Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


Masuri de prevenire a somajului. Facilitati acordate angajatorilor

Asigurari+ Font mai mare | - Font mai micMasuri de prevenire a somajului. Facilitati acordate angajatorilor

FSunt prevazute de lege masuri pentru prevenirea somajului prin diferite facilitati acordate angajatorilor

 
In scopul prevenirii somajului si consolidarii locurilor de munca prin cresterea si diversificarea competentelor profesionale ale persoanelor incadrate in munca, angajatorilor care organizeaza, in baza planului anual de formare profesionala, programe de formare profesionala pentru proprii angajati, derulate de furnizori de servicii de pregatire profesionala, autorizati in conditiile legii, se acorda, din bugetul asigurarilor pentru somaj, o suma reprezentand 50% din cheltuielile cu serviciile de formare profesionala organizate pentru un numar de cel mult 20% din personalul angajat.

Angajatorii pot beneficia de suma prevazuta la art. 48 alin. 1 pentru derularea unui singur program de formare profesionala in cursul unui an.

Suma prevazuta la art. 48 alin. 1 se acorda din bugetul asigurarilor pentru somaj, de la capitolul "Cheltuieli de invatamant", in limita de cel putin 15%, angajatorilor selectati anual de agentia pentru ocuparea fortei de munca.

Angajatorii sunt obligati sa mentina raporturile de munca sau de serviciu ale persoanelor participante la programul de pregatire profesionala, pentru care s-a acordat suma prevazuta la art. 48 alin. 1, cel putin 3 ani de la data acordarii sumei.

Angajatorii care inceteaza raporturile de munca sau de serviciu ale persoanelor prevazute la art. 48 alin. 4 anterior termenului de 3 ani sunt obligati sa restituie, in totalitate, agentiilor pentru ocuparea fortei de munca subventia acordata, plus dobanda de referinta a Bancii Nationale a Romaniei, in vigoare la data incetarii raporturilor de munca sau de serviciu, daca incetarea acestora a avut loc din motivele prevazute la art. 83 alin. 2 si nu mai pot beneficia de prevederile art. 48 alin. 1 o perioada de 2 ani de la data incetarii raporturilor de munca sau de serviciu ale persoanelor respective.

Procedura si modul de acordare a sumei prevazute la art. 48 alin. 1 se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

Sunt reglementate serviciile de formare profesionala, organizarea acestora si accesul la ele. Serviciile pentru stimularea ocuparii fortei de munca se pot furniza doar cu acreditare legala, in caz contrar acestea constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 25 la 50 de milioane lei. Nu se supun acreditarii furnizorii de astfel de servicii din statele membre ale Uniunii Europene, prevedere ce intra in vigoare de la data aderarii la Uniunea Europeana.

Furnizorii de servicii pot presta serviciile specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca, finantate din alte fonduri decat bugetul asigurarilor pentru somaj, numai daca sunt acreditati de catre Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca.

Persoanele care desfasoara activitati in mediul rural si nu realizeaza venituri lunare sau realizeaza venituri lunare mai mici decat indemnizatia de somaj si care sunt inregistrate la agentiile pentru ocuparea fortei de munca beneficiaza, in mod gratuit, de servicii de formare profesionala.

F

Serviciilede formare profesionala

 
Serviciile de formare profesionala se asigura, gratuit, la cererea persoanelor angajate, cu acordul angajatorului, sau la cererea angajatorului, si pentru persoanele aflate in urmatoarele situatii:

a) au reluat activitatea ca urmare a incetarii concediului pentru cresterea copilului pana la implinirea varstei de 2 ani, respectiv 3 ani in cazul copilului cu handicap;

b) au reluat activitatea dupa satisfacerea stagiului militar;

c) au reluat activitatea ca urmare a recuperarii capacitatii de munca dupa pensionarea pentru invaliditate.

Prevederile art. 66 alin. 2 se aplica in cazul in care cererea este formulata in termen de 12 luni de la data reluarii activitatii persoanelor, o singura data pentru fiecare situatie.

Persoanele aflate in detentie care mai au de executat cel mult 9 luni pana la ultima zi de executare a pedepsei pot urma un program de formare profesionala organizat de agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, cheltuielile necesare pregatirii profesionale fiind suportate din bugetul asigurarilor pentru somaj.

Prin servicii de formare profesionala se intelege totalitatea drepturilor de care beneficiaza persoanele prevazute la art. 66 alin. 1 si 2 pe durata participarii la o forma de pregatire profesionala.

F

Gratuitatea formarii profesionale

 
Persoanele aflate in cautarea unui loc de munca, care beneficiaza in mod gratuit de servicii de formare profesionala, au urmatoarele drepturi:

a) sa beneficieze de pregatire teoretica si practica pe toata durata cursului;

b) sa beneficieze de rechizite si materiale de instruire si sa primeasca in folosinta manuale;

c) sa beneficieze, daca este cazul, de echipament de protectie pe timpul instruirii practice;

d) sa beneficieze, pentru traseul de la domiciliu la unitatea de pregatire, de abonament gratuit pe mijloacele de transport in comun sau, dupa caz, de decontarea cheltuielilor de transport, pentru cel mult patru deplasari in cursul unei luni, daca nu se pot deplasa zilnic la unitatea de pregatire, in conditiile prevazute de reglementarile in vigoare pentru salariatii institutiilor publice si regiilor autonome cu specific deosebit pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, precum si in cazul deplasarii, in cadrul localitatii, in interesul serviciului;

e) sa beneficieze de consultatii medicale, analize medicale si teste necesare frecventarii cursului.

Persoanele care nu se pot deplasa zilnic la unitatea de pregatire sau locuiesc la o distanta mai mare de 50 de km de aceasta, au dreptul pe perioada cat participa la pregatirea profesionala sa beneficieze de cazare si de o suma de bani pentru acoperirea mesei la nivelul prevazut de reglementarile in vigoare pentru salariatii institutiilor publice si regiilor autonome cu specific deosebit pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, precum si in cazul deplasarii, in cadrul localitatii, in interesul serviciului.

Procedurile privind modul de acordare a drepturilor de care beneficiaza persoanele aflate in cautarea unui loc de munca pe durata participarii la o forma de pregatire profesionala se elaboreaza de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca si se aproba prin ordin al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Persoanele care beneficiaza de indemnizatie de somaj sunt obligate sa participe la programele de formare profesionala oferite si organizate de agentiile pentru ocuparea fortei de munca.

Persoanele prevazute la art. 66 alin. 1 pot beneficia de servicii de formare profesionala gratuite, o singura data, pentru fiecare perioada in care se afla in cautarea unui loc de munca.

Drepturile prevazute la art. 66 alin. 2 si 3 se suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj.

Persoanele carora li s-a stabilit dreptul la indemnizatia de somaj potrivit legii si care se angajeaza pentru program normal de lucru, conform prevederilor legale in vigoare, si, ca urmare a angajarii, le inceteaza plata indemnizatiei de somaj beneficiaza, din momentul angajarii pana la sfarsitul perioadei pentru care erau indreptatite sa primeasca indemnizatia de somaj, de o suma lunara, neimpozabila, acordata din bugetul asigurarilor pentru somaj, reprezentand 30% din cuantumul indemnizatiei de somaj, stabilita si, dupa caz, recalculata conform legii. Nu beneficiaza de prevederile art. 72 alin. 1 persoanele care se incadreaza la angajatori cu care au fost in raporturi de munca sau de serviciu in ultimii 2 ani.

Angajatii au obligatia de a restitui integral sumele primite cu titlu de prima de incadrare neimpozabila sau prima de instalare conform art. 74 si 75, in situatia in care raporturile de munca sau de serviciu inceteaza, intr-o perioada mai mica de 12 luni de la data incadrarii in munca.

Din bugetul asigurarilor pentru somaj si din alte surse alocate conform prevederilor legale se pot subventiona cheltuielile cu forta de munca efectuate in cadrul unor programe care au ca scop ocuparea temporara a fortei de munca din randul somerilor, pentru dezvoltarea comunitatilor locale.

F

Subventii

 
Subventiile prevazute la art. 78 se acorda, la solicitarea autoritatilor publice locale, angajatorilor carora li s-au atribuit contracte cu respectarea reglementarilor in vigoare privind achizitiile publice, pe o perioada de cel mult 12 luni pentru fiecare persoana incadrata, din randul somerilor, cu contract individual de munca pe perioada determinata de cel mult 12 luni.

Angajatorii care incadreaza in munca pe durata nedeterminata absolventi ai unor institutii de invatamant primesc lunar, pe o perioada de 12 luni, pentru fiecare absolvent:

a) 1 salariu de baza minim brut de tara, in vigoare la data incadrarii in munca, pentru absolventii ciclului inferior al liceului sau ai scolilor de arte si meserii;

b) 1, 2 salarii de baza minime brute pe tara, in vigoare la data incadrarii in munca, pentru absolventii de invatamant secundar superior sau invatamant postliceal;

c) 1, 5 salarii de baza minime brute pe tara, in vigoare la data incadrarii in munca, pentru absolventii de invatamant superior.

Angajatorii care incadreaza in munca pe durata nedeterminata absolventi din randul persoanelor cu handicap primesc lunar, pentru fiecare absolvent, sumele prevazute la alin. 1 pe o perioada de 18 luni.

Angajatorii care incadreaza in munca pe perioada nedeterminata someri in varsta de peste 45 de ani sau someri intretinatori unici de familie primesc lunar, pe o perioada de 12 luni, pentru fiecare persoana angajata din aceste categorii, o suma egala cu un salariu de baza minim brut pe tara in vigoare, cu obligatia mentinerii raporturilor de munca sau de serviciu cel putin 2 ani. De facilitatile prevazute la art. 85 alin. 1 beneficiaza si angajatorii care au sub 100 de angajati si incadreaza in munca pe durata nedeterminata persoane cu handicap, cu obligatia mentinerii raporturilor de munca sau de serviciu cel putin 2 ani.

Subventionarea locurilor de munca vacante pentru incadrarea in munca, in conditiile art. 85 alin. 2, a persoanelor cu handicap nu poate depasi 60% din costurile salariale ale angajatorului, pe o perioada de un an de la angajare, aferente persoanelor cu handicap incadrate in munca.

Angajatorii care incadreaza in munca, potrivit legii, someri care in termen de 3 ani de la data angajarii indeplinesc, conform legii, conditiile pentru a solicita pensia anticipata partiala sau de acordare a pensiei pentru limita de varsta, daca nu indeplinesc conditiile de a solicita pensia anticipata partiala, beneficiaza lunar, pe perioada angajarii, pana la data indeplinirii conditiilor respective, de o suma egala cu un salariu de baza minim brut pe tara in vigoare, acordata din bugetul asigurarilor pentru somaj. Nu beneficiaza de facilitatile prevazute la art. 85 alin. 1, 2 si 5 angajatorii care in ultimii 2 ani au fost in raporturi de munca sau de serviciu cu persoanele angajate din categoriile prevazute la aceste alineate.

Angajatorii care beneficiaza de subventionarea locurilor de munca in conditiile art. 80 sau art. 85 alin. 1 si 2 si care inceteaza raporturile de munca sau de serviciu ale persoanelor incadrate pe aceste locuri de munca, anterior termenelor prevazute de lege, nu mai pot beneficia de o noua subventie din bugetul asigurarilor pentru somaj pe o perioada de 2 ani de la data incetarii raporturilor de munca sau de serviciu.

Legea nr. 580/2004, pentru modificarea si completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca a introdus art. 841 potrivit caruia"angajatorii care, dupa indeplinirea obligatiei prevazute la art. 83 alin. 1, mentin raporturile de munca sau de serviciu cu absolventii incadrati in conditiile art. 80 primesc, pentru fiecare an de continuare a raporturilor de munca sau de serviciu, un ajutor financiar egal cu suma aferenta contributiilor sociale datorate de angajatori pentru aceste persoane si virate, conform legii. Ajutorul financiar prevazut poate fi acordat pe o perioada de cel mult 2 ani de la data indeplinirii obligatiei prevazute la art. 83 alin. 1.

Prin contributii sociale datorate de angajatori se intelege contributia de asigurari sociale, contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, contributia pentru asigurari sociale de sanatate si contributia de asigurari pentru somaj.

F

Art 84

 
Ajutorul financiar prevazut la alin. 1 se vireaza, la cerere, din bugetul asigurarilor pentru somaj, angajatorilor care nu inregistreaza debite provenind din neplata contributiilor sociale, prin plata acestei sume, in termen de 90 de zile de la data aprobarii cererii".

Potrivit art. 84, procedura pentru punerea in aplicare a prevederilor art. 841 se aproba prin ordin al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei.

De facilitatile prevazute beneficiaza si angajatorii care, in raport cu numarul de angajati, nu au obligatia, potrivit legii, de a incadra in munca persoane cu handicap, daca incadreaza in munca pe durata nedeterminata persoane cu handicap si le mentin raporturile de munca sau de serviciu cel putin 2 ani. Dispozitiile acestei legi se aplica angajatorilor care incadreaza in munca absolventi dupa intrarea in vigoare a acesteia.

Pentru crearea de noi locuri de munca prin infiintarea sau dezvoltarea de intreprinderi mici si mijlocii, unitati cooperatiste, asociatii familiale, precum si activitati independente desfasurate de persoane fizice autorizate se pot acorda, din bugetul asigurarilor pentru somaj, credite in conditii avantajoase.

Creditele se acorda in baza unor proiecte de fezabilitate, proportional cu numarul de locuri de munca ce vor fi create, pentru o perioada de cel mult 3 ani, pentru investitii, inclusiv perioada de gratie de maximum 6 luni si, respectiv, un an pentru asigurarea productiei, cu o dobanda de 50% din dobanda de referinta a Bancii Nationale a Romaniei.

In judetele in care rata medie anuala a somajului s-a situat peste rata medie anuala a somajului pe tara, comunicata de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, creditele se acorda in anul calendaristic urmator cu o dobanda de 25% din dobanda de referinta a Bancii Nationale a Romaniei.

Beneficiaza de credite, in conditiile legii, cu dobanda prevazuta la alin. 3 si persoanele in varsta de pana la 30 de ani, care au statut de student pentru prima data si urmeaza studiile la cursuri de zi la o institutie de invatamant superior de stat sau particular, autorizata sau acreditata, in conditiile legii.

Creditele prevazute la art. 86 alin. 4 se acorda studentilor care infiinteaza sau dezvolta, individual sau impreuna cu alti studenti care indeplinesc conditiile prevazute la art. 86 alin. 4, intreprinderi mici si mijlocii, unitati cooperatiste, asociatii familiale sau care desfasoara in mod independent o activitate economica in calitate de persoana fizica autorizata.

F

Beneficiarii unor credite

 
In cazul in care in perioada pentru care a fost acordat creditul intervine cesionarea sau instrainarea partiala ori totala, prin orice modalitate, a partilor sociale sau a actiunilor detinute de beneficiarii de credite prevazuti la art. 86 alin. 4 catre alte persoane decat cele din categoria mentionata, acestia sunt obligati sa achite o suma egala cu diferenta dintre dobanda prevazuta la art. 86 alin. 2 si cea prevazuta art. 86 la alin. 3. Beneficiarii de credite acordate trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

a) sa aiba cel mult 249 de angajati si/sau membri cooperatori cu raporturi de munca sau de serviciu;

b) activitatea de baza sa se realizeze in productie, servicii sau in turism;

c) pe cel putin 50% din numarul locurilor de munca nou-create prin infiintarea sau dezvoltarea de intreprinderi mici si mijlocii sau de unitati cooperatiste sa fie incadrat personal provenind din randul somerilor inregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de munca;

d) personalul incadrat in conditiile prevazute la lit. c) sa fie mentinut in activitate cel putin 3 ani;

e) locurile de munca avute in vedere la acordarea de credite sa nu fie locurile de munca vacante, rezultate in urma incetarii raporturilor de munca a unor angajati in ultimele 12 luni premergatoare incheierii contractului de creditare.

Somerii care se obliga sa infiinteze intreprinderi mici si mijlocii, unitati cooperatiste, asociatii familiale sau care desfasoara in mod independent o activitate economica in calitate de persoane fizice autorizate au prioritate la obtinerea creditelor in conditii avantajoase.

Pentru crearea de noi locuri de munca pentru someri, se pot acorda, din bugetul asigurarilor pentru somaj, de la capitolul "Imprumuturi", fonduri nerambursabile. Fondurile nerambursabile se acorda in baza unor proiecte de fezabilitate, proportional cu numarul de locuri de munca ce vor fi create, ele acordandu-se pentru infiintarea sau dezvoltarea de intreprinderi mici si mijlocii, unitati cooperatiste, asociatii familiale, precum si activitati independente desfasurate de persoane fizice autorizate, care isi desfasoara activitatea in localitati confruntate cu fenomene de saracie si excluziune sociala din cauza nivelului ridicat al somajului. Localitatile in care se vor acorda fondurile prevazute precum si sumele ce vor fi alocate fiecarei localitati se stabilesc prin hotarare a Guvernului, in limitele stabilite prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat. Fondurile prevazute se acorda intreprinderilor mici si mijlocii si unitatilor cooperatiste cu conditia ca pe toate locurile de munca nou-create sa incadreze in munca pe perioada nedeterminata someri pe care sa ii mentina in activitate cel putin 4 ani, asociatiilor familiale infiintate de someri, precum si somerilor care au dobandit calitatea de persoane fizice autorizate sa desfasoare, in mod independent, o activitate economica.

Pentru acordarea creditelor in conditii avantajoase sau a fondurilor nerambursabile, contributia beneficiarului trebuie sa fie de cel putin 25% din valoarea proiectului de fezabilitate depus. Creditele in conditii avantajoase si fondurile nerambursabile se acorda din bugetul asigurarilor pentru somaj cu respectarea prevederilor Regulamentului privind ajutorul de stat regional si ajutorul de stat pentru intreprinderile mici si mijlocii si ale Regulamentului privind ajutorul de stat pentru ocuparea fortei de munca. Beneficiarii de credite acordate in conditiile art. 86 sau de fonduri nerambursabile acordate in conditiile art. 86/1 au obligatia de a mentine locurile de munca nou-create pentru o perioada minima de 5 ani.

Sumele totale care pot fi utilizate pentru acordarea de credite in conditii avantajoase, respectiv de fonduri nerambursabile, precum si cuantumul maxim al acestora, ce pot fi acordate unui beneficiar, se vor stabili prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat.

Asociatiile familiale pot primi credite in conditii avantajoase sau fonduri nerambursabile, proportional cu numarul membrilor acestora, iar persoanele fizice autorizate care desfasoara in mod independent activitati economice, pentru finantarea propriului loc de munca. Asociatiile familiale si persoanele fizice autorizate care desfasoara in mod independent activitati economice pot primi credite in conditii avantajoase daca cel putin unul dintre membrii asociatiei familiale, respectiv persoana fizica autorizata, este asigurat in sistemul asigurarilor pentru somaj si a realizat un stagiu de cotizare de cel putin 12 luni in ultimele 24 de luni premergatoare datei solicitarii creditului.

Asociatiile familiale si persoanele fizice autorizate care desfasoara in mod independent activitati economice pot primi fonduri nerambursabile daca cel putin unul dintre membrii asociatiei familiale, respectiv persoana fizica autorizata, a realizat un stagiu total de cotizare in sistemul asigurarilor pentru somaj, de minimum 24 de luni.

In cazul in care persoanelor angajate din randul somerilor le inceteaza raporturile de munca anterior implinirii celor 3 ani, respectiv 4 ani, de la incadrare, angajatorul este obligat ca, in termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data incetarii raporturilor de munca, sa incadreze someri pe locurile de munca devenite vacante.

F

Art. 88

 
Obligatia prevazuta la art. 88 alin. 1 revine angajatorilor si in situatia in care persoanele angajate pe noile locuri de munca create nu provin din randul somerilor, pentru cei care beneficiaza de credite in conditii avantajoase. Pe perioada derularii contractului angajatorul nu poate reduce numarul de posturi existent in unitate la data acordarii creditului sau a fondului nerambursabil. In cazul in care unul dintre posturile existente la data acordarii creditului sau a fondului nerambursabil devine vacant, angajatorul este obligat ca, in termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data la care postul devine vacant, sa incadreze alte persoane pe locurile de munca devenite vacante.

Angajatorii care primesc credite din bugetul asigurarilor pentru somaj, in conditiile art. 86, beneficiaza de reducere la plata contributiei, potrivit art. 93 alin. 2, numai pentru somerii incadrati peste nivelul de 50% din locurile de munca nou-create prevazute la art. 86 alin. 7 lit. c.

Angajatorii care primesc fonduri nerambursabile din bugetul asigurarilor pentru somaj, in conditiile art. 861, beneficiaza de reducere la plata contributiei, potrivit art. 93 alin. 2, numai pentru somerii incadrati pe alte locuri de munca decat cele nou-create ca urmare a acordarii fondurilor nerambursabile.

Reducerea contributiei datorate bugetului asigurarilor pentru somaj acordata persoanelor ce angajeaza someri, in conditiile legii, s-a modificat de la 5% la 3%.

A fost eliminat caracterul penal al sanctiunii de care sunt pasibili cei ce nu respecta prevederile Legii nr. 76/2002 cu modificarile si completarile ulterioare, fiind pastrat doar caracterul contraventional al acestora.

Controlul respectarii obligatiilor privind incadrarea in munca si mentinerea raporturilor de munca, asumate de angajatorii care au beneficiat de subventii, credite sau fonduri nerambursabile din bugetul asigurarilor pentru somaj, precum si de facilitati in temeiul art. 93, se efectueaza de catre organele de control masuri active din cadrul agentiilor pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.

In cazul unor restructurari ale activitatii care pot conduce la modificari substantiale ale numarului si structurii profesionale a personalului, angajatorii au obligatia sa instiinteze agentiile pentru ocuparea fortei de munca in vederea adoptarii unor masuri pentru combaterea somajului si prevenirea efectelor sociale nefavorabile ale acestor restructurari. Prin "modificari substantiale ale numarului si structurii profesionale a personalului" se intelege disponibilizarea unui numar de persoane dupa cum urmeaza:

a) cel putin 10 persoane, daca angajatorul care disponibilizeaza are intre 10 si 100 de salariati;

b) cel putin 10% din salariati, daca angajatorul care disponibilizeaza are intre 101 si 300 de salariati;

F

Scopul prevenirii somajului

 
c) cel putin 30 persoane, daca angajatorul care disponibilizeaza are peste 300 de salariati.

In scopul prevenirii somajului si consolidarii locurilor de munca prin cresterea si diversificarea competentelor profesionale ale persoanelor incadrate in munca, angajatorilor care organizeaza, in baza planului anual de formare profesionala, programe de formare profesionala pentru proprii angajati, derulate de furnizori de servicii de pregatire profesionala, autorizati in conditiile legii, se acorda, din bugetul asigurarilor pentru somaj, o suma reprezentand 50% din cheltuielile cu serviciile de formare profesionala organizate pentru un numar de cel mult 20% din personalul angajat.

Angajatorii pot beneficia de suma prevazuta pentru derularea unui singur program de formare profesionala in cursul unui an.

Suma prevazuta se acorda din bugetul asigurarilor pentru somaj, de la capitolul "Cheltuieli de invatamant", in limita de cel putin 15%, angajatorilor selectati anual de agentia pentru ocuparea fortei de munca.

Angajatorii sunt obligati sa mentina raporturile de munca sau de serviciu ale persoanelor participante la programul de pregatire profesionala, pentru care s-a acordat suma prevazuta la alin. 1, cel putin 3 ani de la data acordarii sumei.

Angajatorii care inceteaza raporturile de munca sau de serviciu ale persoanelor prevazute mai sus anterior termenului de 3 ani sunt obligati sa restituie, in totalitate, agentiilor pentru ocuparea fortei de munca subventia acordata, plus dobanda de referinta a Bancii Nationale a Romaniei, in vigoare la data incetarii raporturilor de munca sau de serviciu, daca incetarea acestora a avut loc din motivele prevazute la art. 83 alin. 2 si nu mai pot beneficia de prevederile alin. 1 o perioada de 2 ani de la data incetarii

In situatiile prevazute mai sus, angajatorii sunt obligati sa acorde preaviz, conform prevederilor Codului muncii sau ale contractului colectiv de munca, angajatilor care urmeaza sa fie disponibilizati.

In perioada preavizului prevazut angajatii vor participa la serviciile de preconcediere realizate de agentiile pentru ocuparea fortei de munca ori de alti furnizori de servicii de ocupare din sectorului public sau privat, acreditati, selectati de catre acestea, in conditiile legii.

F

Obligatia angajatorilor

 
In vederea realizarii serviciilor de preconcediere angajatorii sunt obligati sa instiinteze agentiile pentru ocuparea fortei de munca cu cel putin 45 de zile calendaristice anterioare emiterii deciziilor de concediere.

Constituie servicii de preconcediere, in principal, urmatoarele activitati:

a) informarea privind prevederile legale referitoare la protectia somerilor si acordarea serviciilor de ocupare si de formare profesionala;

b) plasarea pe locurile de munca vacante existente pe plan local si instruirea in modalitati de cautare a unui loc de munca;

c) reorientarea profesionala in cadrul unitatii sau prin cursuri de formare de scurta durata;

d) sondarea opiniei salariatilor si consilierea acestora cu privire la masurile de combatere a somajului.

De serviciile de preconcediere prevazute mai sus pot beneficia, la cerere, si alte persoane amenintate de riscul de a deveni someri.

Procedurile privind accesul la masurile pentru prevenirea somajului, modalitatile de finantare si instructiunile de implementare a acestora vor fi elaborate de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, vor fi avizate de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale si vor fi aprobate prin hotarare a Guvernului.

Masurile pentru prevenirea somajului se realizeaza, in principal, prin furnizarea serviciilor de preconcediere.

Serviciile de preconcediere se acorda, potrivit legii, persoanelor care urmeaza sa fie disponibilizate in cazul unor restructurari ale activitatii care conduc la modificari substantiale ale numarului si structurii profesionale a personalului si, la cerere, persoanelor amenintate de riscul de a deveni someri.

Sintagma "modificari substantiale ale numarului si structurii profesionale a personalului" din textul art. 49 din lege se interpreteaza in sensul art. 30 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 174/2002, denumite in continuare norme.

F

Servicii de preconcediere

 
Serviciile de preconcediere pentru persoanele disponibilizate in conditiile art. 49 din lege se realizeaza de agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, denumite in continuare agentii pentru ocuparea fortei de munca, sau prin furnizori de servicii de ocupare acreditati, cu care se incheie contracte, potrivit legii.

Angajatorii care disponibilizeaza personal in conditiile art. 49 din lege au obligatia sa instiinteze agentiile pentru ocuparea fortei de munca

asupra restructurarii activitatii care poate conduce la disponibilizari de personal. Instiintarea se face in forma scrisa, in termenul prevazut la art. 50 alin. 3 din lege, si cuprinde si lista cuprinzand persoanele care urmeaza sa fie disponibilizate, conform anexei.

In scopul prevenirii si reducerii efectelor sociale nefavorabile ale restructurarii activitatii angajatorilor agentiile pentru ocuparea fortei de munca comunica in scris disponibilizarile de personal ce vor fi efectuate pe plan local prefecturilor si autoritatilor administratiei publice locale, pentru ca acestea sa participe activ la elaborarea si realizarea masurilor pentru prevenirea somajului, potrivit dispozitiilor art. 104 din lege.

Pentru acordarea serviciilor de preconcediere agentiile pentru ocuparea fortei de munca contacteaza conducerea unitatilor, precum si organizatiile sindicale legal constituite si reprezentative la nivel de unitate sau, dupa caz, reprezentantii alesi ai salariatilor, in vederea stabilirii unui program comun de lucru.

Prin programul comun de lucru se stabilesc: data si locul desfasurarii serviciilor de preconcediere, tipul serviciilor furnizate, numarul participantilor, precum si reprezentantii angajatorilor, ai organizatiilor sindicatelor reprezentative la nivel de unitate sau, dupa caz, reprezentantii alesi ai salariatilor, care colaboreaza cu agentiile pentru ocuparea fortei de munca pentru realizarea serviciilor de preconcediere. La stabilirea programului comun de lucru se tine seama de situatia in care se afla angajatorul, respectiv restructurare, inchidere operationala partiala sau totala a activitatii, schimbarea profilului de activitate, privatizare, lichidare, reorganizare judiciara si faliment.

In vederea acordarii serviciilor de preconcediere agentiile pentru ocuparea fortei de munca culeg informatii cu privire la datele personale, planurile de viitor, tipul serviciului solicitat, pe baza unor chestionare ce se completeaza de catre beneficiari. Continutul minimal al chestionarului este prevazut in anexa.

F

Masuri

 
Agentiile pentru ocuparea fortei de munca pot propune angajatorilor care vor efectua restructurari ale activitatii, ce pot conduce la modificari substantiale ale numarului si structurii profesionale ale personalului, urmatoarele masuri:

a) constituirea unui comitet de sprijin pentru salariatii care vor fi disponibilizati, format din reprezentanti ai conducerii angajatorului si reprezentanti ai organizatiilor sindicale legal constituite si reprezentative la nivel de unitate sau, dupa caz, din reprezentanti alesi ai salariatilor, coordonat de un presedinte neutru. Scopul comitetului de sprijin este de a ajuta angajatii care urmeaza sa fie disponibilizati in gasirea unui nou loc de munca adecvat, in cel mai scurt timp posibil, de preferinta inainte de incetarea activitatii in unitate;

b) constituirea unor centre de tranzitie care sa ofere un cadru organizat pentru acordarea in mod rapid a serviciilor de preconcediere, ce se organizeaza, de regula, in spatii puse la dispozitie de catre angajatorii ce urmeaza sa isi restructureze activitatea.

Persoanele amenintate de riscul de a deveni someri, prevazute la art. 52 alin. 1 din lege, sunt persoanele angajate care urmeaza sa fie disponibilizate de la angajatorii care nu indeplinesc conditiile prevazute la art. 30 din norme sau care considera ca in cazul unor restructurari sau restrangeri ale activitatii isi pot pierde locul de munca. Cererea de participare la serviciile de preconcediere a persoanelor prevazute mai este cea prevazuta in anexa nr. 6 la norme.

F

Servicii de preconcediere

 
Serviciile de preconcediere oferite sunt cele prevazute la art. 51 din lege, dupa cum urmeaza:

A. Informarea privind prevederile legale referitoare la protectia somerilor si acordarea serviciilor de ocupare si de formare profesionala au ca scop cunoasterea drepturilor si obligatiilor persoanelor asigurate in sistemul asigurarilor pentru somaj, documentelor necesare pentru inscriere la somaj, cuantumului si duratei legale a indemnizatiei de somaj, precum si a serviciilor de care pot beneficia in conditiile legii.

Acest serviciu presupune prezentarea principalelor prevederi din legislatia cu privire la: a) sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca; b) formarea profesionala a adultilor; c) asigurari sociale si pensii; d) asigurarea venitului minim garantat; e) infiintarea de intreprinderi mici si mijlocii, asociatii familiale si activitati independente; f) asistenta sociala; g) relatii de munca.

B. Plasarea pe locurile de munca vacante existente pe plan local si instruirea in ceea ce priveste modalitatile de cautare a unui loc de munca au ca obiectiv prevenirea somajului prin ocuparea imediata a locurilor de munca disponibile, precum si cresterea sanselor de reintegrare profesionala prin dobandirea de noi tehnici si cunostinte.

In conformitate articolul 71, alin. 3, serviciile prevazute la alin. (1) se acorda gratuit: a) persoanelor prevazute la art. 16, o singura data, pentru fiecare perioada in care se afla in cautarea unui loc de munca; b) persoanelor care au calitatea de asigurat in sistemul asigurarilor pentru somaj, o singura data, pentru fiecare perioada in care au calitatea de asigurat; c) studentilor care solicita acordarea de credite cu dobanda avantajoasa din bugetul asigurarilor pentru somaj, in conditiile prezentei legi.

Aceste servicii se realizeaza prin: oferirea de locuri de munca in ocupatia de baza, vacante pe piata muncii atat la nivel judetean, cat si la nivel national, pe perioada determinata sau nedeterminata; prezentarea activitatii serviciilor de mediere in vederea ocuparii unui loc de munca, precum si a posibilitatilor de formare profesionala; prezentarea serviciului electronic de mediere a muncii pe Internet (SEMM) si instruirea in vederea accesarii acestuia; informatii privind stimularea financiara prevazuta de lege pentru incadrarea in alta localitate, cu schimbarea domiciliului, sau pentru incadrarea la o distanta de peste 50 km fata de domiciliu; instruirea pentru participarea la bursa locurilor de munca; informarea si pregatirea in tehnici de cautare a unui loc de munca; informarea cu privire la alte actiuni organizate pe piata muncii in vederea oferirii unui loc de munca: proiecte locale, programe de ocupare prin munca la domiciliu, programe pentru persoane defavorizate pe piata muncii.

C. Reorientarea profesionala in cadrul unitatii sau prin cursuri de formare de scurta durata are ca scop dobandirea de noi cunostinte si abilitati necesare pentru a ocupa un alt loc de munca in cadrul aceleiasi unitati sau un loc de munca vacant existent pe piata muncii.

Aceasta masura se realizeaza prin: asigurarea unor servicii de informare si consiliere privind cariera profesionala; organizarea de cursuri de formare profesionala de scurta durata ori de instruire la locul de munca.

D. Sondarea opiniei salariatilor si consilierea acestora cu privire la masurile de combatere a somajului au ca scop identificarea necesitatilor si prioritatilor persoanelor asistate, in vederea orientarii acestora catre cele mai potrivite masuri active.

Modalitatile de realizare a acestei masuri constau in: chestionarea persoanelor care urmeaza sa fie concediate cu privire la planurile de viitor, la serviciile solicitate, la experienta in alte activitati decat cele in care sunt calificate; evaluarea si valorificarea chestionarelor in vederea orientarii lor spre masurile de combatere a somajului.

In situatia in care serviciile de preconcediere nu pot fi realizate de catre agentiile pentru ocuparea fortei de munca, acestea se acorda prin intermediul furnizorilor de servicii de ocupare din sectorul public sau privat, acreditati si selectati in conditiile legii.

Selectia furnizorilor de servicii de ocupare se efectueaza de catre agentiile pentru ocuparea fortei de munca in conformitate cu prevederile legale privind achizitiile publice.

F

Cheltuieli

 
Agentiile pentru ocuparea fortei de munca incheie, in conditiile legii, contracte cu furnizorii de servicii de ocupare acreditati si selectati in conditiile legii, declarati castigatori in urma selectiei efectuate.

Cheltuielile de finantare privind masurile de prevenire a somajului se fac din urmatoarele surse:

a) bugetul asigurarilor pentru somaj, pentru masurile care se realizeaza de catre agentiile pentru ocuparea fortei de munca sau de catre furnizorii de servicii de ocupare acreditati, cu care agentiile pentru ocuparea fortei de munca incheie contracte in conditiile legii;

b) fondurile angajatorilor, pentru masurile care se realizeaza la initiativa acestora cu forte proprii sau prin intermediul unor furnizori de servicii de ocupare acreditati in conditiile legii;

c) alte surse financiare atrase prin diferite programe si utilizate de agentiile pentru ocuparea fortei de munca sau de furnizorii de servicii de ocupare acreditati in conditiile legii.

Pe baza analizei datelor inregistrate de agentiile pentru ocuparea fortei de munca, precum si a celor primite de la furnizorii de servicii de ocupare acreditati se realizeaza evaluarea rezultatelor acordarii serviciilor de preconcediere, care urmareste in principal: numarul persoanelor asistate, numarul persoanelor plasate pe locurile de munca vacante existente, numarul persoanelor care si-au gasit un loc de munca in termen de maximum 3 luni de la acordarea serviciilor, numarul persoanelor orientate in masuri pentru stimularea ocuparii fortei de munca, numarul persoanelor cuprinse la cursuri de scurta durata.

Sistemul de indicatori si procedurile de evaluare a rezultatelor acordarii serviciilor de prevenire a somajului se aproba prin decizie a presedintelui Agentiei Nationale pentru ocuparea Fortei de Munca.

Evaluarea impactului serviciilor de preconcediere se realizeaza de catre agentiile pentru ocuparea fortei de munca trimestrial, semestrial, anual sau ori de cate ori este cazul, evidentiindu-se cele mai eficiente servicii, precum si identificarea dificultatilor intampinate in implementarea acestora.

Rezultatele finale ale evaluarilor la nivel judetean se centralizeaza si se cuprind in Raportul anual de activitate pe care Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca il supune spre aprobare ministrului muncii si solidaritatii socialePolitica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1931
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved