Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AdministratieDrept

xLEGE Nr. 215 din 27 mai 2004 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitatii veterinare

legislatie+ Font mai mare | - Font mai micLEGE Nr. 215

din 27 mai 2004

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitatii veterinarePublicata in: Monitorul Oficial Nr. 531 din 14 iunie 2004

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. I - Se aproba Ordonanta Guvernului nr. 42 din 29 ianuarie 2004 privind organizarea activitatii veterinare, adoptata in temeiul art. 1 pct. III.1 din Legea nr. 559/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 94 din 31 ianuarie 2004, cu urmatoarele modificari si completari:

1. Titlul ordonantei va avea urmatorul cuprins:

'ORDONANTA

privind organizarea activitatii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor'

2. Articolul 2 va avea urmatorul cuprins:

'Art. 2 - Persoanele fizice si persoanele juridice proprietare sau detinatoare de animale vii ori material germinativ de origine animala, cele care produc, depoziteaza, colecteaza, transporta, proceseaza, intermediaza, pun pe piata, importa, exporta sau comercializeaza animale vii ori material germinativ de origine animala, produse si subproduse de origine animala, produse medicinale veterinare, deseuri, subproduse de origine animala care nu sunt destinate consumului uman sau agenti patogeni de origine animala, produse si materii utilizate in nutritia animalelor ori alte materii si produse ce pot influenta starea de sanatate a animalelor raspund pentru aplicarea si respectarea intocmai a prevederilor legislatiei sanitar-veterinare, in vederea asigurarii si garantarii sanatatii animalelor, a sanatatii publice, protectiei animalelor, protectiei mediului si a sigurantei alimentelor.'

3. Articolul 3 va avea urmatorul cuprins:

'Art. 3 - Statul sprijina activitatea de aparare a sanatatii animalelor, de supraveghere, prevenire si control al bolilor ce se pot transmite de la animale la om, prin asigurarea cadrului institutional si juridic, a resurselor financiare, a bazei tehnico-materiale necesare pentru desfasurarea in conditii optime a activitatilor din domeniul sanitar-veterinar.'

4. Titlul capitolului II va avea urmatorul cuprins:

'Organizarea si functionarea serviciilor sanitar-veterinare'

5. Articolul 4 va avea urmatorul cuprins:

'Art. 4 - Serviciile sanitar-veterinare se organizeaza si functioneaza ca sistem veterinar unic si sunt structurate astfel:

a) servicii sanitar-veterinare de stat - publice;

b) activitati sanitar-veterinare de libera practica.'

6. Articolul 5 va avea urmatorul cuprins:

'Art. 5 - Serviciile sanitar-veterinare de stat se organizeaza dupa o conceptie unitara, in sistem piramidal al fluxului de comanda, pe principiul teritorial, ca sector distinct si autonom, avand urmatoarea structura:

a) Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, denumita in continuare Autoritatea, autoritatea centrala sanitar-veterinara si pentru siguranta alimentelor, care coordoneaza tehnic si administrativ intreaga activitate a serviciilor sanitar-veterinare, organizeaza si controleaza efectuarea activitatilor sanitar-veterinare publice;

b) institutele veterinare, autoritati de referinta la nivel national pentru domeniile de competenta specifice acestora, cu personalitate juridica, in subordinea Autoritatii;

c) directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti, autoritati sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti, cu personalitate juridica, in subordinea Autoritatii, care se infiinteaza prin reorganizarea directiilor sanitare veterinare judetene si a municipiului Bucuresti, servicii publice descentralizate care functioneaza in subordinea Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale;

d) circumscriptiile sanitar-veterinare zonale si circumscriptiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, fara personalitate juridica, organizate in structura directiilor sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti;

e) posturile de inspectie la frontiera, fara personalitate juridica, organizate in structura Autoritatii.'

7. Articolul 6 va avea urmatorul cuprins:

'Art. 6 - (1) Autoritatea se infiinteaza prin reorganizarea Agentiei Romane pentru Siguranta Alimentelor, a Agentiei Nationale Sanitare Veterinare din cadrul Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, precum si a unor servicii care functioneaza in structura Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale.

(2) Unitatile care functioneaza in subordinea Autoritatii sunt prevazute in anexa nr. 2.

(3) Autoritatea preia drepturile, obligatiile, competentele, personalul si resursele financiare ale Agentiei Nationale Sanitare Veterinare si ale Agentiei Romane pentru Siguranta Alimentelor.'

8. Dupa articolul 6 se introduc articolele 61 - 69 cu urmatorul cuprins:

'Art. 61 - (1) Autoritatea functioneaza ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului si in coordonarea primului-ministru, prin Cancelaria Primului-Ministru.

(2) Finantarea Autoritatii se asigura din venituri proprii si alocatii de la bugetul de stat.

Art. 62 - Autoritatea are drept scop:

a) apararea sanatatii animalelor, protectia animalelor, prevenirea transmiterii de boli de la animale la om, siguranta alimentelor de origine animala destinate consumului uman, salubritatea furajelor pentru animale si protectia mediului, in raport cu cresterea animalelor, identificarea si inregistrarea animalelor;

b) realizarea sigurantei alimentelor, de la producerea materiilor prime pana la distribuirea alimentelor catre consumator.

Art. 63 - Autoritatea are urmatoarele atributii principale:

a) organizeaza serviciile sanitar-veterinare de stat si stabileste necesitatile de finantare ale acestora;

b) organizeaza activitatile sanitar-veterinare publice pe intregul teritoriu al tarii, dupa o conceptie unitara, pentru asigurarea sanatatii animalelor, a sanatatii publice, protectiei animalelor, protectiei mediului si a sigurantei alimentelor;

c) stabileste atributiile si responsabilitatile serviciilor sanitar-veterinare de stat;

d) elaboreaza si promoveaza, in colaborare cu alte autoritati abilitate implicate, cadrul legal in domeniul sigurantei si calitatii alimentelor;

e) participa la activitatea de standardizare, gradare si calificare a produselor alimentare;

f) organizeaza activitatea in domeniul sigurantei si calitatii alimentelor, in colaborare cu alte autoritati abilitate implicate, conform limitelor de competenta legale;

g) realizeaza, in colaborare cu alte autoritati abilitate implicate, sistemul de analiza, gestionare si comunicare a riscului in domeniul sigurantei si calitatii alimentelor;

h) emite avize stiintifice si acorda asistenta tehnica si stiintifica privind legislatia nationala si comunitara in domeniile care au o influenta directa sau indirecta asupra sigurantei alimentelor si a hranei pentru animale. Furnizeaza informatii independente referitoare la toate problemele din aceste domenii si comunica riscurile;

i) contribuie la realizarea unui nivel ridicat de protectie a vietii si sanatatii umane, tinand seama de sanatatea si bunastarea animalelor, sanatatea plantelor si protectia mediului;

j) colecteaza si analizeaza datele pentru a permite caracterizarea si monitorizarea riscurilor care au o influenta directa sau indirecta asupra sigurantei alimentelor si in domeniul hranei pentru animale;

k) acorda consultanta stiintifica si asistenta tehnica si stiintifica privind nutritia umana, tinand seama de prevederile legislatiei nationale si comunitare, emite avize stiintifice cu privire la probleme legate de sanatatea si bunastarea animalelor si sanatatea plantelor, precum si avize stiintifice privind produsele, altele decat alimentele si hrana pentru animale, in legatura cu organismele modificate genetic, astfel cum sunt definite prin Ordonanta Guvernului nr. 49/2000 privind regimul de obtinere, testare, utilizare si comercializare a organismelor modificate genetic prin tehnicile biotehnologiei moderne, precum si a produselor rezultate din acestea, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 214/2002;

l) emite avize stiintifice care servesc drept baza stiintifica pentru elaborarea si adoptarea de masuri in domeniile ce privesc obiectul sau de activitate;

m) elaboreaza proiecte de acte normative in vederea indeplinirii atributiilor specifice.

Art. 64 - (1) Autoritatea functioneaza in cooperare cu Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, Ministerul Sanatatii si Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor, precum si cu celelalte autoritati nationale ce au competente executive in domeniul sigurantei alimentelor.

(2) Autoritatea coopereaza cu Autoritatea Europeana pentru Siguranta Alimentara, cu institutiile similare comunitare si din statele membre, precum si cu institutiile similare internationale.

Art. 65 - (1) In indeplinirea atributiilor sale Autoritatea constituie structura de contact cu Autoritatea Europeana pentru Siguranta Alimentara si actioneaza pe baza de autonomie functionala si decizionala conform angajamentelor asumate de Romania.

(2) In cadrul Autoritatii functioneaza Secretariatul operational pentru Codex Alimentarius, condus de presedintele Autoritatii.

Art. 66 - (1) Autoritatea este condusa de un presedinte cu rang de secretar de stat, numit prin decizie a primului-ministru pe o perioada de 5 ani.

(2) In exercitarea atributiilor care ii revin presedintele emite ordine si instructiuni, in conditiile legii.

(3) Presedintele este sprijinit in activitatea sa de un consiliu stiintific si un consiliu consultativ, fara personalitate juridica.

(4) Presedintele Autoritatii este ordonator principal de credite.

Art. 67 - Secretarul general al Autoritatii este numit prin decizie a primului-ministru. Atributiile sale sunt stabilite prin ordin al presedintelui Autoritatii.

Art. 68 - (1) Consiliul stiintific este format din minimum 7 personalitati recunoscute in domeniile de competenta ale Autoritatii.

(2) Componenta si regulamentul de organizare si functionare ale Consiliului stiintific se aproba prin ordin al presedintelui, in termen de 15 zile de la numirea acestuia.

Art. 69 - (1) Consiliul consultativ este format din reprezentanti ai ministerelor, ai altor autoritati ale administratiei publice competente in domeniul sanitar-veterinar si pentru siguranta alimentelor si reprezentanti ai societatii civile.

(2) Consiliul consultativ este prezidat de presedintele Autoritatii.

(3) Componenta si regulamentul de organizare si functionare ale Consiliului consultativ se aproba prin ordin al presedintelui, in termen de 15 zile de la numirea acestuia.

(4) Membrii Consiliului stiintific beneficiaza de o indemnizatie de participare de maximum 20% din indemnizatia bruta a presedintelui Autoritatii.'

9. Articolul 7 va avea urmatorul cuprins:

'Art. 7 - (1) Autoritatea are in structura sa urmatoarele directii generale:

a) Directia generala sanitara veterinara, condusa de un director general - medic veterinar;

b) Directia generala pentru siguranta alimentelor, condusa de un director general;

c) Directia generala pentru inspectie, control, inspectie la frontiera si coordonarea institutelor veterinare, condusa de un director general;

d) Directia generala economica, administrativa, juridica si relatii internationale, condusa de un director general.

(2) Directorii generali ai directiilor generale sunt numiti, in conditiile legii, prin ordin al presedintelui Autoritatii.

(3) In exercitarea atributiilor sale directorul general al Directiei generale sanitare veterinare emite decizii tehnice si poate dispune masuri urgente in cazul unor situatii deosebite in domeniul sanitar-veterinar.'

10. Dupa articolul 7 se introduce articolul 71 cu urmatorul cuprins:

'Art. 71 - (1) Autoritatea isi desfasoara activitatea conform principiilor independentei, transparentei, confidentialitatii, accesului la documente si informatii in conditiile legii.

(2) Autoritatea prezinta anual Guvernului un raport privind activitatea desfasurata, care include bilantul rezultatelor.'

11. Articolul 8 va avea urmatorul cuprins:

'Art. 8 - (1) Medicii veterinari oficiali sunt medicii veterinari din cadrul Autoritatii, institutelor veterinare si directiilor sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti.

(2) Medicii veterinari care isi desfasoara activitatea in structura altor ministere au atributii si competente de medic veterinar oficial si pot fi trecuti, cu acordul partilor, in structura Autoritatii.'

12. Titlul capitolului III va avea urmatorul cuprins:

'Atributii si competente ale serviciilor sanitar-veterinare de stat'

13. Articolul 9 va avea urmatorul cuprins:

'Art. 9 - Domeniile de competenta ale serviciilor sanitar-veterinare de stat sunt:

a) stabilirea obligatiilor si responsabilitatilor persoanelor fizice si juridice in domeniul sanitar-veterinar;

b) stabilirea obligatiilor si responsabilitatilor institutiilor si organelor administratiei publice in domeniul sanitar-veterinar;

c) autorizarea, omologarea si acreditarea in domeniul sanitar-veterinar;

d) sistemul informatic sanitar-veterinar national;

e) autoevaluarea serviciilor sanitar-veterinare;

f) definirea termenilor tehnici utilizati in domeniul sanitar-veterinar, prevazuti in anexa nr. 1;

g) sanatatea animalelor: calificarea statusului de sanatate a animalelor, certificarea sanitar-veterinara, masurile de protectie, notificarea veterinara, declararea bolilor, controlul bolilor la animale si prevenirea transmiterii acestora de la animale la om;

h) sanatatea publica veterinara;

i) identificarea si inregistrarea animalelor;

j) stabilirea cerintelor sanitar-veterinare si controlul producerii, miscarii interne, punerii pe piata, comertului, importului, tranzitului si exportului de animale vii, material germinativ de origine animala, produse si subproduse supuse supravegherii si controlului sanitar-veterinar;

k) nutritia animalelor, furajele medicamentate si aditivii furajeri;

l) stabilirea cerintelor sanitar-veterinare pentru protectia si bunastarea animalelor si controlul aplicarii acestora;

m) inspectia si controalele sanitar-veterinare;

n) cerintele sanitar-veterinare pentru activitatea de reproductie a animalelor;

o) stabilirea cheltuielilor in domeniul sanitar-veterinar;

p) elaborarea si punerea in aplicare a sistemului de instruire in domeniul sanitar-veterinar;

q) stabilirea necesitatilor de investitii si dotare in domeniul sanitar-veterinar.'

14. Articolul 10 va avea urmatorul cuprins:

'Art. 10 - Autoritatea are urmatoarele atributii:

a) organizeaza activitatile sanitar-veterinare publice pe intregul teritoriu al tarii, dupa o conceptie unitara, pentru asigurarea sanatatii animalelor, a sanatatii publice, protectiei animalelor, protectiei mediului si a sigurantei alimentelor;

b) elaboreaza norme sanitar-veterinare care se aproba prin ordin al presedintelui Autoritatii, pentru domeniile de competenta ale serviciilor sanitar-veterinare, unice si obligatorii pentru persoanele fizice si juridice prevazute la art. 2;

c) controleaza aplicarea normelor sanitar-veterinare;

d) stabileste responsabilitatile generale ale medicilor veterinari;

e) stabileste drepturile si obligatiile medicilor veterinari oficiali;

f) stabileste drepturile si obligatiile medicilor veterinari de libera practica imputerniciti pentru efectuarea unor activitati sanitar-veterinare publice;

g) participa la elaborarea sau avizarea conventiilor si acordurilor privind colaborarea in domeniul sanitar-veterinar;

h) impreuna cu Ministerul Sanatatii raspunde de organizarea si aplicarea masurilor necesare pentru prevenirea si combaterea bolilor comune omului si animalelor, precum si pentru siguranta alimentelor de origine animala;

i) organizeaza, coordoneaza, gestioneaza si controleaza activitatea privind identificarea si inregistrarea animalelor;

j) organizeaza, coordoneaza, gestioneaza si controleaza activitatea posturilor de inspectie la frontiera;

k) organizeaza si asigura functionarea sistemului informatic sanitar-veterinar national si conectarea acestuia la sistemul informatic sanitar-veterinar al Uniunii Europene;

l) elaboreaza regulamentele de organizare si functionare ale serviciilor sanitar-veterinare de stat si stabileste atributiile si responsabilitatile acestora;

m) organizeaza si controleaza activitatile sanitar-veterinare publice efectuate de medicii veterinari de libera practica imputerniciti;

n) stabileste cerintele sanitar-veterinare;

o) elaboreaza programele nationale in domeniul sanitar-veterinar, aprobate prin ordin al presedintelui Autoritatii.'

15. Articolul 11 va avea urmatorul cuprins:

'Art. 11 - Drepturile si competentele Autoritatii sunt urmatoarele:

a) are acces liber, pentru a-si exercita competentele specifice, in obiectivele prevazute la art. 18 alin. (1), precum si in alte locuri ce sunt supuse supravegherii si controlului sanitar-veterinar;

b) solicita prezentarea si verificarea oricaror documente, date si informatii relevante, referitoare la obiectivele prevazute la art. 18 alin. (1);

c) dispune masuri de protectie si restrictie privind animalele vii, materialul germinativ de origine animala, produsele si subprodusele supuse supravegherii si controlului sanitar-veterinar din obiectivele prevazute la art. 18 alin. (1);

d) suspenda sau interzice functionarea obiectivelor prevazute la art. 18 alin. (1);

e) impune masuri de restrictie privind miscarea si certificarea sanitar-veterinara pentru animale vii, material germinativ de origine animala, produse si subproduse supuse supravegherii si controlului sanitar-veterinar ce se afla in obiectivele prevazute la art. 18 alin. (1);

f) limiteaza sau interzice comertul, importul, producerea sau punerea pe piata, exportul si tranzitul de animale vii, material germinativ de origine animala, produse si subproduse supuse supravegherii si controlului sanitar-veterinar;

g) recolteaza probe destinate examenelor de laborator, pentru elucidarea unor factori de risc privind sanatatea animalelor, sanatatea publica, protectia animalelor, protectia mediului si siguranta alimentelor;

h) verifica daca personalul angajat al obiectivelor prevazute la art. 18 alin. (1) respecta cerintele sanitar-veterinare privind sanatatea animalelor, sanatatea publica, protectia animalelor, protectia mediului si siguranta alimentelor;

i) inspecteaza si controleaza conformitatea cu cerintele sanitar-veterinare pentru obiectivele prevazute la art. 18 alin. (1);

j) dispune punerea sub sechestru veterinar sau uciderea animalelor ori punerea sub sechestru veterinar, confiscarea si distrugerea produselor si subproduselor supuse supravegherii si controlului sanitar-veterinar;

k) aplica sanctiuni contraventionale in cazul savarsirii unor fapte care constituie contraventii la legislatia sanitar-veterinara;

l) solicita organelor administratiei publice centrale si locale aplicarea masurilor legale in caz de necesitate sau de risc iminent pentru sanatatea animalelor, sanatatea publica, protectia animalelor, protectia mediului si siguranta alimentelor.'

16. Articolul 12 va avea urmatorul cuprins:

'Art. 12 - In vederea realizarii activitatilor sanitar-veterinare publice, in limitele de competenta ale serviciilor sanitar-veterinare de stat, Autoritatea colaboreaza cu autoritatile administratiei publice centrale si locale, cu asociatiile si patronatele din domeniul agricol si industria farmaceutica, cu reprezentantii societatii civile si cu organizatiile internationale din domeniul sanitar-veterinar.'

17. Dupa articolul 12 se introduce articolul 121 cu urmatorul cuprins:

'Art. 121 - Atributiile Autoritatii in domeniul sigurantei alimentelor sunt stabilite si prin legislatia specifica.'

18. Articolul 13 va avea urmatorul cuprins:

'Art. 13 - In exercitarea profesiunii medicii veterinari au urmatoarele obligatii:

a) sa anunte de urgenta autoritatea sanitar-veterinara si pentru siguranta alimentelor despre orice suspiciune privind aparitia unei boli supuse notificarii obligatorii, conform legii, precum si a oricarui risc privind sanatatea animalelor, sanatatea publica, bunastarea si protectia animalelor, protectia mediului si siguranta alimentelor;

b) sa ia masurile de urgenta prevazute de lege, pentru a preveni si a opri difuzarea unor boli transmisibile ale animalelor sau a oricarui risc de natura a afecta sanatatea animalelor si sanatatea publica, protectia animalelor, protectia mediului si siguranta alimentelor;

c) sa participe, la solicitarea directiei sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, sau, dupa caz, a Autoritatii, la actiuni de eradicare a unor boli transmisibile ale animalelor sau la cele de control in cazul izbucnirii unor boli transmisibile emergente pentru Romania;

d) sa dispuna respectarea perioadelor de asteptare si intrerupere, referitoare la eliminarea sau prezenta de reziduuri la animale vii, in produse ori subproduse de origine animala destinate consumului uman;

e) sa inregistreze si sa pastreze, pentru o perioada stabilita de Autoritate, un registru cu activitatea desfasurata si evidenta modului de prescriere, distribuire si utilizare a produselor medicinale veterinare, a aditivilor furajeri si a furajelor medicamentate;

f) sa pastreze confidentialitatea asupra oricaror fapte, informatii sau documente de care iau cunostinta in exercitarea activitatilor, pentru care exista drepturi de autor, protectie de confidentialitate comerciala sau daca utilizarea acestor date este licentiata.'

19. Articolul 14 va avea urmatorul cuprins:

'Art. 14 - (1) Medicii veterinari oficiali au urmatoarele obligatii principale:

a) dispun aplicarea prevederilor legislatiei sanitar-veterinare, controleaza respectarea acestora si efectueaza activitatile sanitar-veterinare publice ce intra in responsabilitatea lor;

b) dispun masurile necesare si supravegheaza aplicarea acestora de catre persoanele fizice si juridice, pentru apararea si imbunatatirea sanatatii animalelor, protectia sanatatii publice, protectia animalelor, protectia mediului si siguranta alimentelor;

c) dispun fara intarziere masurile necesare, pana la clarificarea oricaror suspiciuni referitoare la aparitia unei boli sau a unui element de risc in relatie cu sanatatea animalelor, sanatatea publica, protectia animalelor, protectia mediului si siguranta alimentelor;

d) dispun masurile necesare pentru precizarea cauzelor imbolnavirilor si controleaza aplicarea masurilor specifice in vederea controlului si eradicarii bolilor transmisibile ale animalelor si zoonozelor;

e) participa la evaluarea costurilor de compensare, in cazul taierii sau uciderii de animale vii, a celor de ecarisare si procesare a deseurilor animaliere, de dezinfectie, deratizare si dezinsectie, de confiscare sau distrugere de material germinativ de origine animala ori de produse si subproduse supuse supravegherii si controlului sanitar-veterinar;

f) asigura controlul produselor si subproduselor de origine animala destinate consumului uman, precum si al celor ce nu sunt destinate acestui scop, al materiilor furajere utilizate in nutritia animalelor si al produselor medicinale veterinare, in toate fazele de producere, depozitare, colectare, transport, procesare, intermediere, punere pe piata, si al celor ce fac obiectul importului, exportului, tranzitului si comertului;

g) participa la cursuri de instruire in domeniul sanitar-veterinar.

(2) Masurile stabilite de medicii veterinari oficiali in exercitarea atributiilor si responsabilitatilor lor sunt obligatorii pentru toate persoanele fizice si juridice care desfasoara activitati ce intra sub incidenta competentelor serviciilor sanitar-veterinare.

(3) Drepturile specifice ale medicilor veterinari oficiali sunt conferite de competentele autoritatii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, prevazute la art. 11.

(4) In functie de strategia nationala in domeniul sanitar-veterinar, Autoritatea poate stabili si alte drepturi si obligatii ale medicilor veterinari oficiali.'

20. Articolul 15 va avea urmatorul cuprins:

'Art. 15 - (1) Medicii veterinari de libera practica imputerniciti au obligatiile prevazute la art. 13, precum si cele ce rezulta din contractele pentru efectuarea unor activitati sanitar-veterinare publice, incheiate cu directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti.

(2) Pentru efectuarea unor activitati sanitar-veterinare cuprinse in Programul actiunilor de supraveghere, prevenire si control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului, a actiunilor privind identificarea si inregistrarea animalelor, precum si a altor actiuni prevazute in alte programe nationale, pe care Autoritatea trebuie sa le puna in aplicare, directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti pot angaja personal sanitar-veterinar propriu sau pot incheia contracte cu medicii veterinari, organizati in conditiile legii.

(3) Numarul posturilor pentru personalul sanitar-veterinar propriu, pentru fiecare directie sanitar-veterinara si pentru siguranta alimentelor judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, se aproba prin ordin al presedintelui Autoritatii.

(4) Activitatile de asistenta medical-veterinara sunt asigurate in exclusivitate de serviciile medicale sanitar-veterinare particulare.'

21. Titlul capitolului V va avea urmatorul cuprins:

'Obligatiile si responsabilitatile in domeniul sanitar-veterinar'

22. Articolul 16 va avea urmatorul cuprins:

'Art. 16 - Persoanele fizice si persoanele juridice prevazute la art. 2 au urmatoarele obligatii:

a) sa anunte directiei sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene sau a municipiului Bucuresti inceperea ori sistarea activitatilor supuse supravegherii si controlului sanitar-veterinar;

b) sa asigure sprijinul necesar autoritatilor sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor pentru realizarea atributiilor si responsabilitatilor acestora;

c) sa permita accesul liber, permanent si nerestrictionat al autoritatilor sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor pentru efectuarea inspectiilor, controalelor, verificarilor sau examinarilor in obiectivele prevazute la art. 18 alin. (1);

d) sa ofere autoritatilor sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor asistenta necesara in timpul controalelor, inspectiilor, verificarilor si examinarilor pe care le intreprind pentru realizarea obiectivelor, atributiilor si responsabilitatilor acestora;

e) sa anunte fara intarziere autoritatile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor locale si administratia publica locala despre aparitia oricarei suspiciuni sau imbolnaviri a animalelor, iar pana la sosirea medicului veterinar, sa izoleze animalele bolnave, moarte, ucise ori taiate, fiind interzisa folosirea sau comercializarea carnii si a altor produse si subproduse provenite de la aceste animale, fara aprobarea autoritatii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor locale;

f) sa anunte autoritatilor sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor locale, in termenul stabilit de prevederile legale specifice, despre intrarea/iesirea de animale in/din localitati, instrainarea si dobandirea de animale, disparitia, moartea, taierea de animale, precum si orice alte evenimente privind miscarea animalelor;

g) sa sprijine autoritatile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor in efectuarea actiunilor sanitar-veterinare de interes public;

h) sa prezinte animalele pentru efectuarea actiunilor sanitar-veterinare de interes public, la locul, data si ora stabilite de medicul veterinar oficial sau de medicul veterinar de libera practica imputernicit;

i) sa respecte masurile stabilite de autoritatea sanitar-veterinara si pentru siguranta alimentelor;

j) sa anunte autoritatea sanitar-veterinara si pentru siguranta alimentelor locala si sa solicite certificatul de sanatate animala si de transport ori alte documente necesare in vederea miscarii sau transportului de animale vii, material germinativ de origine animala, produse si subproduse supuse supravegherii si controlului sanitar-veterinar;

k) sa trimita autoritatii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, la solicitarea acesteia, copii ale documentelor si certificatelor ce insotesc animalele vii, materialul germinativ de origine animala, produsele si subprodusele supuse supravegherii si controlului sanitar-veterinar;

l) sa respecte interdictiile si restrictiile stabilite de autoritatea sanitar-veterinara si pentru siguranta alimentelor privind activitatile prevazute la art. 2;

m) sa puna pe piata, sa importe, sa exporte si sa comercializeze numai animale vii, material germinativ de origine animala, produse si subproduse provenite de la animale, pentru care, daca au fost tratate cu produse medicinale veterinare, s-au respectat perioadele de asteptare sau de intrerupere;

n) sa respecte masurile de interdictie si restrictie pentru produse medicinale veterinare si pentru produse si materii utilizate in nutritia animalelor, pentru unele substante interzise sau neautorizate a fi administrate animalelor ori a fi folosite in relatie cu produsele de origine animala;

o) sa puna la dispozitie autoritatilor sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor animalele vii sau materialul germinativ de origine animala, produsele si subprodusele de origine animala, produsele medicinale veterinare, deseurile, subprodusele de origine animala care nu sunt destinate consumului uman sau agentii patogeni de origine animala, produsele si materiile utilizate in nutritia animalelor ori alte materii si produse ce pot influenta starea de sanatate a animalelor, in vederea examinarii si testarii acestora, pentru depistarea unor substante interzise sau neautorizate a fi utilizate in scopuri sanitar-veterinare;

p) sa respecte masurile de interzicere sau restrictionare privind punerea pe piata, importul, exportul, tranzitul si comertul cu produse si subproduse ce nu sunt destinate consumului uman sau sunt improprii consumului uman ori pentru nutritia animalelor, precum si dispozitiile autoritatii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor de distrugere a produselor si subproduselor ce nu sunt destinate consumului uman sau sunt improprii consumului uman ori pentru nutritia animalelor, ce pot constitui un risc potential pentru sanatatea animalelor, sanatatea publica, protectia animalelor, protectia mediului si siguranta alimentelor;

q) sa aplice normele sanitar-veterinare privind cerintele de zooigiena, de adapostire, ingrijire, de reproductie si utilizare rationala a animalelor, precum si masurile suplimentare stabilite de autoritatile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor in aceste domenii;

r) sa aplice masurile sanitar-veterinare pentru prevenirea bolilor animalelor, precum si pentru controlul si eradicarea sau prevenirea difuzarii acestora in teritoriu;

s) sa intretina in buna stare de functionare si igiena, cu respectarea stricta a regulilor sanitar-veterinare, obiectivele prevazute la art. 18 alin. (1), mijloacele pentru transportul animalelor vii, materialului germinativ de origine animala, produselor si subproduselor supuse supravegherii si controlului sanitar-veterinar;

s) sa pastreze, in limitele de timp stabilite de autoritatea sanitar-veterinara si pentru siguranta alimentelor, certificatele si documentele ce atesta sau certifica starea de sanatate a animalelor vii, a materialului germinativ de origine animala sau a produselor si subproduselor supuse supravegherii si controlului sanitar-veterinar;

t) sa respecte masurile de suspendare sau retragere de pe piata a produselor medicinale veterinare, stabilite de autoritatea sanitar-veterinara si pentru siguranta alimentelor, si sa puna la dispozitie acesteia documentele si produsele respective, pentru examinarea acestora, inclusiv prin prelevare de probe pentru examene de laborator;

t) sa se conformeze cerintelor sanitar-veterinare stabilite prin ordin al presedintelui Autoritatii.'

23. Articolul 17 va avea urmatorul cuprins:

'Art. 17 - Autoritatile administratiei publice centrale si locale au obligatia sa colaboreze si sa sprijine medicii veterinari oficiali si medicii veterinari de libera practica imputerniciti in exercitarea competentelor specifice domeniului sanitar-veterinar.'

24. Titlul capitolului VI va avea urmatorul cuprins:

'Autorizarea, omologarea si acreditarea in domeniul sanitar-veterinar'

25. Articolul 18 va avea urmatorul cuprins:

'Art. 18 - (1) Functionarea exploatatiilor de animale, a fermelor de carantina, a celor cu animale de vanat, parcurilor, rezervatiilor nationale si gradinilor zoologice, pasunilor si taberelor de vara, aglomerarilor temporare de animale, statiilor de incubatie a oualor, precum si a unitatilor care produc, depoziteaza, colecteaza, transporta, proceseaza, intermediaza, pun pe piata, importa, exporta sau comercializeaza animale vii, material germinativ de origine animala, produse si subproduse de origine animala destinate consumului uman, produse medicinale veterinare, deseuri, subproduse de origine animala care nu sunt destinate consumului uman sau agenti patogeni de origine animala, produse si materii utilizate in nutritia animalelor ori alte materii si produse ce pot influenta starea de sanatate a animalelor este permisa numai daca sunt autorizate de catre directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, ori, dupa caz, de catre Autoritate si au asigurate supravegherea si controlul sanitar-veterinar, in conditiile legii.

(2) Autoritatile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor autorizeaza unitatile prevazute la alin. (1) numai daca acestea indeplinesc cerintele prevazute de legislatia sanitar-veterinara in vigoare.

(3) Autoritatea autorizeaza, in conditiile legii, unitatile prevazute la alin. (1) care efectueaza activitati de export.

(4) Autoritatea sanitar-veterinara si pentru siguranta alimentelor participa in comisiile de omologare si acreditare pentru domeniul sanitar-veterinar, in conditiile legii.

(5) Pentru eliberarea autorizatiilor, avizelor si certificatelor sanitar-veterinare se stabilesc taxele prevazute in anexele nr. 3, 4 si 5, care se platesc anticipat, se constituie ca venit la bugetul de stat si se actualizeaza periodic, in functie de rata inflatiei, prin hotarare a Guvernului, la propunerea Autoritatii impreuna cu Ministerul Finantelor Publice.

(6) Autoritatea va elabora norme sanitar-veterinare privind cerintele specifice pe care trebuie sa le indeplineasca obiectivele prevazute la alin. (1) in vederea autorizarii pentru activitatile supuse autorizarii sanitar-veterinare, care se aproba prin ordin al presedintelui Autoritatii.'

26. Articolul 19 va avea urmatorul cuprins:

'Art. 19 - (1) Functionarea unitatilor de taiere a animalelor, de colectare, prelucrare, procesare, depozitare, transport si valorificare a produselor si subproduselor de origine animala, stabilite prin ordin al presedintelui Autoritatii, este permisa numai daca sunt autorizate si au asigurata asistenta tehnica sanitar-veterinara de stat, in conditiile legislatiei sanitar-veterinare.

(2) Asistenta tehnica sanitar-veterinara prevazuta la alin. (1) se asigura de personalul sanitar-veterinar angajat, in conditiile legii, pe perioada determinata, de catre directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti, in baza tarifelor stabilite conform art. 48.'

27. Titlul capitolului VII va avea urmatorul cuprins:

'Cerinte sanitar-veterinare si controale de sanatate pentru animale vii si material germinativ de origine animala'

28. Articolul 20 va avea urmatorul cuprins:

'Art. 20 - (1) In vederea certificarii miscarii animalelor si a aplicarii conceptului de zonare si regionalizare, autoritatea sanitar-veterinara si pentru siguranta alimentelor judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, defineste sau califica statusul de sanatate a animalelor aflate in obiectivele prevazute la art. 18 alin. (1) si a zonelor sau regiunilor epidemiologice din Romania, in raport cu bolile specifice ale animalelor, stabilite de Autoritate, in baza Programului actiunilor de supraveghere, prevenire si control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului, in conditiile prevazute de legislatia sanitar-veterinara in vigoare.

(2) Institutul veterinar de profil intocmeste si monitorizeaza situatia actualizata a statusului de sanatate a animalelor aflate in obiectivele prevazute la art. 18 alin. (1), precum si a zonelor si regiunilor epidemiologice stabilite ca urmare a calificarii sanitar-veterinare, prevazut la alin. (1).'

29. Articolul 21 va avea urmatorul cuprins:

'Art. 21 - (1) Miscarea interna, importul, tranzitul, exportul si comertul cu animale vii si material germinativ de origine animala sunt supuse certificarii sanitar-veterinare.

(2) Animalele vii si materialul germinativ de origine animala, pentru a fi puse pe piata, importate, exportate sau pentru a face obiectul tranzitului ori al comertului, trebuie sa fie insotite de certificat sanitar-veterinar si, dupa caz, de alte documente pentru atestarea indeplinirii cerintelor sanitar-veterinare si de conformitate.

(3) Cerintele sanitar-veterinare, conditiile, modalitatile si competentele de certificare sanitar-veterinara sunt stabilite prin ordin al presedintelui Autoritatii.

(4) Autoritatea poate modifica si completa cerintele, conditiile, modalitatile si competentele de certificare, in functie de strategia serviciilor sanitar-veterinare.'

30. Articolul 22 va avea urmatorul cuprins:

'Art. 22 - (1) Autoritatea pune in aplicare la nivel national un sistem unic de identificare si inregistrare a animalelor, care sa faca posibila trasabilitatea animalelor si a materialului germinativ de origine animala, in corelatie directa cu sistemul de etichetare si marcare utilizat pentru produsele si subprodusele obtinute de la acestea.

(2) Autoritatea este coordonatorul activitatilor privind identificarea si inregistrarea animalelor si proprietarul sistemului informatic pentru identificarea si inregistrarea animalelor.'

31. Articolul 23 va avea urmatorul cuprins:

'Art. 23 - (1) Comertul, importul, miscarea interna, tranzitul si exportul de animale vii si material germinativ de origine animala se realizeaza in baza cerintelor sanitar-veterinare specifice prevazute in normele sanitar-veterinare aprobate prin ordin al presedintelui Autoritatii.

(2) Autoritatea stabileste tarile terte autorizate si unitatile pentru export in Romania de animale vii si material germinativ de origine animala.'

32. Articolul 24 va avea urmatorul cuprins:

'Art. 24 - (1) Materialul germinativ de origine animala trebuie sa fie produs in unitati specializate, autorizate de autoritatea sanitar-veterinara si pentru siguranta alimentelor.

(2) Unitatile specializate prevazute la alin. (1) trebuie sa fie inscrise in lista oficiala elaborata de Autoritate si sunt supuse inspectiei si controalelor sanitar-veterinare, in vederea conformitatii cu cerintele sanitar-veterinare prevazute de legislatia sanitar-veterinara.

(3) Prelevarea, prelucrarea si depozitarea materialului germinativ de origine animala se efectueaza de echipe specializate, autorizate de Autoritate.'

33. Articolul 25 va avea urmatorul cuprins:

'Art. 25 - (1) In cadrul comertului, tranzitului sau importului de animale vii si material germinativ de origine animala, produse si subproduse supuse supravegherii si controlului sanitar-veterinar, Autoritatea poate dispune, in anumite cazuri, luarea unor masuri speciale de protectie impotriva oricarui risc de natura sa afecteze sanatatea animalelor, sanatatea publica, protectia animalelor, protectia mediului si siguranta alimentelor.

(2) Autoritatea stabileste cerintele sanitar-veterinare pentru anuntarea, declararea, notificarea interna si internationala a oricarei suspiciuni de boala sau imbolnavire.

(3) Sunt exceptate de la obligatia anuntarii si notificarii cazurile de imbolnavire provocate in scopul producerii de biopreparate sau pentru efectuarea de cercetari stiintifice ori testari ale unor produse medicinale veterinare.'

34. Articolul 26 va avea urmatorul cuprins:

'Art. 26 - (1) Depistarea bolilor transmisibile ale animalelor este realizata prin efectuarea actiunilor de supraveghere sanitar-veterinara activa si pasiva, in vederea cunoasterii incidentei si prevalentei acestora.

(2) Pentru prevenirea difuzarii bolilor transmisibile prin miscarea animalelor vii, materialului germinativ de origine animala, produselor si subproduselor supuse supravegherii si controlului sanitar-veterinar, Autoritatea elaboreaza norme sanitar-veterinare care se aproba prin ordin al presedintelui Autoritatii.

(3) Autoritatea stabileste si actualizeaza lista bolilor transmisibile ale animalelor, ce sunt supuse declararii si notificarii oficiale, precum si a celor supuse carantinei de necesitate, diferentiate in raport cu gravitatea bolii, gradul de difuzabilitate, particularitatile modului si ale cailor de transmitere a acesteia, precum si cu implicatiile economico-sociale.

(4) Pentru sprijinirea actiunilor de lupta impotriva bolilor transmisibile ale animalelor, prin hotarare a consiliului local sau judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, se constituie comandamente antiepizootice formate din conducatori ai unitatilor de pe teritoriul respectiv si alte persoane carora le revin sarcini in aplicarea masurilor de control stabilite de Autoritate cu privire la combaterea bolilor.

(5) Daca epizootia prezinta un pericol deosebit pentru economia nationala, prin hotarare a Guvernului se constituie comandamentul antiepizootic central, alcatuit din conducatori ai ministerelor si ai altor organe ale administratiei publice centrale, care stabileste masurile ce se impun in toate sectoarele social-economice si raspunde de aplicarea acestora, in conditiile legii.

(6) In cazul masurilor ce se intreprind pentru lichidarea rapida a focarelor de boli transmisibile ale animalelor, ce implica taierea sau uciderea unor animale, se acorda despagubiri proprietarilor pentru animalele taiate, ucise sau altfel afectate, in conditii care se stabilesc prin hotarare a Guvernului.

(7) Plata despagubirilor prevazute la alin. (6) se asigura de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, la valoarea de inlocuire la pretul pietei a animalelor taiate, ucise sau altfel afectate, dupa caz, la suma pierderii suferite de proprietar, la data cand a avut loc actiunea de lichidare a focarului de boala, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

(8) Sursele financiare necesare altor masuri ce se impun pentru prevenirea si combaterea epizootiilor si apararea sanatatii animalelor, in cazul actiunilor de importanta deosebita, se asigura de la bugetul de stat prin bugetul Autoritatii.

(9) Autoritatea va elabora si va pune in aplicare strategii nationale de control al bolilor transmisibile la animale, bazate pe principii si criterii similare cu cele utilizate de statele membre.

(10) Autoritatea elaboreaza si pune in aplicare planuri nationale de necesitate si alerta pentru controlul unor boli transmisibile ale animalelor.

(11) Lista bolilor pentru care se elaboreaza programe nationale de necesitate si alerta se stabileste de Autoritate.'

35. Articolul 27 va avea urmatorul cuprins:

'Art. 27 - (1) Autoritatea elaboreaza, pentru bolile transmisibile ale animalelor, deja existente pe teritoriul Romaniei, programe nationale de eradicare si controleaza aplicarea corecta si in termenele stabilite a acestora.

(2) Autoritatea intocmeste documentatia necesara pentru obtinerea statusului de tara sau zona libera ori oficial libera de aceste boli si dispune aplicarea masurilor pentru mentinerea acestui status.

(3) Autoritatea realizeaza zonarea si regionalizarea teritoriului Romaniei in functie de bolile prevazute la alin. (1).'

36. Articolul 28 va avea urmatorul cuprins:

'Art. 28 - Consiliile locale sau judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, asigura strangerea si distrugerea cadavrelor de animale care nu pot fi ridicate de unitatile de ecarisaj, organizeaza actiuni de strangere a cainilor fara stapan si asigura aplicarea in acest scop a tehnicilor admise de normele sanitar-veterinare internationale si amenajeaza si intretin locurile de depozitare a resturilor menajere, potrivit normelor sanitar-veterinare.'

37. Titlul capitolului IX va avea urmatorul cuprins:

'Cerinte sanitar-veterinare privind produsele si subprodusele de origine animala destinate consumului uman'

38. Articolul 29 va avea urmatorul cuprins:

'Art. 29 - (1) Comertul, importul, producerea, punerea pe piata, tranzitul si exportul de produse si subproduse de origine animala destinate consumului uman se realizeaza in baza cerintelor sanitar-veterinare specifice prevazute de normele sanitar-veterinare elaborate de Autoritate si aprobate prin ordin al presedintelui acesteia.

(2) Autoritatea stabileste, prin ordin al presedintelui, tipurile de produse si subproduse de origine animala destinate consumului uman, ce nu pot fi produse, puse pe piata si care nu pot face obiectul importului, exportului sau tranzitului.'

39. Articolul 30 va avea urmatorul cuprins:

'Art. 30 - Produsele si subprodusele de origine animala destinate consumului uman sau utilizate in alte scopuri pot fi puse pe piata, importate sau exportate numai daca au fost supuse inspectiilor si controalelor sanitar-veterinare in conformitate cu prevederile legislatiei sanitar-veterinare si daca au fost obtinute de la animale care:

a) nu au facut obiectul unor restrictii din motive sanitar-veterinare; sau

b) au facut obiectul unor restrictii din motive sanitar-veterinare, dar care:

- au fost marcate cu o marca speciala in acest sens;

- au fost tratate sau procesate printr-o metoda adecvata pentru inactivarea sau distrugerea agentului cauzal.'

40. Articolul 31 va avea urmatorul cuprins:

'Art. 31 - (1) Miscarea interna, importul, tranzitul, exportul si comertul cu produse si subproduse de origine animala destinate consumului uman sunt supuse certificarii sanitar-veterinare.

(2) Cerintele sanitar-veterinare, conditiile si modalitatile realizarii certificarii sanitar-veterinare, precum si stabilirea competentelor de certificare pentru operatiunile prevazute la alin. (1) se stabilesc de Autoritate prin ordin al presedintelui.'

41. Titlul capitolului X va avea urmatorul cuprins:

'Cerinte sanitar-veterinare privind deseurile animaliere, subprodusele de origine animala ce nu sunt destinate consumului uman, agentii patogeni de origine animala si produsele selectate de origine vegetala'

42. Articolul 32 va avea urmatorul cuprins:

'Art. 32 - Comertul, importul, miscarea interna, tranzitul si exportul deseurilor animaliere, subproduselor de origine animala ce nu sunt destinate consumului uman, agentilor patogeni de origine animala si produselor selectate de origine vegetala se realizeaza in baza cerintelor sanitar-veterinare specifice, prevazute de normele sanitar-veterinare elaborate de Autoritate si aprobate prin ordin al presedintelui.'

43. Articolul 33 va avea urmatorul cuprins:

'Art. 33 - Schimbul de agenti patogeni si de material patologic de origine animala se realizeaza numai intre unitati de invatamant superior medical, institute veterinare, laboratoare veterinare, unitati si institutii de cercetare, unitati ce produc preparate imunologice, kituri si reagenti de diagnostic, ce sunt autorizate de Autoritate pentru a desfasura astfel de activitati, in baza cerintelor sanitar-veterinare specifice, prevazute de normele sanitar-veterinare elaborate de Autoritate si aprobate prin ordin al presedintelui.'

44. Articolul 34 va avea urmatorul cuprins:

'Art. 34 - Deseurile animaliere si subprodusele de origine animala ce nu sunt destinate consumului uman sunt supuse inspectiei si contractelor sanitar-veterinare la locurile de producere, colectare, depozitare, sortare, precum si in unitatile de procesare a acestora, in scopul prevenirii si raspandirii de boli la animale si oameni si respectarii conditiilor igienice de procesare a acestora, in baza cerintelor sanitar-veterinare specifice prevazute de normele sanitar-veterinare elaborate de Autoritate si aprobate prin ordin al presedintelui.'

45. Articolul 35 se abroga.

46. Titlul capitolului XI va avea urmatorul cuprins:

'Cerinte sanitar-veterinare comune pentru protectia sanatatii publice'

47. Articolul 36 va avea urmatorul cuprins:

'Art. 36 - Autoritatea stabileste cerintele sanitar-veterinare pentru producerea, comercializarea, detinerea si utilizarea substantelor tireostatice, hormonale, beta agoniste ori a altor substante similare, pentru administrare la animale producatoare de hrana.'

48. Articolul 37 va avea urmatorul cuprins:

'Art. 37 - (1) Autoritatea stabileste cerintele sanitar-veterinare specifice, prevazute de normele sanitar-veterinare aprobate prin ordin al presedintelui, pentru supravegherea si monitorizarea unor substante si a reziduurilor la animale vii, produse si subproduse de origine animala destinate consumului uman.

(2) Autoritatea elaboreaza si pune in aplicare, prin institutul veterinar de profil, Programul national de supraveghere si monitorizare a unor substante si a reziduurilor la animale vii, produse si subproduse de origine animala si controleaza respectarea cerintelor sanitar-veterinare specifice.

(3) Autoritatea transmite organismelor internationale informatiile si datele din domeniul sanitar-veterinar, conform obligatiilor asumate.'

49. Articolul 38 va avea urmatorul cuprins:

'Art. 38 - (1) Autoritatea stabileste si pune in aplicare, prin autoritatile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, cerintele sanitar-veterinare pentru supravegherea, prevenirea si controlul zoonozelor.

(2) Autoritatea are responsabilitatea supravegherii, prevenirii si controlului zoonozelor in relatie cu sanatatea animalelor si a produselor si subproduselor de origine animala supuse supravegherii si controlului sanitar-veterinar.'

50. Articolul 39 va avea urmatorul cuprins:

'Art. 39 - (1) Autoritatea stabileste si pune in aplicare, prin autoritatile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, cerintele sanitar-veterinare pentru producerea, testarea, autorizarea, prescrierea, utilizarea, importul, comertul, tranzitul si exportul de furaje medicamentate, aditivi furajeri si hrana concentrata pentru animale de companie.

(2) Autoritatea elaboreaza si actualizeaza lista sortimentelor de produse ce constituie furaje medicamentate sau hrana concentrata pentru animale de companie, a aditivilor furajeri si lista unitatilor si intreprinderilor autorizate sa produca furaje medicamentate, aditivi furajeri si hrana concentrata pentru animale de companie.'

51. Titlul capitolului XII va avea urmatorul cuprins:

'Cerinte sanitar-veterinare privind inspectiile si controalele sanitar-veterinare'

52. Articolul 40 va avea urmatorul cuprins:

'Art. 40 - (1) Importul, exportul si tranzitul de animale vii, material germinativ de origine animala, produse si subproduse supuse supravegherii si controlului sanitar-veterinar se efectueaza numai prin posturile de inspectie la frontiera organizate in punctele de trecere a frontierei Romaniei.

(2) Autoritatea elaboreaza cerintele sanitar-veterinare pentru organizarea si functionarea posturilor de inspectie la frontiera, precum si procedurile de efectuare a acestor inspectii si controale, aprobate prin ordin al presedintelui.

(3) Administratorii punctelor de control la trecerea frontierei de stat a Romaniei au obligatia sa ia masuri pentru asigurarea conditiilor corespunzatoare de desfasurare a activitatii sanitar-veterinare, precum si a bazei materiale si a fortei de munca necesare pentru efectuarea dezinfectiei, dezinsectiei si deratizarii in aceste locuri, ca si pentru distrugerea cadavrelor de animale, a produselor improprii consumului uman, a unor deseuri sau subproduse de origine animala ce nu sunt destinate consumului uman.

(4) Activitatea de dezinfectie a mijloacelor de transport rutiere de la punctele de trecere a frontierei este asigurata de directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, conform normelor sanitar-veterinare elaborate de Autoritate si aprobate prin ordin al presedintelui.

(5) Daca la punctele de inspectie si controale sanitar-veterinare de frontiera se depisteaza boli transmisibile ale animalelor sau exista suspiciunea acestora ori un risc de alta natura ce poate pune in pericol sanatatea animalelor, sanatatea publica, protectia animalelor, protectia mediului si siguranta alimentelor, intregul lot de animale se va returna catre tara de origine, iar daca aceasta masura nu este posibila, Autoritatea poate dispune taierea imediata si valorificarea in conditii speciale sau uciderea intregului lot de animale, precum si distrugerea obiectelor si materialelor aferente.

(6) In situatiile prevazute la alin. (5) Autoritatea trebuie sa notifice masurile dispuse autoritatii sanitar-veterinare centrale a tarii exportatoare.

(7) Cand prin conventiile sau acordurile sanitar-veterinare incheiate de Romania cu alte state s-a stabilit astfel, se va proceda potrivit prevederilor acestora.'

53. Articolul 41 va avea urmatorul cuprins:

'Art. 41 - (1) Animalele vii, materialul germinativ de origine animala, produsele si subprodusele supuse supravegherii si controlului sanitar-veterinar, care provin din statele membre sau din tari terte, fac obiectul inspectiei si controalelor sanitar-veterinare la frontiera, efectuate de autoritatile sanitar-veterinare in baza cerintelor sanitar-veterinare specifice, prevazute de normele sanitar-veterinare elaborate de Autoritate si aprobate prin ordin al presedintelui.

(2) Animalele provenite din import se supun in mod obligatoriu carantinei profilactice, in locuri izolate si special amenajate, autorizate de directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, care permit introducerea animalelor in aceste locuri numai dupa verificarea indeplinirii cerintelor sanitar-veterinare specifice.'

54. Articolul 42 va avea urmatorul cuprins:

'Art. 42 - (1) Autoritatea stabileste si pune in aplicare, prin autoritatile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, cerintele sanitar-veterinare privind inspectia si controalele sanitar-veterinare ce trebuie sa se efectueze pentru animalele vii, materialul germinativ de origine animala, produsele si subprodusele supuse supravegherii si controlului sanitar-veterinar si controleaza conformitatea cu aceste cerinte.

(2) Responsabilitatea respectarii conditiilor de igiena privind producerea, transportul, punerea pe piata si comercializarea animalelor vii, materialului germinativ de origine animala, produselor si subproduselor supuse supravegherii si controlului sanitar-veterinar apartine unitatilor prevazute la art. 18 alin. (1).

(3) Autoritatea controleaza respectarea conditiilor de igiena prevazute la alin. (2).

(4) Autoritatea elaboreaza si pune in aplicare programul national de inspectie si controale sanitar-veterinare, stabilind responsabilitatile Autoritatii si ale directiilor sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti.'

55. Articolul 43 va avea urmatorul cuprins:

'Art. 43 - In vederea importului din tari terte al produselor prevazute la art. 18 alin. (1), intocmirii listelor oficiale cu tarile, unitatile sau intreprinderile autorizate pentru export in Romania, reprezentanti ai Autoritatii pot efectua evaluari sanitar-veterinare in tarile si la obiectivele mentionate privind respectarea cerintelor sanitar-veterinare si conformitatea acestor obiective cu prevederile legislatiei sanitar-veterinare romanesti ce reglementeaza importul din tari terte.'

56. Titlul capitolului XIII va avea urmatorul cuprins:

'Cerinte sanitar-veterinare privind protectia si bunastarea animalelor'

57. Articolul 44 va avea urmatorul cuprins:

'Art. 44 - (1) Proprietarii, detinatorii sau ingrijitorii de animale au obligatia sa respecte si sa aplice prevederile legislatiei sanitar-veterinare sau alte prevederi privind adapostirea si ingrijirea animalelor din exploatatii, gradini, parcuri si rezervatii zoologice ori din aglomerarile temporare de animale sau pe perioada pasunatului, in scopul respectarii cerintelor fiziologice si de comportament ale acestora, potrivit legislatiei in domeniul protectiei si bunastarii animalelor.

(2) Autoritatea stabileste, prin ordin al presedintelui, cerintele sanitar-veterinare pentru protectia animalelor de ferma, a animalelor in timpul transportului, in timpul taierii sau uciderii, a animalelor utilizate in scopuri de cercetare, de experimentare sau diagnostic, a animalelor din parcurile, gradinile, rezervatiile zoologice, a animalelor salbatice, a animalelor de companie sau de serviciu, a animalelor de competitie, a animalelor din aglomerari temporare de animale, a animalelor din speciile pe cale de disparitie si controleaza conformitatea cu aceste cerinte.

(3) Autoritatea, in colaborare cu organizatiile neguvernamentale pentru protectia animalelor, va lua masurile necesare pentru respectarea cerintelor sanitar-veterinare prevazute la alin. (2).'

58. Articolul 45 va avea urmatorul cuprins:

'Art. 45 - (1) Autoritatea stabileste, prin ordin al presedintelui, cerintele sanitar-veterinare pentru producerea, testarea, autorizarea, depozitarea, transportul, comercializarea, utilizarea, importul, tranzitul, exportul si comertul cu furaje, materii furajere, premixuri, zooforturi, aditivi furajeri, furaje complete, furaje suplimentare, furaje combinate, alte materii si produse utilizate in furajarea si nutritia animalelor.

(2) Autoritatea stabileste lista diferitelor categorii de furaje si materii furajere, premixuri, aditivi furajeri, furaje complete, furaje suplimentare, furaje combinate si a altor materii si produse utilizate in furajarea sau nutritia animalelor in Romania.'

59. Articolul 46 va avea urmatorul cuprins:

'Art. 46 - (1) Autoritatea stabileste, prin ordin al presedintelui, cerintele sanitar-veterinare pentru producerea, testarea, autorizarea, depozitarea, transportul, comercializarea, utilizarea, importul, tranzitul, exportul si comertul cu produse medicinale veterinare.

(2) Autoritatea elaboreaza si actualizeaza, prin ordin al presedintelui, lista unitatilor care fabrica produse medicinale veterinare, precum si lista fabricantilor si distribuitorilor autorizati sa aiba in posesie substante active cu proprietati anabolice, antiinfectioase, antiparazitare, antiinflamatorii, hormonale sau psihotrope, care pot fi folosite la fabricarea produselor medicinale veterinare.

(3) Autoritatea stabileste si actualizeaza, prin ordin al presedintelui, lista produselor medicinale veterinare autorizate, a perioadelor de asteptare si intrerupere, precum si a interdictiilor privind utilizarea unora dintre aceste produse.

(4) Autoritatea elaboreaza si pune in aplicare un program de farmacovigilenta.'

60. Articolul 47 va avea urmatorul cuprins:

'Art. 47 - Impreuna cu autoritatea nationala responsabila pentru activitatile de ameliorare si selectie a animalelor si cu organizatiile si asociatiile crescatorilor de animale, Autoritatea stabileste cerintele sanitar-veterinare privind animalele si activitatea de reproductie.'

61. Titlul capitolului XIV va avea urmatorul cuprins:

'Finantarea si cheltuielile serviciilor si activitatilor sanitar-veterinare de stat'

62. Articolul 48 va avea urmatorul cuprins:

'Art. 48 - (1) Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale Autoritatii si ale unitatilor din subordinea sa, prevazute in anexa nr. 2, se asigura din venituri proprii si din fonduri publice.

(2) Autoritatea asigura finantarea cheltuielilor pe baza de programe ce se aproba ca anexe la bugetul acesteia, pentru:

a) efectuarea actiunilor cuprinse in Programul actiunilor de supraveghere, prevenire si control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului;

b) actiunile cuprinse in programele nationale de eradicare a unor boli transmisibile ale animalelor;

c) instituirea, organizarea si functionarea sistemelor informatice sanitar-veterinare nationale;

d) actiunile privind identificarea si inregistrarea suinelor, ovinelor si caprinelor, potrivit legii;

e) actiunile privind identificarea si inregistrarea bovinelor, potrivit legii;

f) asigurarea instruirii continue a medicilor veterinari oficiali si a medicilor veterinari de libera practica imputerniciti;

g) actiunile prevazute in alte programe nationale pe care Autoritatea trebuie sa le puna in aplicare.

(3) Activitatile prevazute la alin. (2) lit. f) se realizeaza pe baza de contract incheiat, in conditiile legii, cu institutiile de invatamant sau cu alte institutii abilitate.

(4) Veniturile realizate din exercitarea activitatii de inspectie si control sanitar-veterinar se vireaza lunar de catre unitatile prevazute la art. 19 alin. (1) in contul directiilor sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti si constituie, pentru acestea, venituri proprii destinate finantarii cheltuielilor curente si de capital, care se inregistreaza in contabilitate in mod distinct.

(5) Veniturile proprii pentru institutiile prevazute la art. 5 lit. b) si c) se constituie din exercitarea activitatii de inspectie si control sanitar-veterinar, din tarife pentru activitati sanitar-veterinare si de laborator, din consultanta si din alte prestatii specifice: actiuni de dezinfectie, dezinsectie, deratizare, examene si lucrari de laborator, precum si din alte activitati din domeniul sanitar-veterinar.

(6) Veniturile proprii prevazute la alin. (4) si (5) sunt destinate finantarii cheltuielilor curente si de capital si se inregistreaza in contabilitate in mod distinct. Aceste venituri vor fi folosite si pentru a angaja personal de specialitate si auxiliar.

(7) Cuantumul tarifelor pentru veniturile proprii se aproba prin ordin al presedintelui Autoritatii.

(8) Veniturile proprii ale Autoritatii se constituie dintr-o cota din veniturile proprii ale unitatilor subordonate, prevazute in anexa nr. 2.

(9) Cotele prevazute la alin. (8) se aproba anual prin ordin al presedintelui Autoritatii, se utilizeaza pentru finantarea cheltuielilor curente si de capital ale Autoritatii si, in functie de politica sanitar-veterinara si pentru siguranta alimentelor, pot fi redistribuite la unitati subordonate.'

63. Articolul 49 va avea urmatorul cuprins:

'Art. 49 - (1) Activitatea de inspectie si control sanitar-veterinar de frontiera se face de catre Autoritate prin posturile de inspectie la frontiera. Veniturile proprii ale Autoritatii se constituie si din tarifele privind inspectia si controlul sanitar-veterinar pe care exportatorii, importatorii sau, dupa caz, persoana responsabila, conform conventiei incheiate, pentru activitatile de tranzit, import si export cu animale vii, material germinativ de origine animala, produse si subproduse supuse supravegherii si controlului sanitar-veterinar au obligatia sa le achite.

(2) Nivelul tarifelor prevazute la alin. (1) se stabileste prin ordin al presedintelui Autoritatii.'

64. Articolul 50 va avea urmatorul cuprins:

'Art. 50 - (1) Cheltuielile implicate de executarea masurilor dispuse de Autoritate la posturile de inspectie la frontiera, prevazute la art. 40 alin. (5), sunt suportate de exportator, importator sau, dupa caz, de persoana responsabila, conform conventiei incheiate.

(2) Sistemul informatic sanitar-veterinar national cuprinde: sistemul informatic Intranet, sistemul informatic pentru inregistrarea animalelor, sistemul informatic pentru notificarea bolilor transmisibile ale animalelor, sistemul informatic rapid de alerta, sistemul informatic pentru monitorizarea miscarii animalelor, sistemul informatic privind monitorizarea importului si tranzitului, sistemul informatic privind supravegherea sanitar-veterinara a bolilor transmisibile ale animalelor, precum si alte sisteme informatice necesare realizarii atributiilor serviciilor sanitar-veterinare de stat in limitele de competenta ale acestora.'

65. Dupa articolul 50 se introduce articolul 501 cu urmatorul cuprins:

'Art. 501 - Autoritatea poate contracta servicii de consultanta in domeniul tehnologiei informatiei si comunicarii, relatiilor publice, organizarii campaniilor de promovare, publicitate, educare si informare referitoare la activitatea specifica.'

66. Articolul 51 va avea urmatorul cuprins:

'Art. 51 - (1) Faptele care constituie contraventii la normele sanitar-veterinare, precum si persoanele care pot sa constate contraventii si sa aplice sanctiuni se stabilesc prin hotarare a Guvernului.

(2) Sanctiunile contraventionale se aplica si persoanelor juridice.

(3) Dispozitiile prezentei ordonante referitoare la contraventii se completeaza cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare.'

67. Dupa articolul 51 se introduc articolele 511 si 512 cu urmatorul cuprins:

'Art. 511 - (1) In cadrul scolilor de studii postuniversitare din facultatile evaluate si aprobate de Comisia Europeana se infiinteaza centre de formare continua si instruire veterinara, cu personalitate juridica, in coordonarea Autoritatii.

(2) Atestarea privind absolvirea si promovarea cursurilor din cadrul centrelor de formare continua si instruire sanitar-veterinara se face prin eliberarea unei diplome de absolvire emise in comun de Autoritate si facultatile evaluate si aprobate de Comisia Europeana.

(3) Regulamentul de organizare si functionare a centrelor de formare continua si instruire sanitar-veterinara se stabileste prin ordin al presedintelui Autoritatii, cu avizul Ministerului Educatiei si Cercetarii.

Art. 512 - (1) Se infiinteaza Comitetul National Codex Alimentarius, fara personalitate juridica, in coordonarea presedintelui Autoritatii.

(2) Componenta si atributiile Comitetului National Codex Alimentarius se stabilesc prin ordin al presedintelui Autoritatii.'

68. Articolul 52 va avea urmatorul cuprins:

'Art. 52 - Pentru aplicarea unitara a prevederilor prezentei ordonante Autoritatea elaboreaza si aproba, prin ordin al presedintelui, norma sanitar-veterinara privind definirea termenilor utilizati in domeniul sanitar-veterinar.'

69. Articolele 53 si 54 se abroga.

70. Articolul 55 va avea urmatorul cuprins:

'Art. 55 - Ordonanta Guvernului nr. 83/2003 privind aprobarea posturilor de inspectie la frontiera organizate in punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul si tranzitul tipurilor de marfuri supuse controalelor veterinare, precum si conditiile de aprobare a posturilor de inspectie la frontiera responsabile pentru controalele veterinare ale animalelor vii si produselor provenind din tarile terte, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 622 din 30 august 2003, aprobata cu modificari prin Legea nr. 524/2003, se modifica dupa cum urmeaza:

1. Litera d) a articolului 3 va avea urmatorul cuprins:

d) administrator - Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor.

2. Alineatul (1) al articolului 4 va avea urmatorul cuprins:

Art. 4 - (1) Pentru a fi incluse in lista posturilor de inspectie la frontiera aprobate pentru controlul animalelor vii, al produselor de origine animala si al altor produse supuse controalelor sanitar-veterinare, PIF trebuie sa corespunda conditiilor generale si speciale stabilite de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor prin ordin al presedintelui acesteia.

3. Alineatul (1) al articolului 5 va avea urmatorul cuprins:

Art. 5 - (1) Inchiderea temporara sau permanenta a PIF sau a unui centru de inspectie din structura acestuia, precum si reactualizarea listei punctelor de inspectie la frontiera in care sunt organizate controale sanitar-veterinare se fac prin ordin comun al autoritatilor publice centrale care raspund de administratia publica, agricultura, alimentatie, de domeniul sanitar-veterinar si al sigurantei alimentelor, silvicultura, protectia mediului si transport.

4. Articolul 6 va avea urmatorul cuprins:

Art. 6 - Tipurile de marfuri care sunt supuse controlului sanitar-veterinar pentru fiecare PIF se vor stabili prin ordin comun al autoritatilor publice centrale care raspund de administratia publica, agricultura, alimentatie, de domeniul sanitar-veterinar si al sigurantei alimentelor, silvicultura, protectia mediului si transport.

5. Articolul 7 va avea urmatorul cuprins:

Art. 7 - Serviciile sanitar-veterinare de control de la punctele de trecere a frontierei se organizeaza si functioneaza in cadrul PIF, in structura Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor.

6. Articolul 9 va avea urmatorul cuprins:

Art. 9 - Atributiile personalului angajat in PIF se vor stabili prin ordin al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor.

7. Articolul 10 va avea urmatorul cuprins:

Art. 10 - Coordonarea si controlul activitatii tehnice si administrative a PIF, competentele si responsabilitatile pe linie de comanda sunt stabilite prin ordin al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor.

8. Alineatul (3) al articolului 11 va avea urmatorul cuprins:

(3) Dupa realizarea dezbaterilor mentionate, Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, Ministerul Administratiei si Internelor, Ministerul Finantelor Publice, Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor si Autoritatea Nationala a Vamilor vor elabora norme metodologice pentru implementarea prevederilor prezentei ordonante, privind strategia pe termen lung, care se vor aproba prin hotarare a Guvernului si vor cuprinde raspunderile si termenele, incadrate in strategia nationala privind aderarea la Uniunea Europeana, pentru cei responsabili cu construirea, echiparea si asigurarea de personal pentru viitoarele PIF de interes national.

9. Articolul 12 va avea urmatorul cuprins:

Art. 12 - Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor este responsabila pentru finantarea proiectarii si construirii PIF prevazute in strategia pe termen lung.

10. Articolul 13 va avea urmatorul cuprins:

Art. 13 - Imobilele necesare constituirii si functionarii PIF vor fi dobandite in proprietatea publica a statului in unul dintre modurile prevazute la art. 7 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile ulterioare, si vor fi date in administrarea Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor.'

71. Articolul 56 va avea urmatorul cuprins:

'Art. 56 - (1) Structura organizatorica, functionarea si numarul de posturi finantate de la buget ale Autoritatii, ale institutelor veterinare si ale directiilor sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti se aproba prin hotarare a Guvernului.

(2) Numarul de posturi ale Autoritatii se asigura prin preluarea unui numar de 14 posturi finantate de la bugetul de stat de la Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, 14 posturi finantate de la bugetul de stat de la Ministerul Sanatatii si 35 de posturi finantate de la bugetul de stat, preluate prin reorganizarea Agentiei Nationale Sanitare Veterinare din cadrul Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, si a posturilor finantate din venituri proprii si din fondurile publice aferente unitatilor subordonate ce trec din subordinea Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale la Autoritate.

(3) Personalul din cadrul Autoritatii si din cadrul directiilor sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti este format atat din functionari publici, cat si din personal contractual.

(4) Salarizarea personalului din cadrul Autoritatii se face potrivit prevederilor legale aplicabile personalului salarizat din venituri proprii si fonduri publice, iar salarizarea personalului din directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti se face potrivit prevederilor legale aplicabile personalului din serviciile descentralizate ale ministerelor.

(5) Personalul din cadrul institutelor centrale este format atat din functionari publici, cat si din personal contractual. Salarizarea personalului se face potrivit prevederilor legale aplicabile personalului din unitatile bugetare.

(6) Incadrarea in noua structura organizatorica a personalului se face pe baza unui test de verificare a cunostintelor profesionale, in limita posturilor disponibile.'

72. Articolul 57 va avea urmatorul cuprins:

'Art. 57 - (1) Se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice sa introduca modificarile ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei ordonante in structura bugetului de stat, a bugetului Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale si a bugetului Ministerului Sanatatii pe anul 2004 si in anexele la acestea, pe baza protocolului de predare-primire incheiat intre Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, Ministerul Sanatatii si Autoritate, in termen de 6 luni de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante.

(2) Pana la incheierea protocolului prevazut la alin. (1) finantarea actiunilor si a activitatilor Autoritatii si a unitatilor prevazute in anexa nr. 2 se asigura de Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale.

(3) Pana la incheierea protocolului prevazut la alin. (1), de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale se asigura sursele financiare pentru activitatile prevazute in:

a) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 113/2002 privind identificarea si inregistrarea bovinelor in Romania, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 708 din 27 septembrie 2002, aprobata cu modificari prin Legea nr. 25/2003;

b) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 127/2003 privind identificarea si inregistrarea suinelor, ovinelor si caprinelor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 931 din 23 decembrie 2003, aprobata cu modificari prin Legea nr. 118/2004;

c) Ordonanta Guvernului nr. 83/2003 privind aprobarea posturilor de inspectie la frontiera organizate in punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul si tranzitul tipurilor de marfuri supuse controalelor veterinare, precum si conditiile de aprobare a posturilor de inspectie la frontiera responsabile pentru controalele veterinare ale animalelor vii si produselor provenind din tarile terte, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 622 din 30 august 2003, aprobata cu modificari prin Legea nr. 524/2003.'

73. Dupa articolul 57 se introduce articolul 571 cu urmatorul cuprins:

'Art. 571 - Proiectele derulate prin intermediul Unitatii de implementare a programelor PHARE si ale Bancii Mondiale, care au ca beneficiar Autoritatea, vor fi derulate in continuare prin intermediul structurilor specializate ale Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, pana la constituirea unitatilor de implementare a programelor PHARE si ale Bancii Mondiale in cadrul Autoritatii.'

74. Articolul 58 va avea urmatorul cuprins:

'Art. 58 - Articolul 5 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 113/2002 privind identificarea si inregistrarea bovinelor in Romania, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 708 din 27 septembrie 2002, aprobata cu modificari prin Legea nr. 25/2003, se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Art. 5 - Atribuirea contractelor de servicii privind aplicarea marcilor auriculare se face, cu respectarea legislatiei privind achizitiile publice, de catre Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, medicilor veterinari organizati in conditiile legii, pe baza fondurilor alocate cu aceasta destinatie.'

75. Articolul 59 va avea urmatorul cuprins:

'Art. 59 - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 127/2003 privind identificarea si inregistrarea suinelor, ovinelor si caprinelor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 931 din 23 decembrie 2003, aprobata cu modificari prin Legea nr. 118/2004, se modifica dupa cum urmeaza:

1. Articolul 3 va avea urmatorul cuprins:

Art. 3 - Atribuirea contractelor de servicii privind aplicarea marcilor/crotaliilor auriculare si inregistrarea suinelor, ovinelor si caprinelor se face, cu respectarea legislatiei privind achizitiile publice, de catre Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, medicilor veterinari organizati in conditiile legii, pe baza fondurilor alocate cu aceasta destinatie.

2. Alineatul (3) al articolului 4 va avea urmatorul cuprins:

(3) Achizitionarea elementelor prevazute la alin. (1) lit. a) - d) pentru identificarea suinelor, ovinelor si caprinelor se face de catre Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor prin licitatie publica, conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 212/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.'

76. Articolul 60 va avea urmatorul cuprins:

'Art. 60 - Toate referirile la Agentia Nationala Sanitara Veterinara si la Agentia Romana pentru Siguranta Alimentelor din legislatia in vigoare se considera ca fiind facute la Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor.'

77. Anexele nr. 1 - 5 vor avea urmatorul cuprins:

'Anexa Nr. 1

DEFINIREA TERMENILOR

- Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor - autoritate de reglementare in domeniul sanitar-veterinar si pentru siguranta alimentelor, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului si in coordonarea primului-ministru, prin Cancelaria Primului-Ministru;

- activitate sanitar-veterinara - activitatea desfasurata pe teritoriul Romaniei de un medic veterinar in limitele de competenta ale serviciilor sanitar-veterinare prevazute de prezenta ordonanta;

- activitate sanitar-veterinara publica - activitati sanitar-veterinare strategice, de interes national, efectuate in limitele de competenta ale serviciilor sanitar-veterinare, pentru aplicarea strategiilor si politicilor guvernamentale de aparare si imbunatatire a statusului de sanatate a animalelor, pentru protectia sanatatii publice, a animalelor, protectia mediului si siguranta alimentelor;

- activitate sanitar-veterinara de libera practica - activitati sanitar-veterinare, altele decat cele publice, efectuate de medicii veterinari de libera practica potrivit legii;

- autoritate sanitar-veterinara si pentru siguranta alimentelor - autoritatea centrala sanitar-veterinara si pentru siguranta alimentelor, ce are atributii in domeniile de competenta ale serviciilor sanitar-veterinare sau orice alta autoritate din domeniul sanitar-veterinar, careia i s-au delegat aceste puteri si competente;

- autoritate centrala sanitar-veterinara si pentru siguranta alimentelor - serviciul sanitar-veterinar central al Romaniei, ce are responsabilitatea elaborarii si implementarii strategiilor guvernamentale in domeniul sanitar-veterinar, a definirii competentelor si atributiilor serviciilor sanitar-veterinare, a stabilirii, gestionarii, realizarii si controlului activitatilor sanitar-veterinare publice;

- autoritate sanitar-veterinara si pentru siguranta alimentelor judeteana - serviciile publice sanitar-veterinare descentralizate, subordonate tehnic si administrativ autoritatii centrale, sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, avand autoritatea si responsabilitatea aplicarii strategiilor guvernamentale in domeniul sanitar-veterinar pe teritoriul judetului respectiv, a gestionarii, realizarii si controlului activitatilor sanitar-veterinare publice la acest nivel, precum si alte competente delegate de autoritatea centrala sanitar-veterinara si pentru siguranta alimentelor; este reprezentata de directia sanitar-veterinara si pentru siguranta alimentelor judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti;

- autoritate locala sanitar-veterinara si pentru siguranta alimentelor - autoritatea de la nivelul circumscriptiilor sanitar-veterinare teritoriale, subordonata tehnic si administrativ autoritatii judetene sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, respectiv a municipiului Bucuresti, care are responsabilitatea realizarii, gestionarii si notificarii activitatilor sanitar-veterinare publice; este reprezentata de medicul veterinar oficial;

- medic veterinar oficial - medicul veterinar angajat si retribuit de stat, desemnat pentru a realiza activitatile sanitar-veterinare stabilite de autoritatea sanitar-veterinara la care isi desfasoara activitatea;

- medic veterinar de libera practica - medicul veterinar care efectueaza activitati sanitar-veterinare de libera practica in conditiile legii;

- medic veterinar de libera practica imputernicit - medicul veterinar de libera practica imputernicit de autoritatea sanitar-veterinara si pentru siguranta alimentelor judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, pe baza de contract, sa efectueze unele activitati sanitar-veterinare publice in conditiile legii;

- state membre - statele membre ale Uniunii Europene;

- tari terte - orice alt stat decat statele cu care Romania a incheiat acorduri, conventii sau alte intelegeri internationale privind domeniul sanitar-veterinar;

- animal - mamifere, pasari domestice si salbatice, pesti, albine, viermi de matase, batracieni, moluste, gasteropode, crustacee si tunicate;

- punerea sub sechestru veterinar - procedura ce constituie o atributie a autoritatilor sanitar-veterinare si care consta in interzicerea punerii pe piata, comercializarii si miscarii unor animale vii, produse germinative de origine animala si a altor produse supuse supravegherii si controlului sanitar-veterinar, precum si in cazarea sau depozitarea acestora in spatiile desemnate de autoritatea sanitar-veterinara, in vederea stabilirii destinatiei finale sau distrugerii ori procesarii adecvate a acestora;

- confiscare - scoaterea din consumul uman, punerea sub restrictii sanitar-veterinare si dirijarea pentru prelucrare tehnica sau, dupa caz, pentru distrugere a produselor si subproduselor supuse supravegherii si controlului sanitar-veterinar, care la controlul sanitar-veterinar sunt declarate necorespunzatoare pentru consumul uman;

- distrugere - neutralizarea deseurilor de origine animala prin incinerare, coincinerare sau ingropare;

- ucidere - aplicarea unei metode (utilizarea pistolului cu glont liber sau a pustii, electrocutarea, expunerea la dioxid de carbon etc.) care sa cauzeze o moarte sigura, precum si injectarea unei supradoze de medicament cu proprietati anestezice sau a unui produs autorizat pentru eutanasie;

- taiere - provocarea mortii unui animal prin sangerare, pentru a obtine produse destinate consumului uman.

Anexa Nr. 2

UNITATI

care functioneaza in subordinea Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare

si pentru Siguranta Alimentelor

Nr. Denumirea unitatii

crt.

I. Institutii publice cu personalitate juridica:

1. Directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor

judetene si a municipiului Bucuresti, inclusiv laboratoarele

veterinare de stat

2. Institutele veterinare:

a) Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala

b) Institutul de Igiena si Sanatate Publica Veterinara

c) Institutul pentru Controlul Produselor Biologice si Medicamentelor

de Uz Veterinar

II. Institutii publice fara personalitate juridica:

1. Circumscriptiile sanitar-veterinare zonale

2. Circumscriptiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor

Anexa Nr. 3

TAXE

pentru eliberarea avizului sanitar-veterinar de import, export, tranzit,

a acordului sanitar-veterinar pentru import, a certificatului de abilitare

si a certificatului de inregistrare si reinregistrare a medicamentelor,

produselor biologice si a altor produse de uz veterinar

Nr. Specificatie U.M. Taxa

crt. (lei/U.M.)

I. AVIZ SANITAR-VETERINAR DE IMPORT:

1. a) materii prime furajere, furaje

concentrate, premixuri, aditivi furajeri,

fainuri proteice, medicamente pulvis si

altele tona 3.000

b) animale mici pentru reproductie, animale

mici pentru macelarie, animale mici

pentru concurs, expozitii, pasari exotice cap 3.000

c) animale mijlocii pentru macelarie,

animale mijlocii pentru reproductie cap 3.000

2. - oua pentru incubatie 1.000

bucati 10.000

3. a) animale mari pentru macelarie, animale

mari pentru concurs, animale mari pentru

reproductie cap 25.000

b) pasari pentru carne cap 5.000

c) pasari pentru reproductie, porumbei

pentru concurs, expozitii, alte

manifestari cap 5.000

4. a) pui de o zi 1.000

cap 10.000

b) pui reproductie si/sau crestere 1.000

cap 10.000

5. - animale de companie (caini, pisici,

maimute si altele) cap 50.000

6. - medicamente, produse biologice, kituri de

uz veterinar, alte produse de uz

veterinar, pana la 1.000 flacoane lot 150.000

7. - medicamente de uz veterinar, alte produse

de uz veterinar, intre 1.000 - 5.000

flacoane lot 200.000

8. - medicamente de uz veterinar, alte produse

de uz veterinar, peste 5.000 flacoane lot 400.000

9. - familii de albine familie 0

10. - oua pentru consum 1.000

bucati 25.000

11. - lapte, lapte condensat 100 litri 25.000

12. - slanina cruda, grasimi tehnice tona 4.000

13. a) subproduse comestibile (cap, creier,

limba, burta, organe, membrane etc.) tona 5.000

b) untura, cochilii de melci, organe

necomestibile, coarne, copite, unghii,

ongloane, aditivi si emulgatori

alimentari, clei de oase, enzime pentru

industria alimentara, adezivi pentru

industria alimentara, izolat proteic

alimentar, gelatina alimentara si

tehnica tona 5.000

14. - produse lactate proaspete (iaurt,

frisca etc.), lapte praf, unt,

branzeturi, cascaval, inghetata,

inclusiv praf de inghetata, ingrediente

si arome pentru inghetata, subproduse

lactate (zer, cazeina), cheag, gogosi de

matase, condimente, lana, piei brute,

pene, par tona 100.000

15. - produse apicole (ceara, polen, venin

etc.) kg 15.000

16. - oua de viermi de matase kg 150.000

17. - produse din oua (praf, maioneza, melanj

etc.), miere de albine, membrane

artificiale tona 150.000

18. a) peste viu, peste proaspat, refrigerat,

congelat, produse din peste, inclusiv

icre, pulpe de broasca, carne de melci,

stridii, scoici, raci, fructe de mare,

vanat mare, vanat mic (in blana, in

pene) tona 200.000

b) cazatura coarne, conserve si concentrate

pentru hrana animalelor, carne (toate

speciile), conserve, semiconserve,

preparate din carne, inclusiv supe si

sosuri concentrate, piei semiprelucrate,

subproduse de abator pentru industria

farmaceutica tona 200.000

19. - trofee de vanatoare si blanuri bucata 600.000

20. - alte produse nenominalizate tona, kg,

hl sau

alte

unitati

de masura 50.000

21. a) mostre pana la 100 kg total 0

b) produse de uz veterinar pentru

inregistrare 0

c) ajutoare umanitare 0

d) donatii in cadrul ajutoarelor umanitare

de orice fel 0

II. CERTIFICAT DE ABILITARE bucata 2.500.000

III. CERTIFICAT DE INREGISTRARE SI REINREGISTRARE

MEDICAMENTE, PRODUSE BIOLOGICE SI ALTE PRODUSE

DE UZ VETERINAR produs 15.000.000

IV. ACORD SANITAR-VETERINAR DE IMPORT bucata 300.000

V. AVIZ SANITAR-VETERINAR PENTRU EXPORT: 0

- animale, produse de origine animala, furaje

si alte produse supuse controlului sanitar-

veterinar

VI. AVIZ SANITAR-VETERINAR DE TRANZIT: 0

- animale, produse de origine animala, furaje

si alte produse supuse controlului sanitar-

veterinar

NOTA:

Taxa pentru cantitatile exprimate in fractiuni din unitatea de masura

prevazuta in prezenta anexa se calculeaza proportional cu cantitatea

respectiva.

Anexa Nr. 4

TAXE

pentru eliberarea avizului sanitar-veterinar privind amplasarea, proiectarea si construirea obiectivelor supuse controlului sanitar-veterinar

Taxele pentru eliberarea avizului sanitar-veterinar privind amplasarea, proiectarea si construirea de noi obiective supuse controlului sanitar-veterinar reprezinta 50% din taxa prevazuta pentru autorizarea sanitar-veterinara de functionare a acestora.

Anexa Nr. 5

TAXE

pentru eliberarea certificatelor sanitar-veterinare pentru transportul

intern al animalelor, produselor de origine animala, furajelor si altor

marfuri supuse controlului sanitar-veterinar, precum si a certificatelor

de sanatate pentru export animale si certificatelor sanitar-veterinare

pentru export produse, subproduse comestibile si necomestibile de

origine animala

Nr. Specificatie U.M. Taxa

crt. (lei/U.M.)

A. Pentru intern:

1. Certificat sanitar-veterinar pentru transport

animale 0

2. Certificat sanitar-veterinar pentru transport

oua de viermi de matase 0

3. Certificat sanitar-veterinar pentru transport

puiet de pesti fitofagi, icre embrionate si

puiet de peste sau peste destinat repopularii 0

4. Certificat sanitar-veterinar pentru transport

gunoi de grajd in scopul comercializarii 0

5. Certificat sanitar-veterinar pentru transport

cadavre, deseuri de abator 0

6. Certificat sanitar-veterinar pentru transport

furaje tona 5.000

7. Certificat sanitar-veterinar pentru transport

oua pentru incubatie 0

8. Certificat sanitar-veterinar pentru transport

produse de origine animala: 0

- carne toate speciile, inclusiv vanat impuscat

destinat consumului public

- slanina, seu, subproduse comestibile:

organe, intestine, stomacuri

- grasimi tehnice, oase, par, piei, coarne,

unghii, copite

- alte produse de origine animala

nenominalizate

- produse din carne (preparate din carne,

conserve, semiconserve carne, alte produse

din carne)

- lapte lichid si lapte condensat

- produse lactate proaspete

- branzeturi, unt, inghetata, lapte praf, praf

de inghetata, cazeina

- alte produse din lapte nenominalizate

- peste viu, peste refrigerat, peste congelat,

peste sarat, peste afumat

- conserve, semiconserve de peste

- icre de sturion

- icre tarama

- alte produse din peste nenominalizate

- miere de albine

- produse apicole (ceara de albine, laptisor de

matca, polen etc.)

- alte produse apicole nenominalizate

- oua pentru consum

- produse din oua (melanj, praf de oua,

maioneza)

- alte produse din oua, nenominalizate

9. Certificat sanitar-veterinar de sanatate

animala pentru intern

B. Pentru export: 0

10. Certificat sanitar-veterinar de sanatate pentru

export animale si certificat de transport

international 0

11. Certificat sanitar-veterinar pentru export

produse, subproduse comestibile si

necomestibile de origine animala, cu exceptia

trofeelor 0

12. Certificat sanitar-veterinar de sanatate pentru

export trofee:

- ursi blana +

craniu 1.500.000

- capre negre coarne 1.000.000

- cerb carpatin coarne 500.000

- cerb lopatar - caprior coarne 300.000

- mistreti colti 200.000

- cocosi de munte exemplar 250.000

- iepuri, fazani, rate, gaste salbatice,

potarnichi exemplar 100.000

- alte pasari salbatice (prepelite, porumbei,

turturele, sitari, grauri, sturzi etc.) exemplar 50.000

NOTA:

Taxa pentru cantitatile exprimate in fractiuni din unitatea de masura

prevazuta in prezenta anexa se calculeaza proportional cu cantitatea

respectiva.'

Art. II - Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga Ordonanta Guvernului nr. 90/2003 privind infiintarea Agentiei Romane pentru Siguranta Alimentelor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 624 din 31 august 2003, aprobata cu modificari prin Legea nr. 600/2003, precum si orice alte dispozitii contrare.

Art. III - Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitatii veterinare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 94 din 31 ianuarie 2004, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 18 martie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TARACILA

Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 4 mai 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANUPolitica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2519
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved