Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
ComunicareMarketingProtectia munciiResurse umane

PROCEDURA de implementare a Programului de dezvoltare si modernizare a activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata

management+ Font mai mare | - Font mai micPROCEDURA de implementare a Programului de dezvoltare si modernizare a activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata

Obiectivul ProgramuluiObiectivul principal al Programului de dezvoltare si modernizare a activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata, denumit in continuare Program, il constituie sprijinirea operatorilor economici, societati comerciale, societati cooperative, persoane fizice autorizate, sa desfasoare activitati economice in mod independent (inclusiv asociatii familiale care au obligatia preschimbarii certificatului de inmatriculare pe parcursul anului 2008), prin facilitarea accesului la achizitionarea de masini, utilaje, instalatii de lucru, mijloace moderne de evidenta a gestiunii si promovarea activitatii, cu scopul imbunatatirii performantelor economice si tehnice ale operatorilor economici, urmarind adaptarea la cerintele determinate de noul statut al Romaniei de stat membru al Uniunii Europene, prin cresterea nivelului de competitivitate, sporirea protectiei consumatorilor si securitatii alimentare.

Programul urmareste:

- intarirea capacitatii operatorilor economici de promovare a produselor si serviciilor de piata;

- dezvoltarea si modernizarea activitatii comerciantilor si prestatorilor de servicii de piata.

Prezenta procedura instituie o schema de ajutor de minimis. Acordarea ajutoarelor de minimis in cadrul Programului se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis prevazute de Regulamentul CE nr. 1998/2006 privind aplicarea art. 87 si 88 ale Tratatului CE.

Bugetul Programului

Bugetul Programului pentru anul 2008 este 14.700 mii lei, pentru acordarea de alocatii financiare nerambursabile.

Beneficiarii eligibili

Pot beneficia de alocatii financiare nerambursabile in cadrul Programului operatorii economici (intreprinderi mici si mijlocii definite conform prevederilor Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare, societati comerciale, societati cooperatiste si persoane fizice care desfasoara activitati economice in mod independent, inclusiv asociatii familiale care au obligatia preschimbarii certificatului de inmatriculare pe parcursul anului 2008) care indeplinesc cumulativ la data solicitarii urmatoarele criterii de eligibilitate:

a)sunt persoane juridice (societati comerciale/societati cooperative) sau persoane fizice care desfasoara activitati economice in mod independent - inclusiv asociatii familiale care au obligatia preschimbarii certificatului de inmatriculare pe parcursul anului 2008 -, care au ca obiect de activitate comercializarea produselor si serviciilor de piata, activitati prevazute in anexa nr. 1 la prezenta procedura, conform Ordinului presedintelui Institutului National de Statistica nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificarii activitatilor din economia nationala - CAEN, si au cel putin 1 an de activitate;

b)au capital social integral privat;

c)au inregistrat venituri din exploatare in cel putin ultimele 3 luni in activitatea eligibila accesata in cadrul Programului, conform anexei nr. 1 la prezenta procedura;

d)nu au datorii la bugetul general consolidat si bugetele locale atat pentru sediul social/profesional, cat si pentru toate punctele de lucru;

e)au o cifra de afaceri anuala neta de pana la 50 milioane de euro, echivalent in lei, sau detin active totale care nu depasesc echivalentul in lei a 43 milioane de euro, la finele anului fiscal anterior (prin active totale se intelege active imobilizate plus active circulante plus cheltuieli in avans);

f)au un numar mediu anual de salariati cuprins intre 1 si 249 inclusiv, in anul fiscal anterior (cu exceptia persoanelor fizice autorizate care desfasoara activitati economice in mod independent si care nu au salariati);

g)au obtinut profit din exploatare sau venit net realizat din activitatea de baza, dupa caz, in exercitiul financiar precedent depunerii cererii de finantare, in acest sens, se va atasa la cererea de finantare situatia financiara depusa la administratia finantelor publice pentru ultimul exercitiu financiar;

h)au sediul social/profesional, sunt inregistrate la oficiul registrului comertului si isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei;

i)nu sunt in stare de dizolvare, reorganizare judiciara, lichidare, insolventa, faliment sau suspendare temporara a activitatii;

j)nu sunt in dificultate, in conformitate cu prevederile 'Comunicarii Comisiei - Linii directoare comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea firmelor in dificultate', publicata in JOCE nr. 244/2004;

k)au obtinut cel putin 12 puncte in urma evaluarii formularului de preselectie, conform modelului si criteriilor prevazute in anexa nr. 3 la prezenta procedura.

Beneficiarii sunt obligati sa mentina investitia pentru care primesc alocatii financiare nerambursabile in cadrul Programului o perioada de minimum 3 ani si nu vor aplica amortizarea accelerata pentru activele achizitionate in cadrul Programului.

Sunt excluse de la finantare societatile care au ca obiect principal de activitate unul dintre urmatoarele domenii:

- activitati de pescuit si acvacultura, acoperite de Regulamentul Consiliului (CE) nr. 104/2000;

- activitati legate de productia primara a produselor agricole enumerate in Anexa nr. 1 la Tratatul instituind Comunitatea Europeana;

- activitati de procesare si marketing ale produselor agricole listate in Anexa nr. 1 la Tratatul instituind Comunitatea Europeana, in urmatoarele cazuri:

a)cand cuantumul ajutorului este stabilit pe baza pretului sau a cantitatii produselor de acest tip cumparate de la producatorii primari sau puse pe piata de operatorii economici respectivi;

b)cand ajutorul este conditionat de a fi partial sau integral cedat producatorilor primari (fermieri);

- activitati legate de export catre state terte sau state membre, si anume, ajutoarele legate direct de cantitatile exportate, de crearea si functionarea unei retele de distributie sau pentru alte cheltuieli curente legate de activitatea de export;

- ajutoarele destinate utilizarii produselor nationale in detrimentul celor importate;

- sectorul carbonifer, asa cum este definit in Regulamentul CE nr. 1407/2002;

- sectorul transporturilor rutiere, daca ajutorul este destinat achizitionarii de mijloace de transport rutiere.

De asemenea, nu pot beneficia de alocatii financiare nerambursabile in cadrul Programului intreprinderile care au primit, cumulat pe parcursul ultimilor 3 ani fiscali (2 ani fiscali precedenti si anul fiscal in curs), ajutoare de minimis (fie din surse publice nationale, fie din surse comunitare) in valoare totala de 200.000 euro. Operatorii economici care vor depasi acest prag prin insumarea alocatiei financiare nerambursabile acordate prin Program cu alte ajutoare de minimis primite in ultimii 3 ani fiscali pot beneficia de finantare pana la atingerea plafonului de 200.000 euro.

Pentru anul 2008, prin implementarea Programului, se estimeaza acordarea de ajutor de minimis unui numar de minimum 294 de beneficiari.

Tipurile ajutorului financiar

Prin Program beneficiarii eligibili primesc o valoare a alocatiei nerambursabile de maximum 60% din valoarea cheltuielilor eligibile efectuate pentru fiecare masina, utilaj, instalatie de lucru, mijloace moderne de evidenta a gestiunii si promovarea activitatii (exclusiv TVA), dar nu mai mult de valorile specificate in anexa nr. 2 la prezenta procedura pentru fiecare activitate. Valoarea maxima a alocatiei financiare nerambursabile nu poate depasi suma de 50.000 lei pentru fiecare beneficiar.

Alocatia financiara nerambursabila se acorda pentru cheltuielile efectuate pentru achizitionarea de masini, utilaje si instalatii tehnologice, mijloace moderne de evidenta a gestiunii si promovarea activitatii, specifice sectorului si activitatii autorizate desfasurate de operatorul economic in conformitate cu codul CAEN si aferente grupei 2.1, 2,2.9 si 2.2.10 din Hotararea Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, cu exceptia jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, mese de biliard, instrumente, automate muzicale si mobilier dotare unitati.

Pentru urmatoarele obiecte de activitate se pot achizitiona electro- si motostivuitoare din grupa 2.3.6.8.1 din Hotararea Guvernului nr. 2.139/2004: 4631-4633, 4636-4639, 4641 - 4647, 4649, 4671, 4673-4676, 4666 si 4690.

In cazul masinilor, utilajelor, echipamentelor tehnologice si instalatiilor de lucru, precum si al mijloacelor moderne de evidenta a gestiunii si promovarea activitatii, ajutorul financiar va fi acordat numai daca acestea sunt noi, introduse pe piata si puse in functiune cu respectarea reglementarilor tehnice aplicabile.

Nu se acorda ajutor financiar pentru activele achizitionate in sistem de leasing si pentru activele second-hand.

Alocatia financiara nerambursabila se acorda pentru urmatoarele categorii de activitati eligibile:

a)achizitionarea de tehnica de calcul (tip PC, inclusiv sisteme portabile, format din: unitate centrala, monitor, imprimanta, licenta sistemului de operare);

b)realizarea unui site pe internet pentru operatorii economici care nu detin alt site si care trebuie sa fie functional la data depunerii cererii de eliberare a AFN;

c)achizitionarea de cititoare pentru cod cu bare;

d)achizitionarea de cantare electronice cu/fara printer pentru etichetare inclus;

e)achizitionarea de aparate de marcat electronice fiscale;

f)achizitionarea de masini, utilaje si instalatii tehnologice, care sunt mijloace fixe (valoarea fiecarei pozitii, fara TVA, trebuie sa fie mai mare sau egala cu 1.800 lei, conform Hotararii Guvernului nr. 105/2007 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe).

nota: Activitatile (cuprinse in anexa nr. 2 la prezenta procedura) pentru care se solicita finantare nerambursabila de catre operatorul economic trebuie sa corespunda scopului dezvoltarii si modernizarii activitatii (codul CAEN), iar echipamentele si serviciile achizitionate trebuie sa fie puse in functiune la momentul depunerii cererii de eliberare a alocatiei financiare nerambursabile. in caz contrar, in momentul deplasarii reprezentantului Unitatii de Implementare a Programului la sediul beneficiarului, pentru certificarea cheltuielilor, acestea nu vor fi aprobate.

Procedura de solicitare a acordului de principiu pentru finantare

Potrivit art. 26 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar, cu modificarile si completarile ulterioare, 'Programele de incurajare si stimulare a infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, finantate de la bugetul de stat prin intermediul Ministerului pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale, vor fi derulate direct, prin intermediul oficiilor teritoriale pentru intreprinderi mici si mijlocii si cooperatie sau prin intermediul organizatiilor ori al institutiilor de drept privat'.

Programul se finanteaza din bugetul Ministerului pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale (denumit in continuare MIMMCTPL) pe anul 2008; MIMMCTPL are responsabilitati de indrumare metodologica si de administrare a aplicatiei on-line de inscriere in Program.

Derularea Programului se realizeaza prin intermediul oficiilor teritoriale pentru intreprinderi mici si mijlocii si cooperatie (denumite in continuare OTIMMC). OTIMMC este administrator de program si are responsabilitate in implementarea Programului si in gestionarea fondurilor alocate.

In vederea administrarii corespunzatoare (selectie, evaluare si monitorizare) a Programului, in cadrul OTIMMC se va constitui Unitatea de Implementare a Programului, denumita in continuare UIP, al carei numar de persoane, atributii si responsabilitati vor fi stabilite prin decizie a directorului executiv al OTIMMC.

Pentru acordarea alocatiei financiare nerambursabile (AFN) se va constitui o unitate de plata in cadrul OTIMMC, ale carei structura organizatorica, numar de persoane, atributii si responsabilitati vor fi stabilite prin decizie a directorului executiv al OTIMMC.

MIMMCTPL prin OTIMMC demareaza implementarea Programului in termen de 10 zile lucratoare de la data publicarii acestuia in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Beneficiarii eligibili trebuie sa se inscrie de principiu in cadrul Programului, pentru a putea obtine ulterior un acord de principiu al finantarii in cadrul Programului, inainte de desfasurarea activitatilor prevazute in anexa nr. 2 la prezenta procedura si de efectuarea platilor.

In vederea inscrierii de principiu in cadrul Programului, operatorul economic va completa si va transmite on-line formularul de preselectie (anexa nr. 3 la prezenta procedura), conform aplicatiei software care va fi disponibila pe pagina web a institutiei, la adresa www.mimmc.ro, de luni pana vineri, intre orele 9,00 si 20,00, in cele 5 zile lucratoare de inregistrare.

Perioada de inregistrare a formularelor de preselectie va fi de 5 zile lucratoare de la data implinirii termenului prevazut la subpct. 5.4.

Aplicatia software va genera automat solicitantului un mesaj de confirmare a efectuarii inregistrarii cu numarul de inregistrare obtinut si cu datele corespunzatoare, completate de catre acesta.

Formularul de preselectie corect si integral completat va putea fi transmis si inregistrat o singura data in cadrul aplicatiei, conform subpct. 5.6, pe parcursul perioadei prevazute la subpct. 5.7, programul electronic de inregistrare on-line a formularelor de preselectie nepermitand inscrierea de doua ori a aceluiasi operator economic.

Dupa expirarea termenului prevazut la subpct. 5.7 si in conformitate cu punctajul obtinut in urma selectarii solicitantilor, potrivit subpct. 5.6-5.9., MIMMCTPL va face publica pe site-ul institutiei, la adresa www.mimmc.ro, in termen de 3 zile lucratoare, lista cu solicitantii inscrisi in cadrul Programului, in ordinea descrescatoare a punctajului obtinut. La punctaje egale va prevala numarul de inregistrare on-line.

Documentele corespunzatoare dosarului de solicitare a AFN, prevazute la pct. 6 (certificat constatator, istoric pe obiect de activitate accesat in program, certificate de atestare fiscala privind achitarea obligatiilor de plata catre bugetul de stat consolidat si cele privind achitarea taxelor si impozitelor locale, atat pentru sediul social/profesional, cat si pentru toate punctele de lucru etc.), trebuie sa fie in termen de valabilitate la data inscrierii on-line in cadrul Programului.

MIMMCTPL prin OTIMMC va face cunoscuta lista cu solicitantii declarati eligibili si acceptati pentru evaluare in scopul finantarii in cadrul Programului, in limita bugetului alocat, pe site-ul institutiei, la adresa www.mimmc.ro. Numarul minim de beneficiari in cadrul Programului este de 294.

De asemenea, MIMMCTPL prin OTIMMC va face publica si lista de asteptare a urmatorilor 100 de potentiali beneficiari ai Programului, in ordinea descrescatoare a punctajelor obtinute la inregistrarea formularului de preselectie.

UIP din cadrul OTIMMC va transmite, in termen de 5 zile lucratoare de la expirarea termenului prevazut la alin. (1), solicitantilor prevazuti la alin. (3), scrisori de instiintare cu privire la acceptarea acestora la evaluare pentru a primi finantare in cadrul Programului.

In termen de maximum 7 zile lucratoare de la primirea scrisorilor de instiintare cu privire la acceptarea la evaluare pentru a primi finantare in cadrul Programului, solicitantii prevazuti la pct. 5.10 alin. (3) au obligatia depunerii cererii de acord de principiu pentru finantare, insotita de documentele justificative, indosariate, conform anexei nr. 11 la procedura, personal sau prin posta, la sediul OTIMMC de care apartine judetul in care este inregistrata firma solicitanta (anexa nr. 12 la prezenta procedura).

Nedepunerea documentelor mentionate la alin. (1) in intervalul de timp prevazut atrage decaderea solicitantului din dreptul de a beneficia de prevederile Programului.

UIP din cadrul OTIMMC va evalua documentele depuse conform subpct. 5.11, in termen de maximum 20 de zile lucratoare de la data depunerii acestora.

UIP din cadrul OTIMMC va transmite solicitantilor care au depus documentatia prevazuta la pct. 5.11 alin. (1) incompleta si/sau incorecta scrisori de respingere de la finantare.

Documente necesare

Pentru beneficiarii eligibili prevazuti la pct. 5.10 alin. (5), cererea de acord de principiu pentru finantare (anexa nr. 4 la prezenta procedura) va fi insotita de urmatoarele documente justificative, indosariate:

a)certificat constatator, in original, emis de oficiul registrului comertului (ORC) de pe langa tribunalul in a carui raza teritoriala isi are sediul operatorul economic, in care sa se mentioneze in mod obligatoriu urmatoarele informatii:

- datele de identificare;

- codul unic de inregistrare;

- reprezentantii legali ai operatorului economic;

- domeniul de activitate principal;

- domeniile de activitate secundare;

- sediul social/profesional;

- sediile secundare;

- punctele de lucru, filiale, sucursale, subunitati ale societatii;

- structura actionariatului;

- situatia societatii (daca este in stare de functionare, dizolvare, reorganizare judiciara, lichidare, insolventa, faliment sau suspendare temporara a activitatii), emis cu maximum 30 de zile inainte de data inregistrarii on-line; daca nu exista sedii secundare, puncte de lucru, filiale, sucursale, subunitati ale societatii, sa se specifice acest lucru de catre ORC in certificatul constatator;

b)istoric pe obiectul de activitate accesat in Program, in original, pentru codul CAEN pe care se acceseaza Programul, cu precizarea datei cand a fost autorizata aceasta activitate, emis de ORC de pe langa tribunalul unde isi are sediul societatea sau, dupa caz, autorizatia de functionare eliberata de unitatile administrativ-teritoriale din raza teritoriala unde isi desfasoara activitatea solicitantul;

c)declaratia pe propria raspundere privind incadrarea in categoria intreprinderilor mici si mijlocii pentru anul fiscal 2007, cuprinzand cifra de afaceri anuala neta, valoarea activelor totale si numarul mediu anual de salariati, conform prevederilor Legii nr. 346/2004, cu modificarile si completarile ulterioare (anexele nr. 5 si 6 la prezenta procedura, dupa caz);

d)certificate de atestare fiscala, in termen de valabilitate, in original sau copie legalizata, emise conform prevederilor legale privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor, taxelor si datoriilor la bugetul general consolidat, atat pentru sediul social/profesional, cat si pentru toate punctele de lucru cu personalitate juridica;

e)certificate de atestare fiscala, in termen de valabilitate, in original sau copie legalizata, emise conform prevederilor legale privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor, taxelor si datoriilor la bugetele locale, atat pentru sediul social/profesional, cat si pentru toate punctele de lucru [indiferent daca au sau nu codul unic de inregistrare (CUI)];

f)situatiile financiare ale solicitantului inregistrate la administratia finantelor publice, in copie certificata, pentru anul fiscal incheiat: bilantul contabil cu datele informative si contul de profit si pierdere sau, dupa caz, declaratia de impunere pe venit;

g)ultima balanta de verificare incheiata;

h)balanta de verificare pentru 31 decembrie 2007;

i)imputernicire semnata si stampilata de reprezentantul legal al solicitantului, in cazul in care o alta persoana decat aceasta semneaza cererea-tip de acord de principiu pentru finantare;

j)o copie certificata a buletinului de identitate/cartii de identitate al/a persoanei care semneaza cererea-tip de acord de principiu pentru finantare;

k)opisul cu documentele depuse pentru obtinerea acordului de principiu pentru finantare (anexa nr. 11 la prezenta procedura).

Cererea-tip de acord de principiu pentru finantare si documentele justificative indosariate, in ordinea prevazuta la pct. 6.1, vor fi transmise prin posta sau vor fi depuse prin delegat, in plic sigilat, la sediul OTIMMC de care apartine judetul in care este inregistrata firma solicitanta (lista sediilor OTIMMC se gaseste in anexa nr. 12 la prezenta procedura), in conformitate cu opisul de la anexa nr. 11 la prezenta procedura.

Solicitantii care au datorii esalonate conform certificatelor de atestare fiscala, pozitiile d) si e), nu sunt eligibili pentru a accesa Programul.

Intreaga documentatie va fi depusa in 3 exemplare:

- 1 original si 2 fotocopii certificate care vor fi folosite pentru evaluarea de catre UIP din cadrul OTIMMC.

Exemplarele dosarelor continand acelasi numar de documente vor fi puse intr-un plic sigilat si vor fi transmise prin posta sau depuse personal la sediul OTIMMC de care apartine judetul in care este inregistrata firma solicitanta (anexa nr. 12 la prezenta procedura).

Pe plicul sigilat de catre solicitant, indiferent daca depunerea acestuia se face personal sau prin posta, se vor mentiona in mod obligatoriu urmatoarele informatii:

Destinatar:

- OTIMMC - adresa (anexa nr. 12 la prezenta procedura);

- UIP - Programul de dezvoltare si modernizare a activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata;

Expeditor:

- numarul de inregistrare on-line;

- denumirea completa a operatorului economic solicitant;

- numarul de inregistrare la ORC;

- CUI/codul de inregistrare fiscala;

- suma AFN solicitate;

- adresa solicitantului, inclusiv judetul.

Formularul cererii-tip de acord de principiu pentru finantare poate fi obtinut atat de la sediul OTIMMC, cat si de pe pagina de internet, la adresa www.mimmc.ro sau din Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Cererile si toate celelalte documente, copii certificate, declaratii pe propria raspundere poarta stampila solicitantului si semnatura in original a reprezentantului legal sau a imputernicitului operatorului economic.

Cererile si celelalte documente vor fi semnate de aceeasi persoana (reprezentant legal sau imputernicit).

Cererea-tip de acord de principiu pentru finantare se completeaza in limba romana, prin tehnoredactare.

Prin copie certificata, in cadrul Programului, se intelege fotocopie cu stampila operatorului economic, semnatura reprezentantului legal/imputernicitului si mentiunea 'conform cu originalul'.

Procedura de inregistrare, evaluare si selectie a beneficiarilor

Prin decizia directorului executiv al OTIMMC se constituie UIP la nivelul fiecarui OTIMMC, compusa din reprezentanti ai OTIMMC, in scopul evaluarii solicitarilor si implementarii Programului pentru anul in curs.

Plicul sigilat, continand cererea-tip de acord de principiu pentru finantare si documentele justificative indosariate, va fi inregistrat la sediul OTIMMC in Registrul unic electronic al Programului, constituit la nivel national, mentionandu-se data si numarul de inregistrare, date care vor fi transcrise inclusiv pe plicul sigilat depus de catre solicitant.

Solicitarile vor fi analizate, evaluate si selectate in limita bugetului alocat Programului, in baza verificarii cererii-tip de acord de principiu pentru finantare, conformitatii criteriilor de eligibilitate a beneficiarilor, activitatilor si cheltuielilor eligibile si a documentelor prevazute la pct. 6.

Pentru valorificarea integrala a bugetului Programului se creeaza o lista de asteptare in ordinea descrescatoare a punctajelor obtinute la inregistrarea on-line a formularului de preselectie.

OTIMMC - UIP va realiza procesul de evaluare a cererii-tip de finantare, insotita de toate documentele justificative, in ordinea inregistrarii documentelor in Registrul unic electronic al Programului.

Pentru solicitantii selectati pentru finantare, UIP din cadrul OTIMMC va transmite prin fax sau prin posta, dupa caz, un contract de finantare insotit de anexa la contractul de finantare.

Beneficiarul va transmite catre OTIMMC - UIP contractul de finantare semnat, in termen de 5 zile lucratoare de la data primirii acestuia de catre beneficiar, data prevazuta in confirmarea de primire inapoiata expeditorului.

Solicitantii care nu indeplinesc criteriile de eligibilitate prevazute la pct. 3 sau pe cele privind activitatile si cheltuielile in conformitate cu anexa nr. 2 la prezenta procedura vor primi scrisori de instiintare a respingerii cererii-tip de acord de principiu pentru finantare.

In cazul in care cererea-tip de acord de principiu pentru finantare nu este completata corect ori nu este insotita de toata documentatia necesara sau exista neconcordante in informatiile furnizate, solicitantii vor primi scrisoare de instiintare a respingerii cererii-tip de acord de principiu pentru finantare.

Daca in urma analizei de catre UIP a documentelor care insotesc cererea-tip de acord de principiu pentru finantare se constata ca informatiile declarate de solicitant in formularul de preselectie on-line nu sunt corecte/reale, ele generand si un punctaj diferit, solicitantul va primi scrisoare de instiintare a respingerii cererii-tip de acord de principiu pentru finantare.

Acordarea AFN

AFN va fi eliberata solicitantilor care au fost selectati, dupa ce acestia au efectuat activitatea/activitatile eligibile si plata cheltuielilor aferente acesteia/acestora, in conformitate cu contractul de finantare semnat intre parti, insotit de anexa la contractul de finantare.

Acordarea AFN se face pe baza unei cereri-tip de eliberare a AFN, prezentata in anexa nr. 7 la prezenta procedura, pe care solicitantul selectat trebuie sa o transmita la UIP - OTIMMC prin posta sau prin curier, insotita de urmatoarele documente indosariate:

a)formularul de decont prevazut in anexa nr. 8 la prezenta procedura;

b)documentele justificative prevazute in anexa nr. 2 la prezenta procedura, in original si in copie, in ordinea activitatilor si documentelor justificative completate in formularul de decont; conformitatea cu originalul a documentelor justificative se va face de catre UIP, prin semnatura si stampila reprezentantului UIP;

c)declaratie pe propria raspundere ca activul/activele achizitionat/achizitionate este/sunt nou/noi si ca nu aplica, pentru acesta/acestea, amortizarea accelerata prevazuta in Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;

d)copie certificata de pe fisa de amortizare a activului achizitionat, cu codul de clasificare al acestuia;

e)angajamentul solicitantului de a raporta efectele participarii in Program pe o perioada de 3 ani, incepand cu anul 2009, catre UIP din cadrul OTIMMC, conform anexei nr. 10 la prezenta procedura;

f)declaratie pe propria raspundere ca a respectat prevederile legale in domeniul achizitiilor publice, respectiv Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

g)opisul tuturor documentelor depuse in vederea eliberarii AFN, conform anexei nr. 11 la prezenta procedura, sectiunea B.

Intreaga documentatie va fi depusa in 3 exemplare: 1 original si 2 fotocopii certificate.

Toate cele 3 exemplare ale dosarelor continand acelasi numar de documente vor fi puse intr-un plic sigilat si vor fi transmise prin posta sau depuse personal la sediile OTIMMC (anexa nr. 12 la prezenta procedura).

(1)Destinatar:

- OTIMMC - adresa (anexa nr. 12 la prezenta procedura);

- unitatea de plata - Programul de dezvoltare si modernizare a activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata.

(2)Expeditor:

- nr. de inregistrare din Registrul unic electronic al Programului;

- denumirea completa a operatorului economic solicitant;

- nr. de inregistrare la ORC;

- CUI/codul de inregistrare fiscala;

- suma AFN solicitate;

- adresa solicitantului, inclusiv judetul.

Beneficiarii sunt obligati sa efectueze activitatile pentru care au solicitat finantare si sa depuna cererea de eliberare a AFN in termen de maximum 40 de zile lucratoare de la data semnarii contractului de finantare, moment in care toate echipamentele/utilajele/instalatiile/aparatele si serviciile achizitionate trebuie sa fie puse in functiune.

APLICAREA PREVEDERILOR LEGALE REFERITOARE LA ACHIZITIILE PUBLICE

In ceea ce priveste achizitia de bunuri in vederea implementarii Programului, beneficiarul are obligatia de a respecta prevederile legale privind achizitiile publice atunci cand respectivul contract este subventionat in mod direct, in proportie de mai mult de 50%.

Solicitantul va declara pe propria raspundere ca a respectat prevederile legale in domeniul achizitiilor publice, respectiv Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

Cheltuielile eligibile pentru care se vor aloca fonduri din cadrul Programului vor fi certificate prin vizita la fata locului a reprezentantului UIP din cadrul OTIMMC, responsabil cu monitorizarea, in termen de 5 zile lucratoare de la data primirii cererii-tip de eliberare a AFN. Reprezentantul UIP va verifica daca echipamentele si serviciile achizitionate sunt noi si puse in functiune cu respectarea reglementarilor tehnice aplicabile, consemnand cele constatate intr-un proces-verbal, contrasemnat de beneficiar, intocmit in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

Originalul si cele doua copii ale dosarului de eliberare a AFN, insotite de contractul de finantare, aprobat de UIP, vor fi depuse spre plata la unitatea de plata din cadrul OTIMMC.

Termenul-limita pentru depunerea cererii-tip de eliberare a AFN, completata, este 10 octombrie 2008, respectand termenul de depunere a cererii de eliberare a AFN.

Decontarea se face intr-o singura transa; nu se accepta deconturi de cheltuieli prin efectuarea de plati compensatorii intre partile contractante in cadrul activitatilor si cheltuielilor eligibile.

Procedura de transferai fondurilor aferente Programului de la MIMMCTPL la OTIMMC se stabileste prin ordin al ministrului pentru intreprinderi mici si mijlocii, comert, turism si profesii liberale, in termen de 30 de zile de la publicarea prezentei proceduri in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Virarea efectiva a sumei care constituie AFN se face de catre OTIMMC - unitatea de plata, pe baza analizei setului de documente prevazute la pct. 8.2 alin. (1), pentru operatorii economici care indeplinesc toate conditiile de eligibilitate, in contul ce cuprinde grupul de cifre 5070, deschis la unitatea Trezoreriei Statului in a carei raza teritoriala isi au sediul sau la care sunt luati in evidenta fiscala, pana la data de 31 decembrie 2008.

Documentele originale vor fi restituite solicitantilor fie prin ridicarea lor de catre operatorii economici de la sediul OTIMMC, fie prin transmitere prin posta, la cererea expresa a solicitantului, dupa verificarea conformitatii copiilor si virarea efectiva a sumei reprezentand AFN.

Beneficiarii AFN nu pot schimba la achizitionare activele pentru care au primit acordul de principiu.

Beneficiarii AFN au obligatia de a raporta efectele participarii la Program catre UIP din cadrul OTIMMC pe o perioada de 3 ani incepand cu anul urmator acordarii AFN, prin completarea si transmiterea prin posta a formularului de raportare tehnica prevazut in anexa nr. 10 la prezenta procedura. Perioada de transmitere a formularului de raportare tehnica este 1-30 aprilie a anului urmator expirarii exercitiului financiar de referinta.

In cazul neindeplinirii acestei prevederi, operatorul economic nu va mai putea beneficia de niciunul dintre programele de finantare derulate de catre MIMMCTPL pentru o perioada de 3 ani.

Cererea-tip de renuntare totala/partiala la finantare

In cazul in care beneficiarii eligibili renunta la finantare pentru una sau mai multe activitati pentru care UIP din cadrul OTIMMC a transmis solicitantilor contractul de finantare insotit de anexa la contractul de finantare, acestia au obligatia de a transmite la OTIMMC prin posta sau curier cererea-tip de renuntare totala/partiala la finantare, conform anexei nr. 9 la prezenta procedura.

Solicitantii vor beneficia de AFN pentru activitatile si cheltuielile ramase nemodificate in urma cererii de renuntare totala/partiala la finantare formulate conform alin. (1).

In cursul derularii Programului nu se admit suplimentari de finantare pentru activitatile notificate.

Cererea-tip de renuntare totala/partiala la finantare pentru care exista acordul de principiu se completeaza in limba romana si poarta semnatura in original a reprezentantului legal sau a imputernicitului beneficiarului eligibil imputernicit. Completarea acestei cereri se face prin tehnoredactare.

Prevederi referitoare la ajutorul de minimis

OTIMMC va informa in scris, prin intermediul contractului de finantare insotit de anexa la contractul de finantare, operatorii economici beneficiari cu privire la pragul maxim al ajutorului si la caracterul de minimis al acestuia, in conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.998/2006 privind aplicarea art. 87 si 88 ale Tratatului CEE.

Ajutorul de minimis se va cumula cu alte ajutoare de stat pentru aceleasi costuri eligibile. Daca aceasta conduce la o intensitate a ajutorului care depaseste nivelul intensitatii fixat in conformitate cu prevederile Regulamentului privind exceptarile in bloc sau printr-o decizie adoptata de Comisia Europeana, ajutorul de minimis nu se va acorda.

OTIMMC va acorda un ajutor de minimis dupa ce va verifica pe baza declaratiei pe propria raspundere a operatorului economic ca este respectata regula cumulului, precum si faptul ca suma totala a ajutoarelor de minimis primite pe parcursul unei perioade de 3 ani fiscali, inclusiv anul fiscal in curs, fie din surse ale statului sau ale autoritatilor locale, fie din surse comunitare nu depaseste pragul de 200.000 euro.

MIMMCTPL va realiza si va mentine o evidenta a ajutoarelor acordate in baza Programului, astfel incat sa fie posibila identificarea valorii, a momentului acordarii, a modalitatii de acordare, a provenientei finantarii, a duratei si metodei de calcul al ajutoarelor acordate. Aceasta evidenta va fi pastrata la MIMMCTPL timp de 10 ani de la data ultimei alocari in cadrul Programului.

Pentru realizarea acestei evidente, OTIMMC va transmite catre MIMMCTPL toate datele solicitate de acesta la termenele ce vor fi prevazute.

Operatorii economici beneficiari de ajutor in cadrul Programului vor tine o evidenta specifica a ajutoarelor primite conform prezentei scheme, a altor scheme de minimis si a altor ajutoare de stat. Acestia sunt obligati sa arhiveze evidenta specifica si sa o pastreze pe o perioada de 10 ani.

Monitorizarea acestei scheme de ajutor revine MIMMCTPL, care va transmite Consiliului Concurentei informatiile necesare in vederea intocmirii inventarului ajutoarelor de stat, raportului anual privind ajutoarele de stat acordate in Romania si registrului ajutoarelor de minimis.

La solicitarea scrisa a Comisiei Europene, MIMMCTPL, prin OTIMMC, va furniza in termen de 20 de zile lucratoare sau in termenul stabilit in solicitare toate datele pe care Comisia Europeana le considera necesare pentru a aprecia daca au fost respectate conditiile impuse de legislatia incidenta, in special suma totala a ajutorului de minimis primit de beneficiari.

Confidentialitate

Documentele justificative depuse de catre solicitanti in cadrul Programului sunt confidentiale, membrii UIP avand obligatia de a nu dezvalui informatii mentionate in acestea catre terte persoane, cu exceptia cazului in care informatiile sunt furnizate organelor abilitate ale statului, in exercitarea atributiilor ce le revin.

MIMMCTPL si OTIMMC sunt autorizate sa publice, in orice forma si mediu, incluzand internetul, informatiile referitoare la numele beneficiarului, suma si/sau scopul AFN acordate, asezarea geografica a proiectului (localitatea si judetul).

Monitorizare si control

Reprezentantii MIMMCTPL si OTIMMC au dreptul sa verifice atat la sediul operatorilor economici, cat si la cel al furnizorilor veridicitatea si conformitatea declaratiilor, activitatilor si cheltuielilor facute in cadrul Programului. Beneficiarul alocatiei trebuie sa accepte si sa faciliteze controlul reprezentantului MIMMCTPL si OTIMMC asupra utilizarii AFN acordate prin Program.

In cazul in care in urma controalelor efectuate de reprezentantii MIMMCTPL si OTIMMC sau la sesizarea organelor de control abilitate ale statului se constata ca beneficiarii au facut declaratii incomplete si/sau neconforme cu realitatea pentru a obtine AFN ori au schimbat destinatia AFN, acestia au obligatia de a rambursa sumele primite, cu dobanzile si penalitatile aferente, calculate la data constatarii.

Procedura de monitorizare si control cuprinzand atributiile si responsabilitatile celor care vor implementa prezenta procedura se aproba in termen de maximum 90 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei proceduri prin ordin al ministrului pentru intreprinderi mici si mijlocii, comert, turism si profesii liberale.

Componenta nominala a echipelor care efectueaza monitorizarea si controlul se aproba prin decizie a directorului executiv al OTIMMC sau prin ordin al ministrului pentru intreprinderi mici si mijlocii, comert, turism si profesii liberale, dupa caz.

Precizari

Documentele depuse de catre beneficiari in vederea eliberarii AFN in cadrul Programului vor fi pastrate la sediul OTIMMC, la dispozitia operatorilor economici, in vederea ridicarii de catre acestia, pana cel tarziu la data de 31 decembrie 2008.Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1496
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved