Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AdministratieDrept


Ordonanta nr. 60 din 30 ianuarie 2000 privind reglementarea activitatilor din sectorul gazelor naturale

Administratie+ Font mai mare | - Font mai mic
Guvernul Romaniei
Ordonanta nr. 60
din 30 ianuarie 2000
privind reglementarea activitatilor din sectorul gazelor naturale
Publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 46 din 31 ianuarie 2000


In temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia Romaniei si ale art. 1 lit. C pct. 3 din Legea nr. 206/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta:CAPITOLUL I
Dispozitii generale

Scopul
Art. 1. - (1) Scopul prezentei ordonante este stabilirea cadrului legal necesar pentru desfasurarea activitatilor specifice sectorului gazelor naturale, in conditii de competitivitate si transparenta, avandu-se in vedere asigurarea:
- securitatii, continuitatii si echilibrului alimentarii cu gaze naturale a consumatorilor;
- eficientei economice in general si a eficientei energetice in particular;
- protectiei mediului inconjurator si sigurantei consumatorilor.
(2) Politica energetica a statului trebuie sa asigure cresterea eficientei energetice si constituirea unui cadru institutional corespunzator, prin stabilirea organismelor si autoritatilor competente pentru realizarea acestei politici.

Obiectivele
Art. 2. - (1) Obiectivele prezentei ordonante au la baza urmatoarele principii:
a) protejarea intereselor legitime ale consumatorilor;
b) promovarea si asigurarea competitiei pe piata de gaze naturale;
c) asigurarea conditiilor de liberalizare graduala a pietei gazelor naturale si a accesului la sistemele de transport si de distributie a gazelor naturale;
d) cresterea eficientei energetice in sectorul gazelor naturale;
e) transparenta preturilor si a tarifelor la gazele naturale;
f) interconectarea sistemului national de transport de gaze naturale la sistemele europene;
g) operarea sistemelor de transport si de distributie in conditii de siguranta si eficienta;
h) atragerea de surse noi de gaze naturale atat de pe piata interna, cat si de pe piata internationala;
i) asigurarea capacitatilor de inmagazinare a gazelor naturale atat pentru nevoile curente, cat si pentru cele strategice;
j) aplicarea masurilor privind protectia mediului inconjurator;
k) stimularea participarii sectorului privat, a investitorilor autohtoni si straini la activitatile din sectorul gazelor naturale.
(2) Obiectivele mentionate la alin. (1) se realizeaza de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN) si prin ceilalti agenti care actioneaza pe piata de gaze naturale potrivit statutului, competentelor si atributiilor lor stabilite prin acte legale.

Definirea unor termeni
Art. 3. - In intelesul prezentei ordonante, urmatorii termeni se definesc astfel:
a) Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN) - institutie publica autonoma, cu personalitate juridica, care creeaza, controleaza si aplica sistemul de reglementari obligatorii la nivel national, necesar in vederea organizarii si functionarii pietei gazelor naturale in conditii de eficienta, competitie, transparenta si protectie a consumatorilor si a mediului inconjurator;
b) Societatea Nationala de Gaze Naturale 'Romgaz' - S.A. - societate comerciala de interes strategic care, impreuna cu filialele sale, desfasoara activitati specifice de explorare, productie, inmagazinare, transport, dispecerizare, distributie, import-export si tranzit international de gaze naturale, precum si servicii de utilitate publica. Societatea Nationala de Gaze Naturale 'Romgaz' - S.A. este operatorul tehnic si comercial al sistemului national de transport de gaze naturale;
c) sectorul gazelor naturale - ansamblul agentilor economici, activitatilor si instalatiilor aferente privind productia, transportul, tranzitul international, inmagazinarea, distributia, furnizarea si utilizarea gazelor naturale;
d) acces la sistem (de transport si/sau de distributie) - dreptul unui producator, furnizor si/sau consumator de a utiliza sistemul, achitand tarifele si indeplinind obligatiile de utilizare a acestuia;
e) utilizarea sistemului - racordarea efectiva la sistem si/sau asigurarea serviciilor de transport si de distributie prin vehicularea cantitatilor de gaze contractate;
f) retea (de transport si/sau de distributie) - ansamblul de conducte conectate intre ele, inclusiv instalatiile si echipamentele aferente, pentru vehicularea gazelor naturale in regim de presiune, conform standardelor specifice;
g) sistem (de transport si/sau de distributie) - ansamblul retelelor de transport si/sau de distributie a gazelor naturale conectate intre ele, inclusiv instalatiile si echipamentele aferente;
h) sistem interconectat - ansamblul sistemelor legate fizic intre ele;
i) consumator (final) de gaze naturale - persoana fizica sau juridica, romana sau straina, care cumpara gaze naturale pentru propria sa utilizare;
j) consumator eligibil - persoana fizica sau juridica, romana sau straina, care are deplina libertate de a cumpara gaze naturale de la orice producator si/sau furnizor si care are acces la sistem in conditiile mentionate in prezenta ordonanta;
k) consumator captiv - persoana fizica sau juridica, romana sau straina, care este obligata sa contracteze gaze naturale cu un anumit producator sau furnizor;
l) client - persoana fizica sau juridica cu care se tranzactioneaza furnizarea gazelor naturale;
m) furnizor - persoana juridica romana sau straina licentiata sa comercializeze gaze naturale;
n) operator - persoana juridica autorizata si licentiata pentru a desfasura activitati de exploatare, dispecerizare, intretinere, verificare, reparatie si comercializare intr-un sistem de productie, transport (inclusiv depozite) sau/si de distributie a gazelor naturale;
o) autorizatie - permisiune acordata unei persoane juridice, romana sau straina, pentru a construi, a pune in functiune si/sau a opera sau a modifica o instalatie de productie, inmagazinare, transport si distributie a gazelor naturale;
p) licenta - permisiune acordata unei persoane juridice, romana sau straina, pentru desfasurarea de activitati comerciale si/sau prestari de servicii in legatura cu una sau mai multe din functiunile de productie, inmagazinare, transport si distributie a gazelor naturale;
q) dispecerizare - corelarea si echilibrarea permanenta si operativa la nivelul retelelor si al sistemelor a resurselor (productie, import etc.) cu consumurile rezultate din obligatiile de livrare, inclusiv luarea masurilor de limitare a efectelor situatiilor exceptionale (temperaturi foarte scazute, calamitati naturale, avarii majore etc.) prin folosirea de mijloace specifice;
r) zona de siguranta - suprafata de teren extinsa de o parte si de alta a proiectiei in plan orizontal a conductelor si instalatiilor cu o distanta stabilita pentru fiecare obiectiv, in functie de cerintele de siguranta ale acestuia;
s) zona de protectie - suprafata de teren extinsa de o parte si de alta a proiectiei in plan orizontal a conductelor si instalatiilor cu o distanta care asigura integritatea tehnica in functionare a acestora.

CAPITOLUL II
Productia

Producatorul de gaze naturale
Art. 4. - Producatorul de gaze naturale este persoana juridica, romana sau straina autorizata si/sau licentiata in conditiile prezentei ordonante, avand ca specific activitatea de productie a gazelor naturale, in scopul vanzarii acestora.

Egalitatea de tratament
Art. 5. - Activitatea de productie a gazelor naturale se desfasoara conform reglementarilor, in conditii de tratament egal pentru toti producatorii, fiind interzisa orice discriminare pe criteriul proprietatii.

Obligatiile producatorilor
Art. 6. - Producatorii au urmatoarele obligatii principale:
a) sa vanda gaze naturale, in limita capacitatii instalatiilor si cu respectarea prevederilor legale, oricarei persoane fizice sau juridice solicitante care indeplineste conditiile de autorizare si de licentiere, in conformitate cu prevederile prezentei ordonante, sau consumatorilor eligibili;
b) sa asigure calitatea si controlul cantitatii gazelor naturale livrate in retelele de transport si de distributie, in conformitate cu prevederile standardelor in vigoare;
c) sa intocmeasca si sa urmareasca bilantul de gaze naturale extrase si livrate;
d) sa exploateze instalatiile de productie racordate la retelele de transport si de distributie, astfel incat sa nu induca in sistem fenomene perturbatoare in afara limitelor admise de prescriptiile tehnice in vigoare;
e) sa reabiliteze treptat si sa retehnologizeze instalatiile de productie existente, in vederea cresterii eficientei si in scopul protejarii mediului inconjurator;
f) sa realizeze instalatiile tehnologice de racordare a zacamintelor de gaze naturale nou-descoperite, la retelele de transport si de distributie, inclusiv instalatiile de masurare a gazelor la transportator;
g) sa furnizeze informatii rezonabile operatorilor din sectorul gazelor naturale, in vederea realizarii conditiilor de operare sigura si eficienta a sistemelor interconectate;
h) sa pastreze confidentialitatea informatiilor comerciale obtinute de la terti in cursul desfasurarii activitatii sale.

Drepturile producatorilor
Art. 7. - Producatorii de gaze naturale au, in principal, urmatoarele drepturi:
a) sa incaseze contravaloarea gazelor naturale vandute si sa recupereze prin tarife corespunzatoare contravaloarea serviciilor prestate;
b) sa aiba acces la retelele de transport si de distributie a gazelor naturale, in conditiile prezentei ordonante, si, dupa caz, sa suporte in mod echitabil efectele dezvoltarilor de retele;
c) sa infiinteze si sa mentina un sistem propriu de telecomunicatii sau sa se racordeze la cele existente pentru a avea legatura intre capacitatile sale de productie cu consumatorii si cu dispeceratele;
d) sa solicite desfiintarea constructiilor si a obiectivelor amplasate nelegal in zona de protectie, precum si a celor care nu respecta distantele de siguranta fata de instalatiile si constructiile proprii, prevazute prin normativele tehnice in vigoare;
e) sa obtina culoar de trecere pentru conductele de legatura a capacitatilor sale de productie cu sistemele de transport si/sau de distributie, in conditiile legii;
f) sa elaboreze prescriptii si norme tehnice specifice activitatii proprii;
g) sa infiinteze acces temporar la obiectivele sale care nu au acces permanent, in caz de necesitate.

CAPITOLUL III
Transportul

Transportul gazelor naturale
Art. 8. - (1) Transportul gazelor naturale este activitatea organizata pentru vehicularea gazelor naturale prin intermediul sistemului national de transport de la producator si/sau de la furnizor pana la distribuitor si/sau la consumator.
(2) Activitatea de transport al gazelor naturale constituie serviciu public de interes national.

Transportatorul de gaze naturale
Art. 9. - Transportatorul de gaze naturale este persoana juridica, romana sau straina, autorizata si/sau licentiata in conditiile prezentei ordonante, avand ca specific activitatea de transport/transport si inmagazinare a gazelor naturale, precum si de comercializare a acestora.

Sistemul national de conducte de transport al gazelor naturale
Art. 10. - (1) Sistemul national de conducte de transport al gazelor naturale, denumit in continuare SNT, este sistemul de transport in regim de inalta presiune (peste 6 bari), care asigura preluarea gazelor naturale de la producatori si/sau de la furnizori autohtoni sau straini si transportul acestora in vederea livrarii in sistemele de distributie si/sau la consumatorii directi.
(2) SNT face parte din domeniul public al statului, fiind de importanta strategica.

Obligatiile transportatorului
Art. 11. - Transportatorul de gaze naturale are obligatia de a asigura:
a) operarea si intretinerea SNT in conditii de siguranta, eficienta si de protectie a mediului inconjurator si de a contribui, potrivit conventiilor incheiate cu autoritatile competente, la reabilitarea si dezvoltarea acestuia;
b) accesul producatorilor, furnizorilor si al consumatorilor eligibili la SNT in conditii egale si nediscriminatorii, in limitele capacitatilor de transport si cu respectarea regimurilor tehnologice;
c) echilibrul fizic al SNT, respectiv planificarea, coordonarea, supravegherea, controlul si analiza functionarii SNT in conditii de siguranta;
d) elaborarea si aplicarea regimurilor optime de transport, livrare si inmagazinare pentru cantitatile de gaze naturale notificate de producatori, furnizori si/sau de consumatori, pentru o anumita perioada;
e) elaborarea conventiilor tehnice de exploatare cuprinzand principalele conditii tehnice care trebuie indeplinite de furnizor, transportator si consumator, inclusiv de catre instalatiile si procedurile acestora, in vederea executarii in bune conditii a contractelor de transport si de inmagazinare a gazelor naturale, precum si a celor de vanzare-cumparare a gazelor naturale;
f) elaborarea si actualizarea conventiilor tehnice de exploatare in zona de granita, in cazul in care furnizorul este un exportator de gaze naturale in Romania sau isi tranziteaza gazele naturale pe teritoriul Romaniei; in mod similar se procedeaza in cazul in care un cumparator de gaze naturale dintr-o alta tara isi tranziteaza gazele naturale pe teritoriul Romaniei;
g) pastrarea confidentialitatii informatiilor comerciale obtinute in cursul desfasurarii activitatii sale;
h) furnizarea de informatii rezonabile celorlalti operatori din sectorul gazelor naturale, in vederea realizarii conditiilor de operare sigura si eficienta a sistemelor de productie, inmagazinare si distributie;
i) intocmirea si urmarirea bilantului de gaze naturale intrate si iesite in si din sistem;
j) elaborarea planurilor de perspectiva privind transportul si inmagazinarea gazelor naturale, in concordanta cu stadiul actual si cu evolutia viitoare a consumului de gaze naturale; in acest scop partile interesate in transportul gazelor naturale vor furniza datele necesare.

Drepturile transportatorului
Art. 12. - Transportatorul de gaze naturale are, in principal, urmatoarele drepturi:
a) sa perceapa tarife corespunzator serviciilor prestate si sa incaseze contravaloarea gazelor naturale vandute atunci cand desfasoara si activitatea de comercializare a gazelor naturale;
b) sa desfasoare activitati comerciale legate de vanzarea-cumpararea de gaze naturale de pe piata interna si externa, in vederea indeplinirii obligatiilor de livrare, a asigurarii echilibrului fizic al sistemului, precum si pentru acoperirea consumurilor proprii;
c) sa comercializeze gazele naturale primite ca plata a serviciilor prestate in acelasi mod ca oricare alt furnizor;
d) sa refuze accesul tertilor la SNT in conditiile prevazute la art. 27;
e) sa intrerupa sau sa limiteze transportul gazelor naturale in conditiile in care sunt periclitate siguranta si integritatea sistemului de transport si sa ia masuri pentru limitarea disfunctionalitatilor pe piata interna;
f) sa intrerupa functionarea instalatiilor pentru timpul strict necesar in vederea executarii lucrarilor de intretinere si de reparatii, precum si in alte situatii prevazute de lege, cu anuntarea prealabila a dispecerilor sistemelor afectate si, dupa caz, a consumatorilor;
g) sa elaboreze norme tehnice specifice activitatii proprii.

CAPITOLUL IV
Tranzitul

Art. 13. - Tranzitul consta in trecerea peste teritoriul Romaniei, cu sau fara transbordare, a gazelor naturale provenind din alt stat si destinate unui stat tert.
Art. 14. - Tranzitul de gaze naturale pe teritoriul Romaniei se efectueaza pe baze juridice si comerciale, utilizandu-se conducte de transport de gaze naturale in conditiile prevazute de contracte si de norme tehnice si cu respectarea legislatiei in vigoare.
Art. 15. - Contractele de tranzit vor fi negociate de proprietarul conductei cu entitatile corespondente din statele implicate.
Art. 16. - Activitatea de tranzit al gazelor naturale este asigurata de operatorul SNT, care poate realiza inclusiv lucrari de dezvoltare a capacitatilor de tranzit.

CAPITOLUL V
Distributia

Distributia gazelor naturale
Art. 17. - (1) Activitatea de distributie a gazelor naturale consta in alimentarea unui sistem de mai multi consumatori finali intr-o zona, racordati prin intermediul unor sisteme de conducte de distributie, in regim de presiune de pana la 6 bari. Delimitarea sistemelor de distributie de cele de transport si de cele ale consumatorilor se face la iesirea din statia de reglare-masurare-predare a transportatorului si, respectiv, la iesirea din instalatiile de reglare a presiunii si de masurare a debitului la consumatori.
(2) Distribuitorii de gaze naturale pot presta si alte servicii in conditiile licentierilor obtinute.
(3) Activitatea de distributie a gazelor naturale constituie serviciu public de interes local.
(4) Obligatia de prestare a serviciului public se refera la consumatorii neeligibili (captivi), care se stabilesc de autoritatile competente desemnate si, in special, la consumatorii casnici.

Distribuitor de gaze naturale
Art. 18. - Distribuitorul de gaze naturale este persoana juridica, romana sau straina, autorizata si licentiata in conditiile prezentei ordonante, avand ca specific activitatea de distributie a gazelor naturale, precum si de comercializare a acestora intr-o zona delimitata.

Obligatiile distribuitorului
Art. 19. - Distribuitorii de gaze naturale au, in principal, urmatoarele obligatii:
a) de a opera, intretine, repara si dezvolta sistemul de distributie in conditii de siguranta, eficienta economica si de protectie a mediului inconjurator;
b) de a pune la dispozitie consumatorilor eligibili cantitatile de gaze naturale conform prevederilor contractelor lor de aprovizionare;
c) de a utiliza sistemele de distributie in conditii egale si nediscriminatorii;
d) de a furniza informatii rezonabile celorlalti operatori din sectorul gazelor naturale in vederea realizarii conditiilor de operare sigura si eficienta a sistemelor de alimentare cu gaze naturale;
e) de a pastra confidentialitatea informatiilor comerciale obtinute in cursul desfasurarii activitatii lor;
f) de a intocmi si urmari bilantul de gaze naturale intrate si iesite in si din sisteme.

Drepturile distribuitorului
Art. 20. - Distribuitorul de gaze naturale are, in principal, urmatoarele drepturi:
a) sa desfasoare activitati comerciale legate de vanzarea-cumpararea de gaze naturale de pe piata interna si externa;
b) sa incaseze contravaloarea gazelor naturale vandute si sa perceapa tarife corespunzator serviciilor prestate;
c) sa foloseasca, cu acordul autoritatii publice locale, cu titlu gratuit, terenurile domeniului public local pentru lucrarile de executie, exploatare, intretinere si reparatii pe care le executa, in conditiile legii;
d) sa intrerupa functionarea instalatiilor si a alimentarii cu gaze naturale pentru timpul strict necesar executarii lucrarilor de intretinere si reparatii, precum si in alte situatii prevazute de prezenta ordonanta sau exceptionale, cu anuntarea prealabila a dispecerilor sistemelor afectate si, dupa caz, a consumatorilor;
e) sa aiba acces la instalatiile de utilizare ale consumatorului conform contractelor si ori de cate ori este necesara interventia, potrivit legii.

CAPITOLUL VI
Interdictii

Art. 21. - Pentru protectia conductelor, echipamentelor si a instalatiilor de gaze naturale se interzice tertilor:
a) sa realizeze constructii de orice fel in zona de siguranta a conductelor de gaze naturale; in cazul in care, in mod exceptional, este necesar ca pe terenul pe care este amplasata reteaua de alimentare cu gaze naturale sa se execute o constructie, beneficiarul acesteia si/sau proprietarul va suporta toate cheltuielile de modificare a traseului retelei si va obtine acordurile definitive ale proprietarilor sau ale detinatorilor legali ai terenului de pe traseul unde urmeaza sa fie plasata noua conducta, precum si avizele autoritatilor competente si autorizatia de constructie;
b) sa efectueze sapaturi sau lucrari de orice fel sub sau peste conductele de gaze naturale ori in zona de protectie a acestora, fara avizul prealabil al operatorului de sistem;
c) sa depoziteze materiale pe caile de acces la conducte in zona de protectie a acestora;
d) sa intervina in orice mod asupra conductelor, echipamentelor si instalatiilor de gaze naturale.

CAPITOLUL VII
Accesul la sisteme

Art. 22. - (1) Accesul la sistemele de transport si de distributie a gazelor naturale pentru consumatorii finali se poate realiza in baza unui acord scris, emis in conformitate cu legislatia in vigoare.
(2) Accesul la sistemele de transport si de distributie a gazelor naturale se realizeaza in regim de acces negociat, dupa cum urmeaza: orice consumator eligibil, furnizor sau producator va negocia cu operatorul de sistem (transportator si/sau distribuitor), cu buna-credinta, in conditii nediscriminatorii si transparente, accesul la sistem, in scopul incheierii unui contract de servicii sau de vanzare-cumparare pentru gaze naturale.
(3) Transportatorul si/sau distribuitorul are obligatia de a face publice conditiile principale privind accesul negociat la sistem.
(4) Situatiile in care accesul este reglementat se stabilesc de ANRGN, cu consultarea operatorului de sistem.
Art. 23. - (1) Au acces la sisteme si deplina libertate de a incheia contracte de cumparare de gaze naturale cu orice producator si/sau furnizor, consumatorii finali care indeplinesc conditiile de eligibilitate stabilite de ANRGN.
(2) Consumatorii declarati eligibili vor incheia cu transportatorul contracte pentru rezervarea de capacitate de transport.
Art. 24. - (1) Pana la atingerea unui anumit grad de deschidere a pietei de gaze naturale in Romania, stabilit de ANRGN, distribuitorii de gaze naturale nu pot fi considerati consumatori eligibili. Distribuitorii de gaze naturale pot, daca detin licenta in conditiile legii:
a) sa incheie contracte de cumparare de gaze naturale cu orice producator si/sau furnizor, si anume pentru acele cantitati de gaze naturale necesare consumatorilor neeligibili racordati la sistemul lor de distributie;
b) sa incheie contracte de cumparare de gaze naturale cu Societatea Nationala de Gaze Naturale 'Romgaz' - S.A., in calitate de furnizor, si anume pentru acele cantitati de gaze naturale necesare consumatorilor lor finali, altii decat cei desemnati eligibili;
c) sa incheie contracte de servicii de distributie cu toti consumatorii legati la sistemul pe care il opereaza.
(2) Marimea gradului de deschidere a pietei de gaze naturale din Romania si, deci, redefinirea consumatorilor eligibili, in diferite etape, in functie de conditiile specifice din sectorul gazelor naturale, se stabileste de ANRGN, cu consultarea Societatii Nationale de Gaze Naturale 'Romgaz' - S.A.
Art. 25. - Consumatorii finali din cadrul sistemelor de distributie, care nu au fost desemnati eligibili, incheie contracte de cumparare de gaze naturale cu distribuitorii la care sunt racordati.
Art. 26. - Consumatorii racordati direct la SNT si care nu indeplinesc conditii de eligibilitate vor incheia contracte de cumparare de gaze naturale cu Societatea Nationala de Gaze Naturale 'Romgaz' - S.A., in calitate de furnizor si de operator de sistem.

Refuzul accesului la sisteme
Art. 27. - (1) Transportatorul sau distribuitorul de gaze naturale poate refuza accesul la sistem in urmatoarele situatii:
a) capacitatea de transport pe subsistem sau pe conducta existenta este insuficienta;
b) nu exista conducta de racord la sistemul de transport;
c) accesul la sistem impiedica indeplinirea in siguranta a obligatiilor de servicii publice;
d) receptorii solicitati nu se incadreaza in cerintele minime privind siguranta in functionare si protectia mediului, prevazute de legislatia in vigoare.
(2) Transportatorul sau distribuitorul de gaze naturale, care initial refuza accesul la sistem din lipsa de capacitate sau de conducta de racord, va lua masurile necesare asigurarii accesului prin executarea lucrarilor de dezvoltare, numai in conditiile unor solutii viabile din punct de vedere tehnic si economic sau ale suportarii de catre solicitant a costurilor aferente realizarii lucrarilor necesare, in conditiile regimului legal de proprietate si de operare a sistemelor.
(3) In caz de refuz nejustificat al accesului la sistem, solicitantul se poate adresa pentru rezolvarea neintelegerii ANRGN, in calitatea sa de autoritate competenta.

CAPITOLUL VIII
Inmagazinarea gazelor naturale

Art. 28. - Gazele naturale se inmagazineaza in scopul armonizarii variatiilor sezoniere, zilnice si orare de consum, cu capacitatile de furnizare si de transport, precum si pentru scopurile operationale si strategice pentru care s-au stabilit atributiile Societatii Nationale de Gaze Naturale 'Romgaz' - S.A.
Art. 29. - Depozitele existente la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante sunt luate in concesiune de Societatea Nationala a Gazelor Naturale 'Romgaz' - S.A. si sunt operate de sucursalele sau filialele acesteia. In masura in care se autorizeaza si se licentiaza noi operatori de transport, acestia pot primi dreptul de a constitui depozite proprii.
Art. 30. - (1) Persoanele juridice, romane sau straine, licentiate de ANRGN, pot avea acces la depozitele existente, scop in care operatorul presteaza serviciul de inmagazinare pe baza de tarif.
(2) Persoanele juridice, romane sau straine, pot participa impreuna cu operatorii de transport si/sau de inmagazinare, licentiati in conditiile prezentei ordonante, la realizarea de depozite noi.
Art. 31. - Prestatorul de servicii de inmagazinare a gazelor naturale are obligatia de a asigura accesul producatorilor si/sau al furnizorilor la capacitatile de inmagazinare, in conditii egale si nediscriminatorii, in limitele capacitatilor existente si cu respectarea conditiilor tehnice, de calitate si de siguranta ale depozitelor.
Art. 32. - Prestatorul de servicii de inmagazinare a gazelor naturale are obligatia sa rezerve o capacitate minima de inmagazinare pentru transportator, astfel incat acesta sa poata mentine, in orice moment, echilibrul fizic al sistemului general de alimentare cu gaze naturale in orice perioada a anului si cu mentinerea parametrilor minimi de functionare a SNT.

CAPITOLUL IX
Furnizarea si utilizarea gazelor naturale

Contractul de furnizare
Art. 33. - (1) Furnizarea gazelor naturale este activitatea prin care un agent economic licentiat in conditiile prezentei ordonante pune la dispozitie gaze naturale clientilor interesati. Comercializarea gazelor naturale se face numai pe baza unui contract, denumit in cele ce urmeaza contract de furnizare, care se incheie intre furnizor si consumator/client si care trebuie sa cuprinda cel putin clauzele minimale stabilite de lege, in general, si de ANRGN, in particular, prin contracte-cadru stabilite pentru categorii de consumatori.
(2) Gazele naturale livrate clientului se factureaza de furnizor pe baza indicatiilor echipamentelor de masurare montate de acesta, cu exceptia cazurilor in care se stabileste altfel prin reglementari speciale sau prin contract.
(3) Clientul este obligat sa plateasca gazele naturale consumate.
(4) Furnizorul are dreptul sa intrerupa furnizarea gazelor naturale clientului, in caz de neplata, dupa o preavizare prealabila a acestuia.

Contractarea gazelor naturale
Art. 34. - (1) Contractul de furnizare a gazelor naturale reglementeaza raporturile dintre furnizor si client cu privire la furnizarea, facturarea si plata gazelor naturale. Contractul de furnizare poate include si efectuarea unor servicii de catre furnizor.
(2) Contractarea furnizarii gazelor naturale se face tinandu-se seama de natura furnizorului si a clientului, de necesarul solicitat si de posibilitatile furnizorului de asigurare a acestuia. Cantitatile convenite se prevad in anexa la contract, cu defalcare anuala, trimestriala si zilnica.
(3) Negocierea si incheierea contractului de furnizare a gazelor naturale cu clienti eligibili se realizeaza dupa obtinerea de catre solicitant a tuturor acordurilor si avizelor privind accesul la sistem, prevazute de legislatia in vigoare, si inainte de punerea in functiune a instalatiei de utilizare.
(4) Contractul de furnizare a gazelor naturale se incheie pentru o durata convenita intre parti.
(5) Clientul poate cere rezilierea contractului, cu un preaviz de 30 de zile.
(6) Furnizorul poate rezilia unilateral contractul dupa punerea in intarziere a clientului, in caz de consum fraudulos, de neplata a facturilor sau in alte situatii prevazute in prezenta ordonanta, inclusiv cele legate de asigurarea eficientei energetice, protectia mediului si siguranta oamenilor.

Interdictia de revanzare a gazelor naturale
Art. 35. - Consumatorul nu poate revinde gazele naturale cumparate.

Echipamente de masurare la clienti
Art. 36. - (1) Echipamentele de masurare care servesc pentru determinarea si decontarea consumurilor de gaze naturale intre partile contractante vor fi certificate potrivit legislatiei in vigoare si vor fi montate numai de catre operator, cu acceptul furnizorului.
(2) Tipul echipamentelor de masurare la clienti este stabilit de furnizor, in functie de parametrii si de conditiile de livrare a gazelor naturale.
(3) Echipamentele de masurare apartin operatorului.
(4) Echipamentele de masurare care, la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, apartin clientilor vor fi cumparate sau, dupa caz, inlocuite de operator, treptat, in functie de posibilitatile financiare ale acestuia, intr-o perioada de maximum 5 ani.
Art. 37. - (1) Echipamentele de masurare se monteaza si se sigileaza de catre operator, in prezenta delegatului imputernicit al clientului, cu consemnarea acestei operatiuni intr-un proces-verbal.
(2) Echipamentele de masurare vor fi verificate periodic sau ori de cate ori este necesar si vor fi inlocuite in caz de uzura sau avarie de catre operator, pe cheltuiala acestuia.
(3) In cazul in care deteriorarea se produce in orice mod din vina clientului, acesta va suporta costul echipamentelor deteriorate si al lucrarilor de montare, verificare si remontare.
(4) In cazul in care echipamentul de masurare este defect, calculul cantitatilor de gaze naturale consumate se face dupa metodologia stabilita de operator, cu acordul furnizorului, impreuna cu clientul, prin contract.
(5) Operatorul are obligatia sa inlocuiasca in termen de cel mult 10 zile de la data inregistrarii sesizarii scrise echipamentul de masurare reclamat ca fiind defect sau suspect de inregistrari eronate. Echipamentul de masurare se verifica intr-un laborator de metrologie autorizat, care va indica eroarea de inregistrare cu care se va recalcula consumul pe perioada nefunctionarii acestuia, pe baza intelegerii dintre partile contractante.
(6) Masuratorile efectuate de client in instalatiile proprii nu sunt opozabile masuratorilor efectuate de furnizor decat in masura in care se ajunge la un acord intre parti.

Limitarea sau intreruperea furnizarii gazelor naturale
Art. 38. - (1) Furnizorul este autorizat sa limiteze sau sa intrerupa furnizarea gazelor naturale in urmatoarele situatii:
a) cand se pericliteaza viata sau sanatatea oamenilor ori integritatea bunurilor materiale;
b) pentru prevenirea sau limitarea extinderii avariilor in instalatiile tehnologice de gaze naturale in zona instalatiilor de productie, depozitare si a retelelor de transport si de distributie;
c) consum fraudulos de gaze naturale;
d) neachitarea facturii pentru gazele naturale consumate la termenele stabilite prin contract, precum si neplata daunelor rezultate din deteriorarea unor instalatii ale operatorului, cand acestea se datoreaza culpei clientului;
e) impiedicarea delegatului operatorului de a monta, de a verifica sau de a citi aparatele de masurare pentru decontarea contravalorii gazelor naturale consumate sau de a verifica si de a remedia defectiunile la instalatiile operatorului, cand acestea se afla pe teritoriul clientului, pe baza de program convenit cu acesta;
f) consumatorul a depasit consumul de gaze naturale prevazut in contract si nu a luat masuri pentru reducerea acestuia pana la incadrarea in cantitatile contractate;
g) pentru executarea de lucrari la instalatiile de alimentare noi sau pentru remedierea, inlocuirea ori modificarea celor existente, pe baza de program convenit cu consumatorul;
h) consumatorul modifica reglajele instalatiilor de reglare-masurare;
i) la cererea clientului.
(2) Furnizorul si/sau operatorul sunt obligati sa anunte clientii afectati de intreruperile planificate in modul stabilit prin contracte si sa comunice durata planificata pentru intreruperile necesare in vederea executarii unor lucrari de intretinere si de reparatii.
(3) Cazurile de intrerupere a furnizarii gazelor naturale prevazute la alin. (1), cu exceptia situatiilor prevazute la lit. a), b), g) si h), vor fi preavizate cu 3 zile lucratoare si vor fi aplicate in cazul in care clientul nu s-a conformat preavizului primit, in termen de 6 ore dupa expirarea acestuia.
(4) Furnizorul si/sau operatorul raspund pentru daunele rezultate din intreruperile sau din limitarile executate, cauzate din culpa sa.
(5) Furnizorul si/sau operatorul nu raspund fata de clienti pentru intreruperea furnizarii gazelor naturale sau pentru neasigurarea calitatii acestora in cazurile de forta majora. De asemenea, furnizorul nu raspunde pentru intreruperile furnizarii gazelor naturale, cauzate de clienti.
(6) In cazul penuriei nationale de combustibili sau in situatii exceptionale, determinate de evolutia economiei internationale, de starea economiei nationale, de necesitatile de aparare sau de protectie a mediului inconjurator, la propunerea ministerului de resort, Guvernul poate aproba limitarea sau intreruperea furnizarii gazelor naturale, stabilind, prin hotarare, conditiile de aplicare a acestei masuri.

Raspunderi ale furnizorului si ale operatorului
Art. 39. - (1) Furnizorul raspunde pentru toate daunele provocate consumatorului prin incalcarea contractului si, in special, daca nu incepe furnizarea gazelor naturale la termenul contractat sau nu livreaza gaze naturale in conditiile stabilite in contract.
(2) Operatorul raspunde pentru toate daunele provocate consumatorului cand:
a) nu anunta consumatorul din timp cu privire la intreruperile programate pentru lucrarile planificate;
b) dupa intreruperea furnizarii gazelor naturale, ceruta de consumator, nu reia furnizarea in prima zi lucratoare dupa primirea, in scris, a instiintarii privind incetarea motivului intreruperii.

Raspunderea consumatorului
Art. 40. - (1) Consumatorul raspunde pentru daunele cauzate furnizorului/operatorului prin nerespectarea contractului, precum si pentru actiuni care afecteaza instalatiile si pun in pericol sanatatea persoanelor ori integritatea bunurilor materiale.
(2) De asemenea, consumatorul raspunde, daca:
a) provoaca in procesul de consum perturbatii ale parametrilor de calitate si de siguranta, care conduc la intreruperea furnizarii gazelor naturale sau pericliteaza continuitatea alimentarii;
b) nu respecta prescriptiile privind racordarea la retele a instalatiilor de utilizare;
c) deterioreaza instalatia de racordare sau instalatiile de masurare, violeaza sigiliile sau nu anunta furnizorul/operatorul despre deteriorarea acestora;
d) consuma gaze naturale ocolind sau afectand instalatiile de masura ori consuma gaze naturale fara acordul furnizorului/operatorului, dupa sistarea furnizarii;
e) nu plateste sau plateste cu intarziere contravaloarea gazelor naturale consumate;
f) consuma gaze naturale intr-un mod diferit fata de prevederile acordului de utilizare a gazelor naturale;
g) nu respecta dispozitiile privind limitarea consumului;
h) nu exploateaza si nu intretine instalatiile proprii de utilizare, in conformitate cu prescriptiile si cu normativele in vigoare;
i) modifica valorile parametrilor de protectie, reglare si masurare, stabilite de comun acord cu furnizorul/operatorul;
j) nu asigura accesul personalului si al utilajelor la instalatiile apartinand furnizorului si nu permite persoanelor imputernicite sa efectueze controlul privind modul de utilizare a gazelor naturale in conformitate cu normele si cu normativele in vigoare;
k) pe traseele instalatiilor de utilizare a gazelor naturale ridica constructii, depoziteaza materiale sau efectueaza lucrari subterane fara acordul prealabil al furnizorului.
(3) Nerespectarea acordului de utilizare si a contractului de furnizare sau consumul fraudulos de gaze naturale atrage plata contravalorii gazelor naturale consumate in perioada respectiva si, dupa caz, suportarea urmatoarelor consecinte precizate in contract:
a) penalizari;
b) despagubiri;
c) intreruperea furnizarii gazelor naturale;
d) deconectarea de la sistem.

Obligatii ale consumatorilor pentru cresterea eficientei energetice
Art. 41. - In vederea utilizarii gazelor naturale in conditii de eficienta energetica, siguranta in functionare si de protectie a mediului inconjurator, aparatele de utilizare, cum sunt arzatoarele, si principalele elemente cu functionare independenta care urmeaza a fi montate in instalatiile de utilizare vor avea randamente termotehnice de minimum 85%, vor fi prevazute cu elemente de protectie si automatizare, iar continutul maxim de emisii poluante nu va depasi limitele admise, prevazute de legislatia in vigoare la instalatii noi, instalatii modernizate si/sau reparate capital. In cazul instalatiilor vechi, aceste conditii vor fi asigurate intr-un interval stabilit de ANRGN.
Art. 42. - (1) Clientii sunt obligati:
a) sa respecte normele tehnice in vigoare privind exploatarea, intretinerea, repararea instalatiilor proprii si a receptorilor de gaze naturale, precum si dotarea acestora cu aparate de masura si control;
b) sa recupereze caldura reziduala din procesele tehnologice, acolo unde se justifica economic, utilizand in acest scop instalatii de termoficare omologate.
(2) Clientii care folosesc mai mult de 1,5 milioane m?/an sunt obligati:
a) sa numeasca un responsabil autorizat in domeniul gazelor naturale;
b) sa dezvolte un program de economisire a gazelor naturale pe o perioada de 5 ani, care sa evidentieze tehnologiile cerute, sursele si mecanismele de finantare si care sa conduca la o reducere relativa a intensitatii energetice, a emisiunilor toxice si a celor responsabile de efectul de sera in atmosfera;
c) sa asigure intocmirea anuala a bilantului energetic de catre un auditor acreditat.

Asistenta consumatorilor
Art. 43. - In scopul cresterii eficientei utilizarii gazelor naturale la consumatori, operatorii sistemelor, cu acordul consumatorilor, vor organiza si vor desfasura activitati de verificare a instalatiilor de utilizare, de informare, consultanta, cercetare, actiuni demonstrative si promotionale, prestari de servicii si lucrari de executie.

Stabilirea reglementarilor de eficienta energetica
Art. 44. - (1) Normele si prescriptiile tehnice, normativele si reglementarile obligatorii pentru exploatarea si folosirea eficienta a retelelor, instalatiilor si a echipamentelor de gaze naturale se stabilesc de ANRGN, cu consultarea societatilor comerciale si a asociatiilor profesionale specializate din domeniul gazelor naturale si cu participarea entitatilor abilitate, autorizate si licentiate in conditiile legii.
(2) Reglementarile tehnice stabilite conform alin. (1) cuprind si valori indicative pentru parametrii importanti si trebuie sa aiba un caracter obiectiv si impartial.

Elaborarea si revizuirea standardelor de eficienta
Art. 45. - (1) Asociatia de Standardizare din Romania, la propunerea Societatii Nationale de Gaze Naturale 'Romgaz' - S.A. si a ANRGN, elaboreaza programe privind revizuirea sau, dupa caz, intocmirea de standarde de eficienta energetica, armonizate cu normele europene in vigoare.
(2) Pentru producatorii si furnizorii de receptori de gaze naturale prevederile standardelor si ale prescriptiilor de eficienta energetica si protectie a mediului in domeniul gazelor naturale sunt obligatorii.

Utilizarea eficienta a resurselor in sectorul gazelor naturale
Art. 46. - In scopul utilizarii eficiente a resurselor de gaze naturale, agentii economici cu activitate de productie, transport, depozitare si de distributie a gazelor naturale sunt obligati, dupa caz, sa ia masuri pentru:
a) asigurarea parametrilor de performanta ai instalatiilor, aparatelor si dispozitivelor;
b) reducerea consumului propriu de gaze naturale si energie, precum si a scurgerilor de gaze naturale in atmosfera.

Dreptul de control
Art. 47. - Furnizorul este in drept:
a) sa verifice modul de exploatare si de intretinere a instalatiilor de utilizare apartinand consumatorilor;
b) sa verifice conformitatea si performantele energetice ale aparatelor, utilajelor si echipamentelor de gaze naturale ale consumatorilor;
c) sa sesizeze organele abilitate cu privire la cazurile de consum fraudulos de gaze naturale;
d) sa ia masuri, in conditiile legii, in vederea reglementarii situatiilor prevazute la lit. a), b) si c);
e) sa numeasca comisii pentru expertizarea accidentelor si avariilor produse in instalatiile de productie, inmagazinare, transport, distributie si utilizare a gazelor naturale.

CAPITOLUL X
Proiectarea, executia si atestarea in domeniul gazelor naturale

Art. 48. - (1) Lucrarile si instalatiile de productie, depozitare, transport, distributie si utilizare a gazelor naturale se proiecteaza si se executa de catre persoane juridice, romane sau straine, autorizate in conditiile prezentei ordonante.
(2) Proiectarea si executia se realizeaza in conformitate cu normativele tehnice in vigoare, numai dupa obtinerea acordurilor si a avizelor necesare.
(3) Avizarea si verificarea proiectelor de executie se efectueaza de operatorii sistemelor la care consumatorii se racordeaza si, dupa caz, de operatorii instalatiilor de utilizare.
Art. 49. - (1) Operatorii de sisteme sunt in drept sa urmareasca si sa verifice modul de executie a lucrarilor de constructii-montaj pe care urmeaza sa le exploateze si sa le intretina sau la care se racordeaza, in vederea respectarii proiectelor de executie avizate, indiferent de sursa de finantare.
(2) In cazul in care operatorul sistemului ce urmeaza a fi realizat nu este stabilit, beneficiarul investitiei are obligatia sa asigure urmarirea si verificarea modului de executie a lucrarilor de constructii-montaj prin intermediul unui operator autorizat, in baza unui contract de prestari de servicii incheiat in acest sens.
Art. 50. - (1) Echipamentele, instalatiile, aparatele, produsele si procedeele utilizate in sectorul gazelor naturale vor fi in mod obligatoriu atestate tehnic.
(2) Atestarea tehnica este o faza preliminara obtinerii agrementului tehnic si a certificatului de aprobare de model, emise in conformitate cu legislatia in vigoare.
(3) Metodologia de emitere a atestatelor tehnice va fi elaborata de ANRGN in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante si va fi data publicitatii.
(4) Se interzice utilizarea in sectorul gazelor naturale a echipamentelor, instalatiilor, aparatelor, produselor si procedeelor care nu poseda agrement tehnic.

CAPITOLUL XI
Preturi si tarife

Fundamentarea preturilor si a tarifelor
Art. 51. - Sistemul de preturi si tarife la gaze naturale va fi conceput astfel incat sa faciliteze:
- apropierea de valoarea de piata a combustibililor alternativi si recuperarea costurilor serviciilor de transport, inmagazinare si distributie a gazelor naturale;
- dezvoltarea capacitatilor de productie, transport, inmagazinare si distributie si inlocuirea celor uzate;
- investitiile straine si transferul de tehnologie;
- economisirea de energie la consumatorii finali;
- largirea bazei de rezerve de gaze naturale;
- imbunatatirea calitatii gazelor naturale si a serviciilor prestate la consumatori;
- diversificarea surselor de alimentare cu gaze naturale si marirea sigurantei aprovizionarilor.
Art. 52. - Sistemul de preturi si tarife trebuie sa conduca la realizarea unei piete moderne si competitive a gazelor naturale.

Tipuri de preturi si de tarife
Art. 53. - (1) In sectorul gazelor naturale se aplica urmatoarele categorii de preturi si tarife:
a) preturi rezultate din mecanismele concurentiale ale pietei pentru gazele naturale care se achizitioneaza de la producatori si pentru gazele naturale care se contracteaza de consumatorii eligibili;
b) preturi reglementate pentru activitatile ce decurg din obligatia de serviciu public;
c) tarife reglementate pentru:
- activitatile cu caracter de monopol natural, din care fac parte tarifele pentru serviciile de transport al gazelor naturale si tarifele pentru depozitare;
- activitatea de distributie a gazelor naturale;
d) tarife negociate pentru alimentarea consumatorilor eligibili.
(2) Tarifele reglementate pentru consumatorii finali de gaze naturale se stabilesc de ANRGN, cu consultarea operatorului de sistem.
(3) Agentul economic care solicita incheierea unui contract de furnizare a gazelor naturale este indreptatit sa isi aleaga prin contract o modalitate de tarifare dintre cele aprobate si practicate de furnizor.

Evidentierea costurilor si a veniturilor
Art. 54. - Agentii economici din sectorul gazelor naturale, care practica tarife conform art. 55, sunt obligati sa tina contabilitatea de gestiune, conform normelor legale, care sa permita ANRGN cunoasterea costurilor fixe si a celor variabile, precum si a veniturilor realizate.

Principiile pentru fundamentarea propunerilor de sisteme de tarife reglementate
Art. 55. - (1) Propunerile de sisteme de tarife reglementate pentru gazele naturale se elaboreaza, dupa caz, de unitatile de productie, transport, depozitare si de distributie si, impreuna cu baza de calcul, se comunica ANRGN.
(2) Principiile care stau la baza sistemelor de preturi si tarife pentru gazele naturale sunt urmatoarele:
a) sistemele de tarife trebuie sa contribuie la utilizarea eficienta a gazelor naturale;
b) sistemele de tarife trebuie sa fie diferentiate, permitand clientului consumator alegerea tipului de tarif care ii este mai favorabil dintre cele practicate de furnizor;
c) tarifele trebuie sa permita stimularea asigurarii cu gaze naturale de calitate, la cele mai mici preturi;
d) tarifele de vanzare ale gazelor naturale catre consumatori nu trebuie sa contina diferentieri nejustificate intre diversele tipuri de consumatori;
e) la stabilirea tipurilor de tarife trebuie avute in vedere cheltuielile legate de capacitatile de depozitare, necesare pentru o alimentare sigura si continua, cele legate de protectia mediului, precum si cele pentru inchiderea, dezafectarea sau conservarea unor instalatii;
f) pentru consumatorii eligibili tariful trebuie sa aiba o structura binomiala, respectiv un termen fix dependent de capacitatea comandata si un termen variabil in functie de cantitatea de gaze naturale consumata;
g) tarifele nu pot avea caracter promotional;
h) tarifele nu pot fi stabilite in functie de tipul de utilizare a gazelor naturale;
i) structura tarifelor trebuie sa permita incurajarea procedeelor de trecere a cererii din perioada de varf de consum la perioadele de consum redus;
j) tarifele nu pot fi micsorate din considerente de politica sociala sau antiinflationista. Asigurarea de catre stat a unui anumit nivel de protectie sociala pentru unele categorii de consumatori se va realiza prin acordarea de subventii sau de ajutoare direct acestora;
k) protectia intereselor consumatorilor, asigurarea calitatii serviciilor, promovarea concurentei in productia si in furnizarea gazelor naturale.
(3) Este interzisa subventionarea consumatorilor prin tarifele la gazele naturale sau recuperarea costurilor corespunzatoare serviciului asigurat pentru o anumita categorie de consumatori prin tarifele practicate altor categorii de consumatori.

Revizuirea tarifelor reglementate
Art. 56. - (1) Revizuirea tarifelor reglementate la gazele naturale se face de ANRGN, cu avizul Oficiului Concurentei, avand la baza propunerile fundamentate si prezentate de agentii economici din sectorul gazelor naturale.
(2) Tarifele reglementate se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, de catre ANRGN si vor intra in vigoare dupa 15 zile de la data publicarii lor.

CAPITOLUL XII
Autorizari si licentieri

Activitati supuse autorizarii si licentierii
Art. 57. - (1) Realizarea de noi capacitati de productie, transport, depozitare si distributie a gazelor naturale, reabilitarea si retehnologizarea celor existente, precum si punerea in functiune a acestora sunt efectuate de persoane juridice, romane sau straine, autorizate de ANRGN, in conditiile prezentei ordonante.
(2) Exploatarea comerciala a capacitatilor de productie, transport, depozitare si distributie, precum si comercializarea gazelor naturale (vanzare-cumparare-intermediere) sunt efectuate de persoane juridice, romane sau straine, licentiate de ANRGN, in conditiile prezentei ordonante.

Regimul autorizarii si licentierii
Art. 58. - (1) ANRGN acorda autorizatii si licente agentilor economici din sectorul gazelor naturale, in vederea desfasurarii activitatilor prevazute la art. 57.
(2) Pentru autorizare si/sau licentiere solicitantul va inregistra cererea la ANRGN.
(3) La cerere vor fi anexate actele si documentele care probeaza indeplinirea de catre solicitant a conditiilor economice, financiare, tehnice si incadrarea cu personal de specialitate, stabilite pe categorii de capacitati si de activitati in domeniu.
(4) Modelul cererii de autorizare si/sau de licentiere, documentele care vor fi anexate la aceasta, procedura, continutul, termenele, tarifele si conditiile constand in criterii, niveluri, atestari, avize, garantii si altele asemenea, diferentiate pe categorii de activitati, se stabilesc prin regulament elaborat de ANRGN si aprobat prin hotarare a Guvernului.
(5) Agentii economici din sectorul gazelor naturale sunt obligati sa solicite acordarea autorizatiilor si a licentelor in termen de cel mult 6 luni de la data intrarii in vigoare a regulamentului prevazut la alin. (4).
(6) Solicitantul trebuie sa fie persoana juridica cu sediul in Romania.
(7) Solicitantul care nu detine un sediu stabil in Romania poate, in conditiile legii, sa stabileasca si sa mentina un sediu secundar pe intreaga durata a autorizarii si/sau a licentierii.
(8) Nu pot primi autorizatie si/sau licenta solicitantii aflati in procedura reorganizarii judiciare sau a falimentului si nici cei carora le-a fost retrasa sau anulata o autorizatie sau o licenta intr-o perioada de 5 ani anteriori datei inregistrarii cererii.
(9) Refuzul autorizarii si/sau al licentierii, lipsa unui raspuns in termen si orice alta solutie a ANRGN, considerate de solicitant ilegale si prejudiciabile, pot fi atacate, in conditiile legii, la instanta de contencios administrativ.

Modificarea autorizatiilor si licentelor
Art. 59. - (1) In cazul modificarii statutului titularului autorizatiei si/sau al licentei - prin divizare, fuziune, schimbarea obiectului de activitate, a sediului, modificarea capitalului social - a patrimoniului sau in cazul altor modificari care afecteaza autorizatia si/sau licenta eliberata, titularul are obligatia sa notifice la ANRGN, fara intarziere, comunicarea inregistrarii actelor modificatoare, in conditiile legii, sau, dupa caz, situatia creata.
(2) Primind notificarea prevazuta la alin. (1) ANRGN examineaza situatia si dispune, daca apreciaza, eliberarea de noi autorizatii si/sau licente, cu continutul modificat corespunzator, anulandu-le pe cele initiale.

Suspendarea si retragerea autorizatiilor si licentelor
Art. 60. - (1) In caz de nerespectare de catre titular a prevederilor autorizatiei si/sau licentei sau de neindeplinire a obligatiilor legale de catre acesta, constatate de ANRGN din oficiu, la sesizarea tertilor sau la notificarea de catre titular, ANRGN este in drept sa procedeze dupa cum urmeaza:
a) daca situatia creata este remediabila:
- suspenda autorizatia si/sau licenta pe perioada in care titularul este obligat sa remedieze situatia;
- retrage autorizatia si/sau licenta, daca titularul nu remediaza situatia pe perioada suspendarii;
b) daca situatia creata este iremediabila, retrage autorizatia si/sau licenta.
(2) ANRGN va suspenda autorizatia si/sau licenta titularului in cazul falimentului acestuia.
(3) ANRGN va suspenda autorizatia si/sau licenta titularului, persoana fizica, in cazul decaderii si al incapacitatii acestuia.
(4) In cazurile prevazute la alin. (1), (2) si (3) persoanele prejudiciate il pot actiona pe titular in justitie pentru recuperarea pagubelor cauzate.
(5) Suspendarea sau retragerea autorizatiei si/sau a licentei poate fi contestata in instanta de contencios administrativ competenta de catre titular in conditiile legii.

Autorizarea personalului de proiectare, executie, exploatare si intretinere din sectorul gazelor naturale
Art. 61. - (1) In scopul respectarii prevederilor prescriptiilor tehnice si ale normativelor tehnice in vigoare, toate instalatiile din sectorul gazelor naturale vor fi proiectate, executate, exploatate si intretinute de catre persoane fizice specializate, denumite in continuare instalatori autorizati.
(2) Calitatea de instalator autorizat se obtine in urma promovarii unui examen si este atestata printr-o legitimatie.
(3) Legitimatia este nominala, netransmisibila si valabila pe intregul teritoriu al tarii.
(4) Activitatea depusa in baza calitatii de instalator autorizat poate fi exercitata de titularul acesteia numai ca angajat permanent al unui agent economic cu obiect de activitate din sectorul gazelor naturale.
Art. 62. - (1) Instalatorii sunt autorizati pentru:
- proiectarea, executia, exploatarea si intretinerea instalatiilor de gaze naturale care functioneaza in regim de presiune mai mica sau egala cu 6 bari;
- proiectarea, executia, exploatarea si intretinerea instalatiilor de gaze naturale care functioneaza in regim de presiune mai mare de 6 bari.
(2) Instalatorii vor fi autorizati de ANRGN pentru proiectarea, executia, exploatarea si intretinerea instalatiilor de productie, transport, inmagazinare, distributie si utilizare a gazelor naturale.
(3) ANRGN va elabora in termen de 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante reglementarile privind regimul autorizarii instalatorilor.
(4) Reglementarile vor fi aprobate prin ordin al ministrului industriei si comertului si vor fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

CAPITOLUL XIII
Exproprierea, concesionarea si regimul drepturilor
asupra proprietatii altuia

Exproprierea
Art. 63. - (1) Lucrarile de realizare, reabilitare, retehnologizare, exploatare si intretinere a capacitatilor de productie, transport, depozitare si distributie a gazelor naturale sunt de utilitate publica.
(2) Terenurile necesare pentru realizarea lucrarilor prevazute la alin. (1), cele aferente zonei de protectie si de siguranta a capacitatilor, precum si constructiile situate pe aceste terenuri pot face obiectul exproprierii pentru cauza de utilitate publica, in conditiile legii.

Concesionarea
Art. 64. - (1) Capacitatile de productie, transport, depozitare si distributie a gazelor naturale, terenurile aferente acestora, precum si serviciile de transport, inmagazinare si de distributie a gazelor naturale pot face obiectul concesionarii catre persoane juridice romane sau straine, in conditiile legii.
(2) In afara criteriilor generale prevazute de legislatia in vigoare, pentru aprobarea concesiunii se vor aplica si urmatoarele criterii specifice:
a) obligatia concesionarului de a realiza productia, inmagazinarea, transportul si distributia gazelor naturale la parametrii calitativi si tehnici prevazuti in normele tehnice in vigoare;
b) obligatia concesionarului de a transporta gaze naturale intr-o anumita zona de consum si de a alimenta orice consumator din acea zona, care indeplineste conditiile prevazute de prezenta ordonanta;
c) obligatia concesionarului de a respecta dispozitiile operative ale dispecerului Societatea Nationala de Gaze Naturale 'Romgaz' - S.A.;
d) obligatia concesionarului de a indeplini la termenele stabilite masurile prevazute in actele de control incheiate de concedent.
(3) Persoanele juridice interesate sa participe la licitatie in vederea obtinerii unei concesiuni trebuie sa obtina o autorizatie sau o licenta provizorie de la autoritatea competenta privind desfasurarea activitatii care face obiectul concesionarii. Dupa adjudecarea concesiunii autorizatia/licenta provizorie a castigatorului licitatiei se va transforma in autorizatie/licenta definitiva.
Art. 65. - (1) Titularul unui contract de concesiune este in drept sa transfere altei persoane juridice drepturile si obligatiile contractuale numai cu aprobarea scrisa a concedentului; orice transfer realizat fara aprobare este lovit de nulitate si atrage incetarea valabilitatii contractului de concesiune, prin decizia concedentului.
(2) Cesiunea contractului catre alta persoana juridica nu exonereaza titularul concesiunii de raspunderea solidara cu cesionarul pentru obligatiile asumate prin contract.
Art. 66. - Dreptul concesionarului asupra bunului sau asupra serviciului public concesionat nu poate fi grevat cu sarcini.
Art. 67. - (1) Concesiunea inceteaza:
a) ca efect al expirarii duratei pentru care a fost acordata sau a perioadei de valabilitate a contractelor;
b) prin renuntarea de catre concesionar;
c) prin retragerea dreptului concesiunii de catre concedent;
d) prin retragerea autorizatiei si/sau a licentei.
(2) La incetarea concesiunii, indiferent de cauzele care au determinat-o, instalatiile trec in proprietatea concedentului, libere de orice sarcini sau obligatii.
(3) Cu 3 ani inainte de expirarea concesiunii concedentul va stabili situatia in care vor fi repuse in functiune instalatiile care au facut obiectul contractului de concesiune dupa expirare.
(4) In termen de maximum 3 luni de la incetarea administrarii sau concesiunii, prin renuntare sau retragere, concedentul va stabili masurile care urmeaza sa fie luate in legatura cu instalatiile care au facut obiectul contractului.
Art. 68. - (1) Concesionarul poate renunta la contract, daca indeplineste, cumulativ, urmatoarele conditii:
a) comunica in scris autoritatii competente intentia sa de renuntare;
b) pune la dispozitie concedentului intreaga documentatie privind activitatea desfasurata pana la data renuntarii, precum si rezultatele acesteia;
c) achita concedentului redeventa datorata pana la momentul incetarii concesiunii.
(2) Dupa indeplinirea de catre titular a conditiilor prevazute la alin. (1) concedentul emite decizia de incuviintare a renuntarii, care va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei.
(3) Renuntarea la contract devine efectiva la 60 de zile de la notificarea intentiei de renuntare, cu indeplinirea conditiilor prevazute la alin. (1).
(4) Titularul va ramane raspunzator fata de cei interesati atat pentru toate pagubele cauzate prin exploatarea si prin lucrarile efectuate pana la data renuntarii, cat si pentru cele rezultate din relatiile comerciale, inclusiv pentru cele constatate dupa emiterea deciziei de incuviintare a renuntarii.
Art. 69. - (1) Dreptul de concesiune poate fi retras de concedent in situatiile in care titularul:
a) nu efectueaza volumul de lucrari de dezvoltare si de exploatare prevazut in contract pentru o perioada data si expirata;
b) utilizeaza si alte metode sau tehnologii de exploatare decat cele aprobate de concedent;
c) incalca normele referitoare la protectia mediului inconjurator;
d) nu respecta orice alte clauze prevazute in contract, inclusiv in ceea ce priveste plata redeventelor.
(2) Decizia de retragere a concesiunii emisa de concedent poate fi contestata, in termen de 30 de zile de la comunicare, la instanta de contencios administrativ competenta. Decizia ramasa definitiva va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei.

Regimul drepturilor asupra proprietatii altuia
Art. 70. - Asupra terenurilor si altor bunuri proprietate privata a persoanelor fizice sau juridice, precum si asupra activitatilor desfasurate de persoane fizice sau juridice in vecinatatea capacitatilor, concesionarii din sectorul gazelor naturale beneficiaza, cu acordul proprietarilor si al titularilor de activitati, in conditiile legii, pe durata lucrarilor de realizare, reabilitare, retehnologizare, respectiv de exploatare si de intretinere a capacitatilor respective, de urmatoarele drepturi:
a) dreptul de uz pentru executarea lucrarilor necesare in vederea realizarii, reabilitarii sau retehnologizarii capacitatii;
b) dreptul de uz pentru asigurarea functionarii normale a capacitatii prin efectuarea reviziilor, reparatiilor si a interventiilor necesare;
c) servitutea de trecere subterana, de suprafata sau aeriana pentru instalarea de retele, de conducte, linii sau de alte echipamente aferente capacitatii si pentru accesul la locul de amplasare a acestora;
d) dreptul de a obtine restrangerea sau incetarea unor activitati care ar putea pune in pericol persoane si bunuri;
e) dreptul de acces la utilitatile publice.
Art. 71. - (1) In exercitarea dreptului de uz pentru executarea lucrarilor necesare in vederea realizarii, reabilitarii sau retehnologizarii capacitatilor concesionarul poate:
a) sa depoziteze pe terenurile proprietate privata materiale, echipamente, utilaje si instalatii;
b) sa desfiinteze culturi sau plantatii ori alte amenajari existente ori numai sa le restranga, in masura strict necesara pentru executarea lucrarilor, in conditiile legii;
c) sa extraga materiale, sa capteze apa, in conditiile prevazute de legislatia in vigoare;
d) sa instaleze utilaje si sa lucreze cu acestea, sa amplaseze birouri si locuinte de santier;
e) sa opreasca ori sa restranga activitati ale proprietarului in masura strict necesara pentru executarea lucrarilor pentru capacitatea respectiva.
(2) Dreptul de uz prevazut la alin. (1) inceteaza inainte de expirarea duratei stabilite, prin acordul partilor, prin terminarea anticipata a lucrarilor sau prin sistarea acestora. Oricare dintre aceste situatii trebuie notificata de indata proprietarului.
Art. 72. - Dreptul de uz pentru asigurarea functionarii normale a capacitatii, stabilit prin acord cu fiecare dintre proprietarii terenurilor afectate sau, in lipsa acordului, prin hotarare judecatoreasca, se intinde pe toata durata de functionare a capacitatii, iar exercitarea lui se face ori de cate ori este necesar pentru asigurarea functionarii normale a capacitatii. In exercitarea acestui drept concesionarul poate:
a) sa depoziteze materiale, echipamente, utilaje, instalatii pentru intretinere, revizii, reparatii si interventii necesare pentru asigurarea functionarii normale a capacitatii;
b) sa instaleze utilaje si sa lucreze cu acestea;
c) sa afecteze culturi, plantatii sau alte amenajari existente si sa restranga activitati ale proprietarului in masura si pe durata strict necesara in vederea executarii operatiunilor de intretinere, reparatii, revizii sau interventii pentru asigurarea functionarii normale a capacitatii.
Art. 73. - Servitutea de trecere subterana, de suprafata sau aeriana cuprinde dreptul la instalare de retele, de conducte, linii, stalpi si de alte echipamente aferente capacitatii, precum si accesul la locul de amplasare a acestora pentru interventii, intretinere, reparatii, revizie, modificari si exploatare, conform prevederilor legale in vigoare.
Art. 74. - Pentru a evita punerea in pericol a persoanelor, bunurilor sau a unor activitati desfasurate in zona de executare a lucrarilor de realizare, reabilitare, retehnologizare a capacitatilor, precum si a operatiunilor de revizie, intretinere sau reparatie la capacitatea in functiune concesionarul are dreptul de a obtine restrangerea sau sistarea, in masura necesara si pe durata lucrarilor sau a operatiunilor mentionate, a activitatilor desfasurate in vecinatate de alte persoane. Restrangerea sau sistarea se stabileste prin acord cu titularul activitatii, iar in lipsa acestuia, prin hotarare judecatoreasca, cu acordarea unei indemnizatii adecvate titularului activitatii afectate. Pentru interventii in caz de avarie, accident ori catastrofa nu sunt necesare nici acord si nici hotarare judecatoreasca, dar concesionarul datoreaza titularului activitatii afectate indemnizatia adecvata, stabilita, la nevoie, prin hotarare judecatoreasca.
Art. 75. - Dreptul de acces la utilitatile publice trebuie exercitat de concesionar cu buna-credinta si in mod rezonabil, fara a prejudicia accesul altor persoane la respectivele utilitati publice.
Art. 76. - (1) Drepturile de uz si de servitute asupra terenurilor proprietate privata se stabilesc prin acord intre proprietarul terenului si concesionar, cu precizarea duratei, continutului, a conditiilor si limitelor de exercitare, precum si a despagubirilor si indemnizatiei acordate proprietarului.
(2) In caz de nerealizare a acordului prevazut la alin. (1) intre concesionar si proprietar sau, dupa caz, titularul activitatii prevazute la art. 70 lit. d), la cererea concesionarului, va decide instanta judecatoreasca competenta, hotararea acesteia constituind titlu executoriu pentru drepturile prevazute la alin. (1).
Art. 77. - Dreptul de uz si de servitute asupra terenurilor proprietate privata, restrangerea sau incetare a unor activitati prevazute la art. 70 se stabilesc si se exercita cu respectarea echitatii si a principiului minimei afectari a dreptului de proprietate sau, dupa caz, a activitatii.
Art. 78. - Drepturile de uz si servitutile prevazute la art. 71, 72 si 73 se inscriu, prin grija concesionarului, in cartea funciara si pot fi exercitate de la data inscrierii; la incetarea lor drepturile respective vor fi radiate prin grija concesionarului, in caz contrar proprietarul putand cere radierea si daune-interese pentru pagubele cauzate.
Art. 79. - La incetarea drepturilor concesionarul este obligat sa asigure degajarea terenului si repunerea lui in situatia initiala, precum si sa plateasca indemnizatia stabilita conform acordului dintre parti.
Art. 80. - Concesionarul are urmatoarele obligatii:
a) sa stabileasca si sa aplice pe intreaga durata a executarii lucrarilor masurile de protectie a persoanelor, bunurilor si a mediului;
b) sa obtina toate avizele, acordurile si atestatele prevazute de lege pentru realizarea obiectivului;
c) sa despagubeasca proprietarii terenurilor si titularii activitatilor afectate de drepturile prevazute la art. 70 pentru prejudiciile cauzate acestora prin exercitarea drepturilor respective.
Art. 81. - Pentru efecte secundare obtinute sau care pot fi produse prin realizarea, reabilitarea sau retehnologizarea, respectiv prin functionarea unor capacitati de transport si distributie si altele asemenea, concesionarul poate contracta cu persoanele interesate, in calitate de beneficiar, furnizarea sau prestarea de servicii corespunzatoare.

Zone de protectie si de siguranta
Art. 82. - (1) Pentru protectia si functionarea normala a capacitatilor si a accesoriilor acestora se instituie zona de protectie a capacitatii.
(2) Zona de protectie aferenta capacitatilor din sectorul gazelor naturale este stabilita prin norme tehnice elaborate de ANRGN.
(3) Pentru asigurarea functionarii normale a capacitatilor si accesoriilor acestora, precum si pentru evitarea punerii in pericol a persoanelor, bunurilor si mediului inconjurator se instituie zona de siguranta a capacitatii.
(4) Zona de siguranta aferenta capacitatilor din sectorul gazelor naturale este stabilita prin norme tehnice elaborate de ANRGN.
(5) In perimetrul zonei de siguranta si de protectie se stabilesc sarcini, restrictii si interdictii asupra proprietatilor si activitatilor tertilor din zona, in masura necesara exigentelor specifice capacitatii si in regimul prevazut la art. 70, 72 si 74.

CAPITOLUL XIV
Politica in domeniul gazelor naturale

Art. 83. - (1) Politica statului in domeniul gazelor naturale consta in stabilirea obiectivelor sectorului gazelor naturale, a modalitatilor optime de realizare a acestora, in conditiile asigurarii unei dezvoltari durabile a economiei nationale.
(2) Politica in domeniul gazelor naturale este elaborata pe baza programului de guvernare aprobat de Parlament, de ministerul de resort, cu consultarea organismelor guvernamentale cu atributii in domeniu si a societatii civile, pentru un interval mediu, si cu luarea in considerare a evolutiilor probabile pe termen lung, avand in vedere in principal:
a) asigurarea securitatii in aprovizionarea cu gaze naturale;
b) prognozarea cererii de resurse de gaze naturale, cu luarea in considerare a evolutiei economiei nationale;
c) prognozarea importurilor si a exporturilor de gaze naturale;
d) elaborarea programelor de investitii in sectorul gazelor naturale;
e) asigurarea protectiei mediului;
f) transparenta preturilor si a tarifelor la gazele naturale;
g) cresterea eficientei in utilizarea gazelor naturale;
h) dezvoltarea si asigurarea capacitatilor de depozitare a gazelor naturale;
i) directiile cercetarii si dezvoltarii specifice sectorului gazelor naturale, precum si introducerea tehnologiilor avansate in domeniu;
j) dezvoltarea cooperarii internationale;
k) propuneri de reglementari specifice sectorului gazelor naturale.

Programul de asigurare cu gaze naturale
Art. 84. - (1) Politica in domeniul gazelor naturale se concretizeaza intr-un program ce va cuprinde liniile directoare ale acesteia pentru o perioada de 2 ani, pe care Guvernul il va supune spre aprobare Parlamentului.
(2) Guvernul, ministerul de resort, celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale iau masuri pentru realizarea obiectivelor inscrise in programul prevazut la alin. (1) si examineaza, anual sau ori de cate ori este necesar, stadiul indeplinirii prevederilor acestuia.

Responsabilitati
Art. 85. - Ministerul de resort si ANRGN asigura aducerea la indeplinire a politicii in domeniul gazelor naturale, in conditiile prevederilor prezentei ordonante si in conformitate cu legislatia in vigoare.

CAPITOLUL XV
Raspunderi si sanctiuni

Raspunderi
Art. 86. - Incalcarea prevederilor prezentei ordonante atrage, dupa caz, raspunderea materiala, disciplinara, administrativa, penala sau civila.

Contraventii
Art. 87. - (1) Constituie contraventii, daca nu au fost savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii, sa fie considerate infractiuni, urmatoarele fapte:
a) executarea de lucrari noi, modificari, extinderi sau revizii ale instalatiilor de gaze naturale de orice categorie de catre persoane fizice sau persoane juridice neautorizate sau de catre persoane juridice autorizate, dar fara obtinerea acordurilor si avizelor necesare;
b) desfasurarea, fara obtinerea autorizatiei si/sau a licentei, a oricarei activitati care necesita un asemenea document potrivit prevederilor prezentei ordonante si reglementarilor elaborate in baza ei;
c) folosirea unor practici menite sa influenteze formarea libera a preturilor pe piata gazelor naturale;
d) reducerea nejustificata a capacitatii de productie sau de furnizare a gazelor naturale de catre producatori, precum si refuzul nejustificat de alimentare a consumatorului;
e) executia si exploatarea unor instalatii si echipamente care nu respecta conditiile tehnice de securitate si care pot dauna persoanelor fizice, proprietatii si/sau mediului inconjurator;
f) refuzul nejustificat al accesului la retelele de transport si de distributie al oricarui solicitant intern sau extern;
g) revanzarea gazelor naturale de catre un consumator final;
h) refuzul de a permite verificarile si inspectiile prevazute prin reglementari sau dispuse, dupa caz, de ANRGN, precum si obstructionarea acesteia in indeplinirea atributiilor sale;
i) neprezentarea datelor si informatiilor solicitate de ANRGN si nerealizarea masurilor dispuse de aceasta;
j) neasigurarea stocului minim in depozitele de inmagazinare subterana a gazelor naturale;
k) depasirea limitelor maxime admise privind emisiile de noxe;
l) nefurnizarea unor informatii in conditiile art. 6 lit. g), art. 11 lit. h) si ale art. 19 lit. d);
m) transmiterea catre terti de date cu caracter confidential privind operatiunile comerciale;
n) intarzierea nejustificata in racordarea noilor consumatori sau in realimentarea lor dupa intrerupere;
o) nerespectarea prevederilor art. 21;
p) practicarea de tarife care conduc la alterarea pretului mediu la consumator cu peste 15%;
q) emiterea acordurilor si avizelor privind accesul la sistem fara respectarea prevederilor legale;
r) nerespectarea prevederilor acordurilor si avizelor privind accesul la sisteme.
(2) In cazul contraventiilor prevazute la alin. (1) lit. a)-h), amenda care se aplica persoanelor fizice este de 3.000.000 lei, iar persoanelor juridice - de 300.000.000 lei.
(3) In cazul contraventiilor prevazute la alin. (1) lit. i)-q), amenda este de 1.000.000 lei pentru persoanele fizice, iar pentru persoanele juridice este de 100.000.000 lei si se aplica persoanei care se face vinovata de savarsirea lor.
(4) Nivelul acestor amenzi se va actualiza prin hotarare a Guvernului, in raport cu rata inflatiei.
(5) Constatarea contraventiilor si aplicarea amenzilor se fac de catre agentii constatatori, in conformitate cu legislatia in vigoare.
(6) Dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu modificarile ulterioare, sunt aplicabile contraventiilor prevazute in prezenta ordonanta.

Confiscari
Art. 88. - Lucrarile produse, dobandite sau care au servit la savarsirea contraventiilor prevazute in prezenta ordonanta, inclusiv sumele din banci rezultate, sunt supuse confiscarii in conditiile prevazute de Legea nr. 32/1968.

Constatarea contraventiilor
Art. 89. - (1) In vederea constatarii contraventiilor prevazute la art. 87, agentii constatatori au acces, in conditiile legii, in cladiri, incaperi, la instalatii si in orice alt loc, pana la aparatele de utilizare a gazelor naturale si au dreptul sa verifice instalatia, precum si sa execute masuratori, determinari si recoltari de probe pentru analize. Proprietarii si cei care exploateaza aceste cladiri, locuri sau instalatii sunt obligati sa puna la dispozitie agentilor constatatori documentele si actele specifice activitatii lor.
(2) Organele de politie si ale Ministerului Public sunt obligate sa acorde, la cerere, sprijin agentilor constatatori prevazuti la alin. (1).

CAPITOLUL XVI
Dispozitii tranzitorii si finale

Art. 90. - Prezenta ordonanta intra in vigoare la 3 luni de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Art. 91. - Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante se abroga orice alte dispozitii contrare.
Art. 92. - (1) Prevederile acordurilor de concesiune incheiate inainte de data intrarii in vigoare a prezentei ordonante si aprobate de Guvern raman valabile in conditiile in care au fost incheiate pe intreaga lor durata.
(2) Societatea Nationala a Gazelor Naturale 'Romgaz' - S.A. Medias isi va continua activitatea la acele obiective la care, la data publicarii prezentei ordonante in Monitorul Oficial al Romaniei, desfasoara lucrari de explorare, dezvoltare si exploatare.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISARESCU


Contrasemneaza:
----- ----- --------- ----- -----
Ministrul industriei si comertului,
Radu Berceanu
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes
Bucuresti, 30 ianuarie 2000.
Nr. 60.
Data adoptarii in Senat: Data adoptarii in Camera Deputatilor:
Data promulgarii: 30/01/2000
Data intrarii in vigoare: 31/01/2000Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1333
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved