Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AdministratieDrept


PROIECT PRACTICA - DREPTURI SALARIALE

Drept

+ Font mai mare | - Font mai mic


PROIECT PRACTICA

C U P R I N S


CAPITOLUL I – PREZENTAREA FIRMEI

1.1. FORMA JURIDICA A SOCIETATII
1.2. SEDIUL SOCIETATII

1.3. DURATA SOCIETATII
1.4. SCOPUL SI OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETATII   
1.5. CAPITALUL SOCIAL. ACTIUNILE

1.6. ASOCIEREA, MODIFICAREA, DIZOLVAREA SI LICHIDAREA SOCIETATII

1.7. FORTA DE MUNCA

CAPITOLUL II – CADRUL ORGANIZATORIC AL SISTEMULUI FINANCIAR SI CONTABIL AL INTREPRINDERII

2.1. ORGANIZAREA COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABILITATE

2.2. PRINCIPALELE REGISTRE FOLOSITE DE COMPARTIMENTUL FINANCIAR CONTABIL

CAPITOLUL III – SISTEMUL DE DOCUMENTE PRIVIND CONTABILITATEA DREPTURILOR SALARIALE

CAPITOLUL IV – CONTABILITATEA SINTETICA SI ANALITICA A UNUI ELEMENT DE ACTIV SI A UNUI ELEMENT DE PASIV

4.1. CONTUL 421 „PERSONAL – SALARII DATORATE ”
4.2. CONTUL 5311 „CASA IN LEI ”

CAPITOLUL V – MONOGRAFIE

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE

CAPITOLUL I

PREZENTAREA FIRMEI

Societatea S.C.Farmaceutica HEPITES S.A. a luat fiinta in anul 1991

Numarul si data inregistrarii la Registrul Comertului din Galati sunt J17/126/1991. Inca de la inceput societatea comerciala s-a declarat ca platitoare de TVA, avand codul unic de inregistrare.

In prezent isi desfasoara activitatea de vanzare a produselor farmaceutice in judetele Braila ,Galati,Vrancea, indeplinind cu succes obiectivele stabilite.

Actul constitutiv al S.C.Farmaceutica HEPITES S.A. cuprinde:

a) Forma juridica:

Forma juridica a societatii este de Societate pe Actiuni

b) Denumirea societatii:

Numele dat este: HEPITES

c) Sediul social:

Sediul social se afla in Galati, str Henri Coanda nr.5

d) Durata societatii:

Durata de functionare a societatii este nelimitata in timp, cu incepere de la data inmatricularii acesteia la Registrul Comertului.

e) Obiectul societatii:

Activitatea principala a socitatii este – Comert cu amanuntul, in farmacii , a produselor farmaceutice si a celor parafarmateutice.

f) Capitalul social:

Capitalul subscris si varsat este de 7489230 RON

Capitalul social se imparte in parti sociale detinute total de un actionar.

g) Administrarea:

Societatea este administrata, pe durata nelimitata, de unicul actionar.

Beneficii si pierderi: Actionarul incaseaza beneficiile si suporta pierderile.

h) Forta de munca:

Societatea va putea angaja personal cu contract de munca, cu repectarea prevederilor Codului Muncii si regimului de asigurari sociale. Are in prezent peste 300 salariati cu contract de munca pe perioada nedeterminata,repartizati in farmacii.

i)  Dizolvarea si lichidarea:

Societatea se dizolva prin vointa actionarului, imposibilitatea realizarii obiectului de activitate, faliment sau micsorarea capitalului sub limita legala.

CAPITOLUL II

CADRUL ORGANIZATORIC AL SISTEMULUI FINANCIAR SI CONTABIL AL INTREPRINDERII

Contabilitatea, in cadrul S.C. FARMACEUTICA HEPITES S.A. GALATI., se tine in compartiment distinct, cu personal angajat cu pregatire de specialitate. Organizarea si tinerea contabilitatii revine Directorului Economic, care coordoneaza activitatea economica in cadrul societatii si dispune de lichiditatile firmei.

2.1. Organigrama organizatorica si functionala a unitatii:

Director general Director economic si alte directii

Organigrama compartimentului financiar-contabil:

Director economic

Sef serviciu financiar Sef serviciu contabilitate

Diagrama de relatii a compartimentului financiar cu celelalte compartimente

- personal

-aprovizionare

-vanzari

-altele

Contabilitatea este condusa si organizata la zi, inregistrandu-se cronologic si sistematic toate documentele, conform OMF nr. 94/2001 privind aprobarea Reglementarilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a CEC si cu SIC si cu realizarea procedurilor interne.

Biroul financiar – contabil se ocupa cu inregistrarea conform legii a tuturor operatiunilor, fenomenelor care reflecta activitatea de productie din cadrul regiei, pe baza de documente functionale, urmareste respectarea noilor reglementari privind evidenta contabila si alinierea la standardele internationale de contabilitate.

Prin biroul financiar – contabil se asigura toate operatiunile de incasari si plati in numerar, CEC, prin cont, prin compensari.

Biroul financiar – contabil:

Ø      se preocupa de continua perfectionare a personalului.Ø      asigura prin planul financiar si de trezorerie fondurile necesare societatii;

Ø      efectueaza calcule de fundamentare a indicatorilor economici corelati cu indicatorii financiari privind: productia marfa vanduta si incasata, veniturile, mijloacele circulante si alti indicatori economici si financiari;

Ø      intocmeste, cand este cazul, planul de credite si de casa pe care le depune la banca finantatoare;

Ø      raspunde de realizarea integrala si la timp a planului financiar propunand masuri eficiente de recuperare a pierderilor;

Ø      asigura plata, la termen, a surselor ce constituie obligatia societatii fata de bugetul de stat si alte obligatii fata de terti;

Ø      urmareste si incaseaza toate facturile pentru serviciile efectuate;

Ø      asigura si raspunde de efectuarea corecta si la timp a calculului privind retinerile din drepturile salariale ale personalului;

Ø      intocmeste proiectul planului de finantare-creditare a investitiilor si se ocupa de celelalte operatiuni financiare in derularea investitiilor;

Ø      raspunde de organizarea si functionarea in bune conditii a contabilitatii patrimoniale;

Ø      asigura efectuarea corecta si la timp a inregistrarilor contabile privind: fondurile fixe si calculul amortizarii acestora; mijloacele circulante, cheltuielile de productie sau circulatie si calculul conturilor, investitiile, rezultatele financiare;

Ø      asigura respectarea cu strictete a prevederilor legale privind integritatea patrimoniului si ia toate masurile legale pentru reintregirea acestuia in cazul in care a fost pagubit;

Ø      organizeaza inventarierea periodica a tuturor valorilor patrimoniale; urmareste definitivarea si valorificarea inventarierii, potrivit legii;

Ø      intocmeste lunar balanta de verificare pentru conturile sintetice si cele analitice si urmareste concordanta dintre acestea;

Ø      intocmeste situatia principalilor indicatori economico-financiari lunari, bilanturilor semestriale si anuale si coordoneaza intocmirea rapoartelor explicative la acestea;

Ø      prezinta, spre aprobare, bilantul si raportul explicativ, participa la analiza rezultatelor economice si financiare pe baza datelor de bilant si urmareste modul de aducere la indeplinire a sarcinilor ce ii revin din procesul verbal de analiza;

Ø      exercita, potrivit legii, controlul financiar preventiv privind legalitatea, necesitatea, oportunitatea si economicitatea operatiunilor;

Ø      exercita atributiile din acest domeniu, atat cele prevazute mai sus, cat si altele cu caracter specific ce decurg din actele normative in vigoare sau dispuse de directorul economic.

2.2. Registrele de contabilitate.

Datele consemnate in documentele justificative sunt inregistrate in ordine cronologica si grupate in registrele contabile. Acestea se prezinta sub forma unor registre legate, fise si situatii ale caror continut si forma corespund scopului pentru care se tin.

Principalele registre care se folosesc, obligatoriu, in contabilitate sunt:

Registrul-jurnal

Registrul-inventar

Registrul Cartea-mare

Registrul general de evidenta a salariatilor

Registrul unic de control

Registrul de evidenta fiscala

CAPITOLUL III

SISTEMUL DE DOCUMENTE PRIVIND CONTABILITATEA DREPTURILOR SALARIALE

Sistemul de documente privind organizarea contabilitatii drepturilor salariale:

Stat de salarii lichidare (sub forma de fluturas). Se semneaza de persoana care-l intocmeste si Directorul Economic si se arhiveaza 50 de ani.Acest fluturas se distribuie salariatilor , prin sefii CP-urilor sau Departamentelor in plicuri sigilate.

Lista de avans chenzinal ( sub forma de fluturas) .Se semneaza de persoana care-l intocmeste si Directorul Economic si se arhiveaza 50 de ani.

Stat de salarii - lichidare - cu toate datele conform legii (care se depune la ITM). Un exemplar se semneaza de persoana care-l intocmeste si Directorul Economic si se arhiveaza 50 de ani, iar alt exemplar semnat si stampilat cu stampila unitatii se depune la ITM .

Stat de concedii de odihna. Se semneaza de persoana care-l intocmeste si Directorul Economic si se trimite la casieria unitatii pentru plata, unde ramane ca act justificativ pentru inregistrarea in registrul de casa.

Fisa individuala. Este fisa care contine toate datele legate de salarii pe un an de zile. Pentru ficare salariat se genereaza o fisa individuala care se arhiveaza la sfarsitul anului.

Ordin de deplasare (delegatie)

Serveste ca:

- Dispozitie catre persoana delegata sa efectueze deplasarea,

- Document pentru decontarea de catre titularul de avans a cheltuielilor efectuate,

- Document pentru stabilirea diferentelor de primit sau de restituit de titularul de avans,

- Document justificativ de inregistrare in contabilitate.

Se intocmeste de persoana care urmeaza a efectua deplasarea , intr-un exemplar , se semneaza de seful departamentului(daca este nevoie de avans de deplasare se semneaza si de directorul economic care aproba eliberarea din casierie a respectivei sume). La justificarea avansurilor acordate in vederea procurarii de valori materiale sau a deplasarii , ordinul de deplasare se semneaza si de catre directorul economic.

Lucrari de sinteza si raportare financiar-contabila. Situatii financiare.Situatiile financiare in cadrul.S.C. FARMACEUTICA HEPITES S.A. GALATI.se intocmesc de directorul economic si are la baza balanta de verificare si listele de inventariere.S.C. FARMACEUTICA HEPITES S.A. GALATI. aplica Reglementarile contabile armonizate cu directivele Comunitatii Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate.

Situatiile financiare anuale se compun din:

- bilant,

- cont de profit si pierdere,

- situatia modificarilor capitalului propriu,

- situatia fluxurilor de trezorerie,

- politici contabile

- note explicative.

Situatiile financiare au fost certificate de catre experti contabili ,persoane fizice autorizate, membre CECAR. Se depun la Directia Generala a Finantelor Publice a judetului Braila in termen de 150 de zile de la incheierea exercitiului financiar.

Se publica dupa aprobare si se pastreaza timp de 50 de ani.

CAPITOLUL IV

CONTABILITATEA SINTETICA SI ANALITICA A UNUI ELEMENT DE ACTIV SI A UNUI ELEMENT DE PASIV

Caracterizarea generala a unui element de activ si a unui element de pasiv

CONTUL 421 „PERSONAL – remuneratii datorate”

Drepturile de personal reprezinta drepturile banesti si in natura cuvenite personalului(salariatilor) pentru munca prestata sau acordate ca urmare a calitatii de salariat. Marimea drepturilor de personal se stabileste prin negocieri colective sau individuale intre patronat si salariati.

Remuneratia salariala este datorata lunar, ceea ce asigura o stabilitate a veniturilor salariatilor intreprinderii.

Formele de salarizare practicate de o unitate patrimoniala care foloseste personal salarial pot fi: acordul direct; acordul indirect; acordul progresiv; salarizarea pe baza de tarife sau cote procentuale din veniturile realizate; salarizare in regie sau dupa timp; alte forme de salarizare concepute de fiecare intreprindere.

Forma de salarizare, care se utilizeaza la fiecare loc de munca , este prevazuta in contractul individual de munca (sau contractul colectiv de munca incheiat la nivelul fiecarei unitati).

Salariile acordate personalului constitue pentru titularul de patrimoniu, care efectueaza plata, o cheltuiala de exploatare.

Salariul brut impozabil cuprinde salariul brut de baza la care se adauga sporurile , primele si alte adaosuri de acest fel. Salariul brut impozabil diminuat cu retinerile din salariu reprezinta salariul net de plata (restul de plata ).

Retinerile din salarii sunt:

impozitul pe salariu;

asigurari sociale individuale – 9.5%;

asigurari de sanatate individuale – 6.5%;

contributia individuala la constituorea fondului pentru ajutorul de somaj – 0.5%.

Reflectarea decontarii drepturilor de personal pentru salariile cuvenite acestuia se realizeaza prin intermediul contului 421 «PERSONAL – remuneratii datorate», care se crediteaza cu obligatia fata de salariati la nivelul fondului de salarii brute si se debiteaza cu retinerile din salarii, salariile nete achitate personalului si sumele neridicate de personal in termenul legal.Soldul creditor al contul 421«PERSONAL – remuneratii datorate» indica salariile datorate salariatilor.

Documentul justificativ care sta la baza inregistrarilor in contabilitate a salariilor este Statul de plata.

CONTUL 5311 „CASA IN LEI”

Casa si conturi la banci sunt reprezentate de valorile care imbraca efectiv forma de bani, fiind separate disponibilitatile in devize de cele in lei. In structura disponibilitatilor se includ: Conturi la banci; Casa; Acreditive; Avansurile de trezorerie.

Casa delimiteaza disponibilitatile banesti in lei si devize aflate in casieria intreprinderii si alte valori, cum sunt: timbre fiscale si postale, bilete de tratament si odihna, tichete si bilete de calatorie.

Contabilitatea operatiunilor de incasari si plati in numerar- lei se evidentiaza cu ajutorul contului 5311 „CASA IN LEI”. Toate incasarile in numerar (lei) se evidentiaza in debitul contului 5311 „CASA IN LEI” si in creditul conturilor care arata sursa incasarilor. Platile se oglindesc in creditul contului 5311 „CASA IN LEI”, in corespondenta cu debitul conturilor care evidentiaza destinatia platilor.

Documentul de inregistrare zilnica in contabilitate a operatiunilor de casa este Registrul de casa, la care se anexeaza documentele justificative de incasari si plati.

Organizarea contabilitatii sintetice a unui element de activ si a unui element de pasiv

CONTUL 421 „PERSONAL – SALARII DATORATE”

Este un cont de Pasiv

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta decontarilor cu personalul pentru drepturile salariale cuvenite acestuia in bani, inclusiv a bonusurilor si premiilor achitate din fondul de salarii.

In CREDITUL contului 421 „PERSONAL - SALARII DATORATE” se inregistreaza:

• Salariile si alte drepturi cuvenite personalului (prime, bonusuri, adaosuri), prin debitul contului 641.

In DEBITUL contului 421 „PERSONAL - SALARII DATORATE” se inregistreaza:

• Retinerile din salarii reprezentand:

- Avansuri acordate salariatilor (avans salariu – cota de 40 % din salariul brut pe data de 26 ale lunii si concedii de odihna platite cf. Legii cu 5 zile inainte), in corespondenta cu creditul contului 425;

- Contributia individuala de asigurari sociale (cota de 9.5%), in corespondenta cu creditul contului 4312;

- Contributia individuala de asigurari de sanatate (cota de 6.5%), in corespondenta cu creditul contului 4314;

- Contributia individuala la constituirea fondului pentru ajutorul de somaj (cota de 0.5%), in corespondenta cu creditul contului 4372;

- Impozitul pe salarii, in corespondenta cu creditul contului 444;

- Garantii (gestionare) retinute gestionarului (pe baza Contractului de garantie), in corespondenta cu creditul contului 4282;

- Cotizatii de sindicat, in corespondenta cu creditul contului 4271;

- Alte retineri sub forma de popriri si pensii alimentare, in corespondenta cu creditul contului 4272;

• Drepturi de personal neridicate in termen, in corespondenta cu creditul contului 426;

• Salarii nete achitate personalului, in corespondenta cu creditul conturilor de banca sau casa (5311; 5121);

SOLDUL contului 421 „PERSONAL - SALARII DATORATE” reprezinta drepturile salariale datorate.

CONTUL 5311 „CASA IN LEI”

Este un cont de activ.

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta numerarului aflat in casieria unitatii, precum si a miscarii acestuia, ca urmare a incasarilor si platilor efectuate.

In DEBITUL contului 5311 „CASA IN LEI” se inregistreaza:

• Sumele ridicate de la banci, in corespondenta cu creditul contului 581;

• Sumele incasate de la clienti, in corespondenta cu creditul contului 4111. 419;

• Sumele incasate de la asociati, in corespondenta cu creditul contului 455;

• Sumele incasate reprezentand decontari in cadrul grupului si decontari privind interese de participare, in corespondenta cu creditul contului 451, 452;

• Sumele incasate reprezentand aport la capitalul social, in corespondenta cu creditul contului 456;

• Sumele incasate de la debitori, in corespondenta cu creditul contului 428 – debitori salariatii si 461 – debitori diversi;

• Sumele incasate de la creditori diversi, in corespondenta cu creditul contului 462;

• Sumele restituite in numerar reprezentand avansuri de trezorerie neutilizate, in corespondenta cu creditul contului 542;

• Sumele incasate reprezentand imobilizari financiare pe termen scurt cedate, in corespondenta cu creditul conturilor 501, 502, 503, 506, 508;

• Sumele incasate di prestari servicii, vanzarea de marfuri si alte activitati, in corespondenta cu creditul conturilor 704, 707 si TVA-ul colectat aferent – cont 4427;

• Sumele incasate din despagubiri si alte venituri din exploatare, in corespondenta cu creditul contului 758;

In CREDITUL contului 5311 „CASA IN LEI” se inregistreaza:

• Depunerile de numerar la banci, in corespondenta cu debitul contului 581;

• Platile efectuate catre furnizori, in corespondenta cu debitul contului 401, 404;

• Valoarea avansurilor acordate pentru livrari de bunuri, prestari de servicii sau executari de lucrari, in corespondenta cu debitul contului 409;

• Sumele achitate personalului, in corespondenta cu debitul conturilor 421, 423, 425, 426, 428;

• Sumele achitate tertilor reprezentand retineri sau popriri din salarii, in corespondenta cu debitul contului 427;

• Sumele achitate reprezentand decontari in cadrul grupului si decontari privind interese de participare, in corespondenta cu debitul contului 451, 452;

• Sumele restituite asociatilor, in corespondenta cu debitul conturilor 455, 456;

• Dividendele platite actionarilor sau asociatilor, in corespondenta cu debitul contului 457;

• Sumele achitate diversilor creditori, in corespondenta cu debitul contului 462;

• Avansurile de trezorerie acordate, in corespondenta cu debitul contului 542;

• Platile in numerar reprezentand alte valori achizitionate, in corespondenta cu debitul contului 532;

• Platile efectuate reprezentand alte cheltuieli de exploatare, in corespondenta cu debitul contului 658;

SOLDUL contului 5311 „CASA IN LEI” reprezinta numerarul existent in casieria unitatii.CAPITOLUL V

MONOGRAFIE

CONTUL 4211 – „PERSONAL - SALARII DATORATE”

In cadrul S.C. FARMACEUTICA HEPITES S.A. GALATI evidenta salariilor se tine cu ajutorul unui programului ,,VBCOUNT”. Forma de salarizare care se aplica este salarizarea dupa timp.

Programul de calcul si evidenta a salariilor genereaza urmatoarele documente:

a) stat de salarii lichidare (sub forma de fluturas).

b) lista de avans chenzinal ( sub forma de fluturas).

c) stat de salarii cu toate datele conform legii (care se depune la ITM).

d) stat de concedii de odihna.

e) fisier de carduri – pentru plata salariilor pe card (avans, lichidare si concedii de ohihna).

f) stat de salarii confidential pentru plata salariilor la casierie.

g) recapitulatii (pentru avans si lichidare).

h) fisa individuala.

i) fisa fiscala.

De asemenea programul de salarii genereaza toate raportarile care se fac catre Institutiile statului:

a) Declaratia pentru somaj (CAP1 si CAP2),

b) Declaratia pentru sanatate (pe fiecare casa de sanatate in parte),

c) Declaratia pentru fondul de concedii si indemnizatii (0.75%), care cuprinde si certificatele medicale,

d) Declaratia pentru asigurarile sociale (A11 si A12),

e) Declaratia pentru Comisionul datorat ITM-ului.

f) Pentru Declaratia cu obligatiile de plata la bugetul consolidat (DECLARATIA 100)    se genereaza un tabel cu toate obligatiile de plata retinute in stat si cele care se calculeaza in functie de fondul de salarii dupa care se intocmeste Declaratia propriu zisa in programul pus la dispozitie de catre Ministerul de Finante.

Programul de salarii ,,VBCOUNT” tine evidenta analitica (nominala) a avansurilor acordate salariatilor sub forma de avans chenzinal si concedii de odihna.

CONTUL 5311 „CASA IN LEI”

S.C. FARMACEUTICA HEPITES S.A. GALATI tine evidenta contabila (inclusiv salariile) cu ajutorul programului de contabilitate ,,VBCOUNT”.

In cadrul S.C. FARMACEUTICA HEPITES S.A. GALATI operatiunile cu numerar se evidentiaza cu ajutorul contului 5311 fara analitice. Banii incasati de la clienti se depun la sfarsitul zilei la banca.

Registrul de casa se intocmeste zilnic pe formulare tipizate.

Documentele justificative, care stau la baza inregistrarii in Registrul de casa, folosite in cadrul S.C. FARMACEUTICA HEPITES S.A. GALATI sunt :

a) Foaia de varsamant

b) CEC-ul de numerar.

c) Dispozitia de plata / incasare

d) Chitanta

e) State de plata

f) Monetarul

CONCLUZII

societatea isi indeplineste cu succes si in conditii bune activitatea de desfacere

unitatea inregistreaza profit;

profitul inregistrat in anii anteriori a ramas nerepartizat;

societatea colaboreaza cu mai multe firme in vederea comertului cu acestea cu care are incheiate contracte;

BIBLIOGRAFIE

* Ministerul Finantelor Publice – Reglementari contabile pentru agenti economici –editie 2002

* Legea contabilitatii nr.82/1991 republicata 26.08.2002;

* Legea 571/2003, privind Codul Fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, nr.927/23 decembrie 2003, modificata de:

* Ordonanta nr. 83/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003, privind Codul Fiscal, Monitorul Oficial al Romaniei nr. 793/27 august 2004;

* Legea nr. 494/2004, privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 83/2004, pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003, privind Codul Fiscal, Monitorul Oficial al Romaniei, nr.1092/24 noiembrie 2004;

* Ordonanta de Urgenta nr. 123/2004, pentru modificarea si completarea Legii nr.571/2003, privind Codul Fiscal, Monitorul Oficial al Romaniei nr. 1154/07 decembrie 2004;

* Ordonanta de Urgenta nr. 138/2004, pentru modificarea si completarea Legii nr.571/2003, privind Codul Fiscal, Monitorul Oficial al Romaniei, nr.1281/30 decembrie 2004;

* Legea 163/2005 privind aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.138/2004, pentru modificarea si completarea Legii nr.571/2003, privind Codul Fiscal;

*Ordinul nr.1850/2004 privind registrele si formularele financiar- contabile ;

* Mangementul documentelor financiar- contabile – Lacramioara Rodica Haiduc, Carmen Mitea Popia, Ramona Maria Chivu;

* O.M.F.P. nr.1752/2005, pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, Monitorul Oficial nr.1080/30 noiembrie 2005, ordin care se aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2006;


Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1059
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2022 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site