Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AdministratieDrept


Actul administrativ fiscal

Drept

+ Font mai mare | - Font mai micActul administrativ fiscal

Actul fiscal reprezinta una dintre formele pe care faptul juridic fiscal, ca izvor al raportului juridic de drept fiscal, poate sa o prezinte.
Normele juridice care reglementeaza actul fiscal apartin dreptului public, avand caracter administrativ si privesc stabilirea, modificarea sau stingerea drepturilor si obligatiilor fiscale.

In intelesul Codului de procedura fiscala, „actul administrativ fiscal este actul emis de organul fiscal competent in aplicarea legislatie privind stabilirea, modi­ficarea sau stingerea drepturilor si obligatiilor fiscale (art. 41).

Principalele reguli procedurale privind continutul si motivarea actului administrativ fiscal prevazute de Codul de procedura fiscala sunt:

- actul administrativ fiscal se emite numai in forma scrisa;

- actul administrativ fiscal cuprinde urmatoarele elemente:

a) denumirea organului fiscal emitent;

b) data la care a fost emis si data de la care isi produce efectele;

c) datele de identificare a contribuabilului sau a persoanei imputernicite de contribuabil, dupa caz;

???d) obiectul actului administrativ fiscal;

e) motivele de fapt;
f) temeiul de drept;

g)numele si semnatura persoanelor imputernicite ale organului fiscal, potrivit legii;

h)stampila organului fiscal emitent;

i)posibilitatea de a fi contestat, termenul de depunere a contestatiei si organul
fiscal la care se depune contestatia;

j) mentiuni privind audierea contribuabilului;

- actul administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice este valabil si in cazul in care nu poarta semnatura persoanelor imputernicite ale organu­lui fiscal potrivit legii, si stampila organului emitent, daca indeplineste cerintele legale aplicabile in materie.

Prin ordin al ministrului finantelor publice se stabilesc categoriile de acte admi­nistrative care se emit prin intermediul mijloacelor informatice.

Actul administrativ fiscal, pentru a produce efecte juridice trebuie sa fie comu­nicat contribuabilului caruia ii este destinat, prin una dintre modalitatile urmatoare:

a) prin prezentarea contribuabilului la sediul organului fiscal emitent si primirea
actului administrativ fiscal de catre acesta sub semnatura
data comunicarii fiind data
ridicarii sub semnatura a actului; '

b) prin remiterea sub semnatura a actului de catre persoanele imputernicite ale organului fiscal potrivit legii, data remiterii fiind data comunicarii;

c) prin posta la domiciliul fiscal al contribuabilului, cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire, precum si prin alte mijloace, cum sunt fax, e-mail, daca se asigura transmiterea textului actului si confirmarea primirii acestuia;

d) prin publicitate.

Comunicarea prin publicitate se face prin afisarea, concomitent, la sediul orga­nului fiscal emitent si pe pagina de internet a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, a unui anunt in care se mentioneaza ca a fost emis actul administrativ fiscal pe numele contribuabilului. In cazul actelor administrative emise de organele fiscale prevazute la art. 35 din Cod afisarea se face, concomitent, la sediul acestora si pe pagina de internet a autoritatii administratiei publice locale respective. In lipsa paginii de internet proprii, publicitatea se face pe pagina de internet a consiliului judetean. In toate cazurile, actul administrativ fiscal se considera comunicat in termen de 15 zile de la data afisarii anuntului.

Dispozitiile art. 90, 91 si 92 Codul de procedura civila privind comunicarea actelor de procedura sunt aplicabile in mod corespunzator, cu exceptia dispozitiilor privind comunicarea prin afisare.

Actul administrativ fiscal produce efecte din momentul in care este comunicat contribuabilului sau la o data ulterioara mentionata in actul administrativ comunicat potrivit legii. Organul fiscal nu poate pretinde executarea obligatiei stabilita prin act, daca acesta nu a fost comunicat.

???Lipsa unuia dintre elementele actului administrativ fiscal, referitoare la numele, prenumele si calitatea persoanei imputernicite a organului fiscal, numele si prenu­mele ori denumirea contribuabilului, a obiectului actului administrativ sau a semna­turii persoanei imputernicite a organului fiscal (cu exceptia actelor emise prin intermediul mijloacelor informatice) atrage nulitatea acestuia. Nulitatea se poate constata la cerere sau din oficiu.Organul fiscal poate indrepta erorile materiale din cuprinsul actului administrativ fiscal, din oficiu sau la cererea contribuabilului. Actul administrativ corectat se va comunica contribuabilului, potrivit legii.

Actele administrativ fiscale se modifica sau se desfiinteaza in situatii cum sunt:

a) indreptarea erorilor materiale;

b) constatarea nulitatii;

c) dovedirea titularului dreptului de proprietate potrivit art. 64 C.proc.fisc;

d) desfiintarea sau modificarea deciziei de impunere sub rezerva verificarii ulterioare;

e) anularea sau indreptarea actului de executare ori a titlului executoriu contestat, ca urmare a solutionarii contestatiei la executarea silita, potrivit art. 170 C.proc.fisc;

f) desfiintarea totala sau partiala a actului administrativ atacat, ca urmare a solu­tionarii de catre organul fiscal competent a contestatiei formulate.

Solutia fiscala individuala anticipata si acordul de pret in avans sunt doua forme specifice ale actului administrativ fiscal:

Solutia fiscala individuala anticipata este actul administrativ emis de Agentia Nationala de Administrare Fiscala in vederea solutionarii unei cereri a contribua­bilului referitoare la reglementarea unor situatii fiscale de fapt viitoare.

Acordul de pret in avans este actul administrativ emis de Agentia Nationala de Administrare Fiscala in vederea solutionarii unei cereri a contribuabilului, referitoare la stabilirea conditiilor si modalitatilor in care urmeaza sa fie determinate, pe parcursul unei perioade fixe preturile de transfer in cazul tranzactiilor efectuate intre persoane afiliate, astfel cum sunt definite in Codul fiscal.

Solutia fiscala individuala anticipata sau acordul de pret in avans se comunica numai contribuabilului caruia ii sunt destinate. Acestea sunt opozabile si obligatorii fata de organele fiscale, numai daca termenii si conditiile acestora au fost respectate de contribuabil.

Prin cerere contribuabilul propune continutul solutiei fiscale individuale antici­pate sau al acordului de pret in avans, dupa caz.

In solutionarea cererii contribuabilului se emite solutia fiscala individuala anticipata sau acordul de pret in avans. In situatia in care contribuabilul nu este de acord cu solutia fiscala individuala anticipata sau cu acordul de pret in avans emis, va transmite, in termen de 15 zile de la comunicare, o notificare la organul fiscal emitent. Solutia fiscala individuala anticipata sau acordul de pret in avans pentru care contribuabilul a transmis o notificare organului fìscal emitent nu produce nici un efect juridic.

Contribuabilul, titular al unui acord de pret in avans, are obligatia de a depune anual la organul emitent al acordului un raport privind modul de realizare a terme­nilor si conditiilor acordului in anul de raportare. Raportul se depune pana la terme­nul prevazut de lege pentru depunerea situatiilor financiare anuale.

Solutia fiscala individuala anticipata si acordul de pret in avans nu mai sunt valabile daca prevederile legale de drept material fiscal in baza carora a fost luata decizia se modifica.

Pentru emiterea unei solutii fiscale individuale anticipate, precum si pentru emiterea sau modificarea unui acord de pret in avans, emitentul incaseaza tarife care se stabilesc prin hotarare a Guvernului.

Contribuabilul solicitant are dreptul la restituirea tarifului achitat in cazul in care
organul fiscal competent respinge emiterea/modificarea solutiei fiscale individuale
anticipate sau a acordului de pret in avans ori se intrerupe procedura de emitere in
conditiile aprobate prin hotarare a Guvernului. '

Termenul pentru emiterea unui acord de pret in avans este de 12 luni in cazul unui acord unilateral, respectiv de 18 luni in cazul unui acord bilateral sau multilateral, dupa caz. Termenul pentru emiterea solutiei fiscale individuale anticipate este de 45 de zile.

Procedura referitoare la emiterea solutiei fiscale individuale anticipate si a acordului de pret in avans trebuie aprobata prin hotarare a Guvernului.


Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1037
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2022 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site