Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AdministratieDrept


HOTARARE Nr. 942 din 19 iulie 2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica

Administratie

+ Font mai mare | - Font mai micHOTARARE    Nr. 942 din 19 iulie 2006

pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica
EMITENT:    GUVERNUL ROMANIEI

PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL NR. 661 din 1 august 2006

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 12 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

ARTICOL UNIC

Se aproba Normele de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

PRIM-MINISTRU

CALIN POPESCU-TARICEANU

Contrasemneaza:

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vladescu

p. Ministrul integrarii europene,

Adrian Ciocanea,

secretar de stat

p. Presedintele Autoritatii Nationale

pentru Reglementarea si Monitorizarea

Achizitiilor Publice,

Corneliu Burada

ANEXA 1

NORME

de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica

CAP. 1

Dispozitii generale

ART. 1

(1) Ministerul Finantelor Publice este organul de specialitate al administratiei publice centrale, responsabil pentru indeplinirea functiei de verificare a aspectelor procedurale, prin urmarirea modului de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, finantate din fonduri publice.

(2) Verificarea priveste etapele procesului de achizitie publica, dupa publicarea anuntului de participare pana la semnarea contractului. In cazul in care nu are loc semnarea contractului, activitatea de verificare inceteaza la comunicarea rezultatului privind procedura de atribuire.

(3) Fac obiectul verificarii, in sensul prevederilor alin. (1), aspectele procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor cu valorile precizate in art. 1 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica, denumita in continuare ordonanta de urgenta.

(4) Verificarea aspectelor procedurale in domeniul achizitiilor publice se exercita prin Unitatea pentru Coordonarea si Verificarea Achizitiilor Publice, denumita in continuare U.C.V.A.P., si prin structurile subordonate, existente in cadrul directiilor generale ale finantelor publice teritoriale, denumite in continuare compartimente de verificare a achizitiilor publice.

(5) Verificarea aspectelor procedurale se efectueaza prin verificarea conformitatii documentatiei de atribuire cu legislatia privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, finantate din fonduri publice, precum si prin urmarirea directa a modului de derulare a procedurii de atribuire a contractelor de achizitie publica.

(6) Prin exceptie de la dispozitiile alin. (1), in situatiile reglementate de lege, in care este permisa incheierea contractului fara publicarea prealabila a anuntului de participare, verificarea U.C.V.A.P. priveste etapele procesului de achizitie incepand cu transmiterea invitatiei de participare pana la atribuirea si semnarea contractului.

ART. 2

(1) U.C.V.A.P., prin aparatul central si teritorial, verifica procedurile de atribuire a contractelor de achizitie publica, de concesiune de lucrari publice si de concesiune de servicii de catre autoritatile contractante.(2) Autoritatile contractante sunt definite la art. 8 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii.

ART. 3

(1) U.C.V.A.P. functioneaza in mod independent din punct de vedere operational fata de structurile implicate in managementul si contractarea fondurilor publice, precum si fata de Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice, denumita in continuare A.N.R.M.A.P., si de Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor.

(2) U.C.V.A.P. functioneaza in coordonarea directa a ministrului finantelor publice, iar compartimentele de verificare a achizitiilor publice functioneaza in cadrul directiilor generale ale finantelor publice teritoriale si sunt subordonate U.C.V.A.P.

(3) Aparatul central al U.C.V.A.P. coordoneaza din punct de vedere metodologic si procedural intreaga activitate a compartimentelor teritoriale de verificare a achizitiilor publice, precum si a aparatului propriu.

(4) Compartimentele teritoriale de verificare a achizitiilor publice desfasoara activitatea de verificare a aspectelor procedurale aferente procedurilor de atribuire, pe baza programului de activitate transmis de U.C.V.A.P.

ART. 4

(1) Pentru indeplinirea functiei de verificare procedurala, U.C.V.A.P. exercita urmatoarele atributii principale:

a) coordoneaza si indruma activitatea aparatului propriu privind aplicarea unitara a procedurilor de verificare in domeniul achizitiilor publice;

b) asigura stabilirea si aplicarea unui cadru unitar de elaborare si implementare a procedurilor de verificare pentru atribuirea contractelor de achizitie publica si de concesiune;

c) verifica si urmareste derularea procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii finantate din fonduri publice, cu respectarea legislatiei in domeniu;

d) analizeaza documentatia intocmita de autoritatea contractanta in scopul atribuirii contractelor de achizitie publica;

e) intocmeste note intermediare, ori de cate ori pe parcursul unei proceduri de achizitie publica se constata neconformitati in aplicarea legislatiei in domeniul achizitiilor publice;

f) emite avizul cu caracter consultativ, pe baza notelor intermediare, in situatia in care sunt neconcordante in aplicarea legislatiei in domeniul achizitiilor publice;

g) elaboreaza raportul de activitate pentru fiecare procedura de atribuire a contractului de achizitie publica ce a fost supusa verificarii.

(2) U.C.V.A.P. promoveaza comunicarea si bunele relatii cu organizatiile si entitatile interesate in probleme de achizitii publice.

(3) In exercitarea atributiilor sale, U.C.V.A.P. colaboreaza cu A.N.R.M.A.P., Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor, autoritatile de management, cu alte structuri de control si institutii publice. In acest scop, U.C.V.A.P. va incheia protocoale cu autoritatile si institutiile implicate.

ART. 5

(1) Verificarea aspectelor procedurale exercitata de U.C.V.A.P. nu limiteaza in niciun fel atributiile A.N.R.M.A.P. sau ale Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor care decurg din aplicarea prevederilor legale in domeniul achizitiilor publice.

(2) Activitatea desfasurata de U.C.V.A.P. nu limiteaza in niciun mod responsabilitatile si obligatiile autoritatilor contractante care decurg din aplicarea prevederilor legislatiei in domeniul achizitiilor publice.

CAP. 2

Dispozitii speciale

ART. 6

Activitatea de verificare procedurala in domeniul achizitiilor publice se exercita de U.C.V.A.P. si de structurile subordonate, pe baza de programe anuale, trimestriale si lunare, aprobate de ministrul finantelor publice.

ART. 7

(1) Proiectul programului de activitate pentru intregul aparat al U.C.V.A.P. se intocmeste, intr-o prima forma, pana la sfarsitul anului curent pentru anul urmator. Acesta contine: procedurile de atribuire selectate pentru verificare, programarea procedurilor, timpul estimat pentru verificarea acestora, estimarea resurselor necesare a fi alocate procedurilor.

(2) La intocmirea proiectului programului de activitate se au in vedere: informatiile privind programele anuale de achizitii publice, transmise de autoritatile contractante catre U.C.V.A.P., anunturile de participare publicate sau invitatia de participare, in cazul procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare, si prioritatile convenite din cooperarea cu A.N.R.M.A.P.

ART. 8

(1) Programul de activitate poate fi actualizat periodic in conditiile modificarii programelor anuale sau a procedurilor de achizitie publica de catre autoritatile contractante.

(2) Programul de activitate transmis compartimentelor de verificare a achizitiilor publice din cadrul directiilor generale ale finantelor publice teritoriale, rezultat din defalcarea programului de activitate al U.C.V.A.P., se actualizeaza ori de cate ori este necesar.

ART. 9

Selectarea procedurilor de achizitie publica, de concesiune de lucrari publice si de concesiune de servicii in vederea verificarii aspectelor procedurale se face folosindu-se analiza de risc, in principal, pe baza urmatoarelor criterii:

a) valoarea estimata a contractului de achizitie publica sau concesiune de lucrari publice ori servicii;

b) tipul si dimensiunea autoritatii contractante;c) sursa de finantare;

d) procedura de achizitie publica utilizata;

e) istoricul si experienta autoritatii contractante in domeniul achizitiilor publice.

ART. 10

(1) La data initierii procedurii de atribuire prevazute la art. 1 alin. (2) din ordonanta de urgenta, respectiv la momentul transmiterii spre publicare a anuntului de participare sau a invitatiei de participare, in cazul negocierii fara publicarea prealabila a unui anunt de participare, autoritatile contractante au obligatia de a instiinta U.C.V.A.P. asupra procedurii de achizitie care urmeaza a fi derulata.

(2) Autoritatea contractanta va transmite la sediul central al U.C.V.A.P. o documentatie care va cuprinde: anuntul de participare transmis spre publicare sau invitatia de participare, in cazul negocierii fara publicarea prealabila a unui anunt de participare, insotit de fisa de prezentare conform formularului standard aplicabil.

(3) Documentatia prevazuta la alin. (2) poate fi transmisa prin oricare dintre urmatoarele modalitati:

a) prin posta, cu confirmare de primire;

b) prin fax;

c) prin mijloace electronice;

d) prin orice combinatie a modalitatilor prevazute la lit. a) - c).

(4) Orice document trebuie inregistrat la U.C.V.A.P. in momentul primirii, respectiv in momentul transmiterii.

ART. 11

(1) Pentru procedura de achizitie selectata in vederea verificarii, conducatorul U.C.V.A.P. sau al compartimentului teritorial de verificare a achizitiilor publice are obligatia de a emite avizul de verificare catre autoritatea contractanta si de a-l transmite de indata acesteia.

(2) Avizul de verificare catre autoritatea contractanta contine numele observatorilor desemnati si solicitarea de prezentare a documentatiei aferente procedurii de achizitie.

ART. 12

Verificarea conformitatii procedurii de atribuire cu prevederile legislatiei in vigoare se realizeaza pe elementele-cheie ce trebuie urmate in fiecare etapa procedurala, in functie de calendarul si tipul acesteia. Toate verificarile se efectueaza in termenul stabilit, pe baza instructiunilor cuprinse in Manualul operational pentru activitatea de observare si verificare.

ART. 13

(1) In actiunea de verificare a procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica, observatorii prevazuti la art. 5 alin. (2) din ordonanta de urgenta urmaresc, prioritar, urmatoarele elemente-cheie:

a) respectarea regulilor si principiilor care stau la baza atribuirii contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii;

b) modul in care se aplica si se respecta procedura de achizitie;

c) acuratetea documentelor supuse verificarii;

d) modul in care se aplica de catre autoritatile contractante criteriile de calificare si selectie a ofertantilor si criteriile de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii.

(2) In indeplinirea atributiilor care le revin, observatorii au urmatoarele obligatii:

a) participa la sedinta de deschidere a ofertelor si la sedintele ulterioare ale comisiei de evaluare avand ca obiect evaluarea, analiza si adjudecarea ofertei castigatoare;

b) verifica conformitatea procedurii de achizitie publica aleasa de autoritatea contractanta cu legislatia aplicabila, privind: respectarea regulilor de publicitate, respectarea regulilor de participare a operatorilor economici la procedura de atribuire, conformitatea documentatiei de atribuire a contractului de achizitie publica, precum si respectarea regulilor de evitare a conflictului de interese.

(3) In exercitarea atributiilor, observatorii au acces neingradit la toate documentele si informatiile legate de procedura de achizitie. Acestia pot solicita presedintelui comisiei de evaluare din cadrul autoritatii contractante, in cazuri temeinic justificate, informatii suplimentare scrise, de natura sa conduca la lamurirea aspectelor procedurale legate de derularea procedurii de atribuire.

(4) Accesul observatorilor la documentele si informatiile privind procedurile de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii se realizeaza cu respectarea normelor privind protectia informatiilor clasificate.

ART. 14

In exercitarea atributiilor de serviciu, observatorii desemnati pentru efectuarea verificarii aspectelor procedurale intocmesc:

a) nota intermediara - imediat ce se constata abateri in aplicarea legislatiei din domeniul achizitiilor publice pe parcursul procedurii de atribuire. Nota intermediara contine si recomandarile pentru corectarea abaterilor. Aceasta nota se inregistreaza la autoritatea contractanta si se anexeaza la raportul de activitate;

b) raportul de activitate - pentru fiecare procedura de achizitie publica verificata, dupa finalizarea activitatii de observare, in care consemneaza principalele constatari, anexand toate notele intermediare, precum si avizul consultativ, daca este cazul. Acesta se intocmeste si in cazul in care nu se ajunge la semnarea contractului. Raportul de activitate se inregistreaza la structura U.C.V.A.P. din care fac parte observatorii si se transmite la autoritatea contractanta in termen de 5 zile lucratoare de la finalizarea activitatii de verificare.

ART. 15

Avizul consultativ, prevazut la art. 5 alin. (5) din ordonanta de urgenta, se emite de structura U.C.V.A.P. cand se constata neconcordante in aplicarea legislatiei in domeniul achizitiilor publice. Avizul consultativ contine neconcordante in aplicarea legislatiei in vigoare din domeniul achizitiilor publice si se transmite autoritatii contractante in cel mult 3 zile lucratoare de la stabilirea ofertei castigatoare.ART. 16

(1) U.C.V.A.P. are obligatia de a transmite avizul consultativ si A.N.R.M.A.P., precum si, dupa caz, organului ierarhic superior al autoritatii contractante.

(2) In cazul proiectelor finantate din fonduri europene, avizele consultative si rapoartele de activitate se transmit si autoritatii de management competente.

ART. 17

(1) Autoritatea contractanta, pe baza notelor intermediare emise de observatori si a avizului consultativ emis de structura U.C.V.A.P., poate dispune:

a) suspendarea procesului de atribuire a contractului de achizitie publica, a contractului de concesiune de lucrari publice sau a contractului de concesiune de servicii;

b) modificarea, incetarea, revocarea si anularea actelor in legatura cu care s-a emis avizul consultativ;

c) alte masuri corective pentru remedierea neconformitatilor semnalate de observatori;

d) continuarea procesului de atribuire a contractului de achizitie publica, a contractului de concesiune de lucrari publice sau a contractului de concesiune de servicii.

(2) Responsabilitatea pentru deciziile adoptate pe parcursul procesului de atribuire a contractelor care intra sub incidenta legii privind atribuirea contractelor de achizitie publica revine autoritatii contractante.

(3) Decizia luata de autoritatea contractanta se transmite de indata A.N.R.M.A.P. si U.C.V.A.P.

CAP. 3

Raspunderea personalului

ART. 18

(1) Personalul U.C.V.A.P., denumit in continuare observatori, raspunde de indeplinirea atributiilor care ii revin din functia publica pe care o detine, precum si a atributiilor ce ii sunt delegate, potrivit legii.

(2) Observatorii raspund de constatarile inscrise in notele intermediare, in avizul consultativ, precum si in raportul de activitate pentru fiecare procedura de achizitie publica verificata, in conformitate cu Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

ART. 19

Observatorii au obligatia sa respecte intocmai regimul juridic al conflictului de interese si al incompatibilitatilor in conformitate cu prevederile Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificarile si completarile ulterioare.

ART. 20

Observatorii au obligatia sa pastreze confidentialitatea in legatura cu faptele, informatiile sau documentele de care iau cunostinta in derularea procedurilor de atribuire a contractelor de achizitii publice, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii in conditiile legii, cu exceptia informatiilor de interes public. Imediat dupa numirea lor ca observatori, acestia au obligatia de a semna declaratia de impartialitate si confidentialitate.

ART. 21

(1) Observatorii sunt obligati sa urmeze forme de perfectionare profesionala organizate de Scoala de Finante Publice si Vama din cadrul Ministerului Finantelor Publice, la cererea U.C.V.A.P.

(2) Observatorii sunt obligati sa isi indeplineasca atributiile de serviciu cu responsabilitate, competenta, eficienta si corectitudine.

ART. 22

Observatorii sunt obligati sa aiba o atitudine obiectiva, neutra fata de orice interes politic, economic, religios sau de alta natura, in exercitarea functiei publice. Acestora le este interzis sa solicite sau sa accepte, direct ori indirect, pentru ei sau pentru altii, vreun avantaj ori beneficiu in considerarea functiei publice pe care o detin sau sa abuzeze in vreun fel de aceasta functie.

CAP. 4

Dispozitii finale

ART. 23

In scopul aplicarii prezentelor norme, U.C.V.A.P. va elabora Manualul operational pentru activitatea de observare si verificare a atribuirii contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, care va fi aprobat prin ordin al ministrului finantelor publice.

ART. 24

Compartimentele teritoriale de verificare a achizitiilor publice vor raporta U.C.V.A.P. procedurile de achizitii publice verificate si rezultatele acestora, dupa cum urmeaza:

a) la termenele fixate, prin programul de activitate sau Manualul operational pentru activitatea de observare si verificare a atribuirii contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii;

b) in termen de 10 zile lucratoare de la incheierea trimestrului, raportul privind modul de realizare a programului de activitate pe trimestrul incheiat.

ART. 25

U.C.V.A.P. va prezenta ministrului finantelor publice raportul anual asupra activitatii de verificare desfasurate de aparatul central si teritorial.


Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 978
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2022 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site