Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AdministratieDrept


Organizarea si functionarea institutiei – publice

Administratie

+ Font mai mare | - Font mai micUNIVERSITATEA « AL. I. CUZA » IASI

Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor
REFERAT

Organizarea si functionarea institutiei – publice,

Directia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala Iasi

Disciplina : Managementul serviciilor publice

CUPRINS

v  Argument

v  Aspecte legale de constituire si functionare institutiei

v  Servicii

v  Documentatie

v  Sinteza privind sprijinul financiar pentru activitati din diferite sectoare

v  Evenimente din 2007

Argument

Functionarii publici din cadrul serviciilor descentralizate ale Ministerelor au un rol deosebit de important in relatia cu cetatenii. De aceea, salarizarea corespunzatoare a acestora pentru munca depusa, ca de altfel in toate sectoarele de activitate, reprezinta o responsabilizare a lor si un imbold pentru desfasurarea unei activitati de inalta tinuta profesionala. Chiar daca salarizarea functionarilor publici nu corespunde intotdeauna muncii prestate, trebuie sa recunoastem ca s-au facut pasi importanti in acest sens.

Aspecte legale de constituire si functionare

MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR SI DEZVOLTARII RURALE

Directia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala Iasi

IASI, B-dul Stefan cel Mare si Sfant, nr. 47-49, cod postal – 700064

Tel. 0232/255958, 0232/255959; Fax: 0232/212612, 0232/211012

E-mail: dadr@dadris.ro; Site: www.dadris.ro

Directia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala (D.A.D.R.) este serviciul public descentralizat al Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale prin care se asigura aplicarea politicilor si strategiilor agroalimentare, la nivel judetean si al municipiului Bucuresti.

Organizarea si functionarea D.A.D.R sunt reglementate in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, Ordinul nr. 195/26.05.2005 privind aprobarea structurii organizatorice – tip a directiilor pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene si a municipiului Bucuresti, precum si ale Legii admininistratiei publice locale nr. 215/2001, cu completarile ulterioare.

D.A.D.R. este organul de specialitate al Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale in teritoriu si este condusa de un director executiv.

Directorul executiv al D.A.D.R este reprezentantul Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale in teritoriu.

Directorul executiv al D.A.D.R este ordonator secundar de credite si raspunde de realizarea bugetului de venituri si cheltuieli si de folosirea creditelor bugetare, conform prevederilor Legii privind finantele publice nr. 500 / 2002, cu modificarile ulterioare.

Directiile pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala judetene, intocmesc anual propuneri privind bugetul de cheltuieli, structurat conform clasificatiei bugetare, pe care le transmit Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale.

Directia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala raspunde de realizarea strategiilor si politicilor agroalimentare si de dezvoltare rurala ale Ministerului Agriculturii, Paduriilor si Dezvoltarii Rurale la nivel judetean, de aplicarea parghiilor si mecanismelor specifice economiei de piata, in vederea stimularii productiei agricole, in concordanta cu cerintele de aprovizionare ale populatiei si de export, precum si de implementarea programelor de dezvoltare rurala.

DIRECTORUL EXECUTIV, coordoneaza intreaga activitate a Directiei pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala raspunde pentru buna organizare si functionare a acesteia, precum si de implementarea programelor de dezvoltare rurala cu finantare externa (ex. SAPARD, PHARE, FIDA si de alte programe etc).

SERVICII:

VEGETAL, ZOOTEHNIE, FOND FUNCIAR

 • Serviciu implementare politici, monitorizare, statistica, productie vegetala, autorizare OMG
 • Birou implementare politici si executie in zootehnie
 • Consolidarea proprietatii, fond funciar, cadastru, imbunatatiri funciare si ameliorarea solurilor, optimizarea exploatatiilor

AUTORIZARI, LICENTE, INREGISTRARI

 • Licente
 • Depozite
 • Laboratoare pentru vin
 • Produse ecologice
 • Produse traditionale

DOCUMENTATIA

necesara acordarii licentei de fabricatie pentru produsele alimentare:

Cererea - tip de solicitare a licentei de fabricatie (anexa nr. 2) va fi insotita de urmatoarele documente in copie:

a. Statutul societatii comerciale sau autorizatia eliberata in conformitate cu reglementarile in vigoare pentru asociatiile familiale si persoanele fizice autorizate sa desfasoare o activitate economica independenta, in copie;

b. Certificatul de inmatriculare al societatii comerciale emis de oficiul registrului comertului, in copie;

c. Certificat de inregistrare fiscala al societatii comerciale sau al asociatiei familiale si persoane fizice, in copie;

d. Autorizatia sanitara de functionare pentru care se solicita licenta de fabricatie, eliberata de catre Directia de Sanatate Publica judeteana, in copie sau anexa la certificatul de inregistrare eliberat de Biroul Unic semnata si stampilata pentru unitatile care desfasoara activitati care sunt supuse inregistrarii si autorizarii prin Biroul Unic al Camerei de Comert si Industrie;

e. Autorizatia sanitar veterinara de functionare pentru unitatile care sunt supuse controlului sanitar veterinar, eliberata de catre Directia Sanitara Veterinara judeteana, in copie sau anexa la certificatul de inregistrare eliberat de Biroul Unic semnata si stampilata pentru unitatile care desfasoara activitati caLicentere sunt supuse inregistrarii si autorizarii prin Biroul Unic al Camerei de Comert si Industrie;

f. Fisa unitatii pentru care se solicita licenta de fabricatie, intocmita conform anexei nr. 3.

g. Fisa laboratorului uzinal, intocmita conform anexei nr. 4 si / sau dotarea laboratorului uzinal pentru verificarea parametrilor tehnologici;

h. Specificatie tehnica sau standard de firma, elaborata si aprobata de agentul economic, care trebuie sa cuprinda conditiile de calitate ale produsului si data durabilitatii minimale a acestuia, de respectarea carora producatorul ramane raspunzator, conditiile specifice de manipulare, transport si depozitare si regulile de verificare a calitatii;

i. Schema si instructiunile tehnologice pentru fiecare categorie de produs pentru care se solicita licenta de fabricatie, care trebuie sa cuprinda toate fazele fluxului tehnologic, incepand cu receptia materiilor prime pana la depozitarea produsului finit, si modul in care sunt verificati si controlati parametrii tehnologici, precum si utilajele si instalatiile tehnologice;

j. Fisa cu privire la pregatirea de specialitate a personalului, intocmita conform anexei nr. 5, in care sa se mentioneze:

- personalul de conducere a procesului de fabricatie, care trebuie sa aiba, in functie de gradul de complexitate al unitatii, cel putin pregatire profesionala medie de specialitate, atestata;

- personalul de laborator, care trebuie sa aiba, in functie de gradul de complexitate al unitatii, cel putin pregatire profesionale de specialitate, atestata;

- personalul de exceptie, care va cuprinde, preponderat, personal calificat cu pregatire profesionala specifica la nivelul de complexitate al activitatilor pe care le desfasoara.

k. Contract de analize cu laborator tert acreditat / autorizat pentru verificarea parametrilor declarati in specificatiile tehnice pentru agentii economici care nu au in dotare laborator uzinal de analize.

Agenti economici care desfasoara activitati in laboratoare de patiserie - cofetarie prezinta documentele prevazute la lit. a) - f).

Agenti economici care desfasoara activitati de ambalare si / sau imbuteliere de produse alimentare prezinta documentele prevazute la lit. a) - f).

Acte normative care reglementeaza aceasta autorizare: OMAAP nr. 357 si Regulament cu privire la acordarea, suspendarea si retragerea licentelor de fabricatie publicate in M.O. nr. 404 din 10.06.2003.

Activitatile si produsele pentru care Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale acorda licente de fabricatie sunt specificate in anexa nr. 1.

SERVICIUL INSPECTII 

Inspectii in productia vegetala, animala si industria alimentara

Inspectia de Stat pentru control Tehnic Viti-Vinicol

Inspectia de Stat in producerea si valorificarea legumelor si fructelor

Inspectia pentru organisme modificate genetic, conservarea solului si controlul fertilizantilor

FITOSANITAR

Serviciul carantina fitosanitara si prognoza

AMELIORARE SI REPRODUCTIE IN ZOOTEHNIE

Serviciul ameliorare si reproductie in zootehnie

DEZVOLTARE RURALA

Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala

Ce este FEADR?

Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR) este un instrument de finantare creat de Uniunea Europeana pentru a sprijini tarile membre in implementarea Politicii Agricole Comune . Nu doar Romania va beneficia de acest Fond ci si celelalte state membre.

FEADR reprezinta o oportunitate de finantare pentru spatiul rural romanesc, in valoare de aproximativ 7,5  miliarde de euro, incepand cu 2007 si pana in 2013. Similar cu Programul SAPARD, si FEADR se va baza pe principiul cofinantarii proiectelor de investitii private.

Fondurile europene vor putea fi accesate in baza a doua documente-cheie: Planul National Strategic pentru Dezvoltare Rurala si Programul National de Dezvoltare Rurala 2007-2013.

Principalele institutii implicate in implementarea Programului National de Dezvoltare Rurala 2007-2013 sunt:

§        MAPDR - Directia Generala Dezvoltare Rurala care indeplineste functia de Autoritate de Management pentru Programul National de Dezvoltare Rurala 2007-2013 (PNDR) si asigura gestionarea corespunzatoare a fondurilor comunitare, stabilind prioritatile si masurile concrete de actiune;

§        Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit (APDRP), ca organism de plata, pentru toate masurile din PNDR, cu exceptia celor destinate zonelor defavorizate;

§        Agentia de Plati si Interventie in Agricultura, de asemenea ca organism de plata, pentru zonele defavorizate.

Prioritatile programului, concretizate in 4 domenii (axe) sunt: 

Axa ICresterea competitivitatii sectorului agricol si silvic”- 45% din totalul fondurilor UE,  reprezentand suma de  3.246.064.583 euro;

Axa II “Imbunatatirea mediului si a zonelor rurale” 25% din fondurile UE, in suma  de  1.805.375.185 euro;Axa III “Calitatea vietii in zonele rurale si diversificarea economiei rurale” – 30% din fondurile europene, totalizand suma de 2.046.598.320 euro;

Axa IV „LEADER” va primi 2,5% din sumele alocate celorlalte domenii, adica 123.462.653 euro.

Ce se poate finanta din FEADR?

Fondurile nerambursabile europene vor fi acordate pentru urmatoarele tipuri de investitii private:

o       Modernizarea exploatatiilor agricole (Axa I);

o       Cresterea valorii economice a padurilor (Axa I);

o       Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si silvice (Axa I);

o       Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii si silviculturii (Axa I);

o       Diversificarea activitatilor nonagricole (Axa III);

o       Sprijin pentru crearea si dezvoltarea microintreprinderilor cu scopul de a promova spiritul intreprinzator (Axa III);

o       Incurajarea activitatilor turistice (Axa III);

o       Servicii de baza pentru economia si populatia rurala (Axa III).

Informatii suplimentare puteti gasi si pe site-ul MAPDR, www.mapam.ro, sectiunea dezvoltare rurala si pe site-ul  APDRP, www.apdrp.ro.

Pentru accesarea FEADR trebuie sa stii !

Cum procedez ca sa devin beneficiar eligibil?

Pentru a putea beneficia de fondurile nerambursabile prin FEADR in vederea finantarii propriei afaceri trebuie sa va incadrati intr-o categorie de beneficiar eligibil sau, dupa caz, sa deveniti unul eligibil.

Beneficiarii eligibili pentru proiectele de investitii se vor incadra, in general, in una din urmatoarele categorii:

a.               Persoana Fizica Autorizata/Asociatie Familiala (PFA/AF)

Este cea mai simpla forma de beneficiar eligibil, in linii mari acest statut obtinandu-se prin autorizare la primaria locala.

AVANTAJE: procedura simpla, contabilitate simplificata, impozitare mica.

DEZAVANTAJE: pentru persoana fizica autorizata nu se pot face angajari, iar in cadrul asociatiei familiale pot lucra doar membrii acesteia, persoana trebuie sa aiba studii in domeniul in care se face autorizarea activitatii, limitarea eventualelor extinderi, etc.

b.              Asociatii in domeniu cu statut juridic, Grupuri de producatori si Cooperative

Este forma cea mai agreata de catre mecanismele comunitare, deoarece sprijinul financiar nerambursabil se adreseaza direct mai multor persoane, iar investitia va avea un impact mult mai mare.

AVANTAJE: investitii cu acoperire mare, intarirea comunitatii, posibilitatea accesarii si altor subventii pentru dezvoltarea asocierii si gruparii fermierilor, impartirea riscului.

DEZAVANTAJE: procedura de infiintare mai complexa.

c.               Microintreprinderi si intreprinderi mici si mijlocii

Clasificarea in acesta categorie se face potrivit OG nr. 27/2006, pentru modificarea si completarea Legii nr. privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii

-         microintreprinderile: pana la 9 angajati si mai putin de 2 milioane de euro cifra de afaceri;

-         intreprinderi mici: intre 10 si 49 de salariati si mai putin de 10 milioane de euro cifra de afaceri;

-         intreprinderi mijlocii: intre 50 si 249 de angajati si mai putin de 50 de milioane de euro cifra de afaceri;

IMM-urile si microintreprinderile pot fi Societate cu Raspundere Limitata (SRL), Societate in Nume Colectiv (SNC), Societate pe Actiuni (SA), s.a, conform legislatiei comerciale nationale.

       Chiar inainte sa demarati alcatuirea documentatiei de finantare rezolvati si clarificati statutul juridic si situatia financiara a entitatii comerciale pe care o aveti. Acest lucru va va scuti de surprize si de eventuala respingere a cererii de finantare.


       Atentie!

In situatia in care nu sunteti o persoana juridica nou infiintata, iar statutul juridic va incadreaza in una din categoriile pentru care sunt prevazute  raportari financiare (PFA, SRL, SNC, SA etc.), pe langa certificatul de inmatriculare, proiectul va fi insotit de urmatoarele documente:

- Ultimul bilant precedent anului depunerii proiectului, insotit de contul de profit si pierdere care trebuie sa reflecte ca rezultatul net este pozitiv,  avizate de administratia financiara.

sau

- Declaratie pe proprie raspundere a solicitantului ca nu a desfasurat nici o activitate anterioara depunerii proiectului, inregistrata la Administratia Financiara, pentru situatia in care solicitantul s-a constituit ca persoana juridica anterior depunerii proiectului si nu a avut activitate, de la infiintare si pana la data depunerii proiectului.

          Dintre documentele obligatorii mai fac parte:

- Certificate care sa ateste lipsa datoriilor fiscale si sociale si Cazierul fiscal eliberat de Directia Generala a Finantelor Publice, eliberat in conformitate cu legislatia nationala in vigoare

-  Declaratie pe proprie raspundere, prin care solicitantul confirma daca are sau nu obligatii catre banci sau alte institutii financiare, iar in cazul existentei unor astfel de obligatii va atasa:

- Graficul de rambursare a datoriilor

- Documentul emis de societatea creditoare pentru certificarea respectarii graficului de rambursare

- Graficul de reesalonare a datoriilor catre bugetul consolidat (daca este cazul).  

- Cetatenii straini pot accesa o finantare nerambursabila , conform legislatiei in vigoare

Ce trebuie sa stiu pentru alcatuirea cererii de finantare ?

a.        Amplasamentul proiectului – terenul

Pentru a fi eligibila o investitie realizata cu ajutorul FEADR, aceasta trebuie sa fie amplasata pe teritoriul Romaniei (atat in spatiul rural, cat si in orase sau  municipii) in care se pot desfasura, cu respectarea prevederilor legislatiei in vigoare, activitati incadrate in urmatoarele domenii economice:

a) productie agricola vegetala si/sau zootehnica si silvica;

b)       procesarea industriala a produselor agricole, silvice pentru prima si a doua procesare (mai putin sectorul silvic pentru a doua procesare);

c)       servicii de turism si de agrement rural.

NOTA: Investitii pentru activitati mestesugaresti, artizanale si de mica industrie se pot amplasa doar in spatiul rural.

Atentie!

Potentialul beneficiar trebuie sa prezinte o situatie juridica clara a terenului pe care se va amplasa investitia. Astfel, beneficiarul va prezenta fie o copie dupa Titlul de proprietate asupra terenului, si/sau tabelul centralizator emis de Primarie, semnat de persoanele autorizate conform legii continand sumarul contractelor de arendare cu suprafetele luate in arenda pe categorii de folosinta si perioada de arendare (minim 5 ani de la semnarea contractului), fie un act doveditor al dreptului de folosinta, cum ar fi contractul de concesiune, insotit de adresa emisa de concedent.

Amplasarea unui proiect trebuie sa aiba in vedere respectarea cerintelor propuse prin Planul de Urbanism General (PUG) si Planurile de Urbanism Zonal (PUZ). Pentru proiectele care prevad constructii trebuie prezentat si Certificatul de Urbanism.

      Certificatul de Urbanism este actul emis de autoritatile administratiei publice locale prin care se fac cunoscute solicitantului elementele care caracterizeaza regimul juridic, economic si tehnic al unui imobil, stabilite prin evidentele existente si documentatiile de urbanism aprobate.

b. Resursele umane implicate in alcatuirea documentatiei si in proiect

Acest aspect este de cele mai multe ori neglijat ducand la blocaje nedorite in demararea documentatiei necesare obtinerii finantarii nerambursabile.

Fiecare beneficiar, pentru executarea contractului si derularea proiectului in bune conditii, va desemna un responsabil legal si un responsabil tehnic, care il vor reprezenta in relatiile cu APDRP si parti terte (constructor, furnizor utilaje, etc).

EXCEPTIE:

Persoanele Fizice Autorizate, Asociatiile Familiale si Microintreprinderile pot desemna in vederea derularii proiectului o singura persoana care sa fie in acelasi timp si responsabil legal si responsabil tehnic.

Responsabilul legal este persoana ce detine dreptul de reprezentare si de
angajare de fapte comerciale, in conditiile legii, care va semna contractul
de finantare cu APDRP (in cazul in care cererea va fi selectata).

      Responsabilul legal poate fi, de exemplu, administratorul societatii sau un director angajat cu contract de munca pe perioada nedeterminata.

Responsabilul tehnic va asigura relatia cu APDRP si/sau terte parti, coordonand si raspunzand de executarea contractului din punctul de vedere al aspectelor tehnico-financiare ale proiectului.

      Responsabilul tehnic poate fi si un salariat cu contract de munca partial, si/sau reprezentantul unei firme specializate, in baza unui contract de prestari servicii, care sa acorde asistenta si sa asigure colaborarea in vederea derularii contractului sub aspectul tehnico-financiar.

c. Elaborarea proiectului

Pentru a putea primi fonduri nerambursabile prin FEADR trebuie sa intocmiti un proiect.

Proiectul trebuie sa contina cererea de finantare (un document tip care se completeaza pe baza modelului oferit gratuit de APDRP), precum si o serie de documente justificative, care difera in functie de tipul investitiei alese.

Proiectul, in functie de valoarea financiara a acestuia, poate fi alcatuit de catre dumneavoastra sau puteti opta pentru:

- Institutii ale statului abilitate in acest sens, in speta Agentia Nationala de Consultanta Agricola prin cele 42 de Oficii Judetene de Consultanta Agricola (Telefoane: 021/ 312.46.20;  312.46.27, Fax: 021 / 312.46.43; e-mail: agentiaagricola@anca-maap.ro; website: www.consultantaagricola.ro).

- Institutii private de consultanta care ofera contra unui comision asistenta completa pentru intocmirea proiectului (studiul de fezabilitate, planul de afaceri, diferite studii, bugetul proiectului, s.a.).        Cititi cu atentie contractul de consultanta inclusiv textele scrise cu caracter cu caractere foarte mici, stabiliti dupa caz clauze speciale si precise. Cereti firmei sa va asigure si asistenta post-contractare pentru licitatii si cereri de plata. De cele mai multe ori, partea cea mai dificila nu este alcatuirea proiectului, ci implementarea financiara  si derularea acestuia.

d. Contributia financiara in proiect

FEADR, ca si Programul SAPARD, se bazeaza pe principiul cofinantarii proiectelor de investitii private.

Ce reprezinta cofinantarea ?

Prin FEADR se pot acorda fonduri nerambursabile intre 50 % si 70% din valoarea totala eligibila a proiectului, fondurile acordate reprezetand cofinantarea publica, la care trebuie sa se adauge cofinantarea privata, acea contributie financiara a celui care solicita fondurile europene.

Cofinantarea publica reprezinta sprijinul financiar acordat beneficiarilor Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala de catre Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei.

Deci, una din conditiile generale de eligibilitate pe care trebuie sa o indeplineasca un potential beneficiar dornic sa realizeze un proiect prin FEADR, este aceea de a contribui financiar si de a dovedi aceasta contributie.

De asemenea, amplasarea unei investitii poate oferi un grad de cofinantare diferit. Astfel, pentru investitiile amplasate in zona montana sau alte zone cu handicap natural, cofinantarea publica (fonduri acordate prin FEADR) poate fi de 65%, iar in arii protejate „Natura 2000”, cofinantarea publica poate ajunge la 70%.

Cum poate fi asigurata cofinantarea privata ?

Cofinantarea privata poate fi asigurata fie din surse proprii, valabil in cazul potentialilor beneficiari care detin deja fondurile necesare pentru contributia financiara, fie din venituri provenite din sponsorizari, donatii si legate, etc. dovedite in conditiile legii.

Un alt mod este prin credit bancar, valabil in cazul in care potentialii beneficiari nu detin fondurile necesare pentru contributia financiara proprie, dar indeplinesc conditiile contractarii unui credit bancar.? prin feadr se ramburseaza o anumita parte a cheltuielilor efectuate!

Fondurile nerambursabile se pot obtine doar pentru anumite tipuri de cheltuieli, in functie de specificul investitiei si doar dupa ce ati efectuat cheltuielile respective.

Ce fel de cheltuieli se finanteaza din FEADR?

 Astfel, prin FEADR, pot fi efectuate urmatoarele tipuri de cheltuieli pentru:

1.       Construirea, modernizarea si extinderea cladirilor si a constructiilor conexe unitatii de productie.

Pentru modernizare, daca investitia are in vedere extinderea cladirilor  existente si/sau construirea unor anexe noi, acestea trebuie sa fie justificate si sa serveasca modernizarii propriu-zise.

2.  Achizitionarea de utilaje si echipamente noi, inclusiv IT, software, hardware.

3.  Cheltuieli reprezentand plata arhitectilor, inginerilor si consultantilor, a studiilor de fezabilitate, achizitionarea de patente si licente in procentele prevazute in fisele tehnice ale masurilor. Cheltuielile pentru intocmirea documentatiei necesare proiectului sunt singurele care pot fi efectuate inainte de semnarea contractului de finantare cu APDRP.

4. Achizitionarea de mijloace de transport noi, specializate, ca rezultat al identificarii lor in studiul de fezabilitate/memoriu justificativ/plan de afaceri, cu o capacitate de transport bine fundamentata.

Accentuam importanta pe care trebuie sa o acordati acestui tip de cheltuiala. Mijlocul de transport trebuie sa deserveasca activitatea, iar achizitionarea acestuia in scopul amintit trebuie sa fie bine documentat in anexele cererii de finantare. Acest activ nu va deservi personalul sau proprietarul investitiei in interes personal.

. Unelte si instrumente specifice, inclusiv acelea pentru protectia impotriva incendiilor si cele pentru protectia muncii.

6. Achizitionarea de teren, la nivelul a maxim 10% din valoarea totala a proiectului, numai in cazul stramutarii exploatatiei pentru a respecta standardele de mediu.

Care sunt cheltuielile pentru care nu se acorda fonduri din FEADR?

      Cumpararea, inchirierea sau luarea in leasing a cladirilor;

2.      Impozite, taxe vamale, taxe de import , alte venituri de la bugetul de stat.

3.      Costuri operationale, inclusiv costuri de intretinere si chirie.

4.      Comisioane bancare, costurile garantiilor, cheltuieli juridice si alte cheltuieli similare

5.      Orice alte cheltuieli stipulate in fisele tehnice ale masurilor ca fiind neeligibile

Concret, care sunt primii pasi?

R Identificarea investitiei

ˇ        pentru a putea obtine fonduri nerambursabile trebuie mai intai sa identificati domeniul in care doriti sa investiti.

ˇ        dupa identificarea acestuia, avand o idee de investitie sau dorinta de a realiza un proiect in spatiul rural, potentialul beneficiar se adreseaza la Directiile judetene pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala, Oficiile Judetene de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit sau la Centrele Regionale de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit.

ˇ        la aceste institutii potentialul beneficiar va primi materiale informative, date despre eligibilitatea investitiei preconizate, precum si documentatia detaliata despre modul in care trebuie intocmit proiectul.

R Pregatirea proiectului

ˇ        dupa ce se familiarizeaza cu cerintele si criteriile de eligibilitate ce trebuie respectate, potentialul beneficiar va demara alcatuirea documentatiei necesare obtinerii finantarii nerambursabile;

ˇ        cel mai important aspect de care potentialul beneficiar trebuie sa tina seama in acest moment este viabilitatea proiectului;

ˇ        potentialul beneficiar sa fie constient ca trebuie sa asigure cofinantarea privata

R Depunerea proiectului

ˇ        odata finalizata intocmirea proiectului, acesta se va depune la sediul Oficiului Judetean de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit unde se afla amplasata investitia. Aici  va fi verificat, in fata solicitantului, daca este conform din punct de vedere al documentelor.

ˇ        ultimul pas il constituie evaluarea viabilitatii economico-financiare a proiectului.

ˇ        in urma acestei evaluari beneficiarul va fi informat daca proiectul este sau nu eligibil.

Care sunt drepturile si obligatiile ce trebuie indeplinite pentru accesarea fondurilor europene?

Ca in orice relatie contractuala, fiecare parte are drepturi si obligatii. Conform contractului de finantare, beneficiarii de fonduri europene trebuie sa respecte o serie de conditii:

►       Pe toata durata contractului toate criteriile de eligibilitate si selectie asumate in cererea de finantare vor trebui respectate. Beneficiarul nu are voie sa modifice proiectul pe o perioada de cinci ani de la ultima plata efectuata de Agentie. Pe scurt, in orice moment din perioada de monitorizare a investitiei toate criteriile care au dus la acceptarea proiectului raman  obligatorii.

►       Orice prejudiciu adus unui tert este in intregime in responsabilitatea beneficiarului, APDRP fiind degrevata de aceasta in cazul in care culpa este a beneficiarului.

►       Ca beneficiar veti face totul pentru a evita conflictul de interese si veti informa imediat APDRP despre orice situatie care da nastere sau este posibil sa dea nastere unui astfel de conflict.

►       In cazul in care se vor incalca de catre beneficiar clauzele contractului de finantare, APDRP il poate rezilia. In acest caz, beneficiarul nu este scutit de plata integrala a sumelor primite ca finantare nerambursabila pana la data rezilierii. In acest caz, Agentia va aplica beneficiarului dobanzi si penalitati in procentul stabilit conform dispozitiilor legale in vigoare.

      Trebuie sa fiti foarte atenti la continutul Contractului de Finantare si a anexelor sale, pentru a evita oprirea finantarii si, mai grav, returnarea sumelor deja virate de catre Agentie.

Atentie! Pentru evitarea situatiilor conflictuale, beneficiarul se va asigura ca interesele proiectului primeaza tuturor celorlalte interese.

Din experienta acumulata prin implementarea Programului SAPARD, va exemplificam cateva din cazurile identificate si calificate ca fiind situatii de conflict de interese si care pot interveni si in cazul FEADR:

►       furnizorii de bunuri, lucrari sau servicii in cadrul proiectelor au actionari comuni cu cei ai societatii comerciale beneficiare;

►       persoane fizice care au legaturi de rudenie cu actionarii sau administratorii societatii comerciale beneficiare si care sunt angajate ca  prestatori de servicii in cadrul proiectului (ex. consultanta si proiectare, dirigentie de santier, verificare tehnica de proiect, asistenta tehnica);

►       functionari publici, angajati in administratiile centrale sau locale, angajati ca prestatori de servicii in cadrul proiectului (ex. consultanta si proiectare, dirigentie de santier, verificare tehnica de proiect, asistenta tehnica). 

RESURSE UMANE

Serviciul management, resurse umane, juridic

S I N T E Z A

sprijinului financiar pentru activitatile din sectorul vegetal, zootehnic, al imbunatatirilor funciare

si al organizarii si sistematizarii teritoriului, aprobate prin O.U.G. 123/2006 si Ordinul M.A.P.D.R. nr. 850/2006

acordat producatorilor agricoli in anul 2007

Nr.

Crt.

Domeniul de activitate

Beneficiari ai sprijinului

Institutia

responsabila

Sustinerea cheltuielilor de depozitare si productia marfa la culturile de sfecla de zahar, orez, in si canepa pentru fibra, culturi energetice (biocombustibil si biomasa)

Producatori agricoli, persoane fizice sau juridice

D.A.D.R. Iasi

Sustinerea unor costuri privind intrarea si operarea pe bursa produselor agricole

Producatori agricoli/comercianti, persoane fizice si juridice care tranzactioneaza produse agroalimentare prin bursa

D.A.D.R. Iasi

Sustinerea achizitionarii de catre asociatiile profesionale din agricultura de aparatura IT, software, baza de date

Asociatiile profesionale din agricultura constituite in baza O.G. 26/2000

D.A.D.R. Iasi

Sustinerea asociatiilor in vederea participarii la organizatiile constituite la nivelul Uniunii Europene

Asociatiile profesionale din agricultura constituite in baza O.G. 26/2000

D.A.D.R. Iasi

Subventionarea motorinei pentru lucrarile din agricultura

Producatorii agricoli, persoane fizice si/sau juridice

D.A.D.R. Iasi

Subventionarea rovinietelor pentru

agricultura

Producatorii agricoli, persoane fizice si/sau juridice, inregistrati in evidentele agricoleD.A.D.R. Iasi

Sustinere pentru activitati din sectorul de imbunatatiri funciare

Organizatiile, Federatiile si Administratia

(Organizatii de Imbunatatiri Funciare)

D.A.D.R. Iasi

Sustinerea activitatilor din sectorul zootehnic

a) Sustinerea ameliorarii populatiilor de animale

● conducerea registrelor genealogice la speciile si rasele de animale

 Asociatiile crescatorilor de animale acreditate sa infiinteze si sa conduca registre genealogice

D.A.D.R. Iasi

● efectuarea controlului oficial al performantelor de productie la speciile ovine si caprine

Crescatori de animale, persoane fizice si/sau juridice precum si asociatiile crescatorilor de animale care efectueaza serviciul de control

D.A.D.R. Iasi

● efectuarea analizei calitatii produselor animaliere in vederea evaluarii genetice a animalelor

Asociatiile crescatorilor de animale care efectueaza analiza produselor de lapte in laboratoare autorizate

D.A.D.R. Iasi

● colaborarea si intretinerea sistemului

informatic, constituirea bazelor de date si estimarea valorii de ameliorare a animalelor

Asociatiile crescatorilor de animale acreditate in acest scop

D.A.D.R. Iasi

● introducerea, la nivelul fermelor, a

tehnicilor, biotehnologiilor si practicilor moderne de reproductie la speciile de animale

Asociatiile crescatorilor de animale

D.A.D.R. Iasi

● sustinerea cheltuielilor de testare a

masculilor de reproductie la speciile de animale

Crescatori de animale, persoane fizice si/sau juridice precum si asociatiile crescatorilor de animale

D.A.D.R. Iasi

b) Imbunatatirea calitatii produselor de

origine animala

Producatori agricoli, persoane fizice si/sau juridice

A.P.I.A. Iasi

c) Sustinerea masurilor pentru producerea si comercializarea produselor apicole

Producatori agricoli, crescatori de albine, persoane fizice si/sau juridice, membri ai formelor asociative

A.P.I.A. Iasi

Sustinerea imbunatatirii calitatii productiei obtinute pe pajisti, prin achizitionarea de seminte, fertilizanti si lucrari de sporire a potentialului de productie al solului.

Diferentiat, in functie de zona, producatorilor agricoli, persoane fizice si/sau juridice

A.P.I.A. Iasi

Sustinerea promovarii produselor agricole din sectorul vegetal si zootehnic, precum si pentru sustinerea participarii si organizarii de expozitii, targuri si concursuri.

Organizatiile profesionale si/sau interprofesionale si grupurile de producatori, la nivel national, regional sau judetean

A.P.I.A. Bucuresti

M.A.P.D.R.

Bucuresti

Sustinere pentru sectorul legume-fructe

Producatori agricoli, persoane fizice si/sau juridice

A.P.I.A. Iasi

Sustinere pentru procesarea fibrelor de in si canepa

Producatori agricoli, persoane fizice si/sau juridice

A.P.I.A. Iasi

Sustinere pentru sectorul viticol

Producatori agricoli, persoane fizice si/sau juridice

A.P.I.A. Iasi

Sustinere pentru sectoarelor tutun, hamei, cartof, plante medicinale si aromatice, precum si flori/plante dendrologice si ornamentale

Producatori agricoli, persoane fizice si/sau juridice

A.P.I.A. Iasi

EVENIMENTE DIN 2007

 • Programul targurilor si expozitiilor cu profil agricol, rural
 • Salonul pentru Agricultura si Industria alimentara     -    Mai 2007 Editia a  II-a
 • Targul National al Mestesugurilor Traditionale    -    a II -a saptamana din luna iunie 2007 Editia I -a
 • Ziua Ciresului , Comarna 2007    -    I saptamana din iulie 2007 Editia a IV-a
 • Zilele Recoltei    -    I saptamana octombrie 20087 Editia a II-a
 • Festivalul melcilor        -    a II-a saptamana din octombrie 2007 Editia a II-a
 • Expozoo Miroslavesti    -    a III- a saptamana din octombrie 2007 Editia a III-a

Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1665
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2022 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site