Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AdministratieDrept

Legea bugetului de stat pe anul 2008, legea nr. 388/2007

legislatie+ Font mai mare | - Font mai micLegea bugetului de stat pe anul 2008, legea nr. 388/2007

Capitolul I - Dispozitii generale


Art. 1
Obiectul prezentei legi il constituie stabilirea volumului veniturilor si a structurii acestora, pe capitole si subcapitole, al cheltuielilor pe destinatii si pe ordonatori principali de credite pentru bugetul de stat, bugetele Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, creditelor externe, fondurilor externe nerambursabile, precum si pentru sumele alocate din venituri proprii, pentru anul 2008.

Art. 2
(1) Sinteza bugetului de stat pe anul 2008, detaliata la venituri pe capitole si subcapitole, iar la cheltuieli, pe parti, capitole, subcapitole, paragrafe si titluri, articole si alineate, dupa caz, este prevazuta in anexa nr. 1.
(2) Bugetul de stat pe anul 2008 se stabileste la venituri in suma de 67.004,7 milioane lei, iar la cheltuieli in suma de 78.867,9 milioane lei, cu un deficit de 11.863,2 milioane lei.
(3) Sinteza cheltuielilor bugetare pe anul 2008, pe surse de finantare, cu detalierea pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole si alineate, dupa caz, este prevazuta in anexa nr. 2.
(4) Bugetele ordonatorilor principali de credite si anexele la acestea sunt prevazute in anexa nr. 3.
(5) Se interzic retinerea si utilizarea de catre ordonatorii de credite finantati integral din bugetul de stat a oricaror venituri proprii care nu sunt prevazute in anexe la bugetele ordonatorilor principali de credite.Capitolul II - Structura veniturilor bugetului de statArt. 3
Veniturile bugetului de stat pe anul 2008 sunt in suma de 67.004,7 milioane lei si se prezinta astfel:

milioane lei -
----- ----- ------
VENITURI - TOTAL 67.004,7
din care:
1. Venituri curente 66.888,5
din acestea:
a) Venituri fiscale: 60.175,5
din care:
a1) Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane juridice 14.477,3
din care:
- impozit pe profit 12.821,3
- alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane juridice 1.656,0
a2) Impozit pe venit, profit si castiguri de la persoane fizice 4.177,3
din care:
- impozit pe venit si salarii 17.543,2
- cote defalcate din impozitul pe venit (se scad) -13.366,4
a3) Impozite si taxe pe bunuri si servicii 40.397,1
din care:
- taxa pe valoarea adaugata 41.000,0
- sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata (se scad) -15.063,8
- alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii 91,4

- accize 13.201,2
- taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati 1.168,3
a4) Impozit pe comertul exterior si tranzactiile internationale 1.123,8
b) Contributii de asigurari 355,5
c) Venituri nefiscale 6.357,5
2. Venituri din capital 112,0
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate 4,2

Capitolul III - Regimul si destinatiile cheltuielilor bugetului de statArt. 4
(1) Cheltuielile bugetului de stat pe anul 2008 sunt in suma de 78.867,9 milioane lei.
(2) Cheltuielile bugetului de stat pe anul 2008, in structura economica, se prezinta astfel:

- milioane lei -
----- ----- ------
CHELTUIELI - TOTAL 78.867,9
din care:
1. Cheltuieli curente 67.943,6
din acestea:
a) Cheltuieli de personal 13.482,1
b) Bunuri si servicii 5.869,1
c) Dobanzi 3.137,0
d) Subventii 5.350,2
e) Fonduri de rezerva 13,0
f) Transferuri intre unitati ale administratiei publice 12.656,3
g) Alte transferuri 12.616,9
h) Asistenta sociala 13.505,7
i) Alte cheltuieli 1.313,3
2. Cheltuieli de capital 8.302,5
3. Imprumuturi 6,34. Rambursari de credite 2.615,5(3) Cheltuielile bugetului de stat pe anul 2008, in structura functionala, pe capitole, se prezinta astfel:

milioane lei -
----- ----- ------
CHELTUIELI - TOTAL 78.867,9
din care:
1) Autoritati publice si actiuni externe 8.064,6
2) Cercetare fundamentala si cercetare-dezvoltare 2.521,9
3) Alte servicii publice generale 1.198,4
4) Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi 2.686,6
5) Transferuri cu caracter general intre 1.366,3
diferite nivele ale administratiei
6) Aparare 5.737,6
7) Ordine publica si siguranta nationala 9.259,8
8) Invatamant 9.688,9
9) Sanatate 2.909,5
10) Cultura, recreere si religie 1.776,8
11) Asigurari si asistenta sociala 15.265,4
12) Locuinte, servicii si dezvoltare publica 1.683,1
13) Protectia mediului 457,8
14) Actiuni generale economice, comerciale 1.429,3
si de munca
15) Combustibili si energie 806,4
16) Industria extractiva, prelucratoare si constructii 475,0
17) Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare 6.331,9
18) Transporturi 7.011,2
19) Comunicatii 27,3
20) Cercetare si dezvoltare in domeniul economic 117,6
21) Alte actiuni economice 52,5Art. 5
Cheltuielile bugetare sunt detaliate in bugetele ordonatorilor principali de credite pe surse de finantare, iar in cadrul acestora, pe capitole, subcapitole, titluri, paragrafe, articole si alineate de cheltuieli.

Capitolul IV - Dispozitii referitoare la bugetele localeArt. 6
Din taxa pe valoarea adaugata se aloca 15.063,8 milioane lei sume defalcate pentru bugetele locale, din care:
a) 1.702,9 milioane lei pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor, potrivit anexei nr. 4;
b) 9.621,4 milioane lei pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si municipiului Bucuresti, potrivit anexei nr. 5;
c) 527,0 milioane lei destinate finantarii cheltuielilor privind drumurile judetene si comunale, prevazute in anexa nr. 6, a caror repartizare, pe unitati administrativ-teritoriale, se face in functie de lungimea si starea tehnica a acestora, prin hotarare, de catre consiliul judetean, dupa consultarea primarilor;
d) 2.402,5 milioane lei pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraselor, municipiilor si judetelor, prevazute in anexa nr. 7, care se repartizeaza pe unitati administrativ-teritoriale prin hotarare a consiliului judetean, prin derogare de la prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
e) 810,0 milioane lei pentru finantarea Programului de dezvoltare a infrastructurii si a unor baze sportive din spatiul rural, care se vor repartiza pe judete si proiecte eligibile prin hotarare a Guvernului, potrivit Ordonantei Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii si a unor baze sportive din spatiul rural, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 71/2007.

Art. 7
(1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata, prevazute la art. 6 lit. a), sunt destinate finantarii:
a) sistemului de protectie a copilului si centrelor de asistenta sociala a persoanelor cu handicap;
b) drepturilor privind acordarea de produse lactate si de panificatie pentru elevii din clasele I-VIII din invatamantul de stat si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat cu program normal de 4 ore;
c) cheltuielilor aferente invatamantului special si centrelor judetene de resurse si asistenta educationala;
d) institutiilor de cultura descentralizate incepand cu anul 2002;
e) platii contributiilor pentru personalul neclerical angajat in unitatile de cult din tara;
f) serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor de sub autoritatea consiliilor judetene;
g) ajutoarelor de stat regionale acordate in temeiul Legii nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru administratiile zonelor libere aflate sub autoritatea consiliilor judetene.
(2) In anul 2008 se vor acorda gratuit produse lactate si de panificatie si pentru elevii din clasele V-VIII din invatamantul preuniversitar de stat, in conditiile prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate si de panificatie pentru elevii din clasele I-IV din invatamantul de stat, precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat cu program normal de 4 ore, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 16/2003, cu modificarile ulterioare.
(3) In situatiile in care contractarea produselor lactate si de panificatie se face si de catre consiliile locale ale comunelor, oraselor si municipiilor, consiliul judetean va repartiza sume cu aceasta destinatie unitatilor administrativ-teritoriale respective.
(4) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata, prevazute la art. 6 lit. b), sunt destinate finantarii:
a) cheltuielilor de personal, burselor si obiectelor de inventar ale institutiilor sau ale unitatilor de invatamant preuniversitar de stat;
b) drepturilor asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav;
c) ajutorului social si a ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibili petrolieri;
d) serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor de sub autoritatea consiliilor locale ale comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Consiliului General al Municipiului Bucuresti;
e) ajutoarelor de stat regionale acordate in temeiul Legii nr. 84/1992, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru administratiile zonelor libere aflate sub autoritatea consiliilor locale;
f) cheltuielilor creselor;
g) cheltuielilor descentralizate la nivelul sectoarelor si municipiului Bucuresti, respectiv pentru: sistemul de protectie a copilului, centrele de asistenta sociala a persoanelor cu handicap, drepturile privind acordarea de produse lactate si de panificatie pentru elevii din clasele I-VIII din invatamantul de stat si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat cu program normal de 4 ore, invatamantul special si centrele de resurse si asistenta educationala, institutiile de cultura descentralizate, incepand cu anul 2002, si plata contributiilor pentru personalul neclerical angajat in unitatile de cult.
(5) Repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata prevazute la alin. (4) pe comune, orase, municipii, sectoare si municipiul Bucuresti, dupa caz, se face prin decizie a directorului directiei generale a finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, dupa consultarea consiliului judetean si a primarilor, si cu asistenta tehnica de specialitate a inspectoratului scolar sau a directiei de munca, solidaritate sociala si familie, dupa caz, in functie de numarul de beneficiari ai serviciilor respective si de alte criterii specifice.
(6) Pentru finantarea cheltuielilor prevazute la art. 6, pe langa sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata, autoritatile administratiei publice locale vor aloca si sume din bugetele locale ale acestora.
(7) Numarul maxim de posturi finantate pentru personalul neclerical din unitatile de cult este prevazut in anexa nr. 8.

Art. 8
Categoriile de venituri si cheltuieli aferente bugetelor locale pe anul 2008 sunt prevazute in anexa nr. 9.

Capitolul V - Dispozitii referitoare la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatateArt. 9
(1) Veniturile si cheltuielile bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pe anul 2008, constituit in baza prevederilor Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt prevazute in anexa nr. 10.
(2) Prevederile art. 28 se aplica si bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.
(3) Pentru anul 2008 cotele de contributii pentru asigurarile de sanatate, prevazute de Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se stabilesc astfel:
a) 5,5% incepand cu 1 ianuarie 2008 si 5,2% incepand cu 1 decembrie 2008, pentru cota prevazuta la art. 258 din Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) 5,5% incepand cu 1 iulie 2008 pentru cota prevazuta la art. 257 din Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
(4) Cotele prevazute la alin. (3) se aplica incepand cu drepturile salariale aferente lunilor ianuarie, iulie, respectiv decembrie 2008.
(5) Cheltuielile de administrare, functionare si de capital ale bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate sunt de maximum 5,4% din sumele colectate.

Capitolul VI - Responsabilitati in aplicarea legiiArt. 10
Guvernul poate aproba prin hotarare modificari in structura si intre ordonatorii principali de credite, cu incadrarea in nivelul total al cheltuielilor din credite externe prevazute in anexa nr. 2, in functie de derularea programelor de imprumut extern, aprobate potrivit legii.

Art. 11
Se interzice ordonatorilor principali de credite redistribuirea creditelor bugetare de la obiectivele de investitii in continuare, respectiv de la obiectivele de investitii noi la pozitia 'Alte cheltuieli de investitii', cuprinse in programele de investitii publice, anexa la bugetele acestora.

Art. 12
(1) In bugetele ordonatorilor principali de credite sunt prevazute, dupa caz, si sumele reprezentand contributia Guvernului Romaniei la realizarea programelor si proiectelor cu finantare internationala.
(2) Ordonatorii principali de credite au obligatia ca, in cadrul creditelor bugetare aprobate pe anul 2008, sa asigure integral si cu prioritate fondurile necesare reprezentand componenta locala aferenta derularii programelor si proiectelor cu finantare internationala, precum si fondurile necesare finantarii angajamentelor asumate prin documentele privind aderarea Romaniei la Uniunea Europeana.
(3) Se interzice ordonatorilor principali de credite sa efectueze virari de credite bugetare de la titlul 'Transferuri intre unitati ale administratiei publice', alineatele 'Transferuri privind contributii de sanatate pentru persoanele care executa pedepse privative de libertate sau arest preventiv' si 'Transferuri privind contributii de sanatate pentru persoanele aflate in concediu pentru cresterea copilului' la celelalte alineate si articole de cheltuieli ale aceluiasi capitol sau la alte capitole bugetare.
(4) Se interzice ordonatorilor principali de credite sa efectueze virari de credite bugetare de la titlul 'Bunuri si servicii', articolul 'Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale', precum si de la titlul 'Alte transferuri', alineatele 'Programe cu finantare rambursabila', 'Programe comunitare', 'Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila', 'Programe ISPA', 'Programe SAPARD', 'Programe FEDR', 'Programe FSE', 'Programe FC', 'Programe FEADR', 'Programe FEGA', 'Programe FEP', 'Programe IPA' si 'Programe ENPI' la celelalte alineate si articole de cheltuieli ale aceluiasi capitol sau la alte capitole bugetare, cu exceptia realocarilor intre aceste pozitii.
(5) Din sumele prevazute in bugetele ordonatorilor principali de credite la titlul 'Bunuri si servicii', articolul 'Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale', precum si la alineatele 'Programe comunitare', 'Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila', 'Programe ISPA', 'Programe SAPARD', 'Programe FEDR', 'Programe FSE', 'Programe FC', 'Programe FEADR', 'Programe FEGA', 'Programe FEP', 'Programe IPA' si 'Programe ENPI' se pot efectua cheltuieli curente si de capital pentru derularea corespunzatoare a obiectivelor cuprinse in aceste programe.
(6) Sumele reprezentand contributia Guvernului la realizarea obiectivelor de investitii cu finantare externa de la titlul 'Alte transferuri', alineatul 'Investitii ale agentilor economici cu capital de stat' si de la titlul 'Active nefinanciare' nu pot fi redistribuite la alte obiective sau categorii de investitii.
(7) In conditiile prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile ulterioare, in cursul intregului an, ordonatorii principali de credite pot efectua virari de credite bugetare intre titlurile si articolele de cheltuieli din cadrul aceluiasi capitol sau de la alte capitole pentru asigurarea:
a) platii la scadenta a contributiei Romaniei la bugetul Uniunii Europene, a cotizatiilor si contributiilor la organisme internationale, la organisme financiar-bancare internationale, a rambursarilor de credite externe, a dobanzilor si a altor costuri aferente creditelor externe, precum si derularii corespunzatoare a programelor finantate din fonduri comunitare, pre- si post aderare si a programelor cu finantare rambursabila;
b) sumelor necesare achitarii debitelor datorate bugetului Comunitatii Europene, in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate Romaniei de catre Comunitatea Europeana, precum si a fondurilor de cofinantare aferente acestora, aprobata prin Legea nr. 22/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, si cele reprezentand majorarile de intarziere.
(8) Ministerul Economiei si Finantelor poate efectua in cursul intregului an virari de credite bugetare intre alineatele articolului bugetar 'Contributia Romaniei la bugetul Uniunii Europene'.
(9) Se interzice ordonatorilor principali de credite sa efectueze virari de credite bugetare de la titlul 'Rambursari de credite' la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiasi capitol sau la alte capitole bugetare.

Art. 13
(1) Pentru anul 2008, numarul de posturi aferent Curtii de Conturi se suplimenteaza cu 7 posturi destinate Autoritatii de Audit de pe langa aceasta.
(2) In bugetul pe anul 2008, fondurile destinate Autoritatii de Audit se evidentiaza distinct in bugetul Curtii de Conturi.
(3) In termen de 30 de zile de la publicarea prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Curtea de Conturi va comunica Ministerului Economiei si Finantelor modul de evidentiere distincta a cheltuielilor destinate Autoritatii de Audit.

Art. 14
Sumele pentru proiectele de comunicare, informare publica si promovarea intereselor romanesti peste hotare, precum si pentru finantarea unor actiuni cu caracter social-cultural sunt prevazute in anexa nr. 3/12/02a la bugetul Cancelariei Primului-Ministru, iar modul de repartizare si utilizare a acestora se aproba prin hotarare a Guvernului.

Art. 15
Sumele pentru sprijinirea organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, precum si pentru finantarea de proiecte si programe interetnice si de combatere a intolerantei sunt prevazute in anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului, iar modul de repartizare si utilizare a acestora se aproba prin hotarare a Guvernului.

Art. 16
In anul 2008, prin derogare de la prevederile art. 190 alin. (21) lit. a) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, bugetul Academiei Romane, la capitolul 66.01 'Sanatate', cuprinde si suma de 10 milioane lei, ce se utilizeaza pentru achizitionarea de echipamente medicale, in conditiile legii.

Art. 17
In bugetul Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului la capitolul 'Invatamant' sunt prevazute, pentru unitatile de invatamant preuniversitar de stat, sume pentru: obiective de investitii, consolidari, reabilitari, achizitii de imobile, reparatii capitale, achizitionarea de mijloace pentru transportul elevilor, edificarea si construirea de campusuri scolare, dotarea cu mobilier scolar, infiintarea si modernizarea unor scoli de arte si meserii, continuarea procesului de informatizare, asigurarea utilitatilor de natura investitiilor, dotarea bibliotecilor scolare cu carti si material didactic, dotarea laboratoarelor scolare, dotarea scolilor cu echipament sportiv, dotarea unitatilor conexe, alte dotari specifice invatamantului, reforma educatiei timpurii, precum si granturi pentru educatie.

Art. 18
(1) In anul 2008 se acorda transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale, prin bugetul Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului, in suma de 900,0 milioane lei, pentru finantarea unor cheltuieli de capital ale unitatilor de invatamant preuniversitar de stat, repartizate pe judete si pe municipiul Bucuresti, conform anexei nr. 3/25/02b.
(2) Repartizarea pe comune, orase, municipii, judete si sectoarele municipiului Bucuresti si, in cadrul acestora, pe unitati de invatamant preuniversitar de stat a transferurilor de la bugetul de stat catre bugetele locale prevazute la alin. (1) se face prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului.

Art. 19
In anul 2008, obiectivul de investitii 'Spital Municipal Bacau' se finanteaza si de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sanatatii Publice, in limita sumei de 16 milioane lei.

Art. 20
In anul 2008 se aloca din bugetul de stat 4,55 milioane lei la Societatea Romana de Radiodifuziune, pentru conservarea si pastrarea Fonotecii de aur a Radioului.

Art. 21
Se interzice ordonatorilor principali de credite sa suplimenteze creditele bugetare aprobate la titlul II 'Bunuri si servicii', la articolul 20.01 'Bunuri si servicii', alineatul 20.01.08 'Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet' si la articolul 20.13 'Pregatire profesionala', prin virari de credite de la alte articole/alineate de cheltuieli.

Capitolul VII - Dispozitii finaleArt. 22
(1) Cheltuielile privind despagubirile, inclusiv cele provenite din aplicarea legislatiei privind creantele fiscale administrate de Ministerul Economiei si Finantelor si Agentia Nationala de Administrare Fiscala, alte daune stabilite ca fiind datorate de Ministerul Economiei si Finantelor si de Agentia Nationala de Administrare Fiscala, in nume propriu sau in reprezentarea interesului statului, pe baza hotararilor definitive ale instantelor judecatoresti, precum si obligatiile banesti ale statului roman, nascute din aplicarea Conventiei europene a drepturilor omului si constatate prin acorduri de solutionare amiabila, prin decizii ale Comitetului Ministrilor Consiliului Europei si hotarari ale Curtii Europene a Drepturilor Omului, se acopera de catre Ministerul Economiei si Finantelor, pe baza de documente legale, din sumele prevazute cu aceasta destinatie in bugetul de stat pe anul 2008.
(2) Din sumele prevazute in bugetul Ministerului Economiei si Finantelor pentru despagubiri civile, precum si pentru cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale, se asigura si fondurile necesare pentru:
a) aplicarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor pretioase si pietrelor pretioase in Romania, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) suportarea despagubirilor, a cheltuielilor judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in care Guvernul Romaniei este parte;
c) aplicarea prevederilor art. 141 alin. (4) din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Pe masura necesitatilor de finantare prevazute la alin. (2) lit. b), se autorizeaza Ministerul Economiei si Finantelor, la solicitarea Secretariatului General al Guvernului, sa introduca modificarile corespunzatoare in bugetul de stat si in bugetele celor 2 ordonatori principali de credite, in scopul asigurarii creditelor bugetare in limita carora vor fi efectuate platile.
(4) In vederea asigurarii fondurilor prevazute la alin. (2) lit. c), se autorizeaza Ministerul Economiei si Finantelor sa introduca modificarile corespunzatoare in volumul si in structura veniturilor si cheltuielilor bugetului de stat, precum si in volumul si in structura bugetului Ministerului Economiei si Finantelor, in functie de incasarea dividendelor aferente actiunilor detinute de stat la Fondul 'Proprietatea'.

Art. 23
(1) In anul 2008, Ministerul Apararii poate incheia angajamente legale peste limita creditelor bugetare aprobate prin buget, pana la nivelul maxim al creditelor de angajament pe acest an, reprezentand 2,38% din Produsul Intern Brut.
(2) Angajamentele legale prevazute la alin. (1) sunt destinate finantarii proiectelor de investitii prioritare, in conditiile dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2006 privind finantarea unor proiecte de investitii care necesita o perioada mai lunga de un an pana la finalizare, aprobata prin Legea nr. 126/2007, cu completarile ulterioare.
(3) In anul 2008, cheltuielile pentru transmiterea si plata pensiilor militare si a altor drepturi de asigurari sociale cuvenite personalului din sistemul national de aparare, ordine publica si siguranta nationala se stabilesc prin aplicarea coeficientului de pana la 1,3% asupra sumelor virate si se suporta din bugetele din care se finanteaza drepturile respective.
(4) Plata pensiilor pentru pensionarii din sistemul national de aparare, ordine publica si siguranta nationala, cu domiciliul in municipii si orase, se efectueaza prin intermediul conturilor si cardurilor, urmand ca trecerea la acest sistem de plata sa se faca pana la data de 31 martie 2008.
(5) Categoriile de pensionari exceptate de la prevederile alin. (4) sunt stabilite prin ordin al ministrului economiei si finantelor, la propunerea ordonatorilor principali de credite.

Art. 24
(1) Institutiile si autoritatile administratiei publice centrale si locale care au in administrare hoteluri, case de odihna si de oaspeti, baze de odihna, tratament si alte asemenea unitati asigura finantarea cheltuielilor curente si de capital pentru respectivele unitati exclusiv din veniturile proprii ale acestor unitati.
(2) Ordonatorii de credite nu vor putea finanta nicio activitate legata de administrarea unitatilor prevazute la alin. (1) din sume alocate de la bugetul de stat, bugetele locale si bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.

Art. 25
Ministerul Economiei si Finantelor va exercita controlul financiar preventiv delegat si dupa data de 1 ianuarie 2008 la entitatile publice la care, in urma procesului de evaluare efectuat in conditiile prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv, republicata, se constata mentinerea unor deficiente ale mediului de control intern si se manifesta un risc semnificativ privind buna gestiune a fondurilor si/sau patrimoniului public.

Art. 26
(1) Pentru orele prestate peste durata normala a timpului de lucru de catre functionarii publici numiti in functii de executie, acestia au dreptul la compensarea cu timp liber corespunzator.
(2) Prin exceptie, munca prestata, conform alin. (1), poate fi platita, daca nu a putut fi recuperata cu timp liber corespunzator, pentru nu mai mult de 30% din personalul de executie, prin acordarea unui spor din salariul de baza, in conditiile legii.
(3) Munca peste durata normala a timpului de lucru poate fi prestata, iar sporul prevazut la alin. (2) se poate plati, numai daca efectuarea orelor suplimentare a fost dispusa si aprobata, dupa caz, de superiorul ierarhic, fara insa a depasi 360 de ore anual.

Art. 27
Prin exceptie de la prevederile Hotararii Guvernului nr. 1.209/2003 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile ulterioare, in anul 2008, pentru participarea la lucrarile comisiilor de concurs, precum si la cele ale comisiilor de solutionare a contestatiilor, membrii acestora au dreptul la o indemnizatie care nu poate depasi, cumulat, limita lunara a unui salariu de baza al acestora, indiferent de numarul de comisii la care se participa.

Art. 28
(1) Plata premiului anual aferent anului 2008 pentru personalul din institutiile publice, indiferent de sistemul de finantare si de subordonare, inclusiv pentru personalul aferent activitatilor de pe langa unele institutii publice finantate integral din venituri proprii, se efectueaza din prevederile bugetare pe anul 2009, incepand cu luna ianuarie 2009.
(2) Din prevederile bugetare aprobate pentru anul 2008, institutiile publice prevazute la alin. (1) asigura plata premiului anual aferent anului 2007.

Art. 29
(1) Incepand cu 1 martie 2008, cuantumul alocatiei de stat pentru copii, prevazut de Legea nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se stabileste la 40 lei.
(2) Cuantumul ajutorului lunar acordat sotului supravietuitor in baza Legii nr. 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru sotul supravietuitor, cu modificarile si completarile ulterioare, se majoreaza cu 25%.


Art. 30
In anul 2008, beneficiari ai Programului national de protectie sociala 'Bani de liceu' sunt elevii care urmeaza, la cursuri de zi, liceu sau invatamant profesional, scoala de arte si meserii si anul de completare, aflati in intretinerea familiilor al caror venit brut lunar pe membru de familie, realizat in ultimele 3 luni anterioare depunerii cererii, este de maximum 200 lei, precum si elevii care beneficiaza de o masura de protectie ori aflati sub tutela sau curatela, in cazul respectarii conditiei de venit.Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2035
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved