Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AdministratieDrept

RINCINCIPALELE PREVEDERI ALE PRESCRIPTIEI TEHNICE pentru proiectarea, executia cazanelor de abur si a cazanelor de apa fierbinte

legislatie

+ Font mai mare | - Font mai micRINCINCIPALELE PREVEDERI ALE PRESCRIPTIEI TEHNICE

pentru

proiectarea, executia, montarea, repararea, instalarea, exploatarea si verificareacazanelor de abur si a cazanelor de apa fierbinte

C1-99

1.3. Conditii generale

1.3.1. Conditia de baza pe care trebuie sa o satisfaca proiectarea. Executia montarea repararea. instalarea exploatarea si verificarea cazanelor este asigurarea funtionarii lor fara pericol si defectiuni, pe toata durata prevazuta pentru utilizarea lor.

1.3 . Proiectele pentru executia, montarea sau repararea cazanelor se vor elabora de unitati de proiectare specializate. autorizate de ISCIR.

Proiectele cazanelor pot fi elaborate si de catre alte unitati de proiectare cu conditia ca proiectele respective pentru a putea fi folosite sa fie verificate in prealabil de o unitate de proiectare autorizata de ISCIR.si sa fie inregistrate la ISCIR

Unitatile de proiectare autorizate vor numi persoane de specialitate care sa verifice proiectele in ceea ce priveste concordanta cu prevederile Prescriptiilor tehnice ‑ Colectia ISCIR in vigoare si care sa semneze in acest scop desenul tip de ansamblu. care se anexeaza la Cartea cazanului ‑ partea de constructie.

Conditiile privind autorizarea unitatilor de proiectare obligatiile si rapunderile care revin acestor uniti sunt prevazute in Prescriptiile tehnice CR2 ‑ Colectia ISCIR. Verificarea proiectelor din punct de vedere al respectarii Prescriptiilor tehnice ‑ Colectia ISCIR in vigoare si avizarea conforma si inregistrarea ISCIR a proiectelor se efectueaza conform Prescriptiitor tehnice CR2.

1.3.3. Executia. montarea si repararea cazanelor pot facute numai de unitati de specialitate. care dispun de mijloace tehnice corespunzatoare de executie si verificare si care sunt autorizate de ISC'IR

Autorizatia de a repara cazane este necesara numai in cazul reparatiilor prevazute in Prescriptiile tehnice CR.3 ‑ Colectia ISCIR.

Unitatile constructoare, de montaj sau reparatoare raspund de alegerea corecta a procedeelor tehnologice de executie si a materialelor folosite in conformitate cu prevederile Prescriptiilor tehnice si ale proiectului de executie pe toata durata de utilizare a cazanelor.

Conditiile privind autorizarea untatilor constructoare de montaj sau reparatoare obligatiile si raspunderile care revin acestora sunt cele prevazute in Prescriptiile tehnice CR2 ‑Colectia ISCIR.

1.3.4. Proprietarul (direct sau prin utilizator dupa caz) raspunde de instalarea si exploatarea cazanelor in conformitate cu prevederile prezentelor Prescriptii tehnice si ale proiectelor de executie.Cazanele nu pot fi date in exploatare decat dupa obtinerea autorizatiei de functionare conform Prescriptiilor tehnice.

1.3.5. Cazanele importate care sunt destinate utilizarii in Romania trebuie sa corespunda prezentelor Prescriptii tehnice sa fie insotite de o documentatie tehnica de identificare garantie si exploatare in limba romana care sa contina cel putin datele prevazute in modelul de Carte a cazanului - partea deconstructie (din Anexa 2): aceste cerinte vor fi precizate de proprietar si/sau importator dupa caz in contracte.

Se admit cazane din import proiectate si executate in conformitate cu normele oficiale (coduri) din alte tari (ASME.BS. TRD. etc) cu conditia ca principalele deosebiri fata de prezentate Prescriptii tehnice sa fie acceptate de ISCIR in conditiile mentionate la pct.1.3.2 si avizata de ISCIR avand in vedere si prevederile pct. 14.3 din prezentele Prescriptii tehnice.

1.3.6. Prezentele Prescritii tehnice se aplica la cazanele noi proiectate executate sau reparate dupa intrarea lor in vigoare cazanele executate montate sau reparate inainte de aceasta data vor respecta prevederile Prescriptiile tehnice in vigoare la data executiei montarii sau repararii.

Cazanele proiectate inainte de intrarea in vigoare a prezentelor Prescriptii tehnice pot fi fabricate montate sau reparate timp de cel mult 2 ani pe baza Prescriptiilor tehnice valabile ladata elaborarii proiectului.

1.3.7. Prezentele Prescriptii tehnice nu contin prevederi pentru toate detaliile de conceptie si fabricatie. In aceste cazuri constructorul va demonstra indeplinirea conditiilor minim obligatorii de siguranta tehnica

10. VERIFICAREA OFICIALA PERIODICA

10.1. Generalitati

10.1.1. Cazanele sunt supuse in exploatare (incepand de la prima punere in functiune verificarilor oficiale periodice, care constau din revizii interioare incercari de presiune la rece si reviii exterioare.

La efectuarea vericarilor oficiale periodice se vor respecta prevederile prezentelor Prescriptii tehnice si ale Prescriptiilor tehnice CR I ‑ Colectia ISCIR.

10.1.1.2. La cazanele cu functionare sezoniera ( cazanele de abur ale fabricilor de zahar conserve. caramida etc., precum si cazanele de apa fierbinte pentru incalzire), reviziile interioare si incercarile de presiune se vor efectua inaintea inceperii sezonului de lucru evitandu‑se programarea verificarilor in timpul acestuia.

10.1.3. Daca la verificarile oficiale se constata defectiuni care reduc siguranta in functionare a cazanului. organul de verificare ISCIR poate dispune reducerea presiunii nominale si poate scurta termenul pentru urmatoarelc verificari. inscriind motivul in procesul verbal incheiat. De asemenea daca se constata ca instalatia prezinta pericol in functionare aceasta va fi oprita din functiune.

In cazurile in care . la verificarile oficiale se constata lipsuri care nu afecteza siguranta in functionare a cazanului. organul oficial ISCIR poate aproba punerea lui in functiune stabilind un termen pentru remedierea lipsurilor respective.

10.2. Revizia interna

10.2.1. Revizia interioara consta din examinarea partilor componente ale cazanului si in special, a peretilor metalici accesibili ai elementelor sub presiune, atat pe partea dinspre apa cat si pe partea dinspre gazele de ardere in scopul constatarii starii tehnice acazanului.

In cazurile in care datorita conceptiei constructive a cazanului examinarea interioara nu poate fi executata poate fi inlocuita cu o incercare de presiune,completata dupa caz cu alte verificari (metode nedistructive) verificarile respective (metoda, volumul, conditiile de admisibilitate si periodicitate) vor fi precizate in instructiunile elaborate de (proiectant) constructor si detaliate in instructiunile interne mentionate la pct.8.1.2

10.2.2. Revizia interioara trebuie efectuata cel putin odata la 4 ani organul de verificare ISCIR va putea stabili termene mai scurte functie de starea tehnica si vechimea cazanului.

Unitatea utilizatoare este singura raspunzatoare pentru respectarea termenelor scadente pentru efectuarea revizei interioare chiar daca termenele respective ii sunt sau nu reamintitede catre ISCIR- unitatea teritoriala.

10.2. Revizia interioara trebuie efectuata cel putin odata la 4 ani organul de verificare ISCIR va putea stabili termene mai scurte functie de starea tehnica si vechimea cazanului.In cazurile in care datorita conceptiei constructive a cazanului examinarea interioara nu poate fi executata. poate fi inlocuita cu o incercare de presiune completata dupa caz cu alte verificari (metode nedistructive): verificarile respective (metoda, volumul, conditiile de admisibilitate si periodicitate) vor fi precizate in instructiunile elaborate de (proiectant) constructor si detaliate in instructiunile interne mentionate la pct.8.1.2.

10.2.2. Revizia interioara trebuie efectuata cel putin odata la 4 ani: organul de verificare ISCIR va putea stabili termene mai scurte functie de starea tehnica si vechimea cazanului.

Unitatea utilizatoare este singura raspunzatoare pentru respectarea termenelor scadente pentru efectuarea reviziei interioara chiar daca termenele respective ii sunt sau nu reamintite de catre ISCIR ‑ unitatea teritoriala.

10.2.3. In afara de termenul scadent. revizia interioara trebuie sa se execute si in urmatoarele cazuri:

a)      dupa o intrerupere a funtionarii cazanului mai mare de un an, inainte de repunerea lui in functiune:

b)      dapa o noua montare:

c ) cu ocazia unei reparatii conform Prescriptiilor tehnice CR3 - Colectia 1SCIR;

d) cand organul oficial ISCIR de verificare are motive temeinice sa considere necesara o astfel de verificare:

e) cand este ceruta motivat de unitatea utilizatoare.

10.2.4. In vederea efectuirii reviziei interioare. cazanul trebuie oprit din functiune izolat de celelalte cazane, racit bine curtat de piatra funingine izolat la interior cat si la exterior, pana la metal curat, peretii cazanului nu trebuie sa fie umeziti sau unsi.

La cazanele acvatubulare care nu au functionat mai mult de un an beneficiarul va prezenta organului de verificare un document din care sa rezulte ca in perioada nefunctionarii cazanul a fost conservat corespunzator.

10.2.5. Cazanele ignitubulare. cu fascicol de tevi demontabil vor fi revizuite la interior in mod obligatoriu cu fascicolul scos in afara.

Pentru verificarca tevilor din mijlocul fascicolului precum si a unor parti dinspre manta, la cazanele ignitubulare cu fascicol nedemontabil organul de verificare poate cere scoaterca unui numar de tevi care sa permita verificarea starii la interior a cazanului.

Instalatia interioara din tarmbur daca impiedica examinarea. trebuie demontata.

10.2.6. Pentru examinarca cazanelor cu strabatere fortata cat si a altor cazane cu sisteme, de tevi inaccesibile pentru revizia interioara organul de verificare poate solicita. daca considera necesar. controlul nedistructiv pentru stabilirea starii peretilor: cand starea peretilor tevilor nu se poate stabili prin aceasta metoda, pot fi taiate bucati de tevi de cel putin 200 cm lungime.

10.2.7. La cazanele cu focar, pentru a face posibila examinarea tuturor partilor sale (suprafete de incalzire, canale de gaze etc.) trebuie efectuate amenajari (schele. scari bine fixate sau alte sisteme sigure) care sa permite organului de verificare efectuarea usoara si in conditii de siguranta a verificarilor.

10.2.8. La verificarea interioara o atentie deosebita va fi acordata imbinarilor sudate precum si elementelor ambutisate.

Conductele de alimentare din interiorul cazanului vor fi examinate in ce priveste pozitia lor fata de nivelul minim al apei precum si daca locul si sensul de intrare al apei in cazan nu impiedica buna circulatie a apei in limpul functionarii.

10.2.9. La camerele de apa se va examina in principal:

starea puntitelor dintre gaurile tevilor sau a celor de acces la tevi:

ovalizarea gaurilor pentru tevi;

tevile de legatura cu tamburii.

10.2.10. La revizia interioara, se va urmari existenta coroziunilor fisurilor crapaturilor deformatiilor vizibile etc. precizandu‑se numarul suprafata, adancimea, orientarea si pozitia coroziunilor pozitia suprafata si sageata deformatiilor precum si natura si marimea fisurilor sau crapaturilor.

10.2.11. Examinarea la exterior a suprafetelor metalice din focar canale de gaze de ardere etc.,va urmari existenta unor eventuale defecte de genul celor mentionate la pct.10.2.7:organul de verificare poate cere in caz de suspiciune inlaturarea unei parti din zidarie sau izolatie a cazanului pentru a examinaanumite portiuni de la partea sa exterioara.

10.2.12 Daca la examinarea cazanului vor fi constatate defecte a caror cauza nu. poate fi stabilita, organul de verificare va solicita unitatii utilizatoare efectuarea, de catre unitati abilitate de cercetari pentru stabilirea acestor cause precum si pentru. stabilirea conditiilor de functionare a cazanului in continuare.

10.3. Incercarea de presiune la rece

10.3.1. Incercarea de presiune la rece se executa in conformitate cu pct. 5.4. 18. in scopul verificarii rezistentei si etanseitatii elementelor sub presiune ale cazanului si evidentierea eventualelor defecte care nu au putut fi observate la revizia interioara: ea se executa cu toate armaturile montate care trebuie sa fie in perfeca stare de functionare.

Incercarea de presiune la rece se va efectua in toate cazurile precedata de o revizie interioara.

La cazanele cu debite mari, se recomanda ca inainte de efectuarea incercarii de presiune hidraulica acestea sa se supuna unei probe cu aer comprimat (proba pneumatica). Proba pneumatica va avea o presiune care nu va depasi 5 bar.

10.3.2. Incercarea de presiune la rece trebuie efectuata cel putin o data la 8 ani: organul de verificare ISCIR poate reduce acest interval in functie de starea tehnica si vechimea cazanului.

Proprietarul (direct sau prin utilizator dupa caz) este singurul raspunzator pentru respectarea termenlor scadente pentru efectuarea incercarii de presiune, chiar daca termenele respective ii sunt sau nu reamintite de catre ISCIR - unitate teritoriala

10.3.3. In afara de termenul scadent, incercarea de presiune la rece trebuie sa se execute si in urmatoarele cazuri:

a)      dupa o intrerupere a functionarii cazanului mai mare de un an inainte de repunerea lui in functiune;

b)      dupa o noua montare;

c)      cu ocazia unei reparatii conformPrescriptiilor tehnice CR3 - Colectia ISCIR;

d)     dupa o explozie de gaze in camer focar sau canalele gazelor de ardere;

e)      cand organul oficia de verificare ISCIR are motive sa ceara efectuarea incercarii;f)       cand se demoleaza zidaria sau invelisul izolat al cazanului;

g)      cand este ceruta motivat de proprietar sau utilizator.

10.3.3.1. In functie de natura si volumul lucrarilor de reparatii efectuate conform Prescriptiilor tehnice CR 3 ‑ Colectia ISCIR. incercarea de presiune la rece poate sa nu se mai faca daca acest lucru este prevazut prin documentatia sau proiectul de reparatie.

10.3.4. In cazul mutarii cazanelor dintr‑un loc de functionare in altul, incercarea de presiune la rece, cand aceasta se face inainte dc scadenta se executa numai la presiunea maxima a cazanului, de catre organul autorizat de ISCIR din unitatea detinatoare.

10.3.5. Cu ocazia incercarii de presiuine supapele de siguranta se vor bloca. pentru a nu permite pierderea apei prin ele ca urmare a ridicarii presiunii peste presiunea la care sunt reglate.

Curgerile la armaturi pot fi admise numai in masura in care se poate mentine presiunea pe toata durata incercarii, neetanseitatile vor fi remediate ulterior.

10.3.6. Pentru ridicarea presiunii in cazan pot folosite si pompele de alimentare cu apa ale cazanului. daca debitul acestora poate fi reglat astfel incat cresterea presiunii sa nu depaseasca valorile prevazute la pct.5.4.1 I .

10.3.7. Dupa terminarea incercarii de presiune se vor debloca si regla supapele de siguranta: datele si elementele de reglare vor fi consemnate in procesul verbal de verificare.

10.3.8. Daca dupa incercarca de presiune sunt necesare remedieri, organul de verificare va hotari daca incercarea de presiune trebuie sa se repete.

10.3.9. Inainte de prezentarea organului oficial de verificare unitatea detinatoare trebuie sa supuna cazanul la o incercare de presiune de casa, la presiunea nominala, in scopul inlaturarii oricari eventale neetanseitati.

10.4. Revizia exterioara

10.4.1. Revizia exterioara se executa in timpul functionarii cazanului inopinat si consta din examinarea tuturor factorilor care contribuie la functionarea cazanului in conditii de siguranta si anume:

a)sala cazanelor asupra conditiilor pe care trebuie sa le indeplineasca (spatii de acces si deservire, iluminare curatenie etc)

b)functionarca armaturilor de siguranta si control precum si a instalatiei de automatizare:

c)      daca personalul de deservire este autorizat si verificat periodic si daca cunoaste regulile dc exploatare ale cazanului;

d)     respectarea parametrilor principai ai cazanului (debit,presiune, temperatura). variatii de sarcina cu perioadele de suprasarcina precizate ca durata si intensitate consecintele pe care le au acestea asupra cazanului;

e)      starea partilor vizibile si accesibile ale cazanului a zidariei acestuia precum si instalatiilor auxiliare;

f)       starea instalatiei de ardere si dezvoltarea flacarilor fata de peretii suprafetelor de incalzire;

g)      existenta instructiunilor de exploatare in sala cazanelor si daca sunt cunoscut de personalul de deservire;

h)      existenta registrului jurnal de exploatare al salii cazanelor precum si modul in care se fac inscrierile zilnice;

i)        respectarea regimului chimic alcazanului urmarindu-se:

- variatia valorilor indicilor de calitale ai apei de alimentare, apei din cazan, aburului si condensatului si compararea lor cu cele aprobate prin avizul de instalare si autorizarea de functionare:

frecventa determinarii indicilor chimici si compararea lor cu prevederile Prescriptiilor tehnice Cl8 ‑ Colectia ISC1R:

functionarea instalatiei de tratare a apei de adaos si dupa caz. a condensatului la parametrii proiectati (debit si indici):

‑ functionarea corespunzatoare a dispozitivelor pentru luarea probelor si a aparatelor de masurare si control ai indicilor aflate pe cazan, pe instalatiile de tratare, pe degazoare pe reteaua de condensat si in laborator prevazute in proiect:

dotarea corespunzatoare a laboratorului, existenta personalului autorizat corectitudine executarii si interpretarii analizelor.

11. SUPRAFETE AUXILIARE

11.1. Supraincalzitorul

11.1.1. Supraincalzitorul de abur constituie suprafata auxiliara a cazanului de abur atunci cand este montat in acelasi bloc de zidarie cu acesta, indiferent daca intre cazan si supraincalzitor se gaseste intercalat un organ de inchidere sau ocolire pe partea de ape sau de gaze rezultate din ardere.

11.1.2. Supraincalzitoarele care pot fi separate de cazan printr‑un organ de inchidere (izolabile) vor fi prevazute cu cel putin o supapa de siguranta a carei capacitate de evacuare calculata conform pct.7.5.8. si 7.5.9. trebuie sa fie cel putin egala cu debitul. nominal al cazanului.

11.1.3. Supraincalzitoarele neizolabile vor fi prevazute cu cel putin o supapa de siguranta (supapa de control a cazanului) conform prevederilor pct.7.5.13. si 7.5.1‑1.

11.1.4. Reglarea supapelor de siguranta montate pe supraincalzitor se va face conform prevederilor pct.7.5.13 (tabelul 18).

11.1.5. Supraincalzitoarele vor fi astfel concepute incat sa se evite cresterea neadmisa a tcmperaturii peretilor tevilor acestuia la pornirea si la oprirea cazanului.

11.2. Economizorul

11.2.1 Economizorul constituie suprafata auxiliara acazanului de abur atunci cind este montat in acelasi loc de zidarie cu acesta, indifferent daca intre el si cazan se gaseste intercalat un organ de inchidere sau este prevazut cu clape pentru ocolirea gazelor rezultate din ardere.

11.2.2. Economizoarele care pot fi separate de cazan printr-un organ de inchidere (izolabile) trebuie sa fie echipate cu cel putin doua supape de siguranta montate una la intrare cealalta la iesire din economizor ale caror capacitatii de evacuare vor fi calculate conform pct. 7.5.8 si 7.5.9.In cazul cand pe conducta de alimentare cu apa a cazanului se monteaza supapa de siguranta, montarea supapei de siguranta la intrarea in economizor nu mai este necesara.

In cazul economizoarelor neizolabile nu este necesara echiparea lor cu supape de siguranta.

11.2.3. Supapele de siguranta montate pe economizoarele izolabile se vor regla sa deschida la:

1.25 x pmax, supapa montata la intrarea in economizor,

1 x pmax supapa montata la iesirea din economizor,unde pmax este presiunea maxima din cazan.

11.2.4. Economizoarele vor fi astfel concepute incat sa se asigure umplerea completa cu apa si evitarea formarii pungilor de aer.

12. CERINTE SPECIALE PENTRU CAZANELE DE APA FIERBINTE

12.1. Prevederile prezentelor Prescriptii tehnice se aplica in mod corespunzator si pentru cazanelede apa fierbinte cu temperatura apei mai mare de 1 15C. cu completarile de mai jos.

12.2. Cazanele de apa fierbinte trebuie sa fie prevazute cu manometre si cu termometre pentru masurarea presiunii si respective temperaturii apei. atat la intrarea cat si la iesirea din cazan, precum si cu supape de siguranta amplasate pe conducta de legatura dintre iesirea apei din cazan si retea.

12.3. In cazul in care este racordat impreuna cu alte cazane la o magistrala comuna de apa fierbinte, pe conducta care aduce apa in cazan si conducta prin care iese apa trebuie montate robinete de inchidere.

12.4. Organul de inchidere care separa cazanul de magistrala comuna de apa fierbinte, trebuie montat impreuna cu un robinet de retinere sau un al doilea organ de inchidere, care sa excluda posibilitatea intrarii apei din magistrala in cazanul decuplat.

12.5. Fiecare sala de cazane de apa fierbinte trebuie sa aiba cel putin doua pompe pentru alimentarea cazanului. Presiunea si debitul pompelor se aleg in asa fel incat la scoaterea din functiune a pompei celei mai mari, pompele ramase sa asigure functionarea tuturor cazanelor la incarcarea lor maxima.

12.6. Cazanele de apa fierbinte (cu exceptia cazanelor de apa fierbinte cu tambur si perna de abur) trebuie sa fie prevazute cu cel putin doua pompe de circulatie una din ele fiind pompa de rezerva. Pompele de circulatie trebuie sa aiba o conducta de ocolire cu diametrul cel putin egal cu al magistralei de retur inainte de pompe.

12.7. Se admite folosirea conductei de apa a orasului in locul celeii de a doua pompe de alimentare. cu conditia ca presiunea apei din conducta sa fie cu cel putin 1.5 bar mai mare decat suma presiunilor statice si dinamice din sistem.

12.8 Cazanele de apa ferbinte trebuie sa fie echipate cu instalatii de automatizare care sa asigure cel putin functiile de protectie, comanda si monitorizare minim obligatorii prevanite in Prescriptiile tehnice C38 si C 39.

13. CERINTE SPECIALE PENTRU CAZANELE DE ABUR CARE DESERVERSC INSTALATII TEHNOLOGICE

13.1. Cazanele de abur care functioneaza cu apa distilata in circuit inchis. executate numai din tevi cu diametrul exterior de cel mult 108 mm. si care sunt legate functional de instalatii tehnologice (de exemplu blazuri de distilare grasimi si similare) pe care le deservesc in exclusivitate se proiecteaza, executa, monteaza, instaleaza, exploateaza si verifica conform prevederilor din prezentele Prescriptii tehnice, cu urmatoarele completari:

a). cazanul poate fi racordat direct sau comform schemei tehnologice la instalatia tehnologica fara organe de separare pe partea de abur, respectiv apa distilata:

b). cazanul trebuie sa fie prevazut cu posibilitatea umplerii si completarii cu apa distilata, precum si cu mijloace de verifcare a umplerii normale cu apa, operatii care se fac numai cu cazanul oprit din functiune:

c). cazanul nu va fi echipat cu organe de purjare;

d). cazanul va fi echipat cu cel putin un dispozitiv de siguranta contra cresterii presiunii, care poate sa nu fie supapa de siguranta conform prevederilor Prescriptiilor tehnice C37‑ Colectia ISCIR. si un dispozitiv cu element de rupere (de exemplu: capsula de rupere conform prevederilor Prescriptiilor tehnice C‑4 ‑ Colectia ISCIR sau membrana de rupere conform Prescriptiilor tehnice C 22 ‑ Colectia ISCIR).

e) instalatia de automatizare a cazanulul trebule sa asigure pe langa conditiile minime stabilite prin Prescriptiile tehnice C38 ‑ Colectia ISCIR. protectia automata si semnalizarea la depasirea presiunii si temperaturii maxim admise ale aburului.

Pe langa aceste conditii, instalatia de automatizare va cuprinde toate reglajele (de sarcina temperatura, presiune) pe care le impun instalatia tehnologica pe care o deserveste cazanul.

14. DISPOZITII FINALE

14.1. In cazul avariilor care dtermina oprirea din functiunesau functionarea in conditii de nesiguranta a cazanelor precum si in cazuri de accidente provocate de acestea, unitatile detinatoare vor anunta imedia, telefonic sau telegraphic, in cel mult 24 ISCIR - unitatea teritoriala in vederea efectuarii cercetarilor tehnice.

14.2. Conducerea unitatii detinatoare este obligata sa ia masuri ca situatia produsa la avarie sau in timpul accidentului sa ramana nemodificata pana la sosirea organului de verificare ISCIR cu exceptia cazului cand aceasta ar constitui un pericol pentru viata si sanatatea oamenilor sau ar deranja procesulde productie.

In acest caz, persoana autorizata de ISCIR din firma respectiva va intocmi un report tehnic cu situatia tehnica a instalatiei imediat dupa avarie, care poate include si fotografii ale zonei, precum si interventiile operate asupra zonei avariate pentru a se evita riscuri suplimentare pe care avaria respectiva le poate genera.

14.3. In cazul unor abateri de la prevederile prezentelor Prescriptii tehnice unitatile de proiectare, respective unitatile constructoare, de montaj, reparatoare sau detinatoare, dupa caz cu avizul prealabil al proiectantului vor putea stabili pe proprie raspundere solutii compensatoare motivate corespunzator din punct de vedere tehnic care sa nu afecteze siguranta in functionare a cazanelor si sa excluda pericolul de accidente.

Unitatile care au stabilite aceste solutii le vor supune avizarii principalelor factori interesati (proiectant, constructor, montator sau reparator, proprietar,utilizator si dupa caz, Inspectia de stat pentru protectia muncii, unitatii de cercetare,proiectare de invatamant superior de specialitate), inclusive ISCIR.

14.4. Nerespectarea prevederilor prezentelor Prescriptii tehnice se sanctioneaza conform legislatiei in vigoare.

14.5. Odata cu intrarea in vigoare a "Presriptiilor tehnice pentru proiectarea, executia. montarea. repararea, instalarea, eploatarea si verificarea cazanelor de abur si cazanelor de apa fierbinte. Cl ‑99. 'Prescriptiile tehnice pentru proiectarea. executia. montarea. Repararea instalarea. exploatarea si verificarea cazanelor de abur si cazanelor de apa fierbinte'. C1‑85. aprobate prin ordinul M.A.T.M.C.G.F.F. Nr.13 din 10 februarie1986, isi inceteaza valabilitatea.

Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1913
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved