Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AdministratieDrept


CONTRACT DE CONSULTANTA

Drept

+ Font mai mare | - Font mai micCONTRACT DE CONSULTANTA

Incheiat astazi .........

La ...............

I.           PARTILE CONTRACTANTEI.1.           S.C. ....... S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L. , cu sediul social in

...... , str. ...... nr. ..... , bloc .... , scara .. ,

etaj ..... , apartament .... , judet/sector ..... , inregistrata la Oficiul Registrului Comertului .... , sub nr. .... din .... , cod fiscal nr. ..... Din ..... , avand contul nr. .. ,

deschis la .... , reprezentata de ....... , cu functia de ....... , in calitate de consultant, pe de o parte,

sau

Intreprinderea/Asociatia......... ,

Cu sediul in ..... , str. ..... nr. .... , bloc ... , scara .. , etaj .... , apartament ..... , sector/judet ..... , posesoarea autorizatiei nr. .... din ... , eliberata de Primaria ....... , codul fiscal nr. ..... din ..... , avand contul nr. .... , deschis la ..... , reprezentata de ... , cu functia de .... , in calitate de consultant, pe de o parte, si

S.C. ........ S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L. , cu sediul social in

.... , str. ...... nr. .... , bloc ... , scara .... , etaj ..... , apartament .... , judet/sector ...... , inregistrata la Oficiul Registrului Comertului ..... , sub nr. .... din ..... , cod fiscal nr. ..... din ..... , avand contul nr. ..... , deschis la .... , reprezentata de ..... , cu functia de ... , in calitate de beneficiar (client), pe de alta parte,

sau

Asociatia/Fundatia .......... ,

Cu sediul in .... , str. ... Nr. ..... , bloc ..... , scara ... , etaj ... , apartament .... , sector/judet ..... , inregistrata in registrul persoanelor juridice prin Sentinta civila nr. ...... din .... , a Tribunalului ...... , codul fiscal nr. ..... din ...... , avand contul nr. ..... , deschis la .... , reprezentata de ....... , cu functia de ...... , in calitate de beneficiar (client), pe de alta parte,

Sau

I.2.           Intreprinderea/Asociatia .......... ,

Cu sediul in ...... , str. .... nr. ..... , bloc .... , scara .... , etaj .... , apartament .... , sector/judet ... , posesoarea autorizatiei nr. .... din ... , eliberata de Primaria ....... , codul fiscal nr. .... Din ..... , avand contul nr. ....... , deschis la ..... , reprezentata de .... , cu functia de ....... , in calitate de beneficiar (client) pe de alta parte,

Sau

I.3.           D ......... , domiciliat in ...... ,

Str. ....... nr. .... , bloc .... , scara .... , etaj ... ,

Apartament .... , sector/judet ...... , nascut la data de .......... In ....... , sector/judet ......... , fiul lui ........ Si al ...... , posesorul buletinului (cartii) de identitate seria ....... nr. ...... , eliberat de ...... , cod numeric personal ...... , in calitate de beneficiar (client), pe de alta parte, au convenit sa incheie prezentul contract de consultanta, cu respectarea urmatoarelor clauze:

II.         OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1.         Consultantul se obliga sa asigure beneficiarului (clientului) urmatoarele

Servicii:

II.2.         Serviciile pe care le asigura consultantul, enumerate la pct. 2.1, vor fi la capacitate si eficienta maxima, astfel: ..............

III.      PRETUL SI MODALITATI DE PLATA

III.1.      Beneficiarul (clientul) se obliga sa plateasca consultantului: .....................

III.2.      Plata remuneratiei consultantului se va face astfel:.........

III.3.      a) Beneficiarul (clientul) este de acord sa ramburseze consultantului

cheltuielile pe care acesta le va efectua pentru realizarea clauzelor contractuale urmand ca justificarea lor sa se faca pe baza de decont insotit de documente justificative.

b) Prin cheltuieli rambursabile se intelege ............

c) Neplata la termen a cheltuielilor rambursabile are drept consecinta

suspensarea continuarii lucrarilor pana la achitarea lor de catre beneficiar (client).

IV.     OBLIGATIILE PARTILOR

IV.1.     Consultantul se obliga:

a)    sa asigure beneficiarului (clientului) consultatii de specialitate

la un standard de performanta ridicat;

b)    sa respecte instructiunile date de beneficiar in ceea ce

priveste urmarirea obiectivelor stabilite;

c)    sa nu se angajeze sau sa nu negocieze in scopul de a

se angaja intr-o activitate, cu deosebire de consultanta, in conflict cu interesele beneficiarului (clientului);

d)    sa predea lucrarea/lucrarile convenita(e) la timp si in bune

conditii.

IV.2.     Beneficiarul (clientul) se obliga:

a)    sa puna la dispozitia consultantului datele, informatiile si

documentele necesare indeplinirii obligatiilor asumate de acesta;

b)    sa plateasca remuneratia stabilita, in cuantumul, in conditiile

si la termenele stabilite prin prezentul contract, precum si cheltuielile stabilite de comun acord, potrivit prevederilor pct. 3.3.

V.       CLAUZA FINALA

V.1.       In caz de nerespectare a duratei (termenului) stabilite prin prezentul

Contract, consultantul se obliga sa plateasca penalizari de . % pe zi de intarziere din valoarea serviciilor neefectuate.

V.2.       Neplata la termen a remuneratiei stabilite, precum si a cheltuielilorRambursabile are drept consecinta obligarea beneficiarului la penalitati de intarziere de ...... % pe zi.

VI.     FORTA MAJORA

VI.1.     Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la

Termen sau/si de executarea in mod necorespunzator - total sau partial - a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzata de forta majora, asa cum este definita de lege.

VI.2.     Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti,

In termen de ..... (zile,ore), producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui.

VI.3.     Daca in termen de ...... (zile, ore) de la producere, evenimentul

Respectiv nu inceteaza, partile au dreptul sa-si notifice incetarea de plin drept a prezentului contract fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune-interese.

VII.          NOTIFICARI

VII.1.  In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una

Dintre acestea celeilalte este valabil indeplinita daca va fi transmisa la adresa/sediul prevazut in partea introductiva a prezentului contract.

VII.2.  In cazul in care notificarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa,

Prin scrisoare recomandata, cu confirmare de primire (A.R.) si se considera primita de destinatar la data mentionata de oficiul postal primitor pe aceasta confirmare.

VII.3.  Daca confirmarea se trimite prin telex sau telefax, ea se considera

Primita in prima zi lucratoare dupa cea in care a fost expediata.

VII.4.  Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre parti,

Daca nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalitatile prevazute la alineatele precedente.

VIII.        LITIGII

VIII.1.        In cazul in care rezolvarea neintelegerilor nu este posibila pe cale

Amiabila, ele vor fi supuse spre solutionare tribunalului arbitral, conform regulilor de procedura aplicabile arbitrajului comercial ad-hoc, organizat de Camera de Comert si Industrie a Romaniei.

Sau

8.1. Partile au convenit ca toate neintelegerile privind validitatea prezentului

contract sau rezultate din interpretare, executarea sau incetarea

acestuia sa fie rezolvate, pe cale amiabila de reprezentantii lor.

VIII.2.        In cazul in care nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila

Partile se vor adresa instantelor judecatoresti competente.

IX.     CLAUZA DE CONFIDENTIALITATE

IX.1.     Partile se obliga sa pastreze confidentialitatea datelor, informatiilor si

Documentelor pe care le vor detine ca urmare a executarii clauzelor prezentului contract, potrivit prevederilor angajamentului, anexa nr. ..

X.       INCETAREA CONTRACTULUI

X.1.       Prezentul contract de consultanta inceteaza in urmatoarele situatii:

a)    la expirarea duratei/implinirea termenului pentru care a fost

incheiat;

b)    daca beneficiarul (clientul) face dovada ca, consultantul

este angajat sau negociaza sa se angajeze intr-o activitate, cu deosebire de consultanta, in conflict cu interesele beneficiarului (clientului);

c)    in urma notificarii scrise a uneia dintre parti;

d)    consultantul sau beneficiarul (clientul) nu-si respecta una

dintre obligatiile pe care si le-a asumat prin prezentulcontract.

X.2.       Partea care invoca o cauza de incetare a prevederilor prezentului

Contract o va notifica celeilalte parti cu cel putin .... zile inainte de data la care incetarea urmeaza sa-si produca efectele.

X.3.       Beneficiarul (clientul), indiferent de cauza de incetare a prezentului

Contract, are obligatia sa plateasca consultantului contravaloarea

Serviciilor pe care I le-a prestat, in virtutea clauzelor acestuia.

X.4.       Prevederile prezentului capitol nu inlatura raspunderea partii care,

Din culpa, a cauzat incetarea contractului.

XI.     CLAUZE FINALE

XI.1.     Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional

Incheiat intre partile contractante.

XI.2.     Prezentul contract, impreuna cu anexele sale, care fac parte integranta

Din cuprinsul sau, reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui.

XI.3.     In cazul in care partile isi incalca obligatiile, neexercitarea de partea

Care sufera vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea intocmai sau prin echivalent banesc a obligatiei respective nu inseamna ca ea a renuntat la acest drept al sau.

XI.4.     Prezentul contract a fost incheiat intr-un numar de .... ExemplareDin care ..... Astazi ..... , data semnarii lui.

CONSULTANT BENEFICIAR

Anexa

ANGAJAMENT

Prezentul angajament pentru pastrarea confidentialitatii datelor, informatiilor si documentelor a fost incheiat intre ..........

Si ........... si este conex contractului incheiat intre acestea si inregistrat sub nr. ....... din ..........

I.           OBIECT

Informatiile pe care le obtine ................

Ca efect al executarii contractului sus-mentionat sunt strict confidentiale.

Sunt confidentiale urmatoarele informatii:

a)    situatia financiara;

b)    proiectele de afaceri;

c)    produsele nelivrate pietei;

d)    procesele de fabricatie;

e)    licentele sau brevetele de inventii;

f)      alte informatii care reprezinta pozitia pe piata a ..........

De asemenea, sunt confidentiale si urmatoarele documente care s-au pus

Sau se vor pune la dispozitia ........... .

II.         SFERA CIRCULATIEI INFORMATIILOR

poate dezvalui informatii sau poate pune la dispozitie documente dintre cele mentionate la pct. 2 sau 3 numai persoanelor implicate in executarea clauzelor contractului sus-mentionat.

Persoanele implicate in executarea contractului, respectiv managerii,

Contabilii, consilierii juridici si alte categorii de persoane, nu vor putea dezvaluiinformatiile confidentiale, cu exceptia cazului in care .......

Aprobata in scris aceasta posibilitate.

va folosi informatiile numai in scopul luarii unor decizii cu privire la executarea contractului sus-mentionat, fiind tinute sa nu le utilizeze in nici un alt scop.

III.      DURATA ANGAJAMENTULUI

Durata prezentului angajament este ... , in afara de cazul in care una

Dintre parti notifica in scris celeilalte incetarea lui inainte de termen.

Notificarea prevazuta la pct. 7 trebuie sa fie facuta cu .... zile inainte

De a deveni efectiva hotararea, dar nu mai mult de ultima zi a duratei prezentului angajament.

IV.     SANCTIUNI PENTRU NERESPECTAREA ANGAJAMENTULUI

Partea care incalca prevederile prezentului angajament se obliga la plata

Unor despagubiri astfel: ......................

Exonereaza de raspundere urmatoarele situatii:

a)    daca informatiile erau cunoscute inainte de a fi fost obtinute de la

b)    informatia a fost primita dintr-o sursa neconfidentiala;

c)    dezvaluirea informatiei s-a facut dupa ce s-a primit acordul scris

pentru aceasta;

d)    informatia era de circulatie publica la data dezvaluirii ei;

e)    ......... a fost obligata in mod legal sa dezvaluie informatia.

V.       INCETAREA ANGAJAMENTULUI

Incetarea angajamentului are loc la incheierea duratei lui.

La data incetarii lui, informatiile prevazute la pct. 2 si 3 nu mai au

Caracter confidential, cu toate consecintele ce decurg din aceasta.

Prezentul angajament s-a incheiat in ....... Exemplare din

Care ..... , astazi ..........

SEMNATURA PARTILOR

Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1180
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved