Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AdministratieDrept


GHIDUL DE ELIGIBILITATE pentru Programul de dezvoltare a infrastructurii in spatiul rural

Administratie

+ Font mai mare | - Font mai micGHIDUL DE ELIGIBILITATE

pentru

Programul de dezvoltare
a infrastructurii in spatiul rural

Ghidul de eligibilitate

pentru

Programul de dezvoltare a infrastructurii in spatiul rural

Cuprins

Cadru general

Reguli cu privire la cererea de finantare

Reguli cu privire la implementare

ANEXE

Anexa nr.1

Lista solicitantilor eligibili

Lista obiectivelor de investitii

Anexa nr.2

Cheltuieli eligibile

Anexa nr.3

Panouri pentru afisare temporara si placi pentru amplasare permanenta cu informatii privind participarea Guvernului Romaniei

Anexa nr.4

Criterii de selectie

Anexa nr.5

Cererea de finantare

Anexa nr.6

Raportare trimestriala

Anexa nr.7

Fisa de verificare a conformitatii administrative

Anexa nr.8

Modelul-cadru al hotararii consiliului local privind aprobarea studiului de fezabilitate al proiectului, precum si a altor masuri necesare implementarii acestuia

Anexa nr.9

Declaratie pe propria raspundere

Ghid de eligibilitate pentru

Programul de dezvoltare a infrastructurii in spatiul rural

1. CADRU GENERAL

. DEFINITII

Programul de dezvoltare a infrastructurii in spatiul rural a fost instituit prin Ordonanta

Guvernului nr.7/2006, denumit in continuare Program, si vizeaza imbunatatirea situatiei sociale si economice a locuitorilor din zonele in care actioneaza. Programul asigura o finantare din bugetul de stat din sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata, repartizata pe unitati administrativ-teritoriale si proiecte eligibile.

Comisia pentru determinarea Oportunitatii proiectelor denumita in continuare Comisia, instituita prin Ordonanta Guvernului nr.7/2006, ai carei membri sunt desemnati prin hotarare a Guvernului, este organismul care primeste cererile de finantare adresate de unitatile administrativ-teritoriale si selecteaza proiectele pe baza criteriilor stabilite prin ghidul de eligibilitate.

Obiectivele de investitii finantate prin program sunt:

a) constructia/extinderea/modernizarea de poduri, podete sau punti pietonale;

b) constructia/extinderea/modernizarea de platforme pentru deseuri;

c) constructia/extinderea/modernizarea de sisteme de canalizare a apei si/sau statii de tratare a apelor uzate;

d) constructia/extinderea/modernizarea de sisteme de alimentare cu apa.

Spatiul rural, potrivit Ordinului ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale si al ministrului administratiei si internelor nr.143/610/2005, reprezinta zonele apartinand comunelor, precum si zonele periurbane ale oraselor sau municipiilor, in care se desfasoara, cu respectarea prevederilor legislatiei in vigoare, activitati incadrate in urmatoarele domenii economice:

a) productie agricola vegetala si/sau zootehnica, silvica, de pescuit si acvacultura;

b) procesarea industriala a produselor agricole, silvice, piscicole si de acvacultura, precum si activitati mestesugaresti, artizanale si de mica industrie;

c) servicii de turism si de agrement rural.

Spatiul periurban, potrivit Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, reprezinta suprafata din jurul municipiilor si oraselor, delimitata prin studii de specialitate, in cadrul careia se creeaza relatii de independenta in domeniul economic, al infrastructurii, deplasarilor pentru munca, asigurarilor cu spatii verzi si de agrement, asigurarilor cu produse agroalimentare etc.

Proiectul reprezinta unul sau mai multe obiective de investitii ce pot fi finantate prin program si care fac obiectul unei singure cereri de finantare.

Cererea de finantare reprezinta documentul prin care titularul proiectului de investitii solicita Comisiei finantarea unui proiect in sensul prezentului Ghid.

DESCRIERE GENERALA

Scopul programului este imbunatatirea situatiei sociale si economice a locuitorilor din zonele unde se aplica masurile proiectului.

Obiectivele generale sunt dezvoltarea si modernizarea spatiului rural romanesc, format din satele componente ale comunelor, satele apartinand oraselor si municipiilor si zonele periurbane, prin legarea zonelor unde se aplica Programul la reteaua de drumuri publice comunale, judetene si nationale prin poduri, podete si punti pietonale, platforme pentru deseuri, precum si prin dezvoltarea unor sisteme de alimentare cu apa potabila, de canalizare si epurare.

Obiectivele specifice sunt cresterea pietei agricole si a investitiilor locale, imbunatatirea starii de sanatate prin cresterea frecventei controalelor si interventiilor medicale, cresterea frecventei scolare si scaderea abandonului scolar.

Beneficiarii directi ai programului sunt autoritatile administratiei publice locale din spatiul rural, care utilizeaza obiectivele de investitii realizate: poduri, podete, punti pietonale, platforme de deseuri, in conformitate cu planurile regionale de gestionare a deseurilor, sisteme de alimentare cu apa potabila, canalizare si epurare.

Beneficiarii indirecti ai programului sunt locuitorii intregii unitati administrativ-teritoriale care a inaintat cererea de finantare.

Solicitanti sunt unitatile administrativ-teritoriale, ca persoane juridice, titulare ale dreptului de proprietate asupra investitiilor care se realizeaza cu finantare in baza Programului.

1.2.1. Motivatie

Colectivitatile rurale din Romania, in special cele din zonele defavorizate, se confrunta cu probleme economice si sociale majore, cu o dinamica redusa a dezvoltarii economiei rurale si, in consecinta, cu o dinamica scazuta a dezvoltarii umane.

In plus, infrastructura rurala existenta – drumuri comunale, poduri, podete, ce fac legatura cu drumurile judetene – a fost puternic afectata de inundatii si de alunecari de teren, astfel incat colectivitati intregi au fost izolate. De asemenea, in zonele locuite, albiile raurilor sunt nesistematizate, iar malurile sunt neconsolidate, inregistrandu-se frecvent alunecari de teren si distrugeri, cele mai grave fiind cele de locuinte.

Drumurile judetene si comunale au o densitate redusa, circa 30 de km pentru 100 de km² de teritoriu si circa 8% dintre ele sunt modernizate. Dinamica dezvoltarii umane a populatiei din aceste zone este scazuta si pe viitor se pot inregistra tendinte negative ale acesteia.

Astfel, pe langa disparitatile zonale foarte mari, generate de dinamica redusa a dezvoltarii economiei rurale, in localitatile rurale defavorizate se inregistreaza un acces la serviciile sociale sensibil mai redus decat in mediul urban, mai ales pentru copii si batrani si, in special, in perioadele de timp nefavorabil.

„Politica agricola si de dezvoltare rurala” - program major de politica publica, prevazut in Programul de guvernare pe perioada 2005-2008 – prin programul “Dezvoltarea si modernizarea satelor”, cuprinde masuri esentiale, menite sa transforme mediul rural romanesc si sa-l pregateasca pentru aplicarea Politicii Agricole Comune, precum si masura de legare a tuturor localitatilor la reteaua de drumuri publice, prevazuta in “Strategia in domeniul infrastructurii rutiere”.

Dezvoltarea si modernizarea infrastructurii rurale este o premisa importanta a cresterii dinamicii de dezvoltare umana in mediul rural romanesc.

1.2.2. Corelarea cu alte programe

Acest Program permite dezvoltarea spatiului rural si periurban prin masuri si actiuni integrate si durabile, care creeaza premise reale pentru realizarea obiectivelor sale si va fi complementar cu masuri si actiuni realizate prin programele PHARE, ISPA, SAPARD si alte programe, precum si cu cele ce se vor realiza prin Fondurile Structurale, Fondul de Coeziune si prin alte programe nationale.

1.2.3. Campul de actiune al programului

Obiectivele de investitii ce pot fi finantate trebuie sa vizeze unul din urmatoarele domenii:

a) Poduri, podete si punti pietonale

Se vor dezvolta urmatoarele obiective de investitii:

constructia/extinderea/modernizarea de poduri, podete sau punti pietonale de interes local, avand prioritate cele care faciliteaza accesul la drumurile judetene si nationale si la reteaua de cai ferate, inclusiv alte lucrari necesare care fac parte integranta din constructia drumului in conformitate cu Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

La aceste tipuri de investitii, se adauga construirea de retele exterioare necesare pentru conectarea investitiei la retelele de utilitati: energie electrica, telecomunicatii si alte lucrari conexe.

b) Platforme pentru deseuri

Se vor dezvolta urmatoarele obiective de investitii:

constructia/extinderea/modernizarea de platforme pentru deseuri cu depozitare temporara.

La aceste tipuri de investitii, se adauga construirea de retele exterioare necesare pentru conectarea investitiei la retelele de utilitati: energie electrica, telecomunicatii, apa, canalizare, drumuri de acces si alte lucrari conexe.

c) Alimentari cu apa in sistem centralizat

Se vor dezvolta urmatoarele obiective de investitii:

constructia/extinderea/modernizarea de sisteme de alimentare cu apa: captare, aductiune, statie de tratare, rezervor de inmagazinare, statii de pompare, retea de distributie a apelor potabile.

La aceste tipuri de investitii, se adauga construirea de retele exterioare pentru conectarea la utilitati a investitiei: energie electrica, drum de acces, telecomunicatii, apa, canal si alte lucrari conexe.

d) Canalizari in sistem centralizat

Se vor dezvolta urmatoarele obiective de investitii:

constructia/extinderea/modernizarea de sisteme de canalizare a apei si/sau statii de epurare a apelor uzate: retea de canale colectoare a apelor uzate menajere, statie de epurare, statie de pompare si a canalelor de evacuare a apelor epurate;

La aceste tipuri de investitii, se adauga construirea de retele exterioare pentru conectarea la utilitati a investitiei: energie electrica, drum de acces, telecomunicatii, apa, canal, si alte lucrari conexe.

. ALOCARI FINANCIARE

Marimea fondurilor din bugetul de stat

Valorile minime si maxime pentru proiectele adresate de o singura unitate administrativ teritoriala, care pot fi finantate prin program, sunt urmatoarele:

valoarea minima eligibila pentru proiect: 40.000 lei, inclusiv taxa pe valoarea adaugata;

valoarea maxima eligibila pentru proiect: 4.000.000 lei, inclusiv taxa pe valoarea adaugata.

Un solicitant poate primi contributii financiare de la bugetul de stat, in cei 3 ani de aplicare a Programului, pentru cereri de finantare cu o valoare totala cumulata care sa nu depaseasca suma maxima eligibila de 4.000.000 lei.

Solicitantii pot depune o noua cerere pentru un alt nou proiect dupa finalizarea completa a proiectului anterior.

Solicitantii trebuie sa mentioneze clar in documentele contabile toate operatiunile privitoare la respectiva investitie.

Sunt considerate eligibile doar cheltuielile efectuate dupa aprobarea cererii de finantare, cu exceptia cheltuielilor pentru proiectare si asistenta tehnica, asa cum sunt definite in Hotararea Guvernului nr.1179/2002 privind aprobarea Structurii devizului general si a Metodologiei privind elaborarea devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii, Anexa nr.1, Devizul general – Capitolul 3., cheltuieli care pot fi efectuate si inainte de aprobarea cererii de finantare. Cheltuielile pentru proiectare si asistenta tehnica pot fi de maximum 12% din valoarea totala eligibila a proiectului.

2. REGULI CU PRIVIRE LA CEREREA DE FINANTARE

Acest ghid prezinta regulile de pregatire si depunere, selectie si implementare a proiectelor in cadrul Programului de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural, aferente cererii de finantare.

2.1. CRITERII DE ELIGIBILITATE

Criteriile de eligibilitate sunt conditii obligatorii care trebuie sa fie indeplinite de catre solicitant si de catre proiect pentru a putea fi acceptat drept candidat pentru acordarea unei contributii financiare de la bugetul de stat. Criteriile de selectie sunt detaliate in Anexa nr. 4.

Cele trei seturi de criterii de eligibilitate sunt:

Eligibilitatea solicitantului;

Eligibilitatea activitatilor propuse spre finantare;

Eligibilitatea cheltuielilor.

Eligibilitatea solicitantului

Pentru a fi eligibili, solicitantii trebuie sa fie comuna/oras/municipiu;

In relatia cu Comisia solicitantul este reprezentat de:

1. Reprezentantul legal, primarul unitatii administrativ-teritoriale, care va semna cererea de finantare;

2. Reprezentantul tehnic, in ceea ce priveste aspectele tehnico-financiare pe parcursul executiei obiectivului de investitii si pe durata a 5 ani dupa terminarea lucrarilor la acest obiectiv.

Eligibilitatea activitatilor propuse spre finantare

Valoarea proiectelor

Valoarea totala eligibila a proiectului trebuie sa se incadreze in suma prevazuta la punctul 1.3. din acest Ghid.

Durata proiectelor

Data limita pentru terminarea proiectelor selectate in cadrul sesiunii de aprobare a cererilor de finantare este de 18 luni de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a hotararii Guvernului prin care se aproba acordarea fondurilor din bugetul de stat.

Obiective de investitii

a) Constructia/extinderea/modernizarea de poduri, podete sau punti pietonale;

b) Constructia/extinderea/modernizarea de platforme de deseuri;

c) Constructia/extinderea/modernizarea de sisteme de canalizare a apei si/sau statii de tratare a apelor uzate;

d) Constructia/extinderea/modernizarea de sisteme de alimentare cu apa.

Conditii specifice:

a) Poduri, podete si punti pietonale

Proiectele trebuie sa corespunda reglementarilor nationale privind mediul, prin prezentarea dovezii depunerii cererii in vederea obtinerii Acordului de Mediu.

b) Platforme de deseuri

Proiectele trebuie intocmite conform planurilor regionale de gestionare a deseurilor.

c) Alimentari cu apa in sistem centralizat

Trebuie prezentate studiile hidrologice sau hidrogeologice care sa confirme existenta sursei de apa in cantitate suficienta pentru investitii noi si, acolo unde este cazul, pentru extindere. In cazul modernizarilor, existenta sursei de apa trebuie justificata numai prin memoriu justificativ;

Proiectele trebuie corespunda reglementarilor nationale privind mediul, prin prezentarea dovezii depunerii cererii in vederea obtinerii Acordului de Mediu;

Inmagazinarea apei potabile se va face numai in rezervoare inchise;

Pomparea in reteaua publica a apei din fantanile existente in vatra satului nu trebuie permisa, fara a fi trecuta prin statia de tratare;

Sa se foloseasca numai aductiuni inchise;

Pentru toate tipurile de captare - subterana, izvoare, de suprafata - sa fie instituite in mod obligatoriu zonele de protectie sanitara, in conformitate cu Hotararea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara si hidrogeologica;

d) Canalizari in sistem centralizat

Sunt admise numai proiectele care rezolva evacuarea substantelor retinute in reteaua de canalizare si/sau evacuarea namolului rezultat din statiile de tratare a apei;

Proiectele trebuie sa corespunda reglementarilor nationale privind mediul, prin prezentarea dovezii depunerii cererii in vederea obtinerii Acordului de Mediu;

Eligibilitatea cheltuielilor

Pentru acordarea fondurilor din bugetul de stat, pot fi luate in considerare doar „Cheltuieli eligibile”. Aceste cheltuieli sunt specificate, detaliat, mai jos. Cheltuielile prevazute in bugetul proiectului sunt estimative, dar reprezinta plafonul maxim pentru „cheltuieli eligibile”.

In cazul in care valoarea proiectului depaseste suma maxima eligibila de 4.000.000 lei, proiectul va fi declarat eligibil numai in cazul in care solicitantul face dovada existentei surselor de cofinantare necesare acoperirii diferentei dintre valoarea totala a proiectului si suma maxima eligibila.

Cheltuieli eligibile

Pentru a fi considerate eligibile in contextul proiectului, cheltuielile trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

a)       sa fie necesare pentru realizarea proiectului, sa fie prevazute in devizul general de cheltuieli ale proiectului, intocmit conform legislatiei in vigoare;

b)       sa fie efectiv realizate pe perioada executiei proiectului, cu exceptia cheltuielilor pentru proiectare si asistenta tehnica, asa cum sunt definite in Hotararea Guvernului nr. 1179/2002, Anexa nr.1, Devizul general – Capitolul 3, a caror plata poate fi facuta de catre solicitant inainte de hotararea Guvernului prin care se aloca fondurile.

c)       sa fie inregistrate in evidentele contabile ale solicitantului, sa fie identificabile si verificabile si sa fie sustinute de originalele actelor de plata justificative.

Tipurile de cheltuieli eligibile si neeligibile sunt detaliate in Anexa nr.2 – Cheltuieli eligibile.

Cheltuieli neeligibile

Toate cheltuielile care nu fac parte din lista cheltuielilor eligibile, asa cum sunt detaliate in Anexa nr. 2, vor fi cheltuieli neeligibile.

Solicitantul trebuie sa depuna la dosar hotararea consiliului local cu mentionarea explicita ca orice cheltuieli neeligibile impuse de implementarea proiectului se suporta din venituri proprii bugetului local si/sau credite.

PROCEDURILE DE URMAT IN CAZUL SOLICITARII UNOR FONDURI DIN BUGETUL DE STAT

Cererea de finantare si documentele justificative

Documentatia de solicitare a fondurilor din bugetul de stat trebuie sa contina urmatoarele:a)     cererea de finantare pe suport de hartie si in format electronic. Formatul cererii de finantare este obligatoriu;

b)     certificatul de urbanism;

c)      extras din inventarul bunurilor apartinand domeniului public, aprobat prin hotarare a Guvernului din care sa rezulte regimul juridic al terenurilor pe care se vor amplasa obiectivele de investitii;

d)     extras din inventarul bunurilor apartinand domeniului privat al unitatii administrativ-teritoriale sau extras din evidenta contabila in cazul terenurilor care apartin domeniului privat al unitatii administrativ-teritoriale;

e)     acordul proprietarilor privind utilizarea si/sau folosirea terenului aflat in proprietatea lor, atat in cazul persoanelor fizice, cat si in cel al persoanelor juridice, atunci cand terenurile nu sunt proprietatea unitatii administrativ-teritoriale;

f)       dovada depunerii cererii in vederea obtinerii acordului de mediu, daca este solicitat in certificatul de urbanism;

g)     pentru platformele pentru deseuri, avizul Agentiei Locale pentru Protectia Mediului privind conformitatea obiectivului de investitii cu Planul regional de Gestionare a Deseurilor;

h)     certificatul de inregistrare fiscala in care se mentioneaza codul de inregistrare fiscala al unitatii administrativ-teritoriale;

i)        studiul de fezabilitate conform prevederilor legale in vigoare;

j)        hotararea consiliului local al unitatii administrativ-teritoriale privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului. Se va mentiona explicit ca orice cheltuieli neeligibile impuse de implementarea proiectului, precum si cheltuielile de intretinere si exploatare pentru proiectul realizat se suporta din contributii proprii;

i) declaratie pe propria raspundere semnata de reprezentantul legal, referitoare la:

i.1. finantarile nerambursabile de care unitatea administrativ-teritoriala a beneficiat in ultimii trei ani;

i.2. existenta unei cofinantari din bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale;

i.3. numarul de sate care beneficiaza de proiect, componente ale unitatii administrativ teritoriale;

i.4. numarul de locuitori ai unitatii administrativ-teritoriale si numarul de locuitori deserviti de proiect;

i.5. amplasarea proiectului in localitate cu obiective culturale, turistice, conform Legii nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national, Sectiunea a III-a, zone protejate;

i.6. integrarea in proiect a unor obiective de interes local: infrastructura educationala, de sanatate, culturala si administrativa;

i.7. deservirea prin realizarea proiectului a unor activitati economice ce se desfasoara pe teritoriul unitatilor administrativ-teritoriale;

i.8. faptul ca nu exista litigii asupra proprietatii terenului destinat obiectivului de investitii, aflate pe rolul instantelor judecatoresti.

Daca anumite documente nu sunt aplicabile situatiei solicitantului, conform statutului sau, ori al proiectului, se considera ca aceste documente nu sunt obligatoriu de prezentat.

Cererea de finantare

Solicitantii trebuie sa completeze si sa depuna Cererea de finantare anexata acestui Ghid (Anexa nr. 5), insotita de documentele justificative solicitate. Cererea este disponibila la sediile prefecturilor si pe pagina de internet a Cancelariei Primului-Ministru, www.cancelarie.ro.

Solicitantii trebuie sa completeze cererea de finantare in limba romana si sa o depuna in doua exemplare: original si copie. Fiecare exemplar din cererea de finantare, insotit de documentele justificative solicitate in formularul cererii, inclusiv studiul de fezabilitate, va fi legat intr-un singur dosar, astfel incat sa nu se permita detasarea si/sau inlocuirea filelor. Dosarul va fi paginat in partea dreapta sus a fiecarei pagini, de la 1 la n si va contine un opis, unde n reprezinta numarul total al paginilor. Documentele justificative vor fi anexate in ordinea opisului, indicandu-se numerele de pagina la care se afla fiecare document.

Exemplarul original va avea inscrisa pe coperta, in partea superioara dreapta, mentiunea „ORIGINAL”. Fiecare pagina va purta stampila rotunda “PRIMARUL”, al comunei/orasului/municipiului solicitant. Copiile documentelor la care originalul nu se poate anexa, vor purta mentiunea „conform cu originalul”.

Exemplarul copie va avea inscris pe coperta, in partea superioara dreapta, mentiunea „COPIE”. Fiecare pagina va purta mentiunea „conform cu originalul” si va fi semnata in original de catre primar.

Fiecare exemplar al cererii de finantare, incluzand documentele justificative, trebuie introdus in cate un plic pe care se inscrie numarul de referinta al sesiunii cererii de proiecte, denumirea si adresa completa a comunei/orasului/municipiului solicitante/solicitant, denumirea proiectului, identica celei inscrise in cererea de finantare. Pe fiecare plic se va scrie cuvantul „ORIGINAL” sau „COPIE”, dupa caz.

Orice document din dosar va fi scris in limba romana, avand caracter de interes public, trebuie sa fie corect din punct de vedere al proprietatii termenilor, precum si sub aspect gramatical, ortoepic si, dupa caz, sub aspectul punctuatiei si ortografic, conform normelor academice in vigoare.

Solicitantul va avea un exemplar complet al dosarului cererii de finantare, in afara celor doua pe care le depune.

Comisia, prin birou si/sau secretariat, are dreptul de a cere documente sau informatii suplimentare referitoare la conformitatea documentelor din dosarul cererii de finantare.

Unde trebuie depusa cererea de finantare

Cererea de finantare trebuie depusa la Biroul Comisiei, adresa Piata Victoriei, nr. 1, sectorul 1, codul postal 011791 , Bucuresti.

Termenul pentru depunerea cererii de finantare

Cererile de finantare se pot depune in perioada sesiunilor stabilite de Comisie, in zilele lucratoare, de luni pana joi, inclusiv, intre orele 10:00 si 15:00, pe durata existentei Programului. Sesiunile de depunere a cererilor se aduc la cunostinta publica, prin afisare, la Biroul Comisiei si la sediile prefecturilor, precum si pe pagina de internet a Cancelariei Primului-Ministru, www.cancelarie.ro., cu cel putin 15 zile calendaristice inainte de data deschiderii sesiunii respective.

Depunerea si conformitatea cererii de finantare

Originalul si o copie a cererii de finantare se depun la Biroul Comisiei. Ele sunt depuse personal de catre reprezentantul legal sau reprezentantul tehnic, specificati in for­mu­larul cererii de finantare.

La Biroul Comisiei, in prezenta solicitantului, se va completa o Fisa de verificare a conformitatii (Anexa 7), prin care se atesta conformitatea administrativa a dosarului, respectiv daca cererea de finantare respecta conditiile de forma si este insotita de toate documentele justificative.

Alte informatii

Toate notificarile catre solicitanti/beneficiari, din partea Comisiei, in orice faza a programului, se fac prin fax, posta electronica sau aviz postal cu confirmare de primire. Notificarile facute prin fax si posta electronica vor fi transmise si prin posta, cu confirmare de primire. Data confirmarii de primire va fi data de referinta de la care se va calcula termenul in care solicitantul/beneficiarul este obligat sa raspunda solicitarilor adresate de catre Comisiei.

2.3. INFORMATII PRIVIND HOTARAREA COMISIEI ASUPRA ACORDARII FONDURILOR DIN BUGETUL DE STAT

Solicitantii vor fi informati de catre Comisie, in scris, asupra hotararii cu privire la cererile lor de finantare.

Hotararea Comisiei, bazata pe raportul de selectie, de a nu acorda fonduri din bugetul de stat este definitiva.

Proiectele declarate eligibile, dar care in urma procesului de selectie nu au fost selectate, pot participa la urmatoarele sesiuni de depuneri de cereri de finantare dupa ce isi vor fi actualizat avizele expirate, in acelasi regim cu proiectele inscrise la sesiunea respectiva.

De asemenea, daca in urma procesului de verificare a eligibilitatii, Comisia constata ca anumite criterii de selectie (Anexa nr. 4) completate de solicitant in cererea de finantare nu coincid cu realitatea, solicitantilor li se va prezenta o nota de constatare a diferentelor si vor avea obligatia de a raspunde intr-un anumit termen. Daca termenul stabilit este depasit, proiectul va fi declarat neeligibil.

REGULI CU PRIVIRE LA IMPLEMENTARE

3.1. INFORMAREA, RAPORTAREA TEHNICA SI FINANCIARA

Solicitantii sunt obligati sa transmita trimestrial situatia derularii proiectelor. Modelul de raportare este prezentat in Anexa nr. 6.

Solicitantul are obligatia sa furnizeze orice alte informatii de natura tehnica sau financiara cerute de Comisie sau alte structuri autorizate sa controleze si sa auditeze implementarea proiectului.

3.2. AMENDAMENTE LA CEREREA DE FINANTARE

Daca Solicitantul, independent de vointa sa, nu mai poate realiza proiectul pentru care i-au fost aprobate cererea de finantare si contributia de la bugetul statului, sau o parte din acesta, atunci va informa de indata Comisia, care va analiza situatia creata. Pentru continuarea proiectului cu modificarile intervenite, solicitantul va adresa o noua cerere de finantare, care va urma aceleasi proceduri ca si o cerere noua.

3.3. CONTABILITATE SI CONTROALE TEHNICE SI FINANCIARE

Solicitantul va tine contabilitatea referitoare la executarea proiectului conform legislatiei romane in vigoare.

3.4. PUBLICITATE

Orice demers publicitar efectuat de Solicitant, in orice forma si in orice mediu, trebuie sa specifice ca proiectul a fost realizat cu sprijinul Guvernului Romaniei prin Programul de dezvoltare a infrastructurii in spatiul rural, conform Anexei nr. 3.

3.5. PROCEDURI DE ACHIZITII PUBLICE

Toate achizitiile necesare realizarii Proiectului se vor face cu respectarea procedurilor de achizitii publice.

Respectarea procedurilor de achizitii publice este obligatorie si pentru achizitiile de servicii efectuate inainte de aprobarea hotararii Guvernului prin care se aproba acordarea contributiei financiare de la bugetul de stat.

3.6. AUTORITATEA DE IMPLEMENTARE

Autoritatea de implementare este unitatea administrativ teritoriala careia i-a fost aprobata cererea de finantare.

NOTA: Informatiile suplimentare, care vor fi publicate de Comisie in cadrul anunturilor publice aferente sesiunilor de cereri de proiecte, vor completa prevederile prezentului ghid.

Anexa nr.1

LISTA SOLICITANTILOR ELIGIBILI

Programul de dezvoltare a infrastructurii in spatiul rural

Nr. crt.

Solicitanti eligibili

Codificare

Unitatile administrativ-teritoriale

Codificare solicitanti eligibili: UAT

LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTITII

Nr. Crt.

Obiective de investitii

Codificare

Poduri, podete si punti pietonale

Platforme pentru deseuri

Sisteme de alimentare cu apa potabila

Sisteme de canalizare a apei si/sau statii de epurare a apelor uzate

Anexa nr. 2

CHELTUIELI ELIGIBILE

1. Cheltuieli eligibile generale

- Acea parte de cheltuieli cum ar fi plata arhitectilor, inginerilor si consultantilor, taxe legale, studii de fezabilitate, achizitii de patente si licente, cheltuieli ce privesc pregatirea si implementarea unui proiect, direct legate de program, care sa nu depaseasca 12% din cheltuielile totale eligibile ale proiectului, conform cu Hotararea Guvernului nr.1179/ 2002.

- Instalatiile si echipamentele trebuie sa fie in conformitate cu normele romanesti sau normele europene inclusiv normele referitoare la tratarea, reciclarea si eliminarea produsilor reziduali si deseurilor toxice.

2. Cheltuieli eligibile specifice

2.1. Poduri, podete si punti pietonale:

- Construirea de Poduri, podete si punti pietonale de interes local, cu prioritate pentru cele care faciliteaza accesul la drumurile judetene si nationale si la reteaua de cai ferate, inclusiv alte lucrari necesare care fac parte integranta din constructia drumului in conformitate cu Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

- La aceste tipuri de proiecte se adauga construirea de retele exterioare pentru conectarea la utilitati a investitiei cum ar fi: energie electrica, telecomunicatii ca si lucrari conexe privind amenajarea albiei raurilor si consolidarea malurilor in amonte /aval de pod, podet, punte pietonala, acolo unde este cazul.

2.2. Platforme pentru deseuri:

- Construirea unor lucrari noi de platforme de deseuri si/sau modernizarea celor existente.

- La aceste tipuri de proiecte se adauga construirea de retele exterioare pentru conectarea la utilitati a investitiei cum ar fi: energie electrica, drum de acces, telecomunicatii, apa, canal si alte lucrari conexe.

2.3. Alimentari cu apa potabila in sistem centralizat:

- Construirea unor lucrari noi de alimentare cu apa, extinderea si/sau modernizarea lucrarilor existente pentru: captare, aductiune, statie de tratare, rezervor de inmagazinare, statiilor de pompare, retea de distributie.

- La aceste tipuri de proiecte se adauga construirea de retele exterioare pentru conectarea la utilitati a investitiei: energie electrica, drum de acces, telecomunicatii, canal si alte lucrari conexe.

2.4. Canalizari in sistem centralizat:

- Construirea unor lucrari noi de canalizare, extinderea si/sau modernizarea lucrarilor existente pentru: retea de canale colectoare a apelor uzate menajere, statia de epurare, statia de pompare, canale de evacuare a apelor epurate.

- La aceste tipuri de proiecte se adauga construirea de retele exterioare pentru conectarea la utilitati a investitiei cum ar fi: energie electrica, drum de acces, telecomunicatii, apa, canal si alte lucrari conexe.

3. Cheltuielile eligibile detaliate

3.1. Cheltuieli eligibile generale

3.1.1. Achizitii de mijloace informatice si software pentru monitorizarea proceselor de exploatare si controlul calitatii acestora

Software pentru calculatoare (atat pentru operatii de monitorizare si control cat si pentru uzul curent), aparatura de laborator, echipamente de birou, (sisteme de date IT, calculatoare, retele de calculatoare) sisteme de comunicatii, echipament automatizat pentru detectarea si prevenirea incendiilor;

3.1.2. Acea parte de cheltuieli cum ar fi plata arhitectilor, inginerilor si consultantilor, taxe legale, studii de fezabilitate, achizitii de patente si licente, cheltuieli ce privesc pregatirea si/sau implementarea unui proiect, direct legate de proiect, care sa nu depaseasca 12% din costul total eligibil al proiectului.

Studii de teren: studii geologice, topografice hidrologice si hidrogeologice.

Cheltuieli de proiectare pentru pregatirea proiectului, toate fazele: studii de fezabilitate, proiecte tehnice, caiete de sarcini si detalii de executie;

Obtinerea de licente;

Consultanta si asistenta tehnica pe perioada implementarii proiectului, (asigurata de experti persoane fizice autorizate sau de persoane juridice autorizate), asistenta tehnica din partea proiectantului (in cazul in care aceasta nu intra in costul proiectarii), verificarea tehnica a proiectului (realizata de experti individuali autorizati), supravegherea santierului prin diriginti atestati, control de calitate prin Inspectia de Stat in Constructii;

Cheltuieli pentru avize, acorduri si autorizatii;

Cheltuieli pentru darea in exploatare: probe, rodaje, expertize la receptie.

3.2. Cheltuieli eligibile specifice

3.2.1. Poduri, podete si punti pietonale

- Construirea de Poduri, podete si puntile pietonale de interes local cu prioritate pentru cele care faciliteaza accesul la drumurile judetene si nationale si la reteaua de cai ferate, inclusiv alte lucrari necesare care fac parte integranta din constructia drumului in conformitate cu Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Cheltuieli pentru constructii si montaj referitoare la investitia de baza:

- Constructia si/sau modernizarea de Poduri, podete si punti pietonale

Cheltuieli pentru amenajarea terenului;

Amenajari pentru protejarea mediului, inclusiv refacerea mediului natural la terminarea lucrarilor;

Construirea de retele exterioare necesare pentru conectarea investitiei la retelele de utilitati (energie electrica, telecomunicatii).

3.2.2. Alimentari cu apa in sistem centralizat

Cheltuieli pentru constructii si montaj referitoare la investitia de baza:
captari de apa
, aductiuni, statii de tratare, inmagazinare, pompare, reteaua de distributie.

Alte constructii si structuri identificate in proiect:

Constructia de sedii pentru exploatarea proiectului si dotarile corespunzatoare;

Constructia unui sediu pentru laboratorul de analize, instalatiile si echipamentele aferente;

Montarea de echipament tehnologic, inclusiv retelele aferente acestor echipamente.

Echipamente cu montaj pentru: captarea de apa, aductiune, statii de tratare, inmagazinare, statii de pompare, reteaua de distributie.

Instalatii si echipament independent cu o perioada lunga de exploatare;

Cheltuieli pentru amenajarea terenului;

Amenajari pentru protejarea mediului, inclusiv refacerea mediului natural la finalul lucrarilor;

Construirea de retele exterioare pentru conectarea la utilitati a investitiei (energie electrica, drum de acces, telecomunicatii, apa, canal).

3.2.3. Canalizari in sistem centralizat

Cheltuieli pentru constructii si montaj referitoare la investitia de baza:

Retea de canale colectoare, statia de epurare, statii de pompare;

Alte constructii si structuri identificate in studiul de fezabilitate si proiectul tehnic:

Constructia de sedii pentru exploatarea proiectului si dotarile corespunzatoare;

Constructia unui sediu pentru laboratorul de analize, instalatii aferente si echipamente.

Montarea de echipament tehnologic inclusiv retelele aferente echipamentelor.

Echipamente cu montaje pentru: retea de canale colectoare, statia de epurare, statii de pompare, evacuarea apelor reziduale, a produselor reziduale si a altor reziduuri toxice, protectia mediului si tratarea apelor uzate.

Instalatii si echipament independent cu o perioada lunga de exploatare.

Cheltuieli pentru amenajarea terenului.

Amenajari pentru protejarea mediului, inclusiv refacerea mediului natural la terminarea lucrarilor.

Construirea de retele exterioare pentru conectarea la utilitati a investitiei
(energie electrica, drum de acces, telecomunicatii, apa, canal).

3.2.4. Platforme pentru deseuri

Cheltuieli pentru constructii si montaj referitoare la investitia de baza

Platforme pentru deseuri si/sau modernizarea celor existente.

Amenajari pentru protejarea mediului, inclusiv refacerea mediului natural la finalul lucrarilor;

Construirea de retele exterioare necesare pentru conectarea investitiei la retelele de utilitati (energie electrica, telecomunicatii).

Cheltuieli neeligibile

In cazul in care Comisia nu hotaraste altfel in mod expres si explicit, urmatoarele cheltuieli nu sunt eligibile pentru finantarea investitiilor din cadrul Programului:

a)     cumpararea, inchirierea sau luarea in leasing a terenurilor si cladirilor existente, indiferent daca leasing-ul are ca rezultat trecerea in proprietate a celui care ia in leasing;

b)     cheltuieli operationale, inclusiv cheltuieli de intretinere si chirie;

c)      leasing, exceptand cazul in care leasing-ul are ca rezultat trecerea in proprietatea celui care ia in leasing;

d)     comisioane bancare, cheltuielile garantiilor si cheltuieli similare;

e)     cheltuieli efectuate de catre administratia publica si in special, cheltuieli de regie, chirii si salarii ale personalului angajat in activitati de management, implementare, monitorizare si control;

f)       acea parte de cheltuieli, precum onorariile platite arhitectilor, inginerilor sau consultantilor, taxe legale, studii de fezabilitate, achizitii de patente si licente, cheltuieli ce privesc pregatirea si/sau implementarea unui proiect, direct legate de acesta, care depasesc 12% din totalul costului eligibil al proiectului;

g)     cheltuieli privind proiectele care au generat taxe de utilizator sau participant inainte de incheierea proiectului fara ca sumele respective sa fi fost deduse din cheltuielile eligibile;

h)     cheltuieli pentru constructii provizorii.

La aceste cheltuieli neeligibile se mai adauga:

a)     achizitionarea de mijloace de transport;

b)     bransamentele individuale ale exploatatiilor, gospodariilor, obiectivelor economice si turistice la infrastructura nou creata;

c)      construirea de locuinte.

Anexa nr.3

PANOURI PENTRU AFISARE TEMPORARA SI

PLACI PENTRU AMPLASARE PERMANENTA

A. PANOU PENTRU AFISARE TEMPORARA

Panourile de publicitate privind finantarea proiectelor din bugetul de stat vor fi amplasate in apropierea investitiilor si la loc vizibil.

Daca se vor folosi pentru portiuni de drum lung, panourile vor fi amplasate pe ambele parti ale drumului, alternativ din 5 in 5 Km si vor avea inscriptionate acelasi text. Contractorul va identifica cele mai potrivite amplasamente (in conditii de vizibilitate si conform reglementarilor de circulatie existente in Romania).

Panoul va fi afisat pe perioada implementarii proiectului si inca 6 luni dupa finalizarea proiectului.

Elementele de informare afisate pe panou vor fi urmatoarele:

In partea stanga, sus, stema Romaniei avand deasupra textul GUVERNUL ROMANIEI, scris cu fontul Arial, 250, bold. Stema Romaniei va avea dimensiunile de L= 0,14 m, l= 0,18 m. In partea din mijloc, sus, textul: PROIECT FINANTAT PRIN PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DIN SPATIUL RURAL, scris cu fontul Arial, 200, bold si italic. Sub acest text, vor fi trecute unul sub altul urmatoarele: Denumirea solicitantului-beneficiar, Titlul proiectului si Anul realizarii, cu fontul Arial, 200, bold. Caseta care va contine aceste elemente de mai sus va avea latimea de 0,35 m.Dedesubt, se va intocmi un tabel impartit in trei casete avand urmatoarele dimensiuni: caseta 1 – L=0,40 m, l=0,21 m; caseta 2 - L=0,40 m, l=0,21 m; caseta 3 – L=0,40 m, l= 0,23 m. In aceste casete, vor fi scrise in ordine urmatoarele: Obiectivul (denumirea obiectivului de investitii), Valoarea (in LEI) si Termenul de executie (luna si anul). Pentru categoriile (Proiect, Valoare, Termenul de executie), se va folosi fontul Arial, 150, Normal, iar pentru descrierea categoriei, fontul Arial, 150, bold.

Panoul va avea dimensiunile de L= 3 m si l= 1,8 m, fondul va fi alb, iar caracterele vor fi negre.

Exemplu:

GUVERNUL ROMANIEI

PROIECT FINANTAT PRIN PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DIN SPATIUL RURAL

Solicitant-Beneficiar: COMUNA/ORASUL/MUNICIPUL

Anul realizarii:

COMUNA

ORASUL/ MUNICIPIUL .

STEMA UNITATII ADMINISTRATIV-TERITORIALE

OBIECTIVUL DE INVESTITII:

VALOAREA (LEI):

TERMENUL DE EXECUTIE:

B. PLACI PENTRU AMPLASARE PERMANENTA

Pentru a face cunoscuta implicarea Guvernului Romaniei in finantarea lucrarilor realizate in cadrul Programului de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural, respectiv executie sau modernizare de podete, poduri si punti pietonale, de alimentari cu apa sau canalizari, precum si de platforme de deseuri, vor fi amplasate placute inscriptionate in apropierea acestora.

Elementele de informare afisate pe placute vor fi urmatoarele:

In partea stanga, sus, stema Romaniei avand deasupra textul GUVERNUL ROMANIEI, scris cu fontul Arial, 250, bold. Stema Romaniei va avea dimensiunile de L= 0,14 m, l= 0,18 m.

In partea dreapta, sus, Stema unitatii administrativ-teritoriale avand deasupra textul COMUNA, scris cu fontul Arial, 250, bold. Stema unitatii administrativ-teritoriale va avea dimensiunile de L= 0,14 m, l= 0,18 m.

Text care sa reflecte contributia Guvernului Romaniei (Ex.: Acest pod a fost realizat cu spijinul Guvernului Romaniei);

Caseta care va contine elementele de mai sus va avea latimea de 0,35 m. Dedesubtul acesteia, se va intocmi un tabel, al carui capat va fi impartit in doua casete cu urmatoarele dimensiuni: caseta 1 – L=0,40 m, l=0,21 m; caseta 2 - L=0,40 m, l=0,21 m;

In aceste casete se va scrie in ordine Proiectul: (denumirea investitiei), si Anul realizarii. Se va folosi Arial, 150, Normal, bold.

Panoul va avea dimensiunile de L= 1,8 m si l= 1 m, fondul va fi alb, iar caracterele vor fi negre.

Exemplu:

GUVERNUL ROMANIEI

ACEST (denumirea obiectivului de investitii) A FOST REALIZAT CU SPRIJINUL GUVERNULUI ROMANIEI

COMUNA/ORASUL/ MUNICIPIUL .

STEMA UNITATII ADMINISTRATIV-TERITORIALE

DENUMIREA INVESTITIEI:

ANUL REALIZARII:

Anexa nr. 4

CRITERII DE SELECTIE

Pentru a fi declarat eligibil, un proiect trebuie sa acumuleze minim 50 de puncte din 100. Criteriile de eligibilitate si punctajele pentru fiecare dintre ele sunt prezentate in tabelul de mai jos:

Nr. crt.

Criterii de eligibilitate

Punctaj

Observatii

Proiecte inaintate de unitatile administrativ-teritoriale care, in ultimii 3 ani:

a) nu au beneficiat de finantari nerambursabile sau acestea au fost mai mici de 500.000 de Euro;

Pentru finantarile a caror valoare este intre cele doua categorii a) si b), se va acorda un punctaj obtinut prin interpolare liniara.

b) au beneficiat de finantari nerambursabile mai mari de 500.000 de Euro.

Nr. de locuitori ai unitatii administrativ- teritoriale beneficiare a proiectului este:

a) mai mare de 1.500 locuitori ;

b) mai mic de 1.500 locuitori.

Existenta unei cofinantari din bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale cuprinsa intre 0-10 % din valoarea proiectului.

Maxim

Pentru cofinantarile situate intre 0-10%, se vor acorda punctaje obtinute prin interpolare liniara.

Numarul de sate componente ale unitatii administrativ-teritoriale care beneficiaza de proiect este in numar de:

a) 3 sau mai multe sate

Obiectivele de investitii vor deservi in mod direct locuitorii din satele respective.

b) 2 sate;

c) 1 sat.

Proiect amplasat in localitate cu obiective culturale, turistice conform Legii nr.5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea III - zone protejate.

Proiecte care servesc obiective de interes local: infrastructura educationala, de sanatate, culturala si administrativa.

Maxim

Proiecte care servesc activitati economice.

Maxim

Proiectul tehnic este intocmit si se poate incepe licitatia pentru adjudecarea lucrarilor.

Proiectul demonstreaza prin Nota de fundamentare si Studiul de Fezabilitate:

a) utilizarea eficienta a fondurilor prin indicatorii tehnico-economici proiectati;

b) oportunitatea proiectului prin urmarirea realizarii obiectivelor specifice Ordonantei Guvernului nr.7/2006: cresterea pietei agricole si a investitiilor locale, imbunatatirea starii de sanatate prin cresterea frecventei controalelor si interventiilor medicale, cresterea frecventei scolare si scaderea abandonului scolar.

Maxim

Total:

Pentru criteriile de la 1 la 7, vor fi completate declaratii pe propria raspundere, in formatul indicat in Ghidul de eligibilitate. Declaratiile vor fi verificate de Comisie, prin sondaj.

Anexa nr. 5

CEREREA DE FINANTARE

Anexa Nr. 6


RAPORTARE TRIMESTRIALA

privind utilizarea sumelor primite de la Guvernul Romaniei pentru finantarea

Programului de dezvoltare a infrastructurii din mediul rural

Trim..Anul.

Comuna/Orasul/Municipiul . - mii lei (RON) -

Nr.

crt.

Denumire obiectiv

Valoarea aprobata conform Hotararii Guvernului nr. …/200.

Contract servicii/lucrari

- nr. contract

- obiectul contractului

Valoarea recalculata in urma licitatiei de proiectare si executie

Valoarea lucrarilor executate si decontate

ObservatiiResponsabil legal,    Responsabil tehnic,

..

Compartiment financiar-contabil,

Anexa Nr. 7

FISA

de verificare a conformitatii administrative

cererea de finantare pe suport de hartie si in format electronic. Formatul cererii de finantare este obligatoriu;

certificatul de urbanism;

extras din inventarul bunurilor apartinand domeniului public, aprobat prin hotarare a Guvernului din care sa rezulte regimul juridic al terenurilor pe care se vor amplasa obiectivele de investitii;

extras din inventarul bunurilor apartinand domeniului privat al unitatii administrativ-teritoriale sau extras din evidenta contabila in cazul terenurilor care apartin domeniului privat al unitatii administrativ-teritoriale;

acordul proprietarilor privind utilizarea si/sau folosirea terenului aflat in proprietatea lor, atat in cazul persoanelor fizice, cat si in cel al persoanelor juridice, atunci cand terenurile nu sunt proprietatea unitatii administrativ-teritoriale;

dovada depunerii cererii in vederea obtinerii acordului de mediu, daca este solicitat in certificatul de urbanism;

pentru platformele pentru deseuri, avizul Agentiei Locale pentru Protectia Mediului privind conformitatea obiectivului de investitii cu Planul regional de Gestionare a Deseurilor;

certificatul de inregistrare fiscala in care se mentioneaza codul de inregistrare fiscala al unitatii administrativ-teritoriale;

studiul de fezabilitate conform prevederilor legale in vigoare;

hotararea consiliului local al unitatii administrativ-teritoriale privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului. Se va mentiona explicit ca orice cheltuieli neeligibile impuse de implementarea proiectului, precum si cheltuielile de intretinere si exploatare pentru proiectul realizat se suporta din veniturile proprii ale bugetului local si/sau imprumuturi ;

declaratie pe propria raspundere semnata de reprezentantul legal, referitoare la:

11.1. finantarile nerambursabile de care unitatea administrativ-teritoriala a beneficiat in ultimii trei ani;

11.2. existenta unei cofinantari din bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale;

11.3. numarul de sate care beneficiaza de proiect, componente ale unitatii administrativ teritoriale;

11.4. numarul de locuitori ai unitatii administrativ-teritoriale si numarul de locuitori deserviti de proiect;

11.5. amplasarea proiectului in localitate cu obiective culturale, turistice, conform Legii nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national, Sectiunea a III-a, zone protejate;

11.6. integrarea in proiect a unor obiective de interes local: infrastructura educationala, de sanatate, culturala si administrativa;

11.7. deservirea prin realizarea proiectului a unor activitati economice ce se desfasoara pe teritoriul unitatilor administrativ-teritoriale;

11.8. faptul ca nu exista litigii asupra proprietatii terenului destinat obiectivului de investitii, aflate pe rolul instantelor judecatoresti.

Daca anumite documente nu sunt aplicabile situatiei solicitantului, conform statutului sau ori al proiectului, se considera ca aceste documente nu sunt obligatoriu de prezentat.

Fisa de verificare a conformitatii administrative va fi intocmita in doua exemplare: un exemplar pentru Comisie si un exemplar pentru solicitant.

Anexa nr. 8

ROMANIA

JUDETUL

CONSILIUL LOCAL AL

STEMA UNITATII ADMINISTRATIV-TERITORIALE

HOTARAREA

privind aprobarea studiului de fezabilitate al proiectului

precum si a altor masuri necesare implementarii acestuia

In temeiul art.46 alin.(1) din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, cu modificarile si completarile,

analizand prevederile Ordonantei Guvernului nr.7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural, precum si pe cele ale Hotararii Guvernului nr.602/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural, precum si a Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei privind determinarea oportunitatii proiectelor,

luand act de Ghidul de eligibilitate pentru Programul de dezvoltare a infrastructurii in spatiul rural, adoptat de catre Comisia pentru determinarea oportunitatii proiectelor

luand in considerare prevederile Hotararii Guvernului nr.1179/2002 privind aprobarea Structurii devizului general si a Metodologiei privind elaborarea devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii,

tinand seama de prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.45/2003 privind finantele publice locale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.108/2004, cu modificarile si completarile ulterioare,

analizand studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico-economici ai proiectului „

avand in vedere prevederile art.38 alin.(2) lit.c), f), l) si m), art.68 alin.(1) lit.b), precum si pe cele ale art.128 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, cu modificarile si completarile,

CONSILIUL LOCAL AL adopta prezenta hotarare.

Art.1.- Se aproba studiul de fezabilitate al proiectului 3 pentru care se solicita finantarea in baza Programului de dezvoltare a infrastructurii in spatiul rural, instituit prin Ordonanta Guvernului nr.7/2006, respectiv indicatorii tehnico-economici, dupa cum urmeaza:

a) ..;

b) ..;

Art.2.- Orice cheltuieli neeligibile impuse de implementarea proiectului prevazut la art.1, precum si cheltuielile de intretinere si exploatare pentru acesta se suporta din veniturile proprii ale bugetului local si/sau imprumuturi.

Art.3.- Se ia act de Declaratia pe propria raspundere a reprezentantului legat al prevazuta in anexa.

Art.4.- Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza primarul

(prenumele si numele)

 


Contrasemneaza:

SECRETARUL

(prenumele si numele)

 

Text Box: L.S.


Nr. din

NOTA: Prezentul model-cadru se adapteaza in mod corespunzator, potrivit dinamicii legislative, precum si necesitatilor specifice fiecarei unitati administrativ-teritoriale.

LEGENDA: 1) se inscrie denumirea judetului;

2) se inscrie categoria si denumirea unitatii administrativ-teritoriale solicitante;

3) se inscrie titlul proiectului pentru care se solicita finantare;

) se inscriu acei indicatori tehnico-economici specifici obiectivului de investitii respectiv.

Anexa 9

DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE

Subsemnatul, …………………………………………,1) in calitate de reprezentant legal al ………………..…………………………….,2) judetul ……………………….….,3) in vederea obtinerii unei finantari pentru proiectul „……………….…………..………………………………….

DECLAR PE PROPRIA RASPUNDERE, cunoscand ca falsul in declaratii este pedepsit de legea penala, urmatoarele:

1.1. In ultimii trei ani, ……………………………………….2) a beneficiat de finantare nerambursabila se inscrie: „NU”, daca nu a beneficiat si „DA”, daca a beneficiat

1.2. In ultimii trei ani ……………………………………….2) a beneficiat de finantare nerambursabila, dupa cum urmeaza aici vor completa numai cei care au inscris „DA” la pct.1.1.

Nr. proiect

TITLUL PROIECTULUI

FINANTATOR

Valoarea totala a finantarii nerambursabile

- EUR -

n

Total - EUR -

Total - LEI -

2.1. Cofinantare din bugetul local al

se inscrie: „NU”, daca nu exista cofinantare si „DA”, daca exista cofinantare

2.2. Exista cofinantare din bugetul local al

aici vor completa numai cei care au inscris „DA” la pct.2.1.

2.2.1. valoarea cofinantarii    - LEI -

rata cofinantarii din valoarea totala a proiectului - % -

Numarul de sate care beneficiaza de proiect, componente ale unitatii administrativ-teritoriale

4.1. Numarul de locuitori ai

4.2. Numarul de locuitori deserviti de proiect

………………..…………………………….2) figureaza inscrisa cu obiective culturale/turistice in Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a III-a - zone protejate, in

Anexa nr.

Nr.

5.1. In situatia in care figureaza inscrisa cu obiective culturale/turistice in Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a III-a - zone protejate, se vor mentiona acestea

Proiectul integreaza obiective de interes local: se inscrie „DA” sau „NU” potrivit situatiei reale

6.1. infrastructura educationala (ex.: scoala, gradinita, etc.).

6.2. infrastructura de sanatate (ex.: spital, dispensar, etc.).

6.3. infrastructura culturala (ex.: camin cultural, biserica, etc.).

6.4. infrastructura administrativa (ex.: primarie, administratie financiara, etc.)

7.1. Proiectul deserveste activitati economice se inscrie „DA” sau „NU” potrivit situatiei reale

7.2. In situatia in care la randul 7.1. este inscris „DA”, se vor mentiona activitatile respective

Exista litigii asupra proprietatii terenului destinat obiectivului de investitii, aflate pe rolul instantelor judecatoresti se inscrie „DA” sau „NU” potrivit situatiei reale

DATA,

PRIMAR,

LEGENDA: 1) se inscrie prenumele si numele reprezentatului legal;

2) se inscrie categoria si denumirea unitatii administrativ-teritoriale solicitante;

3) se inscrie denumirea judetului;

4) se inscrie titlul proiectului pentru care se solicita finantare.


Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 798
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2021 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site