Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AdministratieDrept

LEGE nr.19 din 17 martie 2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale

legislatie+ Font mai mare | - Font mai micLEGE nr.19 din 17 martie 2000
privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari socialeTextul actului publicat in M.Of. nr. 140/1 apr. 2000

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

Art. 1. - Dreptul la asigurari sociale este garantat de stat si se exercita, in conditiile prezentei legi, prin sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, denumit in continuare sistemul public.

Art. 2. - Sistemul public se organizeaza si functioneaza avand ca principii de baza:
a) principiul unicitatii, potrivit caruia statul organizeaza si garanteaza sistemul public bazat pe aceleasi norme de drept;
b) principiul egalitatii, care asigura tuturor participantilor la sistemul public, contribuabili si beneficiari, un tratament nediscriminatoriu in ceea ce priveste drepturile si obligatiile prevazute de lege;
c) principiul solidaritatii sociale, conform caruia participantii la sistemul public isi asuma reciproc obligatii si beneficiaza de drepturi pentru prevenirea, limitarea sau inlaturarea riscurilor sociale prevazute de lege;
d) principiul obligativitatii, potrivit caruia persoanele fizice si juridice au, conform legii, obligatia de a participa la sistemul public, drepturile de asigurari sociale exercitandu-se corelativ cu indeplinirea obligatiilor;
e) principiul contributivitatii, conform caruia fondurile de asigurari sociale se constituie pe baza contributiilor datorate de persoanele fizice si juridice, participante la sistemul public, drepturile de asigurari sociale cuvenindu-se pe temeiul contributiilor de asigurari sociale platite;
f) principiul repartitiei, pe baza caruia fondurile realizate se redistribuie pentru plata obligatiilor ce revin sistemului public, conform legii;
g) principiul autonomiei, bazat pe administrarea de sine statatoare a sistemului public, conform legii.

Art. 3. - (1) In baza prezentei legi, in termen de 30 de zile de la data publicarii acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, se infiinteaza Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale, denumita in continuare, prescurtat, CNPAS.

(2) In subordinea CNPAS se infiinteaza case judetene de pensii in fiecare municipiu-resedinta de judet, precum si Casa de pensii a municipiului Bucuresti, denumite in continuare case teritoriale de pensii.

(3) CNPAS poate infiinta case locale de pensii, in functie de numarul, complexitatea si structura asiguratilor, care functioneaza sub conducerea si controlul casei judetene de pensii si, respectiv, Casei de pensii a municipiului Bucuresti.

Art. 4. - (1) In sistemul public sunt asigurate, in conditiile prezentei legi, persoanele fizice, denumite in continuare asigurati.

(2) Asiguratii pot fi cetateni romani, cetateni ai altor state sau apatrizi, pe perioada in care au, conform legii, domiciliul sau resedinta in Romania.

(3) Asiguratii au obligatia sa plateasca contributii de asigurari sociale si au dreptul sa beneficieze de prestatii de asigurari sociale, conform prezentei legi.

Art. 5. - (1) In sistemul public sunt asigurate obligatoriu, prin efectul legii: I. persoanele care desfasoara activitati pe baza de contract individual de munca; II. persoanele care isi desfasoara activitatea in functii elective sau care sunt numite in cadrul autoritatii executive, legislative ori judecatoresti, pe durata mandatului, precum si membrii cooperatori dintr-o organizatie a cooperatiei mestesugaresti, ale caror drepturi si obligatii sunt asimilate, in conditiile prezentei legi, cu ale persoanelor prevazute la pct. I; III. persoanele care beneficiaza de ajutor de somaj, ajutor de integrare profesionala sau alocatie de sprijin, ce se suporta din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj, in conditiile legii, denumite in continuare someri; IV. persoanele care realizeaza un venit brut pe an calendaristic, echivalent cu cel putin 3 salarii medii brute pe economie, si care se afla in una dintre situatiile urmatoare:
a) asociat unic, asociati, comanditari sau actionari;
b) administratori sau manageri care au incheiat contract de administrare sau de management;
c) membri ai asociatiei familiale;
d) persoane autorizate sa desfasoare activitati independente;
e) persoane angajate in institutii internationale, daca nu sunt asiguratii acestora;
f) proprietari de bunuri si/sau arendasi de suprafete agricole si forestiere;
g) persoane care desfasoara activitati agricole in cadrul gospodariilor individuale sau activitati private in domeniul forestier;
h) membri ai societatilor agricole sau ai altor forme de asociere din agricultura;
i) persoane care desfasoara activitati in unitatile de cult recunoscute potrivit legii si care nu au incheiat contract individual de munca; V. persoanele care realizeaza prin cumul venituri brute pe an calendaristic, echivalente cu cel putin 3 salarii medii brute pe economie, si care se regasesc in doua sau mai multe situatii prevazute la pct. IV; VI. persoanele care desfasoara activitati exclusiv pe baza de conventii civile de prestari de servicii si care realizeaza un venit brut pe an calendaristic echivalent cu cel putin 3 salarii medii brute pe economie.

(2) Se pot asigura in sistemul public, pe baza de contract de asigurare, in conditiile prezentei legi, si alte persoane care nu se regasesc in situatiile prevazute la alin. (1).

(3) Salariul mediu brut pe economie pentru anul urmator se prognozeaza si se face public de catre CNPAS pana la data de 31 decembrie a anului curent.

Art. 6. - (1) Persoanele juridice sau fizice la care isi desfasoara activitatea asiguratii prevazuti la art. 5 alin. (1) pct. I, II si VI, denumite in continuare angajatori, precum si institutiile care efectueaza plata drepturilor de somaj pentru somerii prevazuti la art. 5 alin. (1) pct. III sunt obligate sa depuna in fiecare luna, la termenul stabilit de CNPAS, declaratia privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat. Declaratia se depune la casa teritoriala de pensii, in raza careia se afla sediul angajatorului.

(2) Persoanele prevazute la art. 5 alin. (1) pct. IV si V, care au implinit varsta de 18 ani, sunt obligate sa depuna declaratia de asigurare la casa teritoriala de pensii in raza careia se afla domiciliul asiguratului, in termen de 30 de zile de la incadrarea in situatiile mentionate.

(3) Se excepteaza de la obligativitatea depunerii declaratiei de asigurare persoanele prevazute la art. 5 alin. (1) pct. IV si V, daca se regasesc si in una dintre situatiile prevazute la art. 5 alin. (1) pct. I, II si III.

(4) Persoanele care desfasoara activitati pe baza de conventii civile de prestari de servicii au obligatia sa declare angajatorului, pe propria raspundere, daca sunt incadrate cu contract individual de munca la alt angajator.

Art. 7. - (1) In sistemul public prestatiile de asigurari sociale reprezinta venit de inlocuire pentru pierderea totala sau partiala a veniturilor profesionale, ca urmare a batranetii, invaliditatii, accidentelor, bolii, maternitatii sau decesului, denumite in continuare riscuri asigurate.

(2) Prestatiile de asigurari sociale se acorda sub forma de: pensii, indemnizatii, ajutoare, alte tipuri de prestatii prevazute de lege, corelative cu obligatiile privind plata contributiei de asigurari sociale.

(3) In sistemul public asiguratii nu pot beneficia concomitent de doua sau mai multe prestatii de asigurari sociale pentru acelasi risc asigurat, cu exceptia celor pentru prevenirea imbolnavirilor si recuperarea capacitatii de munca.

Art. 8. - (1) Constituie stagiu de cotizare perioadele in care persoanele au platit contributii de asigurari sociale in sistemul public din Romania, precum si in alte tari, in conditiile stabilite prin acordurile sau conventiile internationale la care Romania este parte.

(2) Drepturile de asigurari sociale cuvenite in sistemul public din Romania se pot transfera in tarile in care asiguratii isi stabilesc domiciliul sau resedinta, in conditiile reglementate prin acorduri si conventii internationale la care Romania este parte.

(3) Prestatiile de asigurari sociale aferente drepturilor prevazute la alin. (2) pot fi transferate in alte tari, in conditiile reglementate prin acorduri si conventii internationale la care Romania este parte, in moneda tarilor respective sau intr-o alta moneda asupra careia s-a convenit.

Art. 9. - (1) Evidenta drepturilor si obligatiilor de asigurari sociale in sistemul public se realizeaza pe baza codului personal de asigurari sociale.

(2) Codul personal de asigurari sociale si modalitatile de atribuire a acestuia se stabilesc de CNPAS.

(3) Fiecarui asigurat in sistemul public i se atribuie un singur cod personal de asigurari sociale.

Art. 10. - In Romania se pot organiza si pot functiona societati private de asigurari sociale, reglementate prin lege speciala.

CAPITOLUL II
Bugetul asigurarilor sociale de stat

Art. 11. - (1) Bugetul asigurarilor sociale de stat cuprinde veniturile si cheltuielile sistemului public.

(2) Guvernul elaboreaza anual, pe baza propunerilor CNPAS, proiectul bugetului asigurarilor sociale de stat, pe care il supune spre aprobare Parlamentului.

(3) Daca legea bugetului asigurarilor sociale de stat nu a fost adoptata cu cel putin 3 zile inainte de expirarea exercitiului bugetar, se aplica in continuare bugetul asigurarilor sociale de stat pe anul precedent pana la adoptarea noului buget.

Art. 12. - Veniturile bugetului asigurarilor sociale de stat provin din contributii de asigurari sociale, dobanzi, majorari pentru plata cu intarziere a contributiilor, precum si din alte venituri, potrivit legii.

Art. 13. - (1) Cheltuielile bugetului asigurarilor sociale de stat acopera contravaloarea prestatiilor de asigurari sociale din sistemul public, cheltuielile privind organizarea si functionarea sistemului public, finantarea unor investitii proprii, alte cheltuieli prevazute de lege.

(2) Din veniturile bugetului asigurarilor sociale de stat se preleva anual pana la 3% pentru constituirea unui fond de rezerva.

(3) Fondul de rezerva cumulat nu poate depasi nivelul cheltuielilor prevazute pentru anul bugetar respectiv.

(4) Fondul de rezerva se utilizeaza pentru acoperirea prestatiilor de asigurari sociale in situatii temeinic motivate sau a altor cheltuieli ale sistemului public, aprobate prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat.

Art. 14. - (1) Excedentele anuale ale bugetului asigurarilor sociale de stat pot fi utilizate in anul urmator, potrivit destinatiilor aprobate prin lege, dupa restituirea transferurilor primite de la bugetul de stat.

(2) Fondul de rezerva se reporteaza in anul urmator si se completeaza potrivit prevederilor art. 13 alin. (2) si (3).

(3) Eventualul deficit curent al bugetului asigurarilor sociale de stat se acopera din disponibilitatile bugetului de asigurari sociale de stat din anii precedenti si, in continuare, din fondul de rezerva.

Art. 15. - Disponibilitatile banesti ale asigurarilor sociale de stat sunt purtatoare de dobanzi; nivelul dobanzilor se stabileste prin conventii incheiate de CNPAS cu trezoreria statului sau cu bancile.

Art. 16. - In mod exceptional, in situatii motivate, pentru acoperirea deficitului bugetului asigurarilor sociale de stat, dupa epuizarea fondului de rezerva, veniturile bugetului asigurarilor sociale de stat se completeaza cu sume care se aloca de la bugetul de stat.

Art. 17. - (1) In sistemul public, pe teritoriul Romaniei, contributiile si prestatiile de asigurari sociale se platesc in lei.

(2) Contributiile si prestatiile de asigurari sociale, stabilite in moneda altor tari, se platesc pe teritoriul Romaniei in lei, la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei din ziua platii.

CAPITOLUL III
Contributia de asigurari sociale

Art. 18. - (1) In sistemul public sunt contribuabili, dupa caz:
a) asiguratii care datoreaza contributii individuale de asigurari sociale;
b) angajatorii;
c) persoanele juridice la care isi desfasoara activitatea asiguratii prevazuti la art. 5 alin. (1) pct. II si VI, asimilate in conditiile prezentei legi angajatorului;
d) Agentia Nationala de Ocupare si Formare Profesionala care administreaza bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj;
e) persoanele prevazute la art. 5 alin. (2), care incheie contract de asigurare.

(2) Cotele de contributii de asigurari sociale sunt diferentiate in functie de conditiile de munca normale, deosebite sau speciale.

(3) Cotele de contributii de asigurari sociale se aproba anual prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat.

Art. 19. - (1) In sensul prezentei legi, locurile de munca in conditii deosebite reprezinta acele locuri care, in mod permanent sau in anumite perioade, pot afecta esential capacitatea de munca a asiguratilor datorita gradului mare de expunere la risc.

(2) Criteriile si metodologia de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite se stabilesc prin hotarare a Guvernului, pe baza propunerii comune a Ministerului Muncii si Protectiei Sociale si a Ministerului Sanatatii.

(3) Hotararea Guvernului prevazuta la alin. (2) se va adopta in termen de 3 luni de la publicarea prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

(4) Locurile de munca in conditii deosebite se stabilesc prin contractul colectiv de munca sau, in cazul in care nu se incheie contracte colective de munca, prin decizia organului de conducere legal constituit, cu respectarea criteriilor si metodologiei de incadrare prevazute la alin. (2).

(5) Avizul inspectoratului teritorial de munca este obligatoriu pentru incadrarea locurilor de munca in conditii deosebite.

Art. 20. - In sensul prezentei legi, locurile de munca in conditii speciale sunt cele din:
a) unitatile miniere, pentru personalul care isi desfasoara activitatea in subteran cel putin 50% din timpul normal de munca in luna respectiva;
b) activitatile de cercetare, explorare, exploatare sau prelucrare a materiilor prime nucleare, zonele I si II de expunere la radiatii;
c) aviatia civila, pentru personalul navigant prevazut in anexa nr. 1;
d) activitatea artistica desfasurata in profesiile prevazute in anexa nr. 2.

Art. 21. - (1) Contributia de asigurari sociale se datoreaza din momentul incadrarii in una dintre situatiile prevazute la art. 5 alin. (1) sau de la data incheierii contractului de asigurare.

(2) Contributia individuala de asigurari sociale, datorata de asiguratii prevazuti la art. 5 alin. (1) pct. I, II si VI, reprezinta o treime din cota de contributie de asigurari sociale, stabilita anual pentru conditii normale de munca.

(3) Contributia de asigurari sociale, datorata de angajatori, reprezinta diferenta fata de contributia individuala de asigurari sociale, prevazuta la alin. (2), pana la nivelul cotelor de contributie de asigurari sociale stabilite prin legea anuala a bugetului de stat, in functie de conditiile de munca.

(4) Asiguratii prevazuti la art. 5 alin. (1) pct. IV si V si alin. (2) datoreaza integral cota de contributie de asigurari sociale corespunzatoare conditiilor de munca in care isi desfasoara activitatea.

(5) Contributia de asigurari sociale pentru someri se suporta integral din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj, la nivelul cotei stabilite pentru conditii normale de munca.

(6) Contributia de asigurari sociale datorata de contribuabilii prevazuti la art. 18 alin. (1) nu se impoziteaza.

Art. 22. - (1) Calculul si plata contributiei de asigurari sociale, datorata de asiguratii prevazuti la art. 5 alin. (1) pct. I, II si VI si de angajatorii acestora, se fac lunar de catre angajatori.

(2) Calculul si plata contributiei de asigurari sociale pentru someri se fac lunar de catre institutia care administreaza bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj.

(3) Plata contributiei de asigurari sociale, datorata de asiguratii prevazuti la art. 5 alin. (1) pct. IV si V si alin. (2), se face lunar de catre acestia, pe baza calculului efectuat si comunicat de casele teritoriale de pensii la care sunt asigurati.

(4) Plata contributiei de asigurari sociale, in cazul asiguratilor aflati in situatiile prevazute la art. 5 alin. (1) pct. IV lit. f), g), h) si alin. (2), se poate face si la intervale mai mari de o luna, fara a depasi 6 luni, cu respectarea termenelor prevazute in declaratia sau in contractul de asigurare.

Art. 23. - (1) Baza lunara de calcul a contributiei individuale de asigurari sociale in cazul asiguratilor o constituie:
a) salariile individuale brute, realizate lunar, inclusiv sporurile si adaosurile, reglementate prin lege sau prin contractul colectiv de munca, si/sau veniturile asiguratilor prevazuti la art. 5 alin. (1) pct. I, II si VI;
b) venitul lunar asigurat, prevazut in declaratia sau contractul de asigurare, care nu poate fi mai mic de o patrime din salariul mediu brut lunar pe economie.

(2) Baza lunara de calcul a contributiei individuale de asigurari sociale pentru personalul roman trimis in misiune permanenta in strainatate de catre persoanele juridice din Romania este salariul brut lunar in lei, corespunzator functiei in care persoana respectiva este incadrata in tara, inclusiv sporurile si celelalte adaosuri care se acorda potrivit legii.

(3) Baza de calcul prevazuta la alin. (1) si (2) nu poate depasi plafonul a de 3 ori salariul mediu brut lunar pe economie.

(4) Salariul mediu brut lunar pe economie este cel prevazut la art. 5 alin. (3).

Art. 24. - (1) Baza lunara de calcul, la care angajatorul datoreaza contributia de asigurari sociale, o constituie fondul total de salarii brute lunare realizate de asiguratii prevazuti la art. 5 alin. (1) pct. I si II, precum si veniturile brute lunare realizate de asiguratii prevazuti la art. 5 alin. (1) pct. VI.

(2) Baza lunara de calcul, la care persoana juridica din Romania datoreaza contributia de asigurari sociale pentru personalul roman trimis in misiune permanenta in strainatate, o constituie fondul total de salarii rezultat din insumarea salariilor brute individuale la care s-a calculat contributia de asigurari sociale, conform prevederilor art. 23 alin. (2).

(3) Baza de calcul prevazuta la alin. (1) si (2) nu poate fi mai mare decat produsul dintre numarul mediu al asiguratilor din luna pentru care se calculeaza contributia si valoarea corespunzatoare a 3 salarii medii brute lunare pe economie.

(4) Prevederile alin. (3) se aplica si in cazul bugetului Fondului pentru plata ajutorului de somaj.

Art. 25. - Baza lunara de calcul a contributiei de asigurari sociale pentru someri o constituie cuantumul ajutorului de somaj, ajutorului de integrare profesionala sau al alocatiei de sprijin, dupa caz.

Art. 26. - (1) Contributia de asigurari sociale nu se datoreaza asupra sumelor reprezentand:
a) prestatii de asigurari sociale care se suporta din fondurile asigurarilor sociale sau din fondurile angajatorului si care se platesc direct de acesta, potrivit prezentei legi;
b) drepturile platite potrivit dispozitiilor legale, in cazul desfacerii contractelor individuale de munca sau al incetarii calitatii de membru cooperator;
c) diurnele de deplasare, detasare si indemnizatiile de transfer, drepturile de autor;
d) sumele obtinute in baza unei conventii civile de prestari de servicii sau executari de lucrari de catre persoane care au incheiate contracte individuale de munca;
e) sumele reprezentand participarea salariatilor la profit;
f) premii si alte drepturi exceptate prin legi speciale.

(2) Sumele exceptate de la plata contributiei de asigurari sociale nu se iau in considerare la stabilirea cuantumului prestatiilor de asigurari sociale.

Art. 27. - (1) Sumele reprezentand prestatii de asigurari sociale, care se platesc de angajator asiguratilor, potrivit prevederilor prezentei legi, in contul asigurarilor sociale, se retin de acesta din contributiile de asigurari sociale datorate pentru luna respectiva.

(2) Sumele reprezentand prestatii de asigurari sociale platite de angajator asiguratilor, potrivit prevederilor prezentei legi, care depasesc suma contributiilor datorate de acesta in luna respectiva, se recupereaza din contul asigurarilor sociale de la casa teritoriala de pensii in raza careia se afla sediul acestuia.

Art. 28. - (1) Contributia individuala de asigurari sociale, datorata de asiguratii prevazuti la art. 5 alin. (1) pct. I, II si VI, se retine integral din salariul sau, dupa caz, din venitul brut lunar al asiguratului si se vireaza lunar de angajator la casa teritoriala de pensii in raza careia se afla sediul acestuia.

(2) Angajatorul calculeaza si vireaza lunar contributia de asigurari sociale pe care o datoreaza bugetului asigurarilor sociale de stat, impreuna cu contributiile individuale retinute de la asigurati.

(3) In cazul in care contributia lunara de asigurari sociale achitata de contribuabili este mai mare decat contributia datorata, suma platita in plus se regularizeaza ulterior, conform procedurilor stabilite de CNPAS.

Art. 29. - Termenele de plata a contributiei de asigurari sociale sunt:
a) data stabilita pentru plata drepturilor salariale pe luna in curs, in cazul angajatorilor care efectueaza plata drepturilor salariale lunar, dar nu mai tarziu de data de 20 a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza plata;
b) data stabilita pentru plata chenzinei a 2-a, in cazul angajatorilor ce efectueaza plata drepturilor salariale chenzinal, dar nu mai tarziu de data de 20 a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza plata;
c) pana la sfarsitul lunii, pentru luna in curs, in cazul asiguratilor prevazuti la art. 5 alin. (1) pct. IV lit. a), b), c),
d) si e);
d) cel mai tarziu pana la datele fixate prin declaratia sau prin contractul de asigurare, in cazul asiguratilor prevazuti la art. 5 alin. (1) pct. IV lit. f), g), h), i) si alin. (2);
e) pana la data de 20 a lunii urmatoare celei pentru care se efectueaza plata drepturilor ce se suporta din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj, in cazul asiguratilor prevazuti la art. 5 alin. (1) pct. III;
f) data prevazuta in conventia civila de prestari de servicii pentru plata sumelor celor angajati exclusiv pe baza de conventie civila de prestari de servicii, dar nu mai tarziu de data de 20 a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza plata.

Art. 30. - (1) Angajatorii, indiferent de forma de proprietate, vor depune in banca, o data cu documentatia pentru plata salariilor si a altor venituri ale asiguratilor, si documentele pentru plata contributiilor datorate bugetului asigurarilor sociale de stat, platile efectuandu-se simultan, sub control bancar.

(2) In cazul neachitarii la termen, potrivit legii, a contributiilor datorate bugetului asigurarilor sociale de stat, casele teritoriale de pensii vor proceda la aplicarea masurilor de executare silita pentru incasarea sumelor cuvenite, conform dispozitiilor legale privind executarea creantelor bugetare.

Art. 31. - (1) Neplata contributiei de asigurari sociale la termenele prevazute la art. 29 genereaza plata unor majorari calculate pentru fiecare zi de intarziere, pana la data achitarii sumei datorate inclusiv.

(2) Cota majorarilor de intarziere, prevazuta la alin. (1), se stabileste potrivit reglementarilor privind executarea creantelor bugetare.

(3) Sumele reprezentand majorarile de intarziere se fac venit la bugetul asigurarilor sociale de stat.

(4) Calculul majorarilor de intarziere, evidentierea in contabilitate si urmarirea platii acestora se fac de catre angajator sau, dupa caz, de institutia care efectueaza plata ajutorului de somaj.

(5) Calculul majorarilor de intarziere pentru asiguratii cu declaratie sau contract de asigurare se efectueaza, dupa caz, de acestia sau de casele teritoriale de pensii.

Art. 32. - In cazul lichidarii administrative sau al falimentului angajatorului, sumele datorate de acesta bugetului asigurarilor sociale de stat vor fi recuperate conform procedurii prevazute de lege.

Art. 33. - Neplata contributiei de asigurari sociale de catre asiguratii cu declaratie sau contract de asigurare la termenele stabilite atrage neacordarea drepturilor la prestatii pana la achitarea contributiilor datorate si a majorarilor de intarziere aferente.

Art. 34. - Asiguratii care fac dovada ca nu se mai regasesc in situatiile pentru care asigurarea este obligatorie, potrivit art. 5 alin. (1) pct. IV si V, trebuie sa depuna la casele teritoriale de pensii, in termen de 30 de zile de la modificarea situatiei, formularul-tip de retragere a declaratiei de asigurare.

Art. 35. - (1) Contractul de asigurare poate fi reziliat la initiativa oricareia dintre parti, conform clauzelor prevazute in contract.

(2) In cazul rezilierii contractului de asigurare, contributiile de asigurari sociale achitate nu se restituie, iar stagiul de cotizare realizat se valorifica la stabilirea dreptului de pensie.

(3) Calitatea de asigurat se redobandeste dupa incheierea unui nou contract de asigurare.

(4) Dupa redobandirea calitatii de asigurat dreptul la prestatii de asigurari sociale, altele decat pensiile, se reia dupa realizarea unui nou stagiu de cotizare, prevazut de lege, pentru aceste prestatii.

Art. 36. - (1) Colectarea si evidenta contributiilor de asigurari sociale se asigura prin casele teritoriale de pensii, pe baza codului personal de asigurari sociale.

(2) Pastrarea si evidenta datelor privind contributiile de asigurari sociale, pe fiecare asigurat, se realizeaza de casele teritoriale de pensii si de CNPAS.

(3) De la data intrarii in vigoare a prezentei legi contributiile de asigurari sociale, colectate prin casele teritoriale de pensii, vor fi alocate lunii pentru care s-a efectuat plata.

(4) Debitele catre bugetul asigurarilor sociale de stat, corespunzatoare perioadelor anterioare intrarii in vigoare a prezentei legi, vor fi urmarite distinct, potrivit reglementarilor privind executarea creantelor bugetare.

Art. 37. - (1) In sistemul public stagiul de cotizare se constituie din insumarea lunilor in care s-a platit contributia la bugetul asigurarilor sociale de stat, atat de asigurat, cat si de angajator sau, dupa caz, numai de asigurat, in situatiile prevazute la art. 5 alin. (1) pct. IV, V, VI si alin. (2).

(2) In luna in care asiguratului i s-a retinut contributia de asigurari sociale, iar angajatorul nu si-a achitat contributia datorata in calitatea sa de contribuabil, stagiul de cotizare ce se ia in calcul reprezinta o treime din luna respectiva.

Art. 38. - (1) In sistemul public se asimileaza stagiului de cotizare si perioadele necontributive, denumite in continuare perioade asimilate, in care asiguratul:
a) a beneficiat sau beneficiaza de drepturi de asigurari sociale, cu exceptia celor prevazute la art. 40 lit. a), b), c) si e);
b) a urmat cursurile de zi ale invatamantului superior, organizat potrivit legii, pe durata normala a studiilor respective, cu conditia absolvirii acestora;
c) a satisfacut serviciul militar ca militar in termen sau militar cu termen redus, pe durata legal stabilita, a fost concentrat, mobilizat sau in prizonierat.

(2) Asiguratii care au absolvit mai multe institutii de invatamant superior, conform prevederilor alin. (1) lit. b), beneficiaza de asimilarea, ca stagiu de cotizare, a unei singure perioade de studii, la alegere.

(3) Persoanele prevazute la alin. (1) lit. b) beneficiaza de perioade asimilate, daca in aceste perioade nu se regasesc in situatiile prevazute la art. 5.

(4) Perioadele asimilate, prevazute la alin. (1), se valorifica numai pentru obtinerea pensiei pentru limita de varsta, de invaliditate si de urmas.

Art. 39. - (1) Stagiul de cotizare se certifica asiguratilor anual, din oficiu, de catre CNPAS, prin casele teritoriale de pensii.

(2) Stagiul de cotizare se certifica si la cererea asiguratilor, contra cost, oricand in timpul anului. Tariful serviciului respectiv se stabileste anual de CNPAS.

CAPITOLUL IV
Pensii

Art. 40. - In sistemul public se acorda urmatoarele categorii de pensii:
a) pensia pentru limita de varsta;
b) pensia anticipata;
c) pensia anticipata partiala;
d) pensia de invaliditate;
e) pensia de urmas.

SECTIUNEA 1
Pensia pentru limita de varsta

Art. 41. - (1) Pensia pentru limita de varsta se acorda asiguratilor care indeplinesc, cumulativ, la data pensionarii, conditiile privind varsta standard de pensionare si stagiul minim de cotizare realizat in sistemul public.

(2) Varsta standard de pensionare este de 60 de ani pentru femei si 65 de ani pentru barbati. Atingerea varstei standard de pensionare se va realiza in termen de 13 ani de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, prin cresterea varstelor de pensionare, pornindu-se de la 57 de ani pentru femei si de la 62 de ani pentru barbati, conform esalonarii prevazute in anexa nr. 3.

(3) Stagiul minim de cotizare atat pentru femei, cat si pentru barbati este de 15 ani. Cresterea stagiului minim de cotizare de la 10 ani la 15 ani se va realiza in termen de 13 ani de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, conform esalonarii prevazute in anexa nr. 3.

(4) Stagiul complet de cotizare este de 30 de ani pentru femei si de 35 de ani pentru barbati. Atingerea stagiului complet de cotizare se va realiza in termen de 13 ani de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, prin cresterea acestuia, pornindu-se de la 25 de ani pentru femei si de la 30 de ani pentru barbati, conform esalonarii prevazute in anexa nr. 3.

(5) Asiguratii care indeplinesc conditiile prevazute la alin. (1)-(4) pot continua activitatea numai cu acordul angajatorului.

Art. 42. - (1) Asiguratii care si-au desfasurat activitatea, total sau partial, in conditii deosebite de munca au dreptul la pensie pentru limita de varsta, cu reducerea varstelor standard de pensionare conform tabelului nr. 1.

TABELUL Nr. 1

-------- ----- ------ -------- ----- ------ ------------

Stagiul de cotizare Reducerea varstelor

in conditii deosebite standard de pensionare

de munca (ani impliniti) (ani impliniti)

-------- ----- ------ -------- ----- ------ ------------

6 1,0

8 1,5

10 2,0

12 2,5

14 3,0

16 3,5

18 4,0

20 4,5

22 5,0

24 5,5

26 6,0

28 6,5

30 7,0

32 7,5

35 8,0

-------- ----- ------ -------- ----- ------ ------------

(2) Varstele de pensionare reduse, conform prevederilor alin. (1), nu pot fi mai mici de 50 de ani pentru femei si de 55 de ani pentru barbati.

Art. 43. - (1) Asiguratii care si-au desfasurat activitatea in locurile de munca prevazute la art. 20 lit. a) si care au realizat un stagiu de cotizare de cel putin 20 de ani in aceste conditii beneficiaza de pensie pentru limita de varsta incepand cu varsta de 45 de ani.

(2) Asiguratii care au realizat in conditii speciale de munca un stagiu de cotizare de cel putin 25 de ani, cu exceptia celor prevazuti la alin. (1), beneficiaza de pensie pentru limita de varsta, cu reducerea varstelor standard de pensionare cu 15 ani.

(3) Asiguratii care si-au desfasurat activitatea in locurile de munca prevazute la art. 20 lit. b) si care au realizat un stagiu de cotizare de cel putin 15 ani in zona I de expunere la radiatii sau de 17 ani in zona II de expunere la radiatii beneficiaza de pensie pentru limita de varsta, indiferent de varsta.

Art. 44. - Asiguratii care au realizat in conditii speciale de munca un stagiu de cotizare mai mic de 25 de ani beneficiaza de pensie pentru limita de varsta, cu reducerea proportionala a varstelor standard de pensionare, in conditiile realizarii stagiilor totale de cotizare necesare, conform prevederilor anexelor nr. 4 si 5.

Art. 45. - Personalul navigant din aviatia civila beneficiaza de prevederile art. 43 alin. (2) si ale art. 44, in conditiile realizarii unui numar minim de ore de zbor, salturi, respectiv starturi, aprobat prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, a Ministerului Sanatatii si a Ministerului Transporturilor, in urma consultarii cu CNPAS. Hotararea Guvernului va fi adoptata pana la intrarea in vigoare a prezentei legi.

Art. 46. - Asiguratii care au realizat stagii de cotizare atat in conditii deosebite, cat si in conditii speciale de munca beneficiaza, cumulativ, de reducerea varstelor standard de pensionare, corespunzatoare fiecarei situatii, fara ca aceasta reducere sa depaseasca 12 ani.

Art. 47. - (1) Persoanele asigurate care au realizat un stagiu de cotizare in conditii de handicap preexistent calitatii de asigurat, in functie de gradul handicapului, beneficiaza de reducerea stagiilor de cotizare si a varstelor standard de pensionare prevazute in anexa nr. 3, astfel:
a) cu 15 ani, reducerea varstei standard de pensionare, daca au realizat cel putin o treime din stagiul complet de cotizare, pentru cei cu handicap grav;
b) cu 10 ani, reducerea varstei standard de pensionare, daca au realizat cel putin doua treimi din stagiul complet de cotizare, pentru cei cu handicap accentuat;
c) cu 10 ani, reducerea varstei standard de pensionare, daca au realizat stagiul complet de cotizare, pentru cei cu handicap mediu.

(2) Asiguratii nevazatori beneficiaza de pensie pentru limita de varsta, indiferent de varsta, daca au realizat ca nevazator cel putin o treime din stagiul complet de cotizare prevazut de lege.

Art. 48. - Beneficiaza de reducerea varstei standard de pensionare cu 6 luni pentru fiecare an de privare de libertate, de deportare in strainatate dupa data de 23 august 1944 si/sau de prizonierat asiguratii cu stagiul complet de cotizare, carora li s-au stabilit drepturi privind vechimea in munca in conditiile prevazute la art. 1 alin. (1) lit. a), b) si c) si alin. (2) din Decretul-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, republicat, cu modificarile ulterioare.

SECTIUNEA a 2-a
Pensia anticipata

Art. 49. - (1) Asiguratii care au depasit stagiul complet de cotizare cu cel putin 10 ani pot solicita pensia anticipata cu cel mult 5 ani inaintea varstelor standard de pensionare.

(2) Cuantumul pensiei anticipate se stabileste in aceleasi conditii cu cel al pensiei pentru limita de varsta.

(3) La stabilirea stagiului de cotizare pentru acordarea pensiei anticipate nu se au in vedere perioadele asimilate, prevazute de prezenta lege.

SECTIUNEA a 3-a
Pensia anticipata partiala

Art. 50. - (1) Asiguratii care au realizat stagiile complete de cotizare, precum si cei care au depasit stagiul complet de cotizare cu pana la 10 ani pot solicita pensie anticipata partiala cu reducerea varstelor standard de pensionare cu cel mult 5 ani.

(2) Cuantumul pensiei anticipate partiale se stabileste din cuantumul pensiei pentru limita de varsta, prin diminuarea acestuia in raport cu stagiul de cotizare realizat si cu numarul de luni cu care s-a redus varsta standard de pensionare, conform tabelului nr. 2.

TABELUL Nr. 2

-------- ----- ------ -------- ----- ------ ------------

Stagiul de cotizare Procentul de

realizat peste stagiul diminuare pentru

standard complet de fiecare luna

cotizare prevazut in de anticipare

anexa nr. 3 (%)

(coloanele 3 si 6)

-------- ----- ------ -------- ----- ------ ------------

pana la 1 an 0,50

peste 1 an 0,45

peste 2 ani 0,40

peste 3 ani 0,35

peste 4 ani 0,30

peste 5 ani 0,25

peste 6 ani 0,20

peste 7 ani 0,15

peste 8 ani 0,10

intre 9 si 10 ani 0,05

-------- ----- ------ -------- ----- ------ ------------

Art. 51. - Asiguratii care au desfasurat activitati in conditii deosebite sau in conditii speciale de munca, dar care nu se pot pensiona cu reducerea varstei de pensionare pe aceasta baza, pot beneficia de prevederile art. 50. In aceste cazuri reducerea varstei standard de pensionare nu poate fi mai mare de 5 ani.

Art. 52. - La implinirea varstelor standard de pensionare, prevazute de prezenta lege, pensia anticipata partiala devine pensie pentru limita de varsta, prin eliminarea diminuarii prevazute la art. 50 alin. (2) si adaugarea eventualelor stagii de cotizare realizate in perioada de anticipare.

SECTIUNEA a 4-a
Pensia de invaliditate

Art. 53. - (1) Au dreptul la pensie de invaliditate asiguratii care si-au pierdut total sau cel putin jumatate din capacitatea de munca, din cauza:
a) accidentelor de munca, conform legii;
b) bolilor profesionale si tuberculozei;
c) bolilor obisnuite si accidentelor care nu au legatura cu munca.

(2) Beneficiaza de pensie de invaliditate, in conditiile prevazute la alin. (1), si asiguratii care satisfac obligatii militare prevazute la art. 38 alin. (1) lit. c).

(3) Au dreptul la pensie de invaliditate, in conditiile prevazute la alin. (1) lit. a), si elevii, ucenicii si studentii care si-au pierdut total sau cel putin jumatate din capacitatea de munca datorita accidentelor sau bolilor profesionale survenite in timpul si din cauza practicii profesionale.

(4) Persoanele care si-au pierdut total sau partial capacitatea de munca si marii mutilati, ca urmare a participarii la lupta pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989 ori in legatura cu evenimentele revolutionare din decembrie 1989, care erau cuprinsi intr-un sistem de asigurari sociale anterior datei ivirii invaliditatii din aceasta cauza, au dreptul si la pensie de invaliditate, indiferent de vechimea in munca, pe timpul cat dureaza invaliditatea, stabilita in aceleasi conditii in care se acorda pensia de invaliditate persoanelor care au suferit accidente de munca.

Art. 54. - In raport cu cerintele locului de munca si cu gradul de reducere a capacitatii de munca, invaliditatea este:
a) de gradul I, caracterizata prin pierderea totala a capacitatii de munca, a capacitatii de autoservire, de autoconductie sau de orientare spatiala, invalidul necesitand ingrijire sau supraveghere permanenta din partea altei persoane;
b) de gradul II, caracterizata prin pierderea totala a capacitatii de munca, cu posibilitatea invalidului de a se autoservi, de a se autoconduce si de a se orienta spatial, fara ajutorul altei persoane;
c) de gradul III, caracterizata prin pierderea a cel putin jumatate din capacitatea de munca, invalidul putand sa presteze o activitate profesionala.

Art. 55. - Criteriile si normele pe baza carora se face incadrarea in gradele I, II si III de invaliditate se stabilesc prin hotarare a Guvernului, initiata de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale impreuna cu Ministerul Sanatatii, la propunerea CNPAS, care va fi adoptata pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi.

Art. 56. - (1) Incadrarea sau neincadrarea intr-un grad de invaliditate se face prin decizie, emisa de medicul specializat in expertiza medicala si recuperarea capacitatii de munca, denumit in continuare medic expert al asigurarilor sociale.

(2) Impotriva deciziei emise in conditiile alin. (1) se poate face contestatie la casa teritoriala de pensii, in termen de 30 de zile de la comunicare.

(3) La solutionarea contestatiei casa teritoriala de pensii poate consulta Institutul National de Expertiza Medicala si Recuperarea Capacitatii de Munca.

(4) Termenul de rezolvare a contestatiei este de 30 de zile de la data inregistrarii acesteia.

(5) Decizia casei teritoriale de pensii, data in solutionarea contestatiei prevazute la alin. (2), poate fi contestata la instanta judecatoreasca competenta, in termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia.

(6) Decizia de incadrare sau de neincadrare intr-un grad de invaliditate, necontestata in termen, este definitiva.

Art. 57. - (1) Asiguratii care si-au pierdut capacitatea de munca datorita unei boli obisnuite sau unor accidente care nu au legatura cu munca beneficiaza de pensie de invaliditate, daca indeplinesc stagiul de cotizare necesar in raport cu varsta, conform tabelului nr. 3.

TABELUL Nr. 3

-------- ----- ------ -------- ----- ------ ------------

Varsta asiguratului Stagiul de cotizare

in momentul ivirii necesar

invaliditatii (ani)

-------- ----- ------ -------- ----- ------ ------------

sub 25 ani 5

25-31 ani 8

31-37 ani 11

37-43 ani 14

43-49 ani 18

49-55 ani 22

este 55 ani 25

-------- ----- ------ -------- ----- ------ ------------

(2) Beneficiaza de pensie de invaliditate si asiguratii care, pana la data ivirii invaliditatii, au realizat cel putin jumatate din stagiul de cotizare necesar, prevazut in tabelul nr. 3.

(3) Asiguratii prevazuti la art. 47 beneficiaza de pensie de invaliditate, daca au realizat cel putin jumatate din stagiul de cotizare necesar, prevazut in tabelul nr. 3, in raport cu varsta avuta la data expertizarii.

(4) Au dreptul la pensie de invaliditate si persoanele care la data ivirii invaliditatii nu mai au calitatea de asigurat, dar indeplinesc conditiile prevazute la alin. (1), (2) sau (3).

Art. 58. - In cazul in care invaliditatea s-a ivit ca urmare a unui accident de munca, a unei boli profesionale, a tuberculozei, precum si in situatia in care invaliditatea s-a ivit in timpul si din cauza indeplinirii obligatiilor militare prevazute la art. 38 alin. (1) lit. c), asiguratul poate beneficia de pensie de invaliditate, indiferent de stagiul de cotizare.

Art. 59. - (1) La stabilirea pensiei de invaliditate asiguratilor li se acorda un stagiu potential, determinat ca diferenta intre stagiul complet de cotizare si stagiul de cotizare realizat efectiv pana in momentul incadrarii intr-un grad de invaliditate.

(2) In cazul asiguratilor care au realizat cel putin jumatate din stagiul de cotizare necesar, prevazut in tabelul nr. 3, stagiul potential se determina ca diferenta intre stagiul complet de cotizare si stagiul de cotizare necesar.

(3) Stagiul potential rezultat conform alin. (1) si (2) nu poate fi mai mare decat stagiul de cotizare pe care asiguratul ar fi putut sa il realizeze de la varsta ivirii invaliditatii pana la implinirea varstei la care, in conditiile prezentei legi, poate solicita o pensie pentru limita de varsta.

Art. 60. - (1) Asiguratilor care au realizat un stagiu de cotizare in conditii de handicap preexistent calitatii de asigurat li se acorda un stagiu potential, determinat ca diferenta intre stagiile de cotizare cerute la art. 47 si stagiile de cotizare realizate efectiv.

(2) In cazul persoanelor prevazute la art. 53 alin. (3), stagiul potential luat in calcul la stabilirea pensiei de invaliditate il constituie stagiul complet de cotizare, conform prezentei legi.

Art. 61. - (1) Pensionarii incadrati in gradul I de invaliditate au dreptul, in afara pensiei, la o indemnizatie pentru insotitor, in cuantum fix.

(2) Cuantumul indemnizatiei pentru insotitor se stabileste anual prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat si nu poate fi mai mic decat salariul de baza minim brut pe tara.

(3) In timpul executiei bugetare cuantumul indemnizatiei pentru insotitor se reactualizeaza prin hotarare a Guvernului.

Art. 62. - (1) Pensionarii de invaliditate sunt supusi revizuirii medicale, in functie de afectiune, la intervale de 6-12 luni, pana la implinirea varstelor standard de pensionare, la termenele stabilite de casele teritoriale de pensii.

(2) Dupa fiecare revizuire medicul expert al asigurarilor sociale din cadrul casei teritoriale de pensii emite o noua decizie prin care se stabileste, dupa caz:
a) mentinerea in acelasi grad de invaliditate;
b) incadrarea in alt grad de invaliditate;
c) incetarea calitatii de pensionar de invaliditate, ca urmare a redobandirii capacitatii de munca.

(3) Dreptul la pensie de invaliditate se modifica sau inceteaza incepand cu luna urmatoare celei in care s-a emis decizia de revizuire medicala.

(4) Neprezentarea, din motive imputabile pensionarului, la revizuirea medicala atrage suspendarea platii pensiei incepand cu luna urmatoare celei in care era prevazuta revizuirea medicala.

(5) Revizuirea medicala se poate efectua si la cererea pensionarilor, daca starea sanatatii lor s-a imbunatatit sau, dupa caz, s-a agravat.

(6) Decizia emisa dupa revizuirea medicala se supune aceleiasi proceduri de contestare si solutionare, conform art. 56 alin. (2)-(6).

(7) Nu sunt supusi revizuirii medicale periodice pensionarii de invaliditate care:
a) prezinta invaliditati care afecteaza ireversibil capacitatea de munca;
b) au implinit varstele prevazute de prezenta lege pentru obtinerea pensiei pentru limita de varsta;
c) au varsta mai mica cu pana la 5 ani fata de varsta standard de pensionare si au realizat stagiile complete de cotizare, conform prezentei legi.

Art. 63. - (1) Pensionarii de invaliditate, cu exceptia celor prevazuti la art. 62 alin. (7), sunt obligati sa urmeze programele recuperatorii intocmite de medicul expert al asigurarilor sociale care a emis decizia de incadrare in grad de invaliditate, in vederea reintegrarii socioprofesionale in aceeasi munca sau in alta.

(2) Neindeplinirea, din motive imputabile pensionarului, a obligatiei prevazute la alin. (1) atrage suspendarea platii pensiei incepand cu luna urmatoare constatarii.

(3) Suspendarea platii pensiei inceteaza cu luna urmatoare reluarii sau, dupa caz, inceperii programelor recuperatorii.

Art. 64. - (1) La implinirea varstei standard prevazute de prezenta lege pentru obtinerea pensiei pentru limita de varsta beneficiarul pensiei de invaliditate poate opta pentru cea mai avantajoasa dintre pensii.

(2) Indemnizatia pentru insotitor prevazuta la art. 61 se mentine indiferent de pensia pentru care se opteaza.

SECTIUNEA a 5-a
Pensia de urmas

Art. 65. - Au dreptul la pensie de urmas copiii si sotul supravietuitor, daca persoana decedata era pensionar sau indeplinea conditiile pentru obtinerea unei pensii.

Art. 66. - Copiii au dreptul la pensie de urmas:
a) pana la varsta de 16 ani;
b) daca isi continua studiile intr-o forma de invatamant organizata potrivit legii, pana la terminarea acestora, fara a depasi varsta de 26 de ani;
c) pe toata durata invaliditatii de orice grad, daca aceasta s-a ivit in perioada in care se aflau in una dintre situatiile prevazute la lit. a) sau b).

Art. 67. - (1) Sotul supravietuitor are dreptul la pensie de urmas pe tot timpul vietii, la implinirea varstei standard de pensionare, daca durata casatoriei a fost de cel putin 15 ani.

(2) In cazul in care durata casatoriei este mai mica de 15 ani, dar de cel putin 10 ani, cuantumul pensiei de urmas cuvenit sotului supravietuitor se diminueaza cu 0,5% pentru fiecare luna, respectiv 6,0% pentru fiecare an de casatorie in minus.

Art. 68. - (1) Sotul supravietuitor are dreptul la pensie de urmas, indiferent de varsta, pe perioada in care este invalid de gradul I sau II, daca durata casatoriei a fost de cel putin 1 an.

(2) Sotul supravietuitor are dreptul la pensie de urmas, indiferent de varsta si de durata casatoriei, daca decesul sotului sustinator s-a produs ca urmare a unui accident de munca, a unei boli profesionale sau tuberculozei si daca nu realizeaza venituri lunare dintr-o activitate profesionala pentru care asigurarea este obligatorie sau acestea sunt mai mici de o patrime din salariul mediu brut pe economie.

Art. 69. - Sotul supravietuitor care nu indeplineste conditiile prevazute la art. 67 si art. 68 alin. (1) beneficiaza de pensie de urmas pe o perioada de 6 luni de la data decesului, daca in aceasta perioada nu realizeaza venituri lunare dintr-o activitate profesionala pentru care asigurarea este obligatorie sau acestea sunt mai mici de o patrime din salariul mediu brut pe economie.

Art. 70. - Sotul supravietuitor care are in ingrijire la data decesului sustinatorului unul sau mai multi copii in varsta de pana la 7 ani beneficiaza de pensie de urmas pana la data implinirii de catre ultimul copil a varstei de 7 ani, in perioadele in care nu realizeaza venituri lunare dintr-o activitate profesionala pentru care asigurarea este obligatorie sau acestea sunt mai mici de o patrime din salariul mediu brut pe economie.

Art. 71. - (1) Pensia de urmas se calculeaza, dupa caz, din:
a) pensia pentru limita de varsta aflata in plata sau la care ar fi avut dreptul, in conditiile legii, sustinatorul decedat;
b) pensia de invaliditate gradul I, in cazul in care decesul sustinatorului a survenit inaintea indeplinirii conditiilor pentru obtinerea pensiei pentru limita de varsta si era in plata cu pensie de invaliditate de orice grad, pensie anticipata, pensie anticipata partiala sau ar fi avut dreptul, in conditiile legii, la una dintre aceste categorii de pensie.

(2) Cuantumul pensiei de urmas se stabileste procentual din pensia sustinatorului, prevazuta la alin. (1), in functie de numarul urmasilor indreptatiti, astfel:
a) pentru un singur urmas - 50%;
b) pentru 2 urmasi - 75%;
c) pentru 3 sau mai multi urmasi - 100%.

Art. 72. - Cuantumul pensiei de urmas, in cazul orfanilor de ambii parinti, reprezinta insumarea drepturilor de urmas, calculate dupa fiecare parinte.

Art. 73. - In cazul modificarii numarului de urmasi, pensia se recalculeaza in conformitate cu dispozitiile art. 71 alin. (2).

Art. 74. - Sotul supravietuitor care are dreptul la o pensie proprie si indeplineste conditiile prevazute de lege pentru obtinerea pensiei de urmas dupa sotul decedat poate opta pentru cea mai avantajoasa pensie.

Art. 75. - Beneficiarii pensiei de urmas prevazuti la art. 66 lit. c) si la art. 68 alin. (1) sunt expertizati, supusi revizuirii medicale si au obligatia de a urma programele recuperatorii conform acelorasi reglementari prevazute pentru pensia de invaliditate.

SECTIUNEA a 6-a
Calculul pensiilor

Art. 76. - In sistemul public cuantumul pensiei la data inscrierii la pensie se determina prin inmultirea punctajului mediu anual realizat de asigurat in perioada de cotizare cu valoarea unui punct de pensie din luna iesirii la pensie.

Art. 77. - Punctajul mediu anual, realizat de asigurat in perioada de cotizare, se determina prin impartirea numarului de puncte rezultat din insumarea punctajelor anuale realizate de asigurat in perioada de cotizare la numarul de ani corespunzatori stagiului complet de cotizare.

Art. 78. - (1) Punctajul anual al asiguratului se determina prin impartirea la 12 a punctajului rezultat in anul respectiv din insumarea numarului de puncte realizat in fiecare luna. Numarul de puncte realizat in fiecare luna se calculeaza prin raportarea salariului brut lunar individual, inclusiv sporurile si adaosurile, sau, dupa caz, a venitului lunar asigurat, care a constituit baza de calcul a contributiei individuale de asigurari sociale, la salariul mediu brut lunar din luna respectiva, comunicat de Comisia Nationala pentru Statistica.

(2) Pentru perioadele in care Comisia Nationala pentru Statistica a comunicat numai salariul mediu brut lunar pe economie la nivel anual punctajul anual al asiguratului se determina ca raport intre media lunara din anul respectiv a salariilor brute individuale, inclusiv sporurile si adaosurile, sau, dupa caz, a venitului asigurat, care a constituit baza de calcul a contributiei individuale de asigurari sociale, si salariul mediu brut lunar pe economie din anul respectiv, comunicat de Comisia Nationala pentru Statistica.

(3) Pentru lunile pentru care Comisia Nationala pentru Statistica nu a comunicat inca salariul mediu brut lunar pe economie se utilizeaza (pentru intreaga luna) ultimul salariu mediu brut lunar pe economie comunicat.

(4) Punctajul asiguratului, stabilit conform alin. (1) si (2), nu poate fi mai mare de 3 puncte intr-un an calendaristic.

(5) Pentru perioadele asimilate, la determinarea punctajului anual al asiguratului se utilizeaza:
a) cuantumul pensiei de invaliditate sau al altor drepturi de asigurari sociale obtinute in perioadele respective, in cazurile prevazute la art. 38 alin. (1) lit. a);
b) 25% din salariul mediu brut lunar pe economie din perioadele respective, pentru cazurile prevazute la art. 38 alin. (1) lit. b) si c) si la art. 53 alin. (3).

(6) Pentru stagiul potential, acordat asiguratilor in drept sa obtina o pensie de invaliditate, punctajul anual al asiguratului este de:
a) 0,75 puncte pentru gradul I de invaliditate, respectiv pentru cei cu handicap grav;
b) 0,60 puncte pentru gradul II de invaliditate, respectiv pentru cei cu handicap accentuat;
c) 0,40 puncte pentru gradul III de invaliditate, respectiv pentru cei cu handicap mediu.

(7) Stagiul de cotizare realizat si stagiul potential acordat pentru perioadele in care asiguratul a beneficiat de pensie de invaliditate gradul III se iau in considerare, prin cumulare, la stabilirea altor categorii de pensie.

(8) Asiguratii care, dupa indeplinirea conditiilor de pensionare pentru limita de varsta reglementate de prezenta lege, contribuie o anumita perioada la sistemul public, regasindu-se in una dintre situatiile prevazute la art. 5, beneficiaza de majorarea punctajului realizat cu 0,3% pentru fiecare luna, respectiv cu 3,6% pentru fiecare an suplimentar.

Art. 79. - CNPAS comunica asiguratului, prin casele teritoriale de pensii, punctajul anual si punctajul cumulat pentru perioada de cotizare, in conditiile art. 39.

Art. 80. - (1) Valoarea unui punct de pensie reprezinta cel putin 45% din salariul mediu brut lunar pe economie, prognozat pentru anul respectiv, si se aproba prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat.

(2) In situatia in care intr-o anumita perioada se constata abateri mai mari de 10% intre salariul mediu brut lunar pe economie realizat fata de cel prognozat, CNPAS, de comun acord cu Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si cu Ministerul Finantelor, va recalcula valoarea punctului de pensie pe baza unei noi prognoze a salariului mediu brut lunar pe economie.

SECTIUNEA a 7-a
Reactualizarea pensiilor

Art. 81. - Dupa aprobarea legii bugetului asigurarilor sociale de stat pensiile aflate in plata se reactualizeaza in functie de valoarea stabilita a punctului de pensie.

SECTIUNEA a 8-a
Stabilirea si plata pensiilor

Art. 82. - (1) Pensia se acorda la cererea persoanei indreptatite, a mandatarului desemnat de aceasta cu procura speciala, a tutorelui sau a curatorului acesteia.

(2) Cererea de pensionare, impreuna cu actele care dovedesc indeplinirea conditiilor prevazute de prezenta lege se depun la casa teritoriala de pensii in raza careia se afla domiciliul asiguratului.

Art. 83. - Drepturile de pensie pentru limita de varsta si de pensie anticipata se cuvin de la data indeplinirii conditiilor de pensionare prevazute de prezenta lege si se acorda:
a) de la data incetarii calitatii de asigurat, daca cererea a fost depusa in termen de 30 de zile de la aceasta data;
b) de la data depunerii cererii, in cazul persoanelor care nu mai sunt asigurate in momentul solicitarii, precum si in situatia nerespectarii termenului prevazut la lit. a).

Art. 84. - (1) Persoanele care au implinit varsta standard de pensionare nu mai pot solicita inscrierea la pensia de invaliditate.

(2) Drepturile de pensie de invaliditate se acorda:
a) de la data incetarii platii indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca, daca cererea a fost depusa in termen de 60 de zile de la data emiterii deciziei medicale de incadrare in grad de invaliditate;
b) de la data emiterii deciziei medicale de incadrare in grad de invaliditate, in cazul persoanelor care nu mai sunt asigurate la data expertizarii, daca cererea a fost depusa in termenul prevazut la lit. a);
c) de la data depunerii cererii, in situatiile in care s-a depasit termenul prevazut la lit. a).

Art. 85. - (1) Drepturile de pensie de urmas, in cazul persoanelor care indeplinesc conditiile prevazute de prezenta lege la data decesului sustinatorului asigurat, se acorda la cerere:
a) incepand cu luna urmatoare decesului, in cazul in care sustinatorul decedat era pensionar, daca cererea a fost depusa in termen de 90 de zile de la data decesului;
b) de la data decesului sustinatorului, in cazul in care sustinatorul decedat nu era pensionar la data decesului, daca cererea a fost depusa in termen de 90 de zile de la aceasta data;
c) de la data depunerii cererii, in situatiile in care s-au depasit termenele prevazute la lit. a) si b).

(2) In cazul in care urmasul indeplineste conditiile prevazute de prezenta lege ulterior datei decesului sustinatorului asigurat, drepturile de pensie de urmas se acorda de la data indeplinirii conditiilor, daca cererea a fost depusa in termen de 90 de zile de la data indeplinirii conditiilor.

(3) In situatia in care s-a depasit termenul prevazut la alin. (2), drepturile de pensie de urmas se acorda de la data depunerii cererii.

Art. 86. - (1) Admiterea sau respingerea cererii de pensionare se face prin decizie emisa de casa teritoriala de pensii in termen de 30 de zile de la data depunerii cererii.

(2) Decizia casei teritoriale de pensii va cuprinde temeiurile de fapt si de drept pe baza carora se admite sau se respinge cererea de pensionare.

(3) Decizia de pensionare se comunica in scris persoanei care a solicitat pensionarea, in termen de 5 zile de la data emiterii.

Art. 87. - Decizia de pensionare poate fi contestata la instanta judecatoreasca competenta, in a carei raza teritoriala se afla domiciliul asiguratului, in termen de 30 de zile de la comunicare.

Art. 88. - Decizia de pensionare necontestata in termen este definitiva.

Art. 89. - In situatia in care se constata erori in stabilirea si in plata drepturilor de pensie, se vor opera revizuirile si modificarile legale, atragand, dupa caz, raspunderea celor vinovati.

Art. 90. - (1) Plata pensiei se face lunar.

(2) Pensia se plateste personal titularului, mandatarului desemnat de acesta prin procura speciala sau reprezentantului legal al acestuia.

(3) Modalitatile de plata a pensiilor se stabilesc prin regulament al CNPAS, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. 91. - (1) Plata pensiei inceteaza incepand cu luna urmatoare celei in care:
a) beneficiarul a decedat;
b) beneficiarul nu mai indeplineste conditiile legale in temeiul carora i-a fost acordata pensia;
c) urmasul a fost condamnat printr-o hotarare ramasa definitiva pentru infractiunea de omor sau tentativa de omor comisa asupra sustinatorului.

(2) Instantele judecatoresti au obligatia ca, in termen de 10 zile de la data ramanerii definitive a hotararii pronuntate in cazurile prevazute la alin. (1) lit. c), sa comunice aceasta situatie, in scris, CNPAS.

Art. 92. - (1) Plata pensiei se suspenda incepand cu luna urmatoare celei in care:
a) pensionarul isi stabileste domiciliul pe teritoriul unui stat cu care Romania a incheiat conventie de asigurari sociale, daca in cadrul acesteia se prevede ca pensia se plateste de catre celalalt stat;
b) beneficiarul unei pensii anticipate sau al unei pensii anticipate partiale se regaseste in una dintre situatiile prevazute la art. 5;
c) beneficiarul unei pensii de invaliditate nu se prezinta la revizuirea medicala periodica;
d) beneficiarul unei pensii de urmas realizeaza dintr-o activitate profesionala venituri brute lunare mai mari decat jumatate din salariul mediu brut pe economie;
e) copilul urmas nu mai indeplineste conditiile prevazute la art. 66 lit. b) si c);
f) sotul supravietuitor, beneficiarul unei pensii de urmas, se recasatoreste.

(2) Plata indemnizatiei de insotitor se suspenda pe perioada in care pensionarul de invaliditate gradul I, cu exceptia nevazatorilor, este internat in institutii de asistenta sociala sau in unitati medicale specializate, in care se asigura supraveghere si ingrijire permanenta.

Art. 93. - (1) Reluarea in plata a pensiilor suspendate se face la cerere, incepand cu luna urmatoare celei in care a incetat cauza suspendarii, daca cererea a fost depusa in termen de 30 de zile de la data incetarii cauzei suspendarii.

(2) In situatia in care cererea de reluare in plata a fost depusa dupa expirarea termenului de 30 de zile, plata se face incepand cu luna urmatoare celei in care a fost depusa cererea.

(3) Reluarea in plata a pensiei de urmas suspendate ca urmare a neindeplinirii conditiilor prevazute la art. 66 lit. b) si c) se face de la data inceperii anului scolar sau de la data emiterii deciziei medicale de incadrare intr-un grad de invaliditate.

Art. 94. - (1) Pot cumula pensia cu veniturile realizate dintr-o activitate profesionala, indiferent de nivelul veniturilor respective:
a) copiii urmasi orfani de ambii parinti, pe perioada scolarizarii, pana la varstele prevazute la art. 66 lit. a) si b);
b) nevazatorii;
c) pensionarii pentru limita de varsta.

(2) Beneficiarii pensiei de urmas pot cumula pensia cu veniturile realizate dintr-o activitate profesionala, daca veniturile brute lunare realizate nu depasesc jumatate din salariul mediu brut lunar pe economie.

Art. 95. - (1) Beneficiarii pensiei pentru limita de varsta pot solicita recalcularea pensiei dupa fiecare stagiu de cotizare de minimum 12 luni, realizat in conditiile prezentei legi.

(2) Cererea de recalculare a pensiei urmeaza aceleasi reguli procedurale privind solutionarea si contestarea, prevazute pentru cererea de pensionare.

(3) Pensia recalculata se acorda incepand cu luna urmatoare celei in care s-a depus cererea de recalculare.

Art. 96. - Beneficiarul dreptului de pensie este obligat sa comunice casei teritoriale de pensii orice modificare privind conditiile de acordare si de plata a pensiei, in termen de 15 zile de la aparitia acesteia.

Art. 97. - (1) Sumele ramase neincasate de catre pensionarul decedat, reprezentand pensia pe luna in care a avut loc decesul, si, dupa caz, drepturile de pensie cuvenite si neachitate pana la deces se platesc sotului supravietuitor, copiilor, parintilor sau, in lipsa acestora, celorlalti mostenitori, in conditiile dreptului comun.

(2) Sumele prevazute la alin. (1) pot fi solicitate in cadrul termenului general de prescriptie.

CAPITOLUL V
Alte drepturi de asigurari sociale

Art. 98. - (1) Asiguratii sistemului public au dreptul, in afara de pensie, la:
a) indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca, cauzata de boli obisnuite sau de accidente in afara muncii, boli profesionale si accidente de munca;
b) prestatii pentru prevenirea imbolnavirilor si recuperarea capacitatii de munca;
c) indemnizatie pentru maternitate;
d) indemnizatie pentru cresterea copilului sau ingrijirea copilului bolnav;
e) ajutor de deces.

(2) Beneficiaza de drepturile prevazute la alin. (1) asiguratii care au un stagiu de cotizare de cel putin 6 luni, realizat in ultimele 12 luni anterioare producerii riscului.

(3) Asiguratii cu contract individual de munca pe durata determinata, precum si cei prevazuti la art. 5 alin. (1) pct. IV si VI beneficiaza de drepturile prevazute la alin. (1), daca indeplinesc conditia de stagiu de cotizare prevazuta la alin. (2) sau de cel putin 12 luni cotizate in ultimele 24 de luni anterioare producerii riscului.

(4) Asiguratii beneficiaza de indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca, fara conditii de stagiu de cotizare, in cazul accidentelor de munca, bolilor profesionale, urgentelor medico-chirurgicale, tuberculozei si bolilor infectocontagioase din grupa A. Lista cuprinzand urgentele medico-chirurgicale, precum si bolile infectocontagioase din grupa A va fi stabilita prin hotarare a Guvernului, adoptata in termen de 3 luni de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. 99. - (1) Baza de calcul a indemnizatiilor de asigurari sociale se determina ca medie a veniturilor lunare din ultimele 6 luni, pe baza carora s-a stabilit contributia individuala de asigurari sociale in lunile respective, conform prevederilor art. 23.

(2) In situatia in care stagiul de cotizare este mai mic de 6 luni, pentru asiguratii prevazuti la art. 98 alin. (4) baza de calcul a indemnizatiilor de asigurari sociale o constituie media veniturilor lunare la care s-a calculat contributia de asigurari sociale din lunile respective sau, dupa caz, venitul lunar din prima luna de activitate pentru care s-a stabilit sa se plateasca contributia de asigurari sociale.

(3) Pentru calculul indemnizatiilor de asigurari sociale se utilizeaza numarul de zile lucratoare din luna in care se acorda concediul medical sau, dupa caz, se solicita alte drepturi de asigurari sociale.

(4) La stabilirea numarului de zile lucratoare din luna in care se acorda dreptul de asigurari sociale se au in vedere prevederile legale cu privire la zilele de sarbatori legale in care nu se lucreaza.

SECTIUNEA 1
Indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca

Art. 100. - (1) In sistemul public asiguratii beneficiaza de concediu medical si de indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca, daca dovedesc incapacitatea temporara de munca printr-un certificat medical, eliberat conform reglementarilor in vigoare.

(2) In cazul bolilor profesionale sau accidentelor de munca certificatul medical se vizeaza in mod obligatoriu, prin grija angajatorului, de catre Inspectoratul de Sanatate Publica, respectiv de inspectoratul teritorial de munca in raza caruia se afla sediul angajatorului sau domiciliul asiguratului.

(3) Somerii aflati la cursuri de calificare, recalificare, perfectionare sau, dupa caz, la alte forme de pregatire profesionala, organizate potrivit legii, care, datorita accidentelor survenite in timpul si din cauza practicii profesionale, suporta o incapacitate temporara de munca mai mare de 3 zile, beneficiaza de aceleasi prevederi ca si ceilalti asigurati privind accidentul de munca.

Art. 101. - (1) Indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca se suporta astfel: A. de catre angajator, in functie de numarul de angajati avut la data ivirii incapacitatii temporare de munca, astfel:
a) pana la 20 de angajati, din a 4-a pana in a 10-a zi de incapacitate temporara de munca;
b) intre 21-100 de angajati, din a 4-a pana in a 15-a zi de incapacitate temporara de munca;
c) peste 100 de angajati, din a 4-a pana in a 20-a zi de incapacitate temporara de munca; B. de bugetul asigurarilor sociale de stat, incepand cu:
a) a 4-a zi de incapacitate temporara de munca, in cazul persoanelor prevazute la art. 5 alin. (1) pct. III, IV si alin. (2);
b) ziua urmatoare celor suportate de angajator, conform lit. A, si pana la data incetarii incapacitatii temporare de munca sau pensionarii.

(2) Indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca nu se acorda asiguratilor prevazuti la art. 5 pentru primele 3 zile de incapacitate temporara de munca.

Art. 102. - Indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca, cauzata de boli profesionale sau accidente de munca, se suporta din prima zi de incapacitate temporara de munca si pana la data incetarii acesteia sau pensionarii, astfel:
a) de catre angajator, pentru asiguratii prevazuti la art. 5 alin. (1) pct. I, II si VI;
b) de catre angajatorul prestator al cursurilor de calificare, recalificare, perfectionare sau al altor forme de pregatire profesionala pentru someri, organizate potrivit legii, pentru situatiile prevazute la art. 100 alin. (3);
c) de bugetul asigurarilor sociale de stat, pentru asiguratii prevazuti la art. 5 alin. (1) pct. IV, V si alin. (2);
d) de bugetul asigurarilor sociale de stat, in cazul asiguratilor prevazuti la art. 5 alin. (1) pct. I si II, precum si al celor prevazuti la alin. (1) pct. III, aflati la cursuri de calificare, recalificare, perfectionare sau la alte forme de pregatire profesionala, organizate potrivit legii, daca bolile profesionale sau accidentele de munca s-au produs din vina acestora.

Art. 103. - (1) Durata de acordare a indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca este de cel mult 180 de zile in interval de un an, socotit din prima zi de imbolnavire.

(2) Incepand cu a 90-a zi concediul medical se poate prelungi pana la 180 de zile, cu avizul medicului expert al asigurarilor sociale.

(3) Durata de acordare a indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca este mai mare in cazul unor boli speciale si se diferentiaza astfel:
a) un an, in intervalul ultimilor 2 ani, pentru tuberculoza pulmonara si unele boli cardiovasculare, stabilite de CNPAS cu acordul Ministerului Sanatatii si al Ministerului Muncii si Protectiei Sociale;
b) un an, cu drept de prelungire pana la un an si jumatate de catre medicul expert al asigurarilor sociale, in intervalul ultimilor 2 ani, pentru tuberculoza meningeala, peritoneala si urogenitala, inclusiv a glandelor suprarenale, precum si pentru SIDA si cancer de orice tip, in functie de stadiul bolii;
c) un an si jumatate, in intervalul ultimilor 2 ani, pentru tuberculoza pulmonara operata si osteoarticulara;
d) 6 luni, cu posibilitatea de prelungire pana la maximum un an, in intervalul ultimilor 2 ani, pentru alte forme de tuberculoza extrapulmonara, cu avizul medicului expert al asigurarilor sociale.

Art. 104. - (1) Durata de acordare a indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca, in cazul asiguratilor cu contract individual de munca pe durata determinata, precum si al celor prevazuti la art. 5 alin. (1) pct. IV si VI, este de cel mult 90 de zile in cursul unui an calendaristic.

(2) In cazul in care incapacitatea temporara de munca a asiguratilor mentionati la alin. (1) este cauzata de un accident de munca, boala profesionala, urgente medicochirurgicale, tuberculoza sau boala infectocontagioasa din grupa A, stabilite in conditiile prevazute la art. 98 alin. (4), indemnizatia corespunzatoare se acorda pe toata durata incapacitatii temporare de munca.

Art. 105. - (1) Medicul curant propune pensionarea de invaliditate, daca bolnavul nu a fost recuperat la expirarea duratelor de acordare a indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca, prevazute de prezenta lege.

(2) In situatii temeinic motivate de posibilitatea recuperarii medicul curant propune prelungirea concediului medical peste 180 de zile, in scopul evitarii pensionarii de invaliditate si mentinerii asiguratului in activitate.

(3) Medicul expert al asigurarilor sociale decide, dupa caz, prelungirea concediului medical pentru continuarea programului recuperator, trecerea temporara in alta munca, reducerea programului de lucru, reluarea activitatii in aceeasi profesie sau intr-o alta profesie ori pensionarea de invaliditate.

(4) Prelungirea concediului medical peste 180 de zile se face pentru cel mult 90 de zile, conform procedurilor stabilite de CNPAS, in raport cu evolutia cazului si cu rezultatele actiunilor de recuperare.

Art. 106. - In cazul in care s-a emis avizul de pensionare de catre medicul expert al asigurarilor sociale, plata indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca se acorda pana la sfarsitul lunii urmatoare celei in care s-a dat avizul, fara a se depasi durata maxima de acordare a concediului medical, prevazuta de lege.

Art. 107. - (1) Asiguratii a caror incapacitate temporara de munca a survenit in timpul concediului de odihna sau al concediului fara plata beneficiaza de indemnizatii pentru incapacitate temporara de munca, conform prevederilor art. 101, concediile fiind intrerupte, urmand ca zilele neefectuate sa fie reprogramate.

(2) Beneficiaza de indemnizatii pentru incapacitate temporara de munca, in aceleasi conditii ca si ceilalti asigurati, pensionarii care, potrivit prezentei legi, realizeaza venituri dintr-o activitate profesionala pentru care se calculeaza si se plateste contributia de asigurari sociale.

Art. 108. - (1) Cuantumul indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca se determina prin aplicarea unui procent de 75% la baza de calcul stabilita conform art. 99.

(2) Cuantumul indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca cauzata de boala profesionala, accident de munca sau asimilat acestuia, tuberculoza, SIDA, cancer de orice tip si boala infectocontagioasa din grupa A, stabilita in conditiile prevazute la art. 98 alin. (4), este de 100% din baza de calcul stabilita conform art. 99.

SECTIUNEA a 2-a
Prestatii pentru prevenirea imbolnavirilor si recuperarea capacitatii de munca

Art. 109. - (1) In scopul prevenirii imbolnavirilor si recuperarii capacitatii de munca, in sistemul public asiguratii pot beneficia de:
a) indemnizatie pentru trecerea temporara in alta munca;
b) indemnizatie pentru reducerea timpului de munca;
c) indemnizatie pentru carantina;
d) ajutoare pentru procurarea de proteze, orteze si de alte produse ortopedice, care nu sunt suportate, potrivit legii, de la asigurarile sociale de sanatate;
e) tratament balnear care nu este suportat, potrivit legii, de la asigurarile sociale de sanatate;
f) reabilitare profesionala.

(2) Asiguratii aflati in incapacitate temporara de munca pe o perioada mai mare de 90 de zile, precum si pensionarii de invaliditate pot beneficia de tratament balnear si reabilitare profesionala, in conformitate cu prevederile programului individual de recuperare.

Art. 110. - (1) Asiguratii prevazuti la art. 5 alin. (1) pct. I si II, care, datorita unei boli profesionale sau unui accident de munca, nu mai pot lucra in conditiile de la locul de munca anterior producerii riscului, pot trece temporar in alta munca.

(2) Indemnizatia pentru trecerea temporara in alta munca se acorda, daca la noul loc de munca asiguratul realizeaza un venit salarial brut lunar inferior mediei veniturilor lunare din ultimele 6 luni anterioare riscului, care au constituit baza de calcul al contributiei de asigurari sociale in lunile respective.

Art. 111. - Indemnizatia pentru reducerea timpului de munca cu o patrime din durata normala se acorda asiguratilor cu contract individual de munca care, din motive de sanatate, nu mai pot realiza durata normala de munca.

Art. 112. - (1) Indemnizatiile prevazute la art. 110 si 111 se acorda, la propunerea medicului curant, cu avizul medicului expert al asigurarilor sociale pentru cel mult 90 de zile intr-un an calendaristic, in una sau mai multe etape.

(2) Cuantumul lunar al indemnizatiilor prevazute la art. 110 si 111 este egal cu diferenta dintre baza de calcul stabilita conform art. 99 si venitul salarial brut realizat de asigurat la noul loc de munca sau prin reducerea timpului normal de munca, fara a depasi 25% din baza de calcul.

Art. 113. - (1) Indemnizatia pentru carantina se acorda asiguratilor carora li se interzice continuarea activitatii din cauza unei boli contagioase, pe durata stabilita prin certificatul eliberat de inspectoratul de sanatate publica.

(2) Cuantumul lunar al indemnizatiei pentru carantina reprezinta 75% din baza de calcul stabilita conform art. 99.

Art. 114. - Indemnizatiile prevazute la art. 109 alin. (1) lit. a), b) si c) se suporta integral din bugetul asigurarilor sociale de stat.

Art. 115. - (1) Asiguratii si pensionarii sistemului public pot beneficia de ajutoare si indemnizatii de la bugetul asigurarilor sociale de stat pentru procurare de proteze, orteze si de alte produse ortopedice, care nu sunt suportate, potrivit legii, de la asigurarile sociale de sanatate.

(2) Modalitatile de stabilire si de acordare a ajutoarelor si indemnizatiilor pentru procurarea de proteze, orteze si de alte produse ortopedice se stabilesc prin lege.

Art. 116. - (1) Pentru asiguratii prevazuti la art. 109 alin. (2) medicul expert al asigurarilor sociale intocmeste programul individual de recuperare, in functie de natura, stadiul si prognosticul bolii, structurat pe etape.

(2) Programul individual de recuperare este obligatoriu si se realizeaza de catre organele competente.

(3) Dreptul la prestatii de asigurari sociale se suspenda in cazul in care asiguratii nu urmeaza sau nu respecta programul individual de recuperare.

(4) Dupa fiecare etapa prevazuta in programul individual de recuperare asiguratii sunt supusi reexaminarii medicale. In functie de rezultatele acesteia medicul expert al asigurarilor sociale, dupa caz, actualizeaza programul individual de recuperare, recomanda reluarea activitatii profesionale sau propune pensionarea de invaliditate.

(5) Asiguratii care si-au redobandit capacitatea de munca total sau partial se pot reincadra in munca potrivit recomandarilor medicului expert al asigurarilor sociale, cu sprijinul caselor teritoriale de pensii si al agentiilor pentru ocupare si formare profesionala judetene si a municipiului Bucuresti.

Art. 117. - (1) Programul individual de recuperare poate include tratament balnear care nu este suportat, potrivit legii, de la asigurarile sociale de sanatate, in functie de tipul bolii.

(2) Durata tratamentului balnear este de 15-21 de zile si se stabileste de medicul expert al asigurarilor sociale in functie de tipul afectiunii si de natura tratamentului.

(3) Pentru asiguratii prevazuti la art. 109 alin. (2) contravaloarea biletelor pentru tratament balnear se suporta integral din bugetul asigurarilor sociale de stat.

(4) Pot beneficia de tratament balnear si alte categorii de asigurati, in limitele fondului alocat pentru tratament balnear, cu suportarea de catre beneficiar a unei parti din costul biletului de tratament balnear.

(5) Criteriile pe baza carora se acorda bilete pentru tratament balnear, precum si nivelul cotei de participare individuala a asiguratilor se aproba anual de CNPAS.

SECTIUNEA a 3-a
Indemnizatia de maternitate

Art. 118. - (1) Asiguratele au dreptul, pe o perioada de 126 de zile calendaristice, la concediu pentru sarcina si lauzie, perioada in care beneficiaza de indemnizatie de maternitate.

(2) De aceleasi drepturi beneficiaza si femeile care au incetat plata contributiei de asigurari sociale, in conditiile prezentei legi, dar care nasc in termen de 9 luni de la data pierderii calitatii de asigurat.

Art. 119. - (1) Concediul pentru sarcina se acorda pe o perioada de 63 de zile inainte de nastere, iar concediul pentru lauzie pe o perioada de 63 de zile dupa nastere.

(2) Concediile pentru sarcina si lauzie se compenseaza intre ele, in functie de recomandarea medicului si de optiunea persoanei beneficiare.

(3) Persoanele cu handicap asigurate beneficiaza, la cerere, de concediu pentru sarcina, incepand cu luna a 6-a de sarcina.

(4) In cazul in care copilul se naste mort sau moare in perioada concediului de lauzie, indemnizatia de maternitate se acorda pe toata durata acestuia.

Art. 120. - (1) Cuantumul lunar al indemnizatiei de maternitate este de 85% din baza de calcul stabilita conform art. 99.

(2) Indemnizatia de maternitate se suporta integral din bugetul asigurarilor sociale de stat.

SECTIUNEA a 4-a
Indemnizatia pentru cresterea copilului sau ingrijirea copilului bolnav

Art. 121. - (1) Asiguratii au dreptul la:
a) indemnizatie pentru cresterea copilului pana la implinirea varstei de 2 ani si, in cazul copilului cu handicap, pana la implinirea varstei de 3 ani;
b) indemnizatie pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani, iar in cazul copilului cu handicap, pentru afectiunile intercurente, pana la implinirea varstei de 18 ani.

(2) Indemnizatiile prevazute la alin. (1) se suporta integral din bugetul asigurarilor sociale de stat.

Art. 122. - (1) Beneficiaza, la cerere, de indemnizatia pentru cresterea copilului sau pentru ingrijirea copilului bolnav, optional, unul dintre parinti, daca solicitantul indeplineste conditiile de stagiu de cotizare prevazute la art. 98 alin. (2) sau (3).

(2) De aceleasi drepturi beneficiaza si asiguratul care, in conditiile legii, a adoptat, a fost numit tutore, caruia i s-au incredintat copii spre crestere si educare sau in plasament familial.

Art. 123. - (1) Indemnizatia pentru cresterea copilului pana la implinirea varstei de 2 ani se acorda, la cerere, pe baza livretului de familie.

(2) Indemnizatia pentru cresterea copilului cu handicap pana la implinirea varstei de 3 ani se acorda, la cerere, pe baza livretului de familie si a certificatului de persoana cu handicap, emise in conditiile legii.

(3) Indemnizatia pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani sau a copilului cu handicap cu afectiuni intercurente pana la implinirea varstei de 18 ani se acorda pe baza certificatului de concediu medical eliberat de medicul de familie si a certificatului pentru persoanele cu handicap emis, in conditiile legii, dupa caz.

Art. 124. - Durata de acordare a indemnizatiei prevazute la art. 121 alin. (1) lit. b) este de 14 zile calendaristice pe an pentru un copil, cu exceptia situatiilor in care copilul contracteaza boli contagioase, este imobilizat in aparat gipsat sau este supus unor interventii chirurgicale; durata concediului medical in aceste cazuri va fi stabilita de medicul de familie.

Art. 125. - Cuantumul lunar al indemnizatiei prevazute la art. 121 alin. (1) lit. a) si b) este de 85% din baza de calcul stabilita conform art. 99.

SECTIUNEA a 5-a
Ajutorul de deces

Art. 126. - (1) In cazul decesului asiguratului sau al pensionarului beneficiaza de ajutor de deces o singura persoana care poate fi, dupa caz, sotul supravietuitor, copilul, parintele, tutorele, curatorul, mostenitorul, in conditiile dreptului comun, sau, in lipsa acesteia, persoana care dovedeste ca a suportat cheltuielile ocazionate de deces.

(2) Cuantumul ajutorului de deces se stabileste anual prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat si nu poate fi mai mic decat valoarea salariului mediu brut pe economie prognozat si facut public de catre CNPAS, conform prevederilor art. 5 alin. (3).

Art. 127. - (1) Asiguratul sau pensionarul beneficiaza de ajutor de deces in cazul decesului unui membru de familie aflat in intretinerea sa si care nu are un drept propriu de asigurari sociale.

(2) Se considera membru de familie, in sensul prezentei legi:
a) sotul;
b) copiii proprii, copiii adoptati, copiii aflati in plasament familial sau cei incredintati spre crestere si educare familiei, in varsta de pana la 18 ani sau, daca isi continua studiile, pana la terminarea acestora, fara a depasi varsta de 26 de ani;
c) parintii si bunicii oricaruia dintre soti.

(3) Ajutorul de deces cuvenit pentru un membru de familie reprezinta jumatate din cuantumul prevazut la art. 126 alin. (2).

Art. 128. - Ajutorul de deces se suporta din bugetul asigurarilor sociale de stat si se acorda, la cerere, pe baza certificatului de deces.

SECTIUNEA a 6-a
Alte dispozitii privind drepturile de asigurari sociale

Art. 129. - In cazul falimentului angajatorului indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca, care a inceput sa curga anterior acestei situatii si care, potrivit prezentei legi, se suporta de catre angajator, se achita asiguratilor din bugetul asigurarilor sociale de stat, sumele urmand sa fie recuperate conform procedurii prevazute de prezenta lege.

Art. 130. - Pentru persoana asigurata care se regaseste in doua sau mai multe situatii prevazute la art. 5 si care desfasoara activitate in mai multe unitati, in fiecare fiind asigurata conform prezentei legi, indemnizatiile de asigurari sociale se calculeaza si se platesc, dupa caz, de fiecare angajator sau de casele teritoriale de pensii, in conditiile legii.

Art. 131. - Durata concediilor medicale pentru tuberculoza, sarcina, lauzie si ingrijirea copilului bolnav nu diminueaza numarul zilelor de concediu medical acordate unui asigurat pentru celelalte afectiuni.

Art. 132. - (1) Concediile medicale acordate cu intrerupere intre ele se iau in considerare separat, durata lor necumulandu-se, iar plata se suporta conform art. 101 si 102.

(2) In situatia in care, in aceeasi luna, un asigurat are doua sau mai multe concedii medicale pentru afectiuni diferite, fara intrerupere intre ele, indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca se calculeaza si se suporta separat, iar plata se face conform art. 101 si 102.

Art. 133. - (1) Calculul si plata indemnizatiilor de asigurari sociale se fac pe baza certificatului medical emis in conditiile legii, care constituie ordin de plata.

(2) Calculul si plata indemnizatiei de asigurari sociale se fac lunar de catre:
a) angajator, cel mai tarziu o data cu lichidarea drepturilor salariale pe luna respectiva, pentru asiguratii prevazuti la art. 5 alin. (1) pct. I, II si VI;
b) institutia care administreaza bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj, in termen de 3 zile de la data depunerii certificatului medical, pentru someri;
c) casa teritoriala de pensii, in termen de 3 zile de la data depunerii certificatului medical, pentru asiguratii prevazuti la art. 5 alin. (1) pct. IV si alin. (2).

Art. 134. - CNPAS, pe baza normelor metodologice emise, efectueaza, prin intermediul caselor teritoriale de pensii, controlul asupra corectitudinii acordarii concediilor medicale, respectarii programelor recuperatorii si oportunitatii stabilirii acestora.

Art. 135. - Ajutorul de deces se achita in termen de 24 de ore de la solicitare de catre:
a) angajator, in cazul decesului asiguratului prevazut la art. 5 alin. (1) pct. I, II sau VI, respectiv al unui membru de familie al acestuia;
b) institutia care gestioneaza bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj, in cazul decesului somerului, respectiv al unui membru de familie al acestuia;
c) casa teritoriala de pensii, in cazul decesului pensionarului sau asiguratului prevazut la art. 5 alin. (1) pct. IV sau alin. (2), respectiv al unui membru de familie al acestuia.

Art. 136. - (1) Indemnizatiile de asigurari sociale se achita beneficiarului, reprezentantului legal sau mandatarului desemnat prin procura speciala de catre acesta.

(2) Indemnizatiile de asigurari sociale cuvenite pentru luna in curs si neachitate asiguratului decedat se platesc sotului supravietuitor, copiilor, parintilor sau, in lipsa acestora, persoanei care dovedeste ca l-a ingrijit pana la data decesului.

Art. 137. - (1) Indemnizatiile si ajutoarele de asigurari sociale pot fi solicitate, pe baza actelor justificative, in termenul de prescriptie de 3 ani, calculat de la data la care beneficiarul era in drept sa le solicite.

(2) Cuantumul indemnizatiilor si ajutoarelor de asigurari sociale solicitate potrivit alin. (1) se achita la nivelul cuvenit pentru perioada prevazuta in certificatul medical neonorat sau, dupa caz, la data decesului, inscrisa in certificatul de deces.

Art. 138. - (1) Plata indemnizatiilor de asigurari sociale inceteaza incepand cu ziua urmatoare celei in care:
a) beneficiarul a decedat;
b) beneficiarul nu mai indeplineste conditiile legale pentru acordarea indemnizatiilor;
c) beneficiarul si-a stabilit domiciliul pe teritoriul altui stat cu care Romania nu are incheiata conventie de asigurari sociale;
d) beneficiarul si-a stabilit domiciliul pe teritoriul unui stat cu care Romania a incheiat conventie de asigurari sociale, daca in cadrul acesteia se prevede ca indemnizatiile se platesc de catre celalalt stat.

(2) Plata indemnizatiilor de asigurari sociale se suspenda pe perioada in care beneficiarul indemnizatiei prevazute la art. 121 este decazut din drepturile parintesti, respectiv din dreptul de a fi tutore, sau copilul este abandonat ori internat intr-o institutie de ocrotire.

(3) Reluarea in plata a indemnizatiei de asigurari sociale suspendate potrivit alin. (2) se face la cerere, incepand cu ziua urmatoare celei in care a incetat cauza suspendarii.

CAPITOLUL VI
Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale

Art. 139. - (1) CNPAS este institutie publica autonoma de interes national, cu personalitate juridica, care administreaza si gestioneaza sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale.

(2) Sediul CNPAS este in municipiul Bucuresti.

(3) Casa de pensii a municipiului Bucuresti si casele judetene de pensii sunt servicii publice, investite cu personalitate juridica.

SECTIUNEA 1
Organizarea CNPAS

Art. 140. - (1) Conducerea CNPAS este formata din presedinte si consiliul de administratie, compus din 19 persoane, dintre care un presedinte si 18 membri.

(2) Presedintele CNPAS este numit de primul-ministru pe o perioada de 5 ani si indeplineste si functia de presedinte al consiliului de administratie.

(3) Presedintele CNPAS este ordonator principal de credite pentru bugetul asigurarilor sociale de stat si poate delega aceasta atributie in conditiile legii.

(4) Membrii consiliului de administratie sunt reprezentanti ai Guvernului, patronatului si asiguratilor, dupa cum urmeaza:
a) 6 reprezentanti ai Guvernului;
b) 6 reprezentanti ai patronatului;
c) 6 reprezentanti ai asiguratilor, dintre care: - 3 reprezentanti ai confederatiilor sindicale reprezentative; - 3 reprezentanti ai organizatiilor nationale ale pensionarilor.

(5) Membrii consiliului de administratie sunt numiti prin decizie a primului-ministru, la propunerea Guvernului, a organizatiilor patronale, confederatiilor sindicale reprezentative si a organizatiilor nationale ale pensionarilor, dupa caz.

(6) Membrii consiliului de administratie sunt numiti pe o perioada de 4 ani.

(7) Consiliul de administratie functioneaza in mod legal in prezenta a cel putin 13 dintre membrii sai.

(8) Membrii consiliului de administratie pot fi revocati de primul-ministru, la propunerea celor care i-au desemnat.

Art. 141. - (1) CNPAS isi elaboreaza statutul propriu care se aproba prin hotarare a Guvernului si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

(2) Statutul va cuprinde in mod obligatoriu atributiile consiliului de administratie, ale presedintelui CNPAS, precum si modul de organizare si functionare a CNPAS si a caselor teritoriale de pensii.

Art. 142. - Cheltuielile privind organizarea si functionarea sistemului public se suporta din bugetul asigurarilor sociale de stat, in limita unui procent de 3% aplicat cheltuielilor anuale totale prevazute prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat.

Art. 143. - Salarizarea presedintelui si a personalului angajat al CNPAS, al caselor teritoriale de pensii, precum si indemnizatiile membrilor consiliului de administratie se stabilesc prin lege, care va fi elaborata in termen de 90 de zile de la data infiintarii CNPAS.

SECTIUNEA a 2-a
Atributiile CNPAS

Art. 144. - In aplicarea prevederilor prezentei legi CNPAS indeplineste urmatoarele atributii:
a) indruma si controleaza modul de aplicare a dispozitiilor legale de catre casele teritoriale de pensii, precum si de catre persoanele juridice si fizice carora le revin drepturi si obligatii care decurg din prezenta lege;
b) furnizeaza datele necesare pentru fundamentarea si elaborarea bugetului asigurarilor sociale de stat;
c) prezinta Guvernului si partenerilor sociali rapoarte cu privire la modul de administrare a bugetului asigurarilor sociale de stat;
d) publica bianual raportul sau de activitate;
e) colecteaza si vireaza contributiile de asigurari sociale si alte tipuri de contributii, potrivit dispozitiilor legale in vigoare;
f) urmareste incasarea veniturilor bugetului asigurarilor sociale de stat;
g) ia masuri, in conditiile legii, pentru dezvoltarea si administrarea eficienta a patrimoniului sistemului public, precum si pentru asigurarea integritatii acestuia;
h) ia masuri, in conditiile legii, pentru protectia fondurilor de asigurari sociale;
i) asigura evidenta la nivel national a tuturor contribuabililor la sistemul public;
j) asigura evidenta drepturilor si obligatiilor de asigurari sociale la nivel national, pe baza codului personal de asigurari sociale;
k) certifica anual stagiul de cotizare si punctajul pentru fiecare asigurat;
l) indruma si controleaza activitatea de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca;
m) aplica prevederile conventiilor internationale de asigurari sociale la care Romania este parte;
n) dezvolta relatii cu organisme similare in domeniul asigurarilor sociale din alte tari, in baza conventiilor incheiate de statul roman;
o) organizeaza selectia, pregatirea si perfectionarea profesionala a personalului din domeniul asigurarilor sociale;
p) asigura introducerea, extinderea, intretinerea si protectia sistemelor automate de calcul si de evidenta;
r) asigura reprezentarea in fata instantelor judecatoresti in litigiile in care este implicata ca urmare a aplicarii dispozitiilor prezentei legi;
s) indeplineste orice alte atributii stabilite prin dispozitii legale.

CAPITOLUL VII
Raspunderea juridica

Art. 145. - Incalcarea prevederilor prezentei legi atrage raspunderea materiala, civila, contraventionala sau penala, dupa caz.

SECTIUNEA 1
Infractiuni

Art. 146. - Fapta persoanei care dispune utilizarea in alte scopuri si nevirarea la bugetul asigurarilor sociale de stat a contributiei de asigurari sociale, retinuta de la asigurat, constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amenda.

Art. 147. - Completarea formularelor tip privind contributia de asigurari sociale de catre functionar cu date nereale, avand ca efect denaturarea evidentelor privind asiguratii, stagiul de cotizare sau contributia de asigurari sociale ori efectuarea de cheltuieli nejustificate din bugetul asigurarilor sociale de stat constituie infractiune de fals intelectual si se pedepseste potrivit prevederilor Codului penal.

SECTIUNEA a 2-a
Contraventii

Art. 148. - Constituie contraventie urmatoarele fapte, daca nu sunt savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa constituie infractiuni:
a) nedepunerea la termen a declaratiei prevazute la art. 6 alin. (1);
b) nedepunerea la termen a declaratiei de asigurare prevazute la art. 6 alin. (2);
c) nerespectarea cotelor de contributie de asigurari sociale stabilite conform art. 18 alin. (3) si art. 21;
d) nerespectarea metodologiei de incadrare in conditii deosebite de munca, conform art. 19 alin. (2)-(5);
e) nerespectarea prevederilor art. 23, 24 si 25 privind baza de calcul a contributiei de asigurari sociale;
f) nerespectarea prevederilor art. 31 privind majorarile de intarziere la plata contributiei de asigurari sociale;
g) nerespectarea prevederilor art. 96 privind obligatia anuntarii modificarilor survenite pentru acordarea pensiei;
h) neachitarea de catre angajator a indemnizatiilor de asigurari sociale care se suporta din fonduri proprii, conform prevederilor art. 101 si 102;
i) calculul si plata eronata ale indemnizatiilor si ajutoarelor de asigurari sociale de catre institutia care efectueaza plata conform prevederilor art. 133 si 135;
j) nerespectarea prevederilor art. 189;
k) nevirarea, in conditiile legii, la bugetul asigurarilor sociale de stat a contributiei de asigurari sociale;
l) refuzul de a pune la dispozitie organelor de control ale CNPAS si ale caselor teritoriale de pensii documentele justificative si actele de evidenta necesare in vederea stabilirii obligatiilor de asigurari sociale.

Art. 149. - Contraventiile prevazute la art. 148 se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
a) cele prevazute la lit. b), c), f), g) si i), cu amenda de la 3.000.000 lei la 6.000.000 lei;
b) cele prevazute la lit. a), d), e), h), j), k) si l), cu amenda de la 6.000.000 lei la 9.000.000 lei.

Art. 150. - Nivelul amenzilor, prevazut la art. 149, va fi actualizat prin hotarare a Guvernului.

Art. 151. - Constatarea contraventiilor si aplicarea amenzilor se fac de organele de control ale CNPAS si ale caselor teritoriale de pensii.

Art. 152. - Amenzile contraventionale, aplicate conform prezentei legi, constituie venituri la bugetul asigurarilor sociale de stat.

Art. 153. - (1) Dispozitiile prezentei legi, referitoare la stabilirea si sanctionarea contraventiilor, se completeaza cu prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu modificarile ulterioare.

(2) Dispozitiile prezentei legi, referitoare la obligatiile fata de bugetul asigurarilor sociale de stat, se completeaza cu prevederile Legii nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale.

CAPITOLUL VIII
Jurisdictia asigurarilor sociale

Art. 154. - (1) Jurisdictia asigurarilor sociale se realizeaza prin tribunale si curti de apel.

(2) La data intrarii in vigoare a prezentei legi se organizeaza sectii de asigurari sociale sau, dupa caz, complete specializate pentru asigurari sociale la nivelul tribunalelor si curtilor de apel, cu respectarea conditiilor prevazute de Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecatoreasca, republicata, cu modificarile ulterioare.

(3) Pentru aplicarea dispozitiilor alin. (1) si (2) numarul maxim de posturi de judecatori si personal de specialitate auxiliar se suplimenteaza prin hotarare a Guvernului.

Art. 155. - Tribunalele solutioneaza in prima instanta litigiile privind:
a) modul de calcul si de depunere a contributiei de asigurari sociale;
b) modul de stabilire a majorarilor de intarziere;
c) inregistrarea, evidenta si certificarea contributiei de asigurari sociale;
d) deciziile de pensionare;
e) refuzul nejustificat de rezolvare a unei cereri privind drepturile de asigurari sociale;
f) modul de stabilire si de plata a pensiilor, a indemnizatiilor si a altor drepturi de asigurari sociale;
g) plangerile impotriva proceselor-verbale de contraventii incheiate conform prezentei legi;
h) contestatiile impotriva masurilor de executare silita, dispuse in baza prezentei legi;
i) alte drepturi si obligatii de asigurari sociale nascute in temeiul prezentei legi.

Art. 156. - Cererile indreptate impotriva CNPAS sau impotriva caselor teritoriale de pensii se adreseaza instantei in a carei raza teritoriala isi are domiciliul sau sediul reclamantul. Celelalte cereri se adreseaza instantei in a carei raza teritoriala isi are domiciliul sau sediul paratul.

Art. 157. - (1) Impotriva hotararilor tribunalelor se poate face recurs la curtea de apel competenta.

(2) Hotararile curtilor de apel, precum si hotararile tribunalelor, neatacate cu recurs in termen, sunt definitive si irevocabile.

Art. 158. - Prevederile prezentei legi, referitoare la jurisdictia asigurarilor sociale, se completeaza cu dispozitiile Codului de procedura civila si ale Legii nr. 92/1992, republicata, cu modificarile ulterioare.

Art. 159. - Cererile in fata oricaror organe sau instante, precum si toate actele procedurale in legatura cu litigiile, avand ca obiect drepturi sau obligatii de asigurari sociale, sunt scutite de orice fel de taxa de timbru.

CAPITOLUL IX
Dispozitii tranzitorii

Art. 160. - (1) Vechimea in munca recunoscuta pentru stabilirea pensiilor pana la intrarea in vigoare a prezentei legi constituie stagiu de cotizare.

(2) Constituie stagiu de cotizare si perioadele in care, anterior intrarii in vigoare a prezentei legi, o persoana:
a) s-a aflat in una dintre situatiile prevazute la art. 38;
b) a beneficiat de prevederile Decretului-lege nr.118/1990, republicat, cu modificarile ulterioare.

(3) Constituie stagiu de cotizare si timpul util la pensie realizat de agricultori, in conditiile reglementate de Legea nr. 80/1992 privind pensiile si alte drepturi de asigurari sociale ale agricultorilor, republicata, cu modificarile ulterioare, precum si cel realizat anterior aparitiei Legii nr. 80/1992.

(4) Persoanele carora pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi nu li s-a calculat timpul util in baza Legii nr. 80/1992, republicata, cu modificarile ulterioare, vor putea solicita caselor teritoriale de pensii, in termen de un an de la publicarea prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, stabilirea timpului util.

(5) Dovada vechimii in munca, a timpului util la pensie pentru agricultori si a duratei de asigurare, realizata pana la intrarea in vigoare a prezentei legi, se face cu carnetul de munca, carnetul de asigurari sociale sau cu alte acte prevazute de lege, pe baza carora se poate stabili ca s-a achitat contributia de asigurari sociale.

(6) Certificarea stagiului de cotizare, realizat anterior intrarii in vigoare a prezentei legi, se realizeaza de catre CNPAS prin casele teritoriale de pensii, pe masura preluarii datelor din actele doveditoare prevazute la alin. (5).

Art. 161. - (1) In cazul in care in carnetul de munca, in carnetul de asigurari sociale sau in oricare alt act prevazut de lege au fost inregistrate salarii pe ora sau salarii pe zi, salariile lunare se vor calcula prin inmultirea salariilor orare sau, dupa caz, zilnice cu numarul mediu de ore pe luna, respectiv cu numarul mediu de zile lucratoare pe luna din perioadele respective, astfel:
a) 25,5 zile (204 ore) pe luna, pentru perioadele anterioare datei de 1 ianuarie 1978;
b) 24,5 zile (196 de ore) pe luna, pentru perioada 1 ianuarie 1978 - 1 martie 1990;
c) 23,6 zile (189 de ore) pe luna, pentru perioada 1 martie 1990 - 30 septembrie 1990;
d) 21,25 zile (170 de ore) pe luna, pentru perioada 1 octombrie 1990 - 1 ianuarie 1997;
e) 21,16 zile (169,33 de ore) pe luna, pentru anul 1997;
f) 21,25 zile (170 de ore) pe luna, pentru anul 1998;
g) 21,50 zile (172 de ore) pe luna, pentru anul 1999;
h) pentru anul 2000 si in continuare numarul mediu de zile si, respectiv, de ore lucratoare pe luni se vor calcula conform prevederilor Legii nr. 75/1996 pentru stabilirea zilelor de sarbatoare legala in care nu se lucreaza.

(2) In conditiile in care, pentru o anumita perioada, in carnetul de munca nu sunt inregistrate drepturile salariale, asiguratul poate prezenta acte doveditoare de certificare. In caz contrar drepturile salariale luate in calcul se considera egale cu salariul minim brut pe economie, in vigoare in perioada respectiva.

Art. 162. - (1) Pentru persoanele asigurate in alte sisteme de asigurari sociale, integrate in sistemul asigurarilor sociale de stat pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi, la determinarea punctajului se ia in calcul, dupa caz, salariul minim pe economie, venitul asigurat stipulat in contractul de asigurare la care s-a achitat contributia de asigurari sociale sau salariul, inclusiv celelalte drepturi, inregistrate in carnetul de munca.

(2) La determinarea punctajului anual pentru fiecare an util realizat in cadrul fostelor unitati agricole cooperatiste, precum si pentru fiecare an de contributie, realizat de taranii cu gospodarie individuala din zonele necooperativizate, pana la data intrarii in vigoare a Legii nr. 80/1992, republicata, cu modificarile ulterioare, se utilizeaza salariul minim pe economie brut sau net, dupa caz, din perioadele respective.

(3) Pentru perioadele de contributie realizate conform Legii nr. 80/1992, republicata, cu modificarile ulterioare, si pana la intrarea in vigoare a prezentei legi, la determinarea punctajului anual se ia in calcul venitul asigurat la care s-a platit contributia de asigurari sociale.

Art. 163. - (1) Pentru perioadele asimilate, care au constituit vechime in munca utila la pensie considerata in conditiile legii pana la intrarea in vigoare a prezentei legi, la determinarea punctajului anual al asiguratului se utilizeaza, dupa caz, salariul minim pe economie brut sau net, respectiv salariul de baza minim brut pe tara din perioadele respective.

(2) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) perioadele recunoscute in conditiile Decretului-lege nr.118/1990, republicat, cu modificarile ulterioare, pentru care la determinarea punctajului anual al asiguratului se utilizeaza echivalentul a 1,5 salarii minime pe economie brute sau nete, dupa caz, din perioadele respective.

Art. 164. - (1) La determinarea punctajelor anuale pana la intrarea in vigoare a prezentei legi se utilizeaza salariile brute sau nete, dupa caz, in conformitate cu modul de inregistrare a acestora in carnetul de munca, astfel:
a) salariile brute, pana la data de 1 iulie 1977;
b) salariile nete, de la data de 1 iulie 1977 pana la data de 1 ianuarie 1991;
c) salariile brute, de la data de 1 ianuarie 1991.

(2) Salariile anuale medii si minime pe economie, brute sau nete, dupa caz, pana la intrarea in vigoare a prezentei legi, sunt prezentate in anexele nr. 6 si 7.

Art. 165. - (1) Asiguratii care au contribuit la Fondul pentru pensia suplimentara cu 2%, 3%, respectiv 5%, beneficiaza de o crestere a punctajului, determinat prin aplicarea urmatoarelor procente la punctajele anuale realizate in aceste perioade, astfel:
a) 16% pentru perioada 1 ianuarie 1967-1 ianuarie 1973;
b) 13% pentru perioada 1 ianuarie 1973-1 ianuarie 1978;
c) 14% pentru perioada 1 ianuarie 1978-1 iulie 1986;
d) 21% pentru perioada 1 iulie 1986-1 noiembrie 1990;
e) 15% pentru perioada 1 noiembrie 1990-1 aprilie 1991;
f) 14% pentru perioada 1 aprilie 1991-1 aprilie 1992;
g) 13% pentru perioada 1 aprilie 1992-1 ianuarie 1999;
h) 22% pentru perioada 1 ianuarie 1999-1 februarie 1999;
i) 17% pentru perioada de dupa 1 februarie 1999.

(2) Asiguratii care au contribuit cu 4% la Fondul pentru pensia suplimentara beneficiaza de o crestere a punctajului, determinat prin aplicarea urmatoarelor procente la punctajele anuale realizate in aceste perioade, astfel:
a) 26% pentru perioada 1 iulie 1977-1 ianuarie 1978;
b) 28% pentru perioada 1 ianuarie 1978-1 iulie 1986.

Art. 166. - Punctajul anual realizat pana la intrarea in vigoare a prezentei legi nu este supus plafonarii prevazute la art. 78.

Art. 167. - De la data intrarii in vigoare a prezentei legi si pana la data in care stagiile complete de cotizare cerute sunt de 30 de ani pentru femei si 35 de ani pentru barbati:
a) persoanele care au desfasurat activitati incadrate prin prezenta lege in conditii deosebite de munca beneficiaza de reducerea varstelor standard de pensionare, cu respectarea conditiilor prevazute la art. 42, in raport cu varstele standard de pensionare prevazute in anexa nr. 3;
b) persoanele care au desfasurat activitati incadrate prin prezenta lege in conditii speciale de munca beneficiaza de reducerea varstelor standard de pensionare in conditiile prevazute in anexele nr. 4 si 5.

Art. 168. - (1) Guvernul va lua masuri de recorelare a tuturor categoriilor de pensii, avand in vedere schimbarile produse in baza de calcul a acestora incepand cu anul 1991, ca urmare a trecerii la salarii individuale brute, a luarii in considerare a sporurilor cu caracter permanent, precum si a majorarii salariilor in sectorul bugetar sau negocierii acestora la societati comerciale si regii autonome.

(2) Metodologia de recorelare a pensiilor in conditiile prevazute la alin. (1) va fi stabilita prin hotarare a Guvernului, in termen de 30 de zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. 169. - (1) Pensia poate fi recalculata prin adaugarea stagiilor de cotizare nevalorificate la stabilirea acesteia.

(2) Cererea de recalculare a pensiei urmeaza aceleasi reguli procedurale privind solutionarea si contestarea, prevazute pentru cererea de pensionare.

(3) Pensia recalculata se acorda incepand cu luna urmatoare celei in care s-a depus cererea de recalculare.

Art. 170. - (1) Pentru perioadele anterioare intrarii in vigoare a prezentei legi, in care o persoana a fost asigurata simultan la doua sau mai multe sisteme de asigurari sociale care au fost integrate in sistemul asigurarilor sociale de stat, la stabilirea punctajului perioadele respective se iau in calcul o singura data.

(2) Pentru perioadele anterioare intrarii in vigoare a prezentei legi, in care o persoana a fost asigurata simultan la sistemul de asigurari sociale si pensii pentru agricultori si la sistemul de asigurari sociale de stat, la stabilirea punctajului se cumuleaza veniturile asigurate din perioadele respective.

Art. 171. - In cazul modificarii numarului de urmasi dupa intrarea in vigoare a prezentei legi, pentru o pensie stabilita pe baza legislatiei anterioare, pensia pentru sotul supravietuitor se recalculeaza potrivit prezentei legi, cu indeplinirea conditiilor existente la data deciziei initiale.

Art. 172. - (1) Litigiile care se refera la drepturile ce fac obiectul prezentei legi, aflate pe rolul instantelor la data intrarii in vigoare a acesteia, se vor judeca potrivit legii in baza careia a fost stabilit dreptul.

(2) Pana la infiintarea sectiilor de asigurari sociale si a completelor specializate pentru asigurari sociale la nivelul tribunalelor si al curtilor de apel, cererile privind raporturile de asigurari sociale, nascute in temeiul prezentei legi, se depun la instantele competente sa le solutioneze conform legislatiei anterioare.

Art. 173. - (1) In termen de 30 de zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei primul-ministru va numi presedintele CNPAS.

(2) In termen de 30 de zile de la numirea presedintelui CNPAS se constituie consiliul de administratie si se aproba statutul CNPAS.

Art. 174. - (1) In termen de 30 de zile de la data adoptarii statutului CNPAS preia activitatile corespunzatoare functionarii si organizarii sistemului public de la Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, directiile generale de munca si protectie sociala judetene si a municipiului Bucuresti, precum si de la Institutul National de Expertiza Medicala si Recuperarea Capacitatii de Munca si Oficiul Central de Plata Pensiilor.

(2) In termenul prevazut la alin. (1) CNPAS preia:
a) in administrare - dotarile, cladirile, spatiile si terenurile proprietate publica a statului, utilizate sau aflate in administrarea structurilor prevazute la alin. (1), conform listei aprobate prin hotarare a Guvernului;
b) in proprietate - casele de odihna si tratament balnear ale taranimii, patrimoniul fostei Uniuni Nationale a Cooperativelor Agricole de Productie si al uniunilor sale judetene, patrimoniul fostei Case de Asigurari Sociale si Pensii din Cooperatia Mestesugareasca si al unitatilor sale teritoriale, precum si elementele de patrimoniu care se afla sau care se va dovedi ulterior ca s-au aflat in proprietatea sistemelor de asigurari sociale integrate in sistemul asigurarilor sociale de stat.

(3) Organizarea caselor de odihna si tratament balnear ale taranimii, prevazute la alin. (2) lit. b), se face prin hotarare a Guvernului.

(4) CNPAS are obligatia sa revendice bunurile imobile care au apartinut asigurarilor sociale si care au fost trecute in proprietatea statului sau a altor persoane juridice.

(5) Sumele provenite din exploatarea bunurilor prevazute la alin. (2) lit. b), care depasesc cheltuielile, constituie venituri la bugetul asigurarilor sociale de stat.

Art. 175. - (1) De la data constituirii consiliului de administratie si pana la intrarea in vigoare a prezentei legi CNPAS organizeaza casele teritoriale de pensii.

(2) In termen de 30 de zile de la data adoptarii statutului CNPAS preia de la Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, pe baza de protocol si bilant contabil, bugetul asigurarilor sociale de stat, precum si indicatorii aferenti cheltuielilor de personal, in raport cu numarul personalului preluat.

(3) Personalul care va fi preluat de CNPAS si de casele sale teritoriale de pensii va fi transferat in interesul serviciului de la Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si unitatile sale subordonate.

Art. 176. - Pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi Guvernul, autoritatile publice locale, cu sprijinul prefecturilor, vor pune la dispozitie CNPAS localurile necesare in vederea functionarii caselor teritoriale de pensii organizate potrivit prezentei legi.

Art. 177. - (1) Pana la data intrarii in vigoare a legii salarizarii prevazute la art. 143 salarizarea presedintelui, a membrilor consiliului de administratie, precum si a personalului angajat al CNPAS si al caselor teritoriale de pensii se stabileste dupa cum urmeaza:
a) salariul presedintelui - la nivelul indemnizatiei prevazute de lege pentru functia de ministru;
b) indemnizatia de sedinta pentru membrii consiliului de administratie, cu exceptia presedintelui - la nivelul a 10% din salariul presedintelui; totalul sumelor cuvenite unui membru al consiliului de administratie, ca urmare a participarii la sedinte, nu poate depasi intr-o luna 20% din salariul presedintelui;
c) salariile personalului angajat al CNPAS si al caselor teritoriale de pensii se asigura intre limitele prevazute in anexele la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica, cu modificarile ulterioare.

(2) Personalul prevazut la art. 175 alin. (3) isi va pastra salariul de baza si celelalte drepturi salariale avute anterior, daca va ocupa aceleasi functii, grade sau trepte profesionale.

(3) Cheltuielile privind salarizarea presedintelui, membrilor consiliului de administratie, precum si a personalului angajat al CNPAS si al caselor teritoriale de pensii se suporta din bugetul asigurarilor sociale de stat.

Art. 178. - Pana la intrarea in vigoare a prezentei legi CNPAS stabileste codul personal de asigurari sociale si modalitatile de atribuire a acestuia, care vor fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. 179. - Modelul declaratiei privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat, al declaratiei de asigurare, al contractului de asigurare, precum si modelele celorlalte documente necesare in vederea evidentei drepturilor si obligatiilor de asigurari sociale se stabilesc de CNPAS si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi.

Art. 180. - (1) La data intrarii in vigoare a prezentei legi pensiile de asigurari sociale de stat si pensiile suplimentare, stabilite pe baza legislatiei anterioare, devin pensii in intelesul prezentei legi.

(2) CNPAS va lua masurile necesare astfel incat pana la intrarea in vigoare a prezentei legi sa fie determinat punctajul mediu anual realizat de fiecare pensionar, conform prevederilor art. 77, 78 si 165, pentru perioada de cotizare definita la art. 160.

(3) Pentru pensiile de asigurari sociale ale agricultorilor, stabilite dupa intrarea in vigoare a Legii nr. 80/1992, republicata, cu modificarile ulterioare, punctajul stabilit va fi determinat conform metodologiei prevazute la art. 162 alin. (2) si (3).

(4) Pentru pensiile de asigurari sociale ale agricultorilor, stabilite anterior intrarii in vigoare a Legii nr. 80/1992, republicata, cu modificarile ulterioare, punctajul stabilit in baza prevederilor art. 162 alin. (2) si (3) se va calcula dupa determinarea timpului util, conform metodologiei prevazute de Legea nr. 80/1992, republicata, cu modificarile ulterioare.

(5) Pe baza punctajului determinat conform alin. (2)-(4) si a valorii punctului de pensie din anul aplicarii prezentei legi se stabileste cuantumul pensiilor pentru primul an de aplicare a legii.

(6) In cazul in care prin aplicarea prevederilor alin. (5) rezulta un cuantum al pensiei mai mic decat pensia cuvenita potrivit legislatiei anterioare, se pastreaza cuantumul avantajos.

(7) Prevederile alin. (6) se aplica pe toata perioada in care pensia calculata pe baza punctajului determinat conform alin. (2)-(4) si a valorii punctului de pensie este mai mica decat pensia cuvenita potrivit legislatiei anterioare.

Art. 181. - Pentru persoanele asigurate atat in sistemul asigurarilor sociale de stat, cat si in alte sisteme de asigurari sociale, neintegrate in acest sistem pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi, la determinarea punctajului in vederea stabilirii pensiei se ia in calcul salariul brut sau net lunar individual, inclusiv sporurile si adaosurile la salariu, sau, dupa caz, venitul asigurat, care a constituit baza de calcul a contributiei de asigurari sociale din perioada in care aceasta contributie a fost achitata sistemului asigurarilor sociale de stat. Pensia astfel rezultata va fi achitata de CNPAS.

Art. 182. - Pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi CNPAS comunica conturile in care se vireaza sumele reprezentand contributia de asigurari sociale.

Art. 183. - (1) La data intrarii in vigoare a prezentei legi contributia de asigurari sociale, suportata de asiguratii prevazuti la art. 5 alin. (1) pct. I, II si VI, nu va diminua venitul net al acestora.

(2) Aplicarea prevederilor alin. (1) pentru asiguratii prevazuti la art. 5 alin. (1) pct. I, II si VI se realizeaza prin majorarea drepturilor salariale si a veniturilor asigurate corespunzator cotei de contributie de asigurari sociale suportate de acestia conform prezentei legi.

(3) Pentru asiguratii care realizeaza venituri salariale lunare mai mari decat plafonul stabilit la 3 salarii medii brute pe economie majorarea prevazuta la alin. (2) se aplica la acest plafon.

(4) Aplicarea prevederilor referitoare la baza de calcul a contributiei de asigurari sociale, respectiv la majorarea drepturilor salariale si a veniturilor asigurate, astfel incat contributia de asigurari sociale suportata de asigurati sa nu conduca la diminuarea venitului net al acestora, se va face pe baza normelor metodologice aprobate de Guvern.

Art. 184. - Reluarea in plata a pensiilor stabilite conform legislatiei anterioare, suspendate in momentul intrarii in vigoare a prezentei legi, se face in cuantumul determinat conform art. 180, cu respectarea conditiilor legale existente la data stabilirii initiale a pensiei.

Art. 185. - Cererile inregistrate si nesolutionate pana la intrarea in vigoare a prezentei legi se vor solutiona conform normelor legale existente la data deschiderii drepturilor de asigurari sociale si pensii.

Art. 186. - Cheltuielile privind organizarea si functionarea sistemului public, prevazute la art. 142, vor fi stabilite in valori de 5% pentru primul an de functionare a CNPAS, 4,5% pentru cel de-al doilea an si, respectiv, 4% pentru cel de-al treilea an.

CAPITOLUL X
Dispozitii finale

Art. 187. - (1) Sumele incasate necuvenit cu titlu de prestatii de asigurari sociale se recupereaza de la beneficiari in termenul de prescriptie de 3 ani.

(2) In cazul prestatiilor de asigurari sociale, altele decat pensiile, recuperarea sumelor prevazute la alin. (1) se efectueaza de catre angajator sau, dupa caz, de institutia care efectueaza plata drepturilor de asigurari sociale.

(3) Casele teritoriale de pensii recupereaza sumele platite necuvenit de la platitorii prevazuti la alin. (2).

(4) Sumele platite necuvenit prin intermediul caselor teritoriale de pensii se recupereaza de la beneficiari in baza deciziei casei respective, care constituie titlu executoriu.

Art. 188. - (1) Sumele incasate necuvenit, cu titlu de prestatii de asigurari sociale, ca urmare a unei infractiuni savarsite de beneficiar, se recupereaza de la acesta, de la data primei plati a sumelor necuvenite, plus dobanzile aferente, pana la recuperarea integrala a prejudiciului.

(2) Sumele stabilite in conformitate cu alin. (1), ramase nerecuperate de la asiguratii decedati, se recupereaza de la mostenitori, in conditiile dreptului comun.

(3) Debitele provenite din drepturi de asigurari sociale se recupereaza prin executorii proprii ai CNPAS si constituie venituri ale bugetului asigurarilor sociale de stat.

Art. 189. - Angajatorii, persoane fizice si juridice, sunt obligati sa puna la dispozitie CNPAS si caselor teritoriale de pensii datele si documentele necesare pentru atribuirea codului personal si intocmirea evidentelor privind stagiul de cotizare, conform unei metodologii elaborate de CNPAS si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. 190. - In aplicarea prezentei legi CNPAS poate emite norme care vor fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. 191. - Baza de date privind asiguratii sistemului public este proprietatea CNPAS si are caracter confidential.

Art. 192. - Stabilirea si plata unor drepturi finantate din bugetul de stat se efectueaza in continuare prin CNPAS si prin casele teritoriale de pensii.

Art. 193. - (1) La efectuarea oricaror operatiuni care nu sunt legate de stabilirea si de plata pensiilor si a altor drepturi de asigurari sociale de catre CNPAS si casele teritoriale de pensii se percepe un comision de 3% aplicat la suma totala ce face obiectul operatiunii.

(2) Sumele rezultate ca urmare a aplicarii prevederilor alin. (1) constituie venituri la bugetul asigurarilor sociale de stat.

Art. 194. - (1) Intre sistemul public si celelalte sisteme proprii de asigurari sociale, neintegrate pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi, inclusiv sistemul pensiilor militare, se recunosc reciproc stagiile de cotizare, respectiv vechimea in munca sau vechimea in serviciu, in vederea deschiderii drepturilor la pensie pentru limita de varsta, de invaliditate si de urmas.

(2) In situatia prevazuta la alin. (1) pensia in sistemul public se stabileste numai pentru stagiul de cotizare realizat in acest sistem.

(3) Perioadele asimilate stagiului de cotizare, prevazute la art. 38 alin. (1) lit. b) si c), care constituie si vechime in munca sau in serviciu in sistemul pensiilor militare si in celelalte sisteme proprii de asigurari sociale neintegrate, se iau in calcul, optional, in unul dintre sisteme.

Art. 195. - La stabilire pensiile si alte drepturi de asigurari sociale se rotunjesc din 1.000 in 1.000 lei in favoarea beneficiarului.

Art. 196. - Prezenta lege intra in vigoare in termen de un an de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, cu exceptia prevederilor art. 3, 140, 141, 143, 168, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, ale art. 180 alin. (2)-(4), ale art. 182 si 186, care intra in vigoare la data publicarii acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei.

Art. 197. - Anexele nr. 1 - 7 fac parte integranta din prezenta lege.

Art. 198. - La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga:

 • prevederile referitoare la stabilirea vechimii in munca pentru drepturi de asigurari sociale din Decretul nr.112/1965 privind acordarea unor drepturi personalului muncitor trimis sa lucreze in tari cu clima greu de suportat, publicat in Buletinul Oficial, Partea I, nr. 10 din 22 martie 1965, cu modificarile ulterioare;
 • H.C.M. nr.880/1965 privind acordarea de ajutoare materiale in cadrul asigurarilor sociale de stat, publicata in Colectia de hotarari si dispozitii a Consiliului de Ministri nr. 33 din 21 august 1965, cu modificarile ulterioare;
 • Decretul nr.389/1972 cu privire la contributia pentru asigurarile sociale de stat, publicat in Buletinul Oficial, Partea I, nr. 112 din 18 octombrie 1972, cu modificarile ulterioare;
 • art. 10 si prevederile referitoare la fisa de pensie din Decretul nr.92/1976 privind carnetul de munca, publicat in Buletinul Oficial, Partea I, nr. 37 din 26 aprilie 1976;
 • Decretul nr.217/1977 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a comisiilor de pensii si asigurari sociale si a comisiilor de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca, publicat in Buletinul Oficial, Partea I, nr. 70 din 16 iulie 1977;
 • Decretul nr.216/1977 privind criteriile si normele de incadrare in gradele de invaliditate, publicat in Buletinul Oficial, Partea I, nr. 70 din 16 iulie 1977;
 • Legea nr. 3/1977 privind pensiile de asigurari sociale de stat si asistenta sociala, publicata in Buletinul Oficial, Partea I, nr. 82 din 6 august 1977, cu modificarile ulterioare;
 • Decretul nr.232/1986 pentru modificarea unor dispozitii legale cu privire la pensia suplimentara, cu exceptia articolului II, publicat in Buletinul Oficial, Partea I, nr. 40 din 30 iunie 1986;
 • Decretul-lege nr.70/1990 privind modificarea si completarea unor reglementari referitoare la pensii, asigurari sociale si ocrotiri sociale, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.24 din 9 februarie 1990, cu modificarile ulterioare;
 • Decretul-lege nr.51/1990 privind vechimea in munca a sotiei salariate care isi urmeaza sotul trimis in misiune permanenta in strainatate, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.20 din 6 februarie 1990;
 • Ordinul nr. 50/1990 pentru precizarea locurilor de munca, a activitatilor si categoriilor profesionale cu conditii deosebite, care se incadreaza in grupele I si II de munca in vederea pensionarii, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.38 din 20 martie 1990;
 • Ordinul nr. 100/1990 privind completarea Ordinului 50/1990;
 • Ordinul nr. 125/1990 pentru precizarea locurilor de munca, activitatilor si categoriilor profesionale cu conditii deosebite, care se incadreaza in grupele I si II de munca in vederea pensionarii, pentru perioada lucrata dupa 1 martie 1990;
 • art. 10 si 11 din Decretul-lege nr.98/1990 privind acordarea unor drepturi personalului din transporturile pe calea ferata, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.37 din 20 martie 1990;
 • Decretul-lege nr.114/1990 privind incadrarea unor categorii de salariati in grupele I si II de munca, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.48 din 2 aprilie 1990;
 • Legea nr. 73/1991 privind stabilirea unor drepturi de asigurari sociale, precum si de modificare si completare a unor reglementari din legislatia de asigurari sociale si pensii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.251 din 16 decembrie 1991;
 • Legea nr. 49/1992 pentru modificarea si completarea unor reglementari din legislatia de asigurari sociale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.107 din 26 mai 1992;
 • Hotararea Guvernului nr.723/1992 privind preluarea in plata, prin Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, a ajutoarelor acordate emigrantilor politici greci prin societatea de Cruce Rosie din Romania, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.313 din 4 decembrie 1992;
 • Legea nr. 80/1992 privind pensiile si alte drepturi de asigurari sociale ale agricultorilor, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.37 din 9 februarie 1994, cu modificarile ulterioare;
 • Hotararea Guvernului nr.89/1993 privind integrarea sistemului asigurarilor sociale si pensiilor scriitorilor in sistemul asigurarilor sociale de stat, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.50 din 5 martie 1993;
 • Hotararea Guvernului nr.326/1993 privind integrarea sistemului asigurarilor sociale si pensiilor compozitorilor si muzicologilor in sistemul asigurarilor sociale de stat, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.170 din 21 iulie 1993;
 • Legea nr. 34/1993 privind integrarea sistemului de asigurari sociale al cooperatiei mestesugaresti in sistemul asigurarilor sociale de stat, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.128 din 15 iunie 1993;
 • Legea nr. 52/1993 privind integrarea sistemului de asigurari sociale al personalului Bisericii Ortodoxe Romane in sistemul asigurarilor sociale de stat, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.157 din 12 iulie 1993;
 • Legea nr. 2/1995 privind pensionarea anticipata, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.5 din 13 ianuarie 1995;
 • Legea nr. 117/1995 privind integrarea sistemului asigurarilor sociale pentru cultele armeano-gregorian, crestin de rit vechi si musulman in sistemul asigurarilor sociale de stat, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.284 din 8 decembrie 1995;
 • Legea nr. 127/1995 privind integrarea sistemului de asigurari sociale si pensii ale membrilor Uniunii Artistilor Plastici din Romania in sistemul asigurarilor sociale de stat, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.298 din 28 decembrie 1995;
 • Legea nr. 42/1996 privind integrarea sistemului de asigurari sociale si pensii ale cineastilor in sistemul asigurarilor sociale de stat, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.109 din 29 mai 1996;
 • Hotararea Guvernului nr.565/1996 privind aplicarea masurilor de protectie sociala a pensiilor de asigurari sociale de stat si militare, stabilite si recalculate dupa data de 1 august 1996, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.170 din 30 iulie 1996, cu modificarile ulterioare;
 • Legea nr. 49/1997 pentru modificarea si completarea Legii nr. 3/1977 privind pensiile de asigurari sociale de stat si asistenta sociala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.58 din 8 aprilie 1997;
 • Legea nr. 120/1997 privind concediul platit pentru ingrijirea copiilor in varsta de pana la 2 ani, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.149 din 11 iulie 1997;
 • Legea nr. 86/1997 pentru modificarea si completarea Legii nr. 3/1977 privind pensiile de asigurari sociale de stat si asistenta sociala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.107 din 30 mai 1997;
 • Legea nr. 203/1997 privind integrarea sistemului asigurarilor sociale al Cultului Mozaic din Romania in sistemul asigurarilor sociale de stat, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.350 din 10 decembrie 1997;
 • Legea nr. 167/1998 privind integrarea sistemului de asigurari sociale al personalului Bisericii Romane Unite cu Roma Greco-catolica in sistemul asigurarilor sociale de stat, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.374 din 1 octombrie 1998;
 • Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.31/1998 privind unificarea fondurilor componente ale bugetului asigurarilor sociale de stat, precum si a celor pentru plata pensiilor cuvenite asiguratilor din unitatile cu atributii in domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.419 din 5 noiembrie 1998 (aprobata prin Legea nr. 128/1999, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.344 din 20 iulie 1999);
 • Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.2/1999 privind modificarea si completarea Decretului nr.389/1972 cu privire la contributia pentru asigurarile sociale de stat, modificat si completat prin Legea nr. 49/1992 pentru modificarea si completarea unor reglementari din legislatia de asigurari sociale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.49 din 1 februarie 1999;
 • orice alte dispozitii contrare prezentei legi.

Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 24 februarie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) si ale art. 145 din Constitutia Romaniei.

PRESEDINTELE SENATULUI
MIRCEA IONESCU-QUINTUS

Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 7 martie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) si ale art. 145 din Constitutia Romaniei.

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
ION DIACONESCU

Bucuresti, 17 martie 2000.
Nr. 19.

ANEXA Nr. 1

L I S T A
cuprinzand personalul navigant din aviatia civila, ale carui locuri de munca se incadreaza in conditii speciale

Personal navigant pe:

a.       avioane turboreactoare si turbopropulsoare de transport;

b.      avioane clasice de transport public;

c.       avioane clasice in misiuni sanitare sau de specialitate;

d.      elicoptere si avioane utilitare;

e.       aeronave prototipuri la incercare in zbor.

Echipaje de receptie in zbor a aeronavelor, instructori in scoli, cursuri si aerocluburi, pe:

a.       avioane clasice;

b.      avioane turboreactoare sau turbopropulsoare.

Personal de incercare in zbor a aeronavelor noi, de serie

Personal navigant de control in zbor

Personal tehnic care executa receptia si controlul tehnic in zbor al aeronavelor

Instructori in scoli, cursuri si aerocluburi de zbor fara motor

Personal de parasutism profesionist care executa:a.       salturi din aeronava in procesul de instructie, antrenament sau salturi speciale;

b.      salturi pentru receptia parasutelor;

c.       salturi din turnul de parasutism;

d.      instructor de parasutism la bordul aeronavei din care se executa salturi cu parasuta.

Insotitori de bord

ANEXA Nr. 2

L I S T A
cuprinzand profesiile din activitatea artistica ale caror locuri de munca se incadreaza in conditii speciale

Balerin

Dansator

Acrobat

Jongler

Clovn

Calaret de circ

Dresor de animale salbatice

Solist vocal de opera si de opereta

Instrumentist la instrumente de suflat

Cascador

ANEXA 3

VARSTELE STANDARD DE PENSIONARE SI STAGIILE MINIME SI COMPLETE DE COTIZARE

pentru femei si barbati, pe ani si pe luni,

pe perioada aprilie 2001 - martie 2015

-------- ----- ------ -------- ----- ------ ------------

F E M E I B A R B A T I

----- ----- -------- ----- ----- --------

P E R I O A D A Varsta Stagiul Stagiul Varsta Stagiul Stagiul

asiguratei complet minim asigu- complet minim

la iesirea de co- de co- ratului de co- de co-

la pensie tizare tizare la iesi- tizare tizare

ani/luni ani/luni ani/ rea la ani/ ani/

luni pensie luni luni

ani/luni

-------- ----- ------ -------- ----- ------ ------------

1 2 3 4 5 6 7

-------- ----- ------ -------- ----- ------ ------------

aprilie 2001 - martie 2002 57 25 10 62 30 10

aprilie 2002 - septembrie 2002 57/1 25/1 10/1 62/1 30/1 10/1

octombrie 2002 - martie 2003 57/2 25/2 10/2 62/2 30/2 10/2

aprilie 2003 - septembrie 2003 57/3 25/3 10/3 62/3 30/3 10/3

octombrie 2003 - martie 2004 57/4 25/4 10/4 62/4 30/4 10/4

aprilie 2004 - septembrie 2004 57/5 25/5 10/5 62/5 30/5 10/5

octombrie 2004 - martie 2005 57/6 25/6 10/6 62/6 30/6 10/6

aprilie 2005 - iulie 2005 57/7 25/7 10/7 62/7 30/7 10/7

august 2005 - noiembrie 2005 57/8 25/8 10/8 62/8 30/8 10/8

decembrie 2005 - martie 2006 57/9 25/9 10/9 62/9 30/9 10/9

aprilie 2006 - iulie 2006 57/10 25/10 10/10 62/10 30/10 10/10

august 2006 - noiembrie 2006 57/11 25/11 10/11 62/11 30/11 10/11

decembrie 2006 - martie 2007 58 26 11 63 31 11

aprilie 2007 - iulie 2007 58/1 26/2 11/2 63/1 31/2 11/2

august 2007 - noiembrie 2007 58/2 26/4 11/4 63/2 31/4 11/4

decembrie 2007 - martie 2008 58/3 26/6 11/6 63/3 31/6 11/6

aprilie 2008 - iulie 2008 58/4 26/8 11/8 63/4 31/8 11/8

august 2008 - noiembrie 2008 58/5 26/10 11/10 63/5 31/10 11/10

decembrie 2008 - martie 2009 58/6 27 12 63/6 32 12

aprilie 2009 - iulie 2009 58/7 27/2 12/2 63/7 32/2 12/2

august 2009 - noiembrie 2009 58/8 27/4 12/4 63/8 32/4 12/4

decembrie 2009 - martie 2010 58/9 27/6 12/6 63/9 32/6 12/6

aprilie 2010 - iulie 2010 58/10 27/8 12/8 63/10 32/8 12/8

august 2010 - noiembrie 2010 58/11 27/10 12/10 63/11 32/10 12/10

decembrie 2010 - martie 2011 59 28 13 64 33 13

aprilie 2011 - iulie 2011 59/1 28/2 13/2 64/1 33/2 13/2

august 2011 - noiembrie 2011 59/2 28/4 13/4 64/2 33/4 13/4

decembrie 2011 - martie 2012 59/3 28/6 13/6 64/3 33/6 13/6

aprilie 2012 - iulie 2012 59/4 28/8 13/8 64/4 33/8 13/8

august 2012 - noiembrie 2012 59/5 28/10 13/10 64/5 33/10 13/10

decembrie 2012 - martie 2013 59/6 29 14 64/6 34 14

aprilie 2013 - iulie 2013 59/7 29/2 14/2 64/7 34/2 14/2

august 2013 - noiembrie 2013 59/8 29/4 14/4 64/8 34/4 14/4

decembrie 2013 - martie 2014 59/9 29/6 14/6 64/9 34/6 14/6

aprilie 2014 - iulie 2014 59/10 29/8 14/8 64/10 34/8 14/8

august 2014 - noiembrie 2014 59/11 29/10 14/10 64/11 34/10 14/10

decembrie 2014 - martie 2015 60 30 15 65 35 15

-------- ----- ------ -------- ----- ------ ------------

ANEXA 4

BARBATI

REDUCEREA VARSTELOR STANDARD DE PENSIONARE

in functie de stagiul de cotizare realizat in conditii speciale de munca

1. Stagiul complet de cotizare intre 30 si 31 de ani

(perioada: aprilie 2001 - octombrie 2006)

Reducerea varstei de Stagiul de cotizare Stagiul de cotizare Stagiul total

pensionare cu: realizat in conditii de realizat in alte de cotizare

speciale conditii de munca necesar

----- ----- ---------- ----- ----- --------- ----- ----- -------- ------------

(ani) (ani) (luni) (ani) luni) (ani) (luni)

10 20 - - - 20 -

9 18 - 3 - 21 -

8 16 - 6 - 22 -

7 14 - 9 - 23 -

6 12 - 12 - 24 -

5 10 - 15 - 25 -

4 8 - 18 - 26 -

3 6 - 21 - 27 -

2 4 - 24 - 28 -

1 2 - 27 - 29 -

2. Stagiul complet de cotizare intre 31 si 32 de ani

(perioada: noiembrie 2006 - noiembrie 2008)

Reducerea varstei de Stagiul de cotizare Stagiul de cotizare Stagiul total

pensionare cu: realizat in conditii de realizat in alte de cotizare

speciale conditii de munca necesar

----- ----- ---------- ----- ----- --------- ----- ----- -------- ------------

(ani) (ani) (luni) (ani) luni) (ani) (luni)

10 21 - - - 21 -

9 18 11 3 1 22 -

8 16 10 6 2 23 -

7 14 9 9 3 24 -

6 12 8 12 4 25 -

5 10 6 15 6 26 -

4 8 5 18 7 27 -

3 6 4 21 8 28 -

2 4 3 24 9 29 -

1 2 2 27 10 30 -

3. Stagiul complet de cotizare intre 32 si 33 de ani

(perioada: decembrie 2008 - noiembrie 2010)

Reducerea varstei de Stagiul de cotizare Stagiul de cotizare Stagiul total

pensionare cu: realizat in conditii de realizat in alte de cotizare

speciale conditii de munca necesar

----- ----- ---------- ----- ----- --------- ----- ----- -------- ------------

(ani) (ani) (luni) (ani) luni) (ani) (luni)

10 22 - - - 22 -

9 19 9 3 3 23 -

8 17 7 6 5 24 -

7 15 4 9 8 25 -

6 13 2 12 10 26 -

5 11 - 16 - 27 -

4 8 10 19 2 28 -

3 6 7 22 5 29 -

2 4 5 25 7 30 -

1 2 3 28 9 31 -

4. Stagiul complet de cotizare intre 33 si 34 de ani

(perioada: decembrie 2010 - noiembrie 2012)

Reducerea varstei de Stagiul de cotizare Stagiul de cotizare Stagiul total

pensionare cu: realizat in conditii de realizat in alte de cotizare

speciale conditii de munca necesar

----- ----- ---------- ----- ----- --------- ----- ----- -------- ------------

(ani) (ani) (luni) (ani) luni) (ani) (luni)

10 23 - - - 23 -

9 20 9 3 3 24 -

8 18 6 6 6 25 -

7 16 2 9 10 26 -

6 13 11 13 1 27 -

5 11 7 16 5 28 -

4 9 3 19 9 29 -

3 6 11 23 1 30 -

2 4 8 26 4 31 -

1 2 4 29 8 32 -

5. Stagiul complet de cotizare intre 34 si 35 de ani

(perioada: decembrie 2012 - noiembrie 2014)

Reducerea varstei de Stagiul de cotizare Stagiul de cotizare Stagiul total

pensionare cu: realizat in conditii de realizat in alte de cotizare

speciale conditii de munca necesar

----- ----- ---------- ----- ----- --------- ----- ----- -------- ------------

(ani) (ani) (luni) (ani) luni) (ani) (luni)

10 24 - - - 24 -

9 21 8 3 4 25 -

8 19 3 6 9 26 -

7 16 10 10 2 27 -

6 14 5 13 7 28 -

5 12 - 17 - 29 -

4 9 8 20 4 30 -

3 7 3 23 9 31 -

2 4 10 27 2 32 -

1 2 5 30 7 33 -

6. Stagiul complet de cotizare de 35 de ani

(incepand cu luna decembrie 2014)

Reducerea varstei de Stagiul de cotizare Stagiul de cotizare Stagiul total

pensionare cu: realizat in conditii de realizat in alte de cotizare

speciale conditii de munca necesar

----- ----- ---------- ----- ----- --------- ----- ----- -------- ------------

(ani) (ani) (luni) (ani) luni) (ani) (luni)

10 25 - - - 25 -

9 22 6 3 6 26 -

8 20 - 7 - 27 -

7 17 6 10 6 28 -

6 15 - 14 - 29 -

5 12 6 17 6 30 -

4 10 - 21 - 31 -

3 7 6 24 6 32 -

2 5 - 28 - 33 -

1 2 6 31 6 34 -

ANEXA 5

FEMEI

REDUCEREA VARSTELOR STANDARD DE PENSIONARE

in functie de stagiul de cotizare realizat in conditii speciale de munca

1. Stagiul complet de cotizare intre 25 si 26 de ani

(perioada: aprilie 2001 - noiembrie 2006)

Reducerea varstei de Stagiul de cotizare Stagiul de cotizare Stagiul total

pensionare cu: realizat in conditii de realizat in alte de cotizare

speciale conditii de munca necesar

----- ----- ---------- ----- ----- --------- ----- ----- -------- ------------

(ani) (ani) (luni) (ani) luni) (ani) (luni)

10 15 - - - 15 -

9 13 6 2 6 16 -

8 12 - 5 - 17 -

7 10 6 7 6 18 -

6 9 - 10 - 19 -

5 7 6 12 6 20 -

4 6 - 15 - 21 -

3 4 6 17 6 22 -

2 3 - 20 - 23 -

1 1 6 22 6 24 -

2. Stagiul complet de cotizare intre 26 si 27 de ani

(perioada: decembrie 2006 - noiembrie 2008)

Reducerea varstei de Stagiul de cotizare Stagiul de cotizare Stagiul total

pensionare cu: realizat in conditii de realizat in alte de cotizare

speciale conditii de munca necesar

----- ----- ---------- ----- ----- --------- ----- ----- -------- ------------

(ani) (ani) (luni) (ani) luni) (ani) (luni)

10 16 - - - 16 -

9 14 5 2 7 17 -

8 12 10 5 2 18 -

7 11 3 7 9 19 -

6 9 8 10 4 20 -

5 8 - 13 - 21 -

4 6 5 15 7 22 -

3 4 10 18 2 23 -

2 3 3 20 9 24 -

1 1 8 23 4 25 -

-------- ----- ------ -------- ----- ------ ------------

3. Stagiul complet de cotizare intre 27 si 28 de ani

(perioada: decembrie 2008 - noiembrie 2010)

Reducerea varstei de Stagiul de cotizare Stagiul de cotizare Stagiul total

pensionare cu: realizat in conditii de realizat in alte de cotizare

speciale conditii de munca necesar

----- ----- ---------- ----- ----- --------- ----- ----- -------- ------------

(ani) (ani) (luni) (ani) luni) (ani) (luni)

10 17 - - - 17 -

9 15 3 2 9 18 -

8 13 7 5 5 19 -

7 11 11 8 1 20 -

6 10 2 10 10 21 -

5 8 6 13 6 22 -

4 6 10 16 2 23 -

3 5 1 18 11 24 -

1 1 9 24 3 26 -

-------- ----- ------ -------- ----- ------ ------------

4. Stagiul complet de cotizare intre 28 si 29 de ani

(perioada: decembrie 2010 - noiembrie 2012)

Reducerea varstei de Stagiul de cotizare Stagiul de cotizare Stagiul total

pensionare cu: realizat in conditii de realizat in alte de cotizare

speciale conditii de munca necesar

----- ----- ---------- ----- ----- --------- ----- ----- -------- ------------

(ani) (ani) (luni) (ani) luni) (ani) (luni)

10 18 - - - 18 -

9 16 1 2 11 19 -

8 14 4 5 8 20 -

7 12 6 8 6 21 -

6 10 9 11 3 22 -

5 8 11 14 1 23 -

4 7 2 16 10 24 -

3 5 5 19 7 25 -

2 3 7 22 5 26 -

1 1 10 25 2 27 -

-------- ----- ------ -------- ----- ------ ------------

5. Stagiul complet de cotizare intre 29 si 30 de ani

(perioada: decembrie 2012 - noiembrie 2014)

Reducerea varstei de Stagiul de cotizare Stagiul de cotizare Stagiul total

pensionare cu: realizat in conditii de realizat in alte de cotizare

speciale conditii de munca necesar

----- ----- ---------- ----- ----- --------- ----- ----- -------- ------------

(ani) (ani) (luni) (ani) luni) (ani) (luni)

10 19 - - - 19 -

9 17 2 2 10 20 -

8 15 3 5 9 21 -

7 13 4 8 8 22 -

6 11 5 11 7 23 -

5 9 6 14 6 24 -

4 7 8 16 4 25 -

3 5 8 20 4 26 -

2 3 10 23 2 27 -

1 1 11 26 1 28 -

-------- ----- ------ -------- ----- ------ ------------

6. Stagiul complet de cotizare de 30 de ani

(incepand cu luna decembrie 2014)

Reducerea varstei de Stagiul de cotizare Stagiul de cotizare Stagiul total

pensionare cu: realizat in conditii de realizat in alte de cotizare

speciale conditii de munca necesar

----- ----- ---------- ----- ----- --------- ----- ----- -------- ------------

(ani) (ani) (luni) (ani) luni) (ani) (luni)

10 20 - - - 20 -

9 18 - 3 - 21 -

8 16 - 6 - 22 -

7 14 - 9 - 23 -

6 12 - 12 - 24 -

5 10 - 15 - 25 -

4 8 - 18 - 26 -

3 6 - 21 - 27 -

2 4 - 24 - 28 -

1 2 - 27 - 29 -

-------- ----- ------ -------- ----- ------ ------------

ANEXA 6

CASTIGUL SALARIAL MEDIU ANUAL

-------- ----- ------ -------- ----- ------ ------------

Anul Castigul salarial mediu (lei)

-------- ----- ------ ----- ----- ----

brut net

-------- ----- ------ -------- ----- ------ ------------

1938 168 -

1947 261 -

1948 293 -

1949 335 -

1950 366 337

1951 397 365

1952 403 370

1953 447 410

1954 487 456

1955 536 499

1956 593 549

1957 671 619

1958 747 684

1959 784 726

1960 854 802

1961 898 833

1962 947 880

1963 1.005 932

1964 1.046 965

1965 1.115 1.028

1966 1.179 1.083

1967 1.210 1.107

1968 1.248 1.139

1969 1.297 1.180

1970 1.434 1.289

1971 1.471 1.318

1972 1.498 1.339

1973 1.563 1.391

1974 1.663 1.471

1975 1.813 1.595

1976 1.964 1.712

1977 2.102 1.818

1978 2.344 2.011

1979 2.457 2.108

1980 2.602 2.238

1981 2.721 2.340

1982 2.936 2.525

1983 3.024 2.601

1984 3.224 2.773

1985 3.285 2.827

1986 3.317 2.855

1987 3.337 2.872

1988 3.422 2.946

1989 3.538 3.063

1990 4.010 3.381

1991-1999 Salariul mediu brut

lunar pe economie comunicat

de Comisia Nationala

pentru Statistica

-------- ----- ------ -------- ----- ------ ------------

NOTA:

Ministerul Muncii si Protectiei Sociale transmite catre CNPAS datele pentru

completarea anexei nr. 6.

SURSA: Comisia Nationala pentru Statistica.

ANEXA 7

SALARIUL MINIM PE TARA

-------- ----- ------ -------- ----- ------ ------------

Anul Incepand Salariul

cu ziua minim Actul normativ prin care s-a stabilit

luna.. (lei)

| 0 | 1 | 2 | 3 |

| 1949 | | 166 | |

| 1950 | | 166 | |

| 1951 | | 166 | |

| 1952 | | 166 | |

| 1953 | | 166 | |

| 1954 | | 166 | |

| 1955 | | 220 | |

| 1956 | | 220 | |

| | | 220 | |

| 1957 | 1 mai | 350 | |

| 1958 | | 350 | |

| | | 350 | |

| 1959 | 1 august | 400 | |

| 1960 | | 400 | |

| | | 400 | |

| 1961 | 1 decembrie | 475 | |

| 1962 | | 475 | |

| 1963 | | 475 | |

| 1964 | | 475 | |

| | | 475 | |

| 1965 | 1 septembrie | 550 | |

| 1966 | | 550 | |

| | | 550 | |

| 1967 | 1 august | 700 | |

| 1968 | | 700 | |

| 1969 | | 700 | |

| | | 700 | |

| 1970 | 1 martie | 750 | |

| | 1 mai | 800 | |

| 1971 | | 800 | |

| | | 800 | |

| 1972 | 1 septembrie | 1.000 | |

| 1973 | | 1.000 | |

| | | 1.000 | |

| 1974 | 1 august | 1.140 | |

| | | 1.140 | |

| 1975 | 1 iulie | 1.200 | |

| 1976 | | 1.200 | |

| 1977 | | 1.200 | |

| 1978 | | 1.200 | |

| | | 1.200 | |

| 1979 | 1 august | 1.425 | |

| 1980 | | 1.425 | |

| 1981 | | 1.425 | |

| 1982 | | 1.425 | |

| | | 1.425 | |

| 1983 | 1 septembrie | 1.500 | |

| 1984 | | 1.500 | |

| 1985 | | 1.500 | |

| 1986 | | 1.500 | |

| 1987 | | 1.500 | |

| | | 1.500 | |

| 1988 | 1 iulie | 2.000 | |

| 1989 | | 2.000 | |

| 1990 | | 2.000 | |

| | | 2.000 | |

| | 1 martie | 3.150 | Hotararea Guvernului nr. 133 din |

| | | | 25 februarie 1991 |

| | 1 aprilie | 4.675 | Hotararea Guvernului nr. 219 din |

| | | | 27 martie 1991 |

| 1991 | 1 mai | 5.975 | Hotararea Guvernului nr. 219 din |

| | | | 27 martie 1991 |

| | 1 septembrie | 6.775 | Hotararea Guvernului nr. 579 din |

| | | | 27 august 1991 |

| | 1 noiembrie | 7.000 | Hotararea Guvernului nr. 780 din |

| | | | 16 noiembrie 1991 |

| | 1 ianuarie | 8.500 | Hotararea Guvernului nr. 19 din |

| | | | 18 ianuarie 1992 |

| | 1 martie | 9.150 | Hotararea Guvernului nr. 149 din |

| | | | 27 artie 1992 |

| 1992 | 1 mai | 11.200 | Hotararea Guvernului nr. 218 din |

| | | | 30 aprilie 1992 |

| | 1 septembrie | 12.920 | Hotararea Guvernului nr. 499 din |

| | | | 28 august 1992 |

| | 1 noiembrie | 15.215 | Hotararea Guvernului nr. 774 din |

| | | | 27 noiembrie 1992 |

| | 1 ianuarie | 16.600 | Hotararea Guvernului nr. 94 din |

| | | | 4 martie 1993 |

| | 1 martie | 17.600 | Hotararea Guvernului nr. 124 din |

| | | | 6 aprilie 1993 |

| 1993 | 1 mai | 30.000 | Hotararea Guvernului nr. 208 din |

| | | | 17 mai 1993 |

| | 1 octombrie | 40.200 | Hotararea Guvernului nr. 586 din |

| | | | 2 noiembrie 1993 |

| | 1 decembrie | 45.000 | Hotararea Guvernului nr. 683 din |

| | | | 29 noiembrie 1993 |

| | | 45.000 | |

| 1994 | 15 martie | 60.000 | Hotararea Guvernului nr. 90 din |

| | | | 11 martie 1994 |

| | 1 iulie | 65.000 | Hotararea Guvernului nr. 353 din |

| | | | 27 unie 1994 |

| | | 65.000 | |

| 1995 | 1 aprilie | 75.000 | Hotararea Guvernului nr. 184 din |

| | | | 31 martie 1995 |

| | | 75.000 | |

| 1996 | 1 august | 97.000 | Hotararea Guvernului nr. 594 din |

| | | | 22 iulie 1996 |

| | | 97.000 | |

| | 1 februarie | 150.000 | Hotararea Guvernului nr. 27 din |

| | | | 21 februarie 1997 |

| 1997 | 1 august | 225.000 | Hotararea Guvernului nr. 468 din |

| | | | 25 august 1997 |

| | 1 octombrie | 250.000 | |

| 1998 | 1 aprilie | 350.000 | Hotararea Guvernului nr. 208 din |

| | | | 31 martie 1998 |

| 1999 | 1 mai | 450.000 | Hotararea Guvernului nr. 296 din |

| | | | 15 aprilie 1999 |

NOTA:

Ministerul Muncii si Protectiei Sociale transmite catre CNPAS datele pentru

completarea anexei nr. 7.

SURSA: Ministerul Muncii si Protectiei Sociale.

Miercuri, 22 octombrie 2008, 21:21
Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1452
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved