Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AdministratieDrept


DECIZIE privind aprobarea Standardului de performanta pentru furnizarea gazelor naturale

Administratie+ Font mai mare | - Font mai micDECIZIE

nr. 947 din 18 decembrie 2001

privind aprobarea Standardului de performanta pentru furnizarea gazelor naturale pe piata angro

Publicata in : MONITORUL OFICIAL nr. 7 din 9 ianuarie 2002    Presedintele Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale,

    in temeiul prevederilor art. 6 lit. f) din Ordonanta Guvernului nr. 41/2000 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN),

    emite prezenta decizie.

    ART. 1

    Se aproba Standardul de performanta pentru furnizarea gazelor naturale pe piata angro, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta decizie.

    ART. 2

    Departamentul licentieri, autorizari, reglementari tehnice, Departamentul preturi, tarife, reglementari comerciale si protectia consumatorilor si Serviciul legislatie, contencios vor aduce la indeplinire prevederile prezentei decizii.

    ART. 3

    Prezenta decizie va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Presedintele Autoritatii Nationale

de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale,

Gheorghe Radu

    ANEXA 1

STANDARD DE PERFORMANTA

pentru furnizarea gazelor naturale pe piata angro

    CAP. 1

    Dispozitii generale

    SECTIUNEA 1

    Scop

    ART. 1

    Prezentul standard de performanta reglementeaza indicatorii de performanta pentru realizarea activitatii de furnizare a gazelor naturale pe piata angro, de catre titulari ai licentei de furnizare a gazelor naturale in relatie cu alti furnizori de gaze naturale sau cu consumatori eligibili.

    ART. 2

    Prezentul standard de performanta a fost emis in conformitate cu prevederile art. 6 lit. f) din Ordonanta Guvernului nr. 41/2000 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN).

    SECTIUNEA a 2-a

    Domeniul de aplicare

    ART. 3

    Prin standardul de performanta prevazut la art. 1 se stabilesc indicatori si niveluri de performanta privind:

    a) contractarea gazelor naturale;

    b) masurarea, facturarea si incasarea contravalorii gazelor naturale furnizate;

    c) indeplinirea prevederilor din contracte, referitoare la parametrii tehnologici si calitatea gazelor naturale furnizate;

    d) asigurarea continuitatii in furnizare, in conformitate cu prevederile contractuale:

    e) asigurarea unei relatii transparente intre furnizori si/sau consumatori eligibili, care sa conduca la rezolvarea eficienta si obiectiva a problemelor in divergenta, cu respectarea drepturilor si a obligatiilor fiecarei parti;

    f) solutionarea reclamatiilor referitoare la activitatea de furnizare;

    g) prestarea de servicii conexe furnizarii: informare, consultanta si altele asemenea.

    ART. 4

    Standardul de performanta se aplica in relatiile contractuale dintre titularii licentei de furnizare a gazelor naturale sau dintre acestia si consumatorii eligibili, conform reglementarilor in vigoare.

    ART. 5

    Pentru respectarea standardului de performanta furnizorul este obligat sa asigure:

    a) evidenta solicitarilor privind contractarea gazelor naturale;

    b) evidenta portofoliului de contracte si a clientilor, furnizori si/sau consumatori eligibili;

    c) gestionarea cantitatilor de gaze naturale conform portofoliului de contracte;

    d) inregistrarea activitatilor privind facturarea/decontarea;

    e) inregistrarea activitatilor de evidenta, verificare si etalonare a contoarelor/sistemelor si echipamentelor de masurare;

    f) evidenta efectuarii verificarilor la instalatiile de utilizare ale consumatorilor eligibili, conform normativelor de exploatare in vigoare;

    g) inregistrarea, investigarea si solutionarea reclamatiilor si sesizarilor clientilor.

    ART. 6

    Prevederile standardului de performanta nu se aplica in urmatoarele cazuri:

    a) forta majora;

    b) defecte create de terti;

    c) interzicerea accesului furnizorului la punctul de predare-preluare comerciala a gazelor naturale.

    SECTIUNEA a 3-a

    Terminologie

    ART. 7

    Termenii utilizati in prezentul standard de performanta si lista cuprinzand abrevierile sunt prevazute in anexele nr. 1 si 2.

    CAP. 2

    Indicatori de performanta pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale pe piata angro

    SECTIUNEA 1

    Contractarea gazelor naturale

    ART. 8

    (1) Contractarea gazelor naturale necesita urmatoarele:

    a) detinerea acordului precontractual privind accesul la sistemul de transport/distributie, emis de catre operatorul licentiat, in situatia comercializarii gazelor naturale catre consumatori eligibili;

    b) incheierea contractelor de achizitie si/sau de vanzarecumparare a gazelor naturale cu clientii.

    (2) Termenul de incheiere a contractelor prevazute la alin. (1) lit. b) este de 30 de zile calendaristice de la inregistrarea solicitarii.

    ART. 9

    Pentru indeplinirea activitatii de contractare a gazelor naturale furnizorul are urmatoarele obligatii:

    a) sa raspunda oricarei solicitari privind incheierea contractelor precizate la art. 8 alin. (1) lit. b) in termen de 15 zile calendaristice de la inregistrarea acesteia, in ordinea inregistrarii solicitarilor;

    b) sa nu refuze incheierea contractelor precizate la art. 8 alin. (1) lit. b) pe criterii discriminatorii legate de natura si/sau originea capitalului si/sau destinatia gazelor naturale.

    ART. 10

    Indicatorii anuali de performanta la contractare sunt:

    a) numarul de solicitari inregistrate;

    b) numarul de contracte incheiate cu respectarea termenului prevazut la art. 8 alin. (2).

    SECTIUNEA a 2-a

    Masurarea si gestionarea cantitatilor de gaze naturale

    ART. 11

    (1) Furnizorul este obligat sa asigure masurarea cantitatilor de gaze naturale furnizate, prin intermediul contoarelor/sistemelor si al echipamentelor de masurare care indeplinesc conditiile prevazute de legislatia in vigoare.

    (2) Furnizorul are obligatia sa raspunda la reclamatiile si/sau la solicitarile scrise ale consumatorului eligibil privitoare la: inlocuirea contoarelor/sistemelor si a echipamentelor de masurare, schimbarea amplasamentului acestora, remedierea lor si altele asemenea, in termen de 15 zile calendaristice de la data inregistrarii reclamatiei si/sau a solicitarii. Raspunsul va cuprinde solutia propusa, costurile si termenul de realizare.

    ART. 12

    (1) Reclamatiile scrise privind functionarea deficitara a contoarelor/sistemelor si a echipamentelor de masurare vor fi solutionate de catre furnizor, in termen de 15 zile calendaristice, prin:

    a) prezentarea unei explicatii care sa contina si eventualele solutii de remediere atunci cand evenimentul semnalat de consumatorul eligibil are cauze cunoscute;

    b) inspectarea punctelor de predare-preluare comerciala si verificarea/remedierea celor semnalate/constatate.

    (2) In situatia in care se solicita verificarea contoarelor/sistemelor si a echipamentelor de masurare de catre BRML, furnizorul este obligat sa instiinteze consumatorul eligibil de gaze naturale cu privire la rezultatul verificarii in termen de 30 de zile calendaristice de la data depunerii reclamatiei.

    ART. 13

    In cazul in care se constata defecte ale contoarelor/sistemelor si ale echipamentelor de masurare, se aplica prevederile contractuale privind recalcularea cantitatilor de gaze naturale furnizate, stabilite de comun acord de parti.

    ART. 14

    Indicatorii anuali de performanta pentru masurarea si gestionarea cantitatilor de gaze naturale sunt:

    a) numarul anual de reclamatii privind functionarea deficitara a contoarelor/sistemelor si a echipamentelor de masurare;

    b) numarul de reclamatii prevazute la art. 12 alin. (1), care au fost rezolvate in mai putin de 15 zile lucratoare.

    SECTIUNEA a 3-a

    Facturarea gazelor naturale furnizate

    ART. 15

    (1) Furnizorul este obligat ca la incheierea contractelor sa ofere clientului modalitati alternative pentru incasarea contravalorii gazelor naturale furnizate, de exemplu: facturare lunara sau in transe, la termenele stabilite de comun acord; modalitatea definitiva va fi stabilita de comun acord prin contract.

    (2) Nivelul si termenele de percepere a majorarilor de intarziere se stabilesc de parti la incheierea contractelor.

    (3) Informatiile referitoare la evidenta majorarilor de intarziere se pun la dispozitie clientului in termen de 10 zile calendaristice de la data solicitarii.

    ART. 16

    In cazul unor reclamatii privind factura emisa furnizorul va efectua, in termen de 10 zile calendaristice de la data depunerii reclamatiei, verificarea corectitudinii facturii emise, va asigura corectarea inexactitatilor la urmatoarea facturare si va informa clientul despre constatarile rezultate in urma verificarii, precum si despre modul de rezolvare a reclamatiei.

    ART. 17

    Indicatorii anuali de performanta la facturarea gazelor naturale furnizate sunt:

    a) numarul de reclamatii privind facturarea;

    b) numarul de reclamatii prevazute la lit. a), ce s-au dovedit intemeiate;

    c) numarul de reclamatii prevazute la lit. a), rezolvate in termenul stabilit la art. 16.

    SECTIUNEA a 4-a

    Intreruperi accidentale in furnizarea gazelor naturale

    ART. 18

    (1) Furnizorul are obligatia sa ia masurile necesare pentru reluarea furnizarii gazelor naturale, in cel mai scurt timp posibil, la clienti afectati de intreruperile accidentale.

    (2) In acest scop furnizorul va asigura preluarea reclamatiilor prin compartimente specializate.

    ART. 19

    Fiecare reclamatie va fi inregistrata de furnizor, iar acesta va comunica petentului numarul de inregistrare al acesteia. Orice reclamatie ulterioara va avea drept referinta numarul de inregistrare initial.

    ART. 20

    Personalul imputernicit al furnizorului va aduce la cunostinta reclamantului durata estimata a intreruperii furnizarii.

    ART. 21

    Indicatorii anuali de performanta in cazul intreruperilor accidentale in furnizarea gazelor naturale sunt:

    a) numarul de intreruperi;

    b) numarul de clienti afectati de aceste intreruperi;

    c) numarul de clienti la care furnizarea a fost reluata intr-un interval mai mic de 4 ore;

    d) numarul de clienti la care furnizarea a fost reluata intr-un interval mai mic de 24 de ore;

    e) valoarea estimata a pagubelor produse la clienti de aceste intreruperi;

    f) valoarea despagubirilor platite datorita intreruperilor in furnizare.

    SECTIUNEA a 5-a

    Intreruperi programate in furnizarea gazelor naturale

    ART. 22

    (1) Furnizorul este obligat sa anunte clientul cu privire la intreruperea furnizarii gazelor naturale datorata lucrarilor planificate de catre operatorul de sistem.

    (2) Intreruperile programate vor fi notificate clientilor cu maximum doua zile calendaristice inainte de termenul planificat.

    (3) Intreruperile programate, neanuntate clientilor, vor putea fi reclamate de catre acestia, iar furnizorul va plati daunele cauzate, potrivit clauzelor contractuale.

    ART. 23

    Indicatorii anuali de performanta in cazul intreruperilor programate sunt:

    a) numarul de intreruperi programate;

    b) numarul de clienti afectati de aceste intreruperi;

    c) durata totala a acestor intreruperi;

    d) numarul de intreruperi programate si neanuntate clientilor;

    e) valoarea daunelor cauzate de intreruperile programate si neanuntate clientilor.

    SECTIUNEA a 6-a

    Intreruperi neprogramate, convenite cu clientul, in furnizarea gazelor naturale

    ART. 24

    Intreruperea furnizarii gazelor naturale prin automatizarea de sistem sau in situatii limita se stabileste cu acordul prealabil al clientului.

    SECTIUNEA a 7-a

    Regimul de limitari si restrictii in SNT

    ART. 25

    (1) In situatiile in care este deficit de presiune si/sau de debit in SNT, furnizorul va informa clientii despre transele de limitare a presiunii si/sau a debitului, comunicate de operatorul SNT.

    (2) Transele de limitare si, respectiv, durata de aplicare trebuie comunicate clientului cu cel putin 24 de ore inainte de aplicare.

    ART. 26

    In situatiile de avarie sau pentru prevenirea unor avarii in SNT furnizorul va comunica partenerului contractual, in regim de urgenta, masurile de reducere a debitului/presiunii comunicate si/sau de sistare a furnizarii gazelor naturale, impuse de operatorul SNT si SISGN, in conformitate cu RPFD-SNTGN, precum si cu alte acte normative in vigoare.

    SECTIUNEA a 8-a

    Reducerea sau sistarea furnizarii pentru neplata gazelor naturale

    ART. 27

    (1) Furnizorul va dispune limitarea sau, dupa caz, sistarea furnizarii gazelor naturale in situatia in care clientul nu isi achita obligatiile de plata, conform contractului.

    (2) Reluarea furnizarii se va face la termenul convenit de parti in contract.

    ART. 28

    Indicatorii anuali de performanta pentru cazurile prevazute la art. 27 sunt urmatorii:

    a) numarul clientilor pentru care s-a dispus limitarea sau sistarea furnizarii pentru neplata gazelor naturale consumate;

    b) numarul clientilor la care s-a reluat furnizarea intr-un termen mai scurt decat cel prevazut in contract.

    SECTIUNEA a 9-a

    Parametrii tehnologici si conditii de calitate a gazelor naturale furnizate

    ART. 29

    (1) Furnizorul are obligatia de a asigura respectarea parametrilor tehnologici si a conditiilor de calitate a gazelor naturale stipulate in contractele incheiate.

    (2) Determinarea parametrilor tehnologici si a conditiilor de calitate a gazelor naturale se va face in conformitate cu prevederile Acordului tehnic.

    ART. 30

    La reclamatia clientului privind neasigurarea parametrilor tehnologici si a conditiilor de calitate a gazelor naturale furnizorul va verifica si va analiza cauzele care au generat abaterile reclamate si va informa clientul cu privire la rezultatele analizei efectuate si la masurile dispuse.

    ART. 31

    (1) Termenul pentru raspuns la reclamatiile privind nerespectarea parametrilor tehnologici este de 24 de ore, iar pentru cele privind nerespectarea conditiilor de calitate a gazelor naturale este de 7 zile calendaristice de la data inregistrarii reclamatiei la furnizor.

    (2) In cazul reclamatiilor care nu pot fi rezolvate amiabil partile contractante pot apela la concilierea ANRGN; in caz contrar litigiul va fi dedus spre solutionare instantelor judecatoresti competente sau va fi supus arbitrajului.

    ART. 32

    Indicatorii anuali de performanta privind asigurarea parametrilor tehnologici si respectarea conditiilor de calitate a gazelor naturale sunt urmatorii:

    a) numarul de reclamatii privind neasigurarea parametrilor tehnologici;

    b) numarul de reclamatii privind nerespectarea conditiilor de calitate;

    c) numarul de reclamatii la care s-a raspuns in termen;

    d) numarul de reclamatii care nu au putut fi rezolvate.

    SECTIUNEA a 10-a

    Raspunsuri la solicitarile clientilor

    ART. 33

    (1) Furnizorii sunt obligati sa inregistreze, sa analizeze si sa raspunda la toate solicitarile clientilor.

    (2) Fiecare solicitare va primi un numar de inregistrare care va fi comunicat clientului.

    (3) Termenul pentru raspuns la solicitarile clientilor, altele decat cele prevazute expres in prezentul standard de performanta, este de 30 de zile calendaristice.

    ART. 34

    Indicatorii anuali de performanta, corespunzatori activitatii prevazute la art. 33, sunt urmatorii:

    a) numarul de solicitari, altele decat cele la care se refera expres prezentul standard de performanta;

    b) numarul de solicitari, prevazute la lit. a), la care s-a raspuns intr-un termen mai mic de 30 de zile calendaristice.

    CAP. 3

    Supravegherea si inregistrarea indicatorilor de performanta

    ART. 35

    Informatiile privind datele generale despre clientii furnizorului si indicatorii de performanta prevazuti in prezentul standard de performanta vor fi transmise anual ANRGN, pana la data de 15 februarie a anului urmator, conform modelului prevazut in anexa nr. 3 si, respectiv, in anexa nr. 4.

    ART. 36

    Furnizorul este obligat sa puna la dispozitie ANRGN documente suplimentare fata de informatiile prevazute la art. 35, in termenul solicitat in scris de ANRGN.

    CAP. 4

    Dispozitii finale

    ART. 37

    ANRGN va elabora si va da publicitatii in raportul anual nivelul de realizare a indicatorilor de performanta de catre fiecare furnizor.

    ART. 38

    ANRGN va revizui anual prevederile prezentului standard de performanta pentru furnizarea gazelor naturale pe piata angro.

    ART. 39

    Anexa nr. 1 'Definirea unor termeni', anexa nr. 2 'Lista cuprinzand abrevierile', anexa nr. 3 'Date generale despre clientii furnizorului in perioada ' si anexa nr. 4 'Date privind realizarea indicatorilor de performanta in furnizarea gazelor naturale pe piata angro' fac parte integranta din prezentul standard de performanta.

ANEXA Nr. 2

    la standardul de performanta

LISTA

cuprinzand abrevierile

ANRGN - Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale;

Acord tehnic* - Acord tehnic privind exploatarea punctelor de predare/preluare comerciala a gazelor naturale, aprobat prin Decizie a presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale;

BRML - Biroul Roman de Metrologie Legala;

RPFD-SNTGN* - Regulament de programare, functionare si dispecerizare a Sistemului national de transport al gazelor naturale, aprobat prin Decizie a presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale;

SNT - Sistemul national de transport al gazelor naturale;

SISGN - Sistemului de inmagazinare subterana a gazelor naturale.

Nota:

* RPFD-SNTGN  si Acordul tehnic se comunica exclusiv agentilor economici interesati.

ANEXA Nr. 3

la standardul de performanta

Date generale despre clientii furnizorului in perioada

Nr.

Numarul de clienti/cantitatea de gaze naturale furnizata

crt.

Categorii de clienti

Luna

Anul

consumatori eligibili

furnizori licentiati

           Director                        Sef compartiment

ANEXA Nr. 4

la standardul de performanta

DATE

privind realizarea indicatorilor de performanta in furnizarea gazelor naturale

pe piata angro

Indicator de performanta

Rezultate

Nr.crt.

Articolul din standardul de performanta

Denumirea

UM

Categoria

clientilor *

Luna

Anul

10 a)

numarul de solicitari inregistrate

nr.

10 b)

numarul de contracte incheiate cu respectarea termenului prevazut la art. 8 alin (2)

nr

14 a)

numarul anual de reclamatii privind functionarea deficitara a contoarelor/ sistemelor si echipamentelor de masurare

nr.

14 b)

numarul de reclamatii prevazute la art.12 alin. (1) care au fost rezolvate in mai putin de 15 zile lucratoare

nr.

17 a)

numarul de reclamatii privind facturarea

nr.

17 b)

numarul de reclamatii prevazute la art. 17 lit. a) ce s-au dovedit intemeiate

nr.

17 c)

numarul de reclamatii prevazute la art. 17 lit. a) rezolvate in termenul stabilit la art. 16

nr.

21 a)

numarul de intreruperi

nr.

21 b)

numarul de clienti afectati de aceste intreruperi

nr.

21 c)

numarul de clienti la care furnizarea a fost reluata, intr-un interval mai mic de 4 ore

nr.

21 d)

numarul de clienti la care furnizarea a fost reluata intr-un interval mai mic de 24 ore

nr.

21 e)

valoarea pagubelor produse la clienti de aceste intreruperi

mil.

lei

21 f)

valoarea despagubirilor platite datorita intreruperilor in furnizare

mil.

lei

23 a)

numarul de intreruperi programate

nr.

23 b)

numarul de clienti afectati de aceste intreruperi

nr.

23 c)

durata totala a acestor intreruperi

ore/

zile

23 d)

numarul de intreruperi programate si neanuntate clientilor

nr.

23 e)

valoarea daunelor cauzate de intreruperile programate si neanuntate clientilor

mil

lei

28 a)

numarul clientilor pentru care s-a dispus limitarea sau sistarea furnizarii pentru neplata gazelor naturale consumate

nr.

28 b)

numarul clientilor la care s-a reluat furnizarea intr-un termen mai scurt decat cel prevazut in contract

nr.

32 a)

numarul de reclamatii privind neasigurarea parametrilor tehnologici

nr.

32 b)

numarul de reclamatii privind nerespectarea conditiilor de calitate

nr.

32 c)

numarul de reclamatii la care s-a raspuns in termen

nrPolitica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1707
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved