Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AdministratieDrept

DECIZIA nr. 1 din 3 noiembrie 2000 pentru aprobarea contractelor-cadru de furnizare a gazelor naturale pentru consumatorii captivi

legislatie+ Font mai mare | - Font mai micDECIZIA nr. 1 din 3 noiembrie 2000
pentru aprobarea contractelor-cadru de furnizare a gazelor naturale pentru consumatorii captivi

Emitent : AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL GAZELOR NATURALE
Publicata in : MONITORUL OFICIAL nr. 45 bis din 26 ianuarie 2001

        Presedintele Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN),
avand in vedere prevederile art. 8 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 41/2000 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN),

in temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) din Ordonanta Guvernului nr. 41/2000 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN), cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale art. 33 si 34 din Ordonanta Guvernului nr. 60/2000 privind reglementarea activitatilor din sectorul gazelor naturale, cu modificarile si completarile ulterioare,

emite urmatoarea decizie:

ART. 1
Se aproba:
a) contractul-cadru de furnizare a gazelor naturale pentru consumatorii rezidentiali, prevazut in anexa nr. 1;
b) contractul-cadru de furnizare a gazelor naturale pentru consumatorii industriali, prevazut in anexa nr. 2;
c) contractul-cadru de furnizare a gazelor naturale pentru consumatorii comerciali, prevazut in anexa nr. 3;
d) contractul-cadru de furnizare a gazelor naturale pentru consumatorii din sectorul distributiei districtuale a agentului termic, prevazut in anexa nr.4.
ART. 2
Dispozitiile contractelor-cadru prevazute la art. 1 lit. b) si c) nu se aplica consumatorilor care vor primi, in conditiile legii, acreditarea de consumator eligibil.
ART. 3
Licenta de furnizare a gazelor naturale este obligatorie pentru incheierea noilor contracte, urmand sa fie emisa in conditiile Regulamentului pentru acordarea autorizatiilor si licentelor in sectorul gazelor naturale, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 784/2000.
ART. 4
Pana la data incheierii noilor contracte-cadru relatiile dintre furnizori si consumatorii captivi sunt reglementate prin contractele-cadru existente.
ART. 5
Anexele nr. 1-4 fac parte integranta din prezenta decizie.
ART. 6
Departamentul licentieri, autorizari, reglementari tehnice, Departamentul preturi, tarife, reglementari comerciale si protectia consumatorilor, respectiv Directia control, inspectii, auditare, asigurarea calitatii vor aduce la indeplinire prevederile prezentei decizii.Presedintele Autoritatii Nationale de
Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale,
Iulian Iancu

ANEXA 1


CONTRACT - CADRU
de furnizare a gazelor naturale pentru consumatorii rezidentiali
nr. . din anul ., luna ., ziua


I. Partile contractante

Intre ., reprezentata legal prin , cu sediul in . str. nr. ., judetul/sectorul , cod postal ., telefon .., fax , cod fiscal ., inscrisa la oficiul registrului comertului sub nr. ., cod SIRUES , cont nr. .., deschis la .., titular al licentei de furnizare emise de ANRGN cu nr. ., denumita furnizor de gaze naturale, in calitate de vanzator,
si , avand buletinul/cartea de identitate seria nr. ., eliberat/eliberata la data de . de .., cod numeric personal .., locul nasterii , fiul/fiica lui si al/a , domiciliat in .., str. .. nr. ., bl. , sc. ., et. .., ap. .., judetul/sectorul /asociatia de proprietari din ., reprezentata prin .., inregistrata la , sub nr. .., cod fiscal , cont nr. .., deschis la ., denumit consumator rezidential de gaze naturale, persoana fizica, in calitate de client,
sau , reprezentata prin ., cu sediul in ., str. . nr. , judetul/sectorul ., cod postal , telefon , fax .., inregistrata la . sub nr. ., cod fiscal nr. , cont nr. ., deschis la .., denumit consumator rezidential de gaze naturale, persoana juridica, in calitate de client, s-a incheiat la data de . prezentul contract.

II. Date generale
1. Locul de consum ../(localitatea, strada, numarul)/.., avand actul de proprietate nr. ., contractul de inchiriere nr. .. sau alte acte prevazute de lege ..
2. Aviz de racordare nr. .. din data de , emis de ..
3. Acord de utilizare nr. . din data de ..
4. Dosar tehnic nr. .
5. Debit instalat mc/h
6. Presiunea de furnizare a gazelor naturale . Pa(bar).
Pe baza debitului nominalizat au fost instalate aparatele de utilizare a gazelor naturale prevazute in anexa nr. 1 la prezentul contract.

III. Obiectul si durata contractului

Art. 1. - Obiectul prezentului contract consta in furnizarea gazelor naturale la locul de consum si reglementarea raporturilor dintre furnizorul si consumatorul rezidential privind furnizarea, conditiile de utilizare, facturarea si plata gazelor naturale.
Art. 2. - Delimitarea instalatiei, proprietate a consumatorului rezidential, fata de instalatia proprietate a furnizorului se face - da/nu:
    a) la iesirea din postul de reglare-masurare;
    b) la limita de proprietate;
    c) la robinetul de bransament pentru retelele de alimentare de presiune redusa.
Art. 3. - Gazele naturale furnizate sunt destinate exclusiv consumului la aparatele de utilizare, aprobate de furnizor in conformitate cu reglementarile metrologice in vigoare.
Art. 4. - Modalitatea de citire a contorului este - da/nu:
    a) prin citire directa de catre personalul imputernicit al furnizorului, o data pe luna;
    b) prin autocitire.
Art. 5. - Contractul de furnizare s-a incheiat pentru durata - da/nu:
    a) nedeterminata;
    b) , convenita de parti.

IV. Pretul gazelor naturale; modalitati si conditii de plata

Art. 6. - (1) Pretul gazelor naturale contractate este stabilit de ANRGN in conformitate cu prevederile Criteriilor si metodelor pentru stabilirea preturilor si a tarifelor reglementate in sectorul gazelor naturale.
      (2) In cazul modificarii pretului gazelor naturale calculul contravalorii consumului se va face pe baza mediei zilnice a consumului realizat intre doua citiri consecutive, inmultita cu numarul de zile corespunzatoare fiecarei perioade si cu aplicarea pretului aferent.
Art. 7. - (1) Plata contravalorii consumului de gaze naturale se face lunar, in termen de 15 zile calendaristice de la data primirii facturii emise de furnizor. In cazul in care data scadentei este zi nelucratoare, termenul se socoteste implinit in urmatoarea zi lucratoare.
      (2) Plata gazelor naturale consumate se realizeaza in una dintre urmatoarele modalitati - da/nu:
            a) la casieria furnizorului, pe baza de factura;
            b) la filialele Casei de Economii si Consemnatiuni sau la orice alta banca, prin ordin de plata;
            c) prin orice instrument legal de plata, convenit de parti.
      (3) In cazul in care plata se realizeaza in conditiile alin. (2) lit. b), aceasta se considera efectuata la data la care suma este operata in contul furnizorului.

V. Drepturile si obligatiile furnizorului de gaze naturale

Art. 8. - Furnizorul de gaze naturale are urmatoarele drepturi:
    A. sa incaseze contravaloarea gazelor naturale furnizate;
    B. sa limiteze sau, dupa caz, sa intrerupa furnizarea gazelor naturale in urmatoarele cazuri:
        a) la incetarea valabilitatii contractului;
        b) la cererea consumatorului rezidential;
        c) forta majora, sub conditia respectarii prevederilor art. 16;
        d) stare de necesitate, cand se pericliteaza viata sau sanatatea oamenilor ori integritatea bunurilor materiale;
        e) consum fraudulos de gaze naturale;
        f) pentru prevenirea sau limitarea extinderii avariilor in instalatiile tehnologice de gaze naturale, in zona instalatiilor de productie, depozitare si a retelelor de transport si de distributie;
        g) neachitarea facturii la termenele stabilite prin contract, pentru gazele naturale consumate, precum si neplata majorarilor de intarziere aferente;
        h) producerea de daune rezultate din deteriorarea unor instalatii ale furnizorului, cand acestea se datoreaza culpei consumatorului rezidential;
        i) nepermiterea personalului imputernicit al furnizorului de a monta, de a verifica sau de a citi aparatele de masurare pentru decontarea contravalorii gazelor naturale consumate ori de a verifica si de a remedia defectiunile intervenite la instalatiile furnizorului, pe baza de program convenit de parti, cand acestea se afla pe proprietatea consumatorului rezidential;
        j) pentru executarea de lucrari la noile instalatii de alimentare sau pentru remedierea, inlocuirea ori modificarea celor existente.
Art. 9. - Furnizorul de gaze naturale are urmatoarele obligatii:
    a) sa furnizeze consumatorului rezidential gaze naturale in mod continuu si in conditii de calitate, cu exceptia cazurilor prevazute la art. 8 lit. B;
    b) sa asigure parametrii specifici ai gazelor naturale contractate, in conformitate cu prevederile STAS 3317-67;
    c) sa asigure masurarea cantitatilor de gaze naturale numai prin aparate si echipamente de masurare, certificate in conformitate cu reglementarile metrologice in vigoare;
    d) sa factureze consumatorului rezidential contravaloarea gazelor naturale furnizate;
    e) sa asigure pe cheltuiala sa verificarea metrologica initiala si periodica a aparatelor si echipamentelor de masurare a debitelor de gaze naturale, inclusiv repararea acestora, la termenele prevazute de legislatia metrologica in vigoare, in scopul de a le mentine in respectiva clasa de exactitate;
    f) sa furnizeze, la cererea justificata a consumatorului rezidential, informatii privind istoricul de consum pe o perioada de maximum 3 ani anteriori solicitarii;
    g) sa raspunda in termen de maximum doua zile calendaristice la sesizarea consumatorului rezidential privind neconformitati in prestarea serviciului de furnizare a gazelor naturale;
    h) sa recalculeze consumul atunci cand se constata defectarea contorului, in conformitate cu Modul de recalculare a consumului de gaze naturale ca urmare a defectarii aparatelor de masura, prezentat in anexa nr. 3 la prezentul contract;
    i) sa anunte consumatorul rezidential, in cadrul unui program convenit cu acesta, limitarea sau intreruperea furnizarii gazelor naturale;
    j) sa suporte pe cheltuiala sa contravaloarea aparatelor de masurare si/sau a echipamentelor care se inlocuiesc de catre acesta.

VI. Drepturile si obligatiile consumatorului rezidential de gaze naturale

Art. 10. - Consumatorul rezidential de gaze naturale are urmatoarele drepturi:
    a) sa consume gaze naturale in conformitate cu prevederile prezentului contract;
    b) toate celelalte drepturi care deriva din obligatiile corespunzatoare ale furnizorului.
Art. 11. - Consumatorul rezidential de gaze naturale are urmatoarele obligatii:
    a) sa achite integral si la termen contravaloarea gazelor naturale furnizate;
    b) sa nu permita altor persoane sa se racordeze la instalatia proprie de utilizare;
    c) sa nu revanda gazele naturale contractate;
    d) sa permita accesul imputernicitului furnizorului in punctul de masurare, pentru citirea indexului contorului, precum si la instalatia de utilizare, in baza unui program convenit de parti;
    e) sa pastreze intacte contorul de masurare, sigiliile metrologice, precum si instalatiile furnizorului aflate pe proprietatea consumatorului rezidential; modificarile sau extinderile acestora se vor efectua pe baza aprobarilor legale si numai de catre instalatori autorizati de ANRGN;
    f) sa sesizeze imediat furnizorul in legatura cu orice defectiune pe care o constata in functionarea contorului de masurare sau a instalatiei de utilizare, delimitata conform art. 2;
    g) sa suporte costul reparatiei aparatelor de masurare si/sau a echipamentelor cand acestea s-au defectat ca urmare a culpei proprii;
    h) sa nu ridice constructii, sa nu depoziteze materiale si sa nu efectueze lucrari subterane pe traseele instalatiilor de utilizare a gazelor naturale fara acordul prealabil al furnizorului.

VII. Raspunderea contractuala

Art. 12. - Partea care din culpa nu executa obligatiile asumate prin prezentul contract ori le executa necorespunzator datoreaza celeilalte parti penalitati si/sau despagubiri in vederea repararii prejudiciului cauzat din culpa sa.
Art. 13. - (1) Furnizorul de gaze naturale este obligat sa plateasca despagubiri consumatorului rezidential in cazul pagubelor produse din culpa furnizorului.
        (2) Plata acestor despagubiri se face cu respectarea urmatoarelor conditii:
            a) notificarea de catre consumatorul rezidential furnizorului a situatiei constatate, in termen de cel mult 3 zile calendaristice de la data producerii pagubei;
            b) prezentarea de catre consumatorul rezidential furnizorului a documentelor justificative care atesta plata reparatiilor efectuate de o unitate autorizata.
Art. 14. - (1) Neachitarea contravalorii facturii de catre consumatorul rezidential, in conditiile art. 7 alin. (1), atrage:
            a) perceperea unei penalitati de 0,15% pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu a 16-a zi calendaristica de la data primirii instiintarii de plata pana la achitarea integrala a facturii, inclusiv ziua platii;
            b) intreruperea furnizarii gazelor naturale, cu un preaviz de 5 zile calendaristice, dupa 30 de zile calendaristice de la data aplicarii penalitatilor;
            c) rezilierea contractului dupa 30 de zile calendaristice de la data intreruperii, in cazul in care consumatorul rezidential nu a achitat integral consumul de gaze naturale si penalitatile datorate furnizorului.
            (2) Dupa achitarea integrala a contravalorii consumului de gaze naturale si a penalitatilor datorate furnizorului acesta va relua furnizarea gazelor naturale in termen de maximum 3 zile calendaristice, cu exceptia cazului in care contractul a fost reziliat; in acest caz se va incheia un nou contract de furnizare, cu conditia achitarii in prealabil a tarifului de reconectare.
Art. 15. - In cazul in care consumatorul rezidential provoaca daune furnizorului prin folosirea de aparate de utilizare a gazelor naturale improvizate sau prin influentarea parametrilor de ardere ai acestora, el va fi obligat la plata unor despagubiri catre furnizor.
Art. 16. - (1) Forta majora exonereaza de raspundere partea care o invoca, sub conditia notificarii situatiei constatate, in termen de maximum 5 zile calendaristice de la data incetarii respectivului caz.
        (2) Cazurile de forta majora sunt certificate de Camera de Comert si Industrie a Romaniei si a Municipiului Bucuresti.

VIII. Incetarea contractului

Art. 17. - Furnizorul de gaze naturale poate rezilia unilateral contractul in caz de consum fraudulos sau de neplata a facturilor in termenul prevazut la art. 14 alin. (1) lit. c), precum si in celelalte cazuri prevazute de lege.
Art. 18. - Consumatorul rezidential de gaze naturale poate solicita rezilierea contractului de furnizare, cu un preaviz de 30 de zile calendaristice de la data inregistrarii la furnizor a cererii de reziliere.

IX. Clauze finale

Art. 19. - Dispozitiile prezentului contract-cadru se completeaza cu prevederile Codului comercial, Codului civil si cu celelalte reglementari specifice in vigoare.
Art. 20. - Neintelegerile de orice fel care pot aparea pe parcursul derularii prezentului contract si care nu pot fi rezolvate pe cale amiabila se vor solutiona de catre instantele judecatoresti de drept comun ori pe calea arbitrajului.
Art. 21. - Clauzele cuprinse in prezentul contract se pot modifica si completa prin acte aditionale, cu acordul partilor sau ca efect al modificarii cadrului legislativ in domeniu.
Art. 22. - Anexa nr. 1 'Lista cuprinzand aparatele de utilizare a gazelor naturale', anexa nr. 2 'Definirea unor termeni din Contractul-cadru de furnizare a gazelor naturale pentru consumatorii rezidentiali' si anexa nr. 3 'Modul de recalculare a consumului de gaze naturale ca urmare a defectarii aparatelor de masura' fac parte integranta din prezentul contract-cadru.
Art. 23. - Alte clauze
Prezentul contract a fost incheiat in doua exemplare, cate un exemplar pentru fiecare parte contractanta.


FURNIZOR                      CONSUMATOR
Reprezentant legal,                      Reprezentant legal,
.                      ..

ANEXA 1
la contractul-cadru

LISTA
cuprinzand aparatele de utilizare a gazelor naturale

Nr.Crt.

Denumirea aparatului de utilizare

Tipul (model)

Debit (mc/h)

Presiunea (mbar)

Observatii

minim

maxim

minima

maxima

ANEXA 2
la contractul-cadru

DEFINIREA
unor termeni din Contractul-cadru de furnizare a gazelor naturale pentru consumatorii rezidentiali- acord de utilizare - permisiune acordata de operatorul sistemului de distributie, in vederea utilizarii gazelor naturale de catre consumatorul rezidential;
- Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale - ANRGN - institutie publica cu personalitate juridica, aflata in coordonarea Ministerului Industriei si Comertului*), care elaboreaza, aplica si urmareste sistemul de reglementari obligatorii la nivel national, necesar pentru functionarea sectorului si a pietei gazelor naturale in conditii de eficienta, siguranta, concurenta, transparenta si protectie a consumatorilor si a mediului;
- aviz de racordare - act tehnic prin care se stabilesc posibilitatile si conditiile de alimentare din sistemul de distributie a gazelor naturale pentru un consumator rezidential;
- cititor-incasator - imputernicit al operatorului de distributie a gazelor naturale, insarcinat cu citirea indexului contorului de gaze naturale si cu incasarea contravalorii facturilor emise de furnizor;
- clasa de exactitate - clasa de mijloace de masurare care satisfac anumite conditii metrologice, destinate sa mentina erorile in limite specificate (definitie conform SR 13251/1996);
- consum fraudulos - consum bazat pe inselaciune, in vederea obtinerii unui folos material injust, de natura sa cauzeze un prejudiciu;
- consumator rezidential - consumatorul care intruneste cumulativ urmatoarele criterii:
        a) utilizeaza gazele naturale in scopul incalzirii spatiilor, producerii apei calde, pentru gatit; in particular, termenul uz rezidential face referire la consumul casnic in gospodarii individuale, apartamente de bloc, spitale, crese, gradinite, servicii sociale, institutii si alte unitati rezidentiale;
        b) consumul de gaze naturale inregistrat este in general de maximum 10.000 mc/an;
        c) gradul de utilizare a debitului maxim instalat este redus in timpul verii si neuniform pe parcursul unei zile; furnizarea se face constant si continuu, fara limita de consum;
- contor de masurare - aparat sau ansamblu de echipamente conectate intre ele, destinate sa masoare volumele de gaze naturale consumate si care indeplinesc cerintele impuse de legislatia metrologica in vigoare;
- debit instalat - suma debitelor maxime, exprimate in mc/h, ale aparatelor de utilizare existente intr-o instalatie de utilizare;
- debit maxim - volum de gaze naturale care trece timp de o ora printr-un aparat - contor, regulator, instalatie de utilizare, arzator si altele asemenea - la presiunea de lucru maxima indicata de producator;
- debit nominalizat - debit exprimat in mc/h, care se acorda unui consumator rezidential in baza cererii acestuia, destinat asigurarii necesarului de consum la aparatele de utilizare;
- furnizor - persoana juridica, romana sau straina, titulara a licentei de furnizare a gazelor naturale;
- gaze naturale - substante minerale combustibile, constituite din amestecuri de hidrocarburi naturale, acumulate in scoarta terestra si care, in conditii de suprafata, se prezinta in stare gazoasa, intrunind proprietatile fizice si chimice prevazute in STAS 3317-67;
- instalatie de utilizare a gazelor naturale - sistem mecanic complex, destinat sa asigure consumul de gaze naturale in conditii de eficienta si de siguranta;
- istoric de consum - consum de gaze naturale exprimat in unitati de volum - mc, realizat intr-o anumita perioada evidentiata in baza de date a operatorului de distributie;
- loc de consum - amplasamentul instalatiilor de utilizare ale unui consumator, unde se consuma gazele naturale furnizate prin una sau mai multe instalatii de alimentare; un consumator poate avea mai multe locuri de consum;
- metru cub de gaze naturale (mc) - echivalentul energetic, conform STAS 3317-67, al cantitatii de gaze naturale continute in volumul unui cub cu latura de un metru, la presiunea de 101.325 Pa (1 bar) si temperatura de 288,15rK (15rC);
- parametrii instalatiilor de utilizare in procesul de ardere a gazelor naturale - totalitatea parametrilor de calitate a gazelor naturale - debit, presiune, temperatura -, care trebuie intruniti la intrarea in aparatul de utilizare, corelat cu parametrii procesului de ardere, respectiv proportia amestecului gaz/aer, stabilitatea flacarii, compozitia gazelor de ardere, conform prevederilor STAS 3317-67;
- post de reglare-masurare - ansamblu de aparate si accesorii prin care se fac reducerea-reglarea presiunii, precum si masurarea debitelor de gaze naturale consumate;
- punct de masurare - loc de amplasament al contorului de masurare a gazelor naturale;
- retele de distributie - ansamblu de retele conectate intre ele, inclusiv instalatiile si echipamentele aferente, pentru vehicularea gazelor naturale in regim de presiune, conform standardelor specifice;
- robinet de bransament - robinet montat la capatul bransamentului, in aval, prin care se poate opri alimentarea cu gaze naturale a unui consumator;
- sistem de distributie - ansamblul compus din conducte, instalatii de reglare-masurare, aparate si accesorii, situat intre statiile de predare si robinetele de bransament ale consumatorilor racordati la reteaua de joasa presiune, respectiv pana la iesirea din statiile/posturile de reglare de la consumatorul racordat la reteaua de presiune redusa;
- sistem national de transport - sistemul de transport al gazelor naturale in regim de inalta presiune, compus din ansamblul de conducte, recipiente, echipamente si instalatii aferente, care asigura preluarea gazelor naturale de la producator si/sau de la furnizorii autohtoni si/sau straini si transportul acestora in vederea livrarii in sistemele de distributie si/sau la consumatorii directi si/sau inmagazinarii-stocarii acestora.

----- ----- -----
*) A se vedea Hotararea Guvernului nr. 19/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Industriei si Resurselor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 17 din 10 ianuarie 2001.

ANEXA 3
la contractul-cadru


MODUL
de recalculare a consumului de gaze naturale ca urmare a defectarii aparatelor de masura

Art. 1. - Recalcularea consumului de gaze naturale ca urmare a defectarii aparatelor de masura se realizeaza astfel:
    a) conform consumului de gaze naturale inregistrat in luna calendaristica corespunzatoare a anului precedent sau, dupa caz, potrivit mediei din ultimii 3 ani a lunii calendaristice corespunzatoare, atunci cand situatia concreta din anul precedent este irelevanta;
    b) in situatia in care recalcularea consumului de gaze naturale nu se poate realiza potrivit lit. a), baza de evaluare o constituie media zilnica a consumului, realizata in proxima luna calendaristica in care aparatul de masura a functionat efectiv, inmultita cu numarul de zile in care acesta a fost defect.
Art. 2. - Neintelegerile care pot aparea din aplicarea defectuoasa a prevederilor art. 1 se solutioneaza conform art. 20 din contractul-cadru.


ANEXA 2


CONTRACT - CADRU
de furnizare a gazelor naturale pentru consumatorii industriali
nr. . din anul .., luna ., ziua

I. Partile contractante

Intre ., reprezentata legal prin ., cu sediul in ., str. . nr. ., judetul/sectorul ., cod postal ., telefon ., fax ., cod fiscal ., inscrisa la oficiul registrului comertului sub nr. ., cod SIRUES ., cont nr. ., deschis la ., titular al licentei de furnizare emise de ANRGN cu nr. ., denumita furnizor de gaze naturale, in calitate de vanzator,
si ., reprezentata legal prin ., cu sediul in ., str. . nr. ., judetul/sectorul ., cod postal ., telefon , fax ., cod fiscal ., inscrisa la oficiul registrului comertului sub nr. ., cod SIRUES ., cont nr. ., deschis la ., denumita consumator industrial de gaze naturale, in calitate de client, s-a incheiat la data de . prezentul contract.

II. Date si documente generale

1. Locul de consum /(localitatea, strada, numarul)/., avand actul de proprietate nr. ., contractul de inchiriere nr. . sau alte acte prevazute de lege ..
2. Aviz de racordare nr. . din data de ., emis de .
3. Acord de utilizare nr. . din data de .
4. Conventie de exploatare a instalatiilor de alimentare cu gaze naturale . din data de
5. Dosar tehnic nr. .
6. Debit instalat . mc/h
7. Presiunea de furnizare a gazelor naturale Pa (bar).
Pe baza debitului nominalizat au fost instalate aparatele de utilizare a gazelor naturale, prevazute in anexa nr. 1 la prezentul contract.

III. Obiectul contractului

Art. 1. - (1) Obiectul contractului consta in furnizarea gazelor naturale la locul de consum si reglementarea raporturilor dintre furnizor si consumatorul industrial privind furnizarea, conditiile de utilizare, facturarea si plata gazelor naturale.
            (2) Cantitatea de gaze naturale contractata prin prezentul contract va fi predata la punctul de livrare, conform unui grafic convenit de parti si prevazut in anexa nr. 4 la prezentul contract.
Art. 2. - Delimitarea instalatiei, proprietate a consumatorului industrial, fata de instalatia, proprietate a furnizorului, se face potrivit conventiei de exploatare a instalatiilor de alimentare cu gaze naturale, in una dintre urmatoarele modalitati - da/nu:
    a) la iesirea din postul de reglare-masurare;
    b) la limita de proprietate;
    c) la capatul robinetului de bransament pentru instalatiile de alimentare de presiune redusa.

IV. Durata contractului

Art. 3. - (1) Prezentul contract se incheie pe o perioada de , convenita de parti.
            (2) Prelungirea contractului se poate realiza cu acordul partilor, neputand depasi durata de valabilitate a conventiei initiale.

V. Pretul gazelor naturale; modalitati si conditii de plata

Art. 4. - Pretul gazelor naturale contractate este stabilit de ANRGN, in conformitate cu prevederile Criteriilor si metodelor pentru stabilirea preturilor si a tarifelor reglementate in sectorul gazelor naturale, dupa cum urmeaza - da/nu:
    a) pentru consumatorii industriali mici;
    b) pentru consumatorii industriali mari;
    c) pentru consumatorii din industria chimica;
    d) pentru consumatorii din sectorul producerii de energie electrica.
Art. 5. - (1) Plata contravalorii consumului de gaze naturale se face lunar, in termen de 20 de zile calendaristice de la data primirii facturii emise de furnizor. In cazul in care data scadentei este zi nelucratoare, termenul se socoteste implinit in urmatoarea zi lucratoare.
            (2) Prin derogare de la prevederile alin. (1) partile contractante pot conveni asupra unui program de planificare a platilor, sub forma unui avans, respectiv a unui sold rezultat dupa deducerea avansului.
            (3) Plata gazelor naturale consumate se realizeaza prin orice instrument legal de plata, obligatia in cauza considerandu-se indeplinita la data intrarii sumelor respective totale in contul furnizorului.

VI. Drepturile si obligatiile furnizorului de gaze naturale

Art. 6. - (1) Furnizorul de gaze naturale are urmatoarele drepturi:
    A. sa incaseze contravaloarea gazelor naturale furnizate;
    B. sa limiteze furnizarea gazelor naturale la consumatorul industrial in urmatoarele cazuri:
            a) neachitarea facturii la termenele stabilite prin prezentul contract, a majorarilor de intarziere aferente, precum si a eventualelor daune rezultate din deteriorarea unor instalatii ale furnizorului, cand acestea se datoreaza culpei consumatorului industrial;
            b) nepermiterea personalului imputernicit al furnizorului, in baza programului convenit de parti, de a monta, de a verifica sau de a citi aparatele de masurare sau de a verifica si de a remedia defectiunile intervenite la instalatiile furnizorului, cand acestea se afla pe proprietatea consumatorului industrial;
            c) nerespectarea de catre consumatorul industrial a limitelor zonelor de protectie si de siguranta ale instalatiilor, conform legislatiei in vigoare;
            d) remedierea, modificarea, inlocuirea de conducte si instalatii sau orice alta masura imediata de prevenire ori de inlaturare a avariilor constatate in instalatiile sale, precum si in retelele de transport/distributie a gazelor naturale;
            e) interventia consumatorului industrial la instalatiile de reglare-masurare;
            f) dispozitia Dispeceratului National de Gaze, in situatii de deficit de presiune si/sau debit in cadrul sistemului national de transport al gazelor naturale, comunicata in regim de urgenta ANRGN, in conformitate cu prevederile Codului retelelor de transport si de distributie a gazelor naturale;
            g) nerespectarea graficului zilnic si orar al consumului de gaze naturale;
            h) la cererea consumatorului industrial;
    C. sa intrerupa furnizarea gazelor naturale la consumatorul industrial in urmatoarele cazuri:
            a) incetarea valabilitatii contractului;
            b) caz de forta majora, sub conditia respectarii prevederilor art. 16 alin. (1);
            c) stare de necesitate, cand se pericliteaza viata sau sanatatea oamenilor ori integritatea bunurilor materiale;
            d) consum fraudulos de gaze naturale;
            e) neachitarea facturii in conditiile art. 12 alin. (1) lit. c);
            f) in situatia alimentarii de catre consumatorul industrial a unor terti consumatori sau a afectarii gazelor naturale pentru alte instalatii de utilizare decat cele legal aprobate;
    D. sa verifice periodic sau ori de cate ori este necesar echipamentele de masurare care servesc la decontarea gazelor naturale, pe baza de program convenit de parti;
    E. sa permita consumatorului industrial preluarea in regim variabil a cantitatilor de gaze naturale contractate, in limita a n5% din cantitatea zilnica convenita;
    F. sa permita consumatorului industrial depasirea cantitatii lunare de gaze naturale contractate, in functie de resursele existente, in limita a 5% din cantitatea zilnica convenita, dar nu mai mult de 2% din cantitatea totala contractata lunar; in caz contrar poate dispune limitarea furnizarii gazelor naturale la consumatorul industrial, in conditiile lit. B.g).
            (2) Intreruperea furnizarii gazelor naturale la consumatorul industrial poate fi precedata de luarea masurii limitarii acesteia.
            (3) In caz de limitare a furnizarii gazelor naturale la consumatorul industrial, este obligatorie acordarea unui preaviz de 3 zile calendaristice, cu exceptia situatiilor prevazute la alin. (1) lit. B.b), e) si f).
Art. 7. - Furnizorul de gaze naturale are urmatoarele obligatii:
    a) sa furnizeze gaze naturale consumatorului industrial, in mod continuu si in conditii de calitate, cu exceptia cazurilor de limitare si intrerupere prevazute la art. 6 alin. (1) lit. B si C; furnizarea cantitatii de gaze naturale, convenita prin prezentul contract, se face numai dupa efectuarea controlului de catre personalul imputernicit al furnizorului, precum si dupa achitarea tarifului aferent;
    b) sa asigure parametrii specifici ai gazelor naturale furnizate, in conformitate cu prevederile STAS 3317-67;
    c) sa factureze consumatorului industrial gazele naturale furnizate;
    d) sa verifice contorul la termenele prevazute de legislatia metrologica in vigoare, la sesizarea scrisa a consumatorului - in prezenta imputernicitului acestuia - sau ori de cate ori este necesar; in cazul sesizarilor ce se dovedesc a fi nejustificate costul verificarilor va fi suportat de consumator;
    e) sa furnizeze consumatorului industrial informatii privind istoricul de consum pentru o perioada de maximum 3 ani anteriori solicitarii;
    f) sa raspunda la orice sesizare a consumatorului industrial privind serviciul de furnizare;
    g) sa recalculeze consumul, atunci cand se constata defectarea contorului, in conformitate cu Modul de recalculare a consumului de gaze naturale ca urmare a defectarii aparatelor de masura, prevazut in anexa nr. 3 la prezentul contract;
    h) sa efectueze reviziile si reparatiile planificate ale instalatiilor de alimentare aflate in proprietatea sa;
    i) sa notifice consumatorului industrial intentia de limitare sau de intrerupere programata in furnizarea gazelor naturale, cu exceptia situatiilor prevazute la art. 6 alin. (1) lit. B.b), e) si f);
    j) sa nu deterioreze bunurile apartinand consumatorului industrial si sa aduca partile de constructii executate la starea lor functionala, daca au fost deteriorate din culpa sa, conform prevederilor legale privind respectarea calitatii in constructii;
    k) sa reia furnizarea gazelor naturale la consumatorul industrial in termen de maximum 24 de ore de la data incetarii motivului intreruperii, cu exceptia situatiilor prevazute la art. 6 alin. (1) lit. C.a), d) si e);
    l) sa suporte pe cheltuiala sa contravaloarea aparatelor de masurare si/sau a echipamentelor care se inlocuiesc de catre acesta.

VII. Drepturile si obligatiile consumatorului industrial de gaze naturale

Art. 8. - Consumatorul industrial de gaze naturale are urmatoarele drepturi:
    a) sa consume gaze naturale in conformitate cu prevederile prezentului contract;
    b) sa solicite furnizorului modificarea si completarea contractului de furnizare a gazelor naturale ori de cate ori apar elemente noi, pe baza incheierii de acte aditionale la acesta;
    c) sa aiba acces la aparatele de masurare pentru decontare aflate in incinta furnizorului, in prezenta personalului imputernicit al acestuia;
    d) sa solicite in scris furnizorului luarea de masuri pentru remedierea defectiunilor survenite la instalatiile acestuia;
    e) sa pretinda daune furnizorului in cazul limitarilor sau al intreruperilor in furnizarea gazelor naturale, cauzate din culpa acestuia.
Art. 9. - Consumatorul industrial de gaze naturale are urmatoarele obligatii:
    a) sa achite integral si la termen contravaloarea gazelor naturale furnizate;
    b) sa nu permita altor persoane sa se racordeze la instalatia proprie de utilizare;
    c) sa nu revanda gazele naturale contractate;
    d) sa pastreze intacte contorul de masurare, sigiliile metrologice si cele ale furnizorului de la racordurile acestuia, precum si toate celelalte instalatii ale furnizorului aflate in incinta consumatorului industrial; modificarile sau extinderile acestora se vor efectua pe baza aprobarilor legale si numai de catre instalatori autorizati de ANRGN;
    e) sa sesizeze imediat furnizorul in legatura cu orice defectiune pe care o constata in functionarea contorului de masurare si sa asigure accesul imputernicitului furnizorului la acesta;
    f) sa notifice furnizorului orice modificare a circumstantelor care au stat la baza incheierii contractului;
    g) sa ia masurile necesare pentru incadrarea consumului in limitele convenite cu furnizorul;
    h) sa permita accesul imputernicitului furnizorului in punctul de masurare, pentru citirea indexului contorului, precum si la instalatia de utilizare, in baza unui program  convenit de parti;
    i) sa efectueze reviziile si reparatiile planificate ale instalatiilor de utilizare.

VIII. Raspunderea contractuala

Art. 10. - Partea care din culpa nu executa obligatiile asumate prin prezentul contract ori le executa necorespunzator datoreaza celeilalte parti penalitati si/sau despagubiri in vederea repararii prejudiciului cauzat din culpa sa.
Art. 11. - Angajarea raspunderii furnizorului de gaze naturale este conditionata de:
    a) notificarea de catre consumatorul industrial a situatiei constatate, in termen de cel mult 3 zile calendaristice de la data producerii pagubei;
    b) prezentarea de catre consumatorul industrial furnizorului a documentelor justificative care atesta plata reparatiilor efectuate de o unitate autorizata.
Art. 12. - (1) Neachitarea contravalorii facturii de catre consumatorul industrial, in conditiile art. 5 alin. (1), atrage:
    a) perceperea unei penalitati de 0,2% pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu a 21-a zi calendaristica de la data primirii instiintarii de plata pana la achitarea integrala a facturii, inclusiv ziua platii;
    b) limitarea furnizarii gazelor naturale, cu un preaviz de 7 zile calendaristice, dupa cea de a 30-a zi calendaristica de percepere a penalitatilor; dupa achitarea platilor aferente furnizorul va relua alimentarea normala cu gaze naturale a consumatorului industrial in termen de cel mult 48 de ore de la aceasta data;
    c) intreruperea furnizarii gazelor naturale, rezilierea contractului si deconectarea consumatorului industrial de la instalatia de alimentare cu gaze naturale, dupa 30 de zile calendaristice de la data limitarii, in cazul in care consumatorul nu a achitat integral contravaloarea gazelor naturale consumate si penalitatile datorate furnizorului.
        (2) Consumatorul deconectat de la reteaua de alimentare cu gaze naturale poate solicita reluarea furnizarii acestora, sub conditia achitarii facturilor restante, a penalitatilor si a tarifului aferent de reconectare, urmand sa procedeze la incheierea unui nou contract de furnizare.

IX. Solutionarea litigiilor

Art. 13. - Neintelegerile ce decurg din executarea prezentului contract se vor solutiona pe cale amiabila. In caz contrar litigiile in cauza se vor solutiona de instantele judecatoresti de drept comun sau, dupa caz, pe calea arbitrajului.

X. Incetarea contractului

Art. 14. - Incetarea contractului de furnizare a gazelor naturale din initiativa furnizorului opereaza in urmatoarele cazuri:
    A. ajungere la termen;
    B. reziliere, in urmatoarele cazuri:
        a) neplata contravalorii gazelor naturale furnizate si a penalitatilor aferente, in conditiile art. 12 alin. (1) lit. c), precum si in caz de consum fraudulos - in acest ultim caz, fara o notificare prealabila;
        b) refuzul consumatorului de a incheia un nou contract de furnizare sau de a reactualiza contractul existent, in conditiile modificarii elementelor de drept si de fapt care au stat la baza incheierii acestuia, cu un preaviz de 15 zile calendaristice socotite de la aceasta data.
Art. 15. - Incetarea contractului de furnizare a gazelor naturale din initiativa consumatorului opereaza in urmatoarele cazuri:
    a) ajungere la termen;
    b) reziliere pe baza notificarii prealabile a furnizorului cu cel putin 30 de zile calendaristice inainte de acest moment, sub conditia achitarii debitelor restante.

XI. Forta majora

Art. 16. - (1) Forta majora exonereaza de raspundere partea care o invoca, sub conditia notificarii acestei situatii celeilalte parti in termen de maximum 5 zile calendaristice de la data incetarii sale, precum si a remiterii documentelor justificative, in termen de 15 zile calendaristice socotite de la aceeasi data.
        (2) Cazurile de forta majora sunt certificate de Camera de Comert si Industrie a Romaniei si a Municipiului Bucuresti.

XII. Clauze specifice

Art. 17. - Prin derogare de la prevederile art. 6 alin. (1) lit. B si C se prevad urmatoarele clauze specifice:
    a) pentru consumatorii industriali a caror activitate are caracter sezonier efectuarea de revizii tehnice sau alte intreruperi planificate, dispuse de furnizor, nu se va realiza in perioada activitatii acestuia;
    b) pentru consumatorii industriali a caror activitate se caracterizeaza prin continuitate - de tipul unitatilor cu foc continuu, acestia sunt obligati, prin natura activitatii desfasurate, sa utilizeze combustibili alternativi pe perioada intreruperii sau limitarii in furnizarea gazelor naturale.
Art. 18. - Alte clauze:
.
.
.

XIII. Clauze finale

Art. 19. - In cazul reorganizarii judiciare partile se obliga sa comunice modul de indeplinire a obligatiilor contractuale reciproce, in conformitate cu prevederile art. 64 din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului, republicata.
Art. 20. - Dispozitiile prezentului contract se completeaza cu prevederile Codului comercial, Codului civil si cu celelalte reglementari specifice in vigoare.
Art. 21. - Clauzele cuprinse in prezentul contract se pot modifica si completa prin acte aditionale, cu acordul partilor sau ca efect al modificarii cadrului legislativ in domeniu.
Art. 22. - Anexa nr. 1 'Lista cuprinzand aparatele de utilizare a gazelor naturale', anexa nr. 2 'Definirea unor termeni din Contractul-cadru de furnizare a gazelor naturale pentru consumatorii industriali', anexa nr. 3 'Modul de recalculare a consumului de gaze naturale ca urmare a defectarii aparatelor de masura' si anexa nr. 4 'Graficul de livrari' fac parte integranta din prezentul contract-cadru.
Art. 23. - Prezentul contract a fost incheiat in doua exemplare legal valabile, cate unul pentru fiecare parte contractanta.


FURNIZOR                       CONSUMATOR
Reprezentant legal,                      Reprezentant legal,
.                          .


Vizat                                  Vizat
-----                                   -----
Oficiul juridic                          Oficiul juridic

ANEXA 1
la contractul-cadru

LISTA
cuprinzand aparatele de utilizare a gazelor naturale

Nr.Crt.

Denumirea aparatului de utilizare

Tipul (model)

Debit (mc/h)

Presiunea (mbar)

Observatii

minim

maxim

minima

maxima

ANEXA 2
la contractul-cadru

DEFINIREA
unor termeni din Contractul-cadru de furnizare a gazelor naturale pentru consumatorii industriali

- acord de utilizare - permisiune acordata de operatorul sistemului de distributie, in vederea utilizarii gazelor naturale de catre consumatorul industrial;
- instalatie de utilizare a gazelor naturale - sistem mecanic complex, destinat sa asigure consumul de gaze naturale in conditii de eficienta si de siguranta;
- Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN) - institutie publica cu personalitate juridica, aflata in coordonarea Ministerului Industriei si Comertului, care elaboreaza, aplica si urmareste sistemul de reglementari obligatorii la nivel national, necesar pentru functionarea sectorului si a pietei gazelor naturale in conditii de eficienta, siguranta, concurenta, transparenta si protectie a consumatorilor si a mediului;
- aviz de racordare - act tehnic prin care se stabilesc posibilitatile si conditiile de alimentare din sistemul de distributie a gazelor naturale pentru un consumator industrial;
- cititor-incasator - imputernicit al operatorului de distributie a gazelor naturale, insarcinat cu citirea indexului contorului de gaze naturale si cu incasarea contravalorii facturilor emise de furnizor;
- clasa de exactitate - clasa de mijloace de masurare care satisfac anumite conditii metrologice, destinate sa mentina erorile in limite specificate (definitie conform SR 13251/1996);
- Codul retelelor de transport si de distributie - colectie de reglementari cu caracter tehnic, emisa de ANRGN, prin care se stabilesc reguli si proceduri obligatorii pentru agentii economici din sectorul transportului si distributiei de gaze naturale;
- consum fraudulos - consum bazat pe inselaciune, in vederea obtinerii unui folos material injust, de natura sa cauzeze un prejudiciu;
- consumator industrial - consumatorul care utilizeaza gazele naturale in industrie, sectorul extractiv, sectorul materialelor de constructie si altele asemenea, inclusiv consumatorii care utilizeaza gazele naturale ca materie prima in industria chimica si pentru producerea de energie electrica, clasificati astfel:
    a) consumator industrial mic - cu un consum de gaze naturale de maximum 100.000 mc/an;
    b) consumator industrial mare - cu un consum de gaze naturale de minimum 100.000 mc/an;
    c) consumator din industria chimica - care utilizeaza gazele naturale ca materie prima in industria chimica de sinteza;
    d) consumator din sectorul producerii de energie electrica - care utilizeaza gazele naturale in scopul producerii de energie electrica pentru utilitati publice;
- contor de masurare - aparat sau ansamblu de echipamente conectate intre ele, destinate sa masoare volumele de gaze naturale consumate si care indeplinesc cerintele impuse de legislatia metrologica in vigoare;
- conventie de exploatare a instalatiilor de alimentare cu gaze naturale - acord scris, incheiat intre furnizor si consumatorul industrial in vederea functionarii in conditii de eficienta si siguranta a retelelor de alimentare cu gaze naturale;
- debit instalat - suma debitelor maxime, exprimate in mc/h, ale aparatelor de utilizare existente intr-o instalatie de utilizare;
- debit maxim - volum de gaze naturale care trece timp de o ora printr-un aparat - contor, regulator, aparat de utilizare, arzator si altele asemenea -, la presiunea de lucru maxima indicata de producator;
- debit nominalizat - debit exprimat in mc/h, care se acorda unui consumator industrial in baza cererii acestuia, in functie de disponibilitatile furnizorului de gaze naturale, destinat asigurarii necesarului de consum la aparatele de utilizare care urmeaza sa fie achizitionate si montate;
- furnizor - persoana juridica, romana sau straina, titulara a licentei de furnizare a gazelor naturale;
- gaze naturale - substante minerale combustibile, constituite din amestecuri de hidrocarburi naturale, acumulate in scoarta terestra si care, in conditii de suprafata, se prezinta in stare gazoasa, intrunind proprietatile fizice si chimice prevazute in STAS 3317-67;
- istoric de consum - consum de gaze naturale exprimat in unitati de volum - mc, realizat intr-o anumita perioada evidentiata in baza de date a operatorului de distributie;
- loc de consum - amplasamentul instalatiilor de utilizare ale unui consumator, unde se consuma gazele naturale furnizate prin una sau mai multe instalatii de alimentare; un consumator poate avea mai multe locuri de consum;
- metru cub de gaze naturale (mc) - echivalentul energetic, conform STAS 3317-67, al cantitatii de gaze naturale continute in volumul unui cub cu latura de un metru, la presiunea de 101.325 Pa (1 bar) si temperatura de 288,15r K (15rC);
- parametrii instalatiilor de utilizare in procesul de ardere a gazelor naturale - totalitatea parametrilor de calitate a gazelor naturale - debit, presiune, temperatura -, care trebuie intruniti la intrarea in instalatia de utilizare, corelat cu parametrii procesului de ardere, respectiv proportia amestecului gaz/aer, stabilitatea flacarii, compozitia gazelor de ardere, conform prevederilor STAS 3317-67;
- post de reglare-masurare - ansamblu de aparate si accesorii prin care se fac reducerea-reglarea presiunii, precum si masurarea debitelor de gaze naturale consumate;
- punct de masurare - loc de amplasament al contorului de masurare a gazelor naturale;
- retele de distributie - ansamblu de retele conectate intre ele, inclusiv instalatiile si echipamentele aferente, pentru vehicularea gazelor naturale in regim de presiune, conform standardelor specifice;
- robinet de bransament - robinet montat la capatul bransamentului, in aval, prin care se poate opri alimentarea cu gaze naturale a unui consumator;
- sistem de distributie - ansamblu compus din conducte, instalatii de reglare-masurare, aparate si accesorii, situat intre statiile de predare si robinetele de bransament ale consumatorilor racordati la reteaua de joasa presiune, respectiv pana la iesirea din statiile/posturile de reglare de la consumatorul racordat la reteaua de presiune redusa;
- sistem national de transport - sistemul de transport al gazelor naturale in regim de inalta presiune, compus din ansamblul de conducte, recipiente, echipamente si instalatii aferente, care asigura preluarea gazelor naturale de la producator si/sau de la furnizorii autohtoni si/sau straini si transportul acestora in vederea livrarii in sistemele de distributie si/sau la consumatorii directi si/sau inmagazinarii/stocarii acestora.

ANEXA 3
la contractul-cadru

MODUL
de recalculare a consumului de gaze naturale ca urmare a defectarii aparatelor de masura

Art. 1. - Recalcularea consumului de gaze naturale ca urmare a defectarii aparatelor de masura se realizeaza astfel:
    a) conform consumului de gaze naturale inregistrat in luna calendaristica corespunzatoare a anului precedent sau, dupa caz, potrivit mediei din ultimii 3 ani a lunii calendaristice corespunzatoare, atunci cand situatia concreta din anul precedent este irelevanta;
    b) in situatia in care recalcularea consumului de gaze naturale nu se poate realiza potrivit lit. a), baza de evaluare o constituie media zilnica a consumului, realizata in proxima luna calendaristica in care aparatul de masura a functionat efectiv, inmultita cu numarul de zile in care acesta a fost defect.
Art. 2. - Neintelegerile care pot aparea din aplicarea defectuoasa a prevederilor art. 1 se solutioneaza conform art. 13 din contractul-cadru.

ANEXA 4
la contractul-cadru

GRAFIC DE LIVRARI

Perioada de livrare
(luna/trimestru)

Cantitatea
totala/perioada
(mii mc/perioada)

Media zilnica
(mii mc/zi)

Media orara
(mii mc/ora)

ANEXA 3

CONTRACT - CADRU
de furnizare a gazelor naturale pentru consumatorii comerciali
nr. . din anul ., luna , ziua .


I. Partile contractante

Intre .., reprezentata legal prin , cu sediul in ., str. nr. .., judetul/sectorul .., cod postal ., telefon .., fax .., cod fiscal .., inscrisa la oficiul registrului comertului sub nr. , cod SIRUES , cont nr. .., deschis la .., titular al licentei de furnizare emise de ANRGN cu nr. ., denumita furnizor de gaze naturale, in calitate de vanzator,
si , reprezentata legal prin ., cu sediul in ., str. .. nr. , judetul/sectorul .., cod postal , telefon ., fax ., cod fiscal ., inscrisa la oficiul registrului comertului sub nr. ., cod SIRUES , cont nr. ., deschis la .., denumita consumator comercial de gaze naturale, in calitate de client, s-a incheiat la data de. prezentul contract.

II. Date si documente generale

1. Locul de consum ../(localitatea, strada, numarul)/., avand actul de proprietate nr. .., contractul de inchiriere nr. . sau alte acte prevazute de lege
2. Aviz de racordare nr. din data de .., emis de ..
3. Acord de utilizare nr. . din data de .
4. Conventie de exploatare a instalatiilor de alimentare cu gaze naturale .. din data de ..
5. Dosar tehnic nr. ..
6. Debit instalat . mc/h
7. Presiunea de furnizare a gazelor naturale . Pa (bar).
Pe baza debitului nominalizat au fost instalate aparatele de utilizare a gazelor naturale, prevazute in anexa nr. 1 la prezentul contract.

III. Obiectul contractului

Art. 1. - (1) Obiectul contractului consta in furnizarea gazelor naturale la locul de consum si reglementarea raporturilor dintre furnizor si consumatorul comercial privind furnizarea, conditiile de utilizare, facturarea si plata gazelor naturale.
      (2) Cantitatea de gaze naturale contractata prin prezentul contract va fi predata la punctul de livrare conform unui grafic convenit de parti si prevazut in anexa nr. 4 la prezentul contract.
Art. 2. - Delimitarea instalatiei, proprietate a consumatorului comercial, fata de instalatia, proprietate a furnizorului, se face potrivit conventiei de exploatare a instalatiilor de alimentare cu gaze naturale, in una dintre urmatoarele modalitati - da/nu:
    a) la iesirea din postul de reglare-masurare;
    b) la limita de proprietate;
    c) la capatul robinetului de bransament pentru instalatiile de alimentare de redusa presiune.

IV. Durata contractului

Art. 3. - (1) Prezentul contract se incheie pe o perioada de , convenita de parti.
            (2) Prelungirea contractului se poate realiza cu acordul partilor, neputandu-se depasi durata de valabilitate a conventiei initiale.

V. Pretul gazelor naturale; modalitati si conditii de plata

Art. 4. - Pretul gazelor naturale contractate este stabilit de ANRGN in conformitate cu prevederile Criteriilor si metodelor pentru stabilirea preturilor si a tarifelor reglementate in sectorul gazelor naturale.
Art. 5. - (1) Plata contravalorii consumului de gaze naturale se face lunar, in termen de 20 de zile calendaristice de la data primirii facturii emise de furnizor. In cazul in care data scadentei este zi nelucratoare, termenul se socoteste implinit in urmatoarea zi lucratoare.
            (2) Prin derogare de la prevederile alin. (1) partile contractante pot conveni asupra unui program de planificare a platilor, sub forma unui avans, respectiv a unui sold rezultat dupa deducerea avansului.
            (3) Plata gazelor naturale consumate se realizeaza prin orice instrument legal de plata, obligatia in cauza considerandu-se indeplinita la data intrarii sumelor respective totale in contul furnizorului.

VI. Drepturile si obligatiile furnizorului de gaze naturale

Art. 6. - (1) Furnizorul de gaze naturale are urmatoarele drepturi:
    A. sa incaseze contravaloarea gazelor naturale furnizate;
    B. sa limiteze furnizarea gazelor naturale la consumatorul comercial in urmatoarele cazuri:
        a) neachitarea facturii la termenele stabilite prin prezentul contract, a majorarilor de intarziere aferente, precum si a eventualelor daune rezultate din deteriorarea unor instalatii ale furnizorului, cand acestea se datoreaza culpei consumatorului comercial;
        b) nepermiterea personalului imputernicit al furnizorului, in baza programului convenit de parti, de a monta, de a verifica sau de a citi aparatele de masurare ori de a verifica si de a remedia defectiunile intervenite la instalatiile furnizorului cand acestea se afla pe proprietatea consumatorului comercial;
        c) nerespectarea de catre consumatorul comercial a limitelor zonelor de protectie si de siguranta ale instalatiilor, conform legislatiei in vigoare;
        d) remedierea, modificarea, inlocuirea de conducte si instalatii sau orice alta masura imediata de prevenire ori de inlaturare a avariilor constatate in instalatiile sale, precum si in retelele de transport/distributie de gaze naturale;
        e) interventia consumatorului comercial la instalatiile de reglare-masurare;
        f) dispozitia Dispeceratului National de Gaze, in situatii de deficit de presiune si/sau debit in cadrul sistemului national de transport de gaze naturale, comunicata in regim de urgenta ANRGN, in conformitate cu prevederile Codului retelelor de transport si de distributie a gazelor naturale;
        g) nerespectarea graficului zilnic si orar al consumului de gaze naturale;
        h) la cererea consumatorului comercial;
    C. sa intrerupa furnizarea gazelor naturale la consumatorul comercial in urmatoarele cazuri:
        a) incetarea valabilitatii contractului;
        b) caz de forta majora, sub conditia respectarii prevederilor art. 16 alin. (1);
        c) stare de necesitate, cand se pericliteaza viata sau sanatatea oamenilor ori integritatea bunurilor materiale;
        d) consum fraudulos de gaze naturale;
        e) neachitarea facturii in conditiile art. 12 alin. (1) lit. c);
        f) in situatia alimentarii de catre consumatorul comercial a unor terti consumatori sau a afectarii gazelor naturale pentru alte instalatii de utilizare decat cele legal aprobate;
    D. sa verifice, periodic sau ori de cate ori este necesar, echipamentele de masurare care servesc la decontarea gazelor naturale, pe baza de program convenit de parti;
    E. sa permita consumatorului comercial preluarea in regim variabil a cantitatilor de gaze naturale contractate, in limita a n 5% din cantitatea zilnica convenita;
    F. sa permita consumatorului comercial depasirea cantitatii lunare de gaze naturale contractate, in functie de resursele existente, in limita a 5% din cantitatea zilnica convenita, dar nu mai mult de 2% din cantitatea totala contractata lunar; in caz contrar poate dispune limitarea furnizarii gazelor naturale la consumatorul comercial, in conditiile prevazute la alin. (1) lit. B.g).
            (2) Intreruperea furnizarii gazelor naturale la consumatorul comercial poate fi precedata de luarea masurii de limitare a acesteia.
            (3) In caz de limitare a furnizarii gazelor naturale la consumatorul comercial este obligatorie acordarea unui preaviz de 3 zile calendaristice, cu exceptia situatiilor prevazute la alin. (1) lit. B.b), e) si f).
Art. 7. - Furnizorul de gaze naturale are urmatoarele obligatii:
    a) sa furnizeze gaze naturale consumatorului comercial, in mod continuu si in conditii de calitate, cu exceptia cazurilor de limitare si intrerupere prevazute la art. 6 alin. (1) lit. B. si C; furnizarea cantitatii de gaze naturale convenite prin prezentul contract se face numai dupa efectuarea controlului de catre personalul imputernicit al furnizorului, precum si dupa achitarea tarifului aferent;
    b) sa asigure parametrii specifici ai gazelor naturale furnizate, in conformitate cu prevederile STAS 3317-67;
    c) sa factureze consumatorului comercial gazele naturale furnizate;
    d) sa verifice contorul la termenele prevazute de legislatia metrologica in vigoare, la sesizarea scrisa a consumatorului - in prezenta imputernicitului acestuia - sau ori de cate ori este necesar. In cazul sesizarilor ce se dovedesc a fi nejustificate costul verificarilor va fi suportat de consumator;
    e) sa furnizeze consumatorului comercial informatii privind istoricul de consum pentru o perioada de maximum 3 ani anteriori solicitarii;
    f) sa raspunda la orice sesizare a consumatorului comercial privind serviciul de furnizare;
    g) sa recalculeze consumul atunci cand se constata defectarea contorului, in conformitate cu Modul de recalculare a consumului de gaze naturale ca urmare a defectarii aparatelor de masura, prevazut in anexa nr. 3;
    h) sa efectueze reviziile si reparatiile planificate ale instalatiilor de alimentare aflate in proprietatea sa;
    i) sa notifice consumatorului comercial intentia de limitare sau de intrerupere programata in furnizarea gazelor naturale, cu exceptia situatiilor prevazute la art. 6 alin. (1) lit. B.b), e) si f);
    j) sa nu deterioreze bunurile apartinand consumatorului comercial si sa aduca la starea lor functionala partile de constructii executate, daca au fost deteriorate din culpa sa, conform prevederilor legale privind respectarea calitatii in constructii;
    k) sa reia furnizarea gazelor naturale la consumatorul comercial in termen de maximum 24 de ore de la data incetarii motivului intreruperii, cu exceptia situatiilor prevazute la art. 6 alin. (1) lit. C.a), d) si e);
    l) sa suporte pe propria cheltuiala contravaloarea aparatelor de masurare si/sau a echipamentelor care se inlocuiesc de catre acesta.

VII. Drepturile si obligatiile consumatorului comercial de gaze naturale

Art. 8. - Consumatorul comercial de gaze naturale are urmatoarele drepturi:
    a) sa consume gaze naturale in conformitate cu prevederile prezentului contract;
    b) sa solicite furnizorului modificarea si completarea contractului de furnizare a gazelor naturale ori de cate ori apar elemente noi, pe baza incheierii de acte aditionale la acesta;
    c) sa aiba acces la aparatele de masurare pentru decontare, aflate in incinta furnizorului, in prezenta personalului imputernicit al acestuia;
    d) sa solicite in scris furnizorului luarea de masuri pentru remedierea defectiunilor survenite la instalatiile acestuia;
    e) sa pretinda daune furnizorului in cazul limitarilor sau intreruperilor in furnizarea gazelor naturale, cauzate din culpa acestuia.
Art. 9. - Consumatorul comercial de gaze naturale are urmatoarele obligatii:
    a) sa achite integral si la termen contravaloarea gazelor naturale furnizate;
    b) sa nu permita altor persoane sa se racordeze la instalatia proprie de utilizare;
    c) sa nu revanda gazele naturale contractate;
    d) sa pastreze intacte contorul de masurare, sigiliile metrologice si cele ale furnizorului de la racordurile acestuia, precum si toate celelalte instalatii ale furnizorului aflate in incinta consumatorului comercial; modificarile sau extinderile acestora se vor efectua pe baza aprobarilor legale si numai de catre instalatori autorizati de ANRGN;
    e) sa sesizeze imediat furnizorul in legatura cu orice defectiune pe care o constata in functionarea contorului de masurare si sa asigure accesul la acesta al imputernicitului furnizorului;
    f) sa notifice furnizorului orice modificare a circumstantelor care au stat la baza incheierii contractului;
    g) sa ia masurile necesare pentru incadrarea consumului in limitele convenite cu furnizorul;
    h) sa permita accesul imputernicitului furnizorului la punctul de masurare, pentru citirea indexului contorului, precum si la instalatia de utilizare, in baza unui program convenit de parti;
    i) sa efectueze reviziile si reparatiile planificate ale instalatiilor de utilizare.

VIII. Raspunderea contractuala

Art. 10. - Partea care din culpa nu executa obligatiile asumate prin prezentul contract ori le executa necorespunzator datoreaza celeilalte parti penalitati si/sau despagubiri, in vederea repararii prejudiciului cauzat din culpa sa.
Art. 11. - Angajarea raspunderii furnizorului de gaze naturale este conditionata de:
    a) notificarea de catre consumatorul comercial a situatiei constatate, in termen de cel mult 3 zile calendaristice de la data producerii pagubei;
    b) prezentarea de catre consumatorul comercial furnizorului a documentelor justificative ce atesta plata reparatiilor efectuate de o unitate autorizata.
Art. 12. - (1) Neachitarea contravalorii facturii de catre consumatorul comercial, in conditiile art. 5 alin. (1), atrage dupa sine:
    a) perceperea de penalitati de 0,2% pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu a 21-a zi calendaristica de la data primirii instiintarii de plata pana la achitarea integrala a facturii, inclusiv ziua platii;
    b) limitarea furnizarii gazelor naturale, cu un preaviz de 7 zile calendaristice, dupa cea de-a 30-a zi calendaristica de percepere a penalitatilor; dupa achitarea platilor aferente furnizorul va relua alimentarea normala cu gaze naturale a consumatorului comercial, in termen de cel mult 48 de ore de la aceasta data;
    c) intreruperea furnizarii gazelor naturale, rezilierea contractului si deconectarea consumatorului comercial de la instalatia de alimentare cu gaze naturale dupa 30 de zile calendaristice de la data limitarii, in cazul in care consumatorul nu a achitat integral contravaloarea gazelor naturale consumate si penalitatile datorate furnizorului.
       (2) Consumatorul deconectat de la reteaua de alimentare cu gaze naturale poate solicita reluarea furnizarii acestora, sub conditia achitarii facturilor restante, a penalitatilor si a tarifului aferent de reconectare, urmand sa procedeze la incheierea unui nou contract de furnizare.

IX. Solutionarea litigiilor

Art. 13. - Neintelegerile ce decurg din executarea prezentului contract se vor solutiona pe cale amiabila. In caz contrar litigiile in cauza se vor solutiona de instantele judecatoresti de drept comun sau, dupa caz, pe calea arbitrajului.

X. Incetarea contractului

Art. 14. - Incetarea contractului de furnizare a gazelor naturale din initiativa furnizorului opereaza in urmatoarele cazuri:
    A. ajungere la termen;
    B. reziliere, in urmatoarele cazuri:
        a) neplata contravalorii gazelor naturale furnizate si a penalitatilor aferente, in conditiile art. 12 alin. (1) lit. c), precum si in caz de consum fraudulos - in acest ultim caz fara o notificare prealabila;
        b) refuzul consumatorului de a incheia un nou contract de furnizare sau de a reactualiza contractul existent, in conditiile modificarii elementelor de drept si de fapt care au stat la baza incheierii acestuia, cu un preaviz de 15 zile calendaristice socotite de la aceasta data.
Art. 15. - Incetarea contractului de furnizare a gazelor naturale din initiativa consumatorului comercial opereaza in urmatoarele cazuri:
    a) ajungere la termen;
    b) reziliere, pe baza notificarii prealabile a furnizorului, cu cel putin 30 de zile calendaristice inainte de aceasta data, cu conditia achitarii debitelor restante.

XI. Forta majora

Art. 16. - (1) Forta majora exonereaza de raspundere partea care o invoca, cu conditia notificarii acestei situatii celeilalte parti, in termen de maximum 5 zile calendaristice de la data incetarii sale, precum si a remiterii documentelor justificative in termen de 15 zile calendaristice socotite de la aceeasi data.
        (2) Cazurile de forta majora sunt certificate de Camera de Comert si Industrie a Romaniei si a Municipiului Bucuresti.

XII. Clauze finale

Art. 17. - Alte clauze
.
.
.
Art. 18. - In cazul reorganizarii judiciare partile se obliga sa comunice modul de indeplinire a obligatiilor contractuale reciproce, in conformitate cu prevederile art. 64 din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului, republicata.
Art. 19. - Dispozitiile prezentului contract se completeaza cu prevederile Codului comercial, ale Codului civil si cu celelalte reglementari specifice in vigoare.
Art. 20. - Clauzele cuprinse in prezentul contract se pot modifica si completa prin acte aditionale, cu acordul partilor sau ca efect al modificarii cadrului legislativ in domeniu.
Art. 21. - Anexa nr. 1 'Lista cuprinzand aparatele de utilizare a gazelor naturale', anexa nr. 2 'Definirea unor termeni din Contractul-cadru de furnizare a gazelor naturale pentru consumatorii comerciali', anexa nr. 3 'Modul de recalculare a consumului de gaze naturale ca urmare a defectarii aparatelor de masura' si anexa nr. 4 'Graficul de livrari' fac parte integranta din prezentul contract-cadru.
Art. 22. - Prezentul contract a fost incheiat in doua exemplare legal valabile, cate unul pentru fiecare parte contractanta.


FURNIZOR                   CONSUMATOR
Reprezentant legal,                  Reprezentant legal,
.                     .

Vizat                         Vizat
-----                          -----
Oficiul juridic                 Oficiul juridic


ANEXA 1
la contractul-cadru

LISTA
cuprinzand aparatele de utilizare a gazelor naturale

Nr.Crt.

Denumirea aparatului de utilizare

Tipul (model)

Debit (mc/h)

Presiunea (mbar)

Observatii

minim

maxim

minima

maxima

ANEXA 2
la contractul-cadru

DEFINIREA
unor termeni din Contractul-cadru de furnizare a gazelor naturale pentru consumatorii comerciali

- acord de utilizare - permisiune acordata de operatorul sistemului de distributie, in vederea utilizarii gazelor naturale de catre consumatorul comercial;
- instalatie de utilizare a gazelor naturale - sistem mecanic complex, destinat sa asigure consumul de gaze naturale in conditii de eficienta si de siguranta;
- Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN) - institutie publica cu personalitate juridica, aflata in coordonarea Ministerului Industriei si Comertului, care elaboreaza, aplica si urmareste sistemul de reglementari obligatorii la nivel national, necesar pentru functionarea sectorului si a pietei gazelor naturale in conditii de eficienta, siguranta, concurenta, transparenta si protectie a consumatorilor si a mediului;
- aviz de racordare - act tehnic prin care se stabilesc posibilitatile si conditiile de alimentare din sistemul de distributie a gazelor naturale, pentru un consumator comercial;
- cititor-incasator - imputernicit al operatorului de distributie de gaze naturale, insarcinat cu citirea indexului contorului de gaze naturale si cu incasarea contravalorii facturilor emise de furnizor;
- clasa de exactitate - clasa de mijloace de masurare care satisfac anumite conditii metrologice, destinate sa mentina erorile in limite specificate (definitie conform SR 13251/1996);
- Codul retelelor de transport si de distributie - colectie de reglementari cu caracter tehnic emisa de ANRGN, prin care se stabilesc reguli si proceduri obligatorii pentru agentii economici din sectorul transportului si distributiei de gaze naturale;
- consum fraudulos - consum bazat pe inselaciune, in vederea obtinerii unui folos material injust, de natura sa cauzeze un prejudiciu;
- consumator comercial - consumatorul care indeplineste cumulativ urmatoarele criterii:
    a) utilizeaza gaze naturale in sectorul comercial, restaurante, hoteluri, birouri, agricultura, sere sau utilizari similare;
    b) consumul inregistrat este, in general, de maximum 10.000 mc/an;
    c) gradul de utilizare a debitului maxim instalat este redus in timpul verii si relativ uniform pe parcursul unei zile; furnizarea este constanta si continua, in limita cantitatilor de gaze naturale contractate si in conformitate cu graficul de livrari prevazut in anexa nr. 4 la prezentul contract;
- contor de masurare - aparat sau ansamblu de echipamente conectate intre ele, destinate sa masoare volumele de gaze naturale consumate si care indeplinesc cerintele impuse de legislatia metrologica in vigoare;
- conventie de exploatare a instalatiilor de alimentare cu gaze naturale - acord scris, incheiat intre furnizor si consumatorul comercial in vederea functionarii in conditii de eficienta si siguranta a retelelor de alimentare cu gaze naturale;
- debit instalat - suma debitelor maxime, exprimate in mc/h, ale aparatelor de utilizare existente intr-o instalatie de utilizare;
- debit maxim - volum de gaze naturale care trece timp de o ora printr-un aparat - contor, regulator, aparat de utilizare, arzator si altele asemenea -, la presiunea de lucru maxima indicata de producator;
- debit nominalizat - debit exprimat in mc/h, care se acorda unui consumator comercial in baza cererii acestuia, in functie de disponibilitatile furnizorului de gaze naturale, destinat asigurarii necesarului de consum la aparatele de utilizare care urmeaza sa fie achizitionate si montate;
- furnizor - persoana juridica, romana sau straina, titulara a licentei de furnizare de gaze naturale;
- gaze naturale - substante minerale combustibile, constituite din amestecuri de hidrocarburi naturale, acumulate in scoarta terestra si care, in conditii de suprafata, se prezinta in stare gazoasa, intrunind proprietatile fizice si chimice prevazute in STAS 3317-67;
- istoric de consum - consum de gaze naturale exprimat in unitati de volum - mc -, realizat intr-o anumita perioada evidentiata in baza de date a operatorului de distributie;
- loc de consum - amplasamentul instalatiilor de utilizare ale unui consumator, unde se consuma gazele naturale furnizate prin una sau mai multe instalatii de alimentare; un consumator poate avea mai multe locuri de consum;
- metru cub de gaze naturale (mc) - echivalentul energetic, conform STAS 3317-67, al cantitatii de gaze naturale continute in volumul unui cub cu latura de un metru, la presiunea de 101.325 Pa (1 bar) si temperatura de 288,15rK (15rC);
- parametrii instalatiilor de utilizare in procesul de ardere a gazelor naturale - totalitatea parametrilor de calitate ai gazelor naturale - debit, presiune, temperatura -, care trebuie intruniti la intrarea in instalatia de utilizare, corelat cu parametrii procesului de ardere, respectiv proportia amestecului gaz/aer, stabilitatea flacarii, compozitia gazelor de ardere, conform prevederilor STAS 3317-67;
- post de reglare-masurare - ansamblu de aparate si accesorii prin care se fac reducerea-reglarea presiunii, precum si masurarea debitelor de gaze naturale consumate;
- punct de masurare - locul de amplasament al contorului de masurare a gazelor naturale;
- retele de distributie - ansamblu de retele conectate intre ele, inclusiv instalatiile si echipamentele aferente, pentru vehicularea gazelor naturale in regim de presiune, conform standardelor specifice;
- robinet de bransament - robinet montat la capatul bransamentului, in aval, prin care se poate opri alimentarea cu gaze naturale a unui consumator;
- sistem de distributie - ansamblu compus din conducte, instalatii de reglare-masurare, aparate si accesorii, situat intre statiile de predare si robinetele de bransament ale consumatorilor racordati la reteaua de joasa presiune, respectiv pana la iesirea din statiile/posturile de reglare de la consumatorul racordat la reteaua de presiune redusa;
- sistem national de transport - sistemul de transport al gazelor naturale in regim de inalta presiune, compus din ansamblul de conducte, recipiente, echipamente si instalatii aferente, care asigura preluarea gazelor naturale de la producator si/sau de la furnizorii autohtoni si/sau straini si transportul acestora in vederea livrarii in sistemele de distributie si/sau la consumatorii directi si/sau inmagazinarii/stocarii acestora.

ANEXA 3
la contractul-cadru

MODUL
de recalculare a consumului de gaze naturale ca urmare a defectarii aparatelor de masura

Art. 1. - Recalcularea consumului de gaze naturale ca urmare a defectarii aparatelor de masura se realizeaza astfel:
    a) conform consumului de gaze naturale inregistrat in luna calendaristica corespunzatoare a anului precedent sau, dupa caz, potrivit mediei din ultimii 3 ani a lunii calendaristice corespunzatoare, atunci cand situatia concreta din anul precedent este irelevanta;
    b) in situatia in care recalcularea consumului de gaze naturale nu se poate realiza potrivit lit. a), baza de evaluare o constituie media zilnica a consumului realizata in proxima luna calendaristica in care aparatul de masura a functionat efectiv, inmultita cu numarul de zile in care acesta a fost defect.
Art. 2. - Neintelegerile care pot aparea din aplicarea defectuoasa a prevederilor art. 1 se solutioneaza conform art. 13 din contractul-cadru.


ANEXA 4
la contractul-cadru


GRAFIC DE LIVRARI

Perioada de livrare
(luna/trimestru)

Cantitatea
totala/perioada
(mii mc/perioada)

Media zilnica
(mii mc/zi)

Media orara
(mii mc/ora)

ANEXA 4

CONTRACT - CADRU
de furnizare a gazelor naturale pentru consumatorii din sectorul distributiei districtuale a agentului termic
nr. . din anul , luna , ziua ..


I. Partile contractante

Intre , reprezentata legal prin , cu sediul in , str. . nr. , judetul ., cod postal .., telefon .., fax .., cod fiscal ., inscrisa la oficiul registrului comertului sub nr. , cod SIRUES .., cont nr. , deschis la .., titular al licentei de furnizare emise de ANRGN cu nr. .., denumita furnizor de gaze naturale, in calitate de vanzator,
si ., reprezentata legal prin , cu sediul in ., str. .. nr. ., judetul , cod postal ., telefon , fax .., cod fiscal .., inscrisa la oficiul registrului comertului sub nr. ., cod SIRUES ., cont nr. .., deschis la , consumator de gaze naturale din sectorul distributiei districtuale a agentului termic, denumita in continuare consumator, in calitate de client, s-a incheiat la data de .. prezentul contract.

II. Date si documente generale

1. Locul de consum ../(localitatea, strada, numarul)/.,
avand actul de proprietate nr. .., contractul de inchiriere nr. sau alte acte prevazute de lege
2. Aviz de racordare nr. .. din data de ., emis de .
3. Acord de utilizare nr. din data de
4. Conventie de exploatare a instalatiilor de alimentare cu gaze naturale . din data de .
5. Dosar tehnic nr.
6. Debit instalat .. mc/h.
7. Presiunea de furnizare a gazelor naturale .. Pa (bar).
Pe baza debitului nominalizat au fost instalate aparatele de utilizare a gazelor naturale, prevazute in anexa nr. 1 la prezentul contract.

III. Obiectul contractului

Art. 1. - (1) Obiectul contractului consta in furnizarea gazelor naturale la locul de consum si reglementarea raporturilor dintre furnizor si consumator privind furnizarea, conditiile de utilizare, facturarea si plata gazelor naturale.
            (2) Cantitatea de gaze naturale contractata prin prezentul contract va fi predata la punctul de livrare conform unui grafic convenit de parti si prevazut in anexa nr. 4 la prezentul contract.
Art. 2. - Delimitarea instalatiei, proprietate a consumatorului, fata de instalatia, proprietate a furnizorului, se face potrivit conventiei de exploatare a instalatiilor de alimentare cu gaze naturale, in una dintre urmatoarele modalitati - da/nu:
    a) la iesirea din postul de reglare-masurare;
    b) la limita de proprietate;
    c) la capatul robinetului de bransament, pentru instalatiile de alimentare de presiune redusa.

IV. Durata contractului

Art. 3. - (1) Prezentul contract se incheie pe o perioada de .., convenita de parti.
            (2) Prelungirea contractului se poate realiza cu acordul partilor, neputandu-se depasi durata de valabilitate a conventiei initiale.

V. Pretul gazelor naturale. Modalitati si conditii de plata

Art. 4. - Pretul gazelor naturale contractate este stabilit de ANRGN, in conformitate cu prevederile Criteriilor si metodelor pentru stabilirea preturilor si a tarifelor reglementate in sectorul gazelor naturale.
Art. 5. - (1) Plata contravalorii consumului de gaze naturale se face lunar, in termen de 20 de zile calendaristice de la plata primirii facturii emise de furnizor. In cazul in care data scadentei este zi nelucratoare termenul se socoteste implinit in urmatoarea zi lucratoare.
            (2) Prin derogare de la prevederile alin. (1) partile contractante pot conveni asupra unui program de planificare a platilor, sub forma unui avans, respectiv a unui sold rezultat dupa deducerea avansului.
            (3) Plata gazelor naturale consumate se realizeaza prin orice instrument legal de plata, obligatia in cauza considerandu-se indeplinita la data intrarii sumelor respective totale in contul furnizorului.

VI. Drepturile si obligatiile furnizorului de gaze naturale

Art. 6. - (1) Furnizorul de gaze naturale are urmatoarele drepturi:
    A. sa incaseze contravaloarea gazelor naturale furnizate;
    B. sa limiteze furnizarea gazelor naturale la consumator in urmatoarele cazuri:
        a) neachitarea facturii la termenele stabilite prin prezentul contract, a majorarilor de intarziere aferente, precum si a eventualelor daune rezultate din deteriorarea unor instalatii ale furnizorului, atunci cand acestea se datoreaza culpei consumatorului;
        b) nepermiterea personalului imputernicit al furnizorului, in baza programului convenit de parti, de a monta, de a verifica sau de a citi aparatele de masurare ori de a verifica si de a remedia defectiunile intervenite la instalatiile furnizorului, atunci cand acestea se afla pe proprietatea consumatorului;
        c) nerespectarea de catre consumator a limitelor zonelor de protectie si de siguranta ale instalatiilor, conform legislatiei in vigoare;
        d) remedierea, modificarea, inlocuirea de conducte si instalatii sau orice alta masura imediata de prevenire ori de inlaturare a avariilor constatate in instalatiile sale, precum si in retelele de transport/distributie de gaze naturale;
        e) interventia consumatorului la instalatiile de reglare-masurare;
        f) dispozitia Dispeceratului National de Gaze, in situatii de deficit de presiune si/sau debit in cadrul sistemului national de transport de gaze naturale, comunicata in regim de urgenta ANRGN, in conformitate cu prevederile Codului retelelor de transport si de distributie a gazelor naturale;
        g) nerespectarea graficului zilnic si orar al consumului de gaze naturale;
        h) la cererea consumatorului;
    C. sa intrerupa furnizarea gazelor naturale la consumator in urmatoarele cazuri:
        a) incetarea valabilitatii contractului;
        b) caz de forta majora, cu conditia respectarii prevederilor art. 16 alin. (1);
        c) stare de necesitate, atunci cand este periclitata viata sau sanatatea oamenilor ori integritatea bunurilor materiale;
        d) consum fraudulos de gaze naturale;
        e) neachitarea facturii in conditiile art. 12 alin. (1) lit. c);
        f) in situatia alimentarii de catre consumator a unor terti consumatori sau a afectarii gazelor naturale pentru alte instalatii de utilizare decat cele legal aprobate;
    D. sa verifice periodic sau ori de cate ori este necesar echipamentele de masurare care servesc la decontarea gazelor naturale, pe baza de program convenit de parti;
    E. sa permita consumatorului preluarea in regim variabil a cantitatilor de gaze naturale contractate, in limita a n 5% din cantitatea zilnica convenita;
    F. sa permita consumatorului depasirea cantitatii lunare de gaze naturale contractate, in functie de resursele existente, in limita a 5% din cantitatea zilnica convenita, dar nu mai mult de 2% din cantitatea totala contractata lunar; in caz contrar poate dispune limitarea furnizarii gazelor naturale la consumator, in conditiile prevazute la lit. B.g).
            (2) Intreruperea furnizarii gazelor naturale la consumator poate fi precedata de luarea masurii limitarii acesteia.
            (3) In caz de limitare a furnizarii gazelor naturale la consumator este obligatorie acordarea unui preaviz de 3 zile calendaristice, cu exceptia situatiilor prevazute la lit. B.b), e) si f).
Art. 7. - Furnizorul de gaze naturale are urmatoarele obligatii:
    a) sa furnizeze gaze naturale consumatorului, in mod continuu si in conditii de calitate, cu exceptia cazurilor de limitare si intrerupere prevazute la art. 6 alin. (1) lit. B si C; furnizarea cantitatii de gaze naturale, convenita prin prezentul contract, se face numai dupa efectuarea controlului de catre personalul imputernicit al furnizorului, precum si dupa achitarea tarifului aferent;
    b) sa asigure parametrii specifici ai gazelor naturale furnizate, in conformitate cu prevederile STAS 3317-67;
    c) sa factureze consumatorului gazele naturale furnizate;
    d) sa verifice contorul la termenele prevazute de legislatia metrologica in vigoare, la sesizarea scrisa a consumatorului - in prezenta imputernicitului acestuia - sau ori de cate ori este necesar; in cazul sesizarilor ce se dovedesc a fi nejustificate costul verificarilor va fi suportat de consumator;
    e) sa furnizeze consumatorului informatii privind istoricul consumului pe o perioada de maximum 3 ani anteriori solicitarii;
    f) sa raspunda la orice sesizare a consumatorului privind serviciul de furnizare;
    g) sa recalculeze consumul, atunci cand se constata defectarea contorului, in conformitate cu Modul de recalculare a consumului de gaze naturale ca urmare a defectarii aparatelor de masura, prevazut in anexa nr. 3 la prezentul contract;
    h) sa efectueze reviziile si reparatiile planificate la instalatiile de alimentare aflate in proprietatea sa;
    i) sa notifice consumatorului intentia de limitare sau de intrerupere programata in furnizarea gazelor naturale, cu exceptia situatiilor prevazute la art. 6 alin. (1) lit. B.b), e) si f);
    j) sa nu deterioreze bunurile apartinand consumatorului si sa aduca la starea lor functionala partile de constructii executate, daca au fost deteriorate din culpa sa, conform prevederilor legale privind respectarea calitatii in constructii;
    k) sa reia furnizarea gazelor naturale la consumator, in termen de maximum 24 de ore de la data incetarii motivului intreruperii, cu exceptia situatiilor prevazute la art. 6 alin. (1) lit. C.a), d) si e);
    l) sa suporte, pe propria cheltuiala, contravaloarea aparatelor de masurare si/sau a echipamentelor pe care le inlocuieste.

VII. Drepturile si obligatiile consumatorului de gaze naturale

Art. 8. - Consumatorul de gaze naturale are urmatoarele drepturi:
    a) sa consume gaze naturale in conformitate cu prevederile prezentului contract;
    b) sa solicite furnizorului modificarea si completarea contractului de furnizare a gazelor naturale ori de cate ori apar elemente noi, pe baza incheierii de acte aditionale la acesta;
    c) sa aiba acces la aparatele de masurare pentru decontare, aflate in incinta furnizorului, in prezenta personalului imputernicit al acestuia;
    d) sa solicite in scris furnizorului luarea de masuri pentru remedierea defectiunilor survenite la instalatiile acestuia;
    e) sa pretinda daune furnizorului, in cazul limitarilor sau intreruperilor in furnizarea gazelor naturale, cauzate din culpa acestuia.
Art. 9. - Consumatorul de gaze naturale are urmatoarele obligatii:
    a) sa achite integral si la termen contravaloarea gazelor naturale furnizate;
    b) sa nu permita altor persoane sa se racordeze la instalatia proprie de utilizare;
    c) sa nu revanda gazele naturale contractate;
    d) sa pastreze intacte contorul de masurare, sigiliile metrologice si cele ale furnizorului de la racordurile acestuia, precum si toate celelalte instalatii ale furnizorului aflate in incinta consumatorului; modificarile sau extinderile acestora se vor efectua pe baza aprobarilor legale si numai de catre instalatori autorizati de ANRGN;
    e) sa sesizeze imediat furnizorul in legatura cu orice defectiune pe care o constata in functionarea contorului de masurare si sa asigure accesul imputernicitului furnizorului la acesta;
    f) sa notifice furnizorului orice modificare a circumstantelor care au stat la baza incheierii contractului;
    g) sa ia masurile necesare pentru incadrarea consumului in limitele convenite cu furnizorul;
    h) sa permita accesul imputernicitului furnizorului in punctul de masurare, pentru citirea indexului contorului, precum si la instalatia de utilizare, in baza unui program convenit de parti;
    i) sa efectueze reviziile si reparatiile planificate ale instalatiilor de utilizare.

VIII. Raspunderea contractuala

Art. 10. - Partea care, din culpa, nu executa obligatiile asumate prin prezentul contract ori le executa necorespunzator datoreaza celeilalte parti penalitati si/sau despagubiri in vederea repararii prejudiciului cauzat din culpa sa.
Art. 11. - Angajarea raspunderii furnizorului de gaze naturale este conditionata de:
    a) notificarea de catre consumator a situatiei constatate, in termen de cel mult 3 zile calendaristice de la data producerii pagubei;
    b) prezentarea de catre consumator furnizorului a documentelor justificative care atesta plata reparatiilor efectuate de o unitate autorizata.
Art. 12. - (1) Neachitarea contravalorii facturii de catre consumator, in conditiile art. 5 alin. (1), atrage dupa sine:
    a) perceperea de penalitati de 0,2% pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu a 21-a zi calendaristica de la data primirii instiintarii de plata pana la achitarea integrala a facturii, inclusiv ziua platii;
    b) limitarea furnizarii gazelor naturale, cu un preaviz de 7 zile calendaristice, dupa cea de-a 30-a zi calendaristica de percepere a penalitatilor; dupa achitarea platilor aferente furnizorul va relua alimentarea normala cu gaze naturale a consumatorului in termen de cel mult 48 de ore de la aceasta data;
    c) intreruperea furnizarii gazelor naturale, rezilierea contractului si deconectarea consumatorului de la instalatia de alimentare cu gaze naturale, dupa 30 de zile calendaristice de la data limitarii, in cazul in care consumatorul nu a achitat integral contravaloarea gazelor naturale consumate si penalitatile datorate furnizorului.
            (2) Consumatorul deconectat de la reteaua de alimentare cu gaze naturale poate solicita reluarea furnizarii acestora cu conditia achitarii facturilor restante, a penalitatilor si a tarifului aferent de reconectare, urmand sa procedeze la incheierea unui nou contract de furnizare.

IX. Solutionarea litigiilor

Art. 13. - Neintelegerile ce decurg din executarea prezentului contract vor fi solutionate pe cale amiabila. In caz contrar litigiile in cauza vor fi solutionate de instantele judecatoresti de drept comun sau, dupa caz, pe calea arbitrajului.

X. Incetarea contractului

Art. 14. - Incetarea contractului de furnizare a gazelor naturale din initiativa furnizorului opereaza in urmatoarele cazuri:
    A. ajungere la termen;
    B. reziliere, in urmatoarele cazuri:
        a) neplata contravalorii gazelor naturale furnizate si a penalitatilor aferente, in conditiile art. 12 alin. (1) lit. c), precum si in caz de consum fraudulos - in acest ultim caz, fara o notificare prealabila;
        b) refuzul consumatorului de a incheia un nou contract de furnizare sau de a reactualiza contractul existent, in conditiile modificarii elementelor de drept si de fapt care au stat la baza incheierii acestuia, cu un preaviz de 15 zile calendaristice socotite de la aceasta data.
Art. 15. - Incetarea contractului de furnizare a gazelor naturale din initiativa consumatorului opereaza in urmatoarele cazuri:
    a) ajungere la termen;
    b) reziliere, pe baza notificarii prealabile a furnizorului, cu cel putin 30 de zile calendaristice inainte de aceasta data, cu conditia achitarii debitelor restante.

XI. Forta majora

Art. 16. - (1) Forta majora exonereaza de raspundere partea care o invoca, cu conditia notificarii acestei situatii celeilalte parti in termen de maximum 5 zile calendaristice de la data incetarii sale, precum si a remiterii documentelor justificative in termen de 15 zile calendaristice socotite de la aceeasi data.
        (2) Cazurile de forta majora sunt certificate de Camera de Comert si Industrie a Romaniei si a Municipiului Bucuresti.

XII. Clauze finale

Art. 17. - Alte clauze:Art. 18. - In cazul reorganizarii judiciare partile se obliga sa comunice modul de indeplinire a obligatiilor contractuale reciproce, in conformitate cu prevederile art. 64 din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului, republicata.
Art. 19. - Dispozitiile prezentului contract se completeaza cu prevederile Codului comercial, Codului civil si cu celelalte reglementari specifice in vigoare.
Art. 20. - Clauzele cuprinse in prezentul contract se pot modifica si completa prin acte aditionale, cu acordul partilor sau ca efect al modificarii cadrului legislativ in domeniu.
Art. 21. - Anexa nr. 1 'Lista cuprinzand aparatele de utilizare a gazelor naturale', anexa nr. 2 'Definirea unor termeni din Contractul-cadru de furnizare a gazelor naturale pentru consumatorii din sectorul distributiei districtuale a agentului termic', anexa nr. 3 'Modul de recalculare a consumului de gaze naturale ca urmare a defectarii aparatelor de masura' si anexa nr. 4 'Graficul de livrari' fac parte integranta din prezentul contract-cadru.
Art. 22. - Prezentul contract a fost incheiat in doua exemplare legal valabile, cate unul pentru fiecare parte contractanta.

FURNIZOR                   CONSUMATOR
Reprezentantul legal,               Reprezentantul legal,
                 

Vizat                           Vizat
-----                            -----
Oficiul juridic                   Oficiul juridic

ANEXA 1
la contractul-cadru

LISTA
cuprinzand aparatele de utilizare a gazelor naturale

r.Crt.

Denumirea aparatului de utilizare

Tipul (model)

Debit (mc/h)

Presiunea (mbar)

Observatii

minim

maxim

minima

maxima

ANEXA 2
la contractul-cadru

DEFINIREA
unor termeni din Contractul-cadru de furnizare a gazelor naturale pentru consumatorii din sectorul distributiei districtuale a agentului termic

- acord de utilizare - permisiune acordata de operatorul sistemului de distributie, in vederea utilizarii gazelor naturale de catre consumator;
- Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN) - institutie publica cu personalitate juridica, aflata in coordonarea Ministerului Industriei si Comertului, care elaboreaza, aplica si urmareste sistemul de reglementari obligatorii la nivel national, necesar pentru functionarea sectorului si a pietei gazelor naturale in conditii de eficienta, siguranta, concurenta, transparenta si protectie a consumatorilor si a mediului;
- aviz de racordare - act tehnic prin care se stabilesc posibilitatile si conditiile de alimentare din sistemul de distributie cu gaze naturale pentru un consumator;
- cititor-incasator - imputernicit al operatorului de distributie de gaze naturale, insarcinat cu citirea indexului contorului de gaze naturale si cu incasarea contravalorii facturilor emise de furnizor;
- clasa de exactitate - clasa de mijloace de masurare care satisfac anumite conditii metrologice, destinate sa mentina erorile in limite specificate (definitie conform SR 13251/1996);
- Codul retelelor de transport si de distributie - colectie de reglementari cu caracter tehnic, emisa de ANRGN, prin care se stabilesc reguli si proceduri obligatorii pentru agentii economici din sectorul transportului si distributiei de gaze naturale;
- consum fraudulos - consum bazat pe inselaciune, in vederea obtinerii unui folos material injust, de natura sa cauzeze un prejudiciu;
- consumator din sectorul distributiei districtuale a agentului termic - consumatorul care indeplineste cumulativ urmatoarele criterii:
    a) utilizeaza gaze naturale pentru producerea de caldura, in scopul distributiei publice - centrale termice si centrale termice de zona;
    b) consumul inregistrat este, in general, de maximum 500.000 mc/an;
    c) gradul de utilizare a debitului maxim instalat este redus in timpul verii si uniform pe parcursul unei zile; furnizarea este constanta si continua, in limita cantitatilor de gaze naturale contractate si in conformitate cu graficul de livrari prevazut in anexa nr. 4 la prezentul contract-cadru;
- contor de masurare - aparat sau ansamblu de echipamente conectate intre ele, destinate sa masoare volumele de gaze naturale consumate si care indeplinesc cerintele impuse de legislatia metrologica in vigoare;
- conventie de exploatare a instalatiilor de alimentare cu gaze naturale - acord scris, incheiat intre furnizor si consumator in vederea functionarii in conditii de eficienta si siguranta a retelelor de alimentare cu gaze naturale;
- debit instalat - suma debitelor maxime, exprimate in mc/h, ale aparatelor de utilizare existente intr-o instalatie de utilizare;
- debit maxim - volum de gaze naturale care trece timp de o ora printr-un aparat - contor, regulator, aparat de utilizare, arzator si altele asemenea - la presiunea de lucru maxima indicata de producator;
- debit nominalizat - debit exprimat in mc/h, care se acorda unui consumator in baza cererii acestuia, in functie de disponibilitatile furnizorului de gaze naturale, destinat asigurarii necesarului de consum la aparatele de utilizare care urmeaza sa fie achizitionate si montate;
- furnizor - persoana juridica, romana sau straina, titulara a licentei de furnizare de gaze naturale;
- gaze naturale - substante minerale combustibile, constituite din amestecuri de hidrocarburi naturale acumulate in scoarta terestra si care, in conditii de suprafata, se prezinta in stare gazoasa, intrunind proprietatile fizice si chimice prevazute in STAS 3317-67;
- instalatie de utilizare a gazelor naturale - sistem mecanic complex, destinat sa asigure consumul de gaze naturale in conditii de eficienta si de siguranta;
- istoric de consum - consum de gaze naturale exprimat in unitati de volum - mc -, realizat intr-o anumita perioada si evidentiat in baza de date a operatorului de distributie;
- loc de consum - amplasamentul instalatiilor de utilizare ale unui consumator, unde se consuma gazele naturale furnizate prin una sau mai multe instalatii de alimentare; un consumator poate avea mai multe locuri de consum;
- metru cub de gaze naturale (mc) - echivalentul energetic, conform STAS 3317-67, al cantitatii de gaze naturale continute in volumul unui cub cu latura de un metru, la presiunea de 101.325 Pa (1 bar) si temperatura de 288,15rK (15rC);
- parametrii instalatiilor de utilizare in procesul de ardere a gazelor naturale - totalitatea parametrilor de calitate a gazelor naturale - debit, presiune, temperatura -, care trebuie intruniti la intrarea in instalatia de utilizare, corelat cu parametrii procesului de ardere, respectiv proportia amestecului gaz/aer, stabilitatea flacarii, compozitia gazelor de ardere - conform prevederilor STAS 3317-67;
- post de reglare-masurare - ansamblu de aparate si accesorii prin care se face reducerea-reglarea presiunii, precum si masurarea debitelor de gaze naturale consumate;
- punct de masurare - loc de amplasament al contorului de masurare a gazelor naturale;
- retele de distributie - ansamblu de retele conectate intre ele, inclusiv instalatiile si echipamentele aferente, pentru vehicularea gazelor naturale in regim de presiune, conform standardelor specifice;
- robinet de bransament - robinet montat la capatul bransamentului, in aval, prin care se poate opri alimentarea cu gaze naturale a unui consumator;
- sistem de distributie - ansamblu compus din conducte, instalatii de reglare-masurare, aparate si accesorii, situat intre statiile de predare si robinetele de bransament ale consumatorilor racordati la reteaua de joasa presiune, respectiv pana la iesirea din statiile/posturile de reglare de la consumatorul racordat la reteaua de presiune redusa;
- sistem national de transport - sistemul de transport al gazelor naturale in regim de inalta presiune, compus din ansamblul de conducte, recipiente, echipamente si instalatii aferente, care asigura preluarea gazelor naturale de la producator si/sau de la furnizorii autohtoni si/sau straini si transportul acestora in vederea livrarii in sistemele de distributie si/sau la consumatorii directi si/sau inmagazinarii/stocarii acestuia.

ANEXA 3
la contractul-cadru

MODUL
de recalculare a consumului de gaze naturale ca urmare a defectarii aparatelor de masura

Art. 1. - Recalcularea consumului de gaze naturale ca urmare a defectarii aparatelor de masura se realizeaza astfel:
    a) conform consumului de gaze naturale inregistrat in luna calendaristica corespunzatoare a anului precedent sau, dupa caz, potrivit mediei din ultimii 3 ani a lunii calendaristice corespunzatoare, atunci cand situatia concreta din anul precedent este irelevanta;
    b) in situatia in care recalcularea consumului de gaze naturale nu se poate realiza potrivit lit. a), baza de evaluare o constituie media zilnica a consumului, realizata in proxima luna calendaristica in care aparatul de masura a functionat efectiv, inmultita cu numarul de zile in care acesta a fost defect.
Art. 2. - Neintelegerile care pot aparea din aplicarea defectuoasa a prevederilor art. 1 se solutioneaza conform art. 13 din contractul-cadru.

ANEXA 4
la contractul-cadru

GRAFIC DE LIVRARI

Perioada de livrare
(luna/trimestru)

Cantitatea
totala/perioada
(mii mc/perioada)

Media zilnica
(mii mc/zi)

Media orara
(mii mc/ora)Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2164
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved