Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AdministratieDrept


DREPT ADMINISTRATIV - TEST GRILA

Drept

+ Font mai mare | - Font mai micDREPT ADMINISTRATIV - TEST GRILA

1. Sunt principii ale administratiei publice:

a. principiul legalitatii contractelor negociate cu beneficiarii serviciilor publice;b. principiul ierarhiei autoritatilor si actelor administrativ-fiscale;

c. principiul transparentei decizionale

ANS : C

2. Relatia dintre mediul politic si sistemul administratiei publice se caracterizeaza prin urmatoarele:

a. intre sistemul administratiei publice si partidele politice nu exista relatii speciale;

b. in statele cu sistem de guvernamant bazate pe existenta unui singur partid politic, sistemul administratiei publice este subordonat structural si functional partidului politic respectiv;

c. in statele democratice, bazate pe regimuri politice cu mai multe partide, mediul politic are relatii directe cu sistemul administratiei publice.

ANS : B

3. Relatia dintre stiinta administratiei si stiinta dreptului administrativ se caracterizeaza prin urmatoarele aspecte:

a. dreptul administrativ nu are un obiect de cercetare distinct fata de stiinta administratiei;

b. stiinta administratiei se preocupa la modul general si de dreptul aplicabil administratiei publice, folosind rezultatele obtinute de stiintele juridice;

c. intre dreptul administrativ si stiinta administratiei exista o relatie similara celei existente intre dreptul public si dreptul privat, intre administratia publica si administratia privata.

ANS : B

4. Dreptul administrativ roman face parte din:

a. ramura dreptului privat roman

b. ramura dreptului public roman

c. este de sine statator

ANS:    B

5. Dupa criteriul functional sistemul organelor administratiei publice se structureaza in:

a. organe centrale si organe locale

b. organe cu competenta generala si organe de specialitate ale administratiei publice

c. organe centrale cu competenta generala, organe locale cu competenta locala si organe de specialitate ale administratiei publice

ANS : B

6. Raporturile de drept administrativ sunt:

a. acele relatii sociale, supuse reglementarilor normelor dreptului administrativ, care se formeaza in legatura cu organizarea executarii si executarea in concret a legii si se stabilesc numai in activitatea organelor administratiei publice;

b. acele relatii sociale, supuse reglementarilor normelor dreptului administrativ, care se formeaza in legatura cu organizarea executarii si executarea in concret a legii;

c. acele relatii sociale, supuse reglementarilor normelor dreptului, in general, si a dreptului administrativ, in special, care se formeaza in legatura cu organizarea executarii si executarea in concret a legii.

ANS : B

7. Raporturile de drept administrativ se stabilesc:

a. numai in activitatea organelor administratiei publice;

b. in activitatea organelor administratiei publice si in domeniul de activitate al altor autoritatipublice, cum sunt organele puterii legislative, organele autoritatii judecatoresti ori in domeniul de activitate al unor institutii publice sau de interes public.

c. numai in domeniul de activitate al institutii publice sau de interes public.

ANS:    B

8. Sub aspect administrativ teritoriul Romaniei este organizat in:

a. regiuni, provincii, municipii

b. arondismente, cantoane, municipii

c. judete, orase, comune

ANS : C

9. Printre atributiile Presedintelui Romaniei ca sef al Executivului se numara si:

a. sa efectueze anchete proprii necesare solutionarii unei cereri sis a ceara in scris unui organ al administratiei publice care a incalcat drepturile unei persoane sa revoce actul administrativ si sa repare pagubele produse

b. sa urmareasca proiectarea si realizarea investitiilor din sistemul ministerelor

c. sa participle la sedintele Guvernului in care se dezbat probleme de interes national privind politica externa, apararea tarii si asigurarea ordinii publice

ANS : C

10. Competenta organelor administratiei publice este:

a. acel element definitoriu, care le da dreptul de a actiona in regim de autoritate suprema in domeniul specific de activitate;

b. acel element definitoriu, care le da dreptul de a actiona in regim de drept administrativ, pe baza si in executarea legii;

c. acel element definitoriu, care le da dreptul de a actiona in regim de drept public,raportat exclusiv la necesitatea satisfacerii depline a interesului public general.

ANS: B

11. Competenta organelor administratiei publice este:

a. ansamblul atributiilor publice conferite acestora de lege pentru a actiona pe baza si inexecutarea legii, efectuand acte administrative, operatii administrative si/sau simpleoperatii materiale;

b. ansamblul atributiilor publice conferite acestora de lege pentru a actiona pe baza si in executarea legii, efectuand operatii administrative cu caracter normativ sau individual, constand in acte administrative si/sau simple operatii materiale;

c. ansamblul atributiilor publice si private conferite acestora de lege pentru a actiona pe bazasi in executarea legii.

ANS : A

12. Dintre atributiile legate de sarcina Guvernului de elaborare a cadrului normativ siinstitutional necesar realizarii obiectivelor strategice face parte si:

a. coordonarea si controlarea activitatii organelor din sistemul administratiei ministeriale

b. adoptarea ordonantelor in conditiile art. 115 din Constitutia din 1991, republicata

c. administrarea proprietatii publice si private a statului

ANS:    B

13. In conformitate cu art. 4 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romaniei si a ministerelor, functia de membru al Guvernului este compatibila cu urmatoarele functii:

a. aceea de parlamentar

b. aceea de judecator

c. aceea de cenzor la societatile comerciale

ANS : A

14. Este element component obligatoriu al organelor    administratiei publice:

a. capacitatea juridica de drept civil;

b. personalitatea juridica;

c. competenta.

ANS : C

15. Potrivit criteriului teritorial, organele administratiei publice se impart in:

a. Parlament, Guvern, ministere, institutii publice si servicii publice;

b. organe centrale si organe locale;

c. Parlament, Guvern, ministere si autoritati ale administratie publice.

ANS : B

16. Functia de membru al Guvernului este incompatibila cu:

a. exercitarea functiei de deputat sau senator;

b. exercitarea unei functii de reprezentare profesionala salarizata in cadrul organizatiilor cu scop comercial;

c. exercitarea unei functii publice in serviciul unei organizatii straine prevazute in acordurile si conventiile la care Romania este parte.

ANS : B

17. In conformitate cu art. 122 alin (2) din Constitutia revizuita serviciile publicedeconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe ale administratiei publice centrale din unitatile administrative teritoriale sunt conduse de catre:

a. Prefect

b. Primar

c. Consilieri locali

ANS : A

18. Actele administrative de autoritate cu caracter normativ emise de catre ministri, pentru organizarea executarii legilor, a ordonantelor sau a hotararilor cu caracter normativ ale guvernului se numesc:

a. ordine

b. instructiuni

c. norme metodologice

ANS : B

19. Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare, fapta savarsita de vreunul dinmembrii Guvernului in exercitiul functiei constand in:

a. prezentarea cu rea-credinta, de date inexate Parlamentului sau Presedintelui Romaniei cu privire la activitatea Guvernului sau a unui minister, pentru a ascunde savarsirea unorfapte de natura sa aduca atingere intereselor statului

b. nesolutionarea in termenul legal a unei cereri formulata de un cetatean pentru anularea unui act administrativ si repararea pagubei

c. formularea unei declaratii de politica generala care poate avea drept efect demiterea Guvernului

ANS : A

20. Institutia prefectului este:

a. un organ al administratiei publice locale;

b. un organ unipersonal al administratiei ministeriale, avand competenta teritoriala limitata la unitatea administrativ-teritoriala in care isi desfasoara activitatea;

c. o institutie administrativa autonoma, avand competenta teritoriala limitata la unitatea administrativ-teritoriala in care isi desfasoara activitatea.

ANS: B

21. Prefectul si subprefectul fac parte din categoria:

a. inaltilor functionari publici;

b. persoanelor care ocupa functii de demnitate publica;

c. personalului autoritatilor administratiei publice locale.

ANS : A

22. Sunt atributii ale prefectului:

a. verificarea legalitatii actelor administrative de gestiune si a celorlalte acte adoptate sau emise de autoritatile administratiei publice locale si judetene;

b. stabilirea, cu avizul autoritatilor administratiei publice locale si judetene, a prioritatilor de dezvoltare teritoriala;

c. exercitarea controlului de tutela administrativa.

ANS : C

23. Care din urmatoarele afirmatii cu privire la conditiile legale pe care trebuie sa le indeplineasca o persoana pentru a ocupa functia de prefect, sunt adevarate:

a. sa aiba varsta de cel putin 27 de ani

b. sa aiba studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta si o vechime in specialitatea absolvita de 5 ani

c. sa aibe studii medii dar sa fi exercitat cel putin doua mandate de parlamentar

ANS: B

24. Cum se numesc actele administrative pe care prefectul are competenta legala de a le emite :

a. instructiuni

b. ordine

c. recomandari

ANS: B

25. Prin descentralizare in dreptul administrativ intelegem::

a. transferul de competenta administrative si financiara de la nivelul administratiei publice centrale la nivelul administratiei publice locale

b. transferul de competenta financiara de la nivelul administratiei publice centrale la nivelul sectorului privat

c. transferul de competenta legislative, executive, judecatoreasca si financiara de la nivelul administratiei publice centrale la nivelul administratiei publice locale

ANS : A

26. Redistribuirea de competente administrative si financiare de la ministere si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale catre propriile structuri de specialitate din teritoriu se numeste:

a. descentralizare

b. deconcentrare

c. desistare

ANS : B

27. Printre atributiile consiliului local se numara si:

a. atributii privind administrarea domeniului public si privat al comunei, orasului sau municipiului (dupa caz)

b. atributii privind numirea prefectului

c. atributii privind aplicarea politicilor nationale hotarate de guvern

ANS : A

28. In consiliul local proiectele de hotarari pot fi propuse de :

a. prefect

b. cetateni

c. Guvern

ANS: B

29. Consiliul local se dizolva de drept in urmatoarele situatii:

a. in cazul in care acesta nu se intruneste timp de 3 luni consecutive

b. in cazul in care nu a adoptat in 3 sedinte ordinare consecutive nici o

hotarare

c. in cazul in care nu a adoptat in 2 sedinte ordinare consecutive nici o hotarare

ANS:    B

30. In exercitarea atributiilor privind gestionarea patrimoniului judetului, consiliul judetean:

a. hotaraste darea in administrare, concesionarea sau inchirierea bunurilor proprietate publica a judetului

b. asigura cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice privind ordinea publica

c. aproba, la propunerea presedintelui comnsiliului judetean, bugetul propriu al judetului

ANS : A

31. Printre atributiile primarului privind serviciile publice asigurate cetatenilor, se numara si:

a. elaboreaza proiectele de strategii privind starea economico-sociala si de mediu a unitatii administrativ-teritoriale si le supune aprobarii consiliului local

b. exercita functia de ordonator principal de credite

c. ia masuri pentru prevenirea si, dupa caz, gestionarea situatiilor de urgenta

ANS : C

32. Functiile de primar si viceprimar sunt incompatibile cu :

a. functia de profesor

b. calitatea de comerciant persoana fizica

c. membru in cadrul unei fundatii cu scop umanitar

ANS : B

33. Care din urmatoarele afirmatii privind institutia Avocatului Poporului este corecta:

a. in exercitarea atributiilor sale, Avocatul Poporului emite recomandari, care nu sunt supuse controlului parlamentar sau judecatoresc

b. revocarea din functie a Avocatului Poporului se face la propunerea Primului-ministru in urma recomandarilor Consiliului Superior al Magistraturii

c. Avocatul Poporului este numit pe o perioada de 3 ani de catre Senat la propunerea Primului-ministru

ANS : A

34. Conditia privind varsta minima, ceruta unei persoane, de art. 54 din Legea nr. 188/1999 republicata, pentru ocuparea unei functii publice, este de:

a. 18 ani

b. 27 de ani

c. 35 de ani

ANS: A

35. In conformitate cu prevederile art. 94 din Legea nr. 161/2003, calitatea de functionar public este compatibila cu:

a. calitatea de membru al unui grup de interes economic

b. calitatea de persoana fizica autorizata

c. calitatea de reprezentant al autoritatii publice in cadrul unor organisme de conducere constituite in temeiul actelor normative in vigoare

ANS : C

36. Printre principiile care stau la baza organizarii si dezvoltarii carierei in functia publica, se enumera si:

a. principiul egalitatii de sanse

b. principiul continuitatii

c. principiul revocabilitatii

ANS : A

37. Actul de numire a unei persoane intr-o functie publica reprezinta:

a. un act de drept administrativ cu caracter unilateral si individual

b. un act de dreptul muncii

c. un act de drept administrativ normativ

ANS : A

38. Inaltii functionari publici au dreptul:

a. la asociere sindicala

b. la prestarea de activitati in calitate de persoana fizica autorizata

c. la protectia legii in exercitarea atributiilor de serviciu

ANS:    C

39. Delegarea intr-o functie publica reprezinta:

a. masura unilaterala dispusa de conducere pe timp limitat, prin care functionarul public subordonat are obligatia de a indeplini functia publica in interesul unei alte autoritati sau institutii publice, de regula intr-o alta localitate

b. masura temporara si unilaterala dispusa de conducerea autoritatii sau institutiei publice si prin care functionarul subordonat are indatorirea de indeplinire a unor activitati in interesul, dar in afara, organului din care face parte

c. promovarea temporara a unui functionar public care indeplineste conditiile specifice pentru ocuparea unei functii de conducere vacante

ANS:    B

40. Conform art. 94 alin (1) din legea nr. 188/1999, republicata, raportul de serviciu al unui functionar public, se suspenda de drept cand:

a. se afla in concediu de maternitate, in conditiile legii

b. se afla in concediu de odihna in strainatate

c. se afla in concediu de boala pentru o perioada de 15 zile

ANS:    A

41. Conform art. 77 alin. (2) din Legea nr. 188/1999, republicata, este considerata abatere disciplinara urmatoarea fapta savarsita de un functionar public:

a. darea sau luarea de mita

b. nerestituirea in termenul legal al sumelor ce i s-au acordat necuvenit

c. intarzierea sistematica in efectuarea lucrarilor

ANS : C

42. Ce denumire are organul de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, infiintat in subordinea Ministerului de Interne, pentru crearea si dezvoltarea unui corp de functionari publici profesionist, stabil si impartial :

a. Consiliul Superior al Magistraturii

b. Agentia Nationala a Functionarilor Publici

c. Consiliul Functionarilor Publici si al Reformei Administrative

ANS: B

43. Care dintre urmatoarele fapte savarsite de functionarul public in timpul sau in legatura cu serviciul este considerata infractiune:

a. neglijenta in serviciu

b. intarzierile repetate de la serviciu

c. refuzul nejustificat de a indeplini atributiile de serviciu

ANS : A

44. Printre sanctiunile disciplinare care se pot aplica functionarilor publici se enumera si:

a. amenda penala

b. mustrare scrisa

c. suspendarea din functia publica pentru o perioada de cel mult 5 ani

ANS:    B

45. Raspunderea disciplinara, ca forma a raspunderii juridice a functionarilor publici, este guvernata de urmatoarele pincipii de drept:

a. principiul contradictorialitatii procedurii de cercetare prealabila

b. principiul transparentei decizionale

c. principiul tergiversarii

ANS : A

46. Consiliul judetean este:

a. autoritate a administratiei publice care asigura conducerea activitatii consiliilor locale comunale si orasenesti, in vederea realizarii serviciilor publice de interes judetean;

b. autoritate a administratiei publice cu competenta generala in limitele unitatii administrativ-teritoriale;

c. autoritate deconcentrata a administratiei publice locale.

ANS : B

47. Mandatul de consilier in consiliul local sau judetean poate inceta inainte de termen:

a. prin revocare;

b. prin pierderea drepturilor electorale;

c. pentru lipsa nemotivata la mai mult de 5 sedinte ordinare consecutive ale consiliului.

ANS : B

Sedintele consiliului local:

a. sunt legal constituite daca este prezenta majoritatea calificata a consilierilor in functie, prezenta acestora la sedinta fiind obligatorie;

b. sunt publice;

c. sunt conduse de cel mai varstnic dintre consilieri.

ANS:    B

49. Consiliul local poate fi dizolvat in situatia in care:

a. 3 hotarari, adoptate intr-un interval de cel mult 9 luni, au fost anulate in mod irevocabil de instanta de contencios administrativ;

b. nu se intruneste timp de 3 luni in cursul unui an;

c. nu a adoptat nici o hotarare in 3 sedinte ordinare consecutive.

ANS: C

50. Delegarea functionarului public se realizeaza:

a. in interesul autoritatii sau institutiei publice care deleaga si al functionarului public delegat;

b. in interesul autoritatii sau institutiei publice care deleaga;

c. in interesul functionarului public delegat.

ANS:    B

51. Transferul functionarului public se poate face:

a. in interesul serviciului, in mod unilateral de catre autoritatea sau institutia publica din care face parte functionarul si numai in interesul autoritatii sau institutiei publice la care se face transferul;

b. in urma aprobarii cererii de transfer de catre conducatorul autoritatii sau institutiei publice de la care se transfera functionarul public;

c. in interesul serviciului, numai cu acordul scris al functionarului public.

ANS : C

52. Actul administrativ:

a. este forma juridica principala de activitate a administratiei publice;

b. reprezinta o manifestare de vointa expresa, bilaterala si supusa unui regim de putere publica;

c. nu produce efecte juridice, adica nu da nastere, modifica sau stinge raporturi juridice de drept administrativ.

ANS : A

53. Sunt caracteristici ale actului administrativ:

a. actul administrativ este, in principiu, irevocabil;

b. actul administrativ este adoptat/emis de catre o autoritate publica in vederea organizarii executarii legii si executarii in concret a acesteia

c. actul administrativ trebuie investit cu formula executorie.

ANS : B

54. Principiul legalitatii actului administrativ presupune urmatoarele:

a. actul administrativ sa respecte doar conditiile de oportunitate existente in momentul emiterii/adoptarii acestuia;

b. actul administrativ sa fie emis/adoptat in limitele competentei legale a autoritatii publice ierarhic superioare;

c. calitatea actului administrativ de a corespunde Constitutiei si legii in baza si in executarea careia a fost emis.

ANS : C

55. Comunicarea, ca forma procedurala ulterioara emiterii actului:

a. vizeaza actele administrative cu caracter individual

b. vizeaza actele administrative cu caracter normativ

c. vizeaza atat actele cu caracter normative cat si cele cu caracter individual

ANS : A

56. Avizele conforme:

a. sunt acele avize care se caracterizeaza prin trasatura lor obligatorie atat din punct de vedere al cererii, cat si din punct de vedere al respectarii lor

b. sunt acele avize pentru care legea prevede obligativitatea obtinerii lor si facultatea de a le respecta sau nu

c. organul emitent nu este obligat nici sa solicite avizul, nici sa-l respecte in cazul in care l-a solicitat si obtinut

ANS : A

57. Controlul de tutela administrativa se exercita de Guvern prin:

a. Prefect ;

b. Autoritatea Tutelara;

c. Agentia Nationala de Administrare Fiscala

ANS:    A

58. Precizati care este obiectul contractelor administrative, din punct de vedere al regimului,juridic conform legii 554/2004 - legea contenciosului administrativ.

a. punerea in valoare a bunurilor proprietate publica, executarea lucrarilor de interes public,    prestarea serviciilor publice

b. numai executarea lucrarilor de interes public

c. numai prestarea serviciilor publice

ANS: A

59. Precizati care sunt caracterele juridice ale contractelor administrative:

a. sunt contracte cu titlu gratuit

b. sunt contracte nenumite

c. sunt contracte cu executare succesiva in timp

ANS : C

60. Intre cine se incheie contractul de concesiune reglementat prin Legea 219/1998 - privind regimul concesiunilor :

a. un concedent - persoana fizica si un concesionar persoana juridica

b. un concedent - autoritate publica si un concesionar persoana fizica sau persoana juridica de drept privat romana sau straina

c. orice fel de persoane fizice si juridice, indiferent ce calitate au ei, de concesionar si concedent

ANS: B

61. In cadrul unui contract de concesiune, autoritatea publica poate detine calitatea de concedent ;

a. in numele unei persoane fizice de drept privat cu sediul in Romania

b. in numele statului (ministere)

c. autoritatea nu poate detine calitatea de concedent in cadrul unui contract de concesiune

ANS:    B

62. Care din urmatoarele legi reglementeaza regulile domeniale privind folosirea terenurilor care formeaza fondul funciar al Romaniei si amplasarea constructiilor pe aceste terenuri?

a. Legea nr. 213/1998

b. Legea nr. 18/1991

c. Legea nr. 182/2000

ANS : B

63. In cadrul unui contract de achizitie publica, autoritate contractanta dobandeste, cu titlu definitiv sau temporar ;

a. produse, lucrari sau servicii

b. imobile proprietate publica

c. valori mobiliare apartinand unor persoane fizice

ANS : A

64. Precizati care sunt principiile pe baza carora se realizeaza atribuirea contractului de achizitie publica.

a. principiul prioritatii in atribuirea contractului de achizitie publica si principiul legalitatii

b. principiul liberei circulatii si principiul eficientei utilizari a fondurilor publice

c. principiul transparentei procesului de atribuire a contractului si principiul liberei circulatii.

ANS : B

65. Contractul de inchiriere, a bunurilor proprietate publica a statului si a unitatilor administrativ teritoriale, se incheie intre

a. o persoana de drept public denumita locator si o persoana de drept privat denumita locatar

b. numai persoane fizice cu domiciliul in Romania

c. numai persoane juridice cu sediul comercial in Romania

ANS : A

66. Care tip de contract administrativ are ca obiect executia uneia sau mai multor lucrari de constructii in schimbul unui pret?

a. contract de lucrari publice

b. contract pentru concesiunea de lucrari

c. contract de asociere in participatiune

ANS : A

67. Contractul de parteneriat public-privat poate avea ca obiect ;

a. proiectarea, finantarea, constructia si exploatarea, intretinerea si transferul oricarui bun public

b. instrainarea bunului public dupa finalizarea lucrarilor impuse prin contract

c. numai finantarea si transferul oricarui bun public

ANS : A

68. Cum este definit contractul de concesiune?

a. contractul prin care o autoritate publica, numita concedent, transmite pentru o perioada de cel mult 49 de ani unei alte persoane, numita concesionar, dreptul si obligatia de exploatare a unui bun, a unei activitati sau a unui serviciu public, in schimbul unei redevente

b. contractul incheiat intre Fondul Roman de Dezvoltare Sociala si reprezentanti ai grupurilor din comunitatile rurale sarace etc. prin care Fondul, pe baza unui proiect intocmit de beneficiari, transmite acestora, cu titlu gratuit, sume de bani

c. contractul incheiat in forma scrisa prin care o persoana juridica, denumita autoritate contractanta, dobandeste un titlu definitiv sau temporar produse, lucrari sau servicii prin atribuirea unui contract de achizitie publica unui ofertant in urma aplicarii uneia dintre procedurile prevazute

ANS : A

69. Cum este definit contractul de achizitie publica?

a. este acel contract administrativ incheiat intre o autoritate publica si o persoana de drept privat, numita executant, si care are ca obiect executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, in schimbul unui prêt

b. este contractul incheiat in forma scrisa prin care o persoana juridica, denumita autoritate contractanta, dobandeste un titlu definitiv sau temporar produse, lucrari sau servicii prin atribuirea unui contract de achizitie publica unui ofertant in urma aplicarii uneia dintre procedurile prevazute

c. contractul incheiat intre Fondul Roman de Dezvoltare Sociala si reprezentanti ai grupurilor din comunitatile rurale sarace etc. prin care Fondul, pe baza unui proiect intocmit de beneficiari, transmite acestora, cu titlu gratuit, sume de bani

ANS : B

70. Cum este definit contractul de lucrari publice?

a. este contractul incheiat in forma scrisa prin care o persoana juridica, denumita autoritate contractanta, dobandeste un titlu definitiv sau temporar produse, lucrari sau servicii prin atribuirea unui contract de achizitie publica unui ofertant in urma aplicarii uneia dintre procedurile prevazute

b. contractul prin care o autoritate publica, numita concedent, transmite pentru o perioada de cel mult 49 de ani unei alte persoane, numita concesionar, dreptul si obligatia de exploatare a unui bun, a unei activitati sau a unui serviciu public, in schimbul unei redevente

c. este acel contract administrativ incheiat intre o autoritate publica si o persoana de drept privat, numita executant, si care are ca obiect executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, in schimbul unui prêt

ANS : C

71. Cum este definit contractul pentru concesiunea de lucrari?

a. este acel contract administrativ incheiat intre o autoritate publica si o persoana de drept privat, numita executant, si care are ca obiect executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, in schimbul unui prêt

b. este acel tip de contract de achizitie publica, asemanator contractului de lucrari, cu deosebirea ca autoritatea publica, in contrapartida lucrarilor executate, acorda executantului-concesionar dreptul de a expolata sau de a administra rezultatul lucrarilor pentru o perioada de timp

c. este contractul incheiat in forma scrisa prin care o persoana juridica, denumita autoritate contractanta, dobandeste un titlu definitiv sau temporar produse, lucrari sau servicii prin atribuirea unui contract de achizitie publica unui ofertant in urma aplicarii uneia dintre procedurile prevazute

ANS : B

72. Cum este definit contractul de grant?

a. este acel contract administrativ incheiat intre o autoritate publica si o persoana de drept privat, numita executant, si care are ca obiect executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, in schimbul unui prêt

b. este acel tip de contract de achizitie publica, asemanator contractului de lucrari, cu deosebirea ca autoritatea publica, in contrapartida lucrarilor executate, acorda executantului-concesionar dreptul de a expolata sau de a administra rezultatul lucrarilor pentru o perioada de timp

c. este contractul incheiat intre Fondul Roman de Dezvoltare Sociala si reprezentanti ai grupurilor din comunitatile rurale sarace etc. prin care Fondul, pe baza unui proiect intocmit de beneficiari, transmite acestora, cu titlu gratuit, sume de bani

ANS : C

73. Precizati care este obiectul contractului de parteneriat public privat?

a. proiectarea si finantarea oricarui bun public

b. intretinerea si transferul oricarui bun public

c. dupa caz, proiectarea, finantarea, constructia, exploatarea, intretinerea si transferul oricarui bun public

ANS : C

74. Contractul de asociere in participatiune poate avea ca obiect ;

a. realizarea unui interes public

b. proiectarea si finantarea oricarui bun public

c. nerealizarea unui interes public

ANS : A

75. Cine are competenta sa verifice utilizarea grantului, potrivit proiectului aprobat:

a. Fondul Roman de Dezvoltare Sociala

b. Statul

c. Parlamentul

ANS : A

76. Precizati care este natura juridica a contractelor administrative ;

a. nu sunt asimilate actelor administrative

b. sunt asimilate faptelor administrative

c. sunt asimilate actelor administrative

ANS:    C

77. Prin caracterul sinalagmatic al contractelor administrative se intelege ca:

a. numai autoritatea administrativa are obligatii in executarea contractului

b. numai persoana de drept privat are obligatii in executarea contractului

c. atat autoritatea administrativa, cat si persoana de drept privat au obligatii in executarea contractului

ANS : C

78. Precizati ce fel de caracter au contractele administrative:

a. ele au caracter oneros

b. ele au caracter gratuit

c. ele nu au un anumit caracter juridic

ANS:    A

79. Precizati cum sunt stabilite clauzele contractelor administrative.

a. clauzele sunt negociabile de catre ambele parti

b. clauzele sunt stabilite in mod unilateral de catre autoritatea administrativa

c. clauzele sunt stabilite in mod bilateral de catre autoritatea administrativa si persoana de drept privat

ANS: B

80. Precizati daca activitatile de prestare a serviciilor publice pot face obiectul contractelor administrative:

a. acestea pot face obiectul contractelor administrative

b. acestea nu pot face obiectul contractelor administrative

c. acestea pot face numai obiectul contractelor civile si comerciale

ANS : A

81. Care sunt principiile ce stau la baza atribuirii contractului de achizitie publica:

a. principiul liberei circulatii si principiul neconfidentialitatii

b. principiul eficientei utilizari a fondurilor publice si principiul tratamentului egal

c. principiul transparentei decizionale a procedurii de atribuire a contractului si principiul confidentialitatii.

ANS:    B

82. Intre cine se incheie contractul de lucrari publice :

a. acest contract se incheie intre doua autoritati publice si se acorda, de regula, prin negociere directa

b. acest contract se incheie intre o autoritate publica si o persoana de drept privat si se acorda, de regula, prin concurs de oferte

c. acest contract se incheie intre o autoritate publica si o persoana de drept privat si se acorda, de regula, prin licitatie organizata de autoritatea publica.

ANS : C

83. Ce poate constitui obiect al contractului de comodat incheiat de organele administratiei publice :

a. un bun aflat in proprietatea statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale, inchiriat pe o perioada determinata

b. un bun aflat in proprietatea unei unitati administrativ-teritoriale, dat in folosinta gratuita pe o perioada determinata

c. un bun aflat in proprietatea publica sau privata a statului, dat in folosinta gratuita pe o perioada nelimitata de timp.

ANS : B

84. Care sunt partile contractului de parteneriat public-privat

a. o autoritate publica centrala sau locala si una sau mai multe persoane de drept privat

b. o autoritate publica centrala sau locala si, ca beneficiar, o persoana de drept privat

c. orice personae fizice si juridice de drept public si privat, romane si straine.

ANS : A

85. Precizati ce are ca obiect contractul de grant, incheiat intre Fondul Roman de Dezvoltare Sociala si reprezentanti ai grupurilor din comunitatile rurale sarace :

a. transmiterea de sume de bani, cu titlu gratuit, pe baza unui proiect intocmit de beneficiari

b. transmiterea de sume de bani, cu titlu gratuit, pe baza unui proiect intocmit de Fond

c. transmiterea de sume de bani, cu titlu oneros, pe baza unui proiect intocmit de Fond si de beneficiari.

ANS: A

86. Explicati de ce contractele administrative sunt contracte de adeziune

a. deoarece clauzele sunt stabilite in mod unilateral de catre autoritatea administrativa prin caietul de sarcini, in baza prevederilor legale

b. deoarece clauzele sunt stabilite in mod bilateral, atat de catre autoritatea administrativa, cat si de catre cealalta parte a contractului

c. contractele administrative nu sunt considerate ca fiind contracte de adeziune, ci doar simple contracte civile.

ANS : A

87. Marea teritoriala a Romaniei cuprinde fasia de mare adiacenta tarmului ori, dapa caz, apelor maritime interioare, avand latimea masurata de la liniile de baza de:

a. 12 mile marine

b. 20 de mile marine

c. 24 mile marine

ANS:    A

88. Instrainarea monumentelor istorice aflate in proprietatea persoanelor fizice sau juridice de drept privat:

a. este total interzisa de Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural national

b. este permisa cu conditia respectarii conditiilor de fond si de forma din dreptul civil

c. se poate face numai in conditiile exercitarii dreptului de preemtiune al statului roman prin Ministerul Culturii si Cultelor

ANS : C

89. Contraventia reprezinta:

a. specie a infractiunii, reglementata de legi speciale fara caracter penal

b. fapta ilicita de natura civila

c. forma a ilicitului administrativ

ANS : C

90. Executarea sanctiunilor contraventionale se poate face:

a. exclusiv prin executare silita

b. exclusiv in mod voluntar de catre contravenient

c. atat in mod voluntar cat si prin executare silita daca contravenientul refuza

ANS : C

91. In cazul savarsirii unei contraventii, confiscarea bunurilor se poate face:

a. de agentul constatator sau de organul competent sa aplice sanctiunea

b. intotdeauna de catre agentul constatator

c. de organul desemnat

ANS:    A

92. Confiscarea bunurilor reprezinta o sanctiune:

a. principala

b. complementara

c. accesorie

ANS:    B

93. Raspunderea in dreptul administrativ:

a. intervine si in absenta comiterii unei fapte ilicite

b. intervine in prezenta ilicitului administrativ

c. intervine ca urmare a comiterii unor infractiuni

ANS : B

94. Actul administrativ jurisdictional reprezinta:

a. actul administrativ emis de catre o autoritate administrativa cu atributii jurisdictionale;

b. actul administrativ emis dupa o procedura bazata pe respectarea dreptului la aparare si pe contradictorialitate;

c. actul administrativ care este emis de o autoritate administrative investitat, prin lege organica, cu atributii de jurisdictie administrativa speciala;

ANS : C

95. Controlul ierarhic este exercitat de catre organe supraordonate autoritatii controlate si poate avea un caracter:

a. general, cuprinzand toate aspectele activitatii autoritatii controlate;

b. personal, vizand persoanele vinovate de emiterea unui act administrativ nelegal

c. specializat, fiind exercitat de organe speciale

ANS : A

96. Controlul exercitat prin jurisdictiile administrative este o forma de control care vizeaza legalitatea unor categorii de acte administrative, fiind exercitat de:

a. organele jurisdictionale din cadrul sistemului Curtii de Conturi;

b. autoritatile investite cu atributii de jurisdictie administrativa speciala aflate in cadrul sistemului administratiei publice;

c. instantele jurisdictionale din sistemul autoritatii judecatoresti

ANS : B

97. Controlul exercitat de Avocatul Poporului vizeaza:

a. activitatea Camerei Deputatilor si Senatului, Presedintelui Romaniei, Guvernului, Curtii de Conturi si Consiliului Legislativ;

b. activitatea deputatilor, senatorilor, judecatorilor Inaltei Curti de Casatie si Justitie si ai Curtii Constitutionale care, prin actele lor au vatamat drepturile si interesele cetatenilor;

c. activitatea organelor administratiei publice, institutiilor si serviciilor publice, a institutiilor de interes public care, prin actele lor au adus atingere drepturilor si libertatilor cetatenilor

ANS : C

98. Avocatul Poporului in exercitarea atribu iilor legale emite:

a. decizii

b. instructiuni

c. recomandari

ANS : C

99. Sunt caracteristici generale ale controlului judecatoresc:

a. controlul judecatoresc se exercita asupra tuturor autoritatilor administrative, in ceea ce priveste legalitatea actelor administrative adoptate sau emise;

b. controlul judecatoresc vizeaza legalitatea, oportunitatea, precum si eficienta si eficacitatea actelor administrative;

c. controlul judecatoresc este exercitat din oficiu de catre instantele de contencios administrativ

ANS : A

100. Sunt subiecte de sesizare a instantei de contencios administrativ, in cadrul litigiului de contencios administrativ:

a. Avocatul Poporului, cand apreciaza ca poate interveni in favoarea persoanei vatamate;

b. Prefectul care, in urma controlului de autoritate tutelara, poate ataca in fata instantei de contencios administrativ actele nelegale ale autoritatilor administratiei publice locale;

c. Agentia Nationala a Functionarilor Publici poate ataca actele administrative ale autoritatilor administratiei publice centrale si locale prin care se incalca legislatia privind functia publica si functionarii publici

ANS : C

101. Contenciosul obiectiv se refera la:

a. posibilitatea judecatorului investit sa cerceteze conformitatea actului administrativ cu dreptul obiectiv, cu legea ;

b. posiblitatea judecatorului investit cu cererea de a stabili daca reclamantul a suferit sau nu o vatamare a drepturilor sale subiective;

c. posibilitatea judecatorului de a dispune anularea sau modificarea actului administrativ.

ANS : A

102. Contenciosul subiectiv se refera la:

a. posibilitatea judecatorului investit sa cerceteze conformitatea actului administrativ cu dreptul obiectiv, cu legea ;

b. posibilitatea judecatorului investit si competent sa constate existenta si intinderea unor drepturi subiective al caror titular este reclamantul;

c. posibilitatea judecatorului investit si competent sa solutioneze cauza de a dispune anularea sau modificarea actului administrativ;

ANS : B

103. Contenciosul administrativ de anulare este:

a. este contenciosul in cadrul caruia judecatorul investit va trebui sa cerceteze conformitatea actului administrativ cu dreptul obiectiv, cu legea;

b. este contenciosul in cadrul caruia judecatorului investit si competent va trebui sa constate existenta si intinderea unor drepturi subiective al caror titular este reclamantul;

c. este contenciosul in cadrul caruia judecatorul este competent sa pronunte anularea sau modificarea actului administrativ constatat a fi nelegal.

ANS : C

104. Contenciosul in cadrul caruia judecatorul este investit si competent sa constate existenta si intinderea unor drepturi subiective, al caror titular este reclamantul, vatamate de catre administratie, se numeste

a. Contencios obiectiv;

b. Contencios subiectiv;

c. Contencios administrative de anulare

ANS : B

105. Competenta teritoriala in materia contenciosului administrativ este:

a. exclusiva;

b. alternativa;

c. obligatorie

ANS : B

106. Criteriile de stabilire a competentei materiale a instantei de contencios administrativ sunt:

a. criteriul naturii juridice a actului administrativ atacat,

b. criteriul valoric in cazul actelor administrative care au ca obiect taxe si impozite, contributii, datorii vamale si accesorii ale acestora,

c. criteriul modului de adoptare/emitere a actului administrativ;

ANS : B

107. Actiunea in contencios administrativ va fi introdusa:

a. obligatoriu la domiciliul paratului;

b. obligatoriu la domiciliul reclamantului;

c. la domiciliul paratului sau la domiciliul reclamantului

ANS : C

108. Natura juridica a termenului de 6 luni de la emiterea actului, prevazut de art. 7 alin. 7 din Legea contenciosului administrativ este:

a. de decadere;

b. de prescriptie;

c. de recomandare;

ANS : B

109. Refuzul nejustificat de a solutiona o cerere reprezinta:

a. exprimarea explicita, cu exces de putere a vointei de a nu rezolva cererea;

b. refuzul exprimat verbal de un functionar in privinta rezolvarii unei cereri ;

c. ori refuzul nejustificat de a primi cererea in vederea solutionarii

ANS : A

110. Persoana vatamata poate solicita instantei de contencios administrativ:

a. anularea in tot sau in parte a actului administrativ;

b. revocarea actului administrativ;

c. reducerea pagubei cauzate prin actul administrativ vatamator;

ANS: A

111. Plangerea prealabila are caracter:

a. facultativ;

b. obligatoriu;

c. de sesizare a instantei de contencios administrativ

ANS : B

112. Termenul de formulare a plangerii prealabile este, potrivit dispozitiilor legii contenciosului administrativ:

a. 30 de zile de la emiterea actului administrativ individual;

b. oricand pentru actul administrativ unilateral;

c. 30 de zile de la comunicarea actului administrativ individual

ANS : C

113. Plangerea prealabila va fi formulata, potrivit art. 7 din Legea contenciosului administrativ, de:

a. persoana vatamata intr-un drept sau interes legitim printr-un act administrativ unilateral;

b. persoana vatamata care a optat pentru procedura administrativ-jurisdictionala prevazuta prin lege speciala;

c. persoana care se considera vatamata printr-un act administrativ normativ adresat altui subiect de drept

ANS: A

114. Cand persoana vatamata a cerut anularea actului administrativ, fara a cere in acelasi timp si despagubiri, termenul de prescriptie pentru cererea de despagubire curge:

a. de la data emiterii actului administrativ ;

b. de la data cand aceasta a cunoscut sau trebuia sa cunoasca intinderea pagubei;

c. de la data cand hotararea judecatoreasca de anulare a actului administrativ a devenit irevocabila.

ANS : B

115. Nu pot fi atacate in contenciosul administrativ:

a. actele administrative care privesc raporturile dintre instantele judecatoresti si Parlament;

b. ordinul prefectului de numire in functii publice;

c. actele de comandament cu caracter militar

ANS : C

116. Sunt exceptate de la controlul judecatoresc al instantei de contencios:

a. actele administrative care fac obiectul unei jurisdictii administrative speciale;

b. actele administrative pentru modificarea sau desfiintarea carora se prevede, prin lege organica, o alta procedura judiciara;

c. actele administrative emise, cu exces de putere, pentru aplicarea starii de asediu

ANS : B

117. Instanta de contencios administrativ poate pronunta urmatoarele solutii:

a. sa anuleze in tot sau in parte actul administrativ individual sau normativ;

b. sa oblige autoritatea publica sa isi revoce actul administrativ vatamator;

c. sa amendeze persoana fizica sau juridica, destinatara a actului administrativ

ANS : A

118. In cazul contractelor administrative, plangerea prealabila semnifica:

a. incetarea efectelor contractului;

b. incercarea unei concilieri, potrivit dispozitiilor Codului de procedura civila referitoare la litigiile comerciale;

c. ori desfiintarea de drept a contractului administrativ

ANS : B

119. Principiul dupa care se solutioneaza litigiile avand ca obiect contractul administrativ este:

a. principiul securitatii raporturilor juridice;

b. regula subordonarii principiului libertatii contractuale fata de principiul prioritatii interesului public.

c. principiul libertatii contractuale;

ANS : B

120. In cazul litigiilor avand ca obiect contracte administrative, instanta poate pronunta urmatoarele solutii:

a. obliga autoritatea publica sa desfiinteze contractul

b. suplineste consimtamantul unei parti cand interesul public o cere;

c. stabileste un termen de incetare a contractului

ANS : B

121. In urma judecarii cauzei, instanta de contencios administrativ poate da una dintre urmatoarele solutii:

a. sa anuleze, in tot sau in parte, actul administrativ;

b. sa pronunte o hotarare care sa tina loc de act administrativ;

c. sa oblige autoritatea parata la rectificarea actului contestat.

ANS : A

122. Caracteristicile procedurii de solutionare a exceptiei de nelegalitate sunt:

a. competenta de solutionare apartine instantei investita cu judecarea fondului litigiului;

b. exceptia de nelegalitate se judeca de urgenta, cu citarea partilor si a emitentului actului administrativ;

c. recursul impotriva solutiei primei instante se declara in termenul de 15 zile prevazut de Codul de procedura civila

ANS : B

123. Exceptia de nelegalitate se poate invoca:

a. in fata oricarei instante;b. numai in fata instantei de drept comun ;

c. numai in caile extraordinare de atac.

ANS : A

124. Solutia instantei competente sa judece exceptia de nelegalitate poate fi atacata

a. cu recurs in termen de 5 zile de la comunicare;

b. este definitiva si irevocabila;

c. cu recurs, in termen de 15 zile de la comunicare.

ANS : A

125. Conditiile de exercitare a actiunii in contencios administrativ de catre persoana vatamata prin ordonante sau dispozitii din ordonante sunt:

a. invocarea pe cale principala a exceptiei de neconstitutionalitate;

b. introducerea unei actiuni principale, insotita de exceptia de neconstitutionalitate;

c. obiectul principal al actiunii sa fie constatarea neconstitutionalitatii ordonantei sau a dispozitiei din ordonanta;

ANS : B

126. Suspendarea de drept a executarii actului administrativ intervine:

a. cand se emite un nou act administrativ in conformitate cu dispozitiile legale;

b. cand s-a admis de instanta de fond actiunea in anularea actului administrativ;

c. cand se ataca de catre Prefect un act emis de autoritatile administratiei publice locale;

ANS: C

127. Actele administrative ale autoritatilor publice care privesc raporturile acestora cu Parlamentul pot fi atacate:

a. la instanta de contencios administrativ, dar numai pentru exces de putere;

b. nu pot fi atacate la o instanta de contencios administrativ;

c. la instanta de drept comun, pe calea exceptiei de nelegalitate

ANS: B

128. Obligatia publicarii in Monitorul oficial al Romaniei exista pentru urmatoarele hotarari judecatoresti pronuntate in materia contenciosului administrativ:

a. hotararile prin care se anuleaza un act administrativ unilateral;

b. hotararile de lamurire a dispozitivului unei sentinte judecatoresti;

c. hotararile judecatoresti definitive si irevocabile prin care s-a anulat in tot sau in parte un act administrativ cu caracter normativ

ANS: C

129. Hotararea judecatoreasca irevocabila privind admiterea unei actiuni in contenciosul administrativ trebuie executata:

a. la cerere;

b. in termenul de 6 luni prevazut la art. 11 din Legea contenciosului administrativ;

c. in 30 de zile de la data ramanerii irevocabile a hotararii.

ANS: C

130. Neexecutarea hotararii judecatoresti irevocabile de catre autoritatea publica poate atrage:

a. sanctionarea conducatorului autoritatii publice sau a persoanei obligate cu amenda;

b. obligarea autoritatii publice la plata dobanzii de referinta B.N.R.;

c. raspunderea contraventionala a celui obligat prin hotarare judecatoreasca.

ANS : A

131. In cazul in care autoritatea emitenta a actului constata ca acesta este nelegal are urmatoarele posibilitati:

a. sa solicite organului ierarhic superior revocarea actului;

b. sa revoce el insusi actul administrativ, dupa ce acesta a intrat in circuitul civil;

c. sa solicite instantei de contencios administrativ anularea propriului act, daca acesta a produs efecte juridice

ANS: C

132. Prin sintagma "paguba iminenta" se intelege, potrivit art. 2 alin. (1) lit. n) din Legea Ccontenciosului administrativ:

a. prejudiciul material viitor si previzibil;

b. perturbarea grava, existenta la momentul emiterii actului administrativ, a functionarii unei autoritati publice;

c. prejudiciul nascut, cert si actual

ANS:    A

133. Recursul in contencios administrativ se introduce in termen de:

a. 15 zile de la comunicare ;

b. 30 de zile de la pronuntare sau comunicare ;

c. 10 zile de la pronuntare sau comunicare ;

ANS: A

134. Recursul ierarhic se exercita la:

a. aceeasi autoritate care a emis actul administrativ supus recursului ;

b. organul superior organului care a emis actul ce a produs vatamarea ;

c. organul de control administrativ de specialitate.

ANS: B

135. Instanta de executare in materia contenciosului administrativ este:

a. judecatoria, ca instanta de drept comun;

b. instanta care a solutionat fondul litigiului de contencios administrativ;

c. sectia de contencios administrativ a tribunalului

ANS:    B

136. Executarea hotararii la care se refera art. 22 din Legea contenciosului administrativ,se face in termenul:

a. prevazut de lege;

b. dupa investirea cu formula executorie, potrivit dreptului comun;

c. in cel mult 30de zile de la data ramanerii definitive a hotararii - daca nu se prevede alt termen.

ANS : B

137. Actele administrative cu caracter normativ pot fi atacate la instanta de contencios administrativ in termenul :

a. de 6 luni, prevazut de lege ;

b. oricand;

c. de un an, prevazut de lege

ANS:    B

138. Neexecutarea, in termen, a unei hotarari irevocabile a instantei de contencios administrativ atrage:

a. aplicarea unei amenzi de 20% din salariul minim brut pe economie pentru fiecare zi de intarziere conducatorului autoritatii careia i se opune hotararea;

b. aplicarea unei amenzi de 10% din salariul minim brut pe economie pentru fiecare zi de intarziere conducatorului autoritatii careia i se opune hotararea;

c. aplicarea unei amenzi de 15% din salariul minim brut pe economie pentru fiecare zi de intarziere conducatorului autoritatii careia i se opune hotararea

ANS : A

139. Potrivit Legii contenciosului administrativ, fapta de a nu executa o hotarare definitiva si irevocabila a unei instante de contencios administrativ:

a. poate constitui infractiune ;

b. constituie contraventie;

c. constituie abatere disciplinara ;

ANS : A

140. Hotararile adoptate de instanta de contencios administrativ se redacteaza si se motiveaza in termen de cel mult:

a. 10 zile

b. 15 zile

c. 30 de zile

ANS : C

141. Instanta de executare in materia contenciosului administrativ este :

a.judecatoria, ca instanta de drept comun;

b.instanta care a solutonat fondul litigiului de contencios administrativ;

c.secta de contencios administrativ a tribunalului.

ANS:    B

142. Executarea hotararii la care se refera art.22 din Legea contenciosului administrativ, se face in termenul;

a. prevazut de lege;

b.dupa investirea cu formula executorie, potrivit dreptului comun;

c.in cel mult 30de zile de la data ramanerii definitive a hotararii - daca nu se prevede alt termen.

ANS : B

143. Ordonantele de urgenta ale guvernului, precum si cele adoptate in baza unei legi de abilitare pot fi atacate :

a. la instanta de contencios administrativ, printr-o actiune insotita de exceptia de neconstitutionalitate, in masura in care obiectul principal nu este constatarea neconstitutionalitatii ordonantei sau a dispozitiei din ordonanta;

b. nu pot fi atacate la instanta de contencios administrativ;

c. pot fi atacate numai la Curtea Constitutionala.

ANS:    A

144. Actele administrative cu caracter normativ pot fi atacate la instanta de contencios administrativ in termenul :

a. de 6 luni prevazut de lege ;

b. oricand;

c. de un an prevazut de lege.

ANS : B

145. Actiunea in contencios administrativ va fi introdusa la:

a.obligatoriu la domiciliul paratului;

b.obligatoriu la domiciliul reclamantului;

c.la domiciliul paratului sau la domiciliul reclamantului.

ANS : C

146. Potrivit Legii contenciosului administrativ, fapta de a nu executa o hotarare definitiva si irevocabila a unei instante de contencios administrativ:

a. poate constitui infractiune ;

b.constituie contraventie;

c.constituie abatere disciplinara ;

ANS : A

147. Solutia instantei competente sa judece exceptia de nelegalitate poate fi atacata

a.cu recurs in termen de 5 zile de la comunicare;

b.este definitiva si irevocabila;

c.cu recurs, in termen de 15 zile de la comunicare.

ANS : A

148. Notiunea de plangere prealabila desemneaza:

a.cererea formulata in fata instantei de contencios administrativ;

b.cererea prin care persoana vatamata intr-un drept al sau solicita acordarea de despagubiri;

c. cererea prin care se solicita autoritatii publice emitente sau celei ierarhic superioare, dupa caz, reexaminarea unui act administrativ cu caracter individual sau normativ, in sensul revocarii sau modificarii acestuia

ANS : C

149. Daca reclamantul a optat pentru instanta de la domiciliul paratului se poate invoca exceptia necompetentei teritoriale:

a. numai pana la primul termen de judecata;

b. nu se poate invoca exceptia necompetentei teritoriale;

c. pana la terminarea dezbaterilor.

ANS : B

150. Sunt subiecte de sesizare a instantei de contencios administrativ,in cadrul litigiului de contencios administrativ:

a.Avocatul Poporului, cand apreciaza ca poate interveni in favoarea persoanei vatamate;

b.Prefectul care, in urma controlului de autoritate tutelara, poate ataca in fata instantei de contencios administrativ actele nelegale ale autoritatilor administratiei publice locale;

c.Agentia Nationala a Functionarilor Publici poate ataca actele administrative ale autoritatilor administratiei publice centrale si locale prin care se incalca legislatia privind functia publica si functionarii

publici.

ANS:    C

FACULTATEA DE STIIN E JURIDICE SI ADMINISTRATIVE BRASOV

Specializarea ADMINISTRA IE PUBLICA

SUBIECTE PENTRU EXAMENUL DE LICENTA

SESIUNEA IULIE 2010, LA DISCIPLINA DREPT CONSTITUTIONAL

1. Ce exprima din punct de vedere formal regimul constitutional?

a. exprima exteriorizarea sau obiectivarea ansamblului de reguli care reglementeaza organizarea si conducerea unui stat intr-un document politico-juridic;

b. exprima ansamblul de reguli care reglementeaza organizarea si conducerea unui stat intr-o anumita etapa de dezvoltare a sa;

c. exprima un ansamblu de reguli cuprinse intr-un document poltico-juridic, avand mai multe sau mai putine articole si care este adoptat direct de popor sau de reprezentantii acestuia, potrivit unei proceduri speciale si solemne.

ANS : A

2. Modul de adoptare a unei Constitutii este specific fiecarei tari si este determinat de stadiul de dezvoltare economica, sociala si politica, de ideologia dominanta in momentul adoptarii acesteia. Identificati trasaturile Constitutiei plebiscitare:

a. constitutia plebiscitara reprezinta o varianta mai dezvoltata a constitutiei acordate, initiata de seful statului (monarhul) si ratificata prin plebiscit;

b. constitutia plebiscitara reprezinta un contract intre rege si popor;

c. constitutia plebiscitara este adoptata de catre monarh ca stapan absolut care-si exercitaputerea;

d. constitutia plebiscitara este rezultatul unei adunari special desemnate, adunare ce exprimaconventia intervenita intre toti membrii societatii, situata deasupra parlamentului avanddreptul de a stabili puterile delegate in stat precum si competenta adunarii constituante.

ANS : A

3. Suprematia constitutiei reprezinta o realitate incontestabila, ea implica o serie de consecinte juridice dar se bucura in acelasi timp de garantii. Identificati care dintre urmatoarele afirmatii reprezinta garantiile juridice ale suprematiei Constitutiei:

A)conformitatea intregului drept cu constitutia;

B)deosebirea dintre constitutie si legi precum si consecintele privind adoptarea;

C)controlul general al aplicarii constitutiei;

D)indatorirea fundamentala de a respecta constitutia;

E)controlul constitutionalitatii legilor.

a. A+B+C

b. A

c. C+D+E

d. A+B

ANS : C

4. Ce este controlul constitutionalitatii legilor?

a. este rezultatul faptului ca intreaga activitate de organizare statala este stabilita prin constitutie;

b. este o garantie a suprematiei constitutiei, fiind activitatea organizata de verificare a conformitatii legii cu constitutia, iar ca institutie a dreptului constitutional, cuprinde regulile privitoare la organele competente de a face aceasta verificare, procedura de urmat, precum si masurile ce pot fi luate dupa realizarea acestei proceduri;

c. este o consecinta juridica a suprematiei constitutiei, fiind activitatea organizata de

verificare a conformitatii legii cu constitutia, iar ca institutie a dreptului constitutional,

cuprinde regulile privitoare la organele competente de a face aceasta verificare, procedura

de urmat, precum si masurile ce pot fi luate dupa realizarea acestei proceduri;

d. este o garantie a suprematiei constitutiei si presupune ca prevederile din constitutie sa fie aplicate si respectate de toti cetatenii- izvorul acestei obligatii fundamentale trebuie cautat in chiar continutul si pozitia constitutiei, in faptul ca aducerea la indeplinire a prevederilor constitutionale inseamna tocmai realizarea masurilor pe care statul le ia in vederea dezvoltarii materiale si culturale a societatii.

ANS : B

5. Care sunt atributiile Curtii Constitutionale potrivit dispozitiilor constitutionale?

a. se pronunta fara a fi sesizata asupra constitutionalitatii legilor, inainte de promulgarea

acestora, precum si asupra initiativelor de revizuire a Constitutiei;

b. se pronunta asupra constitutionalitatii tratatelor sau altor acorduri internationale, la

sesizarea unuia dintre presedintii celor doua Camere, a unui numar de cel putin 50 de

senatori si 25 de deputati;

c. hotaraste asupra exceptiilor de neconstitutionalitate privind legile si ordonantele, ridicate

in fata instantelor judecatoresti sau de arbitraj comercial; exceptia de neconstitutionalitate

poate fi ridicata si direct de Avocatul Poporului;

d. da aviz consultativ asupra contestatiilor care au ca obiect constitutionalitatea unui partid

politic.

ANS : C

6. Camera Deputatilor si Senatul se intrunesc si in sesiuni extraordinare la cererea:

a. Presedintelui Romaniei si a cel putin doua treimi din numarul deputatilor si

senatorilor, ori a biroului permanent al fiecarei camere;

b. a cel putin o treime din numarul deputatilor sau al senatorilor;

c. presedintilor celor doua camere;

d. Primului ministru la propunerea Guvernului, cu decizia prealabila a Avocatului

Poporului si avizul consultativ al Curtii Constitutionale.

ANS : B

7. Potrivit dispozitiilor constitutionale, revizuirea Constitutiei poate fi initiata:

a. de Camera Deputatilor si de Senat, cu o majoritate de cel putin doua treimi din numarul

membrilor prezenti ai fiecarei Camere

b. de Presedintele Romaniei la propunerea Guvernului,de cel putin o patrime din

numarul deputatilor sau al senatorilor, precum si de cel putin 500.000 de cetateni

cu drept de vot;

c. de cel putin 250 000 de cetateni cu drept de vot, cetateni ce trebuie sa provina din

cel putin jumatate din judetele tarii, iar in fiecare din aceste judete sau in

municipiul Bucuresti trebuie sa fie inregistrate cel putin 20.000 de semnaturi

d. de cel putin jumatate din numarul deputatilor sau al senatorilor prezenti in sala;

ANS : B

8. Presedintele Romaniei, in virtutea prerogativelor sale, indeplineste urmatoarele atributii:

a. poate declara, fara aprobarea prealabila a Parlamentului, mobilizarea partiala sau

totala a fortelor armate, poate cere poporului sa-si exprime, prin referendum,

vointa cu privire la problemele de interes national, fara consultarea Parlamentului;

b. confera decoratii si titluri de onoare, acorda gradele de maresal, general si de amiral;

c. poate cere poprului sa-si exprime, prin referendum, vointa cu privire la problemele de

interes national, fara consultarea prealabila a Parlamentului;

d. poate declara, fara aprobarea prealabila a Parlamentului, mobilizarea partiala sau

totala a fortelor armate.

ANS : B

9. Un partid politic isi inceteaza activitate prin:

A) dizolvare, prin hotarare pronuntata de Curtea Constitutionala, pentru incalcarea prevederilor constitutionale;

B) dizolvare, prin hotarare pronuntata de Tribunalul Bucuresti;

C) autodizolvare, hotarata de organele competente prevazute in statut;

D) reorganizare

a. A+B

b. B+C

c. A+B+C+D

d. D

ANS : C

10. Identificati caror entitati le este recunoscut dreptul la initiativa legislativa, potrivit normelor constitutionale?

a.Guvernului, deputatilor, senatorilor sau unui numar de cel putin 100.000 de cetateni cu

drept de vot; ce trebuie sa provina din cel putin un sfert din judetele tarii, iar in fiecare din

aceste judete, respectiv in municipiul Bucuresti, trebuie sa fie inregistrate cel putin 5000

de semnaturi;

b. Presedintelui Romaniei la propunerea Guvernului;

c. o patrime din numarul deputatilor sau senatorilor;

d. tuturor cetatenilor cu drept de vot care se regasesc inscrisi pe listele electorale

circumscriptiei de care apartin;

ANS : A

11. Sub aspectul continutului, legile organice sunt:

a. Legile care intervin in domeniile rezervate in Constitutie si procedural se adopta cu votul majoritatii membrilor fiecarei Camere;

b. Legile care contin reglementari ale relatiilor sociale fundamentale si care sunt

esentiale pentru instaurarea, mentinerea si exercitarea statala a puterii si procedural

sunt adoptate cu votul a cel putin doua treimi din numarul membrilor fiecarei

Camere;

c. Legile care reglementeaza relatii sociale de mai mica importanta si procedural sunt

adoptate cu votul majoritatii membrilor prezenti in fiecare Camera;

d. Legile prin care se revizuieste Constitutia, fiind definitive numai dupa aprobarea lor prin

referendum.

ANS: A

12. Cand se poate produce revizuirea sau modificarea implicita a constitutiei?

a. printr-o modificare legala a constitutiei, a regimului politic consacrat in textul

initial al acesteia, fara a se schimba in mod corespunzator si cadrul constitutional;

b. ori de cate ori puterea constituanta originara si puterea constituanta derivata

hotarasc acest lucru;

c. in situatia in care Parlamentul ar adopta o lege ordinara care deroga in mod vadit de la litera constitutiei, forul legislativ considerand insa ca legea respectiva

pastreaza nealterat spiritul constituantului;

d. numai in situatia in care cetatenii isi exprima acordul prin referendum asupra modificarilor legitime ale normelor constitutionale

ANS : C

13. Care dintre conditiile enumerate mai jos trebuie indeplinite de persoana care solicita la cerere acordarea cetateniei romane?

A) Cunoaste limba romana si poseda cunostinte elementare de cultura si civilizatie romaneasca in masura suficienta pentru a se integra in societatea romaneasca;

B) S-a nascut si domiciliaza la data cererii pe teritoriul Romaniei ori desi nu s-a nascut pe

acest teritoriu domiciliaza in conditiile legii, continuu si statornic de cel putin 10 ani sau de cel putin 5 ani, in cazul in care este casatorit si convietuieste cu un cetatean roman;

C) Termenele prevazute la litera b, pot fi reduse la jumatate daca solicitantul este o persoana recunoscuta pe plan international;

D) este cunoscut cu o buna comportare si nu a fost condamnat in tara sau in strainatate pentru o infractiune care il face nedemn de a fi cetatean roman

a. A+B

b. A+B+C+D

c. B

d. A+D

ANS: D

14. Identificati care dintre urmatoarele afirmatii este corecta?

a. motiunea de cenzura poate fi initiata de cel putin o patrime din numarul total al deputatilor si senatorilor si se comunica Guvernului la gata depunerii;

b. motiunea de cenzura poate fi initiata de cel putin o patrime din numarul deputatilor si

senatorilor prezenti in sala si se comunica Guvernului la gata depunerii;

c. Camera deputatilor si Senatul, in sedinta comuna, pot retrage increderea acordata Guvernului prin adoptarea unei motiuni de cenzura, cu votul majoritatii deputatilor

si senatorilor prezenti;

d. motiunea de cenzura se dezbate la o data specificata ulterior, Constitutia nu

stabileste un termen fix in ceea ce priveste dezbaterea

ANS : C

15. Parlamentul este organul reprezentativ suprem si unica autoritate legiuitoare a tarii, Constitutia prevede insa institutia delegarii legislative. Ce este delegarea legislativa?

a. delegarea legislativa ii confera dreptul Guvernului de a emite ordonante in toate

domeniile;

b. delegarea legislativa ii confera dreptul Guvernului de a emite ordonante in domenii care nu fac obiectul legilor organice

c. delegarea legislativa presupune dreptul Senatului de a emite ordonante de ugenta ce se

dezbat in sedinta comuna;

d. delegariea legislativa nu exista.

ANS: B

16. Identificati care dintre urmatoarele afirmatii este corecta?

A) motiunea de cenzura poate fi initiata de o treime din numarul total al deputatilor si

senatorilor si se comunica Guvernului la data depunerii;

B) daca motiunea de cenzura a fost respinsa, deputatii si senatorii care au semnat-o nu mai pot initia, in aceeasi sesiune, o noua motiune de cenzura, cu exceptia cazului in care Guvernul isi angajeaza raspunderea potrivit art. 114 din Constitutie;

C) motiunea de cenzura se dezbate dupa 3 zile de la data cand a fost prezentata in sedinta

comuna a celor doua Camere;

D) Camera deputatilor si Senatul, in sedinta comuna, pot retrage increderea acordata

Guvernului prin adoptarea unei motiuni de cenzura, cu votul majoritatii deputatilor si

senatorilor prezenti;

a. C

b. A+B

c. C+B

d. B+C+D

ANS : D

17. Care dintre conditiile enumerate mai jos trebuie indeplinite de persoana care solicita la cerere acordarea cetateniei romane?

A) dovedeste, prin comportament, actiuni si atitudine, loialitate fata de statul roman, nu

intreprinde sau sprijina actiuni impotriva ordinii de drept sau a securitatii nationale si declara ca nici in trecut nu a intreprins asemenea actiuni;

B) s-a nascut si domiciliaza, la data cererii, pe teritoriul Romaniei sau, desi nu s-a nascut pe acest teritoriu, domiciliaza in conditiile legii pe teritoriul statului roman de cel putin 7 ani sau, in cazul in care este casatorit si convietuieste cu un cetatean roman, de cel putin 4 ani de la data casatoriei;

C) nu are asigurate in Romania mijloace legale pentru o existenta decenta, in conditiile

stabilite de legislatia privind regimul strainilor;

D) cunoaste limba romana si poseda notiuni elementare de cultura si civilizatie romaneasca in masura suficienta pentru a se integra in viata sociala

a. A+B+C

b. B

c. C+D

d. A+D

ANS : D

18. Care dintre urmatoarele entitati pot initia revizuirea Constitutiei, potrivit prevederilor constitutionale?

A) de presedintele Romaniei la propunerea Guvernului;

B) de o patrime din numarul deputatilor si senatorilor in sedinta comuna;

C) de cel putin 500.000 de cetateni cu drept de vot;

D) de cel putin o patrime din numarul deputatilor sau senatorilor;

a. A+B+C

b. A+B

c. A+C+D

ANS: C

19. O forma grava a revizuirii este falsa revizuire sau frauda constitutionala. In ce consta frauda constitutionala?

a. in schimbarea, printr-o modificare legala a constitutiei, a regimului politic consacrat in textul initial al constitutiei, fara a se schimba in mod corespunzator si cadrul

constitutional;

b. in adoptarea unei norme juridice al carei continut deroga de la prevederile constitutionale;

c. in situatia in care Parlamentul ar adopta o lege ordinara care deroga in mod vadit de la

litera Constitutiei, forul legislativ considerand insa ca legea respectiva pastreaza nealterat

spiritul constituantului-

ANS : A

20. Identificati varianta adevarata:

a. nicio revizuire nu poate fi facuta daca are ca rezultat suprimarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor sau a garantiilor acestora;

b. Constitutia poate fi revizuita atat pe durata starii de asediu ori a starii de urgenta precum si in timp de razboi;

c. revizuirea poate fi definitiva numai dupa ce Parlamentul o adopta in sedinta comuna cu o majoritate de cel putin doua treimi din numarul fiecarei Camere;

d. proiectul sau propunerea de revizuire trebuie adoptata de Camera Deputatilor si Senat, cu o majoritate de cel putin o treime din numarul membrilor prezenti ai fiecarei Camere.

ANS : A

21. Potrivit legii revizuirea este definitiva:

a. daca proiectul sau propunerea de revizuire este adoptata de Camera Deputatilor si

Senat, cu o majoritate de cel putin doua treimi din numarul membrilor fiecarei

Camere;

b. dupa aprobarea ei prin referendum, organizat in cel mult 30 de zile de la data adoptarii proiectului sau propunerii de revizuire;

c. daca prin procedura de mediere nu se ajunge la niciun rezultat, Camera Deputatilor

si Senatul, in sedinta comuna hotarasc cu votul a cel putin trei patrimi din numarul

deputatilor si senatorilor;

ANS : B

22. Suprematia Constitutiei este o realitate incontestabila, implicand o serie de consecinte juridice dar si garantii. Identificati garantiile suprematiei Constitutiei:

A) controlul general al aplicarii Constitutiei

B) initiativa adoptarii Constitutiei;

C) organul competent sa adopte Constitutia (constituantul sau puterea constituanta);

D) controlul constitutionalitatii legilor

a. A+B+C

b. A+D

c. B+C+D

d. C+D

ANS : B

23. Sub aspectul continutului, legile organice sunt:

a. Legile care reglementeaza relatii sociale de mai mica importanta si procedural sunt

adoptate cu votul majoritatii membrilor prezenti in fiecare Camera;

b. Legile care contin reglementari ale relatiilor sociale fundamentale si care sunt

esentiale pentru instaurarea, mentinerea si exercitarea statala a puterii si procedural

sunt adoptate cu votul a cel putin doua treimi din numarul membrilor fiecarei

Camere;

c. Legile care intervin in domeniile rezervate in Constitutie si procedural se adopta cu votul majoritatii membrilor fiecarei Camere.

d. Legile ce se adopta cu votul majoritatii membrilor prezenti din fiecare Camera

ANS : C

24. Una din cele mai controversate probleme referitoare la cetatenie este natura juridica a acesteia. Identificati particularitatile teoriei contractuale:

a. potrivit acestei teorii, fundamentul juridic al cetateniei s-ar afla in contractul intervenit intre stat si persoana fizica, prin care se manifesta vointa persoanei de a deveni cetatean si a statului de a fi de acord cu aceasta;

b. potrivit acestei teorii se apreciaza ca statul este acela care acorda cetatenia, fiind vorba

astfel de un act unilateral de vointa a statului;

c. potrivit acestei teorii, cetatenia este un raport juridic intervenit intre stat si o persoana

fizica, un raport juridic de drept constitutional, al carui continut cuprinde drepturile si

obligatiile reciproce dintre stat si persoana fizica;

d. potrivit acestei teorii, cetatenia este o parte a capacitatii juridice a unei persoane fizice,

prin care aceasta dobandeste posibilitatea de a fi titularul tuturor drepturilor si obligatiilor

prevazute de constitutie si legi.

ANS : A

25. Decretele prezinta urmatoarele trasaturi distincte:

a. toate decretele Presedintelui se contrasemneaza de primul-ministru;

b. Decretele Presedintelui Romaniei nu se publica in Monitorul Oficial;

c. nu reprezinta manifestari unilaterale de vointa in vederea producerii de efecte

juridice

d. apar ca urmare a exercitarii atributiilor reglementate in Constitutie si legi

ANS : D

26. Decretele prezinta urmatoarele trasaturi distincte:

A) apar ca urmare a exercitarii atributiilor reglementate in Constitutie si legi;

B) nu reprezinta manifestari unilaterale de vointa in vederea producerii de efecte juridice

C) se publica obligatoriu in Monitorul Oficial;

D) unele dintre ele se contrasemneaza de primul- ministru;

a. A+B

b. B+C

c. A+C+D

d. B+C+D

ANS: C

27. Care sunt elementele componente ce pot fi subsumate conceptului de drept constitutional?

a. proclama drepturile si libertatile fundamentale;

b. este ramura a dreptului unitar roman, format din normele juridice care

reglementeaza relatiile sociale fundamentale ce apar in procesul instaurarii,

mentinerii si exercitarii statale a puterii;

c. stabileste unele institutii politice sau alte structuri constitutionale;

ANS : B

28. Care sunt categoriile de relatii sociale care formeaza obiectul de reglementare al dreptului constitutional?

A) relatii sociale care contribuie la delimitarea ramurilor de drept;

B) relatii specifice altor ramuri de drept;

C) relatii specifice de drept constitutional

D) relatii cu dubla natura juridica;

a. A+B

b. C+D

c. A+B+C

ANS : B

29. Identificati elementele componente ce pot face parte din continutul conceptului de Constitutie:

a. Constitutia cuprinde norme juridice referitoare numai la caracteristicile statului si

la putere statala;

b. Constitutia reglementeaza acele relatii sociale fundamentale care sunt esentiale

pentru instaurarea, mentinerea si exercitarea puterii statale;

c. Constitutia reglementeaza relatiile sociale fundamentale din toate domeniile;

ANS : B

30. Care din urmatoarele entitatii sunt subiecte ale dreptului constitutional roman?

A) numai cetatenii statului roman au aceasta calitate;

B) Avocatul Poporului si refugiatii;

C) societatile comerciale;

D) poporul, statul, autoritatile publice, partidele politice, strainii si apatrizii

a. A

b. A+B+C

c. A+B

d. D

ANS: D

31. Una din cele mai controversate probleme referitoare la cetatenie este natura juridica a acesteia. Identificati particularitatile teoriei raportului juridic:

a. potrivit acestei teorii, fundamentul juridic al cetateniei s-ar afla in contractul intervenit

intre stat si persoana fizica, prin care se manifesta vointa persoanei de a deveni cetatean si

a statului de a fi de acord cu aceasta;

b. potrivit acestei teorii se apreciaza ca statul este acela care acorda cetatenia, fiind vorba

astfel de un act unilateral de vointa a statului;

c. potrivit acestei teorii, cetatenia este un raport juridic intervenit intre stat si o persoana

fizica, un raport juridic de drept constitutional, al carui continut cuprinde drepturile si

obligatiile reciproce dintre stat si persoana fizica;

d. potrivit acestei teorii, cetatenia este o parte a capacitatii juridice a unei persoane fizice,

prin care aceasta dobandeste posibilitatea de a fi titularul tuturor drepturilor si obligatiilor

prevazute de constitutie si legi.

ANS : B

32. Precizati care dintre statele enumerate mai jos au astazi o constitutie nescrisa (cutumiara) sub forma mai multor acte constitutionale redactate in forma scrisa, fie intr-un sistem de norme scrise si cutumiare care in totalitatea lor formeaza Constitutia statului :

A) Bulgaria, Franta, Italia, Spania;

B) Marea Britanie, Israelul, Noua Zeelanda;

C) Germania, Olanda, Grecia;

D) Norvegia, Elvetia, Suedia;

a. A+B

b. A+C

c. B

d. A+C+D

ANS: C

33. Trebuie sa fie contrasemnate, de primul -ministru, decretele in legatura cu:

A) mobilizarea partiala sau generala a fortelor armate;

B) infiintarea, desfiintarea, sau schimbarea rangului misiunilor diplomatice ale Romaniei;

C) acreditarea si rerechemarea reprezentantilor diplomatici ai Romaniei;

D) decretele sunt manifestari unilaterale de vointa si implicit nu trebuie contrasemnate de primulministru.

a. A+B

b. A+B+C

c. C+D

d. B+C+D

ANS:    B -am luat-o ca si greseala de tipar, daca apar modificari anunt!!!!

34. Domiciliul si resedinta sunt inviolabileNimeni nu poate patrunde sau ramane in domiciliul ori in resedinta unei pesoane fara invoirea acesteia. Identificati exceptiile prevazute de lege:

A) executarea unui mandat de arestare sau a unei hotarari judecatoresti;

B) inlaturarea unei primejdii privind viata, integritatea sau bunurile unei persoane;

C) apararea securitatii nationale sau a ordinii publice

D) prevenirea raspandirii unei epidemii

a. A

b. A+B+C

c. A+B+C+D

d. D

ANS : C

35. Ce este Consiliul Legislativ?

A) este organul consultativ al Parlamentului, care avizeaza proiectele de acte normative si le adopta, respectand cvorumul legal de sedinta;

B) este organul consultativ de specialitate al Parlamentului si Guvernului in domeniile de specialitate stabilite prin legea sa organica de organizare si functionare

C) este garantul suprematiei Constitutiei

D) este organul consultativ de specialitate al Parlamentului, care avizeaza proiectele de acte normative in vederea sistematizarii, unificarii si coordonarii intregii legislatii.

a. A+C

b. D

c. B+C

ANS: B

36. In exercitarea competentei sale, Curtea Constitutionala are urmatoarele atributii:

A) se pronunta asupra constitutionalitatii legilor inainte de promulgarea acestora;

B) se pronunta asupra constitutionalitatii tratatelor dau a altor acorduri internationale;

C) se pronunta asupra constitutionalitatii regulamentelor Parlamentului;

D) hotaraste asupra exceptiilor de neconstitutionalitate privind legile si ordonantele;

a. C+D

b. A+B

c. A+B+C+D

d. B+C

ANS: C

37. Identificati varianta adevarata:

a. Curtea Constitutionala se pronunta aspra constitutionalitatii legilor din oficiu;

b. Curtea Constitutionala se pronunta asupra regulamentelor Parlamentului, la sesizarea

unuia dintre presedintii celor doua Camere, a unui grup parlamentar sau a unui numar de

25 de deputati si 50 de senatori;

c. Curtea Constitutionala hotaraste asupra exceptiilor de neconstitutionalitate privind legile si ordonantele, ridicate in fata instantelor judecatoresti sau de arbitraj comercial, exceptia de neconstitutionalitate poate fi ridicata si direct de Avocatul Poporului.

ANS : C

38. Restrangerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertati se poate realiza conform prevederilor Constitutiei, prin:

a. Hotararea Parlamentului Romaniei;

b. Hotarare de Guvern;

c. Decret prezidential;

d. Numai prin lege si numai daca se impune, dupa caz;

ANS : D

39. Organizarea si functionarea Avocatului poporului se stabileste prin:

a. Hotarare de Guvern;

b. Ordonanta de Urgenta a Guvernului;

c. Lege ordinara;

d. Lege organica;

ANS: D

40. Fac parte din drepturile exclusiv politice, urmatoarele drepturi:

A. Dreptul de a alege;

B. Dreptul de a fi ales;

C. Dreptul de a alege si a fi ales in Parlamentul european;

D. Dreptul la informatie.

a. A+D

b. B+D

c. A+B+C+D

d. A+B+C

ANS: D

41. Sunt considerate, potrivit prevederilor Constitutiei, cat si a doctrinei de specialitate drepturi si libertati economice sociale si culturale, urmatoarele:

A) dreptul copiilor si tinerilor la protectie si asistenta;

B) drepturile persoanelor cu handicap la protectia sociala;

C) dreptul la informatie;

D) dreptul la exprimare.

a. A+B

b. C+D

c. A+B+C+D

d. B+D

ANS: A

42. In virtutea prerogativelor sale, Guvernul adopta:

a. recomandari;

b. decrete;

c. avize consultative;

d. hotarari si ordonante.

ANS : D

43. Indicati varianta adevarata:

a. ordonantele se emit pentru organizarea executarii legilor;

b. ordonantele se emit in temeiul unei legi speciale de abilitare, in limitele si in conditiile

prevazute de aceasta;

c. hotararile se emit pentru adoptarea legilor in situatia in care procedura medierii a esuat

ANS: B

44. Formele si mijloacele prin care se exercita controlul parlamentar pot fi:

A) controlul parlamentar exercitat prin mesaje, rapoarte si programe;

B) controlul parlamentar exercitat prin comisiile parlamentare;

C) controlul parlamentar exercitat prin intrebari si interpelari;

D) dreptul deputatilor si senatorilor de a cere si obtine informatiile necesare;

a. A+B+C

b. A+B

c. A+B+C+D

d. C+D

ANS : C

45. Care sunt persoanele abilitate sa adreseze cereri Avocatului Poporului?

a. cererile pot fi adresate de orice persoana fizica, fara nici un fel de discriminare de cetatenie, varsta, sex, apartenenta politica sau convingere religioasa;

b. cererile pot fi adresate doar de catre persoanele cu drept de vot;

c. cererile nu pot fi adresate de catre persoanele care fac parte din partide politice;

ANS : A

46. Care dintre urmatoarele este o incompatibilitate privind functia de membru al Guvernului?

a. exercitarea altei functii publice de autoritate, inclusiv cea de deputat sau senator;

b. exercitarea unei functii de reprezentare profesionala salarizata in cadrul organizatiilor cu scop comercial;

c. nu exista incompatibilitati cu aceasta functie;

ANS : B

47. De catre cine este asigurat interimatul functiei de Presedinte al Romaniei, in caz de deces, demisie, demitere din functie sau de imposibilitate definitiva a exercitarii atributiilor, precum si in cazul suspendarii din functie sau a imposibilitatii temporare de exercitare a atributiilor?

a. Presedintele Senatului, Presedintele Camerei Deputatilor

b. Presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Presedintele Curtii Constitutionale;

c. Primul Ministru, Presedintele Senatului;

ANS : A

48. Care dintre urmatoarele este o prevedere specifica si un drept atasat cetateniei Uniunii Europene?

a. libertatea de circulatie si de sedere in tot spatiul Uniunii Europene;

b. subordonarea dreptului comunitar fata de dreptul intern;

c. influenta dreptului comunitar asupra drepturilor politice interne.

ANS : A

49. Potrivit regulamentului Sedintelor comune adoptat cu votul majoritatii deputatilor si senatorilor, camerele isi desfasoara lucrarile in sedinte comune pentru:

A) primirea mesajului Presedintelui Romaniei;

B) aprobare bugetului de stat si a bugetului asigurarilor sociale de stat;

C) aprobarea strategiei nationale de aparare a tarii;

D) numirea Avocatului Poporului;

a. A+B+C+D

b. A+B+C

c. A+D

d. B+C

ANS :    A

50. Care dintre sintagmele de mai jos semnifica sanctiuni aplicabile deputatilor si Senatorilor, potrivit prevederilor regulamentelor Camerelor:

A) mustrarea;

B) mustrarea cu avertisment;

C) avertismentul;

D) chemarea la ordine;

a. A+B

b. C+D

c. A+C

d. B+C

ANS: B

51. Parlamentul Romaniei adopta urmatoarele categorii de legi:

A) temporare

B) constitutionale

C) organice

D) ordinare

a. A+B+C+D

b. B+C+D

c. A+D

d. B+D

ANS: B

52. Sindicatele, patronatele si asociatiile profesionale se constituie si isi desfasoara activitatea potrivit statutelor lor in conditiile legii:

a. constitutionale;

b. organice;

c. ordinare;

d. extraordinare;

ANS: B

53. Inactivitatea unui partid politic se poate constata in urmatoarele situatii:

a. cand partidul urmareste alt scop decat cel care rezulta din statutul si programul

politic al acestuia;

b. cand se constata incalcarea prevederilor constitutionale, de catre Curtea

Constitutionala;

c. nu a tinut nicio adunare generala timp de 5 ani;

ANS : C

54. Un partid politic se dizolva pe cale judecatoreasca in urmatoarele conditii:

a. cand scopul sau activitatea partidului politic a devenit licit;

b. cand realizarea scopului partidului politic este urmarit prin mijloace licite

c. ca urmare a inactivitatii constatate de Tribunalul Bucuresti;

ANS :    C

55. Folosind criteriul cailor pentru rezolvarea marilor probleme ale societatii organizate statal, partidele politice pot fi grupate in urmatoarele categorii:

a. partide democratice, partide liberale si partide etnice;

b. partide nationale si partide de clasa;

c. partide democratice, partide liberale si partidele conservatoare;

ANS : C

56. Folosind criteriul apartenentei si orientarii membrilor ce le compun si a platformelor acestora, partidele politice pot fi grupate in mai multe categorii:

a. partidul de masa si partidul de cadre;

b. partide confesionale, partide de clasa si partide etnice;

c. partide suple si partide rigide;

ANS : B

57. Legile constitutionale sunt cele prin care se revizuieste Constitutia. Sub aspect procedural ele se adopta:

a. cu votul majoritatii membrilor prezenti din fiecare Camera;

b. cu votul majoritatii fiecarei Camere;

c. proiectul sau propunerea de revizuire trebuie adoptata, cu o majoritate de cel putin doua treimi din numarul membrilor fiecarei Camere;

ANS : C

58. Statutul unui partid politic cuprinde in mod obligatoriu:

A) procedura de alegere a organelor executive si competentele acestora;

B) competenta adunarii generale a membrilor sau a delegatilor acestora;

C) sanctiunile disciplinare si procedurile prin care acestea pot fi aplicate membrilor;

D) drepturile si indatoririle membrilor.

a. A+B

b. B+C

c. A

d. A+B+C+D

ANS: D

59. Promulgarea reprezinta ultima etapa a procedurii legislative si se caracterizeaza prin urmatoarele:

a. promulgarea legii se face imediat dupa ce a fost primita;

b. dupa promulgare, in virtutea prerogativelor sale, Presedintele poate cere o singura

data Parlamentului reexaminarea legii;

c. daca Presedintele a cerut reexaminarea legii ori daca s-a cerut verificarea constitutionalitatii ei, promulgarea legii se face in cel mult 10 zile de la primirea legii adoptate dupa reexaminare sau de la primirea deciziei Curtii Constitutionale, prin care i s-a confirmat constitutionalitatea;

ANS: C

60. Imunitatea parlamentara, ca institutie traditionala a dreptului parlamentar, este o pavaza a deputatilor si senatorilor ca vor fi la adapost fata de incercarile puterii executive de a intimida si sanctiona modul in care isi exercita mandatul. Care dintre urmatoarele enunturi considerati ca fac parte din categoria "imunitate parlamentara"?A) deputatii si senatorii pot fi urmariti si trimisi in judecata penala pentru fapte care nu au

legatura cu voturile sau opiniile politice exprimate;

B) in caz de infractiune flagranta, deputatii si senatorii nu pot fi retinuti si supusi perchezitiei;

C) deputatii si senatorii pot fi urmariti si trimisi in judecata penala pentru fapte care au

legatura cu voturile si opiniile exprimate in exercitarea mandatului;

D) nu pot fi perchezitionati, retinuti, sau arestati fara incuviintarea Camerei din care fac parte, dupa ascultarea lor;

a. A+D

b. A+B+C+D

c. C+D

d. A+B+C

ANS: A

61. Delegarea legislativa presupune:

A) posibilitatea Guvernului de a emite hotarari;

B) posibilitatea Guvernului de a emite ordonante in domenii care nu fac obiectul legilor organice;

C) dreptul Parlamentului de a legifera si posibilitatea ministerelor de a emite ordonante de urgenta;

D) posibilitatea Guvernului de a emite ordonante ce intra in vigoare numai dupa depunerea lor spre dezbatere in procedura de urgenta la Camera competenta sa fie sesizata si dupa publicarea lor in Monitorul Oficial al Romaniei;

a. A+D

b. B+D

c. A+B+D

d. A+C

ANS: B

62. Cvorumul legal reprezinta:

a. 2/3 din nr. deputatilor si senatorilor prezenti;

b. jumatate plus unul din nrumarul deputatilor si senatorilor prezenti;

c. cvorumul de sedinta nu trebuie respectat;

d. adoptarea legilor in prezenta majoritatii membrilor;

ANS: D

63. Camera Deputatilor si Senatul , in sedinta comuna, pot retrage increderea acordata Guvernului prin adoptarea unei motiuni de cenzura, aceasta putand fi initiate de:

a. jumatate plus unul din numarul senatorilor;

b. cel putin o patrime din numarul total al deputatilor si senatorilor;

c. cel putin o patrime din numarul deputatilor prezenti si se comunica Guvernului la

data depunerii;

d. jumatate plus unul din numarul senatorilor la propunerea Presedintelui Romaniei

si a Guvernului;

ANS : B

64. Exceptia de neconstitutionalitate este:

a. un procedeu eficient de aparare a drepturilor si libertatilor publice;

b. un procedeu de verificarea si conformare al regulamentelor Camerelor cu intregul

sistem de drept;

c. un control legislativ, anterior al unei legi sau ordonante ori a unei dispozitii dintr-o

lege de care nu depinde solutionarea cauzei;

ANS : A

65. Pe durata exercitarii mandatului, Avocatul Poporului:

a. poate fi retinut fara incuviintarea presedintilor celor doua Camere;

b. nu poate fi arestat fara incuviintarea presedintilor celor doua Camere si nu raspunde juridic pentru opiniile exprimate sau pentru actele pe care le indeplineste;

c. poate fi membru vreunui partid politic;

d. poate indeplini orice functie publica sau privata;

ANS : B

66. Actele Curtii Constitutionale poarta denumirea de:

a. Ordonante si decizii;

b. Decizii si directive;

c. Decizii

d. Ordonante de urgenta si directive

ANS ; C

67. Care dintre expresiile de mai jos reprezinta indatoriri fundamentale ale cetatenilor romani ?

A) fidelitatea fata de tara;

B) apararea tarii;

C) contributii financiare;

D) exercitarea cu buna credinta a drepturilor si libertatilor;

a. A+B+C+D

b. A+B

c. B+C

d. A+C

ANS: A

68. Fac parte din drepturile garantii potrivit doctrinei constitutionale urmatoarele drepturi:

A) dreptul de asociere;

B) secretul corespondentei;

C) dreptul de petitionare;

D) dreptul persoanei vatamate de o autoritate publica;

a. A+B

b. A+B+C

c. A+B+C+D

d. C+D

ANS : D

69. Fac parte din categoria drepturilor si libertatilor economice sociale si culturale, urmatoarele drepturi:

A) dreptul la munca si la protectia muncii;

B) dreptul la greva;

C) dreptul de a alege;

D) dreptul de a fi ales;

a. A+B

b. C+D

c. A+C

d. B+D

ANS: A

70. Identificati subiectele raporturilor de drept constitutional dintre urmatoarele entitati:

A) partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale constituite in scopul participarii la alegeri;

B) circumscriptiile electorale;

C) cetatenii ca persoane fizice pentru realizarea drepturilor si asumarea obligatiilor lor, dar si organizatii si circumscriptii electorale in alegerile generale si locale;

D) cetatenii straini si apatrizii in raporturile referitoare la cetatenie si la dreptul de azil;

a. A+B+C+D

b. A+B

c. B+C+D

d. B+C

ANS : A

71. Impotriva controluluiconstitutionalitatii legilor exercitat printr-un organ politic se aduc cateva argumente principale, identificati-le:

a. principiul separatiei puterilor nu ar admite, in afara celor trei autoritati guvernante, crearea unei a patra, situata deasupra Parlamentului si Guvernului si investita cu dreptul de a le cenzura activitatea legislativa si, respectiv, puterea regulamentara;

b. principiul separatiei puterilor inseamna o independenta absoluta a puterilor, iar acordarea dreptului judecatorilor de a controla actele puterii legiuitoare ar fi o eludare de la principiul separatiei puterilor;

c. controlul judecatoresc al constitutionalitatii legilor este, de regula, un control represiv,

care intervine intervine inainte de promulgarea legilor.

ANS: A

72. Potrivit prevederilor Constitutiei Romaniei si a Legii electorale in vigoare, Legea 35/2008, senatorii pot fi:

a. Senatori de drept;

b. Senatori numiti;

c. Senatori alesi prin vot uninominal;

d. Senatori alesi pe baza scrutinului de lista;

ANS : C

73. Particularitatile motiunii de cenzura sunt:

a. se dezbate dupa 3 zile de la data cand a fost prezentata in sedinta comuna a celor doua Camere si poate fi initiata de cel putin o patrime din numarul deputatilor si senatorilor;

b. este adoptata cu votul majoritatii membrilor prezenti ai Camerelor;

c. adoptarea ei nu implica retragerea increderii acordate Guvernului;

ANS : A

74. Pe durata exercitarii mandatului, Avocatul poporului:

a. nu raspunde juridic pentru opiniile exprimate sau pentru actele pe care le indeplineste si nu poate fi arestat fara incuviintarea presedintilor celor doua Camere;

b. poate fi retinut fara incuviintare presedintilor celor doua Camere;

c. poate fi membru vreunui partid politic si poate indeplini orice functie publica sau

privata;

ANS : A

75. Exercitiul unor drepturi sau al unor libertati poate fi restrans numai prin lege si numai daca se impune, dupa caz, pentru:

a. apararea securitatii nationale, prevenirea unui dezastru ori ale unui sinistru deosebit de grav precum si prevenirea consecintelor unei calamitati naturale;

b. nu exista modalitati de a restrange exercitarea dreptului si a libertatilor cetatenilor;

c. coerenta actului de guvernare si functionarea, colaborarea si interferenta

principalelor structuri de guvernare;

ANS : A

76. Identificati care dintre urmatoarele drepturi fac parte din categoria inviolabilitati ?

a. dreptul de petitionare, dreptul unei persoane vatamate de o autoritate publica;

b. liberatea constiintei, libertatea de exprimare;

c. dreptul de a alege precum si dreptul de a fi ales;

d. dreptul la aparare, dreptul la viata, dreptul la integritate fizica si psihica;

ANS : D

77. Conform Constitutiei "domiciliul si resedinta sunt inviolabile". De la prevederile al. 1 se poate deroga prin lege pentru urmatoarele situatii:

A) executarea unui mandat de arestare sau a unei hotarari judecatoresti;

B) prevenirea raspandirii unei epidemii;

C) apararea securitatii sociale sau ordinii publice;

D) inlaturarea unei primejdii privind viata, integritatea fizica sau bunurile unei persoane;

a. A+C

b. A+C+D

c. B+D

d. A+B+C+D

ANS : D

78. Exceptia de neconstitutionalitate (controlul posterior al constitutionalitatii legilor) poate fi ridicata de catre:

a. Guvern

b. una din partile din proces sau instanta invoca neconstitutionalitatea unei prevederi dintr-o lege de care depinde judecarea cauzei - iar efectele deciziei se rasfrang exclusiv asupra partilor in proces;

c. una din partile din proces sau instanta invoca neconstitutionalitatea unei prevederi

dintr-o lege de care depinde judecarea cauzei -iar decizia de anulare are autoritate

absoluta de lucru judecat;

d. organismul insarcinat sa desfasoare o asemenea activitate este Consiliul Legislativ

infiintat in 1925;

ANS : B

79. Identificati care dintre urmatoarele afirmatii reprezinta caracteristicile statului unitar?

a. exista o singura ordine juridica intemeiata pe o constitutie unica, populatia avand o singura cetatenie;

b. teritoriul sau nu poate fi impartit in unitati administrativ-teritoriale;

c. statele componente nu se bucura de personalitate juridica in relatiile internationale.

ANS : A

80. Institutia Avocatul poporului are drept scop apararea drepturilor si libertatilor cetatenilor in raporturile acestora cu autoritatile publice. In exercitarea atributiilor sale, Avocatul poporului:

a. se substituie autoritatilor publice

b. nu poate fi supus nici unui mandat imperativ sau reprezentativ

c. nu este autoritate publica autonoma si independenta fata de orice alta autoritate publica, in

conditiile legii

ANS:    B

81. Constitutia acordata are urmatoarele trasaturi:

a. este cea mai rudimentara si adoptata de monarh ca stapan absolut

b. este ratificata prin plebiscit, fiind opera unei adunari;

c. este un contract intre rege si popor

ANS : A

82. Propunerea de punere sub acuzare a Presedintelui Romaniei poate fi initiata de:

a. Majoritatea deputatilor si senatorilor;

b. Cel putin doua treimi din nr. deputatilor si senatorilor si se aduce neintarziat, la

cunostinta Presedintelui Romaniei pentru a da explicatii cu privire la faptele ce i se

imputa;

c. Jumatate plus unul din nr. senatorilor si deputatilor prezenti;

d. Camera Deputatilor si Senatul in sedinta comuna;

ANS : A

83. Consiliul legislativ este:

A) Un organ consultativ de specialitate al Parlamentului, care avizeaza proiectele de acte normative in vederea unificarii, sistematizarii si coordonarii intregii legislatii;

B) Un organ legislativ;

C) Un organ de promulgare al legilor si subordonat Senatului;

D)Rolul acestuia este de a tine evidenta oficiala a legislatiei Romaniei;

a. A+B

b. A+D

c. A+B+D

d. A+C

ANS : B

84. Pentru motive temeinice se poate aproba renuntarea la cetatenia romana persoanei care a implinit varsta de 18 ani si care:

a. aflata in strainatate, savarseste fapte deosebit de grave prin care vatama interesele statului roman sau lezeaza prestigiul Romaniei;

b. a obtinut cetatenia prin mijloace frauduloase;

c. nu este urmarita cu debite catre stat, persoane fizice si juridice din tara sau, avand astfel de debite, le achita ori prezinta garantii corespunzatoare pentru achitarea lor.

ANS : C

85. Cetatenia romana se poate retrage persoanei care:

a. a dobandit cetatenia romana prin nastere;

b. aflata in strainatate, savarseste fapte deosebit de grave prin care vatama interesele statului roman sau lezeaza prestigiul Romaniei;

c. retragerea cetateniei produce efecte asupra cetateniei sotului sau copiilor persoanei careia i s-a retras cetatenia

ANS : B

86. In cazul savarsirii unor fapte grave prin care se incalca prevederile Constitutiei, Presedintele Romaniei poate fi suspendat din functie?

a. nu, in timpul mandatului Presedintelenu poate fi suspendat de nicio autoritate;

b. Presedintele Romaniei poate fi suspendat din functie de Camera Deputatilor si Senat, in sedinta comuna, cu votul majoritatii deputatilor si senatorilor prezenti;

c. Presedintele Romaniei poate fi suspendat din functie de Camera Deputatilor si Senat, in sedinta comuna, cu votul majoritatii deputatilor si senatorilor dupa consultarea Curtii Constitutionale

ANS : C

87. Identificati varianta adevarata:

a. Camera Deputatilor si Senatul, in sedinta comuna, cu votul a cel putin doua treimi din numarul deputatilor si senatorilor, pot hotari punerea sub acuzare a Presedintelui Romaniei pentru inalta tradare;

b. propunerea de punere sub acuzare este initiata de grupurile parlamentare constituite

conform legii, precum si de Avocatul Poporului si se aduce neantarziat la cunostinta

Presedintelui Romaniei pentru a putea da explicatii cu privire;

c. de la data punerii sub acuzare si pana la data demiterii Presedintele nu este suspendat

ANS :    A

88. Care dintre urmatoarele enunturi considerati ca sunt trasaturile caracteristice statuluifederativ?

a. exista o singura ordine juridica intemeiata pe o Constitutie unica

b. Exista un ansamblu unic de organisme constitutionale prin care se exercita puterea

politica;

c. statul federativ este format din doua sau mai multe state membre, prin unirea carora apare un stat nou-federatia, se caracterizeaza prin existenta a doua randuri de organe centrale de stat- organele federatiei si organele statelor membre.

ANS : C

89. Drepturile fundamentale ale cetatenilor au fost proclamate, enumerate prin declaratii de drepturi, si mai ales prin constitutii, fara a se face insa o clasificare a lor. In literatura de specialitate, din categoria drepturilor garantii fac parte urmatoarele categorii de drepturi:

A) dreptul persoanei vatamate de o autoritate publica;

B) dreptul la viata si dreptul si dreptul la integritate fizica si psihica;

C) dreptul de proprietate si mostenire;

D) dreptul de petitionare;

a. A+B

b. A+D

c. B+C+D

d. A+B+C+D

ANS: B

90. Din categoria de drepturi - inviolabilitati - asa cum se regasesc consacrate in reglementarile legii fundamentale, fac parte urmatoarele categorii de drepturi:

A) dreptul la ocrotirea vietii intime, familiale si private;

B) drepturi referitoare la viata sociala si materiala a persoanelor, in stransa legatura cu

drepturile privind educatia;

C) dreptul copiilor si tinerilor la protectie si asistenta, precum si dreptul la protectie speciala al persoanelor cu handicap;

D) libertatea individuala;

a. A+D

b. B+C

c. A+B

d. A+B+D

ANS : A

91. Ce presupunea potrivit normelor Constitutiei din 1866 censul de avere?

a. votul carea impunea domicilierea cetateanului o anumita perioada de timp in localitatea

respectiva pentru a putea vota;

b. censul de avere a fost cel mai raspandit cens electoral-cetateanul trebuia sa aiba o anumita avere pentru a avea drept de vot;

c. censul de avere a facut imposibil votul femeilor, care au capatat drept de vot mult mai

tarziu decat barbatii.

ANS : B

92. Sistemul electoral al Romaniei, asa cum este reglementat de Constitutie si legile electorale, are la baza urmatoarele principii:

A) participarea cetatenilor la conducerea societatii;

B)egalitatea de drepturi a cetatenilor, fara deosebire de sex, rasa, nationalitate, grad de cultura, religie, profesie etc.

C)pluralismul politic, dreptul de a prezenta candidati din partea mai multor partide si aliante politice;

D)exprimarea libera a optiunilor electorale.

a. A+B

b. B+C

c. A+B+C+D

d. C+D

ANS: C

93. Conceput ca un drept cu un continut complex, dreptul la munca include:

A) libertatea alegerii profesiei si a locului de munca;

B) retribuirea corespunzatoare a muncii prestate, fara discriminare pe criterii rasiale, nationale, de sex la munca egala retributie egala;

C) asigurarea igienei si securitatii muncii;

D) masuri specifice de ocrotire a muncii femeilor si tinerilor.

a. A+B+C+D

b. A

c. B+C+D

d. B+C

ANS: A

94. Potrivit dispozitiilor constitutionale, nu pot forma obiectul revizuirii:

a. caracterul national, integritatea teritoriului, forma republicana de guvernamant si pluralismul politic;

b. numai caracterul independent, unitar si indivizibil;

c. limba oficiala si democratia;

ANS : A

95. Care dintre elementele componente ale conceptului de acces liber la justitie au fost modificate si completate prin revizuirea constitutionala din anul 2003?

a. Orice persoana se poate adresa justitiei pentru apararea drepturilor, a libertatilor si

a intereselor sale legitime;

b. Partile au dreptul la un proces echitabil si la solutionarea cauzelor intr-un termen rezonabil;

c. Nici o lege nu poate ingradi exercitarea acestui drept

ANS: B

96. Potrivit principiului separatiei puterilor, nici una dintre cele trei puteri nu prevaleaza asupra celeilalte; astfel, un avantaj al separatiei puterilor consta in faptul ca indica in mod exact:

a. mecanismul de interferenta al acestora si modul lor de functionare;

b. modul lor de colaborare abstract si rigid;

c. inexistenta unei legaturi sau colaborari intre autoritatile publice in raporturile care

privesc instaurarea, mentinerea si exercitarea puterii.

ANS: A

97. Existenta indatoririlor fundamentale este o cerinta fireasca intr-o societate democratica. Sunt considerate indatoriri fundamentale ale cetatenilor romani:

A) fidelitatea sacra fata de tara;

B) cetatenii romani au numai dreptul, nu si obligatia de a apara Romania;

C) cetatenii romani pot opta pentru plata taxelor si a impozitelor, la cheltuielile publice;

D)cetatenii romani trebuie sa-si exercite drepturile si libertatile constitutionale cu bunacredinta, fara sa incalce drepturile si libertatile celorlalti;

a. A+D

b. A+B+D

c. B+D

d. C+D

ANS : A

98. Care dintre afirmatiile de mai jos considerati ca reprezinta motivele de retragere a cetateniei potrivit legii cetateniei?

a. a dobandit ori a solicitat si are asigurarea ca va dobandi o alta cetatenie;

b. este urmarita pentru debite catre stat, persoane fizice sau juridice din tara sau,

avand astfel de debite, le achita ori prezinta garantii corespunzatoare pentru

achitarea lor;

c. aflata in strainatate, se inroleaza in fortele armate ale unui stat cu care Romania a rupt relatiile diplomatice sau cu care este in stare de razboi;

ANS : C

99. Exceptia de neconstitutionalitate (controlul posterior al constitutionalitatii legilor) poate fi ridicata de catre:

a. Guvern

b. una din partile din proces sau instanta invoca neconstitutionalitatea unei prevederi dintr-o lege de care depinde judecarea cauzei - iar efectele deciziei se rasfrang exclusiv asupra partilor in proces;

c. una din partile din proces sau instanta invoca neconstitutionalitatea unei prevederi

dintr-o lege de care depinde judecarea cauzei -iar decizia de anulare are autoritate

absoluta de lucru judecat;

d. organismul insarcinat sa desfasoare o asemenea activitate este Consiliul Legislativ

infiintat in 1925;

ANS : B

100. Fac parte din drepturile garantii potrivit doctrinei constitutionale urmatoarele drepturi:

A) dreptul de asociere;

B) secretul corespondentei;

C) dreptul de petitionare;

D) dreptul persoanei vatamate de o autoritate publica;

a. A+B

b. A+B+C

c. A+B+C+D

d. C+D

ANS:    D

FACULTATEA DE STIIN E JURIDICE SI ADMINISTRATIVE BRASOV

Specializarea ADMINISTRA IE PUBLICA

SUBIECTE PENTRU EXAMENUL DE LICENTA

SESIUNEA IULIE 2010, LA DISCIPLINA DREPT FISCAL SI FINANCIAR

1. Categoriile de impozite si taxe in cazul clasificarii in functie de forma in care se obtin de catre stat;

a.

impozite in natura

b.

impozite personale

c.

impozite sau taxe pe consumatie

ANS: A

2. Care dintre tipurile de impozitare a veniturilor persoanelor fizice este mai avantajos pentru contribuabili ?

a.

sistemul impunerii separate a veniturilor

b.

sistemul impunerii globale

c.

sistemul mixt (dual) de impunere

d.

sistemul impunerii moderne

ANS:    A

3. Categorii de impozite in raport de obiectul impunerii ?

a.

impozite pecuniare

b.

impozite sau taxe pe cheltuieli

c.

impozite si taxe pe consumatie

ANS: B

4. Impozitul pe venit este datorat de urmatoarele persoane ;

a.

.persoanele fizice nerezidente, pentru orice categorie de venit

b.

persoanele fizice nerezidente care desfasoara activitati dependente in Romani

c.

persoane fizice nerezidente pentru alte venituri decat cele obtinute dintr-o activitate independenta fara existenta unui sediu permanent in Romania

ANS: B

5. Indicati categoria de venituri pentru care se datoreaza impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti ;

a.

venituri din salarii primite pentru activitati efectuate in strainatate

b.

venituri din cedarea folosintei bunurilor situate in strainatate

c.

redevente de la un rezident

ANS: C

6. Veniturile reprezentand redevente provenind dintr-un stat contractant si platite unui ezident al celuilalt stat contractant din conventiile fiscale incheiate de Romania sunt impuse ;

a.

numai in statul de sursa

b.

numai in statul de rezidenta

c.

in ambele state contractante, in anumite limite

ANS: C

7. Care dintre metodele de evitare a dublei impuneri internationale este cel mai frecvent utilizata in conventiile bilaterale incheiate de Romania

a.

metoda scutirii progressive

b.

metoda creditarii ordinare

c.

metoda creditarii totale

ANS:    B

8. Indicati deosebirea dintre impozite si taxe:

a.

sursa din care se face plata

b.

termenele de plata

c.

caracterul rambursabil

ANS:    B

9. La ce efect conduce in final fiscalitatea excesiva?

1.la restructurarea economiei romanesti

2.la realizarea obiectivelor politice si sociale

3.la decapitalizarea agentilor economici

4.la saracirea populatiei

a.

b.

c.

d.

ANS:    C

10. Ce greutati creeaza frecventele modificari si completari ale legislatiei fiscale?

a.

in cunoasterea corecta si aplicarea unitara a legislatiei fiscale

b.

numai nesiguranta pentru agentii economici

c.

numai stare de neincredere pentru investitorii interni

ANS: A

11. Care sunt principii ale fiscalitatii (dreptului fiscal) expres prevazute de Codul Fiscal ?

1.principiul anualitatii

2.certitudinea impunerii

3.echitatea fiscala

4.caracterul de ordine publica al legislatiei fiscale

a.

b.

c.

d.

ANS:    D

12. Indicati persoanele juridice cu activitate economica reprezentand subiecti ai impunerii:

1. organizatii cooperatiste   

2. organizatii sociale

3. regii autonome

a.

b.

c.

d.

ANS:    D

13. Care sunt impozite pe avere in sistemele fiscale nationale europene?

1. impozitele asupra productiei

2. impozite pe transferul capitalului

3. impozite pe bunuri imobile

4.impozite pe vanzari

a.

b.

c.

d.

ANS:    B

14. Un santier de constructii al unui nerezident constituie sediu permanent in Romania numai daca santierul dureaza mai mult de:

a.

10 luni

b.

6 luni

c.

12 luni

ANS:    B

15. Care sunt elemente pentru stabilirea valorii in lei a venitului in natura in vederea impunerii?

a.

numai pretul de piata al bunurilor in cauza

b.

numai cantitatea (volumul)

c.

atat pretul    de piata, cat si cantitatea (volumul) bunului

ANS: C

16. Indicati metode folosite la stabilirea (estimarea) pretului de piata al tranzactiilor intre persoane afiliate in :

1. metoda impartirii profitului

2. metoda cost-plus

3. metoda de estimare clasica

4. metoda de estimare moderna

a.

b.

c.

d.

ANS:    D

17. Care dintre urmatoarele impozite sunt impozite directe?

1. impozitul pe venit   

2. taxa pe valoarea adaugata

3. impozitul pe profit   

4. accizele

a.

b.

c.

d.

ANS:    A

18. Care dintre urmatoarele impozite sunt impozite indirecte?

1. impozitul pe profit

2. taxa pe valoarea adaugata

3. accizele

4. impozitul pe cladi

a.

b.

c.

d.

ANS:    C

19. Cum se determina suprafata construita desfasurata a unei cladiri in cazul impozitului pe cladiri ?

a.

prin insumarea anumitor sectiuni ale nivelurilor cladirii

b.

prin insumarea unor sectiuni ale nivelurilor cladirii, inclusiv suprafetele podurilo

c.

prin insumarea suprafetelor tuturor nivelurilor cladirii, inclusiv ale balcoanelor, logiilor sau ale celor situate la subsol

ANS:    C

20. In ce cazuri nu intra sub incidenta majorarii impozitului, persoanele fizice care detin in proprietate mai multe cladiri utilizate ca locuinta ?

a.

cand sunt detinute in coproprietate

b.

cand suprafata construita depaseste 120 mp

c.

in caz ca sunt cladiri dobandite prin succesiune legala

ANS:    C

21. O persoana juridica straina care are o reprezentanta autorizata in Romania are obligatia de a plati un impozit anual:

a.

egal cu echivalentul in lei a 16% din venitul realizat exprimat in EUR

b.

egal cu echivalentul in lei 1000 EUR

c.

egal cu echivalentul in lei 4000 EUR

d.

egal cu echivalentul in lei a 25% din venitul realizat exprimat in EUR

ANS: C

22. Cand se face plata impozitului pe reprezentantele persoanelor juridice straine :

a.

trimestrial, pana la data de 25 a lunii urmatoare

b.

in doua transe egale, pana la 25 iunie si 25 decembrie

c.

anual, pana la 15 februarie a anului urmator

d.

in 4 transe egale, pana la data de 15 a ultimei luni din trimestru

ANS: B

23. Obligatiile persoanei straine care datoreaza impozitul pe reprezentanta din Romania:

1. este obligata sa depuna o declaratie fiscala anuala la autoritatea fiscala competenta   

2. este obligata sa depuna o declaratie fiscala in termen de 30 de zile de la data la care reprezentanta a fost infiintata sau desfiintata

3. este obligata sa depuna o declaratie fiscala trimestriala la autoritatea fiscala competenta

4. nu este obligata sa depuna o declaratie fiscala

a.

b.

c.

d.

ANS:    A

24. Ce procedeu de impunere si ce categorie de cota de impozit se aplica in cazul impunerii veniturilor obtinute de nerezidenti in Romania?

a.

incasarea sau plata directa a impozitului si cota progresiva

b.

retinerea la sursa (stopaj la sursa) si cota proportionala

c.

impunerea si debitarea de catre organele fiscale si cota fixa

ANS: B

25. Impozitul pe veniturile nerezidentilor obtinute din Romania se aplica asupra:

a.

veniturilor brute

b.

venitului net, dupa deducerea tuturor cheltuielilor efectuate pentru obtinerea venitului

c.

venitului net, dupa scaderea anumitor cheltuieli

d.

venitului net, dupa deducerea unor cheltuieli forfetare de 25%

ANS: A

26. Care este cota de impozit datorat de nerezidenti pentru veniturile provenind din comisioane de la un rezident realizate din Romania?

a.

cota de 10% asupra venitului realizat

b.

cota de 15% asupra venitului realizat

c.

cota de 16% asupra venitului realizat

d.

cota de 20% asupra venitului realizat

ANS: C

27. Impozitul pe venit se aplica contribuabililor pentru urmatoarele surse si natura de venituri:

1. persoanele fizice nerezidente care desfasoara o activitate dependenta in Romania, datoreaza impozit pe salariul net din aceasta sursa de venit

2. persoanele fizice rezidente romane, cu domiciliul in Romania, datoreaza impozitul pe veniturile obtinute din orice sursa, atat din tara noastra, cat si din afara Romaniei

3. persoanele fizice rezidente romane, cu domiciliul in Romania, datoreaza impozitul numai pe veniturile obtinute din orice sursa in Romania

a.

b.

c.

ANS:    A

28. Sunt considerate venituri neimpozabile pentru impozitul pe venit:

a.

toate veniturile din agricultura si silvicultura

b.

toate premiile obtinute de sportivii medaliati

c.

drepturile in bani si in natura primite de militarii cu termen redus

d.

toate categoriile de pensii

ANS:    C

29. Exceptii de la aplicarea cotei de 16% la impozitul pe venit sunt:

1. veniturile din dobanzi

2. venituri din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal   

3. unele venituri din investitii

4. unele venituri din jocurile de noroc

a.

b.

c.

d.

ANS:    B

30. Care sunt categorii de venituri din activitati independente asupra carora se aplica impozitul pe venit?

1. venituri din drepturi de proprietate intelectuala

2. venituri din profesii libere

3. venituri din inchirieri de bunuri   

4. venituri din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta

a.

b.

c.

d.

ANS:    A

31. Sunt considerate venituri comerciale asupra carora se aplica impozitul pe veniturile din activitati independente:

1. veniturile din practicarea unei meserii

2. venituri din fapte de comert ale contribuabililor

3. venituri din drepturi conexe de autor   

4. venituri din cesionarea brevetului de catre titularul inventiei

a.

b.

c.

d.

ANS:    C

32. Sunt cheltuieli deductibile limitat pentru stabilirea venitului net din activitati independente pe baza datelor din contabilitatea in partida simpla:

a.

cotizatiile platite la asociatiile profesionale in limita a 5% din baza de calcul

b.

cheltuielile sociale, in limita de 4% din fondul de salarii realizat annual

c.

cheltuielile de protocol, in limita de 2% din baza de calcul

ANS: C

33. Care sunt venituri din activitati independente pentru care se aplica retinerea la sursa sub forma platilor anticipate?

1. venituri din activitatea de expertiza extrajudiciara2. venituri din activitati desfasurate pe baza de contract de mandat comercial

3. venituri din donatii de orice fel   

4. sume sau bunuri utilizate pentru uzul familiei contribuabilului

a.

b.

c.

d.

ANS:    A

34. Obligatiile platitorilor de venituri cu retinere la sursa sunt :

1. sa calculeze impozitul aferent veniturilor impozabile

2. numai sa depuna declaratie fiscala privind veniturile platite

3. sa vireze impozitul retinut la organele fiscale

4. sa informeze pe contribuabil despre obligatiile ce-i revin privind plata impozitului la organele fiscal

a.

b.

c.

d.

ANS:    C

35. In scopul aplicarii impozitului pe venit sunt asimilate salariilor:

1. indemnizatia administratorilor

2. sumele primite de membrii fondatori ai societatilor comerciale constituite prin subscriptie publica

3. nu sunt asimilate drepturile de solda militara   

4. imprumuturi nerambursabile

a.

b.

c.

d.

ANS:    B

36. Venitul net din salarii pentru impozitare se determina prin deducerea din venitul brut din salarii la locul unde se afla functia de baza a contributiilor obligatorii, aferente unei luni, si urmatoarele:

1. deducerea personala acordata pentru luna respectiva

2. cotizatia sindicala platita in luna respectiva

3. contributia la fondurile de pensii facultative, fara limitare

4. primele de asigurare

a.

b.

c.

d.

ANS:    A

37. Nu sunt incluse in veniturile salariale si nu sunt impozabile, in intelesul impozitului pe venit, urmatoarele sume:

a.

sumele primite pentru acoperirea cheltuielilor de mutare in interesul serviciului

b.

costul abonamentelor telefonice, indiferent de suma

c.

orice sume reprezentand plati compensatorii

d.

cheltuieli de deplasare, la orice nivel

ANS: A

38. Cum se determina Venitul net din cedarea folosintei bunurilor pentru stabilirea impozitului pe venit :

a.

prin deducerea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 65% asupra venitului brut

b.

prin deducerea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 25% asupra venitului brut

c.

nu s-a renuntat la cote diferentiate pentru constructii si alte bunuri

ANS: B

39. Care dintre urmatoarele venituri sunt venituri din investitii impozabile cu impozitul pe venit?

1. venituri din dividende

2. venituri din transferurile titlurilor de valoare

3. veniturile din dobanzi la casele de ajutor reciproc   

4. veniturile din dobanzi aferente titlurilor de stat

a.

b.

c.

d.

ANS:    B

40. Care sunt conditiile de acordare a creditului fiscal extern in cazul impozitului pe venit?

1. impozitul datorat pentru venitul obtinut in strainatate a fost efectiv platit

2. plata impozitului datorat se dovedeste printr-un document justificativ

a.

b.

c.

ANS:    C

41. Creditul fiscal extern in cazul impozitului pe venit:

1. este nelimitat

2. este limitat la nivelul impozitului platit in strainatate

3. nu poate fi mai mare decat partea de impozit pe venit datorat in Romania aferenta venitului impozabil din strainatat

a.

b.

c.

ANS:    B

42. In situatia in care un contribuabil obtine venituri din strainatate din mai multe state, creditul fiscal extern pentru impozitul pe venit se determina astfel:

a.

cumulat pe toate statele din care obtine venituri

b.

cumulat pentru toate veniturile obtinute intr-un stat

c.

separat pentru fiecare tara si pe fiecare natura si sursa de venit

ANS: C

43. Venitul net anual impozabil privind impozitul pe venit se stabileste pe fiecare sursa din urmatoarele categorii de venituri:

1. venituri din activitati independente

2. venituri din unele venituri agricole

3. venituri din salarii

4. venituri din pensii

a.

b.

c.

d.

ANS:    A

44. Diferentele de impozit pe venit ramase de achitat conform deciziei de impunere anuala se platesc in termen de:

a.

30 de zile de la data comunicarii deciziei

b.

45 de zile de la data comunicarii deciziei

c.

60 de zile de la data comunicarii deciziei

ANS: C

45. Existenta suveranitatii fiscale depinde de doua conditii cumulative; care sunt acestea?

1. exclusivitatea de aplicare a sistemului fiscal

2. eliminarea altui sistem fiscal concurent

3. autonomia tehnica a sistemului fiscal instituit

a.

b.

c.

ANS:    A

46. Suveranitatea fiscala se exercita prin:

1. autoritatea legiuitoare

2. organele administrative   

3. societatile comerciale

a.

b.

c.

ANS:    B

47. Care sunt categoriile de dependenta in raporturile ce se nasc intre stat si individ ?

1. dependenta politica   

2. dependenta administrativa

3. dependenta economica

a.

b.

c.

ANS:    A

48. Care sunt izvoare ale dreptului fiscal international?

1. conventii internationale   

2. jurisprudenta

3. doctrina fiscala

a.

b.

c.

ANS:    C

49. Care dintre urmatoarele categorii de persoane sunt contribuabili pentru impozitul pe profit?

a.

persoane juridice straine, fara sediu permanent in Romania;

b.

persoane juridice romane;

c.

asociatiile de familie;

d.

persoanele fizice rezidente asociate cu persoane juridice straine

ANS:    B

50. Categorii neexceptate de la plata impozitului pe profit sunt:

a.

Banca Nationala a Romaniei

b.

asociatiile de locatari recunoscute ca asociatii de proprietari;

c.

trezoreria statului;

d.

asociatiile fara personalitate juridica, altele decat cele prevazute de art. 28 C. fiscal

ANS:    D

51. Cum se determina impozitul pe profit?

a.

ca diferenta intre veniturile si cheltuielile efectuate pentru realizarea acestora, dintr-un an fiscal din care se scad veniturile neimpozabile;

b.

ca diferenta intre veniturile si cheltuielile efectuate pentru realizarea acestora, la care se adauga cheltuielile nedeductibile;

c.

ca diferenta intre veniturile realizate din orice sursa si cheltuielile efectuate in scopul realizarii de venituri dintr-un an fiscal, din care se scad veniturile neimpozabile si la care se adauga cheltuielile nedeductibile;

d.

ca diferenta intre venituri si cheltuelile efectuate pentru realizarea acestora

ANS:    C

52. In categoria cheltuielilor efectuate pentru realizarea de venituri impozabile in scopul impozitului pe profit se incadreaza:

a.

cheltuielile cu contributiile platite peste limitele stabilite

b.

cheltuielile de protocol, indiferent de suma;

c.

orice cheltuieli cu dobanda;

d.

cheltuielile pentru formarea si perfectionarea profesionala a personalului angajat

ANS:    D

53. Este mijloc fix amortizabil in cazul impozitului pe profit orice imobilizare corporala care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

a.

are o durata normala de utilizare mai mare de 6 luni si o valoare mai mare de un million lei;

b.

este detinut si utilizat in productia, livrarea de bunuri sau prestarea de servicii; pentru a fi inchiriat tertilor sau in scopuri administrative; are o valoare de intrare mai mare decat limita stabilita prin hotarare de Guvern; si are o durata normala de utilizare mai mare de un an;

c.

are o valoare de intrare egala cu cea stabilita de Guvern si o durata normala de utilizare mai mare de un an.

d.

este detinut si utilizat in productia de bunuri si are o durata normala de utilizare mai mare de un an.

ANS: B

54. O societate comerciala, pe langa activitatea de comerciant, desfasoara si activitatea de bar de noapte. Cu ce cota se impoziteaza profitul realizat din activitatea de bar de noapte?

a.

cu cota de 40%;

b.

cu cota de 16%, cu conditia ca suma impozitului datorat pentru aceasta activitate sa nu fie mai mica de 5% din venitul realizat din activitatea de bar de noapte;

c.

cu cota de 25%;

d.

cu cota de 16%.

ANS:    B

55. Organizatiile nonprofit au obligatia de a declara si plati impozitul pe profit:

a.

anual;

b.

trimestrial;

c.

semestrial;

d.

lunar.

ANS:    A

56. Impozitul pe dividende se calculeaza de catre persoana juridica romana platitoare catre o persoana juridica romana:

a.

prin aplicarea unei sume fixe de impozit, stabilita de lege;

b.

prin deducerea unei sume fixe din dividendul brut;

c.

prin aplicarea unei cote impozit, stabilita prin lege, asupra dividendului brut.

ANS:    C

57. Plata impozitului pe dividende retinut de persoana juridica romana din suma datorata unei persoane juridice romane se face:

a.

semestrial;

b.

anual;

c.

trimestrial;

d.

pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care se plateste dividendul.

ANS:    D

58. In cazul in care dividendele distribuite nu sunt platite pana la sfarsitul anului in care s-au aprobat situatiile financiare anuale, impozitul pe dividende:

a.

nu se plateste;

b.

se plateste pana la data de 30 iunie a anului respectiv;

c.

se plateste pana la data de 30 septembrie a anului respectiv;

d.

se plateste pana la data de 25 ianuarie a anului urmator

ANS: D

59. Baza impozabila pentru impozitul pe cladiri in cazul persoanelor fizice este:

a.

valoarea impozabila a cladirii;

b.

valoarea de inventar a cladirii;

c.

valoarea de piata a cladirii

ANS:    A

60. Cota de impozitare a cladirilor in cazul persoanelor fizice:

a.

este aceasi indiferent de locul unde sunt situate cladirile

b.

difera pentru cladirile situate in mediul urban fata de cladirile situate in mediul rural.

ANS: A

61. Cine are obligatia de a depune o declaratie de impunere pentru impozitul pe cladiri?

a.

numai persoana care demoleaza o cladire;

b.

numai persoana care extinde sau modifica o cladire;

c.

orice persoana care dobandeste sau construieste extinde sau modifica, ori demoleaza o cladire.

ANS: C

62. Valoarea impozabila a cladirii in cazul persoanelor fizice contribuabil este influentata de:

a.

valoarea de piata a cladirii;

b.

suprafata construita si vechimea cladirii, precum si de rangul localitatii unde aceasta este amplasata;

c.

numai de suprafata construita a cladirii.

ANS: B

63. Care este cota de impozitare pentru cladirile persoanelor juridice?

a.

0,5% si 1% asupra valorii de inventar a cladirii

b.

1% si 1,50% asupra valorii de inventar a cladirii;

c.

0,25% si 1,50% asupra valorii de inventar a cladirii.

ANS: C

64. Cum se procedeaza la calcularea impozitului datorat de persoanele juridice pentru cladiri a caror valoare a fost recuperata integral pe calea amortizarii?

a.

nu se mai datoreaza impozit;

b.

se aplica impozit pe valoarea impozabila redusa cu 15%;

c.

se aplica impozit pe valoarea impozabila redusa cu 50%.

ANS: B

65. Impozitul pe terenurile cu constructii situate in intravilan se stabileste:

a.

in raport de categoria de folosinta a terenului;

b.

in functie de destinatia cladirilor aflate pe teren;

c.

in functie de suprafata exprimata in hectare a terenului, rangul localitatilor si zona din cadrul localitatii.

ANS:    C

66. Impozitul pe terenurile situate in extravilan se stabileste:

a.

numai in functie de categoria de folosinta a terenului;

b.

in raport de amplasamentul terenului, a suprafetei in hectare si a categoriei de folosinta a acestuia

c.

numai in raport de amplasamentul terenului

ANS: B

67. Taxa asupra mijloacelor de transport se datoreaza pentru:

a.

mijloace de transport cu tractiune mecanica;

b.

mijloace de transport ale institutiilor publice;

c.

mijloace de transport public de pasageri;

d.

mijloace de transport apartinand numai strainilor.

ANS: A

68. Taxa asupra mijloacelor de transport se plateste:

a.

trimestrial;

b.

lunar;

c.

semestrial

d.

anual, in doua rate (pana la 31 martie, respectiv 30 septembrie).

ANS:    D

69. Locul prestarii de servicii catre o persoana impozabila in cazul T.V.A. este:

a.

locul unde s-a contractat prestarea de servicii;

b.

locul in care persoana impozabila primeste serviciile si are stabilit sediul activitatii sale economice

c.

locul unde prestatorul are domiciliul sau resedinta sa obisnuita si unde sunt efectuate serviciile;

d.

tara in care prestatorul incaseaza contravaloarea serviciilor prestate.

ANS: B

70. Cotele de impozitare a T.V.A. in Romania sunt:

a.

cota standard de 25% si cota redusa de 9%;

b.

cota standard de 19% si cota redusa de 9%;

c.

cota standard de 19% si cota redusa de 7%;

d.

cota standard de 25% si cota redusa de 5%.

ANS: B

71. Pentru a putea fi cuprinsa in sfera de aplicare a T.V.A., o livrare de bunuri sau prestare de servicii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

a.

operatia sa aiba drept scop exportul;

b.

operatia sa aiba drept scop importul;

c.

operatia sa fie realizata de o persoana care desfasoara activitati economice;

d.

operatia sa fie efectuata fara plata .

ANS: C

72. Locul achizitiei intracomunitare de bunuri se considera a fi:

a.

locul unde se gasesc bunurile in momentul in care se incheie expedierea sau transportul bunurilor;

b.

locul unde se gasesc bunurile in momentul in care incepe expedierea bunurilor;

c.

locul unde se gasesc bunurile in momentul in care incepe transportul.

ANS:    A

73. Faptul generator al T.V.A. ia nastere, de regula:

a.

la data livrarii bunurilor sau la data prestarii serviciilor, fara nici o exceptie;

b.

la data livrarii bunurilor sau la data prestarii serviciilor, cu unele exceptii;

c.

numai la data livrarii bunurilor;

d.

numai la data prestarii serviciilor.

ANS: B

74. Baza de impozitare a T.V.A. pentru livrarile de bunuri si prestari de servicii efectuate in interiorul tarii este constituita din :

a.

contravaloarea totala primita sau care va fi primita, in considerarea livrarii de bunuri sau prestarii de servicii inclusiv T.V.A.;

b.

toate sumele, valorile, bunurile sau serviciile, inclusiv T.VA.

c.

cu unele exceptii, din tot ceea ce constituie contrapartida obtinuta sau care urmeaza a fi primita de furnizor sau prestator din partea cumparatorului, beneficiarului sau a unui tert, inclusiv subventiile direct legate de pretul acestor operatiuni.

ANS:    C

75. Sunt considerate ca formand un grup fiscal unic, persoanele impozabile TVA stabilite in Romania care indeplinesc urmatoarele trasaturi:

a.

sunt considerate independente din punct de vedere economic si actioneaza in nume propriu;

b.

au o activitate permanenta si un sediu permanent.

c.

sunt independente din punct de vedere juridic si sunt in relatii stranse una cu alta din punct de vedere financiar, economic si organizatoric

ANS: C

76. Elementele ce nu se cuprind in baza de impozitare a T.V.A. sunt:

a.

valoarea ambalajelor care circula intre furnizorii de marfa si clienti, fara schimb si fara facturare;

b.

sumele incasate de o persoana impozabilain numele si in contul unei alte persoane;

c.

dobanzile percepute dupa data livrarii sau prestarii, pentru platile fara intarziere

ANS:    B

77. Baza de impunere pentru livrarile si serviciile de import cuprinde valoarea in vama determinata potrivit legii, la care se adauga;

a.

taxele vamale, comisionul vamal, inclusiv T.V.A.;

b.

accizele si alte taxe, inclusiv T.V.A.

c.

orice taxe, impozite, comisioane si alte taxe datorate in afara Romaniei precum si cele datorate in Romania ca urmare a importului, exclusiv T.V.A. ce urmeaza a fi perceputa.

ANS:    C

78. Cine trebuie sa solicite in Romania, inregistrarea ca platitor de T.V.A.?

a.

toate persoanele juridice;

b.

toate persoanele impozabile care realizeaza sau intentioneaza sa realizeze operatiuni taxabile sau scutite de T.V.A. cu drept de deducere;

c.

toate persoanele fizice.

ANS:    B

79. Care sunt categorii de produse supuse accizelor armonizate:

a.

produse energetice si electricitate;

b.

numai vinurile;

c.

numai bauturile fermentate, altele decat vinurile;

d.

numai tutunul fermentat si cafelele.

ANS:    A

80. In notiunea de "tutun prelucrat" accizat armonizat intra urmatoarele produse sau categorii de produse:

a.

numai tigaretele si tigari de foi;

b.

numai tutun de fumat;

c.

tigarete, tigari si tigari de foi, tututn de fumat.

ANS: C

81. Care este momentul exigibilitatii accizelor?

a.

momentul cand produsul accizabil intra in antrepozitul fiscal;

b.

momentul cand produsul accizabil este eliberat pentru consum si in statul membru in care se face eliberarea pentru consum;

c.

data intocmirii documentului administrativ de insotire.

ANS:    B

82. Ce implica asezarea impunerii?

a. determinarea obiectului venitului public si a bazei impozabile, a cotei legale de impunere, a inlesnirilor legale si cand este vorba de impozite, constituirea titlului de creanta fiscala;
b. verificari ulterioare constatarii;
c. instiintarea contribuabilului

ANS : A

83. Care sunt elementele raportului juridic fiscal?

a. obiectul, subiectul si continutul raportului juridic fiscal;

b. forma si continutul raportului juridic fiscal;

c. evaluarea directa si cota de impunere;

ANS :    A

84. Indicati care sunt elemente care trebuie sa le cuprinda in mod obligatoriu decizia de solutionare a contestatiei impotriva actelor administrative fiscale:

a. organul de control fiscal care a efectuat inspectia fiscala;
b. preambulul, considerentele si dispozitivul;
c. termenul de solutionare a contestatiei

ANS : B

85. Introducerea altor persoane in procedura de solutionare a contestatiei impotriva actelor administrative fiscale se poate face:

a. numai din oficiu, de organul de solutionare;
b. numai la cererea contestatorului;
c. atat din oficiu cat si la cererea contestatorului.


ANS : C

86. Formele de introducere in cauza privind solutionarea contestatiilor impotriva actelor administrative fiscale sunt:

a. interventia din oficiu;
b. interventia la cerere;
c. interventia voluntara sau fortata

ANS: C

87. Care sunt fazele procedurii unitare a ailor de atac pentru solutionarea contestatiilor formulate impotriva actelor administrative fiscale:

a. recursul la tribunal si la curtea de apel;
b. faza administrativ jurisdictionala si faza judiciara;
c. faza ierarhica si plangerea la curtea de apel.

ANS : B

88. Cine este indreptatit a introduce contestatie in procedura de solutionare a contestatiilor formulate impotriva actelor administrative fiscale:

a. intervenientii, in cazul interventiei fortate;
b. intervenientii, in cazul interventiei voluntare;
c. cel care considera ca a fost lezat in drepturile sale, fie printr-un act administrativ fiscal, fie prin lipsa acestuia.

ANS : C

89. Care sunt efectele incheierii exercitiului bugetar anual ?

a

veniturile neincasate pana la 31 decembrie se vor incasa in contul anului trecut;

b.

cheltuielile neefectuate pana la 31 decembrie nu pot fi platite in contul bugetului expirat;

c.

atat veniturile neincasate, cat si cheltuielile neefectuate pana la 31 decembrie vor fi considerate incasate, respectiv efectuate in contul anului trecut;

ANS: B

90. Operatiuni ce se deruleaza prin trezoreria statului sunt :

a.

finantarea definitiva a deficitelor din anii precedenti ale bugetelor locale;

b.

emiterea certificatelor de trezorerie pentru populatie precum si incasarile si platile pentru bugetul de stat;

c.

veniturile societatilor comerciale;

ANS:    B

91. Care sunt pozitiile subiectilor raporturilor juridice financiare ?

a.

egali in drepturi;

b.

egali in obligatii;

c.

nu sunt egali in drepturi si nici in obligatii;

ANS:    C

92. Care metoda de evaluare a volumului veniturilor si cheltuielilor bugetului de stat se utilizeaza in Romania ?

a.

metoda majorarii sau diminuarii;

b.

metoda autonoma sau a penultimei;

c.

metoda evaluarii directe, aplicandu-se bugetul pe programe;

ANS:    C

93. In ce scopuri se contracteaza imprumuturile de stat?

a.

sustinerea balantei de plati si a rezervei valutare;

b.

stimularea sectoarelor productive din economie;

c.

sprijinirea unor agenti economici;

ANS:    A

94. Indicati sursele de plata pentru serviciul datoriei publice guvernamentale:

a.

sumele prevazute in bugetele beneficiarilor finali;

b.

fondul de rulment;

c.

fondurile de asigurare obligatorie;

ANS:    A

95. Indicati exceptiile de la principiul universalitatii bugetului de stat:

a.

reconstituirea creditelor bugetare si donatiile, cu destinatie speciala;

b.

subventiile bugetare;

c.

comisioanele percepute la unele servicii publice;

ANS: A

96. Functia de repartitie a finantelor publice cuprinde doua faze, si anume:

a.

constituirea si distribuirea fondurilor banesti;

b.

transferul si constituirea fondurilor banesti;

c.

numai transferul fondurilor banesti.

ANS: A

97. Distribuirea, cea de-a doua faza a functiei de repartitie a finantelor publice, este data in competenta autoritatilor publice si se face in raport cu:

a.

oferta de resurse financiare;

b.

oferta si cererea de resurse financiare;

c.

cererea de resurse financiare;

ANS:    B

98. Aprobarea clasificatiilor bugetare precum si a modificarilor acestora se face de catre:

a.

Guvern;

b.

Ministerul Finantelor Publice;

c.

Banca Nationala a Romaniei;

ANS:    B

99. Bugetul asigurarilor sociale de stat se adopta:

a.

prin lege separata de legea bugetului de stat;

b.

prin aceeasi lege cu cea a bugetului de stat;

c.

prin hotarare de guvern;

ANS:    A

100. Organizarea monitorizarii programului de achizitii publice si a programului de lucrari de investitii publice reprezinta obligatia :

a.

Guvernului;

b.

ordonatorilor de credite

c.

Ministerului Finantelor Publice;

ANS:    B

Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1905
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2023 . All rights reserved