Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

CATEGORII DOCUMENTE
loading...


AnimaleArta culturaDivertismentFilmJurnalismMuzica
PescuitPicturaVersuri

REGULAMENTUL PRIVIND INVENTARIEREA

diverse

+ Font mai mare | - Font mai mic


DOCUMENTE SIMILARE

Trimite pe Messenger
CAIET DE PRACTICA PIONEER
Mori pentru macinarea deseurilor din mase plastice
Radioul Modern
STATIA RADIO PORTABILA RF-5800V-MP MANUAL DE OPERARE
REGULAMENTUL PRIVIND INVENTARIEREA
PROIECT TEHNICIAN IN GASTRONOMIE - ANALIZA ORGANIZARII PROCESULUI DE PRODUCTIE LA SC.ANAHOTELS.SA, UNITATEA HOTEL EUROPA
RCAD Beton armat; versiunea 4.0 – Manualul utilizatorului

TERMENI importanti pentru acest document

: regulamentul privind inventarierea : regulament privind inventarierea : : regulament privind inventarierea societati comerciale :

REGULAMENTul privind inventarierea

Introducere

1. Regulamentul privind inventarierea (in continuare – Regulament) este  elaborat in baza Legii contabilitatii, precum si a cerintelor obligatorii privind  efectuarea periodica a inventarierii patrimoniului persoanelor fizice si juridice pentru confirmarea veridicitatii si autenticitatii datelor contabilitatii si rapoartelor financiare.

2. In prezentul Regulament sint prezentate detaliat modul de efectuare a   inventarierii patrimoniului, activelor si pasivelor, de determinare si reflectare a rezultatelor inventarierii, precum si formularele utilizate cu ocazia inventarierii.

Obiectiv

3. Obiectivul prezentului Regulament consta in stabilirea situatiei reale a patrimoniului intreprinderii.

4. Sarcinile de baza ale inventarierii sint:

a) stabilirea existentei efective a mijloacelor fixe, terenurilor, activelor nemateriale, investitiilor financiare,  stocurilor de marfuri si materiale,  mijloacelor banesti,  volumului productiei in curs de executie, creantelor si datoriilor etc.;

b) controlul asupra integritatii activelor prin compararea existentei efective a acestora cu datele contabilitatii;

c) stabilirea bunurilor care partial si-au pierdut calitatea initiala sau a modelilor invechite;

d) depistarea bunurilor neutilizate in scopul vinzarii lor ulterioare;

e) verificarea respectarii regulilor si conditiilor de pastrare a stocurilor de marfuri  si  materiale,  mijloacelor  banesti,  precum si a regulilor  de intretinere si exploatare a masinilor, utilajelor si a altor mijloace fixe;

f) verificarea realitatii valorii de bilant a activelor pe termen lung, stocurilor de marfuri si materiale, mijloacelor banesti din casierie si pe conturile institutiilor financiare, datoriilor si creantelor, productiei in curs de executie, cheltuielilor anticipate si altor posturi de bilant.

Domeniu de aplicare

5. Prezentul Regulament se extinde asupra tuturor persoanelor fizice si juridice, indiferent  de tipul de proprietate si forma juridica de organizare  (intreprinderi de stat si intreprinderi municipale, societati comerciale, cooperative, organizatii necomerciale,  alte persoane juridice si fizice care practica activitate de intreprinzator, de avocat sau notariala si a filialelor lor), care conform Legii contabilitatii sint obligati sa efectueze inventarierea mijloacelor fixe, investitiilor, constructiilor capitale in curs de executie si a reparatiilor capitale, productiei in curs de executie, stocurilor de marfuri si materiale, mijloacelor banesti, decontarilor etc.

6. Persoanele fizice si juridice specificate in punctul 5 sint obligati sa efectueze inventarierea generala a patrimoniului:

a) la inceputul activitatii, scopul principal fiind stabilirea si evaluarea elementelor  patrimoniale  ce  constituie  aportul  la  capitalul social;

b) cel  putin o data pe an, de regula,  la sfirsitul anului,  pe parcursul activitatii intreprinderii. Inventarierea anuala a  elementelor patrimoniale se  face, de regula, cu ocazia incheierii exercitiului financiar. La intreprinderile cu activitate complexa inventarierea poate fi efectuata si pina la data de 31 decembrie, cu conditia evaluarii corecte si reflectarii rezultatelor inventarierii in bilantul contabil intocmit pentru anul respectiv;

c) in termenele stabilite  de  catre conducatorul intreprinderii in conformitate cu Legea contabilitatii;

d) in caz de schimbare (inlocuire) a gestionarului in ziua primirii-predarii gestiunii;

e) in caz de furturi,  delapidari,  sustrageri sau abuzuri,  precum si deteriorari ale bunurilor – imediat la depistarea acestora;

f) in caz de incendii sau calamitati naturale (inundatii, cutremure de pamint etc.) – imediat dupa stingerea incendiilor sau incetarea calamitatii naturale;

g) la reevaluarea mijloacelor fixe, stocurilor de marfuri si materiale etc.;

h) in  cazul reorganizarii sau  lichidarii intreprinderii;

i)  in cazul modificarii preturilor;

j)     in baza hotaririi organelor de control, in cazul efectuarii unui control sau in baza hotaririi altor organe prevazute de lege;

k)    in cazul cind sint indici, precum ca exista lipsuri sau plusuri, care pot fi stabilite cu certitudine numai prin inventariere.

7. Inventarierii se supun, de asemenea, bunurile care nu apartin intreprinderii, dar exista in gestiune (in custodie, consignatie, arenda, primite pentru prelucrare etc.), precum si cele neinregistrate din diferite motive.

8. Inventarierea materialelor pretioase si a diamantelor, a materialelor si produselor agricole, a materialelor de constructie etc. se efectueaza conform prezentului Regulament si a Regulamentului de uz intern, coordonat si aprobat in modul stabilit de legislatie, reiesind din specificul acestei ramuri a economiei.

9. In cazul gestiunii colective, inventarierea este obligatorie la schimbarea (inlocuirea) gestionarului-sef al gestiunii (sectiei, depozitului) si/sau la cererea unui  sau  mai multor gestionari din aceeasi gestiune (sectie, depozit).

       10. La primirea reclamatiei de la cumparator privind lipsurile de marfuri si materiale, se efectueaza inventarierea selectiva sau integrala a marfurilor si materialelor, la care sint enuntate reclamatiile date.

Definitii

11. In prezentul Regulament sint utilizate urmatoarele notiuni:

Inventariere – un  ansamblu de operatiuni prin care se constata existenta tuturor elementelor de activ si de pasiv, in expresie cantitativ-valorica sau numai valorica, dupa caz, in patrimoniul sau gestiunea intreprinderii la data efectuarii acestora.

Control inopinat – control care se efectueaza pe neasteptate, adica nu este anuntat.

Valoare de bilant – suma cu care un activ sau pasiv este evaluat la data intocmirii bilantului contabil.

Valoare de inventar – valoarea stabilita la evaluarea elementelor patrimoniale la momentul inventarierii, in functie de utilitatea lui la intreprindere si pretul pietei.

Metoda cantitativ-valorica – tinerea evidentei cantitative pe categorii de bunuri la locul de depozitare, iar in contabilitate – a evidentei cantitativ-valorice.

Metoda global-valorica – tinerea evidentei analitice numai in expresie valorica, atit la nivelul gestiunii, cit si in contabilitate.

Modul general de efectuare a inventarierii

12. Inventarierea mijloacelor fixe, materiei prime, materialelor, produselor finite, marfurilor, mijloacelor banesti si altor bunuri se efectueaza pe fiecare loc de depozitare a acestora si pe fiecare gestionar, in pastrarea caruia se afla aceste bunuri,  precum si pe detinatori de bunuri.

13. Verificarea soldurilor efective se efectueaza cu participarea obligatorie a gestionarilor (casieri, administratori de gospodarii, intreprinderi, sectii, magazii, puncte de achizitionare etc.)

14. In perioada dintre doua inventarieri la intreprinderi pot fi efectuate controale sistematice si inventarieri selective (prin sondaj) ale bunurilor, la locul de pastrare si prelucrare a acestora. Acestea se efectueaza, conform dispozitiei conducatorului intreprinderii, de catre membrii comisiei de inventariere care sint salariati ai intreprinderii sau de comisii speciale, in componenta carora se includ persoane competente.

Sarcina de baza a controalelor si inventarierilor prin sondaj o constituie efectuarea controlului asupra integritatii bunurilor, respectarea de catre gestionari a modului stabilit de tinere a evidentei primare si a regulilor de pastrare.

15. Inventarierea bunurilor, de regula, trebuie sa se efectueze conform aranjarii lor in incaperea data. In timpul inventarierii se interzice trecerea haotica de la un fel de bunuri la altele.

16. Existenta bunurilor la inventariere se stabileste prin calcule obligatorii, masurari si cintariri. La inventarierea bunurilor prin cintarire, situatia de calcul este completata de un membru al comisiei de inventariere si de gestionar.

Se interzice categoric de a introduce date in listele de inventariere din spusele gestionarilor sau conform datelor evidentei, fara verificarea existentei efective a elementelor patrimoniale.

17. Denumirea bunurilor inventariate, obiectelor si cantitatilor se reflecta in lista de inventariere, conform nomenclatorului si in unitatile de masura acceptate in evidenta contabila.

Unitatile de masura sint stabilite conform Clasificatorului Republicii Moldova “Unitati de masura si calcul” aprobat si pus in aplicare la 01.01.1998 prin Hotarirea Moldovastandard nr.336-ST din 03.10.1997.

18. Inventarierea efectiva se materializeaza prin inscrierea bunurilor inventariate in formularele-tip INV-2 “Lista de inventariere” (Anexa 6) si/sau INV-2A “Lista de inventariere” (Anexa 17), in urma verificarii existentei fizice a fiecarui bun inventariat.

Lista de inventariere INV-3 “Balanta de verificare a rezultatelor inventarierii” serveste ca document pentru stabilirea lipsurilor si plusurilor de bunuri constatate cu ocazia inventarierii, prin preluarea din listele de inventariere (INV-2 si/sau INV-2A) numai a pozitiilor cu diferente.

Pentru bunurile, la care comisiile de inventariere au constatat defectare, se intocmesc liste de inventariere distincte (INV-2 si/sau INV-2A) care se trec, de asemenea, in listele de inventariere (INV-3).   In lista de inventariere (INV-1) pentru gestiunile care tin evidenta prin metoda global-valoric se stabilesc diferentele valorice. Aceasta metoda se aplica pentru evidenta marfurilor si ambalajelor aflate in unitatile de desfacere cu amanuntul.

Listele de inventariere se intocmesc in trei exemplare, din care un exemplar – de catre gestionar, iar doua exemplare – de un membru al comisiei de inventariere, pe gestiuni si bunuri si se semneaza pe fiecare fila de membrii comisiei de inventariere, de gestionar si de contabilul care tine evidenta gestiunii. In cazul predarii-primirii gestiunii, listele de inventariere se intocmesc in cinci exemplare, din care: un exemplar – de gestionarul care preda, un exemplar – de gestionarul care primeste gestiunea, iar trei exemplare – de un membru al comisiei de inventariere.

La sfirsitul fiecarei zile se compara datele din lista de inventariere intocmita de gestionar cu cele inscrise de membrul comisiei de inventariere.

Listele de inventariere pot fi completate manual sau cu ajutorul mijloacelor tehnice de calcul.

Listele de inventariere intocmite manual se completeaza cu cerneala sau pix, citet si clar si nu se admit corectari sau stersaturi.

Corectarea greselilor urmeaza sa se efectueze in toate exemplarele listelor de inventariere prin anularea mentiunilor incorecte (se bareaza cu o linie) si deasupra inscrierii anulate se scrie cea corecta.  Corectarile vor fi stipulate si semnate de catre toti membrii comisiei de inventariere si de gestionari.

In listele de inventariere nu se admite a lasa rinduri necompletate. Ultimele rinduri necompletate ale listelor de inventariere se bareaza.

19. Inventarierea stocurilor de materiale, mijloacelor banesti, formularelor cu regim special urmeaza sa se efectueze, de regula, inopinat, iar a mijloacelor fixe, constructiilor capitale in curs de executie si productiei in curs de executie,  decontarilor si a altor posturi de bilant – in  prima zi a lunii.

20. Inventarierea  bunurilor expediate, neachitate in termen de catre clienti  sau care se afla in depozitele altor intreprinderi,  consta  in verificarea minutioasa a  informatiilor inregistrate in conturile respective. In conturile respective (marfuri expediate, transmise la pastrare etc.) pot raminea numai sumele confirmate de documentele justificative: pentru bunurile  aflate in timpul transportarii – dispozitia de plata a furnizorului sau alte documente care le substituie; pentru bunurile expediate – copiile facturilor prezentate de  cumparatori si copiile dispozitiilor de plata confirmate ulterior de beneficiari.

21. Daca bunurile inventariate, gestionate de o singura persoana, sint depozitate in locuri diferite sau gestiunea are mai multe cai de acces, atunci membrii comisiei sint obligati sa sigileze toate aceste locuri si caile de acces, cu exceptia locului in care a inceput inventarierea, care se sigileaza  numai  in cazul cind rezultatele inventarierii nu s-au constatat intr-o singura zi.

La reluarea lucrarilor se verifica daca sigiliul este intact, in caz contrar,  acest  fapt  se consemneaza prin Procesul-verbal de sigilare (Anexa 3), care se semneaza de catre comisia de inventariere si de gestionar, luindu-se masurile corespunzatoare.

In caz de intrerupere a inventarierii (la prinz, pe timp de noapte, din alte motive), documentele intocmite de comisia de inventariere ramin in cadrul gestiunii inventariate, in fisiere, casete, dulapuri etc. incuiate si sigilate. Sigiliile se pastreaza,  pe toata  durata  inventarierii,  de catre responsabilul (seful) comisiei de inventariere.

22. Bunurile, care apartin altor intreprinderi (luate in chirie, in baza de leasing,  in custodie, cu vinzare in consignatie, spre prelucrare etc.), se inventariaza  concomitent cu bunurile proprii. Pentru aceste bunuri se intocmesc liste de inventariere separate, care contin informatii cu privire la  numarul si data actului  de custodie si documentului de livrare (factura), cantitatea, valoarea si alte  informatii  utile. Aceste liste se trimit persoanei fizice sau juridice, careia ii apartin bunurile. Proprietarul bunurilor urmeaza sa comunice exactitatea datelor. Neconfirmarea presupune recunoasterea exactitatii datelor inscrise in listele de inventariere,  iar in caz de nepotriviri, intreprinderea detinatoare clarifica diferentele si comunica  constatarile  persoanei  fizice  sau  juridice,  careia ii apartin bunurile.

Bunurile materiale, care sint la pastrare in depozitele altor intreprinderi, se trec in listele de inventariere separat in baza documentelor ce confirma predarea acestor bunuri la pastrare. In acestea se indica denumirea, cantitatea, calitatea, valoarea efectiva (conform datelor evidentei), data transmiterii incarcaturii la pastrare,  locul  pastrarii, numarul si data documentelor.

La primirea de la intreprinderi,  unde se afla bunurile la pastrare, a copiilor listelor de inventariere, comisia compara  existenta  efectiva  a bunurilor  (conform  datelor din copiile listelor de inventariere) cu cantitatea stabilita in listele de inventariere.

23. In  listele  de  inventariere  a  bunurilor,  care  se  afla  spre prelucrare  in alte intreprinderi, se indica denumirea intreprinderii prelucratoare, denumirea bunurilor,  cantitatea, valoarea efectiva conform datelor evidentei, data transmiterii bunurilor la prelucrare,  numarul si data documentelor de insotire.

24. Paralel cu inventarierea bunurilor, contabilitatea intreprinderii urmeaza  sa verifice inregistrarile  in  toate  conturile  respective  in comparatie cu conturile corespondente. De exemplu, la mijloacele fixe (in conformitate cu conturile  respective  ale investitiilor capitale) este necesar de stabilit, daca toate obiectele sint puse in exploatare si inregistrate in evidenta; la stocurile de marfuri si materiale – daca acestea sint primite si trecute in evidenta; la productia in curs de executie – daca toate cheltuielile sint inregistrate la productia lansata etc.

25. Imediat dupa inventariere, pina la deschiderea gestiunii (depozitului, magazinului etc.), se procedeaza la un control de verificare prin sondaj (pentru  confirmarea exactitatii)  a  bunurilor  de catre comisia de control de inventariere in prezenta comisiei de inventariere si gestionarul gestiunii respective, in locul unde s-a efectuat inventarierea. In primul rind se verifica cele mai valoroase si solicitate bunuri, inscrise in liste.

Datele controlului de verificare se inregistreaza in Procesul-verbal de verificare a inventarierii bunurilor (Anexa 15).

La depistarea discordantelor dintre datele din lista de inventariere si datele controlului de verificare, la hotarirea comisiei centrale sau a conducatorului intreprinderii, inventarierea se repeta pentru confirmare sau,  daca este cazul, se numeste o noua  comisie  pentru  inventarierea repetata a bunurilor.

     Toate controalele de verificare, inclusiv rezultatele acestora, se inregistreaza in Registrul de evidenta a controlului de verificare a inventarierii (Anexa 16).

26. In cazul inventarierilor inopinate toate bunurile se pregatesc in prezenta comisiei de inventariere,  in celelalte  cazuri – din timp.  Acestea  trebuie  sa  fie  grupate,  sortate si aranjate dupa denumiri, marimi, intr-o anumita ordine comoda pentru calcularea cantitatii lor.

27. Conducatorul intreprinderii poarta raspundere de corectitudinea si oportunitatea efectuarii inventarierii patrimoniului. Conducerea intreprinderii este obligata sa creeze conditiile, care asigura un control complet si exact al existentei reale a bunurilor si in termene restrinse:

- organizarea depozitarii bunurilor grupate pe sorto- si tipo-dimensiuni, codificarea acestora si intocmirea etichetelor de raft;

- existenta numerelor  de  inventar  pentru  obiectele  aflate  in exploatare;

- tinerea la zi a evidentei tehnico-operative la gestiunile de bunuri materiale si a evidentei contabile, efectuarea lunara a confruntarii datelor din aceste evidente;

- asigurarea cu personalul necesar pentru manipularea bunurilor care se inventariaza, respectiv pentru sortare, cintarire, masurare etc.

- asigurarea  participarii  la  identificarea  bunurilor  inventariate (calitate,  sort, pret etc.) a unor persoane competente din intreprindere sau  din afara acesteia,  la solicitarea comisiei de inventariere, care au obligatia de a semna listele de  inventariere  pentru  confirmarea  datelor inscrise in ele;

- dotarea cu un numar  suficient de aparate si instrumente adecvate pentru masurare,  cintarire etc., cu mijloace de identificare (cataloage, mostre, sonde etc.), precum si cu formulare si rechizite necesare;

- dotarea comisiei de inventariere cu mijloace tehnice de calcul si de sigilare a spatiilor inventariate;

- dotarea gestiunilor (magazinelor, depozitelor etc.) cu doua incuietori diferite.

Contabilul-sef, conducatorii subdiviziunilor si serviciilor respective sint obligati sa verifice respectarea regulilor stabilite pentru efectuarea inventarierii.

28. Pe toata durata inventarierii, programul si perioada inventarierii se afiseaza la un loc vizibil.

29. Valoarea de intrare (de bilant) a bunurilor inventariate se evalueaza la pret de piata,  numita si valoare de inventar, care se inscrie in coloana corespunzatoare din Balanta de verificare a rezultatelor inventarierii (Anexa 7) numai in cazul constatarii deprecierilor.

La determinarea valorii de inventar se aplica principiul prudentei, potrivit caruia nu se admite supraevaluarea elementelor de activ si a veniturilor, respectiv  subevaluarea  obligatiunilor si a cheltuielilor.

In cazul in care se constata ca valoarea de inventar stabilita in functie de  utilitatea bunului pentru unitate si pretul pietei este mai mare decit valoarea cu  care acesta este inregistrat  in contabilitate (valoarea de bilant), in listele de inventariere se inscrie valoarea din contabilitate.  In cazul in care valoarea de inventar este mai mica decit valoarea reflectata in contabilitate (valoarea de bilant),  in listele de inventariere se inscrie valoarea de inventar (valoarea actuala determinata in functie de utilitatea bunului si pretul de piata).

Diferentele dintre  valoarea  de inventar si valoarea de bilant (in cazul cind apare aceasta diferenta) se inregistreaza in contabilitate conform regulilor stabilite de Standardele Nationale de Contabilitate (in continuare - SNC) si alte acte normative in vigoare.

Comisia de inventariere

30. Pentru efectuarea nemijlocita a inventarierii patrimoniului se formeaza o comisie de inventariere constituita din: seful comisiei si membrii comisiei.

La intreprinderile mijlocii si mari comisia este formata din cel putin cinci persoane cu pregatire tehnica si economica corespunzatoare, care sa asigure   efectuarea oportuna si calitativa a inventarierii patrimoniului, inclusiv evaluarea  elementelor  patrimoniale,  iar la intreprinderile mici – din cel putin trei persoane. Din componenta comisiei de inventariere nu pot face parte gestionarii depozitelor supuse inventarierii si nici contabilii care tin evidenta gestiunii respective, cu exceptia intreprinderilor mici. La intreprinderile mici, persoanele fizice sau juridice, al caror numar de salariati este de pina la doua persoane, iar bunurile materiale supuse inventarierii nu depasesc plafonul stabilit de administratorii intreprinderii, inventarierea poate fi efectuata de o singura persoana.

Inventarierea patrimoniului poate fi efectuata atit prin intermediul salariatilor proprii, cit si pe baza de contracte de prestari servicii incheiate cu persoane fizice sau juridice.

31. Activitatea comisiilor de inventariere este coordonata, dupa caz, de catre o comisie centrala in urmatoarea componenta:

- conducatorul  intreprinderii  sau adjunctul  lui  (presedintele comisiei);

- contabilul-sef,  iar la intreprinderile, unde  evidenta  se tine de o firma de audit – reprezentantul firmei de audit;

- sefii subdiviziunilor (serviciilor) structurale;

- specialisti competenti.

32. Comisia centrala si comisiile de inventariere sint numite printr-o Decizie (ordin) de inventariere (Anexa 2) emisa de conducatorul intreprinderii.

Comisia centrala:

- organizeaza efectuarea inventarierii si instruieste membrii comisiei in vederea bunei organizari a inventarierii;

- exercita controale de verificare a corectitudinii efectuarii inventarierii, precum si a inventarierii prin sondaj a bunurilor in locurile de pastrare si prelucrare in perioada dintre doua inventarieri;

- in cazuri de necesitate (in caz de stabilire a discordantelor intre datele din lista de inventariere si datele controlului de verificare etc.) si la decizia comisiei centrale sau conducatorului intreprinderii inventarierile se vor repeta integral pentru confirmare;

- examineaza explicatiile primite in scris de la persoanele, la care s-au  constatat lipsuri si/sau plusuri, bunuri deteriorate, precum si alte fraude si prezinta propuneri privind modul de reglementare a lipsurilor depistate si prejudiciilor cauzate in urma deteriorarii bunurilor.

33. Comisiile de inventariere:

- efectueaza inventarierea bunurilor in locurile de depozitare si producere;

- participa in comun cu contabilitatea intreprinderii la determinarea rezultatelor  inventarierii  si elaboreaza  propuneri privind compensarea lipsurilor si plusurilor la inventariere, precum si intocmirea documentelor respective pentru  trecerea la pierderi a lipsurilor in limita normelor de perisabilitate naturala;

- prezinta propuneri privind pastrarea bunurilor, precum si comercializarea bunurilor neutilizate;

- poarta raspundere pentru:

· oportunitatea si respectarea modului de efectuare a inventarierii, in conformitate cu decizia conducatorului intreprinderii;

· plenitudinea si exactitatea introducerii in liste a datelor efective aferente  stocurilor de marfuri si materiale, mijloacelor  banesti, datoriilor si creantelor etc.;

· corectitudinea indicarii in liste a  caracteristicilor  distincte ale bunurilor (tip,  calitate, marca, marime, numarul curent in lista, articol, numar de inventar etc.), conform carora se determina valoarea lor;

· corectitudinea si oportunitatea perfectarii documentelor inventarierii potrivit modului stabilit.

34. Membrii comisiei de inventariere sint trasi la raspundere, conform legislatiei, pentru introducerea premeditata a datelor incorecte privind soldurile efective  ale  bunurilor,  datoriilor si creantelor, in scopul ascunderii lipsurilor si delapidarilor sau a plusurilor de bunuri materiale si valori.

35. Inainte de a incepe inventarierea, membrilor comisiei de inventariere  li se inmineaza contra semnatura Decizia (ordin) de inventariere (Anexa 2),  iar presedintelui comisiei – sigiliul de control. In decizie se indica componenta comisiei,  modul de efectuare a inventarierii, subdiviziunile (depozit, sectii, gestiuni) supuse inventarierii, data inceperii si terminarii operatiunilor de inventariere.

Deciziile in cauza se inregistreaza in contabilitate in Registrul de control pentru executarea deciziilor de inventariere (Anexa 14).

36. Se interzice efectuarea inventarierii in cazul componentei incomplete a comisiei de inventariere.

Membrii comisiei de inventariere pot fi inlocuiti numai in cazuri justificate si numai in baza deciziei emise de conducatorul intreprinderii.

37. In cazul in care gestionarul lipseste, comisia de inventariere aplica  sigiliul la obiectele (depozitele) supuse inventarierii si comunica despre aceasta conducatorului intreprinderii, care este obligat sa-l instiinteze imediat in scris pe gestionar despre hotarirea efectuarii inventarierii, indicind locul,  ziua si ora inceperii inventarierii.

Daca gestionarul sau reprezentantul sau legal nu se prezinta la locul, data  si ora fixata, inventarierea se efectueaza de catre comisia de inventariere in prezenta altei (altor) persoane, care sa-l (sa-i) reprezinte pe gestionar, numita (numite) printr-o decizie scrisa a conducatorului.

38. In cazul gestiunii colective, inventarierea se efectueaza cu participarea obligatorie a gestionarului-sef  sau a  adjunctului  si membrilor gestiunii.

39. Comisia de inventariere este obligata:

a) sa solicite obligatoriu inainte de  inceperea operatiunilor de inventariere de la gestionarul (gestionarii), responsabil (i) de gestiunea bunurilor si valorilor   Declaratia  de  inventar (anexa 4) din care rezulta urmatoarea informatie:

- gestioneaza acesta (acestea) sau nu  de bunuri si in alte locuri de depozitare;

- in afara bunurilor materiale ale intreprinderii respective are (au) sau nu in  gestiune si alte bunuri, apartinind tertilor, primite cu (sau fara) documente;

- are (au) plusuri sau lipsuri de bunuri in gestiune, despre a caror cantitate sau valoare are (au) cunostinta;

- are (au) bunuri nereceptionate sau care trebuie expediate (livrate), pentru care s-au intocmit documentele respective;

- a (au) primit sau a (au) eliberat bunuri fara documente primare;

- detine (detin) numerar sau alte hirtii de valoare rezultate din vinzarea bunurilor aflate in gestiunea sa (lor);

- are (au) documente de primire-predare care nu au fost operate in evidenta gestiunii sau nu au fost predate in contabilitate, etc.

Gestionarul (gestionarii) indica in declaratia scrisa felul, numarul si data ultimului document de intrare si de iesire a bunurilor in/din gestiune.

Declaratia se dateaza si se semneaza de catre gestionarul (gestionarii) raspunzator (i) de gestiunea bunurilor si comisia de inventariere care atesta ca a fost data in prezenta sa (lor);

b) sa  identifice toate locurile (incaperile), in care exista bunuri materiale ce urmeaza a fi inventariate;

c) sa asigure inchiderea si sigilarea intrarilor de acces ale tuturor incaperilor,  in prezenta gestionarului,  in cazurile cind se intrerup operatiunile de inventariere si se paraseste gestiunea;

d) sa bareze si sa semneze la ultima operatiune fisele de magazie, indicind data, la care s-au inventariat bunurile materiale; sa vizeze documentele privind intrarile sau iesirile de bunuri materiale existente in gestiune, dar  neinregistrate; sa efectueze inregistrarea acestora in fisele de magazie si predarea  lor in contabilitate in baza Registrului de primire-predare a documentelor, astfel  incit situatia scriptica a gestiunii sa reflecte realitatea. La intreprinderile de desfacere cu amanuntul care utilizeaza metoda global-valorica gestionarul asigura inainte de inceperea inventarierii intocmirea raportului in care se inscrie valoarea tuturor documentelor de intrare si de iesire a marfurilor, numerarul depus la  casierie, intocmite pina la momentul inceperii inventarierii,  precum si predarea acestui raport in contabilitate;

e) sa verifice numerarul detinut de gestionar si sa stabileasca suma incasarilor din ziua curenta,  solicitind  intocmirea darii de seama (monetarului – la gestiunile de vinzare cu amanuntul) si depunerea numerarului la casieria intreprinderii; sa ridice benzile de control de la aparatele de casa si stampila intreprinderii (gestiunii, sectiei, depozitului), daca este cazul, si sa le pastreze in siguranta pina la stabilirea rezultatelor inventarierii.

40. Comisia de inventariere intocmeste un proces-verbal in care se reflecta  rezultatele inventarierii, precum si rezultatele controlului starii depozitelor si asigurarii integritatii bunurilor materiale.

Dupa inventariere toate materialele (listele de inventariere, situatiile de calcul  etc.) si procesul-verbal se transmit pentru examinare la comisia centrala, daca este cazul, sau la conducatorul intreprinderii pentru informatii si luarea deciziilor.

Inventarierea activelor materiale pe termen lung

41. Pina a incepe inventarierea este necesar de controlat:

-  existenta si starea pasapoartelor tehnice  sau  a  altei  documentatii tehnice;

-  existenta documentelor aferente mijloacelor fixe date sau luate in arenda de catre intreprindere si a celor date sau luate la pastrare si in folosinta temporara. In cazul lipsei documentelor este necesar de asigurat primirea sau perfectarea lor.

In caz de stabilire a discordantelor sau inexactitatilor in  registrele de  evidenta  contabila sau in documentatia tehnica, ele urmeaza sa fie corectate cu datele corespunzatoare.

42. La inventarierea mijloacelor  fixe,  comisia  de  inventariere efectueaza in mod obligatoriu controlul efectiv al mijloacelor si inscrie in listele de  inventariere  denumirea completa,  destinatia,  numarul de inventar, numarul de fabricare (numarul indicat in pasaportul  tehnic)  si unele caracteristici tehnice sau de exploatare.

43. In cazul depistarii mijloacelor neinregistrate in evidenta sau indicarii  incorecte a datelor ce le caracterizeaza, comisia trebuie sa le includa in listele de  inventariere,  inclusiv  cu  datele  corectate  si caracteristicile  tehnice  ale  acestora.  De exemplu:

-         pentru cladiri – se indica destinatia lor, materialele de baza din care sint  construite, volumul (masurarea din exterior si interior), suprafata (suprafata utila  totala), numarul etajelor (fara subsoluri), anul constructiei etc.;

-         pentru canale – lungimea, adincimea si latimea  (pe  fund si suprafata);

-         pentru poduri – locul  amplasarii, tipul materialelor si dimensiunile de baza;

-         pentru drumuri – tipul drumului (sosea etc.), lungimea, latimea, grosimea si   materialele  de acoperire;

-         pentru utilaje – tipul, modelul, destinatia, numarul de fabricare, numarul de inventar etc.

Activele neinregistrate in evidenta, care  au  fost  depistate  la inventariere, sint initial evaluate conform cerintelor S.N.C. 16 'Contabilitatea activelor materiale pe termen lung'.

44. Mijlocul fix supus restabilirii, reconstruirii, extinderii sau reutilarii, in urma carora s-a modificat destinatia lui de baza, se introduce in lista cu denumirea care corespunde destinatiei noi.

45. Daca comisia a constatat ca lucrarile efectuate au un caracter capital (ridicarea etajelor, constructia noilor incaperi etc.), demolarea partiala a constructiilor si instalatiilor (demolarea unor elemente de constructie) care  nu  au  fost reflectate in evidenta contabila, ea urmeaza, potrivit documentelor respective,  sa determine suma majorarii sau reducerii valorii de intrare a obiectului si sa indice in lista de inventariere modificarile efectuate.

Totodata, comisia trebuie sa stabileasca  persoanele vinovate si motivele  nereflectarii  modificarilor  constructive  ale  unor  sau  altor obiecte in registrele de evidenta.

46. Masinile, utilajele si instalatiile de forta se trec in listele de inventariere  individual, indicindu-se  numarul  de  inventar,  uzina producatoare,  numarul pasaportului tehnic,  anul  producerii,  destinatia, capacitatea etc.

47. Mijloacele fixe care in perioada inventarierii se afla in afara intreprinderii (navele marine si fluviale, materialul rulant feroviar, avioanele, masinile auto, utilajele energetice, instalatiile de lucru, aparatele si instalatiile de masurare,  control si reglare, mijloacele de transport date pentru reparatii in afara  intreprinderii), se  efectuieaza inventarierea  inainte de iesirea lor din intreprindere.

48. Mijloacele fixe neutilizabile pentru  exploatare  si  care  nu  se supun  restabilirii se includ  intr-o  lista de inventariere separata cu indicarea momentului scoaterii din exploatare si motivelor care au cauzat neutilizabilitatea lor (deteriorarea, uzura completa etc.).

49. Terenurile se inventariaza pe baza documentelor care atesta proprietatea acestora si a schitelor de amplasare.

Cladirile se inventariaza  prin  identificarea  lor  cu  titlurile  de proprietate, dosarul acestora, inspectarea si compararea constatarilor cu datele prevazute in documentele respective.

Constructiile si echipamentele speciale, cum sint retelele de energie electrica,  termica, gaze, apa si canalizatie, telecomunicatii, cai ferate etc., se inventariaza potrivit regulilor prezentului Regulament si a Regulamentului de uz intern, coordonat si aprobat in modul stabilit de legislatie, reiesind din specificul acestei ramuri a economiei.

50. Concomitent cu inventarierea mijloacelor proprii se verifica mijloacele fixe arendate sau aflate la pastrare. Listele de inventariere cu mijloacele arendate  si aflate la pastrare se intocmesc separat pe fiecare arendator si intreprindere care le-a transmis la pastrare. In acestea, in afara de datele stabilite, se indica de asemenea denumirea arendatorului sau si termenul arendei sau pastrarii.

     Un exemplar al listei  de  inventariere  a mijloacelor  arendate  sau aflate la pastrare se expediaza arendatorului pentru confirmare.

Inventarierea activelor nemateriale

51. Comisia de inventariere va verifica:

- existenta documentelor care certifica dreptul intreprinderii  de a utiliza activele nemateriale;

- corectitudinea si reflectarea oportuna in bilant a valorii activelor nemateriale care se refera la obiectele proprietatii industriale (OPI) si apartin intreprinderii in baza dreptului de proprietate.

In cazul in  care  se depisteaza un activ nematerial necontabilizat, comisia are dreptul sa aleaga metoda de evaluare initiala conform cerintelor S.N.C. 13 'Contabilitatea activelor nemateriale' si sa stabileasca durata potentiala normativa de functionare utila  in conformitate  cu  parametrii tehnico-economici ai acestui activ.

52. Constatarea faptului de utilizare a activului nematerial se efectueaza in temeiul urmatoarei liste de documente care  se  concretizeaza separat pentru fiecare caz de estimare a valorii activului nematerial:

- originalul sau copia  autentificata de notar a brevetului, certificatului de inregistrare;

-         copia descrierii activului nematerial;

-         actul privind utilizarea activului nematerial;

- folosirea marcii de produse si  servicii;  utilizarea  denumirii de origine a produsului pentru desemnarea produsului; utilizarea soiurilor de plante create ca rezultat  al  selectiei;  utilizarea  raselor  de  animale create  ca rezultat al selectiei si sub influenta schimbarii conditiilor de hrana, intretinere si exploatare;

- documentul care confirma suma mijloacelor banesti achitate sau valoarea  depistata a altei forme de compensare,  utilizate la achizitionarea sau crearea activelor nemateriale;

-         contractul de cesiune (transmitere) catre intreprindere a dreptului asupra  titlului de protectie inregistrat  la  Agentia pentru Protectia Proprietatii Industriale;

-         contractul de licenta pentru  dreptul  de  folosire a obiectelor proprietatii   industriale inregistrat la Agentia pentru Protectia Proprietatii Industriale, etc.

Inventarierea stocurilor de marfuri si materiale

53. Inventarierea stocurilor de marfuri si materiale se efectueaza conform aranjarii lor in incaperea data. Se interzice in timpul inventarierii trecerea haotica de la un fel de marfuri si materiale la altele.

In cazul pastrarii stocurilor de marfuri si materiale in diferite incaperi izolate de unul si acelasi gestionar, inventarierea se efectueaza in mod succesiv, dupa locul de depozitare. Dupa efectuarea inventarierii unei incaperi, intrarea in ea se sigileaza si comisia trece  in urmatoarea.

54. Stocurile de marfuri si materiale se inregistreaza in listele de inventariere pe fiecare denumire separat, cu indicarea codului sau numarului de inventar, calitatii si cantitatii.

55.  Membrii comisiei in prezenta sefului de depozit (magazie) si altor gestionari controleaza existenta efectiva a marfurilor si materialelor prin metoda numararii obligatorii, cintaririi sau masurarii. Se interzice categoric  de a introduce date despre stocurile de marfuri si materiale din spusele gestionarilor  sau  conform  datelor  evidentei, fara verificarea existentei efective a acestora.

56. Marfurile si materialele, intrate in gestiune in timpul efectuarii inventarierii, se primesc de gestionari in prezenta membrilor comisiei de inventariere. Aceste stocuri de marfuri si materiale se trec intr-o lista de inventariere separata.  In lista se indica data primirii acestora, de la cine au fost  primite, data si  numarul  documentului de intrare, denumirea, cantitatea, pretul si valoarea.  Totodata, pe documentul de intrare, dupa semnatura presedintelui comisiei de inventariere, se face mentiunea 'Primite in timpul inventarierii'.

57. La depozitele mari, in cazul efectuarii inventarierii pe parcursul unui  timp indelungat, in cazuri exceptionale si numai cu permisiunea in scris a conducatorului si a contabilului-sef  al  intreprinderii,  pot fi eliberate bunuri de catre gestionari numai in prezenta membrilor comisiei de inventariere. Aceste bunuri se trec intr-o lista de inventariere separata cu mentiunea 'Eliberate in timpul inventarierii'. In documentele de iesire se face aceeasi mentiune contrasemnata de presedintele comisiei de inventariere.

58. Stocurile de marfuri si materiale care apartin altor intreprinderi (in  custodie, la vinzarea in consignatie, spre prelucrare etc.) se inventariaza concomitent cu stocurile de marfuri si materiale proprii. Pentru acestea se intocmesc liste de inventariere separate, care contin informatii cu privire la numarul si data actului de custodie, a contractului de consignatie si documentului de livrare (facturii), cantitatea, valoarea si alte informatii utile.

59. In  cazul neinregistrarii stocurilor de marfuri si materiale intrate se  solicita explicatii in scris de la persoanele care le-au primit, in caz contrar, cazul se transmite organelor de ancheta.

60. Stocurile efective de marfuri si materiale eterogene se inventariaza prin numarare, cintarire sau cubare.

Bunurile aflate in ambalaje intacte se desfac selectiv. In cazul cind desigilarea lor conduce la scaderea calitatii sau la deteriorarea lor, atunci acestea nu se desfac.

Lichidele, a caror cantitate efectiva nu poate fi determinata prin transvazare sau masurare, cantitatea vaselor se stabileste in functie de volum, densitate, compozitie etc. si se verifica prin scoatere de probe din vase; prin masurare sau probe de laborator atunci cind  se constata densitatea, compozitia si alte caracteristici ale lichidelor.

Materialele de volum (ciment, otel, beton, produse de cariera si balastiera,  materiale si produse agricole etc.), a caror inventariere prin cintarire si masurare necesita cheltuieli considerabile sau conduce la degradarea bunurilor, pot fi inventariate pe baza de calcule  tehnice  sau matematice (Anexa 1).

In listele de inventariere a materialelor mentionate mai sus se indica modul de efectuare a inventarierii, precum si datele tehnice care au stat la baza calculelor.

Mai intii se inventariaza bunurile cu un grad mare de perisabilitate naturala.

61. Greutatea furajelor voluminoase (finului in stoguri, paielor in clai,  radacinoaselor din gramezi sau din gropi in pamint, silozului din turn etc.) se determina conform calculelor de stabilire a greutatii pe baza volumului in conformitate cu instructiunile de ramura.

Pentru griu (graminee) si concentratele de nutret se procedeaza la o verificare efectiva atit a cantitatii, cit si a calitatii (tip, calitate, categorie). Nivelul calitatii se stabileste in conformitate cu cerintele standardelor de calitate.

62. Ambalajul se inregistreaza in lista dupa tipuri, destinatie speciala si starea calitativa (nou, in uz, care necesita reparatie etc.).

Pentru ambalajul  deteriorat comisia de inventariere intocmeste un act cu indicarea motivelor si persoanelor responsabile de ambalaj.

63. Cantitatea de materiale si marfuri pastrate in ambalajele sigilate ale furnizorului, poate fi stabilita ca exceptie, in baza documentelor sau prin verificarea selectiva a unei parti din aceste  bunuri.  Greutatea  sau volumul  materialelor in  baloturi  se  admite  sa  se  determine  in baza masurarilor si calculelor tehnice.

Situatiile de masura si calcul se anexeaza la listele de inventariere. La   inventarierea  unor  cantitati  mari  de  marfuri  si  materiale  prin cintarire,  situatia de calculare  se  completeaza  de  catre  un  membru  al comisiei  de  inventariere  si gestionar.  La sfirsitul zilei de lucru (sau dupa terminarea cintaririi) datele acestor situatii se verifica si  totalul se introduce in lista de inventariere.

64. Obiectele de mica valoare si scurta durata, care se afla in exploatare,  se inventariaza la locul aflarii lor si se trec in liste separate, cu specificarea persoanelor responsabile de pastrarea acestora.

Inventarierea se efectueaza prin metoda examinarii fiecarui obiect.

       Pentru obiectele de mica valoare si scurta durata deteriorate comisia de  inventariere intocmeste acte dupa modelele stabilite, cu indicarea perioadei de exploatare, cauzelor deteriorarii, posibilitatilor utilizarii acestor obiecte in scopuri gospodaresti.

Inventarierea activelor in curs de executie

 Productia in curs de executie

65. Inventarierea  productiei  in  curs  de  executie  are  ca scop sa constate:

-     stocul efectiv de produse  care  nu  au  trecut  prin  toate  fazele (stadiile) prelucrarii impuse de procesul tehnologic de productie;

-     stocul efectiv de produse care, desi au fost terminate, nu au trecut toate probele de receptionare tehnica sau nu au fost completate cu toate piesele si accesoriile necesare;

-     volumul si costul efectiv al lucrarilor si serviciilor in curs de executie.

66. La intreprinderile industriale este necesar de determinat:

- existenta efectiva a stocurilor de semifabricate (piese, agregate) si a articolelor care se afla in proces de confectionare si asamblare;

- rebutul care nu a fost trecut in evidenta;

- productia in curs de executie conform comenzilor anulate,  precum si a comenzilor, executarea carora este suspendata;

- costul efectiv al semifabricatelor (pieselor, agregatelor), care se afla in productie in proces de confectionare sau asamblare.

67. La intreprinderile de constructii-montaj in listele de inventariere a productiei in curs de executie se includ:

- categoriile de lucrari si elementele de constructii, la care nu a fost executat intregul volum de lucrari prevazute in indicatoarele normelor de deviz;

- lucrarile executate (terminate), dar nereceptionate de beneficiar.

68. Materiile prime, materialele, prefabricatele, piesele de schimb, semifabricatele etc., aflate la locurile de munca, nu se considera productie in curs de  executie.  Acestea  se  inventariaza separat si se trec in conturile de stocuri, diminuindu-se cheltuielile respective, iar dupa terminarea inventarierii se inregistreaza  in  conturile  initiale  de cheltuieli.

69. La intreprinderile  agricole in categoria productiei (lucrarilor) in curs  de executie se includ: aratura de toamna, ingrasamintele, semanaturile de toamna, semanaturile multianuale, destelinirea pamintului, pregatirea serelor pentru roada anului viitor, alte semanaturi de iarna (in sere, pepeniere) etc.; in avicultura – consumurile aferente incubarii oualor puse la incubare dupa 11 decembrie a anului de gestiune; in piscicultura – costul pestilor de vara din iazurile de iernare care trec pe anul urmator;  in apicultura – costul mierii lasate pe iarna  in  stupi  in calitate de hrana pentru familiile de albine.

In productia finita a serelor se include materialul saditor (butasii, puietii, rasadul) care au atins virsta de plantare in pamint sau sint destinate vinzarii.

70. Inainte de inceperea inventarierii este necesar sa se predea la magazii si depozite toate piesele, ansamblurile si agregatele, a caror prelucrare a fost terminata; sa se colecteze din sectii sau ateliere toate produsele reziduale si deseurile, intocmindu-se documente de constatare, si sa se prezinte la control  semifabricatele, utilizarea carora nu corespunde standardelor.

71. Semifabricatele productiei in curs de executie si semifabricatele aflate in sectii urmeaza sa fie aranjate in ordine pentru asigurarea corectitudinii si usurintei la numararea cantitatii acestora.

Verificarea stocurilor de semifabricate ale productiei in curs de executie (piese,  subansambluri, agregate) se efectueaza prin metoda numararii, cintaririi si masurarii efective.

72. Listele de inventariere se intocmesc separat pentru fiecare sectie (sector,  gestiune), cu indicarea denumirii semifabricatelor, etapei sau gradului de pregatire, cantitatii sau volumului acestora.

73. Rebuturile definitive nu se includ in componenta  productiei in curs de executie si se inregistreaza separat.

74. Pentru productia neterminata, care reprezinta o masa neomogena sau un amestec (in ramurile corespunzatoare ale economiei), in listele de inventariere, precum si in situatia de comparatie se reflecta doi indicatori cantitativi: cantitatea acestei mase sau amestec si cantitatea materiei prime sau a materialelor (pe denumiri distincte) ce intra in componenta ei. Cantitatea materiilor prime sau a materialelor se determina conform calculelor tehnice stabilite prin instructiunile de ramura.

     75. In  listele de inventariere a activelor pe termen lung in curs de executie se indica pentru fiecare obiect in parte, pe baza constatarii la fata locului, denumirea  obiectului,  descrierea amanuntita a stadiului in care se afla acesta,  pe baza valorii din documentatia existenta  (devize), precum si in functie de volumul lucrarilor executate la data inventarierii.

 Constructii capitale in curs de executie

76. Comisia de inventariere trebuie sa verifice:

a)      daca in componenta constructiei capitale in curs de executie nu figureaza utilajele de constructie date in montaj, dar efectiv montajul acestora nu a fost  executat. Materialele si utilajele primite de la beneficiari pentru montaj si neincluse in lucrarile de constructie se inventariaza separat;     

b)      starea constructiilor conservate si a celor care o perioada oarecare nu vor functiona.  Pentru obiectele nominalizate este necesar a depista motivele si temeiul conservarii lor.

77. Liste de inventariere separate se intocmesc pentru obiectele finalizate  care din diferite motive nu au fost date in exploatare. In actele respective este absolut necesar de indicat motivele de retinere a darii in exploatare a obiectelor in cauza.

78. Pentru constructiile in curs de executie, precum si lucrarile de proiectare - cercetare la constructiile in curs de executie, supuse lichidarii din bilant, se intocmesc acte, care reflecta caracterul lucrarilor executate si valoarea lor, indicindu-se motivele sistarii constructiei. In acest scop va fi utilizata documentatia tehnica respectiva (planuri,  devize, decontari si devize financiare), actele privind punerea in functiune, etapele, registrele de evidenta a lucrarilor executate la obiectele de constructie etc.

 Lucrari de reparatii capitale in curs de executie

79. Inventarierea reparatiilor capitale in  curs de executie se efectueaza prin metoda verificarii lucrarilor executate.

Lucrarile de reparatii capitale in curs de executie ale cladirilor, instalatiilor, masinilor,  utilajelor, mijloacelor de transport si altor obiecte, in cazul in care are loc majorarea valorii  acestora  sau  cresterea duratei de functionare,  se consemneaza in liste de inventariere separate, in care se indica denumirea obiectului supus reparatiei,  gradul de executare a reparatiei,  costul de deviz si cel efectiv al lucrarilor executate.

80. Obiectele date in exploatare total sau partial, pentru care nu au fost  intocmite formele de inregistrare ca mijloace fixe, se inscriu in liste de inventariere separate.

81. Obiectele la care lucrarile de investitii nu se mai executa, se inscriu in liste de inventariere separate, indicindu-se cauzele sistarii sau incetarii lucrarilor,  confirmarea lucrarilor privind  sistarea si  masurile  propuse.

Inventarierea animalelor

82. Animalele tinere, animalele la ingrasat, pasarile, iepurii de casa,  animalele cu blana pretioasa si familiile de albine se inventariaza nu mai rar de o data pe trimestru.

Animalele productive si de munca, care prezinta cireada sau turma de baza, se inregistreaza in listele de inventariere in care se indica numarul animalului (marca, danga), anul nasterii, rasa, greutatea vie a animalului (cu exceptia cailor,  catirilor, greutatea carora nu se indica) si valoarea de intrare sau reevaluata, dupa caz.

83. Rasa se indica in baza bonitarii respective a animalelor.

84. Vitele mari cornute, animalele de munca,  porcinele (femelele si vierii),  ovinele pretioase si alte animale (de prasila) se inregistreaza separat. Alte animale  din  cireada  de baza,  contabilizate in grup, se inregistreaza, indicindu-se  numarul  de capete si greutatea vie pentru fiecare grup in parte.

Animalele tinere din categoria vitelor mari cornute, cailor de rasa si animalelor de lucru se inregistreaza individual, indicindu-se numarul de inventariere, numele, genul, rasa etc.

85. Animalele  la ingrasat,  porcinele,  ovinele si caprinele,  pasarile tinere si alte tipuri de animale se inregistreaza in grup, indicindu-se numarul de capete si greutatea vie separat pentru fiecare grup.

86. Listele  de  inventariere  se intocmesc separat pe ferme, sectii, sectoare repartizate pe grupe si pe persoane responsabile.

Inventarierea mijloacelor banesti si a formularelor cu regim special

87. La inventarierea mijloacelor banesti se utilizeaza Procesul-verbal de inventariere a numerarului (Anexa 9), iar a formularelor si documentelor cu regim special – Lista de inventariere a valorilor si a formularelor cu regim special (Anexa 8).

88. La inventarierea  casieriei  se  verifica  numerarul  efectiv de mijloace banesti si alte valori existente in casierie. Similar se verifica si formularele cu regim special.

89. Mijloacele banesti in lei si in valuta din casieria intreprinderii se inventariaza inopinat.

90. Mijloacele banesti reale existente in casierie cuprind insemnele monetare, marcile  postale, timbrele fiscale etc.

Marcile postale si timbrele fiscale se inscriu in listele de inventariere la  valoarea nominala,  cu exceptia marcilor cu valoare filatelica.

91. Controlul efectiv al documentelor banesti (bilete de tratament si odihna, marci postale si timbre fiscale)  presupune determinarea valorii, autenticitatii  fiecarui  document  in  parte si corectitudinii perfectarii lui. Controlul se efectueaza pe tipuri de documente, indicindu-se in lista denumirea, numarul, seria si suma totala a acestora.

92. Formularele cu regim special se inscriu in listele de inventariere dupa coduri,  serii, numere pentru a stabili cu usurinta integritatea acestora, conform actelor normative.

93. Hirtiile  de valoare (actiunile, obligatiunile etc.) se inregistreaza in listele de inventariere, indicindu-se denumirea, numarul, codul, seria, tipul, cantitatea si valoarea acestora. In mod obligatoriu se inscrie primul si ultimul numar al pachetului respectiv.

94. Inventarierea mijloacelor banesti se efectueaza prin metoda verificarii sumelor existente in contul respectiv:

a) incasarile – cu datele din extrasul de cont al institutiei financiare, oficiului  postal,  copiile documentelor  de  insotire a incasarilor in casierie s. a.;

b) sumele transferate  de  partile  legate – cu datele obtinute din avizele lor (avizo),  indicindu-se data, numarul dispozitiei de plata, suma si denumirea  institutiei  financiare sau oficiului postal,  care a primit transferul.

     95. Inventarierea mijloacelor banesti, care se afla in conturile de decontare,  valutar si curent, in acreditive speciale si alte conturi, se efectueaza prin confruntarea soldurilor din  extrasele  de  cont  emise  de institutiile financiare cu cele din contabilitate.

Inventarierea creantelor si datoriilor

96. Inventarierea decontarilor cu fondatorii, institutiile financiare, bugetul,  cumparatorii,  furnizorii, partile legate, salariatii proprii, deponentii si alti  debitori si creditori consta in depistarea, conform documentelor respective, a soldurilor si controlului riguros al justificarii sumelor existente in aceste conturi. Comisia stabileste termenul inregistrarii creantelor si datoriilor, realitatea existentei acestora si persoanele vinovate de trecerea termenului de prescriptie in cazul existentei ei.

97. Tuturor debitorilor, cu care decontarile nu se efectueaza prin sistemul 'incaso', intreprinderile creditoare le expediaza extrase din conturile analitice privind datoriile acestora. Extrasele de cont (Anexa 11) confirmate  se prezinta  comisiei  de  inventariere  pentru  confirmarea existentei datoriilor.

98. Intreprinderile debitoare sint obligate sa confirme in decurs de 5 zile din ziua primirii extraselor  soldul  creantelor  si/sau  sa  comunice obiectiile lor.

99. Sumele reflectate in conturile de datorii si creante cu cumparatorii,  partile legate si furnizorii, cu alti debitori si creditori trebuie sa fie confirmate.

In cazul cind pina la sfirsitul perioadei de gestiune nu s-a reusit a se lichida toate contradictiile sau divergentele neclarificate, decontarile cu debitorii si creditorii se reflecta asupra fiecarui post din bilant ce reiese din inregistrarile contabile.

Partea interesata poate apela la organele competente, prezentind materialele  justificative  privind  divergentele in vederea solutionarii acestora.

100. In cadrul decontarilor cu salariatii proprii se verifica suma salariilor necerute, precum si sumele si motivele aparitiei platii in plus efectuata salariatilor.

101. La inventarierea avansurilor se verifica rapoartele titularilor privind eliberarea avansurilor, tinind cont de utilizarea lor cu destinatie speciala, precum si sumele avansurilor eliberate  fiecarui  titular, data eliberarii si destinatia utilizarii.

102. Comisia de inventariere stabileste prin metoda verificarii documentare:

a) veridicitatea decontarilor cu institutiile financiare, partile legate care  intocmesc  de  sine statator  bilantul contabil si cu organele ierarhic superioare;

b) corectitudinea si justetea sumei datoriilor privind  lipsurile si delapidarile existente in bilant, masurile intreprinse pentru reducerea acestor datorii;

c) corectitudinea si justetea sumelor datoriilor si creantelor, precum si masurile  luate  pentru  perceperea  fortata  a creantelor, neincasate prin intermediul institutiei financiare.

Pentru creantele la care a expirat termenul de prescriptie, se intocmeste o  nota  in  care  se  indica  persoanele vinovate de omiterea acestor termene.

103. Pentru tipurile indicate de creante si/sau datorii, in Lista de inventariere a creantelor si datoriilor (Anexa 10) se anexeaza o nota informativa,  in care se indica denumirea si adresa debitorilor si creditorilor, suma creantelor si/sau datoriilor, motivele, momentul aparitiei si in temeiul caror documente au aparut aceste creante si/sau datorii.

104. Rezultatele inventarierii creantelor si datoriilor se inscriu in Lista de inventariere a creantelor si datoriilor  in baza datelor din extrasul de cont confirmate de debitori sau creditori,  iar in caz de neconfirmare – in baza documentelor justificative.

Determinarea rezultatelor inventarierii

Compararea datelor inventarierii cu cele din contabilitate

105. Rezultatele inventarierii se stabilesc prin compararea datelor constatate efectiv si inscrise in listele de inventariere cu cele din evidenta analitica (fisele de magazie) si contabilitate.

106. Pentru determinarea rezultatelor inventarierii se procedeaza la:

-  controlul exactitatii stocurilor din fisele de magazie si soldurilor din  contabilitate  pentru  bunurile  inventariate. Erorile descoperite se corecteaza operativ;

-  confruntarea cantitatilor  consemnate in listele de inventariere cu evidenta analitica pentru fiecare pozitie in parte;

-  preluarea pozitiilor cu diferente in Balanta de verificare a rezultatelor inventarierii (Anexa 7);

-  obtinerea de catre comisia de inventariere a explicatiilor scrise (nota  explicativa)  de la  persoanele  care  poarta  raspundere  pentru plusurile,  lipsurile si deprecierile constatate, precum si pentru pagubele cauzate de expirarea termenelor de prescriptie a creantelor  sau  din  alte cauze;

-  stabilirea, pe baza explicatiilor primite si documentelor cercetate, a caracterului lipsurilor, pierderilor,  pagubelor si deprecierilor constatate, precum si a plusurilor;

-  elaborarea propunerilor privind modul de regularizare a diferentelor dintre datele contabilitatii si cele efective constatate in urma efectuarii inventarierii;

-  inregistrarea in contabilitate a plusurilor si lipsurilor in vederea punerii in  acord  a evidentei  contabile  cu  activele  si  pasivele inventariate.

Compensarea lipsurilor cu plusurile constatate

107. Diferentele depistate la inventariere se reglementeaza in felul urmator:

a) plusurile de bunuri si  diferentele valorice in urma compensarii lipsurilor cu plusuri se inregistreaza la majorarea veniturilor;

b) lipsurile de bunuri se trec la cheltuielile perioadei;

c) lipsurile de bunuri care depasesc normele perisabilitatii naturale, precum si prejudiciile legate de deteriorarea lor, se incaseaza de la persoanele vinovate, in marimea stabilita de legislatia in vigoare;

d) in cazul cind nu sint stabilite persoanele vinovate,  pierderile legate de deteriorarea bunurilor sau lipsurile care depasesc normele perisabilitatii naturale se trec la cheltuielile perioadei.

108. In cazurile in care lipsurile din gestiune nu sint recunoscute infractiuni, la stabilirea valorii debitului se ia in consideratie posibilitatea compensarii   lipsurilor cu eventualele plusuri constatate, daca sint indeplinite urmatoarele conditii:

- existenta  riscului de confuzie intre sorturile  aceluiasi  bun material, din  cauza asemanarii in ceea ce priveste aspectul exterior: culoarea, desenul, modelul,  dimensiunile,  ambalajul sau alte elemente. Listele cu sorturile de produse, marfuri, ambalaje si alte bunuri care intrunesc conditiile de compensare datorita riscului de confuzie se aproba anual la propunerea comisiei de catre administratori si se inregistreaza in politica de contabilitate a intreprinderii;

- diferentele constatate in plus sau lipsa trebuie sa se refere la aceeasi perioada de gestiune, aceeasi gestiune si acelasi gestionar;

- lipsurile constatate cu ocazia inventarierii nu trebuie sa provina ca sustragere sau degradare a bunurilor respective din vina persoanelor responsabile de gestionarea lor.

109. Pentru efectuarea compensarilor persoanele responsabile prezinta explicatii detaliate.

Comisia de inventariere prezinta propuneri privind  posibilitatea efectuarii    compensarii. Hotarirea definitiva o decide conducatorul intreprinderii care, dupa  studierea  minutioasa  a  tuturor  materialelor prezentate, ia decizia respectiva.

110. Compensarea resortului se face pentru cantitati egale intre plusurile si lipsurile constatate la sorturile supuse compensarii.

In cazul cind cantitatile sorturilor supuse compensarii, la care s-au  constatat plusuri, sint mai mari decit cantitatile sortimentelor admise la compensare la care s-au  constatat  lipsuri,  se  va  proceda  la stabilirea  egalitatii  cantitative prin excluderea din calcul a diferentei in plus.  Aceasta excludere se face incepind cu sorturile care au cele mai scazute preturi unitare, in ordine crescinda;

In cazul cind cantitatile sorturilor supuse compensarii, la care s-au constatat lipsuri,  sint mai mari decit cantitatile sorturilor admise la compensare, la care s-au constatat plusuri, se va proceda la stabilirea egalitatii cantitative prin excluderea din  calcul a cantitatii care depaseste  totalul cantitativ al plusurilor,  incepind cu sorturile care au cele mai scazute preturi unitare, in ordine crescinda.

Stabilirea lipsurilor recuperabile

111. Diferenta-lipsa stabilita in urma compensarii recortului si aplicarii tuturor normelor de perisabilitate naturala, care cauzeaza prejudicii intreprinderii, se recupereaza de la persoanele vinovate in marimea stabilita de legislatia in vigoare.

112. Daca dupa terminarea inventarierii nu sint stabilite persoanele vinovate de bunurile resortate, diferentele de valoare se trec la cheltuielile perioadei peste normele de perisabilitate  naturala  si se caseaza in  modul prevazut in articolul 108 al prezentului Regulament.

In cazul  bunurilor constatate lipsa ce urmeaza a fi recuperate, dar care nu pot fi cumparate de pe piata, valoarea de recuperare se determina de o comisie formata din specialisti in domeniul respectiv.

Bunurile lipsa pot fi recuperate de la persoanele vinovate si sub forma de  alte bunuri  similare  (la aceeasi valoare), cu acordul conducatorului intreprinderii.

Modelele Deciziei de recuperare si Angajamentului de plata sint prezentate respectiv in Anexele 12 si 13.

Aplicarea normelor de perisabilitate

113. Normele de perisabilitate pot fi aplicate doar in cazul determinarii lipsurilor efective. Se interzice casarea bunurilor, in limitele normelor de  perisabilitate, pina la stabilirea lipsurilor efective.

Normele de perisabilitate nu se aplica anticipat, ci numai dupa constatarea  existentei  efective a lipsurilor si numai in limita acestora, pe categorii de bunuri la care s-au constatat lipsuri. De asemenea, normele de perisabilitate nu se aplica automat la toate bunurile, ci numai la bunurile la care se aplica normele de perisabilitate naturala,  in modul stabilit de legislatia in vigoare. Aceste norme sint considerate drept limite maxime.

Rezultatele inventarierii

114. Rezultatele  inventarierii se inscriu de comisia de inventariere intr-un proces-verbal, dupa confirmarea de catre contabilitate  a  soldurilor  scriptice.

115. Procesul-verbal privind rezultatele inventarierii contine urmatoarele elemente:

-    data intocmirii; numele si prenumele membrilor comisiei de inventariere,   numarul si data deciziei (ordinului) de instituire a comisiei de inventariere, gestiunea  inventariata, data inceperii si terminarii operatiunii de inventariere;

-    rezultatele inventarierii;

-    concluziile si propunerile comisiei privind cauzele plusurilor si minusurilor constatate si persoanele vinovate,  precum  si masurile luate (propuse) in legatura cu acestea;

-    volumul bunurilor depreciate, fara miscare, cu miscare lenta, greu vandabile, fara desfacere asigurata si propuneri de masuri in vederea reintegrarii lor in circuitul economic;

-    propunerile privind scoaterea din uz a obiectelor de inventar si declasarea (trecerea dintr-o categorie in alta) sau casarea unor bunuri;

-    constatarile privind pastrarea, depozitarea, conservarea, asigurarea integritatii bunurilor din gestiune;

-    alte aspecte legate de activitatea gestiunii inventariate.

116. Propunerile cuprinse in procesul-verbal (procesele-verbale) al comisiei  de  inventariere se prezinta, in termen de 3 zile de la data incheierii operatiunilor de inventariere, dupa caz, pe gestiuni aparte, conducatorului  intreprinderii.  Acesta, cu avizul serviciului contabil si sefului serviciului juridic, decide, in termen de cel mult 5 zile, asupra solutionarii propunerilor inaintate.

Rezultatele inventarierii vor fi inregistrate atit in evidenta tehnico-operativa,  cit si in contabilitate, in termen de cel mult 5 zile de la data luarii deciziei privind rezultatele inventarierii.

Publicitatea informatiei

117. In nota explicativa la rapoartele financiare se dezvaluie urmatoarele informatii cu privire la:

a) confirmarea datelor reflectate in rapoartele financiare prin intermediul inventarierii;

b) efectuarea totala sau partiala a inventarierii patrimoniului si indicarea gestiunilor care nu au fost inventariate;

c) rezultatele inventarierii (plusurile si lipsurile finale, compensarile efectuate,  valoarea bunurilor supuse perisabilitatii naturale etc.);

d) reflectarea rezultatelor inventarierii in evidenta contabila:

e) masurile luate pentru inlaturarea lipsurilor constatate;

f) minusurile si plusurile constatate din vina persoanelor, modul de recuperare de la acestia (achitarea pe loc,  retineri din salariu, prin judecata etc.);

g) recuperarea de la persoanele vinovate in anul curent a sumelor aferente pierderilor rezultate din anii precedenti.

Indicatii succinte privind utilizarea si intocmirea formularelor utilizate la inventariere

118. Formularele sint prezentate sub forma de model si pot fi adaptate la cerintele  fiecarei  intreprinderi  (unitati),  conform  legislatiei  in vigoare.

Lista de inventariere INV-1 – pentru gestiunile care tin evidenta global-valorica (Anexa 5)

Format A4, tiparit pe ambele fete.

119. Serveste ca document pentru:

- inventarierea rechizitelor de birou, imprimatelor (formularelor), materialelor  destinate  ambalarii,  precum  si  pentru  evidenta  cartilor tehnice;

- inventarierea marfurilor si ambalajelor aflate in evidenta global-valorica in intreprinderile de desfacere cu amanuntul;

- stabilirea lipsurilor si  plusurilor valorice in gestiunile inventariate;

- inregistrarea in evidenta la locurile de depozitare ca document justificativ;

- stabilirea rezervelor (provizioanelor) pentru deprecieri.

120. Se intocmeste in trei exemplare la locurile de depozitare, in cazurile  prevazute de legislatia in vigoare, din care un exemplar – de catre gestionar, iar doua exemplare – de  catre  un  membru  al  comisiei de inventariere,  pe  gestiuni  si  se  semneaza  pe  fiecare lista de membrii comisiei de inventariere,  de gestionar si de contabilul care tine evidenta gestiunii respective. In cazul predarii-primirii gestiunii, listele de inventariere se intocmesc in cinci exemplare, din care un  exemplar – de gestionarul care preda gestiunea, un exemplar – de gestionarul care primeste gestiunea,  iar trei exemplare – de  un  membru  al  comisiei  de inventariere.

In listele de inventariere se inscriu stocurile efective stabilite de comisia de inventariere prin numarare, cintarire, masurare sau cubare, dupa caz.

Datele privind bunurile inventariate se inscriu in listele de inventariere  imediat  dupa  determinarea  cantitatilor  inventariate,  in ordinea in care ele au  fost grupate, tinind cont de dimensiunile si unitatile  de  masura  cu  care  figureaza  in  evidenta,  la  locurile  de depozitare si in contabilitate.

Stocurile efective se evalueaza in listele de inventariere la aceleasi preturi folosite la inregistrarea bunurilor in contabilitate.

Valoarea de inventar se stabileste de comisia de inventariere cu respectarea legislatiei in vigoare.

Dupa terminarea lucrarilor  de  inventariere,  pe fiecare pagina se calculeaza totalul indicatorilor naturali in coloana 'Cantitate' si totalul coloanei 'Valoare', apoi comisia de inventariere recapituleaza toate listele de inventariere care cuprind  numarul  fiecarei liste de inventariere, totalul indicatorilor naturali si valoarea bunurilor inventariate din fiecare lista, precum si totalul indicatorilor naturali si valoarea totala a bunurilor inventariate.

Inainte de stabilirea rezultatelor inventarierii prin compararea stocului valoric efectiv al bunurilor inventariate cu soldul  scriptic  din contabilitate  se  procedeaza la o verificare  amanuntita  a exactitatii tuturor  evaluarilor,  calculelor,  totalizarilor si inregistrarilor din contabilitate si din evidenta de la locurile de depozitare. Greselile depistate se corecteaza inainte  de determinarea rezultatelor inventarierii.

121. Circula:

- la gestionar (sau gestionari in cazul predarii-primirii gestiunii) – pentru semnarea fiecarei pagine a  listei de inventariere, indicind pe ultima fila a listei ca toate cantitatile au fost stabilite in prezenta lui (lor), ca bunurile respective se afla in pastrarea si raspunderea lui (lor), ca nu mai are (au) bunuri care nu au fost supuse inventarierii,  precum si faptul ca preturile, cantitatile, calitatile si unitatile de masura au fost stabilite in prezenta lui (lor) si el (ei) nu are (au) obiectii;

- la membrii comisiei de inventariere – pentru semnarea fiecarei file a listei de inventariere, calcularea totalului din listele de inventariere, stabilirea lipsurilor sau a plusurilor valorice, stabilirea perisabilitatii si intocmirea procesului-verbal privind  rezultatele inventarierii;

- la contabilitate, unde se confrunta datele evidentei contabile ale raportului de gestiune predat la contabilitate si valoarea totala a inventarului efectiv;

- la contabilul-sef si la serviciul juridic, impreuna cu procesele-verbale  care cuprind cauzele degradarii sau deteriorarii bunurilor, persoanele vinovate, procesul-verbal privind rezultatele inventarierii pentru avizarea propunerilor facute de comisia  de inventariere;

-         la conducatorul intreprinderii, impreuna cu procesele - verbale sus-mentionate, pentru a decide asupra solutionarii propunerilor facute.

122. Se arhiveaza  la serviciul contabil (exemplarul 1).

Lista de inventariere INV-2 (Anexa 6)

Format A4, tiparit pe ambele fete.

123. Serveste ca document pentru inventarierea bunurilor intreprinderii aflate  in  gestiunile care tin evidenta numai cantitativ. Spre exemplu, pentru obiectele de mica valaore si scurta durata, valoarea unitara este mai mica de ½ din plafonul stabilit.

124. Se intocmeste in trei exemplare, la locurile de depozitare: un exemplar – de catre gestionar, iar doua exemplare – de catre un membru al comisiei de inventariere. La sfirsitul fiecarei zile se compara datele din lista de inventariere intocmita de gestionar cu cele inscrise de membrul comisiei de inventariere. Se semneaza de toti membrii comisiei de inventariere si de gestionar pe fiecare pagina.

In cazul unei gestiuni colective cu mai multe schimburi, listele de inventariere se semneaza de catre toti gestionarii, iar in cazul predarii-primirii gestiunii acestea se intocmesc in cinci exemplare si sint  semnate atit  de  persoana  (ele)  care  preda (predau)  gestiunea, cit  si de gestionarul (ii) care primeste (primesc) gestiunea.

In cazul bunurilor primite in custodie si/sau consignatie, pentru prelucrare  etc., listele de inventariere se intocmesc in trei exemplare. Copia se transmite persoanelor fizice si juridice, carora le apartin bunurile respective.

125. Circula:

- la gestionar - prin semnarea fiecarei file, indicind pe ultima fila a listei de inventariere ca toate cantitatile au fost stabilite in prezenta lui si bunurile respective se afla in pastrarea si raspunderea lui;

- la serviciul contabil, pentru calcularea diferentelor cantitative si semnarea listei de inventariere privind exactitatea soldului scriptic,  precum  si  pentru  verificarea  calculelor efectuate;

- la intreprindere, careia ii apartin bunurile primite in custodie, pentru prelucrare etc., in scopul comunicarii eventualelor comunicari (exemplarul 3).

126. Se arhiveaza  la serviciul contabil (exemplarul 1).

Balanta de verificare a rezultatelor inventarierii INV-3 (anexa 7)

 Format 1/3, tiparit pe ambele fete.

 127. Serveste ca:

 - document de baza pentru stabilirea lipsurilor si plusurilor de bunuri,  mijloacelor  banesti,  creantelor si datoriilor, inclusiv a deprecierilor;

 - document justificativ de inregistrare in evidenta gestiunii (magazii, depozite)  si in  contabilitate  a  plusurilor si lipsurilor constatate;

 - document pentru stabilirea rezervelor (provizioanelor) in cazul deprecierilor.

 128. Se intocmeste de comisia de inventariere si de contabil in doua exemplare. Dupa inregistrarea diferentelor se compara datele din lista de inventariere intocmita de gestionar cu cele inscrise de membrul comisiei de inventariere. Se semneaza  de toti membrii comisiei de inventariere, contabil si de gestionar pe fiecare pagina.

Valoarea de inventar se stabileste  de comisie, cu respectarea legislatiei in vigoare.

129. Circula:

- la serviciul contabil, pentru calcularea diferentelor valorice si semnarea listei  de  inventariere privind exactitatea soldului scriptic, precum si pentru verificarea calculelor efectuate;

- la comisia de inventariere, pentru stabilirea lipsurilor, plusurilor, precum si pentru consemnarea  in  procesul-verbal  privind rezultatele inventarierii;

- la conducatorul serviciului contabil si la serviciul juridic, impreuna cu procesele-verbale care cuprind cauzele degradarii sau deteriorarii bunurilor,  persoanele vinovate si procesul-verbal privind rezultatele inventarierii pentru avizarea propunerilor facute de comisia de inventariere;

- la conducatorul intreprinderii, impreuna cu procesele-verbale sus-mentionate, pentru a decide asupra solutionarii propunerilor facute.

130. Se arhiveaza  la serviciul contabil (exemplarul 1).

Lista de inventariere a valorilor si a formularelor cu regim special INV-4 (Anexa 8)

Format A3, tiparit pe ambele fete.

131. Se utilizeaza pentru a consemna rezultatele inventarierii existentului efectiv de valori si a formularelor cu regim special, pentru constatarea diferentelor  dintre indicatorii in expresie naturala si valorica conform datelor evidentei contabile si inventarierii.

132. Se intocmeste si circula ca Lista de inventariere (INV-1).

Proces-verbal de inventariere a numerarului INV-5 (Anexa 9)

Format A4, tiparit pe ambele fete.

133. Se utilizeaza pentru  reflectarea  rezultatelor  inventarierii mijloacelor  banesti  efective  (numerar,  marci postale etc.) aflate in casieria intreprinderii.

Comisia verifica mijloacele banesti prin recalcularea numerarului din casierie, hirtiilor de valoare, carnetelor de cecuri etc. Procesul-verbal se intocmeste in doua exemplare si se semneaza de membrii comisiei  de inventariere si gestionar.

Pina la inceperea inventarierii de la fiecare gestionar sau persoane responsabile de integritatea mijloacelor banesti se intocmeste o declaratie  de inventar (Anexa 4).

In cazul inlocuirii gestionarului, procesul-verbal se intocmeste in trei  exemplare  (primul exemplar – pentru contabilitate, al doilea exemplar – pentru gestionarul care a predat valorile si al treilea exemplar – pentru gestionarul care a primit valorile).

134. Se intocmeste si circula ca Lista de inventariere INV-1.

Lista de inventariere a creantelor si datoriilor INV-6 (Anexa 10)

Format A4, tiparit pe ambele fete.

135. Se utilizeaza pentru inventarierea creantelor si datoriilor rezultate din decontarile cu creditorii si debitorii.

Pe prima foaie (fata-verso) se reflecta sumele debitoare, iar pe a doua foaie (fata-verso) – sumele creditoare.

136. Se intocmeste de comisia de inventariere intr-un singur exemplar, in baza stabilirii soldurilor conform documentelor confirmative si a sumelor care figureaza in aceste conturi. Se semneaza si se prezinta la contabilitate.

La lista de inventariere se anexeaza extrasele de cont.

137. Se arhiveaza  la serviciul contabil.

Extras de cont INV-7 (Anexa 11)

Format A4, tiparit pe ambele fete.

138. Serveste la comunicarea si solicitarea de la debitori sau creditori a datoriilor ramase neachitate, care urmeaza a fi incasate si/sau achitate, provenite din relatii economico-financiare.

139. Se intocmeste in trei exemplare de catre serviciul financiar-contabil al intreprinderii  emitente,  pe baza datelor din contabilitatea analitica privind datoriile  si/sau creantele.

140. Circula: 

- la contabilul-sef si conducatorul intreprinderii-emitente, pentru semnare (toate exemplarele);

- la intreprinderea debitoare sau creditoare (exemplarele 1 si 2), care  restituie intreprinderii-emitente exemplarul 2 semnat pe verso de catre conducatorul intreprinderii si contabilul-sef, pentru confirmarea datoriilor si/sau creantelor.

In cazul cind intreprinderea are datorii, atunci eventualele obiectii asupra sumelor prevazute in extrasul de cont se consemneaza intr-o nota explicativa semnata de conducatorul  intreprinderii si de contabilul-sef,  care se anexeaza la exemplarul 2 al extrasului de cont.

141. Se arhiveaza:

- la serviciul contabil al intreprinderii-emitente (exemplarul 2 confirmat si exemplarul 3);

- la serviciul contabil al intreprinderii-destinatare (exemplarul 1).

Lista de inventariere INV-2А (Anexa 17)

Format A4, tiparit pe ambele fete.

142. Serveste ca document pentru inventarierea bunurilor intreprinderii aflate  in  gestiunile care tin evidenta cantitativ-valorica.

143. Se intocmeste si circula ca Lista de inventariere  (INV-1).

Data intrarii Regulamentului in vigoare

144. Prezentul Regulament intra in vigoare din momentul publicarii in Monitorul Oficial al Republicii Moldova.


ANEXA 1

Unele formule pentru calcularea suprafetei si a volumului

Pentru materialele eterogene cum sint:  cimentul, otelul - beton, produsele de cariera si balistiera, materialele si produsele agricole, produsele din industria chimica, din industria materialelor de constructie etc., care prin cintarire si  masurare sau  manipularea  lor  necesita cheltuieli considerabile, se procedeaza la calcule tehnice si matematice. Pentru aceasta se vor utiliza caracteristicile fizice (densitatea) ale unor materiale, gazelor, lichidelor, volumului unei incarcaturi.

Calculul suprafetei si a volumului

Materialele voluminoase cum sint: cimentul, nisipul, caramida, produsele  agricole  etc.  sint  depozitate si au forme diferite,  aceasta depinzind de cele mai  multe ori de modul (forma) in care se afla (pastreaza): vagoane, depozite, gropi  etc.  In aceste cazuri pentru efectuarea inventarierii trebuie sa se recurga la gasirea  unor formule matematice. Cele mai raspindite formule de calcul al suprafetei si volumului sint:

·           suprafata cercului: R² x 3,14 = raza x raza x 3,14;

·           suprafata dreptunghiului: S = a x b,    unde S – suprafata;  a, b –laturi;

·           suprafata trapezului:

                a+b

     S = ------------ x h,      unde S – suprafata;  a, b – bazele; h – inaltimea;

                 2

·           suprafata patratului: S = a x b = latura x latura;

·           suprafata cilindrului:  S = lungimea cercului  (diametrul  cercului  x 3,14) x greutatea x  suprafata celor doua cercuri (baze);

·           volumul prismei: V = S x h;

·           volumul piramidei: V = 1/3 x S x h;

·           volumul cubului: V = a³ , unde a – latura;

·           volumul paralelipipedului:  V  = a x b x h,  unde a,  b – laturi;   h – inaltimea.

Cunoscind volumul materialelor si greutatea unei parti din volum, se poate determina cantitatea totala aferenta unui volum.

Pentru masele fibroase  asezate in scirte (stoguri) asa cum sint: finul, cioclejii, paiele de culturi cerealiere si leguminoase cultivate pentru boabe etc., volumul se determina dupa una din formulele prezentate mai jos:

V = (0,52A - 0,44L) x L x Lung.  – pentru scirte cu virf rotund de inaltime medie si joasa;

V = (0,52A - 0,46L) x L x Lung.  – pentru scirte inalte cu virf rotund (inaltimea mai mare decit latimea);

V = (0,56A - 0,55L) x L x Lung.  – pentru  scirte cu virf plat de orice marime;

         A x L

V = ---------- x Lung. – pentru scirte cu virf ascutit,

            4

unde V este volumul (m3);  А – inaltimea (m);  L – latimea (m);  Lung. – lungimea scirtei (m).

Daca furajele sint asezate in stoguri, se folosesc alte formule:

V = (0,04A - 0,012C) x C² - pentru stoguri inalte;

         C x A

V = ----------  - pentru stoguri joase,

           33

unde V  este  volumul  (m3); А - inaltimea (m); C - circumferinta stogului  (m);

Inmultind volumul scirtei (stogului) cu masa specifica a furajelor (masa 1 m3), se calculeaza masa furajelor la data efectuarii inventarierii.

ANEXA 2

____________________                                                                                               MODEL

      (denumirea intreprinderii)

DECIZIE (ORDIN) DE INVENTARIERE

Nr. …… din…………..……   200

In scopul efectuarii inventarierii la ………………………… se  instituie comisia de inventariere

 (denumirea gestiunii)

in urmatoarea componenta:

Presedinte (functia, numele, prenumele) ………………………

Membrii comisiei (functia, numele, prenumele)

1.      ..

2.      ..

3.      ..

            (se indica gestiunile, bunurile care vor fi inventariate)

Inventarierea incepe la …………………….. si se termina la ………………

Motivul inventarierii

                         (se indica motivul: control, predarea-primirea gestiunii, reevaluarea etc.)

Inventarierea se efectueaza in conformitate cu Regulamentul privind inventarierea care este in vigoare.

Controlul asupra rezultatelor inventarierii si intocmirii procesului-verbal se  efectueaza de catre ……………………………, functia ……………………. pina la data de …………………..

DIRECTOR       ____________

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

__________________                                                                                                           ANEXA 3

(denumirea intreprinderii)                                                                                            MODEL

 

PROCES-VERBAL DE SIGILARE

Nr. . din ………………… 200….

Intru executarea deciziei (ordinului) de inventariere nr… din…………… 200, subsemnatul .…, membru al comisiei de inventariere, in prezenta gestionarului , si asistentului …………….., am procedat la sigilarea urmatoarelor depozite pentru pastrarea bunurilor si mijloacelor banesti situate in localitatea., strada.. nr…

A fost aplicat sigiliu  ….………..

                                             (se indica  numarul si caracteristicile sigiliului aplicat)

Odata cu sigilarea s-a procedat si la predarea de catre presedintele comisiei de inventariere a cheilor  de la al doilea rind de incuietori, de la usile de acces sigilate  indicate mai sus.

Comisia de inventariere                                Gestionar                               Asistenti

___________________                          _______________            _____________

Astazi, …………………. ora  ………, s-a procedat la desigilarea urmatoarelor usi de acces ………………….  dupa verificarea prealabila a sigiliului aplicat, care a fost gasit intact.

Comisia de inventariere                                Gestionar                               Asistenti

_______________________                     _____________              ______________

ANEXA 4

    MODEL

………………………..

 (denumirea intreprinderii)

DECLARATIE  DE  INVENTAR

Subsemnatul ________________________, gestionar al _________________, numit prin decizia

 (denumirea gestiunii)

(ordinul) nr. ______ din  ______________, in prezenta comisiei de inventariere, declar:                           

1.Toate bunurile aflate in gestiunea mea se gasesc in incaperile (locurile):____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

2.Posed (nu posed) de bunuri apartinind _______________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Am (nu am) cunostinta de existenta unor plusuri sau lipsuri in valoare (cantitate) de   ________________________________________________________

4.Am (nu am) eliberat bunuri fara documente primare.

Clientul    _______________________________________________________

5.Am (nu am) bunuri nereceptionate sau care trebuie expediate, pentru care s-au intocmit documentele aferente in cantitate de: ___________________________ 

6.Am (nu am) documente de primire-predare care nu au fost predate la contabilitate__________________________________________________________________________________________________________________________

7.Detin (nu detin) numerar din vinzarea marfurilor aflate in gestiune in suma de __________________________________________ lei.

8.Ultimele documente de intrare sint:

                                  tip _____________________ nr.            din ______________

                                  tip _____________________ nr.            din ______________

9.Ultimele documente de iesire sint:

                                tip ______________________ nr.            din ______________

                                tip ______________________ nr.            din ______________

10.Ultimul raport a fost intocmit la data de _________ pentru perioada_______________________

___________________________________________________.

11.Alte mentiuni ________________________________________________

Predata in prezenta noastra

Semnaturi

Gestionar

Data. Ora

                                                                                                                                                                                                               


Anexa 5

Formular INV-1

Aprobat prin ordinul comun al Departamentului

Statistica si Sociologie nr.15 din 18 februarie 2000 si

Ministerului Finantelor nr.24 din 21 februarie 2000 

Intreprinderea

Lista de inventariere  din……………………………. 200…

Pagina

Gestiunea

Nr. d/o

Denumirea bunurilor inventariate

Codul sau numarul inventarului

Unitatea de masura

Cantitatea efectiva

Cantitatea

inregistrata in contabilitate

Diferenta cantitativa

Pretul unitar  inregistrat in contabilitate

Valoarea de bilant

Valoarea de inventar

Deprecierea

valoarea

motivul (cod)

A

1

2

3

4

5

6=4 - 5

7

8=4 x 7

10

11

12

Total pe pagina

X

X

X

X

Numele si prenumele

Membrii comisiei de inventariere

Gestionar

Gestionar*

Contabil

Semnatura

*Se semneaza de catre gestionarul-primitor al bunurilor, in cazul predarii-primirii gestiunii.

ANEXA 5

 (VERSO)

Formular INV –1

Nr. d/o

Denumirea bunurilor inventariate

Codul sau nr. inventar

Unitatea  de masura

Cantitatea efectiva

Cantitatea

inregistrata in contabilitate

Diferenta cantitativa

Pretul unitar  inregistrat in contabilitate

Valoarea de bilant

Valoarea de inventar

Deprecierea

valoarea

motivul (cod)

A

1

2

3

4

5

6=4 - 5

7

8=4x7

10

11

12

Total pe pagina

X

X

X

X

Numele si prenumele

Membrii comisiei de inventariere

Gestionar

Gestionar*

Contabil

Semnatura

*Se semneaza de catre gestionarul-primitor al bunurilor, in cazul predarii-primirii gestiunii.

ANEXA 5

                                                    FINE

Formular INV –1

Total pe lista:

numere ordinare    ___________________________________________

                                                in cifre                            in litere

Total valoarea in lei, efectiv __________________________________________

                                                                           in cifre                                          in litere

Presedintele comisiei _________   ____________  _______

                                                             functia                  numele, prenumele         semnatura

Membrii comisiei       _________   ____________  _______

                                                               functia                 numele, prenumele         semnatura

                                                       _________   ____________  _______

                                                               functia                  numele, prenumele       semnatura

                                                       _________   ____________  _______

                                                              functia                   numele, prenumele         semnatura

Toate bunurile inregistrate in prezenta lista de la nr. ____ pina la nr. ____  au fost verificate efectiv de catre comisie, precum si faptul, ca preturile, cantitatile, calitatile si unitatile de masura au fost stabilite  in prezenta mea (noastra), pentru care nu am (avem) obiectii catre comisia de inventariere. Bunurile enumerate in prezenta lista se afla la pastrare in raspunderea mea (noastra).

Gestionar (i): _________   ____________  _______

                                          functia                numele, prenumele        semnatura

                                _________   ____________  _______

                                          functia                numele, prenumele        semnatura

„_____” ______________ 200__


ANEXA 6

                   MODEL

                                 Formular INV-2

Aprobat prin ordinul comun al Departamentului

                                                                  Statistica si Sociologie nr.15 din 18 februarie 2000 si

                                                                     Ministerului Finantelor nr.24 din 21 februarie 2000 

Intreprinderea …………………………………………

Gestiunea …………………………………………………………

Pagina

Lista de inventariere

din ………………………………. 200….

Nr. d/o

Cod sau denumire

Caracteristica

Unitatea de masura

Inventar efectiv

Inventar inregistrat in contabilitate

A

1

2

3

4

5

Total pe pagina

X

X

Numele si prenumele

Membrii comisiei de inventariere

Semnatura

Gestionar

Semnatura

Contabil

Semnatura

INV-2 pentru gestiunile care tin evidenta in expresie cantitativa

ANEXA 6 

(VERSO)

Formular INV-2

Total pe lista:

numere ordinare:  __________________________________________

              in cifre                                             in litere

Total general unitati efective:  _______________________________________

in cifre                                           in litere

Presedintele comisiei _________   ____________  _______

                                 functia               numele, prenumele        semnatura

Membrii comisiei       _________   ____________  _______

                                                                functia               numele, prenumele        semnatura

                                                      _________   ____________  _______

                                                               functia                numele, prenumele        semnatura

                                                      _________   ____________  _______

                                                               functia               numele, prenumele        semnatura

Toate bunurile inregistrate in prezenta lista de la nr. ____ pina la nr. ____  au fost verificate efectiv de catre comisie, precum si faptul, ca preturile, cantitatile, calitatile si unitatile de masura au fost stabilite  in prezenta mea (noastra), pentru care nu am (avem) obiectii catre comisia de inventariere. Bunurile enumerate in prezenta lista se afla la pastrare in raspunderea mea (noastra)

Gestionar (i): _________   ____________  _______

 functia                 numele, prenumele        semnatura

                                _________   ____________  _______

             functia                numele, prenumele        semnatura

„_____” ______________ 200___


ANEXA  7 (1)

           Formular INV-3

FORMAT 1/3

Intreprinderea _______________  In baza dispozitiei (ordinului)  nr._____   din  ________________   200___ 

In  urma inventarierii s-a constatat:

 

Nr.

d/o

Denumirea bunurilor inventariate

Cod sau numarul inventarului

Unitatea de masura

Rezultatele inventarierii

Stoc

Diferente

Pret

unitar

Valoarea

inregistrata in

contabilitate

Valoarea de bilant

Inregistrat in contabilitate

Еfectiv

Plusuri

Lipsuri

Valoarea efectiva

Diferente

Plusuri

Lipsuri

A

1

2

3

4

5

6

7

8

9=4x8

10=5x8

11=10-9

12=9-10

TOTAL

X

X

X

X

X

X

Comisia de inventariere ___________________________                           _________________________

                                       ___________________________                           _________________________

ANEXA 7  (2)

          Formular INV-3

Balanta de verificare a rezultatelor inventarierii

din……………………………  200…

S-a efectuat inventarierea pe gestionar _________________________________________

                                                                                                                            Numele, prenumele

Valoa-

rea de inventar

Deprecierea

Regularizat in baza precizarii inregistrarilor din contabilitate

Plusuri

Lipsuri

valoarea 

cauza (cod)

cantitatea

valoarea

de la contul, articolul, comanda

cantitatea

valoarea

de la contul, articolul, comanda

13

14=13-10

15

16

17

18

19

20

21

X

X

X

X

X

Contabil   ________________________________

ANEXA 7 (3)

  Formular INV-3

Aprobat prin ordinul comun al Departamentului

Statistica si Sociologie nr.15 din 18 februarie 2000 si

Ministerului Finantelor nr.24 din 21 februarie 2000 

Compensari intre sorturi

Plusuri finale

Lipsuri finale

Plusuri repartizate pentru acoperirea lipsurilor

Lipsuri acoperite din plusuri

cantitatea

valoarea

cantitatea

valoarea

cantitatea

valoarea

cantitatea

valoarea

22

23

24

25

26

27

28

29
X

X

X

X

Nu am obiectii fata de rezultatele inventarierii                                                                              _______________________________

Semnatura gestionarului

ANEXA 8

         Partea I

Formular INV-4

                                                                                                                                                                                                                                                             

Intreprinderea………………………………….

Lista de inventariere a valorilor si a formularelor cu regim special

                            din ………………………… 200….

Nr. d/o

Denumirea valorilor si a formularelor cu regim special

Numarul formularului

Cod

Stoc efectiv

de la nr.____ pina la nr.___ inclusiv

seria

cantitatea

valoarea

A

1

2

3

4

5

6

7

Total pe pagina

X

X

X

X

Numele si prenumele

Membrii comisiei de inventariere

Gestionar (casier)

Contabil

Semnatura

ANEXA 8
Partea II

Formular INV-4

Aprobat prin ordinul comun al Departamentului

Statistica si Sociologie nr.15 din 18 februarie 2000 si

Ministerului Finantelor nr.24 din 21 februarie 2000 

                                                                                                                                                                       

Pagina

Rezultatele inventarierii

Stoc inregistrat in contabilitate

Plusuri

Lipsuri

de la numarul__ pina la

numarul __ inclusiv

seria

cantitatea

valoarea

de la numarul__ la numarul __ inclusiv

cantitatea

valoarea

de la numarul__  la numarul __ inclusiv

cantitatea

valoarea

8

9

10

11

12

13=6-10

14=7-11

15

16=10-6

17=11-7

X

X

X

X


ANEXA 9

Formular INV-5

Aprobat prin ordinul comun al Departamentului

Statistica si Sociologie nr.15 din 18 februarie 2000 si

Ministerului Finantelor nr.24 din 21 februarie 2000

Intreprinderea __________________

Gestiunea (sectia)________________

Proces-verbal nr.

de inventariere a numerarului

din '____'___________ 200_

DECLARATIE

La inceperea inventarierii toate scriptele de plati  si  incasari de numerar au fost predate in contabilitate si toate mijloacele banesti primite in raspunderea mea si  eliberate sint inregistrate.

     Gestionar     ________________    _____________     ____________________________

                                  (functia)                      (semnatura)                       (numele, prenumele)

In baza ordinului  (dispozitiei)  din  '___'  ______________  200____ nr.__________  a  fost  efectuata inventarierea mijloacelor banesti conform situatiei din '___'______________ 200__.

In urma inventarierii s-au stabilit urmatoarele:

     1. Numerar _________________ lei _______ bani ______

     2. Marci postale _____________ lei _______ bani ______

     3. _________________________lei _______ bani ______

     4. _________________________lei _______ bani ______

TOTAL numerar efectiv ______ lei ____ bani ____ __________________________

                                                                                                                             (suma in litere)

Conform datelor din evidenta ________ lei ___ bani ____  ___________________

                                                                                                        (suma in litere)

Rezultatele inventarierii:

                  plusuri _______________   lei _______ bani ______

                  lipsuri_________________ lei _______ bani ______

Ultimele numere ale ordinelor de casa:

                  de incasari nr. ________ din ____________ 200 ___

                  de plati  nr. __________ din ____________ 200 ___

Presedintele comisiei:

     ____________________    _____________     ____________________________

                    (functia)                  (semnatura)                      (numele, prenumele)

     Membrii comisiei:

     ____________________    _____________     ____________________________

                    (functia)                   (semnatura)                      (numele, prenumele)

     ____________________    _____________     ____________________________

                    (functia)                   (semnatura)                      (numele, prenumele)

     ____________________    _____________     ____________________________

                    (functia)                    (semnatura)                     (numele, prenumele)

 ANEXA 9

    (VERSO)

Formular INV-5

     Confirm primirea  mijloacelor  banesti  si  valorilor   enumerate  in procesul-verbal la pastrare sub raspunderea mea.

     '____'________________ 200__

     ____________________    _____________     ____________________________

                   (functia)                   (semnatura)                      (numele, prenumele)

Motivarea aparitiei plusului sau lipsei de mijloace banesti ______________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Gestionar ______________________

Decizia conducatorului intreprinderii _____________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

     “____”______________ 200__                                _______________

                                                                                                                     (semnatura)


ANEXA 10

Formular INV-6

Aprobat prin ordinul comun al Departamentului

Statistica si Sociologie nr.15 din 18 februarie 2000 si

Ministerului Finantelor nr.24 din 21 februarie 2000

______________________

       (denumirea intreprinderii)

LISTA DE INVENTARIERE A CREANTELOR SI DATORIILOR                                                                            

Pagina

     _________

In baza deciziei (dispozitiei) nr…………din “…..” ……….200….

s-a procedat la inventarierea decontarilor cu creditorii si debitorii la “….”…………..200……

In urma inventarierii s-a constatat:

Creante

Nr. d/o

Denumirea posturilor de bilant (denumirea debitorului)

Cont

сonta

вil

Sume aferente bilantului

Data inregistrarii creantelor

Data  expirarii termenului  creantelor

Sume la care a expirat termenul de prescriptie

Alte mentiuni (cod)

total

din care:

confirmate de debitori

neconfirmate de debitori

A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

TOTAL

X

X

X

X

X

Presedintele comisiei

Membrii comisiei de inventariere

Contabil

Numele si prenumele

Semnatura

ANEXA 10

Formular INV-6

 (VERSO)

_________________________

      (denumirea intreprinderii)  

LISTA DE INVENTARIERE A CREANTELOR SI DATORIILOR

 Pagina

___________

In baza deciziei (dispozitiei) nr…………din “…..” ……….200….

s-a procedat la inventarierea decontarilor cu creditorii si debitorii la “….”…………..200……

In urma inventarierii s-a constatat:

Datorii (obligatiuni)

Nr. d/o

Denumirea posturilor de bilant (denumirea creditorului)

Cont

contabil

Sume aferente  bilantului

Data inregistrarii datoriilor

Data expirarii datoriilor

Sume la care a expirat termenul de prescriptie

Alte mentiuni (cod)

Total

din care:

confirmate de creditori

neconfirmate de creditori

A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

TOTAL

X

X

X

X

X

Presedintele comisiei

Membrii comisiei de inventariere

Contabil

Numele si prenumele

Semnatura


ANEXA 11

Formular INV-7

Aprobat prin ordinul comun al Departamentului

Statistica si Sociologie nr.15 din 18 februarie 2000 si

Ministerului Finantelor nr.24 din 21 februarie 2000

Denumirea intreprinderii emitente                                                              Nr. de inregistrare __ din _______

___________________________                                                              Catre   ______________________

   (creditoare, debitoare)                                                                                             (denumirea intreprinderii)

                                                                                                                    Adresa  ______________________

Adresa ________________

Contul ________________

Banca ________________

Cod fiscal ____________

Telefon ______________

_____________________

 (persoana de contact)

EXTRAS DE CONT

     Conform deciziei de inventariere _________ Va comunicam, ca in evidenta contabila la data de  ________  dupa intreprinderea Dvs. figureaza  urmatoarele sume:   _____________________________________________

(creante si/sau datorii)

                                                                                       

Document

Explicatii

Suma

tip

numar

data