Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

AdministratieDrept


MODIFICAREA, SUSPENDAREA SI INCETAREA RAPORTULUI DE SERVICIU

Administratie

+ Font mai mare | - Font mai mic
MODIFICAREA, SUSPENDAREA SI INCETAREA RAPORTULUI DE SERVICIU

1. Modificarea raportului de serviciu.
Modalitatea     prin care se realizeaza mobilitatea in cadrul corpului functionarilor publici o constituie modificarea raporturilor de serviciu. Mobilitatea se propune: in scopul eficientizarii activitatii autoritatilor si institutiilor publice; in interes public; precum si in interesul functionarului public, pentru dezvoltarea carierei in functia publica.

Mobilitatea in cazul functionarilor publici este prevazuta si de legislatiile tarilor europene, astfel in Franta mobilitatea functionarilor in sanul fiecarei functii publici reprezinta o garantie fundamentala a carierei. In cazul acestui stat mobilitatea functionarilor se asigura prin accesul direct la un alt corp, schimbarea corpului functionaresc prin concurs intern, punerea la dispozitie, detasarea si mutarea.

In tara noastra modificarea raporturilor de serviciu, ale functionarilor publici de executie si ale functionarilor publici de conducere, are loc prin: delegare, detasare, transfer, mutarea in cadrul altui compartiment sau altei structuri fara personalitate juridica a autoritatii sau institutiei publice, precum si exercitarea cu caracter temporar a unei functii publice de conducere.

Daca mobilitatea functionarilor publici de executie si a functionarilor publici de conducere se dispune in interes public, in conditiile legii, functionarii publici nu pot refuza detasarea si mutarea in cadrul altui compartiment sau altei structuri fara personalitate juridica a autoritatii sau institutiei publice, sub sanctiunea eliberarii din functia publica, cu exeptia cazurilor prevazute expres de lege, dupa cum urmeaza:

v     graviditate;

v     isi creste singur un copil minor;

v     starea sanatatii, dovedita cu certificat medical, face contraindicata detasarea;

v     daca detasarea se face intr-o localitate in care nu i se asigura conditii corespunzatoare de cazare;

v     este singurul intretinator de familie;

v     motive familiale temeinice care justifica refuzul de a da curs detasarii.

Aceasta este una din solutiile care slujeste principiul preemtiunii interesului public, care este unul din principiile de baza care guverneaza dreptul public si administratia publica.”

In aceste cazuri, modificarea raportului de serviciu se dispune de catre persoana care are competenta de numire in functia publica, cu avizul sau la solicitarea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici.

Delegarea se dispune in interesul autoritatii sau institutiei publice in cadrul careia isi desfasoara activitatea functionarul public, pe o perioada de cel mult 60 de zile calendaristice intr-un an. Delegarea pe o perioada mai mare, dar care nu poate depasi 90 de zile intr-un an, se dispune numai cu acordul scris al functionarului public.

Functionarul public poate refuza delegarea daca se afla in una dintre urmatoarele situatii: graviditate; isi creste singur copilul minor; starea sanatatii, dovedita cu certificat medical, face contraindicata delegarea.

Pe timpul delegarii functionarul public isi pastreaza functia publica si salariul, iar institutia care il deleaga este obligata sa suporte costul integral al transportului, cazarii si al indemnizatiei de delegare.

Detasarea se dispune in interesul autoritatii sau institutiei publice in care urmeaza sa isi desfasoare activitatea functionarul public, pe o perioada de cel mult 6 luni. In cursul unui an calendaristic un functionar public poate fi detasat mai mult de 6 luni numai cu acordul sau scris.

Detasarea se poate dispune daca pregatirea profesionala a functionarului public corespunde atributiilor si responsabilitatilor functiei publice, cu respectarea categoriei, clasei si gradului profesional al functionarului public. Detasarea se poate dispune si pe o functie publica de conducere, daca functia publica este vacanta, cu caracter temporar. Ea se dispune de catre persoana care are competenta numirii in functia publica, pe o perioada de maximum 6 luni intr-un an calendaristic, cu avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, pentru functiile din cadrul autoritatilor si institutiilor publice din administratia publica centrala, respectiv cu obligatia instiintarii inainte cu cel putin 10 zile a Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, pentru functiile publice din administratia publica locala. De asemenea functionarul public trebuie sa indeplineasca conditiile de studii si vechime in specialitatea studiilor si sa nu existe in cadrul autoritatii sau institutiei publice functionari publici care sa exercite cu caracter temporar functia publica respectiva.

Functionarul public poate fi detasat pe o functie publica inferioara, numai cu acordul sau scris.

Detasarea poate fi refuzata de catre functionarul public, daca se afla in una dintre urmatoarele situatii: graviditate; isi creste singur copilul minor; starea sanatatii, dovedita cu certificat medical, face contraindicata detasarea; detasarea se face intr-o localitate in care nu i se asigura conditii corespunzatoare de cazare; este singurul intretinator de familie; motive familiale temeinice justifica refuzul de a da curs detasarii. Observam faptul ca, motivele precizate reprezinta deopotriva situatii pentru justificarea refuzului functionarului public de a accepta delegarea. Acest aspect deosebeste regimul aplicabil functionarilor publici de cel aplicabil altor categorii de salariati, deoarece regimul instituit de Codul muncii admite ca salariatul sa refuze detasarea numai in mod exeptional si pentru motive temeinice avand in vedere ca detasarea se justifica numai in interesul serviciului.

Pe perioada detasarii functionarul public isi pastreaza functia publica si salariul. Daca salariul corespunzator functiei publice pe care este detasat este mai mare, atunci el are dreptul la acel salariu. Pe timpul detasarii in alta localitate autoritatea sau institutia publica beneficiara este obligata sa-i suporte costul integral al transportului, dus si intors, cel putin o data pe luna, precum si al cazarii si al indemnizatiei de detasare.

Transferul, ca modalitate de modificare a raportului de serviciu, poate avea loc dupa cum urmeaza: in interesul serviciului si la cererea functionarului public. Transferul se poate face pe o functie publica pentru care sunt indeplinite conditiile specifice prevazute in fisa postului.

Transferul in interesul serviciului se face pentru o functie publica de aceeasi categorie, clasa si grad profesional cu functia publica detinuta de functionarul public sau pentru o functie publica de nivel inferior.

Transferul in interesul serviciului se poate face numai cu acordul scris al functionarului public transferat. In cazul transferului in interesul serviciului in alta localitate, functionarul public transferat are dreptul la o indemnizatie egala cu salariul net calculat la nivelul salariului din luna anterioara celei in care se transfera, la acoperirea tuturor cheltuielilor de transport si la un concediu platit de 5 zile. Plata acestor drepturi se suporta de catre autoritatea sau institutia publica la care se face transferul, in termen de cel mult 15 zile de la data aprobarii transferului.

Transferul la cerere se face pe o functie publica de aceeasi categorie, clasa si grad profesional sau pe o functie publica de nivel inferior, in urma aprobarii cererii de transfer a functionarului public de catre conducatorul autoritatii sau institutiei publice la care se solicita transferul. In acest caz transferul poate avea loc numai intre autoritati sau institutii publice din administratia publica centrala, intre autoritati administrative autonome sau intre autoritati sau institutii publice din administratia publica locala. „Introducerea distinctiei intre functia publica centrala si cea locala determina concluzia ca transferul nu se poate efectua de pe o functie publica locala pe una de aceeasi clasa si grad centrala si invers.”

In cazul functionarilor publici de conducere transferul se poate realiza pe functii publice de conducere ale caror atributii sunt similare cu atributiile functiei publice de pe care se efectueaza transferul, pe o functie publica pentru care sunt indeplinite conditiile specifice prevazute in fisa postului si cu respectarea conditiilor precizate in cadrul transferului in interesul serviciului sau in cazul transferului la cerere, dupa caz.

Autoritatile sau institutiile publice au obligatia de a asigura publicitatea functiilor publice vacante care pot fi ocupate prin transfer la cerere. In situatia in care doi sau mai multi functionari publici solicita ocuparea unei functii publice vacante prin transfer la cerere, selectia se face pe baza de interviu.

Mutarea in cadrul altui compartiment al autoritatii sau institutiei publice poate fi definitiva sau temporara.

Mutarea definitiva in cadrul altui compartiment poate avea loc in urmatoarele situatii:

v     cand se dispune de catre conducatorul autoritatii sau institutiei publice in care isi desfasoara activitatea functionarul public, pe o functie publica vacanta de aceeasi categorie, clasa si grad profesional sau cu repartizarea postului corespunzator functiei publice detinute, cu respectarea pregatirii profesionale a functionarului public si a salariului acestuia, caz in care este necesar acordul scris al functionarului public;

v     la solicitarea justificata a functionarului public, cu aprobarea conducatorului autoritatii sau institutiei publice, pe o functie publica de aceeasi cxategorie, clasa si grad profesional, cu respectarea pregatirii profesionale a functionarului public;

v     in alte situatii prevazute de dispozitiile legale.

Mutarea temporara in cadrul altui compartiment se dispune motivat, in interesul autoritatii sau institutiei publice, de catre conducatorul acesteia, pe o perioada de maxim 6 luni intr-un an, cu respectarea pregatirii profesionale si a salariului pe care il are functionarul public.

Mutarea temporara sau definitiva in cadrul altui compartiment poate fi solicitata de catre functionarul public in cazul in care starea sanatatii sale, dovedita cu certificat medical, nu ii mai permite desfasurarea activitatii in acel compartiment. Mutarea se poate face pe o functie publica corespunzatoare, daca functionarul public in cauza este apt profesional sa indeplineasca noile atributii care ii revin.

Daca mutarea se dispune in alta localitate, functionarul public beneficiaza de drepturile prevazute si detaliate mai sus in cazul transferului.

Functionarul public poate refuza mutarea in cadrul altei structuri a autoritatii sau institutiei publice in alta localitate, daca se afla in una dintre situatiile prevazute in cazul detasarii.

Exercitarea cu caracter temporar a unei functii publice de conducere se realizeaza prin promovarea temporara a unui functionar public care indeplineste conditiile specifice pentru ocuparea acestei functii publice si care nu are in cazierul adminsitrativ sanctiuni disciplinare neradiate in conditiile legii.

Daca functia publica este vacanta masura se dispune de catre persoana care are competenta numirii in functia publica, pe o perioada de maxim 6 luni intr-un an calendaristic, dupa cum urmeaza:

v     cu avizul Agentiei Nationale a Functionarilor publici, pentru functiile din cadrul autoritatilor si institutiilor publice din administratia publica centrala;

v     cu obligatia instiintarii inainte cu cel mult 10 zile a Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, pentru functiile publice din cadrul autoritatilor si institutiilor publice din administratia publica locala.

In situatia in care Agentia Nationala a Functionarilor Publici constata ca nu sunt indeplinite conditiile legale privind exercitarea cu caracter temporar a unei functii publice de conducere, dispune neefectuarea masurii sau incetarea acesteia.

In mod exceptional, perioada poate fi prelungita cu maxim 3 luni, cu avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, daca autoritatea sau institutia publica a organizat concurs de recrutare sau promovare si functia publica nu a fost ocupata, in conditiile legii. Daca functia publica este temporar vacanta, masura se dispune de catre persoana care are competenta numirii in functia publica, pana la data incetarii suspendarii din functia publica, a detasarii titularului functiei publice sau, dupa caz, a radierii din cazierul administrativ al titularului functiei publice a sanctiunii retrogadarii in treptele de salarizare sau a retrogadarii in functia publica pe o perioada de pana la un an.

Daca salariul corespunzator functiei publice pe care o exercita cu caracter temporar este mai mare, functionarul public are dreptul la salariul respectiv.

Inaltii functionari publici sunt supusi mobilitatii in functie si prezinta disponibilitate la numirile in functiile publice corespunzatoare inaltilor functionari publici prevazute prin Statut. Refuzul neantemeiat al numirii atrage eliberarea din functia publica.

Autoritatile si institutiile publice au obligatia de a asigura decontarea cheltuielilor ocazionate de mobilitate, precum si locuinte de serviciu, in conditiile legii.

2. Suspendarea raportului de serviciu.

Legea reglementeaza doua tipuri de suspendare a raportului de serviciu in cazul functionarilor publici: suspendarea de drept si suspendarea raportului de serviciu la initiativa functionarului public.

Raportul de serviciu se suspenda de drept atunci cand functionarul public se afla in una dintre urmatoarele situatii:v     este numit sau ales intr-o functie de demnitate publica, pentru perioada exercitarii respectivei functii, cu exeptia inaltilor functionari publici si a functionarilor publici de conducere care pot candida pentru functii de demnitate publica si pot fi numiti in functii de demnitate publica numai dupa incetarea raporturilor de serviciu;

v     este incadrat la cabinetul unui demnitar;

v     este desemnat de catre institutia angajatoare sa desfasoare activitati in cadrul unor misiuni diplomatice ale Romaniei, ori in cadrul unor organisme sau institutii internatioanle, pentru perioada respectiva;

v     desfasoara activitate sindicala pentru care este prevazuta de lege suspendarea;

v     efectueaza stagiul militar, serviciul militar alternativ, este concentrat sau mobilizat;

v     este arestat preventiv;

v     efectueaza tratament medical in strainatate, daca functionarul public nu se afla in concediu medical pentru incapacitate temporara de munca, precum si pentru insotirea sotului sau, dupa caz, a sotiei ori a unei rude pana la gradul I inclusiv, in conditiile legii;

v     se afla in concediu pentru incapacitate temporara de munca, pe o perioada mai mare de o luna;

v     carantina;

v     concediu de maternitate;

v     este disparut, iar disparitia a fost constatata prin hotarare judecatoreasca irevocabila;

v     forta majora;

v     in cazul in care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savarsirea uneia dintre urmatoarele infractiuni: infractiuni contra umanitatii, contra statului sau contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei publice, cu exeptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;

v     pe perioada cercetarii administrative, in situatia in care functionarul public care a savarsit o abatere disciplinara poate influenta cercetarea administrativa, la propunerea motivata a comisiei de disciplina;

v     in alte cazuri prevazute expres de lege.

In termen de 15 zile calendaristice inainte de data incetarii motivului de suspendare de drept, dar nu mai tarziu de data luarii la cunostinta de motivul incetarii suspendarii de drept, functionarul public este obligat sa informeze in scris persoana care are competenta legala de numire in functia publica despre acest fapt. Neinformarea acestei persoane atrage incetarea de drept a raportului de serviciu, cu exceptia urmatoareleor cazuri: functionarul este arestat preventiv; se afla in concediu pentru incapacitate temporara de munca, pe o perioada mai mare de o luna; se afla in carantina; este disparut, iar disparitia a fost constatata prin hotarare judecatoreasca irevocabila si in caz de forta majora.

Persoana care are competenta legala de numire in functia publica are obligatia sa asigure, in termen de 5 zile de la expirarea termenului de 15 zile calendaristice, conditiile necesare reluarii activitatii de catre functionarul public.

Raportul de serviciu se suspenda la initiativa functionarului public in urmatoarele situatii:

v     concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani, sau, in cazul copilului cu handicap, pana la implinirea varstei de 3 ani;

v     concediu pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani, sau, in cazul copilului cu handicap pentru afectiuni intercurente, pana la implinirea varstei de 18 ani;

v     desfasurarea unei activitati in cadrul unor organisme sau institutii internationale, in alte situatii decat cele in care raportul de serviciu este suspendat de drept;

v     pentru participare la campania electorala;

v     pentru participarea la greva.

Raportul de serviciu se suspenda la cererea motivata a functionarului public, pentru un interes personal legitim, in alte cazuri decat cele prevazute la suspendarea din initiativa functionarului public, sau decat cele prevazute la suspendarea de drept, pe o perioada cuprinsa intre o luna si 3 ani.

Cererea de suspendare a raportului de serviciu se face in scris, cu cel putin 15 zile calendaristice inainte de data cand se solicita suspendarea, cu exceptia situatiei de participare la greva, cand cererea de suspendare se face cu 48 de ore inainte de declansarea grevei.

Suspendarea raportului de serviciu se constata in cazurile prevazute pentru suspendarea la initiativa functionarului public, in cazurile de suspendare de drept a raportului de serviciu, precum si in alte cazuri reglementate prin legi speciale, respectiv se aproba in cazul cererii motivate a functionarului public, pentru un interes personal legitim, in alte cazuri decat cele prevazute de suspendarea de drept si de suspendarea la initiativa functionarului public, prin act administrativ al persoanei care are competenta numirii in functia publica.

Dispozitiile referitoare la obligatia functionarului public de a informa in scris persoana care are competenta legala de numire in functia publica, precum si referitor la consecintele neinformarii, se aplica in mod corespunzator si pentru cazurile de suspendare la initiativa functionarului si la cererea motivata a functionarului.

Reluarea activitatii se dispune prin act administrativ al persoanei care are competenta legala de numire in functia publica. Actul administrativ prin care se constata, respectiv se aproba, suspendarea raportului de serviciu, precum si cel prin care se dispune reluarea activitatii de catre functionarul public se comunica Agentiei Nationale a Functionarilor Publici in termen de 10 zile lucratoare de la data emiterii.

Pe perioada perioada suspendarii raportului de serviciu autoritatile si institutiile publice au obligatia sa rezerve postul aferent functiei publice. Ocuparea acestuia se face numai pe perioada determinata, in conditiile legii. Pe perioada suspendarii, raporturile de serviciu ale functionarilor publici nu pot inceta si nu pot fi modificate decat din initiativa sau cu acordul functionarului public in cauza.

Perioada suspendarii raporturilor de serviciu in conditiile in care functionarul este desemnat de catre autoritatea sau institutia publica sa desfasoare activitati in cadrul unor misiuni diplomatice ale Romaniei ori in cadrul unor organisme sau institutii internationale, sau desfasoara activitati in cadrul unor organisme sau institutii internationale, in alte situatii decat cele prevazute anterior, se considera vechime in fiunctia publica.

3. Incetarea raportului de serviciu

Incetarea raporturilor de serviciu ale functionarilor publici se face prin act administrativ al persoanei care are competenta legala de numire in functia publica si are loc in urmatoarele conditii:

v     de drept;

v     prin acordul partilor, consemnat in scris;

v     prin eliberare din functia publica;

v     prin destituire din functia publica;

v     prin demisie.

Raportul de serviciu inceteaza de drept:

v     la data decesului functionarului public;

v     la data ramanerii irevocabile a hotararii judecatoresti de declarare a mortii functionarului public;

v     daca functionarul public nu mai indeplineste una dintre conditiile prevazute de lege si anume: cetatenia romana si domiciliul in Romania; capacitatea deplina de exercitiu si conditiile de studii prevazute de lege pentru functia publica;

v     la data indeplinirii cumulative a conditiilor de varsta standard si a stagiului minim de cotizare pentru pensionare sau, dupa caz, la data comunicarii deciziei de pensionare pentru limita de varsta, pensionare anticipata, pensionare anticipata partiala ori invaliditate a functionarului public;

v     ca urmare a constatarii nulitatii absolute a actului administrativ de numire in functia publica, de la data la care nulitatea a fost constatata printr-o hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila;

v     cand functionarul public a fost condamnat printr-o hotarare judecatoreasca definitiva pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului sau contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, sau prin care s-a dispus aplicarea unei sanctiuni privative de libertate, la data ramanerii definitive si irevocabile a hotararii de condamnare;

v     ca urmare a interzicerii exercitarii profesiei sau functiei, ca masura de siguranta ori ca pedeapsa complementara, de la data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti prin care s-a dispus interdictia;

v     la data expirarii termenului in care a fost ocupata pe perioada determinata functia publica.

Constatarea cazului de incetare de drept a raportului de serviciu se face, in termen de 5 zile lucratoare de la intervenirea lui, prin act administrativ al persoanei care are competenta legala de numire in functia publica. Actul administrativ prin care s-a constatat incetarea de drept a raporturilor de serviciu se comunica Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, in termen de 10 zile lucratoare de la emiterea lui.

Eliberarea din functia publica. Persoana care are competenta legala de numire in functia publica va dispune eliberarea din functia publica prin act administrativ, care se comunica functionarului public in termen de 5 zile lucratoare de la emitere, in urmatoarele cazuri:v     autoritatea sau institutia publica si-a incetat activitatea ori a fost mutata intr-o alta localitate, iar functionarul public nu este de acord sa o urmeze;

v     autoritatea sau institutia publica isi reduce personalul ca urmare a reorganizarii activitatii, prin reducerea postului ocupat de functionarul public;

v     ca urmare a admiterii cererii de reintegrare in functia publica ocupata de catre functionarul public, a unui functionar public eliberat sau destituit nelegal ori pentru motive neintemeiate, de la data ramaneii definitive si irevocabile a hotararii judecazoresti prin care s-a dispus reintegrarea;

v     pentru incompetenta profesionala, in cazul obtinerii calificativului „nesatisfacator” la evaluarea performantelor profesionale individuale;

v     functionarul public nu mai indeplineste conditiile specifice pentru ocuparea functiei publice;

v     starea sanatatii fizice sau/si psihice a functionarului public, constatata prin decizie a organelor competente de expertiza medicala, nu ii mai permite acestuia sa isi indeplineasca atributiile corespunzatoare functiei publice detinute;

v     ca urmare a refuzului neantemeiat al inaltului functionar public de acceptare a numirii in conditiile in care inaltii functionari publici sunt supusi mobilitatii in functie si prezinta disponibilitate la numirile in functiile publice.

In cazul eliberarii din functia publica, autoritatea sau institutia publica este obligata sa acorde functionarilor publici un preaviz de 30 de zile calendaristice. In perioada de preaviz, persoana care are competenta legala de numire in functia publica poate acorda celui in cauza reducerea programului de lucru, pana la 4 ore zilnic, fara afectarea drepturilor salariale cuvenite.

In cazurile de: reducere a personalului ca urmare a reorganizarii activitatii, a admiterii cererii de reintegrare a unui functionar public eliberat din functia publica sau destituit nelegal, precum si in cazul in care functionarul public nu mai indeplineste conditiile specifice pentru ocuparea functiei publice, in perioada de preaviz, daca in cadrul institutiei exista functii publice vacante corespunzatoare, aceasta are obligatia de a le pune la dispozitia functionarilor publici.

In cazul in care autoritatea sau institutia publica si-a incetat activitatea ori a fost mutata intr-o alta localitate, iar functionarul public nu este de acord sa o urmeze, precum si in cazurile enumerate mai sus, daca nu exista functii publice vacante corespunzatoare in cadrul autoritatii sau institutiei publice, aceasta are obligatia de a solicita Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, in perioada de preaviz, lista functiilor publice vacante. In situatia in care exista o functie publica vacanta corespunzatoare, identificata in perioada de preaviz, functionarul public va fi transferat in interesul serviciului sau la cerere.

Functionarul public de conducere are prioritate la ocuparea unei functii publice vacante de nivel inferior.

In caz de reorganizare a autoritatii sau institutiei publice, functionarii publici vor fi numiti in noile functii publice sau, dupa caz, in nolile compartimente, in urmatoarele cazuri:

v     se modifica atributiile aferente unei functii publice mai putin de 50%;

v     sunt reduse atributiile unui compartiment;

v     este schimbata denumirea fara modificarea in proportie de peste 50% a atributiilor aferente functiei publice;

v     este schimbata structura compartimentului.

Aplicarea acestor prevederi se face cu respectarea urmatoarelor criterii: categoria, clasa si, dupa caz, gradul profesional ale functionarului public; indeplinirea criteriilor specifice stabilite pentru functia publica; pregatirea profesionala, sa fi desfasurat activitati similare. In cazul in care exista mai multi functionari publici, auitoritatea sau institutia publica organizeaza examen.

Reducerea unui post este justificata daca atributiile aferente acestuia se modifica in proportie de peste 50% sau daca sunt modificate conditiile specifice de ocupare a postului respectiv, referitoare la studii. In cazul reorganizarii activitatii prin reducerea posturilor, autoritatea sau institutia publica nu poate infiinta posturi similare celor desfiintate pentru o perioada de un an de la data reorganizarii.

Destituirea din functia publica se dispune prin act administrativ al persoanei care are competenta legala de numire in functia publica, ca sanctiune disciplinara aplicata pentru motive imputabile fuctionarului public, in urmatoarele cazuri:

v     pentru savarsirea repetata a unor abateri disciplinare sau a unei abateri disciplinare care a avut consecinte grave;

v     daca s-a ivit un motiv legal de incompatibilitate, iar functionarul public nu actioneaza pentru incetarea acestuia intr-un termen de 10 zile calendaristice de la data intervenirii cazului de incompatibilitate.

Actul administrativ prin care functionarul este destituit se comunica functionarului public in termen de 5 zile lucratoare de la data emiterii. Comunicarea actului administrativ trebuie sa se faca anterior datei destituirii din functia publica..

Demisia reprezinta un act juridic unilateral al functionarului public, prin care acesta comunica in scris incetarea raportului de serviciu , care nu trebuie motivata si produce efecte dupa 30 de zile calendaristice de la inregistrare.

La modificarea, la suspendarea si la incetarea raportului de serviciu functionarul public are indatorirea sa predea lucrarile si bunurile care i-au fost incredintate in vederea exercitarii atributiilor de serviciu.

La incetarea raportului de serviciu functionarul public isi pastreaza drepturile dobandite in cadrul carierei, cu exeptia cazului in care raportul de serviciu a incetat din motive imputabile acestuia.

Functionarul public care considera ilegale motivele incetarii raportului sau de serviciu, poate cere anularea actului administrativ prin care s-a incetat raportul de serviciu, in conditiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ.

Redistribuirea functionarilor publici se face de catre Agentia Nationala a Functionarilor Publici, astfel:

v         in cadrul autoritatilor sau institutiilor publice din aceeasi localitate sau dintr-o localitate aflata la o distanta de pana la 50 km de localitatea de domiciliu;

v         in cadrul autoritatilor sau institutiilor publice din alt judet sau aflate la o distanta mai mare de 50km de localitatea de domiciliu, la cererea functionarului public.

Redistribuirea functionarilor publici se face intr-o functie publica de aceeasi categorie, clasa si acelasi grad profesional cu functia publica detinuta de functionarul public. Se poate face deasemenea si intr-o functie publica inferioara vacanta, cu acordul scris al functionarului public.

Redistribuirea intr-o functie publica de conducere se face intr-o functie publica de aceeasi categorie, clasa si acelasi grad profesional cu functia publica detinuta de functionarul public sau, dupa caz, intr-o functie publica inferioara vacanta, cu acordul scris al functionarului public, numai daca functionarul public a indeplinit atributii similare cu atributiile functiei publice de pe care se efectueaza redistribuirea.

Agentia Nationala a Functionarilor Publici va asigura redistribuirea pe functii publice temporar vacante, ca urmare a suspendarii titularului pe o perioada de cel putin o luna, a functionarilor publici din corpul de rezerva care indeplinesc conditii specifice pentru ocuparea functiei publice respective. In cazul in care exista mai multi functionari publici care indeplinesc conditiile specifice pentru ocuparea functiei publice respective, Agentia Nationala a Functionarilor Publici organizeaza, in colaborare cu autoritatea sau institutia publica in cadrul careia se afla functia publica vacanta, o testare profesionala pentru selectarea functionarului public care urmeaza a fi redistribuit.

Redistribuirea functionarilor publici din corpul de rezerva se dispune prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale a Functionarilor Publici.

Conducatorii autoritatilor sau institutiilor publice au obligatia de a numi functionarii publici redistribuiti cu caracter permanent sau temporar. In cazul in care conducatorii autoritatilor sau institutiilor publice refuza incadrarea functionarilor publici, acestia se pot adresa instantei de contencios administrativ competente.

Corpul de rezerva este format din functionarii publici care au fost eliberati din functia publica daca:

v     autoritatea sau institutia publica si-a incetat activitatea ori a fost mutata intr-o alta localitate, iar functionarul public nu este de acord sa o urmeze;

v     autoritatea sau institutia publica isi reduce personalul ca urmare a reorganizarii activitatii, prin reducerea postului ocupat de functionarul public;

v     ca urmare a admiterii cererii de reintegrare in functia publica ocupata de catre functionarul public a unui functionar public eliberat din functie sau destituit nelegal ori pentru motive neantemeiate, de la data ramanerii definitive si irevocabile a hotararii judecatoresti prin care s-a dispus reintegrarea;

v     functionarul public nu mai indeplineste conditiile specifice pentru ocuparea functiei publice;

v     ca urmare a refuzului neantemeiat al inaltului functionar public de acceptarea a numirii avand in vedere ca acestia sunt dispusi mobilitatii in functie si prezinta disponibilitate la numirile in functiile publice.

Corpul de rezerva este gestionat de Agentia Nationala a Functionarilor Publici.

Functionarii publici parasesc corpul de rezerva si pierd calitatea de functionar public in urmatoarele situatii:

v     dupa implinirea termenului de 2 ani de la data trecerii in corpul de rezerva;

v     in cazul in care Agentia Nationala a Functionarilor Publici il redistribuie intr-o functie publica vacanta corespunzatoare studiilor absolvite si pregatirii profesionale, iar functionarul public o refuza;

v     angajarea in baza unui contract de munca pe o perioada mai mare de 12 luni;

v     la cererea functionarului public.

In cazul in care raportul de serviciu a incetat din motive pe care functionarul public le considera netemeinice sau nelegale, acesta poate cere instantei de contencios administrativ anularea actului administrativ prin care s-a constatat sau s-a dispus incetarea raportului de serviciu, in conditiile si termenele prevazute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si plata de catre autoritatea sau institutia publica emitenta a actului administrativ a unei despagubiri egala cu salariile indexate, majorate si recalculate si cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat functionarul public. La solicitarea functionarului public, instanta care a constatat nulitatea actului administrativ va dispune reintegrarea acestuia in functia publica detinuta.

Cauzele care au ca obiect raportul de serviciu al functionarului public sunt de competenta instantelor de contencios administrativ, cu exeptia situatiilor pentru care este stabilita expres prin lege competenta altor instante.Autoritatile si institutiile publice prevazute in care functionarii publici beneficiaza de statute speciale au obligatia de a armoniza statutele speciale cu prevederile prezentei legi, cu consultarea si avizul Agentiei Nationale a functionarilor publici.

Functiile publice se stabilesc pentru fiecare autoritate si institutie publica, in parte, de catre conducatorul acesteia ori prin hotarare a consiliului judetean sau, dupa caz, a consiliului local, pe baza activitatilor prevazute de Statut si cu avizul Agentiei a Functionarilor Publici.

In unitatile administrativ-teritoriale in care persoanele apartinand unei minoritati nationale detin o pondere de peste 20%, unii functionari publici din serviciile care au contacte directe cu cetatenii vor cunoaste si limba minoritatii nationale respective.

Structura organizatorica a autoritatilor si institutiilor publice trebuie sa respecte urmatoarele cerinte:

v     pentru constituirea unui birou este necesar un numar de minim 5 posturi de executie;

v     pentru constituirea unui serviciu este necesar un numar de minim 7 posturi de executie;

v     pentru constituirea unei directii este necesar un numar de minim 15 posturi de executie;

v     pentru constituirea unei directii generale este necesar un numar de minim 25 de posturi de executie.

In cadrul autoritatilor si institutiilor publice din administratia publica centrala numarul functiilor publice din clasa I este de minim 70% din numarul total al functiilor publice.

Numarul total al functiilor publice corespunzatoare, in mod cumulat, categoriei inaltilor functionari publici si categoriei functionarilor publici de conducere din cadrul fiecarei autoritati sau institutii publice este de maxim 12% din numarul total al functiilor publice.

La stabilirea numarului maxim al functiilor publice de executie din cadrul autoritatii sau institutiei publice se vor avea in vedere urmatoarele:

v     numarul functiilor publice de executie de grad profesional superior este de maxim 20%;

v     numarul functiilor publice de executie de grad profesional principal este de maxim 40%;

v     numarul functiilor publice de executie de grad profesional asistent este de maxim 30%;

v     numarul functiilor publice de executie de grad profesional debutant este de maxim 10%.

Numarul maxim al functiilor publice de executie, stabilit astfel, poate fi majorat numai in situatii temeinic justificate de catre autirutatea sau institutia publica respectiva, cu avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici.

Lista functiilor publice este prevazuta in dispozitiile din finalul Statutului Functionarilor Publici si cuprinde:

A.     FUNCTII PUBLICE GENERALE:

v     secretar general al Guvernului si secretar general adjunct al Guvernului;

v     consilier de stat;

v     secretar general si secretar general adjunct din ministere si alte organe de specialitate ale administrattiei publice centrale;

v     prefect;

v     subprefect;

v     director general din cadrul ministerelor si al celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale;

v     director general adjunct, director si director adjunct din aparatul ministerelor si al celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale;

v     secretar al municipiului, al sectorului municipiului Bucuresti, al orasului si comunei;

v     director executiv si director executiv adjunct al serviciilor publice descentralizate ale ministerelor si ale altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si in cadrul aparatului propriu al administratiei publice locale;

v     sef serviciu;

v     sef birou;

v     expert;

v     consilier;

v     inspector

v     consilier juridic;

v     auditor;

v     referent de specialitate;

v     referent.

B. FUNCTII PUBLICE SPECIFICE:

v     arhitect sef;

v     inspector de concurenta;

v     inspector vamal;

v     inspector de munca;

v     controlor delegat;

v     comisar.

Legea prevede ca, functii publice generale, altele decat cele prevazute mai sus, se stabilesc cu avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, iar functii publice specifice, altele decat cele prevazute mai sus, se pot stabili de catre autoritatile si institutiile publice, cu avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici. Nu se precizeaza insa autoritatea competenta sa stabileasca functii publice generale, dar logica unei reglementari unitare presupune ca tot autoritatile publice in a caror stat de functii se va regasi acea functie sa aiba dreptul de a stabili astfel de functii.

Autoritatile si institutiile publice care au prevazute in statele de functii posturi de natura contractuala, care presupun exercitarea prerogativelor de putere publica, au obligatia de a stabili functii publice in conditiile prevazute de Statut. Functiile publice vacante, functiile publice de conducere, precum si functiile publice corespunzatoare categoriei inaltilor functionari publici, stabilite in aceste conditii, se ocupa in conditiile prevazute de Statutul functionarilor publici.

Persoanele incadrate cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata in posturi de natura contractuala care au fost stabilite si avizate ca functii publice vor fi numite in functii publice de executie daca indeplinesc conditiile prevazute de Statut pentru ocuparea unei functii publice si conditiile de vechime in specialitatea studiilor corespunzatoare clasei si gradului profesional al functiei publice. Drepturile salariale ale persoanelor care ocupa functii publice in aceste conditii se stabilesc potrivit salarizarii functiilor publice in care au fost numite.

Numarul total al functiilor publice de conducere din cadrul fiecarei autoritati sau institutii publice, cu exeptia functiilor publice de secretar al unitatii administrativ-teritoriale si de sef al oficiului prefectural, este de maxim 12% din numarul total al functiilor publice. Prin exeptie, in cadrul compartimentului propriu al ministerelor, al celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si al institutiilor publice subordonate acestora, ponderea functiilor publice de conducere se poate stabili, pe baza justificarii autoritatii sau institutiei publice, la maxim 15% din numarul total al functiilor publice.Serge Salon, Jean-Charles SavignacLa fonction publique, Editura Sirey, 1985, p. 118

V. Vedinas – op. cit., 2007, p. 461, citand din A. Iorgovan

A. Iorgovan – op. cit., p. 644

V. Vedinas – op. cit., 2007, p. 462

V. Vedinas – op. cit., 2007, p. 464


Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1297
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2021 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site