Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AdministratieDrept


DREPT ADMINISTRATIV - TESTE GRILA - EXAMEN

Drept+ Font mai mare | - Font mai micUNIVERSITATEA SPIRU HARET

FACULTATEA DE STIINTE JURIDICE SI ADMINISTRATIVEDISCIPLINA: DREPT ADMINISTRATIV

TESTE GRILA

EXAMEN DE LICENTA

1. Ramura dreptului administrativ cuprinde si urmatoarele tipuri de norme juridice:

a) Norme care stabilesc statutul functionarilor publici

b) Norme referitoare la raspunderea autoritatilor administratiei publice

c) Norme care instituie contenciosul administrativ

a a,c

b b,c

c a,b,c

2. Recursul impotriva sentintei pronuntate la Curtea de Apel se judeca:

a) la tribunalul administrativ fiscal

b) la Оnalta Curte de Casatie si Justitie

c) la Curtea de Apel

d) la judecatorie

a a

b b,d

c c

d d,a

e b

3. Potrivit opiniilor exprimate in literatura de specialitate, "serviciul public" reprezinta:

a) chintesenta administratiei publice

b) chintesenta vietii sociale

c) fundamentul dreptului privat

a. a

b. a,c

c. b,c

d. a,b,c

4. Serviciile publice au aparut ca urmare a constatarii:

a) aparitiei nevoilor statului de a asigura controlul asupra diferitelor comunitati

b) constatarii necesitatii de multiplicare a formelor de interventie a statului оn activitatea agentilor

economici

c) aparitiei nevoilor sociale ale comunitatii a caror satisfacere facea necesara interventia statului

a. a,b

b. c

c. b,c

5. Inalta Curte de Casatie si Justitie judeca:

a) recursurile declarate оmpotriva hotarвrilor pronuntate de curtile de apel оn prima instanta

b) recursurile pronuntate de tribunalele administrativ fiscale оn prima instanta

c) doar fondurile

d) atвt fondurile cat si recursurile

a a,c

b b

c b,c

d d

e a

6. Aparitia serviciul public:

a) dateaza оnainte de aparitia dreptului public

b) dateaza оnainte de aparitia dreptului privat

c) este ulterioara aparitiei dreptului privat

a. a,b

b. a

c. b,c

d. a,c

7. Sarcinile de prestatie ale administratiei publice se clasifica in:

a) sarcini de interes national

b) sarcini de interes local

c) sarcini de importanta redusa pentru a caror satisfacere nu este necesara interventia statului

a. a,b,c

b. c

c. a,b

8. Litigiile de contencios administrativ au urmatoarele grade de jurisdictie:

a) fondul si apelul

b) fondul si recursul

c) recursul si apelul

d) fondul, apelul si recursul

a a

b b

c c

d d

9. Ordinele emise de ministri sunt de regula:

a) acte administrative cu caracter individual si sunt emise de ministri pentru executarea оn concret

a prevederilor legale, оn sens larg

b) sunt acte administrative de autoritate cu caracter normativ care se emit de catre ministri pentru

organizarea executarii legilor, a ordonantelor sau a hotarвrilor cu caracter normativ ale

Guvernului

c) sunt acte administrative de autoritate cu caracter normativ, emise de ministri pentru organizarea

executarii legilor, a ordonantelor sau a hotarвrilor cu caracter normativ ale Guvernului.

a a

b b

c c

10. Printre sarcinile de prestatie de interes local ce revin administratiei publice se enumera si:

a) salubritatea

b) alimentarea cu apa

c) canalizarea

a. a,b

b. b,c

c. a,b,c

11. Printre actele pe care ministri le emit in calitate de sefi ai ministerelor pe care le conduc,

putem enumera si:

a) ordonantele

b) instructiunile

c) normele metodologice

a. a,b

b. b,c

c a,c

d. a,b,c

12. Sunt exceptii de la regula generala a termenelor:

a) doar actele administrative cu caracter normativ

b) ordonantele si dispozitiile din ordonante care se considera a fi neconstitutionale

c) actele administrative complexe

d) actele administrative asimilate

a a,b

b c,d

c b

d d

13. Prin serviciu public se intelege:

a) activitate cu caracter de prestatie

b) structura organizatorica

c) organizatie de stat sau a colectivitatii locale, оnfiintata de autoritatile competente, cu scopul de a

asigura satisfacerea unor cerinte ale membrilor societatii, оn regim de drept administrativ sau

civil, оn procesul de executare a legii

a. a,b

b. b,c

c. a,c

d. a,b,c

14. Pentru a ne afla in prezenta unor servicii publice sunt necesare cel putin urmatoarele

conditii:

a) existenta unei nevoi sociale a carei satisfacere reclama interventia statului

b) оnfiintarea lor sa se faca prin acte de autoritate

c) activitatea lor sa se desfasoare оn realizarea autoritatii de stat

a. a

b. a,c

c. b,c

d. a,b

e. a,b,c

15. Referitor la institutiile administrative autonome putem afirma ca:

a) acestea sunt independente fata de Guvern

b) se afla оn raporturi de subordonare fata de Guvern

c) se subordoneaza direct Guvernului si ministerelor

a. a

b. b

c. c

16. Exceptia de ilegalitate poate fi ridicata:

a) numai la instanta de fond

b) uneori оn fata cailor de atac

c) la instanta de fond, fie оn recurs

d) doar оn apel

a a

b b

c c

d d

17. Regimul juridic aplicabil serviciilor publice este format:

a) numai din regulile instituite prin actul de оnfiintare, organizare si functionare a serviciului

b) din totalitatea normelor de drept aplicabile оnfiintarii, organizarii si prestarii serviciului public

c) numai din norme de drept public

a. b

b. a,c

c. b,c

d. a,b

e. a,b,c

18. Din cadrul institutiilor administrative autonome fac parte si:

a) Avocatul Poporului

b) Serviciul de Informatii Externe

c) Consiliul National al Audiovizualului

a. a,b

b. b,c

c a,c

d. a,b,c

19. Serviciul public se diferentiaza de serviciul de utilitate publica prin una din urmatoarele

caracteristici care ii sunt specifice:

a) este realizat de o structura organizatorica de drept privat, cum este cazul societatilor comerciale

care asigura serviciul public de salubrizare

b) nu este supus tutelei administrative

c) este supus reglementarilor si controlului statului cu privire la formarea si utilizarea resurselor

financiare

a. c

b. a,c

c. b,c

d. a,b

e. a,b,c

20. Institutia contenciosului administrativ reprezinta unul din domeniile pe care legiuitorul le-a

rezervat:

a) Reglementarii legii organice;

b) Reglementarii legii ordinare;

c) Reglementarii prin hotarвri de guvern.

d) Reglementarii prin ordonanta de guvern

a d

b c

c a

d b

21. Serviciile publice care functioneaza sub forma de organe ale administratiei publice:

a) pot fi оnfiintate de Guvern

b) pot fi оnfiintate prin lege

c) pot fi оnfiintate prin ordin al ministrului

a. a

b. a,c

c. b,c

d. a,b

e. a,b,c

22. Institutia Avocatului Poporului:

a) este autoritate publica autonoma si independenta fata de orice alta autoritate publica

b) se subordoneaza direct Guvernului

c) se subordoneaza Consiliului Superior al Magistraturii

a. a

b. b

c. c

23. Sunt principii de organizare si functionare a serviciilor publice:

a) principiul adaptabilitatii

b) principiul proportionalitatii

c) principiul continuitatii

a. a

b. a,c

c. b,c

d. a,b

e. a,b,c

24. Recursul ierarhic:

a) Se exercita la aceeasi autoritate care a emis actul administrativ supus recursului;

b) Se exercita la organul ierarhic superior organului care a produs vatamarea;

c) Are caracter exceptional

d) nu se exercita in contencios administrativ

a a

b b

c c,d

d b,c

e d

25. Sunt recunoscute drept principii de organizare si functionare a serviciilor publice:

a) principiul egalitatii

b) principiul legalitatii

c) principiul eficientei si eficacitatii

a. a

b. a,c

c. b,c

d. a,b

e. a,b,c

26. Revocarea din functie a Avocatului Poporului se face, ca urmare a incalcarii Constitutiei si a

legilor, la propunerea:

a) Biroului permanent al Senatului

b) Presedintelui Romвniei

c) Consiliului Superior al Magistraturii

a. a

b. b

c. c

27. Sunt considerate drept servicii publice:

a) producerea energiei termice оn sistem centralizat

b) furnizarea energiei termice оn sistem centralizat

c) iluminatul public

a. a

b. a,c

c. b,c

d. a,b

e. a,b,c

28. Au calitate procesuala pasiva intr-un litigiu de contencios administrativ:

a) persoanele juridice de drept privat

b) subiectele de drept privat autorizate de puterea publica sa presteze servicii publice

c) numai organele administrative

d) numai autoritatile publice

a a

b b

c b,c

d c,d

e d

29. Prefectul este numit de catre Guvern la propunerea:

a) Ministerului Internelor si Reformei Administrative

b) Primului ministru

c) Presedintelui Romвniei

a. a

b. b

c. c

30. Principiile care stau la baza desfasurarii activitatii prefectului sunt:

a) principiul legalitatii

b) principiul transparentei

c) principiul orientarii catre cetatean

a. a,b

b. a,c

c. b,c

d. a,b,c

31. Alegeti enunturile corecte

a) Prin contenciosul administrativ оn anulare, instanta se poate pronunta si asupra daunelor

materiale sau morale

b) Prin contenciosul administrativ оn anulare, instanta nu se poate pronunta si asupra daunelor

materiale sau morale, ci poate doar dispune anularea оn tot sau оn parte a actului supus judecatii

c) Prin contenciosul administrativ оn anulare, instanta se poate pronunta si asupra daunelor

materiale sau morale cu respectarea unor conditii de catre reclamant

d) Prin contenciosul administrativ оn anulare, instanta nu se poate pronunta si asupra daunelor

materiale sau morale decвt daca sunt respectate unele conditii stricte stabilite de legea cadru

pentru reclamant

a b

b a,b,c,d

c b,d

d b,c,d

e a,c

32. Printre conditiile legale pe care trebuie sa le indeplineasca o persoana pentru a ocupa functia

de prefect, este si cea referitoare la varsta, si anume aceasta trebuie sa aiba varsta de cel

putin:

a) 27 ani

b) 30 de ani

c) 34 de ani

a. a

b. b

c. c

33. In exercitarea atributiilor privind administrarea domeniului public si privat al comunei,

orasului sau municipiului, consiliul local:

a) hotaraste concesionarea sau оnchirierea bunurilor proprietate privata a comunei, orasului sau

municipiului, dupa caz оn conditiile legii;

b) avizeaza sau aproba, оn conditiile legii, documentatiile de amenajarea teritoriului si urbanism

ale localitatilor

c) atribuie sau schimba, оn conditiile legii, denumiri de strazi, de piete si de obiective de interes

public local

a. a,b

b. a,c

c. b,c

d. a,b,c

34. Actul administrativ de autoritate are urmatoarele trasaturi caracteristice:

a) Este o manifestare unilaterala de vointa

b) Este emis оn temeiul si ptr. realizarea puterii publice

c) Se poate executa doar dupa investirea cu formula executorie ca оn cazul hotarоrii judecatoresti

d) Actul de autoritate este obligatoriu

a. a,b

b. a,c

c. b,c

d. a,b,d

e b,c,d

35. Alegeti enunturile corecte

a) Odata ridicata exceptia de ilegalitate, instanta la care aceasta a fost invocata este obligata sa

sesizeze instanta de contencios administrativ competenta si sa suspende cauza pвna la

solutionarea exceptiei;

b) Procedura de judecata a actiunilor оn contencios administrativ se caracterizeaza prin urgenta,

publicitate si accesibilitatea taxelor;

c) Prin exces de putere, potrivit Legii 554/2004 оntelegem "exercitarea dreptului de apreciere al

autoritatilor administratiei publice, prin оncalcarea limitelor competentei prevazute de lege sau

prin incalcarea drepturilor si libertatilor cetatenilor

a a,b

b b,c

c a,b,c

d a,c

36. Actele administrative de gestiune sunt formate din:

a) Actele de gestiune publica pe care administratia le оncheie оn calitatea sa de putere publica

pentru . satisfacerea intereselor generale

b) Acte emise оn comun de catre mai multe autoritati publice

c) Acte de gestiune privata pe care administratia le оncheie оn calitate de persoana juridica civila

d) Acte administrative emise cu participarea mai multor persoane fizice, membra a unui organ

administrativ colegial.

a. a,b

b. a,c

c. b,c

d. a,b,c,d

e a,b,c,

37. In ceea ce priveste procedura de incheiere a contractelor administrative si conditiile de

valabilitate a acestora retinem:

a) Contractele administrative se pot оncheia numai оntre o autoritate a administratiei publice si un

particular persoana juridica

b) Prin modul de elaborare, contractele administrative se aseamana cu contractele de adeziune

c) Contractele administrative trebuie sa оndeplineasca doar conditiile generale de valabilitate ale

oricarui act juridic prevazute de art. 948 c. civil

d) Obiectul contractelor administrative consta оn exploatarea bunurilor din domeniul public,

organizarea de servicii publice a activitatilor economice de interes public, executarea si

exploatarea de lucrari publice

a. a,b

b. a,c

c. b,c

d. a,d

e b,d

38. In functie de obiectul lor, contractele administrative pot fi clasificate astfel:

a) Contractul de concesionare, contractul de achizitii publice, contractul de grant

b) Contractul de concesionare, contractul de achizitii publice, contractul de оmprumut public,

contractul de grant

c) Contractul de cesionare, contract de administrare de transport, contractul de оmprumut public si

contractul de grant

d) Contractul de concesionare, contractul de оmprumut public, contractul de grant

a. a

b. b

c. c

d. d

39. Alegeti enunturile corecte

a) Plвngerea prealabila se realizeaza anterior introducerii unei actiuni оn contencios administrative;

b) Institutia contenciosului administrativ reprezinta unul din domeniile pe care legiuitorul le-a

rezervat legii organice,

c) Odata facuta optiunea оn privinta instantei, reclamantul nu mai poate reveni asupra ei ;

d) Recursul ierarhic se exercita la autoritatea care a emis actul supus recursului

a a,c

b c,d

c a,b,c

d a,b,c,d

40. Unele din trasaturile caracteristice ale contractului de concesiune sunt:

a) Este un contract cu titlu gratuit

b) Este un contract intuitu personae

c) Este un contract solemn

d) Este un contract comutativ

a. a,b,c

b. a,c,d

c. b,c,d

d. a,b,c,d

41. Autoritatea publica poate detine calitatea de concedent in cadrul unui contract de concesiune:

a) оn numele statului (ministere)

b) оn numele judetului

c) оn numele orasului/comunei

d) оn numele unei persoane fizice de drept privat cu sediul оn Romвnia

a. a,b,c

b. a,b,d

c. b,c,d

d. a,b,c,d

42. Alegeti enunturile corecte

a) Actiunea оn anulare a actului administrativ poate viza fie anularea оn tot, fie anularea оn parte a

actului administrativ

b) Recursul оn materie de contencios administrativ poate fi de competenta curtilor de apel sau

Оnaltei Curti de Casatie si Justitie

c) Motivarea recursului se poate face, sub sanctiunea nulitatii pentru tardivitate, оn termen de 2 zile

d) Institutia contenciosului administrativ reprezinta unul din domeniile pe care legiuitorul le-a

rezervat reglementarii legii ordinare

a a,c

b a,b,c

c c,d

d d

43. Contractul de achizitie publica este contractul incheiat in forma scrisa prin care o persoana

juridica denumita autoritate contractanta dobandeste cu titlu definitiv sau temporar:

a) produse

b) lucrari sau servicii

c) imobile proprietate publica

d) valori mobiliare apartinвnd unor persoane fizice

a. a,b,c

b. a,b

c. b,c,d

d. a,b,c,d

44. Serviciile publice care pot fi incredintate particularilor prin intermediul concesiunii sunt:

a) Transporturile publice

b) Retelele de transport si de distributie a energiei electrice si termice

c) Anumite servicii medicale

d) Serviciile de asistenta si consultanta juridica

a. a,b,c

b. b,c,d

c. a,c,d

d. a,b,c,d

45. Alegeti enunturile corecte

a) Recursul оmpotriva sentintei pronuntate la Curtea de Apel se judeca la Оnalta Curte de Casatie si

Justitie

b) Оnainte de a se adresa instantei de contencios administrativ, persoana vatamata trebuie sa

solicite autoritatii publice emitente revocarea actului

c) Avocatul Poporului, poate introduce actiunea оn contencios administrativ atвt оn nume propriu

cвt si оn numele unei persoane

d) Autoritatea publica emitenta a unui act administrativ nelegal nu poate sesiza niciodata instanta

pentru propriile acte

a a,c

b a,b,c

c c,d

d d

46. Atribuirea contractului de achizitie publica se realizeaza pe baza urmatoarelor principii:

a) principiul liberei circulatii

b) principiul eficientei utilizari a fondurilor publice

c) principiul transparentei procesului de atribuire a contractului

d) principiul legalitatii

a. a,b,c

b. a,c,d

c. a.b,d

d. b,c,d

47. Partile contractului de inchiriere a bunurilor din proprietate publica a statului si a unitatilor

administrativ teritoriale sunt :

a) o persoana de drept public denumita locator ;

b) o persoana de drept privat denumita locatar ;

c) numai o persoana fizica cu domiciliul оn Romвnia ;

d) numai o persoana juridica cu sediul comercial оn Romвnia

a. a,b,c

b. a,c,d

c. a,b

d. b,c,d

48. Activitatile desfasurate de functionarul public:

a) Au ca obiect punerea оn executare a legilor;

b) Implica exercitarea prerogativelor de putere publica;

c) Se desfasoara оn temeiul unui raport ierarhic de functie publica.

a a,c

b a,b,c

c c,b

d a,b

49. Bunul care face obiectul contractului de comodat incheiat de catre organele administratiei

publice, poate fi :

a) un bun aflat оn proprietatea statului

b) un bun aflat оn proprietatea unitatilor administrativ teritoriale

c) un bun aflat оn proprietatea statului sau unitatilor administrativ teritoriale

a. a

b. b

c. c

50. Contractul de achizitie publica are urmatoarele caractere juridice:

a) Este un contract unilateral

b) Este un contract solemn

c) Este un contract cu titlu oneros

d) Este un contract comutativ

a. a,b,c

b. a,c,d

c. a,b,c,d

d. b,c,d

51. La baza procedurii de atribuire a contractului de achizitii publice stau si urmatoarele

principii:

a) Principiul liberei concurente

b) Principiul eficientei, utilizarii fondurilor publice

c) Principiul neretroactivitatii

d) Principiul continuitati

a. a,b

b. a,c

c. a,d

d. b,c

e b,d

52. Poate candida la functia de sef al statului:

a) Orice persoana propusa de un partid politic care are exclusiv cetatenie romвna, vвrsta de cel

putin 35 de ani si domiciliul оn tara;

b) Orice persoana de peste 30 de ani cu cetatenie romвna, domiciliul оn Romвnia;

c) Orice persoana de peste 35 de ani cu cetatenie romвna, domiciliul оn Romвnia care are dreptul

de a alege, de a fi ales si nu оi este interzisa asocierea оn partide;

a b

b a

c c,b

d c

53. Clauzele contractelor administrative:

a) nu sunt negociabile;

b) sunt negociabile;

c) nu sunt stabilite prin lege.

a. a

b. b

c. c

54. Contractul de achizitie publica este:

a) este acel contract administrativ оncheiat оntre o autoritate publica si o persoana de drept privat,

numita executant, si care are ca obiect executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, оn

schimbul unui pret;

b) este contractul оncheiat оn forma scrisa prin care o persoana juridica, denumita autoritate

contractanta, dobвndeste un titlu definitiv sau temporar produse, lucrari sau servicii prin

atribuirea unui contract de achizitie publica unui ofertant оn urma aplicarii uneia dintre

procedurile prevazute;

c) contractul оncheiat оntre Fondul Romвn de Dezvoltare Sociala si reprezentanti ai grupurilor din

comunitatile rurale sarace etc. prin care Fondul, pe baza unui proiect оntocmit de beneficiari,

transmite acestora, cu titlu gratuit, sume de bani.

a. c

b. a

c. b

55. Contractul de lucrari publice este:

a) contractul оncheiat оn forma scrisa prin care o persoana juridica, denumita autoritate

contractanta, dobвndeste un titlu definitiv sau temporar produse, lucrari sau servicii prin

atribuirea unui contract de achizitie publica unui ofertant оn urma aplicarii uneia dintre

procedurile prevazute;

b) contractul prin care o autoritate publica, numita concedent, transmite pentru o perioada de cel

mult 49 de ani unei alte persoane, numita concesionar, dreptul si obligatia de exploatare a unui

bun, a unei activitati sau a unui serviciu public, оn schimbul unei redevente;

c) acel contract administrativ оncheiat оntre o autoritate publica si o persoana de drept privat,

numita executant, si care are ca obiect executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, оn

schimbul unui pret.

a. b

b. c

c. a

56. Alegeti afirmatia corecta:

a) Dreptul la asociere sindicala este recunoscut tuturor categoriilor de functionari publici;

b) Оnaltii functionari publici nu se pot asocia оn sindicate;

c) orele suplimentare efectuate din dispozitia conducatorului institutiei, sunt platite cu un spor de

a a

b b,c

c b

d a,b,c

57. Contractul pentru concesiunea de lucrari este:

a) acel contract administrativ оncheiat оntre o autoritate publica si o persoana de drept privat,

numita executant, si care are ca obiect executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, оn

schimbul unui pret;

b) acel tip de contract de achizitie publica, asemanator contractului de lucrari, cu deosebirea ca

autoritatea publica, оn contrapartida lucrarilor executate, acorda executantului-concesionar

dreptul de a exploata sau de a administra rezultatul lucrarilor pentru o perioada de timp;

c) este contractul оncheiat оn forma scrisa prin care o persoana juridica, denumita autoritate

contractanta, dobвndeste cu titlu definitiv sau temporar produse, lucrari sau servicii prin

atribuirea unui contract de achizitie publica unui ofertant оn urma aplicarii uneia dintre

procedurile prevazute.

a. b

b. c

c. a

58. Contractul de grant este:

a) este acel contract administrativ оncheiat оntre o autoritate publica si o persoana de drept privat,

numita executant, si care are ca obiect executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, оn

schimbul unui pret;

b) este acel tip de contract de achizitie publica, asemanator contractului de lucrari, cu deosebirea

ca autoritatea publica, оn contrapartida lucrarilor executate, acorda executantului-concesionar

dreptul de a exploata sau de a administra rezultatul lucrarilor pentru o perioada de timp;

c) este contractul оncheiat оntre Fondul Romвn de Dezvoltare Sociala si reprezentanti ai grupurilor

din comunitatile rurale sarace etc. prin care Fondul, pe baza unui proiect оntocmit de beneficiari,

transmite acestora, cu titlu gratuit, sume de bani.

a. b

b. c

c. a

59. Contractul de parteneriat public privat are ca obiect:

a) proiectarea si finantarea oricarui bun public;

b) оntretinerea si transferul oricarui bun public;

c) dupa caz, proiectarea, finantarea, constructia, exploatarea, оntretinerea si transferul oricarui bun

public.

a. a,b,c

b. a

c. b

d. c

60. Dintre drepturile reale constituite pe baza dreptului de proprietate privata al statului ori

colectivitatilor locale, se numara si :

a) Dreptul de administrare al institutiilor publice si al regiilor autonome

b) Dreptul de concesiune asupra bunurilor domeniului public

c) Dreptul de folosinta gratuita al institutiilor de utilitate publica

a. a

b. b

c. a,b

d. c

e a,b,c

61. Primarul este:

a) autoritate publica locala;

b) autoritate executiva;

c) autoritate deliberativa.

a a

b b

c a,b

d a,c

62. Permisiunile domeniale fac parte din categoria :

a) drepturilor domeniale reale constituite pe baza dreptului de proprietate publica

b) drepturilor domeniale reale constituite pe baza dreptului de proprietate privata a statului ori

colectivitatilor locale

c) drepturilor domeniale de creanta

a. a

b. b

c. c

63. Caracterul sinalagmatic al contractelor administrative se explica in sensul ca:

a) numai autoritatea administrativa are obligatii оn executarea contractului;

b) numai persoana de drept privat are obligatii оn executarea contractului;

c) atвt autoritatea administrativa, cвt si persoana de drept privat au obligatii оn executarea

contractului.

a. b

b. c

c. a

64. Presedintele supune spre ratificare Parlamentului tratatele internationale pe care le-a

semnat:

a) Оn termen de 6 luni de la semnarea acestora;

b) Оntr-un termen rezonabil;

c) La prima sedinta a camerelor reunite desfasurata dupa procedura de semnare

a b

b c

c a

d a,b

65. Putem afirma despre contractele administrative ca :

a) au caracter oneros;

b) au caracter gratuit;

c) nu urmaresc realizarea unui interes public.

a. a

b. b

c. c

66. Consiliul judetean este dizolvat daca:

a) nu se оntruneste timp de 6 luni consecutive;

b) nu se оntruneste timp de 2 luni consecutive

c) nu a adoptat, оn 3 sedinte ordinare consecutive, nici o hotarвre;

d) numarul consilierilor se reduce sub jumatate pus unu si nu se poate completa prin supleanti.

a a,b,c

b a,b,c,d

c b,d

d c,d

67. Referitor la modul cum sunt reglementate, putem afirma despre contractele administrative

ca:

au o reglementare specifica;

nu au o reglementare specifica;

au o reglementare specifica contractelor civile.

a. b

b. a

c. c

68. Populatia poate demite un primar ales:

a) Prin referendum organizat ca urmare a cererii adresate prefectului;

b) Prin actiune introdusa оmpotriva acestuia la instanta de contencios administrativ;

c) Prin organizarea de noi alegeri.

a b

b c

c a,c

d a

69. Bunurile din domeniul public sunt:

a. imprescriptibile sub aspect extinctiv

b. imprescriptibile sub aspect achizitiv

c. prescriptibile оn termenul general de prescriptie

a. a,b

b. b,c

c. c

d a,b,c

70. In cazul contractelor administrative:

a) numai autoritatea administrativa оsi cunoaste оntinderea obligatiilor;

b) numai persoana de drept privat cunoaste оntinderea obligatiilor;

c) ambele parti, atвt autoritatea administrativa, cвt si persoana de drept privat cunosc оntinderea

obligatiilor оnca din momentul оncheierii contractului.

a. a

b. b

c. c

71. Contractele administrative sunt contracte solemne, neindeplinirea formelor si procedurilor

prevazute de lege este sanctionata cu:

a) nulitatea relativa;

b) nulitatea absoluta;

c) atвt nulitatea absoluta, cвt si nulitatea relativa.

a. a

b. b

c. c

72. Obiectul contractelor administrative poate consta din:

a) punerea оn valoare a bunurilor proprietate publica;

b) activitati de neexecutare a lucrarilor de interes public;

c) activitati de neprestare a serviciilor publice.

a. a

b. b

c. c

73. Referendumul pentru demiterea primarului este:

a) Organizat prin grija prefectul judetului;

b) Valabil daca s-au prezentat la urne cel putin Ѕ plus 1 din nr. total al locuitorilor cu drept de vot;

c) Initiat de cel putin 25% din locuitorii cu drept de vot.

d) Nu se poate organiza referendum pentru demiterea primarului

a a,b

b b,c

c a,b,c

d d

74. Inalienabilitatea bunurilor care fac parte din domeniul public:

a. opereaza numai pe perioada cвt bunul face parte din domeniul public

b. opereaza pentru totdeauna, nelimitat si absolut

c. opereaza pentru o perioada de maxim 50 de ani

a. a

b. b

c. c

75. Activitatile de prestare a serviciilor publice:

a) pot face obiectul contractelor administrative;

b) nu pot face obiectul contractelor administrative;

c) pot face obiectul contractelor civile si comerciale

a. a

b. b

c. c

76. Actul administrativ este, potrivit art. 2 alin.(1) lit.c) din Legea nr.554/2004:

a) un act unilateral cu caracter individual sau normativ;

b) emis sau adoptat de o autoritate publica оn vederea organizarii executarii legii si a executarii оn

concret a acesteia;

c) care da nastere, modifica sau stinge raporturi juridice.

a. a,b

b. a,b,c

c. b,c

77. Sunt caracteristici ale actului administrativ urmatoarele:

a) actul administrativ este un act juridic, оn sensul ca produce efecte juridice prin el оnsusi;

b) actul administrativ are caracterul unui acord оntre administratie si cei administrati, ale caror

interese si drepturi trebuie sa le satisfaca;

c) actul administrativ este o manifestare unilaterala de vointa juridica

a. a,b,c

b. b,c

c. a,c

78. Alegerea primarului se poate face:

a) Оntr-un singur tur de scrutin;

b) Obligatoriu оn doua tururi de scrutin;

c) Оn mai multe tururi, daca nu se prezinta la vot un nr. suficient de alegatori.

a a

b b

c c

d a,b

79. Actul administrativ se caracterizeaza prin faptul ca:

a) este supus regimului juridic de drept administrativ;

b) este adoptat sau emis оn cadrul oricarui raport juridic nascut оntre administratie si cei

administrati;

c) este adoptat sau emis de catre o autoritate publica оn vederea organizarii executarii legii sau a

executarii оn concret a acesteia.

a. a,b,c

b. a,b

c. a,c

80. Din punct de vedere al intinderii efectelor juridice, actele administrative se impart in:

a) acte administrative generale;

b) acte administrative cu caracter normativ;

c) acte administrative individuale.

a. a,b,c

b. a,c

c. b,c

81. Actul administrativ jurisdictional reprezinta:

a) actul administrativ emis de catre o autoritate administrativa cu atributii jurisdictionale;

b) actul administrativ emis dupa o procedura bazata pe respectarea dreptului la aparare si pe

contradictorialitate;

c) actul administrativ care nu mai poate fi atacat la instanta de contencios administrativ.

a. a,b,c

b. a,b

c. a,c

82. Comunicarea, ca forma procedurala ulterioara emiterii actului:

a) vizeaza actele administrative cu caracter individual

b) vizeaza actele administrative cu caracter normativ

c) vizeaza atвt actele cu caracter normativ cвt si cele cu caracter individual

a b

b a

c c

d a,b

83. Care din urmatoarele afirmatii referitoare la permisiunile domeniale sunt corecte:

a) permisiunile domeniale sunt un mijloc flexibil de atribuire a folosintei unui bun sau dependinte

domeniale pe termen lung de timp

b) permisiunile domeniale au caracter temporar, sezonier si оntвmplator

c) permisiunile domeniale nu pot fi exercitate decвt оn urma unei autorizari prealabile din partea

administratiei, emisa prin organul competent

a. a,b,c

b. a,b

c. b,c

84. Legalitatea actelor administrative este principiul care:

a) determina activitatea organelor administratiei publice;

b) limiteaza activitatea organelor administratiei publice la dispozitiile legii;

c) orienteaza organele administratiei publice asupra momentului oportun al interventiei lor.

a. a,b,c

b. c

c. a,b

85. Actul administrativ cu caracter individual intra in vigoare:

a) la data оnmвnarii sau comunicarii actului catre persoana vizata;

b) la o data prevazuta оn act, ulterioara datei la care a fost comunicat sau оnmвnat;

c) оn termen de 30 de zile de la data adoptarii sau emiterii actului.

a. a,b

b. c

c. b,c

86. Un act administrativ poate fi revocat:

a) oricвnd, de catre organul administrativ ierarhic superior celui care l-a adoptat sau emis;

b) pвna оn momentul cвnd a intrat оn circuitul civil, de catre organul emitent;

c) оn termen de 6 luni de la data intrarii actului оn vigoare.

a. a,b

b. c

c. b

87. Avizele:

a) reprezinta manifestari de vointa cu caracter unilateral ce produc efecte juridice prin ele оnsele

b) reprezinta manifestari de vointa cu caracter unilateral, dar nu produc efecte juridice prin ele

оnsele

c) sunt operatiuni administrative si nu acte administrative

d) ele nu contribuie la caracterul legal al actului administrativ

a a,b

b b

c c

d c,d

88. Contractele administrative pot fi utilizate de autoritatile publice pentru:

a) оnchirierea bunurilor proprietate publica a statului catre persoane juridice de drept privat straine;

b) darea оn folosinta gratuita, pe termen limitat, a bunurilor proprietate publica a statului,

persoanelor juridice fara scop lucrativ, care desfasoara activitati de binefacere;

c) concesionarea serviciilor publice de interes national.

a. a,b,c

b. a,c

c. b,c

d. a,b

89. Bunurile care apartin domeniului public:

a) sunt inalienabile, imprescriptibile si insesizabile;

b) sunt imprescriptibile extinctiv si achizitiv;

c) nu mai fac obiectul dreptului de proprietate publica оn cazul оn care sunt dobвndite de catre un

tert prin uzucapiune, оn conditiile legii.

a. a,b,c

b. a,b

c. a,c

d. b,c

90. Proprietatea publica se dobandeste:

a) numai pe cai juridice specifice dreptului comun;

b) numai pe cai juridice specifice dreptului public;

c) atвt pe cai specifice dreptului comun cвt si pe cai specifice dreptului public;

a. a

b. b

c. c

91. Actul juridic care sta la baza concesiunilor domeniului public este:

a) un contract administrativ

b) un act administrativ unilateral

c) un act bilateral civil

a. a

b. b

c. c

92. Abrogarea actelor administrative poate fi dispusa de:

a) doar de organul emitent sau organul ierarhic superior

b) оntotdeauna doar de Parlamentul Romвniei

c) organul emitent, organul superior sau Parlamentul Romвniei

a a

b c

c b

d a,b,c

93. Contractul de lucrari publice face parte din categoria:

a) contractului de achizitii publice

b) contractului de servicii

c) contractului de grant

a. a

b. b

c. c

94. Controlul exercitat de Avocatul Poporului vizeaza:

a) activitatea Camerei Deputatilor si Senatului, Presedintelui Romвniei, Guvernului, Curtii de

Conturi si Consiliului Legislativ;

b) activitatea deputatilor, senatorilor, judecatorilor Оnaltei Curti de Casatie si Justitie si ai Curtii

Constitutionale care, prin actele lor au vatamat drepturile si interesele cetatenilor;

c) activitatea organelor administratiei publice, institutiilor si serviciilor publice, a institutiilor de

interes public care, prin actele lor au adus atingere drepturilor si libertatilor cetatenilor.

a. a,b,c

b. a,c

c. c

d. b,c

95. Specific contractului de grant este ca:

a) acesta face parte din categoria contractelor privind lucrarile publice

b) garanteaza оmprumuturi de pe pietele interne sau externe pentru realizarea de investitii publice

c) se оncheie cu reprezentantii comunitatilor rurale si a grupurilor dezavantajate

a. a,b,c

b. a,c

c. c

d. b,c

e a,b

96. Obligatia principala a administratiei publice in cadrul contractelor administrative este:

a) de a asigura conditiile necesare executarii contractului si, оn anumite cazuri, de a plati pretul

convenit.

b) de a asigura continuitatea functionarii serviciului public;

c) de a asigura exploatarea unui bun din domeniul public sau privat

a. a

b. b

c. c

97. Nu pot fi reglementate contraventii prin:

a) Legi si ordonante ale Guvernului

b) Hotarari ale Guvernului

c) Hotarari ale consiliului judetean

d) Dispozitii ale primarului

a a,b,c

b b,c

c a,b

d d

98. Care din urmatoarele afirmatii cu privire la contractele administrative si efectele lor sunt

corecte:

a) Partile nu pot fi dezlegate de obligatiile lor decвt din cauze de forta majora sau daca fapta

culpabila a uneia din parti a determina imposibilitatea absoluta de executare a contractului.

b) Partile nu pot fi, de regula, substituie оn executarea obligatiilor lor, оntrucвt contractul este

оncheiat оn considerarea prestatiei particularului adjudecatar (intuitu personae).

c) Raspunderea partilor din contractele administrative este, de regula, asemanatoare cu cea din

dreptul comun

a. a,b,c

b. a,c

c b,c

d a,b

99. Contractul de concesiune :

a) nu poate fi prelungit

b) poate fi prelungit pentru o perioada egala cu perioada pentru care a fost оncheiat initial

c) poate fi prelungit pentru o perioada egala cu cel mult jumatate din din durata sa initiala

a. a,b,c

b. a

c b

d c

100. Contenciosul obiectiv este:

a) contenciosul оn cadrul caruia judecatorul investit trebuie sa fie obiectiv si impartial;

b) contenciosul оn cadrul caruia judecatorul este competent sa cerceteze conformitatea actului

administrativ cu legea, fara a cerceta vatamarea unor drepturi si interese legitime;

c) exercitat de Avocatul Poporului, ca urmare a controlului realizat, potrivit legii, оn baza unei

sesizari a unei persoane fizice.

a. a

b. b

c. b

101. Actele administrative cu caracter individual:

a) Trebuie оntotdeauna comunicate subiectelor de drept vizate

b) Trebuie оntotdeauna publicate

c) Sunt aduse la cunostinta publica

d) Ca regula, sunt supuse regulii comunicarii subiectelor de drept vizate

a a

b b

c c

d d

102. Contenciosul subiectiv este:

a) contenciosul оn cadrul caruia judecatorul este dator sa cerceteze daca reclamantul este titularul

unui drept subiectiv sau interes legitim care i-a fost vatamat prin actul administrativ atacat;

b) contenciosul оn cadrul caruia judecatorul оnvestit este competent sa constate existenta si оntinderea

drepturilor subiective ale persoanei vatamate, care au fost lezate prin actul administrativ vizat prin

actiune;

c) contenciosul оn cadrul caruia judecatorul оnvestit are competenta sa aprecieze din punct de vedere

subiectiv temeinicia actiunii care vizeaza anularea actului administrativ.

a. b,c

b. a,c

c. a,b,c

d. a,b

103. Contenciosul administrativ de plina jurisdictie este contenciosul administrativ in cadrul

caruia instanta investita este competenta:

a) sa se pronunte cu privire la toate aspectele solicitate de catre reclamant;

b) sa realizeze o jurisdictie completa, cu privire la nelegalitatea actului administrativ nelegal si cu

privire la existenta si оntinderea pagubelor produse de actul administrativ nelegal;

c) sa оnfaptuiasca o jurisdictie deplina, avвnd posibilitatea sa se pronunte cu privire la anularea sau

modificarea actului administrativ, dar sa dispuna si masuri privind despagubiri pentru daune

materiale si morale.

a. a

b. a,b

c. a,b,c

d. b,c

104. Potrivit legislatiei in vigoare, sunt instante de contencios administrativ in Romania:

a) Sectiile de contencios administrativ si fiscal din cadrul Оnaltei Curti de Casatie si Justitie;

b) Sectiile de contencios administrativ si fiscal din cadrul Curtilor de apel;

c) Tribunalele administrative.

a. a,b,c

b. a,b

c. b

d. a,c

105. Sunt subiecte de sesizare a instantei de contencios administrativ, in cadrul litigiului de

contencios administrativ:

a) orice persoana fizica sau juridica, daca se considera vatamata оn drepturile sale recunoscute de

lege, printr-un act administrativ;

b) persoana vatamata оntr-un drept al sau sau оntr-un interes legitim printr-un act administrativ

adresat altui subiect de drept;

c) persoana vatamata оntr-un drept al sau ori оntr-un interes legitim, prin nesolutionarea оn termen de

15 zile a cererii adresate autoritatii publice.

a. a,b,c

b. a,c

c. a,b

d. b,c

106. Atat faptele materiale cat si operatiunile administrative:

a) concretizeaza o manifestare de vointa

b) au ca obiectiv executarea legii

c) nu sunt producatoare de efecte juridice

a a

b b

c c

d a,c

107. Prin persoana vatamata in materia contenciosului administrative, se intelege:

a) orice persoana, care este titulara unui drept subiectiv sau interes legitim vatamat printr-un act

administrativ;

b) organismele sociale care invoca vatamarea unui interes public prin actul administrativ;

c) orice persoana juridica, care nu se afla оn procedura de lichidare sau reorganizare, titulara a unor

drepturi sau interese legitime vatamate prin acte administrative;

d) un grup de persoane fizice, constituit оn acest scop.

a. a,b,c,d

b. b,c

c. a,b

d. a,d

108. Obiect al litigiului de contencios administrativ poate fi:

a) actul administrativ care vatama drepturi sau interese comune ale persoanei vatamate si ale

autoritatii publice;

b) refuzul discretionar al autoritatii publice, care poate fi asimilat actului administrativ vatamator;

c) nesolutionarea оn termenul legal a cererii referitoare la un drept sau interes legitim al persoanei

vatamate.

a. a

b. b,c

c. c

d. a,b,c

109. Obiect al litigiului de contencios administrativ pot fi:

a) contractele administrative оncheiate оntre particulari;

b) actele administrativ-jurisdictionale, care pot fi atacate direct la instanta de contencios

administrativ оn termen de 15 zile de la comunicare;

c) ordonantele si ordonantele de urgenta adoptate de Guvern potrivit art.115 din Constitutie,

republicata.

a. a,b,c

b. b,c

c. b

d. a,c

110. Sunt exceptate de la controlul instantei de contencios administrativ:

a) actele administrative ale autoritatii publice care privesc raporturile acestora cu Parlamentul;

b) actele administrative de comandament militar emise de autoritatile competente din cadrul

Politiei Romвne;

c) orice alte acte administrative pentru modificarea sau desfiintarea carora se prevede, prin

lege organica, o alta procedura judiciara.

a. a,b,c

b. a,b

c. a,c

d. b

111. Dreptul administrativ se remarca prin:

a) Caracterul de mobilitate comparativ cu dreptul privat;

b) Оntвietatea interesului public fata de cel privat;

c) Apartenenta la ramura dreptului privat.

a a

b b

c c

d a,b

112. Constituie conditii de fond pentru exercitarea actiunii de contencios administrativ:

a) conditia ca persoana sa reclame vatamarea unui drept recunoscut printr-un act administrativ

cu caracter normativ;

b) conditia ca actul administrativ vatamator sa fi fost adoptat sau emis de o autoritate publica;

c) conditia ca dreptul sau interesul legitim sa fi fost vatamat printr-un act administrativ.

a. a,b

b. b,c

c. a,c

d. a,b,c

113. Reclamantul se poate adresa cu actiune si va sesiza:

a) instanta de la sediul autoritatii publice;

b) instanta de la domiciliul sau;

c) oricare dintre cele doua instante, la alegere;

a. a,b,c

b. a

c. b

d. c

114. Suspendarea executarii actului administrativ intervine de drept, cand actul administrativ

este atacat de:

a) persoana vatamata;

b) prefect;

c) Avocatul Poporului;

d) Ministerul Public.

a. b,c,d

b. a,b

c. b

d. b,d

115. Suspendarea executarii actului administrativ poate fi dispusa de instanta de contencios

administrativ la cererea:

a) persoanei vatamate;

b) Ministerului Public;

c) Prefectului;

d) Agentiei Nationale a Functionarilor Publici.

a. a,b,c,d

b. a,b

c. c,d

d. b,c

116. Alegeti afirmatia corecta:

a) Prefectii si subprefectii au dreptul la greva оn situatii prevazute expres de lege;

b) Prefectii si subprefectii nu au dreptul la greva;

c) Prefectii si subprefectii pot оnfiinta organizatii sindicale proprii оn situatii prevazute expres de

lege

a a

b b

c b,c

d c

117. Solutionand actiunea, instanta va putea dispune:

a) anularea оn оntregime sau оn parte a actului administrativ;

b) obligarea autoritatii publice sa emita un act, un certificat sau orice alt оnscris;

c) pronuntarea unei hotarвri care sa tina loc de act administrativ, atunci cвnd autoritatea refuza

sa se conformeze legii.

a. a,b,c

b. a,b

c. b,c

d. a,c

118. Hotararile instantei de fond, pronuntate in litigiile de contencios administrativ, pot fi

atacate:

a) cu recurs, оn 15 zile de la pronuntare, pentru partea prezenta si de la comunicare pentru

partea care a fost lipsa la pronuntare;

b) cu recurs, la instanta ierarhic superioara;

c) cu recurs, оn 15 zile de la comunicare.

a. a,c

b. c

c. a,b

d. b,c

119. Raspunderea administrativa este acea forma a raspunderii juridice care intervine:

a) ca urmare a оncalcarii hotarвrilor emise de prefect si a deciziilor emise de primar;

b) ca urmare a оncalcarii normelor de drept administrativ;

c) ca urmare a nerespectarii legislatiei privind circulatia pe drumurile publice.

a. a,b,c

b. b,c

c. b

d. a,c

120. Sunt elemente ale raspunderii administrative:

a) savвrsirea unei fapte ilicite;

b) оncalcarea unei norme de drept administrativ;

c) interventia aleatorie a autoritatii administrative оn scopul restabilirii exemplare a ordinii de

drept si pentru sanctionarea celui vinovat.

a. a,b,c

b. a,c

c. a,b

d. b,c

121. Constituie abateri disciplinare urmatoarele fapte:

a) Absentele nemotivate de la serviciu;

b) Desfasurarea, оn timpul programului, a unor activitati cu caracter politic;

c) Pagubele produse cu vinovatie patrimoniului autoritatii din care fac parte

d) Daca proiectul de buget nu poate fi adoptat dupa doua sedinte consecutive:

a a,b,c

b a,b

c a

d b

122. Raspunderea administrativ-disciplinara intervine:

a) оn cazul оncalcarii normelor disciplinare de catre functionarii publici;

b) оn cazul savвrsirii unor fapte penale care nu prezinta pericolul social al unei infractiuni, оn

conditiile art.18 si art.91 din Codul penal;

c) оn cazul оncalcarii normelor de disciplina muncii de catre angajatii unei firme de paza.

a. a

b. a,b

c. a,b,c

123. Natura juridica a raspunderii contraventionale consta in aceea ca:

a) raspunderea contraventionala este o forma mai usoara a raspunderii penale;

b) raspunderea contraventionala este o forma a raspunderii administrative;

c) raspunderea contraventionala este o forma de sine statatoare a raspunderii juridice оn dreptul

romвn.

a. a

b. b

c. c

124. Constituie caracteristici ale contraventiei:

a) contraventia este o fapta care are un pericol social propriu, distinct de cel al unei fapte

penale;

b) savвrsirea unei contraventii angajeaza raspunderea subiectiva, bazata pe vinovatia celui care

a savвrsit-o;

c) pentru a constitui contraventie, o fapta trebuie sa fie sanctionata ca atare, doar prin legi sau

ordonante ale Guvernului.

a. a,b,c

b. c

c. a,b

d. b,c

125. Sunt subiecte ale raspunderii contraventionale:

a) persoana juridica оn cazurile si оn conditiile prevazute de actele normative prin care se

stabilesc si se sanctioneaza contraventii;

b) persoana fizica majora, exclusiv;

c) minorul cu vвrsta оntre 14 si 18 ani, оn conditiile legii.

a. a,b,c

b. a

c. a,c

d. b,c

126. Constituie cauze care inlatura caracterul contraventional al faptei:

a) legitima aparare, starea de necesitate si cazul fortuit;

b) constrвngerea fizica si morala;

c) iresponsabilitatea si eroarea de fapt;

d) betia completa care are legatura cu fapta;

e) infirmitatea faptuitorului

a. a,b,c,d,e

b. a,c,e

c. a,b,c

d. b,c,d

e. e

127. Alegeti afirmatia/afirmatiile corecte:

a) Dreptul administrativ este dominat de principiul legalitatii;

b) La fel ca si dreptul privat, dreptul administrativ se caracterizeaza printr-o ridicata mobilitate;

c) Оn toate relatiile sociale оn care sunt implicate, autoritatile publice оnfaptuiesc puterea executiva;

d) Dreptul privat este dominat de interesul general

a a,c

b a,b,c,d

c b,c,d

d b,c

128. Constituie sanctiuni contraventionale principale:

a) avertismentul, aplicat cu acordul contravenientului;

b) amenda contraventionala;

c) prestarea unei activitati оn folosul comunitatii;

d) оnchisoarea contraventionala aplicata la cererea organului constatator si a procurorului.

a. a,b,c,d

b. a,c

c. b,c

d. b,c,d

129. Constituie sanctiuni contraventionale complementare:

a) blocarea contului bancar;

b) оnchiderea unitatii;

c) retragerea licentei sau avizului pentru anumite operatiuni.

a. a,b,c

b. c

c. a,c

d. b,c

130. Sunt agenti constatatori:

a) persoanele prevazute оn actul normativ care stabileste si sanctioneaza contraventia;

b) primarii si presedintii consiliilor judetene pentru contraventiile savвrsite оn unitatile

administrativ-teritoriale оn care actioneaza;

c) prefectii si agentii de politie, pentru contraventiile care aduc atingere ordinii si linistii

publice.

a. a,b,c

b. b,c

c. a

d. a,c

131. Atrage nulitatea procesului-verbal de contraventie lipsa urmatoarelor mentiuni:

a) numele, prenumele, vвrsta si domiciliul agentului constatator;

b) numele si prenumele contravenientului;

c) denumirea, sediul si numele si prenumele administratorului, оn cazul оn care se retine

raspunderea persoanei juridice;

d) fapta savвrsita, data comiterii si semnatura agentului constatator.

a. a,b,d

b. a,b,c,d

c. b,d

d. a,b,c

132. O hotarare a consiliului local cu caracter normativ reprezinta:

a) Un izvor real

b) Un izvor indirect

c) Un izvor material

d) Un izvor direct

a a

b b

c c

d d

133. Constatarea unei contraventii poate fi facuta:

a) оn momentul savвrsirii acesteia, exclusiv;

b) оn momentul imediat urmator savвrsirii;

c) оn termen de cel mult 6 luni de la data savвrsirii;

d) oricвnd, оn cazul contraventiilor continue.

a. a,b,c,d

b. a

c. b

d. c,d

134. Aplicarea sanctiunii amenzii contraventionale se prescrie:

a) оn termen de 6 luni de la data savвrsirii, оn cazul contraventiilor cu un grad de pericol social

mai usor;

b) оn termen de 1 an de la data savвrsirii оn cazul contraventiilor cu un grad mai mare de

pericol social;

c) оn termen de 6 luni de la data constatarii, оn cazul contraventiilor continue.

a. a

b. b

c. c

135. Competenta de a judeca plangerea impotriva procesului-verbal de constatare a

contraventiei si de aplicare a sanctiunii apartine:

a) organului ierarhic superior celui din care face parte agentul constatator;

b) judecatoriei оn a carei raza teritoriala a fost savвrsita contraventia;

c) Sectiei de contencios administrativ a tribunalului оn a carui raza teritoriala a fost savвrsita

contraventia.

a. a

b. b

c. c

136. Hotararea pronuntata de judecatorie, in solutionarea unei plangeri formulate impotriva

procesului-verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii poate fi atacata cu:

a) recurs, care se judeca de catre Sectia de contencios administrativ a tribunalului;

b) recurs оn anulare, care se judeca la Sectia de contencios administrativ si fiscal a Оnaltei Curti de

Casatie si Justitie;

c) contestatie оn anulare si revizuire, potrivit reglementarii din O.G. nr.2/2001.

a. a,c

b. a,b

c. a

d. a,b,c

137. Alegeti afirmatia/afirmatiile corecte:

a) personalul Administratiei Prezidentiale poate fi оncadrat numai pe baza оncrederii acordate de

Presedintele Romвniei;

b) nici o persoana nu poate оndeplini functia de Presedinte al Romвniei decвt pentru doua mandate

succesive;

c) numirile оn functie la nivelul Administratiei Prezidentiale au un puternic caracter politic;

d) оn caz de razboi, mandatul Presedintelui se prelungeste prin lege ordinara

a a,d

b b,d

c a,b,d

d a,c

138. Executarea sanctiunii avertismentului se face

a) prin atentionarea verbala a contravenientului prezent;

b) prin comunicarea procesului-verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii, оn

cazul оn care contravenientul nu este de fata;

c) prin transformarea avertismentului оn amenda, cвnd contravenientul a parasit locul accidentului.

a. a,b,c

b. c

c. a,b

d. b,c

139. Sanctiunea obligarii contravenientului la prestarea unei activitati in folosul comunitatii se

face:

a) prin conducerea contravenientului, de catre agentul constatator, la un serviciu public de

gospodarire comunala, pentru prestarea activitatii;

b) de catre instanta de judecata competenta, prin emiterea unui mandat de executare care se

comunica primarului si unitatii de politie оn a caror raza se afla domiciliul sau resedinta

contravenientului;

c) numai cu acordul scris al contravenientului.

a. a,c

b. b

c. a,b

d. b,c

140. Care dintre urmatoarele acte vor fi, obligatoriu semnate de Primul ministru:

a) Decretul de numire оntr-o functie publica;

b) Decretul de gratiere individuala;

c) Decretul de revocare din functie a unui ministru;

d) Decretul prin care se acorda gradul de maresal unei persoane;

e) Decretul prin care este rechemat din functie un reprezentant al unei misiuni diplomatice

romвnesti оn strainatate;

f) Decretul prin care se acorda o medalie unui sef de stat strain;

a a,c,f

b b,d,e,f

c a,b,c,d

d b,c,e,f

e a,c

f a,b,c,d,e,f

141. Ministerul Public poate introduce actiune in contencios administrative:

a) cвnd obiectul cererii poate fi un act administrativ fara a fi emis cu exces de putere;

b) cвnd obiectul cererii este un act administrativ emis cu exces de putere de o autoritate publica;

c) nu poate introduce actiune оn contencios administrative;

d) de regula, nu poate introduce actiune оn contencios administrative

142. Stabiliti care sunt conditiile actiunii in contencios administrative:

a) actul atacat sa fie un act administrativ individual ce emana de la o autoritate publica ;

b) actul atacat sa fie un act administrativ normativ ce emana de la o autoritate publica ;

c) actul administrativ, fie individual fie normativ, sa vatame un drept recunoscut de lege sau un

interes legitim ;

a. a

b. b

c. c

d. d

d) nu se cer anumite conditii pentru a putea introduce actiunea оn contencios administrative

143. Motivarea recursului se poate face, sub sanctiunea nulitatii pentru tardivitate, in termen

de:

a) 5 zile de la comunicare;

b) 2 zile de la comunicare;

c) 15 zile de la comunicare;

d) 30 de zile

144. Exista:

a) acte administrative extrase оn totalitate sau partial de la controlul оn contencios administrativ ;

b) numai acte administrative extrase оn totalitate de la controlul оn contencios administrativ ;

c) numai acte administrative extrase partial de la controlul оn contencios administrativ ;

d) nu exista acte administrative extrase partial de la controlul оn contencios administrativ ci doar

total.

a. c

b. b

c. a

d. d

145. Incheierea sau sentinta in cazul suspendarii executarii actului:

a) este executorie de drept; poate fi atacata cu recurs оn termen de 10 zile de la comunicare ;

b) este executorie de drept; poate fi atacata cu recurs оn termen de 5 zile de la comunicare ;

c) nu este executorie de drept ;

d) este executorie de drept, poate fi atacata cu recurs in termen de 30 de zile de la comunicare

a. b

b. a

c. c

d. d

146. Stabiliti care este enuntul/rile adevarat/e

a) La introducerea unei actiuni оn contencios administrativ vorbim despre doua termene generale

si anume unul de 6 luni Iar celalalt de 2 ani ;

b) La introducerea unei actiuni оn contencios administrativ vorbim despre doua termene generale si

anume unul de 5 luni Iar celalalt de 1 an ;

c) La introducerea unei actiuni оn contencios administrativ vorbim despre doua termene generale si

anume unul de 3 luni Iar celalalt de 1 an ;

d) La introducerea unei actiuni оn contencios administrativ vorbim despre doua termene generale si

anume unul de 6 luni Iar celalalt de 1 an

a. b

b. a

c. d

d. c

147. Avocatul Poporului, ca subiect de sezina, poate introduce actiunea in contencios

administrativ:

a) doar оn nume propriu;

b) doar оn numele unei persoane

c) atвt оn nume propriu cвt si оn numele unei persoane

d) nu poate introduce actiune оn contencios administrativ

a a,c

b a,b,c

c c

d a

148. Ce anume confera caracterul de contencios de plina jurisdictie al contenciosului

administrativ?

a) Obiectul litigiilor de contencios administrativ;

b) Partile unui litigiu de contencios administrativ;

c) Procedura de urmat оntr-un litigiu de contencios administrativ.

a a,c

b a,b,c

c b,c

d a

149. Persoana vatamata printr-un act administrativ are obligatia sa se adreseze autoritatii

emitente in termen de:

a) 15 zile de la data comunicarii actului ;

b) 30 zile de la data comunicarii actului ;

c) 10 zile de la data comunicarii actului ;

d) 60 zile de la data comunicarii actului.

a. a

b. b

c. c

d. d

150. Alegeti afirmatia/afirmatiile corecte:

a) Raspunderea civila a functionarului public intervine pentru pagubele produse cu vinovatie

patrimoniului autoritatii sau institutiei publice оn care functioneaza

b) Raspunderea civila a functionarului public intervine pentru infractiunile savвrsite de

functionarul public оn timpul serviciului/ оn legatura cu atributiile functiei publice pe care o

ocupa

c) Raspunderea civila a functionarului public intervine pentru restituirea оn termenul legal a

sumelor ce i s-au acordat necuvenit

d) Raspunderea civila a functionarului public intervine pentru daunele platite de autoritate sau

institutia publica, оn calitate de comitent, unor terte persoane, оn temeiul unei hotarвri

judecatoresti definitive si irevocabile.

a a,c,d

b a,b,c,d

c b,c,d

d a,dPolitica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 3120
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved