurare;

c)      cantitatea de gaze naturale iesita din sistemul de distributie, pentru care furnizorul detine licenta, raportata la cantitatea de gaze naturale intrata in sistem.

SECTIUNEA a 4-a

Facturarea cantitatilor si incasarea contravalorii gazelor naturale furnizate

Art. 21 - (1) Furnizorul este obligat sa asigure:

a)      stabilirea, de comun acord cu consumatorul, a modului de citire a contoarelor (de exemplu: prin cititori-constatatori, autocitiri, personal tehnic, contoare cu preplata, telemasurare sau alte modalitati);

b)      respectarea intervalului de citire a contoarelor si de emitere a facturilor, conform contractului de furnizare;

c)      respectarea modului de facturare si de calcul a valorii facturilor (de exemplu: valori prestabilite sau valori rezultate din telemasurare, citire locala a contoarelor si altele asemenea);

d)      incasarea contravalorii serviciilor prestate, pe baza facturilor emise (de exemplu: prin cont bancar, cont CEC, posta, casieriile furnizorului, cititori-incasatori);

e)      evidenta majorarilor de intarziere/penalitatilor si a consumatorilor deconectati/reconectati.

(2) Informatiile referitoare la evidenta majorarilor de intarziere/penalitatilor se pun la dispozitie consumatorului odata cu emiterea facturii aferente lunii urmatoare celei pentru care au fost calculate.

Art. 22 - In cazul unor reclamatii privind factura emisa, furnizorul va efectua, in termen de 10 zile lucratoare de la data depunerii reclamatiei, verificarea corectitudinii facturii emise, va asigura corectarea inexactitatilor la urmatoarea facturare si va informa consumatorul despre constatarile rezultate in urma verificarii, precum si despre modul de rezolvare a reclamatiei.

Art. 23 – Indicatorii anuali de performanta la facturarea cantitatilor si incasarea contravalorii gazelor naturale furnizate sunt:

a)      numarul de reclamatii justificate privind facturarea, raportat la numarul de consumatori;

b)      numarul de reclamatii justificate privind facturarea, rezolvate in termen de 10 zile lucratoare raportat la numarul de reclamatii justificate privind facturarea;

SECTIUNEA a 5-a

Intreruperi accidentale in furnizarea gazelor naturale

Art. 24 - (1) Furnizorul este obligat sa urmareasca realimentarea in cel mai scurt timp posibil a consumatorilor afectati de incidentele care au ca efect intreruperea accidentala a alimentarii.

(2) In acest scop furnizorul asigura preluarea sesizarilor telefonice prin compartimente specializate.

Art. 25 – (1) Fiecare sesizare va fi inregistrata la furnizor, reclamantul fiind informat asupra numarului de inregistrare a cererii.

(2) Orice sesizare ulterioara se va referi la numarul de inregistrare initial.

Art. 26 – (1) Personalul specializat al furnizorului va aduce la cunostinta reclamantului durata estimata a intreruperii furnizarii.

(2) Pentru acuratetea informatiilor personalul din compartimentele specializate de preluare a reclamatiilor va trebui sa monitorizeze permanent mersul lucrarilor de remediere.

Art. 27 – (1) Furnizorul are obligatia de a asigura functionarea continua a unor echipe de interventie care sa actioneze in regim de urgenta in scopul limitarii/eliminarii efectelor incidentelor semnalate.

(2) Durata limita pentru sosirea echipei de interventie, din momentul anuntarii, este de maxim o ora, atat pentru mediul urban cat si pentru cel rural.

(3) In cazul unor accidente tehnice care au avut ca urmari victime si/sau pagube materiale, furnizorul va notifica despre aceasta la ANRGN in 24 de ore.

Art. 28 – Indicatorii anuali de performanta in cazul intreruperilor accidentale in furnizarea gazelor naturale sunt:

a)      numarul de intreruperi accidentale raportat la numarul total de consumatori;

b)      numarul de intreruperi accidentale raportat la lungimea in kilometri a retelei de distributie, aferenta teritoriului pentru care furnizorul are obligatia de furnizare a gazelor naturale la consumatorii captivi, prevazuta prin licenta de furnizare;

c)       numarul de consumatori afectati de intreruperile accidentale raportat la numarul total de consumatori;

d)      numarul de consumatori reconectati intr-un interval mai mic de 12 ore, raportat la numarul de consumatori afectati de intreruperile accidentale.

SECTIUNEA a 6-a

Intreruperi programate in furnizarea gazelor naturale

Art. 29 - (1) Pentru lucrari planificate furnizorul este obligat sa anunte consumatorul cu privire la intreruperea furnizarii gazelor naturale.

(2) Intreruperile programate vor fi aduse la cunostinta consumatorilor prin intermediul mass-media si/sau prin afisarea la sediul imobilelor afectate, cu cel putin 2 zile calendaristice inainte de data intreruperii.

Art. 30 – Intreruperile programate, neanuntate in prealabil, vor putea fi reclamate de consumator, iar furnizorul va plati daunele cauzate acestuia, potrivit clauzelor contractului de furnizare.

Art. 31 – Indicatorii anuali de performanta in cazul intreruperilor programate sunt:

a)      numarul de intreruperi programate raportat la numarul total de consumatori;

b)      durata totala in ore a acestor intreruperi raportata la numarul de intreruperi programate;

c)      numarul de consumatori afectati de aceste intreruperi, raportat la numarul total de consumatori.

SECTIUNEA a 7-a

Intreruperi neprogramate convenite cu consumatorul

Art. 32 – Intreruperea furnizarii cu gaze naturale a consumatorilor industriali prin automatizari de sistem sau in situatii limita in sistemul de distributie va fi dispusa cu acordul prealabil al acestora, prin contractele de furnizare a gazelor naturale precizate la art. 4 alin. (2).

SECTIUNEA a 8-a

Regimul de limitari si restrictii in SNT

Art. 33 - (1) In situatiile in care este deficit de presiune si/sau de debit in SNT, furnizorul poate aplica consumatorilor transe de limitare a presiunii si/sau a debitului, comunicate de operatorul SNT.

(2) Transele de limitare si, respectiv, durata de aplicare trebuie comunicate consumatorului cu cel putin 24 de ore inainte de aplicare.

Art. 34 - In situatiile de avarie sau pentru prevenirea unor avarii in SNT furnizorul va comunica in regim de urgenta, si va aplica consumatorilor masurile de reducere a debitului/presiunii si/sau de sistare a livrarilor solicitate de operatorul SNT, in conformitate cu prevederile contractului-cadru de furnizare, ale RPFD-SNTGN precum si cu alte acte normative in vigoare.

SECTIUNEA a 9-a

Reducerea sau sistarea alimentarii pentru neplata gazelor naturale

Art. 35 – Furnizorul va reduce sau, dupa caz, va sista furnizarea gazelor naturale in situatia in care consumatorul nu isi achita obligatiile de plata, conform contractului, cu acordarea unui preaviz de 5 zile calendaristice consumatorului si aplicarea efectiva in termen de 6 ore dupa expirarea preavizului.

Art. 36 - (1) Furnizorul este obligat ca in termen de maximum 24 de ore sa asigure reluarea furnizarii in situatia in care consumatorul isi achita integral obligatiile de plata si face dovada acesteia.

(2) Termenul prevazut la alin. (1) curge incepand cu ora 0 a zilei urmatoare celei in care consumatorul face dovada ca si-a achitat obligatiile de plata.

(3) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) si (2) cazurile in care contractul de furnizare a fost reziliat; in acest caz se va incheia un nou contract de furnizare cu conditia achitarii in prealabil a tarifului de reconectare.

Art. 37 – Indicatorii anuali de performanta pentru cazurile prevazute la art. 35 si respectiv, la art. 36 sunt:

    a) numarul de consumatori carora li s-a sistat furnizarea gazelor naturale pentru neplata raportat la numarul de consumatori care nu si-au achitat obligatiile de plata, conform contractului, nici dupa acordarea preavizului de 5 zile calendaristice, calculat pe categorii de consumatori;

    b) numarul de consumatori carora li s-a reluat furnizarea gazelor naturale in mai putin de 24 de ore de la onorarea obligatiilor de plata raportat la numarul de consumatori carora li s-a sistat furnizarea gazelor naturale pentru neplata si care si-au achitat integral obligatiile de plata si face dovada acesteia.

SECTIUNEA a 10-a

Parametrii tehnologici si conditiile de calitate a gazelor naturale furnizate

Art. 38 – Furnizorul are obligatia de a asigura respectarea parametrilor tehnologici si a conditiilor de calitate a gazelor naturale stipulate in contractele de furnizare incheiate.

Art. 39 - La reclamatia consumatorului privind neasigurarea parametrilor tehnologici si a conditiilor de calitate a gazelor naturale, furnizorul va verifica si va analiza cauzele care au generat abaterile reclamate si va informa consumatorul cu privire la rezultatele analizei efectuate si la masurile dispuse.

Art. 40 – Termenul pentru raspuns la reclamatii privind nerespectarea parametrilor tehnologici si a conditiilor de calitate a gazelor naturale este de 15 zile calendaristice.

Art. 41 – Indicatorii anuali de performanta privind asigurarea parametrilor tehnologici si respectarea conditiilor de calitate a gazelor naturale sunt:

a)      numarul de reclamatii privind neasigurarea parametrilor tehnologici si a conditiilor de calitate a gazelor naturale raportat la numarul total de consumatori;

b)      numarul de reclamatii privind neasigurarea parametrilor tehnologici si a conditiilor de calitate a gazelor naturale la care s-a raspuns in termen de 15 zile calendaristice raportat la numarul total de reclamatii privind neasigurarea parametrilor tehnologici si a conditiilor de calitate a gazelor naturale.

SECTIUNEA a 11-a

Raspunsuri la solicitarile consumatorilor

Art. 42 – Furnizorii sunt obligati sa raspunda, prin rezolvarea solicitarii sau prin notificare, la toate solicitarile scrise ale consumatorilor.

Art. 43 – Furnizorii sunt obligati sa inregistreze, sa analizeze si, dupa caz, sa intervina la sesizarile telefonice ale consumatorilor.

Art. 44 – Termenul maxim pentru raspuns la solicitarile consumatorilor, altele decat cele prevazute explicit in prezentul standard de performanta, este de 30 de zile calendaristice.

Art. 45 – Furnizorii organizeaza in acest scop centre de relatii cu clientii, indicand consumatorilor numerele de telefon si programul de lucru ale acestora.

Art. 46 – Fiecare sesizare sau reclamatie va primi un numar de inregistrare, acesta fiind comunicat petitionarului.

Art. 47 – Indicatorii anuali de performanta corespunzatori activitatii prevazute la art. 42-44 sunt:

    a) numarul de sesizari scrise, altele decat cele la care se refera expres prezentul standard de performanta raportat la numarul total de consumatori;

    b) numarul de sesizari scrise, altele decat cele la care se refera expres prezentul standard de performanta la care s-a raspuns intr-un termen mai mic de 30 de zile calendaristice raportat la numarul de sesizari scrise, altele decat cele la care se refera expres prezentul standard de performanta.

CAPITOLUL IV

Dispozitii finale si tranzitorii

 Art. 48 - (1) Pentru inregistrarea sesizarilor si a reclamatiilor consumatorilor, furnizorii sunt obligati sa asigure urmatoarele:

    a) cel putin un centru de relatii cu clientii, prevazut cu registratura; se va respecta norma minima de un centru pentru fiecare 50.000 de consumatori, titulari de contracte de furnizare in mediul urban si 10.000 in mediul rural;

    b) un serviciu telefonic permanent;

    c) un compartiment specializat de sinteza a datelor.

(2) Pentru ceilalti indicatori prevazuti in prezentul standard de performanta furnizorul va garanta urmarirea prin compartimentele specializate.

Art. 49 – (1) Informatiile privind date generale despre clientii furnizorului si datele necesare pentru calcularea indicatorilor de performanta prevazuti in prezentul standard de performanta vor fi transmise anual la ANRGN pana la data de 15 februarie a anului urmator.

(2) Furnizorii au obligatia transmiterii informatiilor prevazute la alin. (1), la nivel de societate comerciala si la nivel de sucursale, dupa caz.

Art. 50 – Calculul si analiza indicatorilor de performanta se face de catre ANRGN pe baza datelor transmise de furnizori, conform modelului prevazut in anexa nr. 3 si, respectiv, in anexa nr. 4.

Art. 51 – Incepand cu anul 2004, aprecierea performantei activitatii de furnizare a gazelor naturale, realizata de furnizori, se va face pe baza nivelurilor de performanta, stabilite de ANRGN in urma analizei indicatorilor de performanta calculati, aferenti activitatii de furnizare a gazelor naturale.

Art. 52 – La solicitarea ANRGN furnizorul va asigura accesul la documentele primare in termen de 5 zile lucratoare de la data solicitarii.

Art. 53 – ANRGN va elabora si va da publicitatii rezultatele analizei indicatorilor de performanta in furnizarea gazelor naturale, in termen de 90 de zile caledaristice de la data limita de transmitere.

Art. 54 – Anexele nr. 1- 4 fac parte integranta din prezentul standard de performanta.

   Anexa nr. 1

la standardul de performanta

DEFINIREA UNOR TERMENI

a)      acces la retea - dreptul unui producator, furnizor si/sau consumator de a utiliza, in conditiile legii, sistemul de transport si/sau de distributie;

b)      caracteristici tehnice - totalitatea datelor si elementelor de natura tehnica, specifice unui obiectiv din sectorul gazelor naturale;

c)      clasa de exactitate - clasa de mijloace de masurare care satisfac anumite conditii metrologice, destinate sa mentina erorile in limite specificate (definitie conform SR 13.251/1996);

d)      consumator (final) de gaze naturale - persoana fizica sau juridica, romana ori straina, care cumpara gaze naturale pentru propria sa utilizare;

e)      consumator potential – consumatorul de gaze naturale neracordat la reteaua de distributie;

f)        consumatorul rezidential – consumatorul care utilizeaza gazele naturale in scopul incalzirii spatiilor proprii, producerii apei calde pentru gatit si pentru care furnizarea se face fara limita de consum, pana la nivelul debitului maxim instalat; in particular, termenul “uz rezidential” face referire la consumul casnic in gospodarii individuale, apartamente de bloc, obiective sociale, culturale, de ocrotire a sanatatii, institutii si alte asemenea;

f1) consumator rezidential individual – consumul casnic in gospodarii individuale, apartartamente de bloc sau cu un consum de gaze naturale de maximum 10.000 m3/an;

f2) consumator rezidential colectiv - consumul casnic in gospodarii si apartamente de bloc, cu contorizari comune si un consum de gaze naturale mai mare de 10.000 m3/an;

f3) alti consumatori rezidentiali – institutii publice, unitati de invatamant, spitale, crese, gradinite, servicii sociale precum si altele asemenea;

g)  consumator industrial - consumatorul care utilizeaza gazele naturale ca materie prima in industria chimica sau pentru procese tehnologice in industrie, sectorul extractiv, sectorul materialelor de constructii si altele asemenea, clasificat astfel:

 g1)consumator industrial mic - cu un consum de gaze naturale de maximum 100.000 mc/an;

 g2)consumator industrial mare - cu un consum de gaze naturale de minimum 100.000 mc/an;

  g3)consumator din industria chimica - care utilizeaza gazele naturale ca materie prima in industria chimica de sinteza;

         g4)consumator din sectorul producerii de energie electrica - consumatorul care utilizeaza gazele naturale in scopul producerii de energie electrica pentru utilitati publice.

h) consumator comercial – consumatorul care utilizeaza gaze naturale in sectorul comercial, restaurante, hoteluri, centre de afaceri sau in agricultura, sere si utilizari similare, pentru care furnizarea se face fara limita de consum, pana la nivelul debitului maxim instalat;

i) consumator din sectorul distributiei districtuale a agentului termic – consumatorul care utilizeaza gaze naturale pentru producerea de energie termica, in scopul distributiei publice; furnizarea se realizeaza in limita cantitatilor de gaze naturale contractate si in conformitate cu graficul de furnizare prevazut in contractul de furnizare;

j) contor de masurare - aparat sau ansamblu de echipamente conectate intre ele, destinate sa masoare volumele de gaze naturale consumate si care indeplinesc cerintele impuse de legislatia metrologica in vigoare;

k) furnizor de gaze naturale - persoana juridica, romana sau straina, titulara a licentei de furnizare in baza careia are dreptul sa comercializeze gaze naturale;

l) indicatori de performanta - parametri ai serviciului de furnizare a gazelor naturale realizat de operatorii de distributie, pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate urmarite la nivel de furnizor, titular al licentei de distributie;

m) instalatia de utilizare – ansamblul de conducte, aparate si accesorii montate in incinta unui consumator, inclusiv focarul si cosul de evacuare a gazelor de ardere, situate dupa statia/postul de masurare a debitului si reglare a presiunii, dupa caz;

n) operator de distributie – persoana juridica, autorizata si licentiata sa opereze capacitatea sistemului de distributie, in scopul mentinerii parametrilor functionali ai sistemului;

o) Regulamentul de masurare a cantitatilor de gaze naturale tranzactionate la consumatorii captivi - colectie de acte normative care reglementeaza activitatea de masurare a cantitatilor de gaze naturale in sectorul gazelor naturale;

p) situatia de avarie in SNT si distributie – situatia in care, datorita avarierii unor instalatii sau agregate din sectorul extractie si transport gaze naturale, reducerii importului de gaze naturale sau a unor situatii dificile generate de temperaturi deosebit de scazute, nu se mai pot mentine principalii parametri ai SNT, respectiv in sistemul de distributie;

r) standard de performanta - standardul prin care se stabilesc indicatori cantitativi si niveluri calitative pentru activitatile incluse in serviciul de furnizare a gazelor naturale, realizat de operatorii de distributie.

Anexa nr. 2

la standardul de performanta

LISTA

cuprinzand abrevierile

ANRGN –Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale;

BRML – Biroul Roman de Metrologie Legala;

RPFD-SNTGN – Regulament de programare, functionare si dispecerizare a Sistemului national de transport al gazelor naturale, aprobat prin decizie a presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale;

SNT - Sistemul national de transport al gazelor naturale.

Anexa nr. 3

la standardul de performanta

DATE GENERALE

despre clientii furnizorului in perioada ………….

Nr. Crt.

Categorii de consumatori

Numarul de consumatori/

cantitatea de gaze naturale livrate

Luna

Anual

Rezidentiali

individuali

colectivi

alti rezidentiali

comerciali

industriali

industriali mici

industriali mari

din industria chimica

pentru producecerea energiei electrice

din sectorul distributiei districtuale a agentului termic     Director                                           Sef compartiment

Anexa nr. 4

la standardul de performanta

DATE

necesare calcularii indicatorilor de performanta in furnizarea gazelor naturale

Cap. II

Secti

unea

Date necesare calcularii indicatorilor de performanta

Valoarea realizata lunar/anual

Date solicitate

Categoria de consumatori

Anual

Numarul de solicitari ale consumatorilor pentru racordarea la sistemul de distributie cu gaze naturale

Rezidentiali

Individual

Colectiv

alti rezidentiali

Comerciali

Industriali

Industriali mici

Industriali mari

din industria chimica

Pentru producerea energiei electrice

Din sectorul distributiei districtuale a agentului termic

Numarul de avize de racordare emise de furnizor

Rezidentiali

Individual

Colectiv

alti rezidentiali

Comerciali

Industriali

Industriali mici

Industriali mari

din industria chimica

Pentru producerea energiei electrice

Din sectorul distributiei districtuale a agentului termic

Numarul de solicitari la care intervalul de timp dintre momentul inregistrarii cererii de racordare din partea consumatorului si primirea de catre acesta a raspunsului scris este mai mic de 30 de zile calendaristice:

Toti consumatorii

a 2-a

Numarul de contracte incheiate

Rezidentiali

Individual

Colectiv

Alti rezidentiali

Comerciali

Industriali

Industriali mici

Industriali mari

din industria chimica

Pentru producerea energiei electrice

Din sectorul distributiei districtuale a agentului termic

Numarul de solicitari privind contractarea

Rezidentiali

Individual

Colectiv

Alti rezidentiali

ComercialiIndustriali

Industriali mici

Industriali mari

din industria chimica

Pentru producerea energiei electrice

Din sectorul distributiei districtuale a agentului termic

Numarul de contracte incheiate cu respectarea termenului precizat la art. 11 alin. (2)

Rezidentiali

Individual

Colectiv

Alti rezidentiali

Comerciali

Industriali

Industriali mici

Industriali mari

din industria chimica

Pentru producerea energiei electrice

Din sectorul distributiei districtuale a agentului termic

 a 3-a

Numarul anual de reclamatii privind functionarea deficitara a contoarelor/sistemelor si echipamentelor de masurare

Toti consumatorii

Numarul de reclamatii privind functionarea deficitara a contoarelor/sistemelor si echipamentelor de masurare care au fost rezolvate in mai putin de 10  zile lucratoare, cu exceptia cazurilor prevazute la art. 18 alin (2)

Toti consumatorii

Cantitatea de gaze naturale iesita din sistemul de distributie, pentru care furnizorul detine licenta

Toti consumatorii

Cantitatea de gaze naturale intrata in sistemul de distributie, pentru care furnizorul detine licenta

Toti consumatorii

  a 4-a

Numarul de reclamatii justificate privind facturarea

Toti consumatorii

Numarul de reclamatii justificate privind facturarea rezolvate in termen de 10 zile lucratoare

Toti consumatorii

 a 5-a

Numarul de intreruperi accidentale

Toti consumatorii

Lungimea in kilometri a retelei de distributie, aferenta teritoriului pentru care furnizorul are obligatia de furnizare a gazelor naturale la consumatorii captivi, prevazuta prin licenta de furnizare

Toti consumatorii

Numarul de consumatori afectati de intreruperile accidentale

Toti consumatorii

Numarul de consumatori reconectati intr-un interval mai mic de12 ore

Toti consumatorii

 a 6-a

Numarul de intreruperi programate

Toti consumatorii

Durata totala in ore a acestor intreruperi

Toti consumatorii

Numarul de consumatori afectati de intreruperile progamate

Toti consumatorii

 a 9-a

Numarul de consumatori carora li s-a sistat furnizarea gazelor naturale pentru neplata

Rezidentiali

Individual

colectiv

Alti rezidentiali

Comerciali

Industriali

industriali mici

industriali maridin industria chimica

pentru producerea energiei electrice

Din sectorul distributiei districtuale a agentului termic

Numarul de consumatori care nu si-au achitat obligatiile de plata, conform contractului, nici dupa acordarea preavizului de 5 zile calendaristice

Rezidentiali

Individual

colectiv

Alti rezidentiali

Comerciali

Industriali

industriali mici

industriali mari

din industria chimica

pentru producerea energiei electrice

Din sectorul distributiei districtuale a agentului termic

Numarul de consumatori carora li s-a reluat furnizarea gazelor naturale mai putin de 24 de ore de la onorarea obligatiilor de plata

Rezidentiali

Individual

colectiv

Alti rezidentiali

Comerciali

Industriali

industriali mici

industriali mari

din industria chimica

pentru producerea energiei electrice

Din sectorul distributiei districtuale a agentului termic

Numarul de consumatori carora li s-a sistat furnizarea gazelor naturale pentru neplata, care si-au achitat integral obligatiile de plata si face dovada acesteia

Rezidentiali

Individual

colectiv

Alti rezidentiali

Comerciali

Industriali

industriali mici

industriali mari

din industria chimica

pentru producerea energiei electrice

din sectorul distributiei districtuale a agentului termic

a –10a

Numarul de reclamatii privind neasigurarea parametrilor tehnologici si a conditiilor de calitate a gazelor naturale

Toti consumatorii

Numarul de reclamatii privind neasigurarea parametrilor tehnologici si a conditiilor de calitate a gazelor naturale la care s-a raspuns in  termen de 15 zile calendaristice

Toti consumatorii

a 11-a

Numarul de sesizari scrise, altele decat cele la care se refera expres prezentul standard de performanta

Toti consumatorii

Numarul de sesizari scrise, altele decat cele la care se refera expres prezentul standard de performanta la care s-a raspuns intr-un termen mai mic de 30 de zile calendaristice

Toti consumatorii

                Director                                    Sef compartimentloading...


Politica de confidentialitate

DISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 848
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2020 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site